ORDRE de 17 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre avaluació en Batxillerat.Publicat en:  DOGV núm. 2460 de 01.03.1995
Referència Base de Dades:  0468/1995
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 02.03.1995
  Data de fi de vigència: 16.12.2008
  Notes: Regulació de l'avaluació en batxillerat que s'impartesca en centres públics i privats. DG Ordenació i Innovació Educativa.
  Aquesta disposició afecta:
    Desenvolupa o complementa:
  Aquesta disposició està afectada per:
    Derogada per:
    Modificada per:
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Educació i Ciència
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Educació
  Descriptors:
    Temàtics: avaluació de coneixements, examen, ensenyament secundari, legislació escolar , batxillerat


 • ORDRE de 17 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre avaluació en Batxillerat.

  El Decret 174/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOGV del 29 de setembre), en l'article 21 estableix que en aquesta etapa l'avaluació serà contínua i diferenciada segons les diverses matèries del currículum, vincula l'avaluació de l'aprenentatge realitzat en aquestes matèries amb l'apreciació de la maduresa acadèmica dels estudiants en relació amb els objectius del Batxillerat i amb les seues possibilitats de progrés en estudis posteriors i encomana als professors una actuació coordinada en l'adopció de les decisions resultants del procés d'avaluació.

  D'altra banda, l'article 20 de l'esmentat decret precisa que l'avaluació no es limita als progressos que els estudiants realitzen en el seu aprenentatge, el professorat ha d'avaluar, també, la pràctica docent i les programacions didàctiques i el projecte curricular que estan desenrotllant en relació amb la seua adequació a les necessitats educatives del centre i a les característiques específiques de l'alumnat.

  L'Ordre de 30 d'octubre de 1992 (BOE de l'11 de novembre), modificada per l'Ordre de 2 d'abril de 1993 (BOE del dia 15), ha determinat els elements bàsics dels informes d'avaluació, i també els requisits formals derivats del procés d'avaluació que són necessaris per a garantir la mobilitat dels estudiants.

  En conseqüència, cal establir normes d'avaluació coherents amb els objectius que el currículum assigna al Batxillerat i concretar aspectes el desplegament dels quals correspon a la Conselleria d'Educació i Ciència.

  Aquesta ordre regula, per tant, el caràcter continu i conjunt de l'avaluació de les diverses matèries del currículum, el desplegament del procés d'avaluació i la promoció dels estudiants. Estableix els documents oficials que serviran de suport a l'avaluació i conté, finalment, indicacions per dur a terme la valoració de les programacions didàctiques i del projecte curricular i perquè el procés d'ensenyament i aprenentatge dels estudiants siga avaluat d'acord amb criteris d'objectivitat.

  Per tot això, en virtut de les competències que m'atribueix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

  ORDENE:

  Primer

  Aquesta ordre s'aplicarà als centres públics i privats que impartesquen els ensenyaments corresponents al Batxillerat establert en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, i que estiguen ubicats en l'àmbit territorial de gestió de la Conselleria d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.  I. Caràcter de l'avaluació dels alumnes  Segon

  1. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes serà contínua i diferenciada segons les diverses matèries del currículum.

  2. Els referents de l'avaluació seran els objectius generals del Batxillerat i els de cadascuna de les matèries, i també els criteris d'avaluació establerts, amb caràcter general, en el Decret 174/1994, de 19 d'agost, adaptats al context del centre i a les característiques de l'alumnat en el projecte curricular de l'etapa.

  3. Els centres especificaran també, en el projecte curricular de l'etapa, els criteris, les estratègies i els instruments d'avaluació que consideren més adients per a valorar els èxits aconseguits, i determinaran els mecanismes per a la participació dels estudiants en el procés d'avaluació.

  Tercer

  1. Les qualificacions es formularan en xifres d'1 a 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a cinc punts i negatives la resta.

  2. La nota mitjana del Batxillerat, una vegada aprovat, serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries de primer i segon que el componen. En aquest cas, la qualificació podrà ser expressada amb un únic decimal. Si el resultat del càlcul dóna com a resultat una centèsima igual o superior a 5 caldrà arrodonir la mitjana pujant un punt el decimal.

