Val / Cas

LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Publicat en:   DOGV núm. 7500 de 08.04.2015
Entrada en vigor :   09.04.2015
Origen disposició :   Presidencia de la Generalitat
Referència Base de Dades:   002988/2015
Número identificador:   2015/3137
Estat :   Derogada
Data de fi de Vigència:   10.05.2023
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2015/04/02/2/con/20161231/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.01.2017 - 31.12.2018

 

LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 

(Diari Oficial núm. 7500 de 08.04.2015) Ref. 002988/2015

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

 

PREÀMBUL

 

I

 

Les societats democràtiques avançades han reorientat en els últims anys la seua acció política i el seu disseny institucional des d'estructures burocràtiques de coneixement i presa de decisions cap a un enfocament més holístic i flexible, focalitzat sobre la participació, l'obertura informativa i la coproducció de coneixement i servicis.

No ha sigut fruit d'un convenciment acadèmic o ideològic, sinó conseqüència ja inevitable de l'evolució, quasi vertiginosa, del sentir dels ciutadans, que exigixen participar en la política de més formes que la representació parlamentària clàssica. El desenrotllament de les tecnologies de la informació i de les xarxes socials com a mecanismes de participació quasi en temps real no són alienes a este canvi.

Queda lluny en el temps la previsió originària sobre el dret a l'accés a la informació pública de l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. L'enfocament, netament procedimental, i referit a registres i documents, adoptat per esta llei s'ha vist superat en el transcurs de més de 20 anys per un nou paradigma: la societat com a coproductora de coneixement i de polítiques públiques, generadora de valor públic i legitimada plenament per a accedir, sense més restriccions que les estrictament necessàries, al conjunt de dades que crea, maneja i gestiona el conjunt de les administracions públiques i el seu sector instrumental.

S'abandona així un sentit patrimonialista del dret a la informació, que és substituït per una comprensió necessàriament proactiva: la ciutadania com a subjecte de l'acció pública, i no sols el Govern i les seues administracions.

Els eixos sobre els quals bascula esta nova política són els de la transparència informativa, la promoció de la reutilització de dades públiques, la implantació efectiva de codis de bon govern i bones pràctiques i la participació proactiva de la ciutadania en els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques. Este és el marc que esta llei impulsa.

 

II

 

La Constitució espanyola de 1978 garantix en els articles 23 i 105.b el dret dels ciutadans a la participació en els assumptes públics i a l'accés als arxius i registres administratius. Una apreciable producció normativa i jurisprudencial ha donat contingut i desenrotllat estos drets.

Els pactes i acords de dret internacional subscrits per Espanya tampoc són aliens al reconeixement actiu d'estos drets: en concret, l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans empara «la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees». Així mateix, s'arreplega el dret de participació ciutadana en l'article 21.1 de la Declaració Universal de Drets Humans, i en l'article 25.a del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

La Unió Europea, en diferents moments, ha adoptat directives, d'abast sectorial, que han sigut traslladades a l'ordenament jurídic espanyol per mitjà de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient; i de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 9.1, ja va preveure la promulgació d'una llei autonòmica sobre el dret a una bona administració i l'accés als documents de les institucions i administracions públiques valencianes.

Este marc jurídic ha fet un salt qualitatiu amb l'aprovació, per l'Estat, i amb caràcter bàsic quasi en la seua integritat, de la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Lluny d'adoptar una perspectiva procedimentalista, esta llei es convertix en una ferramenta efectiva de desenrotllament social i de la qualitat democràtica de les societats avançades.

A més, la Generalitat considera que la participació dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics constituïx un dels pilars bàsics sobre els quals es desenrotllen i prenen forma la democràcia avançada i l'autogovern. Així ho reconeix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en l'article 9.4.

Precisament reforça esta convicció el fet que la llei s'ha sotmés a un ampli procés de consulta pública, de manera que finalment s'han incorporat al seu text propostes ciutadanes i associatives referides a qüestions i regulacions d'importància, com ara l'ampliació del seu àmbit subjectiu, la regulació d'un règim sancionador específic o l'atribució de funcions de garantia a una institució independent del Consell, entre altres.

 

III

 

La Generalitat adopta esta llei en l'exercici de les seues competències i potestat d'autoorganització, en els termes que preveu l'article 49.1.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Com s'ha apuntat ja, a l'objectiu de desenrotllar la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, se sumen continguts que complementen i perfeccionen el règim jurídic bàsic, en matèria de transparència i bon govern. El sistema i l'abast de la participació ciutadana en les polítiques públiques de la Generalitat troba ací un encaix adequat i complementari.

A més, per mitjà d'esta llei s'acomplix un altre objectiu bàsic de la Generalitat, concretat per mitjà del segon pla de simplificació i reducció de càrregues administratives (Pla SIRCA-2), consistent en la simplificació administrativa i la millora de la qualitat normativa. Així, es deroguen expressament diverses normes que han sigut incorporades o actualitzades per mitjà d'esta llei.

 

IV

 

En aquesta llei s'estableix un nou model que regula, per una banda, l'obligació d'informar i la publicitat de l'acció pública i, per altra banda, el dret d'accés a la informació pública.

Cal distingir clarament entre la publicitat activa, és a dir, l'obligació de l'administració pública de proporcionar i difondre –constantment i de forma veraç– tota la informació de major rellevància, sense que ningú ho sol·licite, i el dret d'accés a la informació pública, que abraça la possibilitat d'accés de qualsevol ciutadà o ciutadana –mitjançant sol·licitud prèvia– a la informació pública sense més limitacions que les que contemplen les lleis.

La publicitat activa està al servei de la transparència en l'activitat pública. El ciutadà o la ciutadana no tenen per què preocupar-se de sol·licitar certa informació, sinó que l'administració pública li l'ofereix a través dels diferents canals existents i, fonamentalment, a través d'internet.

El dret de lliure accés a la informació pública té una configuració diferent perquè es tracta d'accedir no a la informació que l'administració ha fet pública per ella mateixa o té el deure de fer-ho, sinó a qualsevol altra, sempre que tal accés no estiga limitat; per la qual cosa es regulen amb detall tals supòsits. En ocasions serà necessari realitzar un exercici de ponderació dels interessos en joc i justificar l'interès superior en la publicitat de la informació. En ocasions sols serà possible l'accés parcial a la informació i, en altres, la protecció de les dades personals impedirà l'accés; per la qual cosa es regulen amb detall totes aquestes qüestions, atesa la ponderació dels altres drets que hi puguen concórrer.

 

V

 

Este text s'estructura en un títol preliminar i cinc de cardinals, i es complementa amb un conjunt de disposicions que articularan degudament les regulacions complementàries no substantives de la llei, les derogacions expresses i un manament heterogeni al Consell per a aprovar els diferents desenrotllaments reglamentaris previstos.

En el títol preliminar s'arrepleguen els aspectes transversals essencials de la llei, com ara el seu objecte, l'àmbit subjectiu d'aplicació i els principis generals que regiran la seua interpretació.

En el títol I es regula la transparència en la gestió de l'activitat pública. És notòria l'amplitud dels subjectes i de les organitzacions, tant del sector públic com de la societat, que s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'este títol. Així, es regula l'activitat de tots els subjectes que presten servicis públics o exercixen potestats administratives per a aconseguir una transparència completa. Per això, s'establix un conjunt de previsions que s'arrepleguen des d'una doble perspectiva i en tres capítols diferenciats: la publicitat activa, el dret d'accés a la informació pública i la seua reutilització.

