ORDRE de 14 de març de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de la Formació Professional Específica.Publicat en:  DOGV núm. 3971 de 02.04.2001
Número identificador:   2001/M2901
Referència Base de Dades:  1290/2001
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 03.04.2001
  Notes: Regulació de les proves d'accés als cicles formatius de la Formació Professional Específica.
  Aquesta disposició afecta:
    Desenvolupa o complementa:
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Cultura i Educació
  Grup temàtic: Legislació, Reglamentació
  Matèries: Educació
  Descriptors:
    Temàtics: examen, formació professional, ensenyament professional


 • ORDRE de 14 de març de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de la Formació Professional Específica. [2001/M2901]

  La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE del 4) en l'article 31 permet l'accés a la Formació Professional Específica si es complixen determinats requisits acadèmics i possibilita també l'accés a aquelles persones que sense complir els dits requisits superen una prova regulada per les administracions educatives (article 32). La dita llei fixa l'edat per a accedir per esta segona via als cicles formatius de grau superior, edat que és modificada, en determinats supòsits, per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social (BOE del 30).

  En l'article 6 del Reial Decret 676/1993, de 7 de maig, pel qual s'establixen directrius generals sobre els títols i els corresponents ensenyaments mínims de formació professional (BOE del 22), i en l'article 3 del Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es despleguen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu (BOE del 8 de maig), es regula, d'acord amb la LOGSE, l'accés a través de la mencionada prova als cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i de grau superior.

  Finalment, el Decret 8/1998, de 3 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'establix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica i les directrius sobre els seus títols a la Comunitat Valenciana (DOGV del 12), regula així mateix, en l'article 4, el mencionat accés als cicles formatius per la via de la prova.

  Per tot d'això i fent exercici de les competències que em conferix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

  ORDENE

  Primer. Disposicions generals

  La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, convocarà, almenys una vegada cada any, proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional Específica que s'impartisquen a la Comunitat Valenciana.

  A les dites proves només podran concórrer els qui no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe establits en la normativa específica sobre admissió d'alumnat.

  En cada convocatòria es fixarà la data i l'horari de celebració de les proves, així com el procediment per a determinar els instituts d'Educació Secundària en els quals tindran lloc.

  Els interessats presentaran, dins del termini previst en la convocatòria i en els centres que es determinen, la sol·licitud d'inscripció acompanyada d'una declaració jurada que no reunixen els requisits d'accés directe.

  Segon. Requisits

  Per a concórrer a les proves d'accés als cicles formatius s'hauran de complir les següents condicions:

  – Tindre, com a mínim, 17 anys o complir-los durant l'any natural en què es convoquen les proves, per als cicles de grau mitjà.

  – Tindre 20 anys el dia de la prova, per als cicles de grau superior, o bé 18 anys, també el dia de la prova, si s'acredita estar en possessió del títol de tècnic i es desitja accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional.

  Tercer. Finalitat, estructura i continguts de les proves

  1. Prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà

  La finalitat de la prova consistix a comprovar que els/les aspirants acrediten els coneixements i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament els dits ensenyaments.

  El nivell exigible serà el corresponent al de l'Educació Secundària Obligatòria.

  La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà, comuna a tots ells, constarà únicament d'una part general dividida en dos apartats, A i B.

  L'apartat A inclourà la comprensió i l'expressió de textos escrits amb propietat, autonomia i creativitat junt a coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història.

  En l'apartat B es proposarà la resolució d'exercicis de Matemàtiques junt a d'altres coneixements de Tecnologia i Ciències de la Naturalesa.

  Els continguts d'estos dos apartats estan inclosos en el Decret 47/1992, de 30 de març, (DOGV del 6 d'abril), pel qual s'establix el currículum de l'ESO en la nostra Comunitat, modificat pel Decret 164/1996 de 3 de setembre (DOGV del 18 de setembre).

  2. Prova d'accés a cicles formatius de grau superior

  La finalitat de la prova consistix a acreditar la maduresa en relació amb matèries comunes i de modalitat del Batxillerat i les capacitats corresponents al camp professional que es tracte.

  La prova d'accés als cicles formatius de grau superior constarà de 2 parts: part general, comuna a tots els cicles de grau superior, i part específica.

  La part general constarà de 2 apartats:

  Apartat A, on es demanaran respostes argumentades relatives a preguntes sobre continguts de matèries comunes del Batxillerat (Llengua i Literatura i Història), que es formularan després de la lectura comprensiva d'un text.

  Apartat B, que constarà d'exercicis de Matemàtiques, els continguts del qual estan inclosos en el currículum de les matèries de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II.

  La part específica inclourà continguts de determinades matèries de modalitat o optatives del Batxillerat, segons siga l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

  El contingut d'estes proves s'adequarà als currículums de les modalitats del Batxillerat d'Arts, Ciències de la Naturalesa i la Salut, Humanitats i Ciències Socials i Tecnologia. (Decret 174/1994, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, publicat en el DOGV del 29-09-94, i Ordre de 10 de maig de 1995, per la qual s'establixen les matèries optatives del Batxillerat i es regula el seu currículum, publicada en el DOGV del 19-06-95).

  Quart. Avaluació

  Les proves seran avaluades per comissions constituïdes per un/a president/a, un/a vocal secretari/ària, dos professors/es de cada un dels departaments didàctics relacionats amb les matèries de les proves i els/les assessors/es docents que calguen en funció del nombre d'aspirants, pertanyents als cossos de professors d'Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional, nomenats per les direccions territorials de Cultura i Educació.

  Cinqué. Certificat

  El/la secretari/ària del centre públic en què es realitzen les proves d'accés expedirà un certificat a les persones que les hagen superat en la seua totalitat. En cap cas s'estendrà certificat parcial de la superació de parts de la prova.

  Els qui disposen del certificat de superació de la prova d'accés podran optar a la reserva, com a mínim, del 20% de les places en el centre en què hagen fet la preinscripció als cicles.

  Estos certificats seran vàlids, també, perquè les persones que no hagen obtingut plaça puguen sol·licitar l'accés als cicles formatius en convocatòries posteriors.

  El certificat que s'obtinga després de la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de Formació Professional Específica, tindrà validesa com a requisit d'accés en tot l'estat, i mantindran la seua vigència sempre que no es modifique el títol i els seus corresponents ensenyaments.

  Disposicions finals

  Primera

  Es faculta la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística a dictar les disposicions necessàries per al compliment del que disposa la present ordre.

  Segona

  Esta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 14 de març de 2001

  El conseller de Cultura i Educació,

  MANUEL TARANCÓN I FANDOS