  3. El tractament que ha de rebre la qualificació obtinguda en la matèria de religió, a l'efecte de l'obtenció de la nota mitjana dels alumnes que cursen aquests ensenyaments, s'ajustarà al que disposa la normativa bàsica estatal dictada sobre aquesta matèria.

  4. En el cas dels alumnes que obtinguen el títol de Batxiller després de superar el tercer cicle de grau mitjà dels ensenyaments de música o dansa, d'acord amb l'article 24 del Decret 174/1994, de 19 d'agost, la nota global del Batxillerat serà la mitjana aritmètica de les matèries comunes del Batxillerat i de les matèries del tercer cicle de música o dansa, que equivaldran a les pròpies de modalitat i a les optatives.

  Quart

  1. L'avaluació la realitzarà el conjunt de professors del grup d'alumnes respectiu, coordinats pel tutor i assessorats, si fa al cas, pel departament d'orientació del centre.

  2. Aquests professors actuaran de manera coordinada en l'adopció de les decisions resultants del procés d'avaluació. Els mecanismes per a establir aquesta actuació coordinada quedaran reflectits en el projecte curricular.

  II. Procés d'avaluació

  Cinquè

  1. Les sessions d'avaluació, dins del procés d'ensenyament i aprenentatge, són les reunions que realitza el conjunt de professors del respectiu grup d'alumnes, coordinats pel professor tutor, per a valorar tant l'aprenentatge dels alumnes, pel que fa als èxits educatius del currículum, com el desplegament de la seua pròpia pràctica docent.

  2. Els centres establiran, en el projecte curricular, el nombre de sessions d'avaluació que es realitzarà per a cada curs i grup d'alumnes al llarg de l'any acadèmic. En tot cas, aquest nombre no podrà ser inferior a tres.

  3. El professor tutor de cada grup redactarà acta del desenvolupament de les sesssions, en la qual farà constar els acords aconseguits i les decisions adoptades. La valoració dels resultats derivats d'aquests acords i decisions constituirà el punt de partida de la següent sessió d'avaluació.

  4. En les sessions d'avaluació s'acordarà, també, quina informació es transmet a cada alumne i als pares o tutors sobre el procés d'aprenentatge, en el marc de les decisions adoptades en el projecte curricular de l'etapa. Aquesta informació inclourà, en tots els casos, les qualificacions obtingudes per l'alumne en les diverses matèries.

  Sisè

  1. En el context del procés d'avaluació contínua, la valoració positiva del rendiment de l'alumne en una sessió d'avaluació significarà que l'alumne ha aconseguit els objectius programats i superat totes les dificultats mostrades anteriorment.

  2. En aquest mateix context, quan el progrés d'un alumne no responga als objectius programats, els professors adoptaran les mesures educatives complementàries que consideren oportunes per ajudar-lo a superar les dificultats mostrades.

  Setè

  1. Al final de cada un dels cursos i com a conseqüència del procés d'avaluació, els professors decidiran les qualificacions finals obtingudes en les diferents matèries, la promoció dels alumnes al curs següent o la proposta d'expedició del títol, i el contingut de l'informe d'avaluació final que el tutor lliurarà a cada alumne i als pares o tutors.

  2. Aquestes decisions es prendran en l'última sessió d'avaluació que es realitze en acabar el període lectiu que estableix el calendari escolar per a cada curs acadèmic, o després de la convocatòria extraordinària del mes de setembre.

  3. Anteriorment a aquesta sessió, el tutor haurà demanat a l'alumne i als pares o tutors la informació complementària que puga ser d'interés per a la presa de decisions sobre la seua promoció.

  4. Els alumnes que no superen totes les matèries del curs en l'avaluació final a que es refereix el punt 2 d'aquest apartat, podran efectuar proves extraordinàries de les matèries pendents pel mes de setembre. L'estructura d'aquesta prova serà inclosa en la programació didàctica de cada departament, respectant els criteris i instruments proposats per a l'avaluació general del procés.