Dins del capítol I, relatiu a la publicitat activa, es regula la informació que ha de fer-se pública, estructurada en cinc blocs ben definits: informació econòmica, pressupostària i estadística; informació de rellevància jurídica; informació organitzativa i de planificació; informació relativa a alts càrrecs i llocs assimilats; i informació relativa a territori, urbanisme i medi ambient. Finalment, s'hi preveu la publicació d'informació no prevista inicialment.

També es definixen aspectes relatius al Portal de Transparència de la Generalitat, la creació del qual respon a la necessitat de facilitar l'accés de tota la ciutadania a la informació a través d'un node de difusió de fàcil accés i amb un contingut clar i estructurat.

Pel que fa a les administracions locals, s'ha optat perquè siguen estes, fent ús de l'autonomia que tenen reconeguda, les que amplien les seues obligacions de publicitat activa sobre les establides en la legislació bàsica per mitjà de l'aprovació de les seues normes o ordenances pròpies.

El capítol II regula de forma general –i en el marc de les previsions de la llei estatal– el dret d'accés a la informació pública, els límits establits, les causes d'accés parcial, la dissociació d'informació i la inadmissió, entre altres. Es definix el procediment que s'ha de seguir, així com la competència per a resoldre les sol·licituds.

El capítol III afecta el que es denomina de forma habitual com a open data o dades obertes, entés com la posada a disposició pública de la informació que gestiona el sector públic amb l'objectiu de facilitar la generació d'un valor afegit. La informació i les dades que creen i gestionen les diferents administracions són actius que passen així a estar disponibles per a les interaccions ciutadanes, iniciatives empresarials o del tercer sector, o investigacions acadèmiques, entre altres, en els termes que preveuen les directives 2003/98/CE i 2013/37/UE.

En el capítol IV es definix el règim jurídic de les reclamacions contra les resolucions d'accés a la informació pública, la resolució de la qual és atribuïda a un consell de garanties de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El títol II establix els principis ètics i d'actuació que han de regir la labor dels membres del Consell, els seus alts càrrecs i els directius assimilats del sector públic valencià. Este títol té com a objectiu detallar a través d'uns principis bàsics el valor ètic de l'activitat política i aconseguir, amb això, reforçar el vincle de confiança entre la ciutadania i els seus dirigents. No obstant això, preveu l'aprovació d'un codi ètic en concreció dels principis que arreplega.

El títol III establix i detalla un règim sancionador necessàriament complex, per a garantir l'aplicació i l'efectivitat de la llei en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Esta regulació amplia la prevista en la legislació bàsica per a les actuacions en matèria de bon govern, i distribuïx infraccions, sancions, procediment i competències en un àmbit triple, en funció de la classificació de subjectes prevista en el títol preliminar de la llei, i les diferents obligacions que afecten cada un.

El títol IV, dedicat al règim de garanties del sistema de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha optat per atribuir el seu exercici a un consell amb independència funcional suportat per l'Administració de la Generalitat. Cabien altres models organitzatius per a dissenyar l'òrgan de control, i s'ha optat per una fórmula que permet unir diversos vectors: la consolidació de l'autogovern, la garantia d'independència en l'elecció dels seus integrants, que requerix una majoria parlamentària qualificada, i la necessitat de contindre el gasto públic evitant la creació d'un organisme específic i de la seua estructura burocràtica.

El títol V regula els aspectes relatius a la participació ciutadana. El diàleg entre ciutadania i administracions públiques no sols és positiu i oportú, sinó imprescindible per al desenrotllament d'una societat democràtica i avançada que consolide el nostre estat de benestar.

Es fomenta així la participació activa de la ciutadania en els assumptes públics. I és que transparència, obertura i participació ciutadana són els tres eixos sobre els quals els governs i les administracions públiques estan dissenyant les polítiques públiques i concretant les seues formes d'implementació i avaluació.

En el capítol I s'establixen els principis generals que han de regir les actuacions relatives a la participació ciutadana, tant de forma individual com col·lectiva.

Els instruments de participació es determinen en el capítol II i seran les ferramentes indispensables d'ús ciutadà que faran més eficaç la col·laboració entre l'administració i la ciutadania. Es regulen els processos de participació en l'elaboració de normes, el dret a proposar iniciatives normatives i el règim del Consell de Participació Ciutadana.

En el capítol III, per la seua singularitat organitzativa i cultural, es regula la participació dels valencians residents en l'exterior i el règim bàsic dels centres valencians en l'exterior i el Consell de Centres Valencians en l'Exterior.

El conjunt de disposicions comunes que complementen el text substantiu regula els aspectes complementaris i transitoris i les derogacions expressament previstes.

Nou disposicions addicionals arrepleguen diverses regulacions que no tenen encaix concret en l'articulat de la llei, i que són necessàries o complementàries per al seu desenrotllament eficaç.

Una disposició transitòria que garanteix la vigència temporal de determinats decrets fins que no siguen substituïts per altres.

Un sola disposició derogatòria arreplega el conjunt de disposicions que s'extingixen: en concret, la Llei 11/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, de Ciutadania Corporativa; la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, i la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, els continguts de la qual s'integren en la nova llei. Així mateix, s'hi deroga el Decret 206/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana.

Les disposicions finals concreten, d'una banda, el desplegament reglamentari corresponent, i de l'altra el règim d'entrada en vigor.

L'esquema d'entrada en vigor de la llei autonòmica, en coherència amb el de la llei bàsica, es concreta entorn de dos moments i fa valdre una lectura restrictiva de tal demora; així, el conjunt de la llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació oficial, i es diferirà sis mesos, un període de temps que es considera raonable per a escometre les adaptacions tecnològiques i organitzatives necessàries, l'entrada en vigor del capítol I del títol I, que arreplega les obligacions en publicitat activa i les disposicions complementàries relacionades.

 

TÍTOL PRELIMINAR

 

Article 1. Objecte

Esta llei té per objecte:

1. Regular i garantir, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'exercici del principi de transparència i el dret de lliure accés a la informació pública, entès com el dret de la ciutadania a rebre una informació adequada i veraç sobre l'activitat pública i garantir la llibertat de totes les persones a formar les seues opinions i prendre decisions d'acord amb esta informació.

2. Fomentar la millora contínua de la qualitat democràtica de la nostra societat establint els principis bàsics per a la implantació d'un codi de bon govern en l'àmbit de l'Administració autonòmica.

3. Promoure i fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics, de forma individual o col·lectiva, i regular les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i amb les organitzacions i entitats de la societat civil de la Comunitat Valenciana.

 

Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

1. Les disposicions d'esta llei s'aplicaran a:

a) L'Administració de la Generalitat.

b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article 2.3 de la Llei 1/2015 de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. [1]

c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur, en relació amb la seua activitat administrativa i pressupostària.

d) Les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

e) Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

f) Les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu.

g) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats mencionats en este article.

2. Als efectes del que preveu esta llei, tindran la consideració d'administracions públiques: l'administració de la Generalitat i els seus organismes públics vinculats o dependents, les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana, les universitats públiques valencianes i els consorcis constituïts íntegrament per administracions públiques territorials.

 

Article 3. Altres subjectes obligats

1. Hauran de complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica:

a) Els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials.

b) Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

2. Sense perjuí d'allò que s'ha indicat en l'apartat anterior, qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar-hi la publicitat adequada, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'esta informació es realitzarà preferentment a través de les pàgines web corresponents. En el cas que no disposen de pàgina web on realitzar la dita publicitat, podran complir amb la dita obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

3. Les persones físiques que exercisquen activitats econòmiques o professionals per a les quals hagen percebut, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2, per import superior a 10.000 euros, hauran de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament de l'activitat, inversió o actuació objecte de subvenció en les condicions que s'establisquen en les bases reguladores, convenis o instruments que regulen la concessió.