  III. Promoció d'alumnes i proposta de títol

  Vuitè

  1. Les decisions de promoció i de proposta per a l'expedició del títol seran adoptades de forma coordinada pel conjunt de professors del grup, mitjançant el procediment que establesca el projecte curricular de l'etapa.

  2. Aquestes decisions caldrà adoptar-les tenint en compte el conjunt de les matèries del curs i la maduresa acadèmica dels estudiants en relació amb els objectius del Batxillerat i amb les seues possibilitats de progrés en estudis posteriors.

  Novè

  1. Per a poder cursar el segon curs de Batxillerat caldrà haver rebut avaluació positiva en les matèries de primer amb dues excepcions com a màxim.

  2. Els alumnes que no passen a segon per haver tingut avaluació negativa en més de dues matèries hauran de tornar a cursar totes les matèries de primer curs.

  3. Els alumnes que, en acabar el segon curs, reben avaluació negativa en més de tres matèries d'ambdós cursos del Batxillerat hauran de repetir totalment el segon curs, a més de les matèries que, si fa al cas, tinga pendents de primer.

  4. Els alumnes que en acabar el segon curs reben avaluació negativa en tres matèries, o menys, d'ambdós cursos del Batxillerat hauran de cursar només aqueixes matèries.

  Deu

  1. L'avaluació final dels alumnes en les matèries amb continguts totalment o parcialment progressius estarà condicionada a la superació de la matèria cursada en primer curs.

  2. Caldrà procedir de la mateixa forma amb les matèries que s'imparteixen amb idèntica denominació en ambdós cursos del Batxillerat. No obstant això, als efectes d'allò que disposen els punts 3 i 4 de l'apartat anterior, seran considerades com una única matèria.

  3. Les matèries no qualificades com a conseqüència d'allò que estableixen els punts anteriors, que figuren en l'annex I d'aquesta ordre, seran considerades com a pendents.

  Onze

  1. Els departaments didàctics assumiran les tasques de suport i avaluació dels alumnes de segon curs que tinguen matèries pendents del curs anterior. Amb aquest fi, dissenyaran per a aquests estudiants un pla de treball que expresse els continguts mínims exigibles i les activitats recomanades, i programaran proves parcials per a verificiar la superació de les dificultats.

  2. La sessió d'avaluació final de les matèries pendents de primer curs caldrà realitzar-la pel mes de maig, abans de l'avaluació final ordinària de segon curs.

  Dotze

  1. D'acord amb allò que estableix l'article 15.1 del Reial Decret 1700/1991, de 29 de novembre (BOE del 2 de desembre), els alumnes que hagen aconseguit qualificació positiva en totes les matèries del Batxillerat rebran el títol de Batxiller.

  2. El títol de Batxiller serà únic i en el text d'aquest haurà de constar la modalitat cursada.

  3. El centre educatiu en què l'alumne haja finalitzat els seus estudis de Batxillerat realitzarà la proposta de lliurament del títol de Batxiller d'acord amb la norma que regule l'obtenció i expedició de títols no universitaris.

  4. La proposta de títol dels alumnes que superen les matèries comunes del Batxillerat i els ensenyaments de tercer cicle de música o dansa serà realitzada pel centre educatiu en què aquests estudiants hagen cursat i superat les matèries comunes del Batxillerat.

  Tretze

  1. La permanència en el Batxillerat ocupant un lloc escolar en règim escolaritzat serà de quatre anys, com a màxim.

  2. No obstant això, els alumnes podran sol·licitar al director del centre en què figure el seu expedient acadèmic l'anul·lació de la matrícula corresponent, a fi que l'esmentada convocatòria no li compute als efectes de la limitació indicada en el punt anterior, quan acredite trobar-se en alguna de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de tipus físic o psíquic, prestació del servei militar o servei social substitutori, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus social o familiar que impedesquen la normal dedicació a l'estudi o altres circumstàncies, degudament justificades, que tinguen caràcter excepcional.

  3. Les sol·licituds caldrà formular-les, en tot cas, abans de finalitzar el mes d'abril, i seran resoltes, oït, si fa al cas, l'equip d'avaluació i el departament d'orientació, pel director del centre en què es trobe l'expedient acadèmic de l'alumne, el qual autoritzarà l'anul·lació de la matrícula sempre que resulte acreditada l'existència d'una de les causes que figuren en el punt anterior.

  IV. Documents d'avaluació

  Catorze

  1. Les decisions i les observacions relatives al procés d'avaluació dels estudiants es consignaran en els documents que regula l'Ordre de 30 d'octubre de 1992 (BOE del dia 11 de novembre), modificada per l'Ordre de 2 d'abril de 1993 (BOE del dia 15), d'acord amb les instruccions i els models que estableix i amb els que determina aquesta ordre.

  2. Tots els documents portaran les signatures fefaents de les persones que corresponga en cada cas. A sota, es farà constar el nom i els cognoms de la persona que signa.

  Quinze

  1. Els documents del procés d'avaluació per al Batxillerat són: l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació, els informes d'avaluació individualitzats i el Llibre de Qualificacions del Batxillerat.

  2. D'ells, el Llibre de Qualificacions i els informes d'avaluació individualitzats constitueixen els documents bàsics que possibiliten la mobilitat dels estudiants entre els centres que impartesquen ensenyaments de Batxillerat.

  Setze

  1. Tota la informació relativa al procés d'avaluació es recollirà, de manera sintètica, en l'expedient acadèmic de l'alumne. El seu contingut s'ajustarà al model que figura en l'annex II d'aquesta ordre.

  2. En l'expedient acadèmic figuraran, junt amb les dades d'identificació del centre i les dades personals de l'estudiant, el número d'expedient, la data de matrícula, els resultats de l'avaluació, les decisions de promoció i titulació, i si fa al cas, l'avaluació de les necessitats educatives especials i les decisions sobre adaptacions curriculars o l'exempció.

  Disset

  1. Les actes d'avaluació s'estendran al final de cadascun dels cursos del Batxillerat. Es tancaran en la sessió d'avaluació que es realitze després de la convocatòria extraordinària del mes de setembre i s'ajustaran, en el contingut, al model que figura en l'annex III d'aquesta ordre.

  2. Després de la convocatòria ordinària que es realitze en acabar el període lectiu, es reflectiran en l'acta solament les qualificacions positives obtingudes i s'assenyalaran amb un guionet les negatives. En la sessió de qualificació de setembre caldrà consignar, en forma numèrica, totes les qualificacions obtingudes pels alumnes, llevat el cas a què es refereix el punt 6 de la disposició addicional primera d'aquesta ordre.

  3. Les actes comprendran la relació nominal dels alumnes que componen el grup, les qualificacions obtingudes en les diferents matèries, les decisions relatives a la promoció o a la repetició de curs i, en les corresponents al segon curs de l'etapa, la proposta per a l'expedició del títol de Batxiller.

  4. Les actes d'avaluació les signarà el tutor i tots els professors del grup respectiu i portaran el vist-i-plau del director del centre.

  5. Als centres privats de Batxillerat s'ompliran dos exemplars de cada acta, l'un per al mateix centre i l'altre per al centre públic al qual estiga adscrit.

  6. A partir de les dades consignades en les actes s'elaborarà un informe global dels resultats de l'avaluació final dels alumnes, segons model contingut en l'annex IV d'aquesta ordre. Una còpia d'aquest serà tramesa a la direcció territorial d'Educació corresponent, abans del 30 de setembre de cada curs acadèmic.

  Divuit

  1. Els expedients acadèmics i les actes d'avaluació s'arxivaran en la secretaria del centre, mentre aquest existirà. Les direccions territorials prendran les mesures adequades per a la seua conservació o trasllat en cas de supressió del centre.

  2. Correspondrà al secretari tant la seua custòdia com l'expedició dels certificats que se sol·liciten.

  3. Atès el seu caràcter, qualsevol sol·licitud de consulta d'aquests documents haurà de ser autoritzada prèviament pel director del centre.