4. Les entitats privades o persones jurídiques que presten servicis públics. Estes obligacions s'inclouran en les normes reguladores dels concerts i altres formes de participació o gestió en els seus plecs o documents contractuals anàlegs que corresponguen.

5. Les persones físiques o jurídiques diferents de les referides en els articles anteriors que presten servicis públics o exercisquen funcions delegades de control o un altre tipus de funcions administratives, estaran obligades a subministrar a l'administració, l'organisme o l'entitat dels que es preveuen en l'article 2.1 a què es troben vinculades, després de requeriment previ, tota la informació necessària per al compliment per aquells de les obligacions previstes en esta llei.

 

Article 4. Principis generals

1. S'entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'esta llei i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

2. Sense perjuí de la resta d'obligacions legals, la interpretació i l'aplicació d'esta llei s'articularà entorn dels principis generals següents:

a) Principi de transparència: que garantix una activitat pública fundada en l'accessibilitat de la informació i en l'excepcionalitat de les restriccions que només podran fundar-se en la protecció d'altres drets.

b) Principi de publicitat: en virtut del qual la informació difosa serà veraç i objectiva, estarà actualitzada i es publicarà periòdicament.

c) Principi de lliure accés a la informació pública per la ciutadania, d'una manera accessible, comprensible i de la manera més simple i intel·ligible que siga tècnicament i organitzativament possible atenent la seua naturalesa.

d) Principi d'orientació a la ciutadania: l'activitat pública s'articula entorn de la ciutadania, com a eix i referència de la seua estratègia.

e) Principi de participació ciutadana: es promou que la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, col·labore proactivament en els assumptes públics.

f) Principi de modernització i neutralitat tecnològica: L'impuls de l'ocupació de les noves tecnologies amb l'objecte de dissenyar processos més eficients i pròxims a la ciutadania s'articularà per mitjà de l'adopció d'estàndards tecnològics oberts i neutrals.

g) Principi de responsabilitat i rendició de comptes: l'activitat pública i la dels seus servidors exigix l'assumpció de la responsabilitat derivada de tal exercici, per mitjà de l'impuls de l'avaluació de polítiques i la rendició de comptes.

h) Principi de reutilització de la informació: la informació es publicarà i difondrà en formats que possibiliten i afavorisquen la seua reutilització, com a forma de creació de valor afegit.

 

Article 5. Objectius

Són objectius d'esta llei:

a) Proveir tot el que és necessari perquè tota persona puga tindre accés a la informació pública per mitjà de procediments senzills i clars.

b) Fer transparent la gestió pública per mitjà de la difusió de la informació que generen els subjectes obligats.

c) Afavorir la rendició de comptes als ciutadans, de manera que puguen avaluar el desenrotllament dels subjectes obligats.

d) Millorar l'organització, la classificació i el maneig de la informació pública.

e) Garantir que l'exercici del govern es realitze amb subjecció a principis ètics i en garantia del servici públic.

f) Promoure la participació ciutadana en els assumptes públics.

 

Article 6

1. A fi de garantir la difusió i la transparència d'una informació pública objectiva, veraç i actualitzada, les organitzacions compreses en l'àmbit d'aplicació d'esta llei adoptaran polítiques de gestió integral de la informació, tant en suport analògic com electrònic, i dissenyaran i implementaran els sistemes i les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garantisquen la interoperabilitat, la seguretat, la integritat, la conservació i l'accessibilitat de la informació, com també la integració de conjunts de dades.

2. Este sistema integral facilitarà a les persones l'accessibilitat a la informació pública necessària a fi de promoure una participació informada en els assumptes públics.

 

TÍTOL I. La transparència en l'activitat pública

 

Article 7. Transparència en l'activitat pública

La Generalitat i les organitzacions compreses en l'article 2 actuaran amb transparència, i la promouran per mitjà de la publicitat i difusió de la informació i l'activitat pública per mitjà de diferents canals, en especial a través d'internet, en els termes establits en esta llei i en la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, promovent i garantint l'accés de la ciutadania a la informació, tant en suport paper com electrònic.

 

CAPÍTOL I. Publicitat activa

 

Article 8. Obligacions

1. La informació, que serà veraç, objectiva i actualitzada, es publicarà de forma clara, estructurada, comprensible i fàcilment localitzable.

2. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, s'establiran reglamentàriament els requeriments tècnics i procediments adequats per a garantir l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació publicada, així com la seua identificació i localització.

3. Tota la informació se subministrarà o difondrà per mitjans o en formats adequats perquè resulten accessibles i comprensibles, d'acord amb el principi d'accessibilitat universal i disseny per a tots, en especial a les persones amb discapacitats.

4. Las entitats que formen l'Administració local de la Comunitat Valenciana subjectaran les seues obligacions de publicitat activa al que establixen els articles 6, 7 i 8 de la Llei 19/2013, i a les normes i ordenances que estes mateixes aproven fent ús de la seua autonomia.

5. Les obligacions de transparència contingudes en este capítol tenen caràcter de mínimes i generals i s'entenen sense perjuí de l'aplicació d'altres disposicions específiques que prevegen un règim més ampli en matèria de publicitat.

 

Article 9. Difusió de la informació

Les organitzacions compreses en l'article 2 publicaran, com a mínim, en les seues pàgines web, actualitzada i estructurada, la informació següent:

1. Informació econòmica, pressupostària i estadística

Els subjectes relacionats en l'article 2, en l'àmbit de les seues competències, faran pública la informació relativa a l'activitat pública que es detalla a continuació.

a) Tots els contractes i els encàrrecs a mitjans propis, amb indicació de l'objecte, el tipus, la duració, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a la seua celebració, els instruments a través dels quals, si és el cas, s'ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de la persona o entitat adjudicatària, així com les modificacions, els desistiments i les renúncies.

Així mateix, es publicaran les pròrrogues dels contractes o els encàrrecs i els procediments que han quedat deserts, els supòsits de resolució de contracte o declaració de nul·litat, així com els casos de possibles revisions de preus i cessió de contractes. La publicació relativa als contractes menors es realitzarà, almenys, trimestralment.

També es donarà publicitat a la subcontractació, indicant la identitat dels subcontractistes, l'import de cada subcontractació i el percentatge en volum que cada una supose sobre el total del contracte.

b) Dades estadístiques sobre el percentatge, en volum pressupostari, de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

c) Els convenis subscrits i el seu text íntegre. Quan no siga possible publicar-los en la seua integritat per raons de confidencialitat, s'indicarà el seu objecte, les parts firmants, la duració, les obligacions, econòmiques o de qualsevol índole, i les seues modificacions si n'hi haguera.

d) Els encàrrecs de gestió subscrits i el seu text íntegre. Quan no siga possible publicar-los en la seua integritat per raons de confidencialitat, s'indicarà el seu objecte, el pressupost, la duració, les obligacions, i les subcontractacions que es realitzen amb menció dels adjudicataris, del procediment seguit per a l'adjudicació i el seu import.

e) Les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat, i les persones o entitats beneficiàries. Les ajudes concedides a càrrec de fons de la Unió Europea es regularan per la normativa de publicitat específica de cada fons.

f) Els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució, i també sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per la Generalitat. Esta informació serà actualitzada, almenys, trimestralment i es desagregarà per seccions, capítols i programes.

g) Les retribucions íntegres anuals, incloses les indemnitzacions percebudes amb motiu del cessament o acomiadament, o per residència o anàloga, per les persones compreses en l'article 25, i pels alts càrrecs i màxims responsables de la resta d'entitats incloses en l'article 2 d'esta llei.

h) Els comptes anuals que hagen de rendir-se i els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de control que sobre estos s'emeten.

i) La informació bàsica sobre el finançament de la Comunitat Valenciana amb indicació dels diferents instruments de finançament.

j) El deute públic de l'Administració amb indicació de la seua evolució, de l'endeutament per habitant i de l'endeutament relatiu.

k) El termini mitjà de pagament a beneficiaris d'ajudes i subvencions, convenis i proveïdors, com també els informes de morositat.

l) L'inventari de béns i drets, que almenys inclourà els béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor històric artístic o d'alt valor econòmic, en els termes en què es desenrotlle reglamentàriament. Així mateix s'informarà sobre el nombre de vehicles oficials.

m) Els gastos de caixa fixa desagregats per centres directius.

n) El cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, desglossant els mitjans de comunicació empleats, l'import destinat a cada mitjà i el cost dels diferents conceptes, almenys una vegada a l'any.

o) Informació actualitzada sobre enquestes i estudis d'opinió, inclosos els models utilitzats, les fitxes tècniques i metodològiques, els resultats complets i les microdades. A més s'indicarà l'empresa o l'entitat adjudicatària i el cost d'elaboració.

p) Els comptes bancaris oberts en entitats financeres dels quals siguen titulars, en els termes i les condicions establerts en la Llei  5/2016, de comptes oberts per a la Generalitat Valenciana. [2]

2. Informació de rellevància jurídica

2.1. Les administracions públiques publicaran:

a) Una relació de tota la normativa vigent en el seu àmbit d'aplicació, incloses les ordenances fiscals en els casos de les administracions locals.

b) Els avantprojectes de llei o els projectes de decrets legislatius quan es demane el dictamen dels òrgans consultius.

c) Els projectes de reglaments; si fóra preceptiva la sol·licitud de dictàmens als òrgans consultius, quan esta s'haja cursat.

d) Les memòries i els informes que conformen els expedients d'elaboració de normes.

2.2. A més, les administracions públiques i la resta d'organitzacions compreses en l'article 2 publicaran:

a) Les directrius, les instruccions, els acords, les circulars i les respostes a consultes plantejades en la mesura que suposen una interpretació del dret, dels drets garantits en esta llei o que tinguen efectes jurídics.

b) Les normes o altres instruments de planificació o programació quan se sotmeten a informació pública durant la seua tramitació.

3. Informació institucional, organitzativa i de planificació

3.1. L'Administració de la Generalitat publicarà:

a) Els acords adoptats pel Consell.

b) Una relació de les competències i dels traspassos de funcions i servicis assumits per la Comunitat Valenciana.

3.2. Les organitzacions incloses en l'article 2 publicaran:

a) La estructura organitzativa de cada organització, les funcions que desenrotlla, els seus òrgans i centres directius, la seu, la direcció i els distints mitjans de contacte d'aquells i la identificació dels seus responsables.

b) La plantilla orgànica de places, la relació de llocs de treball o l'instrument anàleg de planificació dels recursos humans i retribució econòmica anual.

c) La relació de llocs de treball o de places reservades a personal eventual, l'entitat, el centre directiu o l'òrgan a què es troben adscrits i la retribució íntegra anual.

d) L'oferta anual d'ocupació pública, amb la inclusió de les seues convocatòries i de l'estat de desplegament i d'execució.

e) Les convocatòries de selecció temporal dels seus empleats.

f) Les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten els seus empleats.

g) La relació actualitzada dels procediments administratius, amb indicació dels que estan disponibles en format electrònic, així com les seus dels registres en què poden presentar-se escrits i comunicacions.

h) La cartera de servicis, així com les cartes de servicis i els procediments per a presentar queixes o reclamacions i els informes sobre el grau de compliment i qualitat dels servicis públics, i també la informació disponible que permeta la seua valoració.

i) Informació estadística desagregada sobre el nombre i la distribució per organitzacions i òrgans o entitats dels representants sindicals i unitaris dels empleats públics, detallant el crèdit horari anual de què disposen.

j) Els plans i programes anuals i plurianuals en què es fixen els objectius concrets, les activitats, els mitjans necessaris per a executar-los i el temps previst per a la seua consecució. El grau de compliment en el temps previst i els resultats hauran de ser objecte d'avaluació i publicació periòdica, amb els indicadors de mesura i valoració.

k) Els informes d'avaluació de les polítiques públiques i de qualitat dels serveis públics.

l) El pla i l'informe anuals de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat.

4. Informació relativa a alts càrrecs i assimilats

La informació que es detalla a continuació respecte a les persones compreses en l'article 25 d'esta llei:

a) La informació relativa a les funcions atribuïdes per raó del seu càrrec o funció, així com la seua trajectòria professional, incloent-hi la reproducció gràfica dels títols acadèmics i acreditacions del seu currículum.

b) Un registre dels obsequis rebuts per raó del càrrec, que detallarà la seua descripció, la persona o l'entitat que els va realitzar, la data i la destinació que se'ls ha donat.

La incorporació al patrimoni públic dels obsequis de rellevància institucional o d'un valor important es desenrotllarà reglamentàriament.

c) La declaració de béns, activitats i drets patrimonials, que s'actualitzarà quan es produïsca qualsevol variació de la informació inicial.

d) Els viatges i els desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana realitzats en l'exercici de la seua funció, amb la indicació de l'objecte, la data i el seu cost total, incloent-hi dietes i altres gastos de representació.

e) Les resolucions d'autorització de l'exercici d'activitat privada després del cessament de les persones compreses en l'àmbit d'aplicació d'este apartat.

f) Les agendes institucionals de les persones integrants del consell i els seus alts càrrecs.

5. Informació relativa a territori, urbanisme i medi ambient

L'Administració de la Generalitat difondrà, a través del seu Portal de Transparència, els instruments d'ordenació del territori, els plans urbanístics i la regulació en matèria de medi ambient, i garantirà a la ciutadania la seua consulta, tant presencial com telemàtica, sense perjuí d'allò que s'ha disposat en la seua normativa sectorial.

6. Altres continguts objecte de publicació

Reglamentàriament s'establiran, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, els criteris per a incorporar al portal o a les pàgines web corresponents:

a) La informació que se sol·licite amb major freqüència.

b) La informació sobre els resultats, l'activitat i el finançament de les polítiques socials de gasto (sanitat, educació i servicis socials).

 

Article 10. Portal de Transparència [3]

1. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, la publicació de la informació detallada en l'article 9 es realitzarà a través d'un Portal de Transparència. L'adscripció orgànica i funcional i els requeriments tècnics i organitzatius del portal mencionat es desplegaran reglamentàriament.

2. La resta d'ens del sector públic instrumental de la Generalitat articularan mecanismes de col·laboració o sindicació de continguts per a complir les previsions d'aquesta llei.

3. La resta d'entitats compreses en l'article 2 garantiran la publicació de la informació detallada en l'article 9 mitjançant les seues pàgines web, sense perjudici de les mesures de col·laboració interadministrativa que puguen acordar.

.