  Dinou

  1. El Llibre de Qualificacions és el document oficial que reflecteix els estudis cursats i les qualificacions obtingudes per l'alumne. Té, per tant, validesa oficial acreditativa dels estudis realitzats. El seu contingut és el que estableix l'Ordre de 28 d'abril de 1993 (DOGV del dia 2 de juny).

  2. En el Llibre de Qualificacions es recollirà, si fa al cas, la informació relativa als canvis de centre i de modalitat, la renúncia a la matrícula i, quan pertoque, la sol·licitud del lliurament del títol de Batxiller corresponent.

  3. L'emplenament i la custòdia del Llibre de Qualificacions correspon al centre educatiu en què l'alumne es trobe escolaritzat. Una vegada superats els estudis, el llibre serà lliurat a l'alumne al final del seus estudis de Batxillerat, circumstància que es farà constar en la diligència corresponent del mateix Llibre, de la qual es guardarà una còpia en l'expedient acadèmic de l'alumne.

  Vint

  1. Els informes d'avaluació individualitzats els elaborarà el professor tutor a partir de les dades que, amb aquesta finalitat, li facilitaran els professors de les diferents matèries del grup i, si fa al cas, el departament d'orientació. Aquest informe s'ajustarà, en el contingut, al que determine cada centre educatiu i al que s'estableix a continuació.

  2. L'elaboració de l'informe d'avaluació individualitzat serà prescriptiva quan un estudiant es trasllade de centre sense haver acabat el curs. En aquest cas el tutor hi haurà de consignar, si més no, els elements següents:

  - Apreciació sobre el grau de consecució de les capacitats enunciades en els objectius generals de l'etapa i de les matèries.

  - Apreciació sobre el grau d'assimilació dels continguts de les diferents matèries.

  - Qualificacions parcials o valoracions de l'aprenentatge, en el cas que s'hagen emès en aqueix període.

  - Aplicació, si s'escau, de mesures educatives complementàries.

  3. Quan un alumne passe a segon curs amb alguna matèria de primer pendent i quan repetesca qualsevol dels cursos, el tutor consignarà en l'informe individualitzat, almenys, les dificultats mostrades per l'alumne i les mesures educatives complementàries que es proposen als professors del grup en què s'integre l'alumne, per a afavorir que puga superar-les.

  4. Els informes d'avaluació individualitzats es posaran a la disposició del tutor del grup al qual s'incorpore l'alumne i orientaran la tasca del professorat del curs següent, del mateix o d'un altre centre educatiu, de manera que es garantesca la necessària continuïtat en el procés d'ensenyament i aprenentatge de cada estudiant.

  5. Els informes d'avaluació individualitzats es conservaran en el centre fins que l'alumne hi acabe els seus estudis. La seua custòdia correspon als respectius tutors, els quals els posaran a la disposició de la resta de professors de l'alumne.

  Vint-i-u

  1. Quan un estudiant es trasllade de centre abans d'haver acabat els seus estudis de Batxillerat, el centre d'origen enviarà al de destinació, a petició d'aquest, el Llibre de Qualificacions de l'alumne i, si fa al cas, l'informe d'avaluació individualitzat a què fa referència el punt 2 de l'apartat anterior, i farà constar en la diligència corresponent que les qualificacions concorden amb les actes que guarda el centre. En els llibres de qualificacions d'alumnes de centres privats, aquesta diligència serà emplenada per l'institut de Batxillerat al qual estiguen adscrits.

  2. El centre receptor es farà càrrec de la custòdia del Llibre de Qualificacions i obrirà el corresponent expedient acadèmic de l'alumne, al qual traslladarà les dades a què es refereix l'apartat 16 d'aquesta ordre.

  V. Informació als alumnes i a les famílies

  Vint-i-dos

  Després de cada sessió d'avaluació, el tutor informarà per escrit les famílies i els alumnes sobre el desenvolupament del seu procés educatiu i les qualificacions obtingudes. A aquest efecte, s'utilitzarà la informació acordada en aquesta sessió d'avaluació. El model de document el determinarà cada centre educatiu.