 

CAPÍTOL II. Dret d'accés a la informació pública

 

Article 11. Dret d'accés a la informació pública

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública, per mitjà d'una sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei. Per a l'exercici d'este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

 

Article 12. Límits al dret d'accés a la informació pública

El règim sobre els límits d'accés a la informació pública serà el previst en l'article 14 de la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

 

Article 13. Protecció de dades personals

El règim aplicable en el cas que la informació sol·licitada continga dades de caràcter personal serà el previst en l'article 15 de la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

 

Article 14. Accés parcial

Si la informació sol·licitada està afectada parcialment per alguna de les limitacions previstes en l'article 12 d'esta llei, se'n facilitarà, sempre que siga possible, l'accés parcial, ometent la part afectada per la limitació, llevat que d'això resulte una informació distorsionada, equívoca o sense sentit. En este cas, haurà d'indicar-se al sol·licitant quina part de la informació ha sigut omesa.

 

Article 15. Sol·licitud d'accés a la informació pública

1. Els ciutadans podran sol·licitar informació que no es trobe publicada en les plataformes digitals. La sol·licitud de la informació indicada es realitzarà a través de les ferramentes establides per a això i preferentment per via electrònica.

2. La sol·licitud haurà de dirigir-se en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat a la subsecretaria, o a la entitat corresponent en qualsevol altre cas, i haurà d'incloure el contingut següent: la identitat de la persona sol·licitant –sense que siga requisit l'acreditació mitjançant certificació electrònica en cas que la tramitació siga per vies telemàtiques, la informació que se sol·licita, l'adreça de contacte, preferentment electrònica, a l'efecte de comunicacions i, si és el cas, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol·licitada.

3. La persona sol·licitant podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació, que podran ser tinguts en compte quan es dicte la resolució. No obstant això, la motivació de la sol·licitud no serà un requisit per a la seua tramitació.

4. Si la sol·licitud estiguera formulada de manera imprecisa o confusa, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils, la concrete, i se li indicarà que, en cas de no fer-ho, se'l tindrà per desistit; així com de la suspensió, mentrestant, del termini per a resoldre.

Si les sol·licituds es referixen a informació que afecte els drets o els interessos de tercers, l'òrgan administratiu encarregat de resoldre n'informarà les persones afectades perquè, si és el cas, en el termini de 15 dies hàbils, presenten les al·legacions que estimen pertinents. El sol·licitant serà informat d'esta circumstància, així com de la suspensió del termini per a resoldre mentrestant.

 

Article 16. Causes d'inadmissió de la sol·licitud

1. El règim sobre les causes d'inadmissió de les sol·licituds serà el previst en l'article 18 de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. A estos efectes se seguiran les regles següents:

a) Si la informació està en fase d'elaboració o publicació, s'informarà el sol·licitant del centre directiu responsable i del termini previst perquè es difonga o es trobe disponible.

b) Per reelaboració no s'entendrà un tractament informàtic habitual o corrent.

c) Els informes preceptius no podran ser considerats com de caràcter auxiliar o de suport.

 

Article 17. Resolució

1. Les sol·licituds d'accés a informació pública hauran de resoldre's i notificar-se al sol·licitant i als tercers afectats que ho hagen sol·licitat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre.

2. En el cas que el volum o la complexitat de la informació sol·licitada ho requerisca, el termini per a resoldre es podrà prorrogar per un altre mes més, i en este cas prèviament es notificarà al sol·licitant.

3. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.

L'òrgan competent quedarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada, excepte aquella que poguera entrar en conflicte evident amb altres drets protegits, o aquella la denegació total de la qual o parcial, vinguera expressament imposada en una llei. En tals casos la informació serà dissociada, i es donarà compte motivadament d'esta circumstància.

4. Seran motivades les resolucions que deneguen l'accés, les que concedisquen l'accés parcial o a través d'una modalitat diferent de la sol·licitada, i les que permeten l'accés quan hi haja hagut oposició d'un tercer.

5. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, les resolucions dictades posen fi a la via administrativa i són recurribles davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, amb caràcter potestatiu podrà interposar-se una reclamació en els termes que preveu l'article 24 d'esta llei.

6. Contra les resolucions dictades per les institucions i els òrgans previstos en l'article 2.c només cabrà la interposició d'un recurs contenciós administratiu.

 

Article 18. Òrgans competents per a la resolució del procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública

1. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, seran competents per a la resolució del procediment els titulars dels centres directius responsables funcionals de la informació sol·licitada.

2. En les organitzacions compreses en l'article 2.1.b d'esta llei, seran competents els òrgans que determinen els seus estatuts o les normes de funcionament; a falta d'això, serà competent l'òrgan màxim amb funcions executives.

3. La resta d'institucions i organitzacions previstes en l'article 2.1 hauran d'establir en les seues normes de funcionament esta competència; a falta d'això, recaurà sobre els seus màxims òrgans de govern.

 

Article 19. Formalització d'accés i costos

El règim sobre la formalització de l'accés a la informació serà el previst en l'article 22 de la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

D'acord amb el que preveu l'article 22.4 de la Llei 19/2003, les exaccions a què puga haver-hi lloc s'exigiran d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

 

CAPÍTOL III. Reutilització de la informació pública

 

Article 20. Reutilització de la informació pública

Les organitzacions compreses en l'article 2 difondran, en els termes que preveu esta llei, la informació pública a fi de facilitar i promoure la seua reutilització, i en promocionaran la lliure disposició pels ciutadans, institucions acadèmiques, empreses i altres agents per a la creació de valor per mitjà de nous productes i servicis, sempre que es respecten els límits establits en l'ordenament jurídic i que l'ús indicat no constituïsca una activitat administrativa.

Esta posada a disposició de la informació pública per a la seua reutilització es realitzarà per mitjans electrònics, i només se sotmetrà als límits establits en la normativa sobre reutilització de la informació pública.

Amb caràcter general, les dades contingudes en la informació pública se subministraran sense sotmetre's a cap llicència prèvia o condició específica per a facilitar-ne la reutilització.

 

Article 21. Condicions de la reutilització

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i les organitzacions compreses en l'article 2.1.b, es regularan reglamentàriament les condicions específiques a què podrà sotmetre's la reutilització de la informació pública, es garantirà que el contingut de la informació no siga alterat ni es desnaturalitze el seu sentit i que se cite la font i la data de l'última actualització.

 

Article 22. Informació estadística

La informació econòmica i estadística que estiga en poder de les administracions públiques, la difusió pública de la qual siga rellevant, es publicarà de manera periòdica i previsible, en format accessible i reutilitzable.

 

Article 23. Informació producte de la investigació científica i tècnica

En el marc d'allò que s'ha previst per l'article 37 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, les organitzacions compreses en l'article 2 d'esta llei fomentaran l'accessibilitat en format reutilitzable i de forma gratuïta de les dades obtingudes en projectes d'investigació finançats majoritàriament amb fons públics.

 

CAPÍTOL IV. Règim de reclamacions

 

Article 24. Reclamacions contra les resolucions

1. Les persones interessades podran interposar davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, amb caràcter potestatiu, abans de la seua impugnació davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, una reclamació contra les resolucions de les sol·licituds d'accés a la informació.

2. Esta reclamació es regirà pel que establix la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i pel que preveu esta llei.

3. Esta reclamació té caràcter substitutiu dels recursos administratius d'acord amb el que preveu l'article 107.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Les resolucions de les reclamacions adoptades pel Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern es publicaran en la pàgina web de la institució, amb la dissociació prèvia de les dades de caràcter personal i una vegada que s'hagen notificat a les persones interessades.

 

TÍTOL II. Bon Govern

 

Article 25. Àmbit d'aplicació

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, este títol serà aplicable a les persones integrants del Consell, a les persones titulars de les secretaries autonòmiques, subsecretaries, direccions generals i òrgans o centres directius el nomenament de les quals competisca al Consell.

Així mateix, queden compreses en el seu àmbit subjectiu les persones que exercisquen càrrecs directius com a presidents, directors generals, directors gerents, consellers delegats i funcions executives assimilables en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat, com també qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció.

 

Article 26. Principis d'actuació

1. Las persones compreses en l'àmbit d'aplicació d'este títol es regiran, en l'exercici de les seues funcions, pel que disposa la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i, en especial, el contingut bàsic del títol II de la Llei 19/2013, així com la resta de l'ordenament jurídic, i promouran el respecte als drets fonamentals i a les llibertats públiques.

2. Així mateix, adequaran la seua activitat als principis d'actuació i conducta següents:

a) Actuaran amb transparència en la gestió dels assumptes públics, la qual cosa comportarà la rendició de comptes de la gestió realitzada, i fomentaran la proximitat i l'accessibilitat de l'Administració a la ciutadania.

b) Garantiran una gestió financera justa i equitativa, dedicada a la millora del benestar de la ciutadania.

c) Estaran obligats a l'exercici fidel de la seua funció, càrrec o lloc de treball i a la gestió dels interessos públics que els estiguen encomanats, amb imparcialitat respecte dels interessos privats afectats.

d) En l'elaboració de les polítiques públiques, primarà el principi de participació, reforçant la interacció amb els organismes regionals i locals i la societat civil.

e) Actuaran d'acord amb criteris d'austeritat, a fi d'aconseguir la consolidació pressupostària, i vetlaran perquè els recursos i els béns públics s'utilitzen de forma prudent, eficient i productiva.

f) Actuaran amb igualtat en el tracte i sense discriminacions de cap tipus en l'exercici de les seues funcions.

g) Primarà el principi de bona fe en el compliment de les seues obligacions, i es fomentarà la qualitat en la prestació dels servicis públics i l'aplicació del principi de bona administració.

h) Seran responsables de les seues actuacions i de les dels organismes que dirigixen, i garantiran l'absència d'arbitrarietat en l'adopció de les seues decisions.

i) Exerciran les funcions i els poders que els conferix la normativa amb la finalitat exclusiva per a la qual els van ser atribuïts, i evitaran qualsevol acció que pose en risc l'interés públic o el patrimoni de les administracions públiques.

j) Comunicaran als òrgans competents qualsevol actuació irregular de què tinguen coneixement.

k) Observaran estrictament el règim d'incompatibilitats establit en l'ordenament jurídic, i s'abstindran d'intervindre en els assumptes en què concórrega alguna causa que puga afectar la seua imparcialitat.

l) Guardaran la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts amb motiu de l'exercici de les seues competències.

m) No acceptaran regals que sobrepassen els usos i costums de cortesia, ni favors o servicis en condicions avantatjoses que puguen condicionar l'exercici de les seues funcions.

n) No utilitzaran targetes de crèdit o dèbit a càrrec de comptes de la Generalitat o del seu sector públic.

o) Adoptaran la rendició de comptes com un principi bàsic d'actuació, publicaran els seus compromisos i dissenyaran i avaluaran de forma objectiva periòdicament les seues polítiques públiques.

p) Gestionaran, protegiran i conservaran adequadament els recursos públics que no podran utilitzar-se per a activitats o fins que no siguen els permesos per la normativa aplicable.

q) Garantiran que els reconeixements honorífics o commemoratius recaiguen en persones d'un compromís públic rellevant, que en cap cas hagen sigut condemnades penalment per mitjà d'una sentència ferma.

 

Article 27. Codi de bon govern

1. El Consell aprovarà un codi de bon govern basat en els principis arreplegats en esta llei.

2. El codi indicat s'aplicarà a les persones compreses en l'àmbit d'aplicació d'este títol; podrà ser adoptat per les entitats locals, per mitjà de la seua adhesió en les condicions previstes per la legislació vigent.

 

Article 28. Obligacions

1. Els alts càrrecs i assimilats compresos en l'àmbit d'aplicació d'esta llei formularan, a l'inici i al final del mandat, una declaració sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o els puga proporcionar ingressos econòmics.

2. Les persones que en cada moment conformen el Consell assumiran el compromís d'exercir l'acció de govern de forma íntegra, transparent i tindran l'obligació de retre comptes sobre la seua gestió a la ciutadania.

 

TÍTOL III. Règim sancionador

 

Article 29. Règim jurídic

1. Sense perjuí del règim sancionador previst en el títol II de la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, l'incompliment de les obligacions establides en esta llei se sancionarà d'acord amb el que preveu este títol, sense detriment d'altres responsabilitats que hi puguen concórrer.

2. La potestat sancionadora respecte de les infraccions tipificades en esta llei s'exercirà de conformitat amb el que disposa esta i en la normativa en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu sancionador.

3. Les infraccions disciplinàries es regiran pels procediments previstos per al personal funcionari, estatutari o laboral que siga aplicable en cada cas.

 

Article 30. Responsabilitat

1. Son responsables de les infraccions, inclús a títol de simple inobservança, les persones físiques o jurídiques, qualsevol que siga la seua naturalesa, que realitzen accions o que incórreguen en les omissions tipificades en esta llei amb dol, culpa o negligència.

2. En particular, són responsables:

a) Les autoritats, els directius i el personal al servici de les organitzacions previstes en l'article 2.

b) Les organitzacions a què es referix l'article 3.1.

c) Les persones físiques i jurídiques a les quals es referixen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 3.

 

Article 31. Infraccions de caràcter disciplinari

Són infraccions imputables a les autoritats, als directius i al personal al servici de les entitats previstes en l'article 2:

1. Infraccions molt greus:

a) L'incompliment de les obligacions de publicitat activa previstes o de subministrament d'informació pública quan s'haja desatés el requeriment exprés del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

b) La denegació arbitrària del dret d'accés a la informació pública.

c) L'incompliment de les resolucions dictades en matèria d'accés pel Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern que resolguen reclamacions.

2. Infraccions greus:

a) L'incompliment reiterat de les obligacions de publicitat activa previstes.

b) L'incompliment reiterat de l'obligació de resoldre en termini la sol·licitud d'accés a la informació pública.

c) La falta de col·laboració en la tramitació de les reclamacions que es presenten davant del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

d) Subministrar la informació incomplint les exigències derivades del principi de veracitat.

3. Infraccions lleus:

a) L'incompliment de les obligacions de publicitat activa previstes.

b) L'incompliment injustificat de l'obligació de resoldre en termini la sol·licitud d'accés a la informació pública.

 

Article 32. Infraccions d'altres entitats

Són infraccions imputables a les entitats de naturalesa privada a què es referix l'article 3.1:

1. Infracció molt greu: l'incompliment de les obligacions de publicitat activa o de subministrament d'informació pública que els siguen aplicables quan s'haja desatés el requeriment exprés del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern o de les administracions públiques competents.

2. Infracció greu: l'incompliment reiterat de les obligacions de publicitat activa que els siguen aplicables o publicar la informació incomplint les exigències derivades del principi de veracitat.

3. Infracció lleu: l'incompliment de les obligacions de publicitat activa que siguen aplicables quan no constituïsca infracció greu o molt greu.

 

Article 33. Infraccions de les persones obligades al subministrament d'informació

Són infraccions imputables a les persones físiques i jurídiques a les quals es referix l'article 3 en els apartats 2, 3, 4 i 5:

1. Molt greus:

a) L'incompliment de l'obligació de subministrament d'informació que haja sigut reclamada com a conseqüència d'un requeriment o d'una resolució en matèria d'accés del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern o de les administracions públiques competents.

b) La reincidència en la comissió de faltes greus. S'entendrà per reincidència la comissió en el terme d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per una resolució ferma.