  Vint-i-tres

  Els estudiants seran informats dels criteris d'avaluació d'acord amb els continguts i objectius programats en cada curs i període d'avaluació, a fi de garantir el dret que els assisteix a una valoració objectiva del seu rendiment escolar.

  Vint-i-quatre

  1. Al final de cada un dels cursos de Batxillerat s'informarà per escrit l'estudiant i la família sobre el resultat de l'avaluació final.

  2. Aquest informe inclourà les qualificacions obtingudes en les diferents matèries cursades per l'alumne, la decisió sobre la seua promoció al curs següent o la proposta per a l'expedició del títol, les mesures educatives complementàries previstes, si escau, perquè l'alumne aconseguesca els objectius programats, i tota altra informació que, amb aquesta finalitat, haja acordat el conjunt de professors del grup.

  Vint-i-cinc

  Els tutors i els professors de les diferents matèries afavoriran la comunicació amb els estudiants i amb les famílies pel que fa a les valoracions sobre el procés d'aprenentatge, per tal d'assegurar l'intercanvi dels aclariments necessaris per a una millor eficàcia del procés i de garantir el dret que assisteix els estudiants i els pares o tutors de sol·licitar-los i, si escau, de formular les reclamacions oportunes.

  VII. Avaluació dels processos d'ensenyament, del projecte curricular i de les programacions didàctiques

  Vint-i-sis

  Els professors avaluaran els aprenentatges dels alumnes, el procés d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent en relació amb els objectius del currículum, amb les necessitats educatives del centre i amb les característiques dels alumnes, la qual cosa implicarà l'avaluació i revisió, si fa al cas, del projecte curricular i de les programacions didàctiques que estiguen desplegant.

  Vint-i-set

  L'avaluació dels processos d'ensenyament i de la pràctica docent inclourà, si més no, els elements següents:

  a) L'organització i l'aprofitament dels recursos del centre.

  b) L'acció coherent, coordinada i progressiva de l'equip docent.

  c) La coordinació entre els òrgans i les persones responsables al centre de la planificació i del desplegament de la pràctica docent: equip directiu, claustre de professors, comissió de coordinació pedagògica, departaments i tutors.

  d) La regularitat en l'intercanvi d'informació amb els alumnes i els seus pares o tutors legals pel que fa als objectius, continguts i criteris d'avaluació i a les valoracions sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge.

  Vint-i-vuit

  Els professors avaluaran, igualment, el projecte curricular que s'estiga desplegant en relació amb l'adequació al context del centre i a les característiques dels alumnes.

  Vint-i-nou

  1. La Comissió de Coordinació Pedagògica proposarà al claustre, per a la seua aprovació, el pla d'avaluació de la pràctica docent i del projecte curricular.

  2. L'avaluació del projecte curricular farà referència, si més no, als elements següents:

  a) L'oferta de matèries optatives i els itineraris educatius proposats als estudiants.

  b) L'orientació realitzada per a facilitar l'elecció d'optatives, itineraris educatius i estudis superiors, universitaris o de formació professional.

  c) L'organització i distribució de l'horari i dels espais.

  Trenta

  1. En finalitzar cada curs acadèmic, els departaments didàctics avaluaran les programacions a la vista dels resultats aconseguits pels estudiants i de les dades consignades en les actes de les reunions.

  2. L'avaluació de les programacions didàctiques farà referència, si més no, als elements següents:

  a) La selecció, distribució i seqüenciació dels continguts.

  b) Els criteris d'avaluació.

  c) Els criteris metodològics adoptats i els materials didàctics proposats per a ús de l'alumnat.

  d) Els criteris establerts per a les adaptacions curriculars.

  Trenta-u

  La Comissió de Coordinació Pedagògica analitzarà també els resultats obtinguts pels alumnes del centre en les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat i realitzarà, si fa al cas, les propostes que considere oportunes al claustre de professors.

  Trenta-dos

  1. Els resultats de l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes, dels processos d'ensenyament i del projecte curricular s'inclouran en la memòria de final de curs.