2. Greus:

a) La falta de contestació al requeriment d'informació.

b) Subministrament de la informació incomplint les exigències derivades del principi de veracitat.

c) La reincidència en la comissió de faltes lleus. S'entendrà per reincidència la comissió en el terme d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per una resolució ferma.

3. Lleus:

a) El retard injustificat en el subministrament de la informació.

b) El subministrament parcial o en condicions diferents de les reclamades.

 

Article 34. Sancions disciplinàries

1. A les infraccions de l'article 31, imputables a personal al servici de les entitats previstes en l'article 2, se'ls aplicaran les sancions que corresponguen d'acord amb el règim disciplinari que en cada cas resulte aplicable.

2. Quan les infraccions siguen imputables a autoritats i directius, s'aplicaran les sancions següents:

a) Amonestació en el cas d'infraccions lleus.

b) En el cas d'infraccions greus:

b.1) Declaració de l'incompliment i publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

b.2) Cessament en el càrrec.

c) En el cas de molt greus:

c.1) Totes les previstes per a infraccions greus.

c.2) No poder ser nomenats per a ocupar càrrecs semblants per un període de fins a tres anys.

 

Article 35. Sancions a altres entitats

Les infraccions previstes en els articles 32 i 33 se sancionaran amb una amonestació i una multa.

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb una amonestació o una multa compresa entre 200 i 5.000 euros.

b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa compresa entre 5.001 i 30.000 euros.

c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa compresa entre 30.001 i 400.000 euros.

d) Les infraccions greus i molt greus podran comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida o, si és el cas, la resolució del contracte, concert o vincle establit. Per a la imposició i la graduació d'estes sancions accessòries, caldrà ajustar-se a la gravetat dels fets i la seua repercussió, d'acord amb el principi de proporcionalitat.

 

Article 36. Procediment

1. Per a la imposició de les sancions establides en este títol, se seguiran les disposicions previstes en el procediment sancionador o, en el cas d'infraccions imputables al personal al servici d'entitats, el règim disciplinari funcionarial, estatutari o laboral que en cada cas resulte aplicable.

2. En tot cas, el procediment s'iniciarà d'ofici, per acord de l'òrgan competent, bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'orde superior, petició raonada d'altres òrgans o denúncia.

3. El Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, quan constate incompliments en esta matèria susceptibles de ser qualificats com alguna de les infraccions previstes en este títol, instarà la incoació del procediment. En este últim cas, l'òrgan competent estarà obligat a incoar el procediment i a comunicar al Consell el seu resultat.

 

Article 37. Competències sancionadores en matèria de transparència i accés a la informació

1. La competència per a la imposició de sancions disciplinàries correspondrà a l'òrgan que determine la normativa aplicable en l'administració o organització en què preste servicis la persona infractora.

2. En el supòsit d'infraccions de les tipificades en l'article 32, la potestat sancionadora serà exercida per l'òrgan competent en la matèria de l'Administració de la Generalitat.

3. Per a les infraccions previstes en l'article 33, la competència correspondrà a l'òrgan que determine la normativa aplicable en l'administració o entitat a què es trobe vinculada la persona infractora, o per l'entitat titular del servici públic.

 

Article 38. Competències sancionadores en matèria de bon govern

1. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i entitats de dret públic, les competències sancionadores previstes en matèria de bon govern en el títol II de la Llei 19/2013, queden atribuïdes:

1.1. L'òrgan competent per a ordenar la incoació dels expedients sancionadors:

a) Quan l'alt càrrec siga membre del Consell o secretari autonòmic, el Consell a proposta de la conselleria competent en matèria d'administració pública.

b) Quan siguen persones diferents de les anteriors, la conselleria competent en matèria d'administració pública.

1.2. La instrucció dels procediments corresponents correspondrà al centre directiu que tinga atribuïda la inspecció general dels servicis.

1.3. La competència per a la imposició de sancions correspondrà:

a) Al Consell quan l'alt càrrec tinga la condició de membre d'este o secretari autonòmic.

b) A la conselleria competent en matèria d'administració pública quan siguen persones diferents de les anteriors.

2. En la resta d'entitats compreses en l'àmbit d'aplicació d'esta llei, els òrgans de govern corresponents determinaran qui exercix les competències indicades en cada organització.

 

TÍTOL IV. Garanties de Transparènciai Bon Govern

 

Article 39. Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Es crea el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que actuarà amb plena independència funcional per al compliment de les seues finalitats.

El suport administratiu del Consell i les seues comissions serà prestat per una unitat administrativa de la conselleria competent en matèria de transparència i accés a la informació pública.

El Consell té com a finalitat garantir els drets d'accés a la informació, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat i garantir i promoure l'observança de les disposicions de bon govern.

 

Article 40. Estructura i funcionament

1. El Consell s'estructura en la forma següent:

a) Una comissió executiva, el president de la qual ho serà del Consell.

b) Una comissió consultiva.

2. L'organització interna, el funcionament i l'oficina de suport del Consell serà objecte de desplegament reglamentari.

 

Article 41. Elecció dels integrants del Consell 

1. La comissió executiva estarà constituïda per un nombre de membres igual al nombre de grups parlamentaris amb representació en les Corts. En la composició final es respectarà la paritat entre dones i homes. D'entre els seus membres es designarà la persona que ocupe la presidència.

Els integrants de la comissió, després de la seua compareixença en la comissió corresponent, seran triats pel Ple de les Corts per majoria de tres quints d'entre experts de competència o prestigi reconegut i amb més de deu anys d'experiència professional.

El mandat de la comissió tindrà una durada de cinc anys. [4]

2. La Comissió Consultiva estarà integrada de la forma següent:

a) La presidirà la persona que exercisca la presidència del Consell.

b) Un representant de l'Administració de la Generalitat, nomenat per acord del Consell.

c) Un representant de les universitats públiques valencianes nomenat per la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes.

d) Un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

e) Un representant de la Sindicatura de Comptes.

f) Un representant del Síndic de Greuges.

g) Un representant de les organitzacions empresarials, triat en el si del Comité Econòmic i Social.

h) Un representant de les organitzacions sindicals, triat en el si del Comité Econòmic i Social.

i) Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.

j) Un representant del Consell de Participació Ciutadana.

k) Exercirà la secretaria, amb veu però sense vot, un funcionari dels adscrits a la unitat de suport administratiu del Consell.

3. La condició de membre del Consell, en qualsevol de les seues comissions, no exigeix dedicació exclusiva ni donarà dret a remuneració, amb l'excepció de la percepció de dietes i indemnitzacions. [5]

4. El currículum dels integrants de les comissions del Consell de Transparència serà objecte de publicitat a través del seu portal.