  2. A partir d'aquests resultats caldrà modificar aquells aspectes de la pràctica docent i del projecte curricular que hagen estat detectats com a poc adequats a les característiques dels alumnes i al context escolar, sòcio-econòmic, cultural i sòciolingüístic del centre.

  DISPOSICIONS ADDICIONALS

  Primera

  1. Els alumnes amb necessitats educatives especials que cursen ensenyaments de Batxillerat seran avaluats, amb caràcter general, d'acord amb allò que estableixen aquesta ordre.

  2. De conformitat amb allò que estableix la disposició addicional primera del Decret 174/1994, de 19 d'agost, aquests alumnes tindran dret a les adaptacions curriculars que possibiliten o faciliten el seu procés educatiu. Igualment, en la celebració de les proves específiques que es convoquen, caldrà adaptar-ne la duració i les condicions de realització a les característiques d'aquests estudiants.

  3. El professor de la matèria, amb la col·laboració del departament didàctic i del departament d'orientació, realitzarà les adaptacions curriculars necessàries que podran afectar la metodologia didàctica, les activitats, la priorització i la temporalització de la consecució dels objectius.

  4. L'avaluació del progrés dels alumnes estarà basada en els objectius proposats per a ells i, per a la seua qualificació, es tindran en compte no només els continguts sinó el procés seguit pels estudiants, l'interès i l'esforç manifestats.

  5. No obstant això, podran ser declarats exempts de qualificació en determinades matèries del currículum els alumnes amb problemes greus d'audició, visió o motricitat, o d'altres que es determinen, per als quals no siga possible realitzar adaptació curricular sense afectar el nivell bàsic dels continguts exigits.

  6. Aquesta exempció, si fa al cas, haurà de ser autoritzada per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i consignada en les actes, Llibre de Qualificacions de Batxillerat i expedient acadèmic de l'alumne amb l'expressió «Exempt/a», incorporant a l'expedient una còpia de la resolució per la qual ha estat autoritzada.

  Segona

  De conformitat amb allò que estableix la disposició addicional segona del Decret 174/1994, de 19 d'agost, el que disposen els apartats 9.2, 9.3 i 13.1 d'aquesta ordre no s'aplicarà als estudiants que cursen el Batxillerat per un altre règim d'ensenyaments, d'adults o a distància.

  Tercera

  1. La Inspecció Educativa supervisarà el desplegament del procés d'avaluació i proposarà l'adopció de les mesures que contribuesquen a perfeccionar-lo. En aquest sentit, els inspectors, en les visites als centres, es reuniran amb l'equip directiu, professors i restants responsables de l'avaluació i dedicaran una especial atenció a la valoració i a l'anàlisi dels resultats de l'avaluació dels alumnes.

  2. La Inspecció Educativa supervisarà, igualment, el procés de formalització i custòdia dels llibres de qualificacions.

  DISPOSICIONS TRANSITòRIES

  Primera

  Els centres que anticipen la implantació del Batxillerat hauran d'utilitzar els documents definits en aquesta ordre i regir-se per les normes que s'hi estableixen, d'acord amb allò que preveu l'article 22 del Reial Decret 986/1991, de 14 de juny (BOE del dia 25).

  Segona

  Fins que es regularà el dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes en les noves etapes configurades per la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu, s'aplicarà la regulació, el procediment i els terminis que conté l'Ordre de 23 de gener de 1990, d'aquesta conselleria, i la Resolució de 23 de gener de 1990, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa (publicades en el DOGV del dia 7 de febrer).

  Tercera

  Fins que es publicarà el nou Reglament Orgànic dels instituts d'educació secundària les referències que es realitzen en aquesta ordre als departaments didàctics cal entendre-les referides als seminaris i departaments didàctics constituïts, respectivament, als actuals instituts de Batxillerat i de Formación Professional.

  DISPOSICIó FINAL

  S'autoritza la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa a dictar les normes necessàries per a l'aplicació i el desplegament del que disposa aquesta ordre, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 17 de gener de 1995

  El conseller d'Educació i Ciència,

  JOAN ROMERO I GONZáLEZ