 

Article 42. Funcions del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

1. La comissió executiva té encomanades les funcions següents:

a) Resoldre les reclamacions contra les resolucions en matèria d'accés a la informació pública, amb caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Requerir, a iniciativa pròpia o com a conseqüència de denúncia o reclamació, l'esmena d'incompliments de les obligacions arreplegades en esta llei.

c) Adoptar criteris d'interpretació uniforme de les obligacions contingudes en esta llei.

d) Resoldre les consultes que en matèria de transparència o accés a la informació pública li plantegen les administracions públiques i altres entitats subjectes a esta llei.

e) Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en esta llei.

f) Respondre a les consultes que, amb caràcter facultatiu, li plantegen els òrgans encarregats de tramitar i resoldre les sol·licituds d'accés a la informació.

g) Instar la incoació d'expedients disciplinaris o sancionadors d'acord amb les previsions del títol III.

h) Aprovar recomanacions per al millor compliment de les obligacions contingudes en esta llei.

i) Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

j) Promoure l'elaboració de recomanacions, directrius i normes de desplegament de bones pràctiques en la matèria.

k) Avaluar el grau d'aplicació i compliment d'esta llei.

l) Col·laborar, en estes matèries, amb òrgans de naturalesa anàloga estatals o autonòmics.

m) Aprovar i remetre en el primer trimestre de cada any, a les Corts Valencianes i al Consell, una memòria específica sobre la seua activitat durant l'any anterior relativa a garantir els drets en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Esta memòria comprendrà les reclamacions i les consultes tramitades, així com les recomanacions o els requeriments que el Consell haja estimat oportú realitzar en esta matèria.

n) Informar preceptivament els projectes normatius de la Generalitat en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Correspondrà a la Comissió Consultiva:

a) Assessorar la Comissió Executiva en l'exercici de les seues funcions.

b) Formular propostes a la Comissió Executiva en l'àmbit de competències del Consell.

c) Informar la memòria anual amb caràcter previ a la seua aprovació.

d) Aquelles altres que li encomane la Comissió Executiva o el reglament de funcionament del Consell.

 

TÍTOL V. Participació ciutadana

 

CAPÍTOL I. Principis generals

 

Article 43. Foment i impuls de la participació ciutadana

La Generalitat fomentarà la participació ciutadana, de forma individual o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, impulsarà l'enfortiment del teixit associatiu, la implicació ciutadana en la formulació i l'avaluació de les polítiques públiques, així com la generació de cultura i hàbits participatius entre la ciutadania.

Amb l'objecte de fomentar la cultura i pràctica de la participació ciutadana:

1. La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana, fomentarà la creació d'entitats ciutadanes, i els donarà el degut suport en el compliment efectiu dels fins d'esta llei. A este efecte, es promouran espais de comunicació, treball i trobada entre les entitats ciutadanes, amb la finalitat d'aprofundir i actualitzar en els distints aspectes relatius a la participació ciutadana.

2. La Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, i de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries, podrà donar suport a l'exercici d'activitats per part de les entitats ciutadanes que promoguen la participació ciutadana en l'àmbit institucional de la Generalitat, o que servisquen per a fomentar una consciència cívica de participació respecte de l'actuació de les institucions públiques.

 

Article 44. Mesures per a la participació ciutadana

1. Sense perjuí dels drets, legalment previstos, de ciutadans i entitats en la seua relació amb l'administració, es reconeixen, a més, els drets específics següents en l'àmbit de la participació ciutadana:

a) A la informació i l'assessorament sobre els distints instruments de participació ciutadana.

b) A participar de manera real i efectiva en l'elaboració, modificació i revisió d'avantprojectes de llei, com també en les normes, plans, programes, procediments i altres instruments de planificació.

c) Que es faça públic el resultat definitiu del procediment en què ha participat i s'informe de les raons que sustenten les decisions adoptades i, en especial, la informació relativa al procés de participació pública.

2. Reglamentàriament s'establiran mecanismes per a fomentar i articular la participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat.

 

CAPÍTOL II. Instruments de participació ciutadana

 

Article 45. Mitjans d'informació per a la participació ciutadana

L'Administració de la Generalitat i el seu sector públic desenrotllaran, entre altres, els mitjans telemàtics adequats i accessibles per a informar la ciutadania de les iniciatives d'actuacions públiques i dels resultats de la gestió, potenciant la implementació progressiva de processos de participació ciutadana a través de mitjans electrònics.

 

Article 46. Instruments de participació ciutadana

1. Els instruments de participació i col·laboració ciutadanes són els mecanismes utilitzats per la Generalitat per a fer efectiva la participació i col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes, sense discriminació, en els assumptes públics.

2. La participació i col·laboració ciutadanes es podran fer efectives per mitjà de qualsevol mecanisme que servisca per a afavorir la implicació de la ciutadania en els assumptes públics i, especialment, per mitjà de l'ús de les noves tecnologies.

A este efecte, la Generalitat:

a) Promourà el diàleg electrònic amb els ciutadans i les ciutadanes i participarà en les xarxes socials i altres instruments de comunicació social en internet.

b) Promourà l'accés a les eines, coneixements i recursos tecnològics necessaris per al desenrotllament d'este enfocament.

c) Escoltarà proactivament, tant pels canals electrònics com telefònics, les opinions dels ciutadans i les ciutadanes, respondrà a les seues peticions amb celeritat i eficàcia i valorarà les seues opinions en la presa de decisions.

A este efecte, es podrà promoure sobre determinades activitats públiques, quan així es considere oportú, la realització d'enquestes.

d) Promourà la comunicació i la interacció amb la ciutadania a través de dispositius de telecomunicacions mòbils, i n'impulsarà la utilització en les seues relacions amb l'administració.

 

Article 47. Participació ciutadana en l'elaboració de normes, plans, procediments i altres instruments de planificació

Sense perjuí del tràmit d'audiència i informació pública previst en la legislació, l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic podrà sotmetre, simultàniament o consecutivament a aquell, a consulta pública les normes, plans, procediments, instruments de planificació o polítiques públiques rellevants, d'acord amb el procediment següent:

1. Els òrgans administratius o entitats competents que consideren oportú obrir un procés de participació pública, publicaran en el Portal de Transparència el projecte de norma, pla, procediment o instrument administratiu, juntament amb la documentació complementària necessària per a la seua comprensió i valoració.

2. S'informarà sobre els terminis i mecanismes de participació que seran preferentment electrònics, així com sobre l'estat de tramitació del projecte.

3. La participació en este procés de consulta no conferirà als participants la condició d'interessats prevista en la legislació sectorial o sobre procediment administratiu.

4. A través del mateix portal, l'òrgan o entitat impulsor del procés informarà sobre el resultat per mitjà d'una valoració global.

 

Article 48. Propostes ciutadanes d'iniciatives normatives

1. Els ciutadans legitimats per a promoure la iniciativa legislativa popular d'acord amb el que preveu la Llei 5/1993, de 27 de desembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunitat Valenciana, tenen dret a presentar a l'Administració de la Generalitat iniciatives de regulació normativa o de millora de la seua qualitat.

2. Les propostes hauran de correspondre íntegrament a competències exercides per la Generalitat, i no podran referir-se a les matèries excloses de la iniciativa legislativa popular.

3. La proposta serà dirigida a l'òrgan competent per raó de la matèria, que avaluarà la proposta pel que fa a la seua legalitat, oportunitat, cost i efectes, i adoptarà una resolució motivada en el termini de tres mesos.

4. En cas de superar-se este termini, la proposta s'entendrà desestimada.

5. Els requisits d'estes propostes i el procediment de tramitació s'establiran reglamentàriament i hauran de comptar amb l'aval, com a mínim, de 20.000 firmes degudament acreditades.

 

Article 49. El Consell de Participació Ciutadana

1. El Consell de Participació Ciutadana, òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat, és un fòrum de consulta adscrit a la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.

2. Té com a finalitat impulsar l'acostament de l'administració de la Generalitat a la societat civil i a la ciutadania i facilitar la seua comunicació.

3. Reglamentàriament s'establirà la seua organització i el règim de funcionament.

4. La condició de membre d'este Consell no exigirà dedicació exclusiva ni donarà dret a remuneració.

 

Article 50. Altres formes de participació corporativa

1. El Consell fomentarà la integració dels principis de participació i responsabilitat social en els àmbits de l'empresa, dels professionals i dels emprenedors.

2. Reglamentàriament el Consell podrà establir mecanismes de participació activa, reconeixement o distinció d'accions o bones pràctiques en este àmbit.

 

CAPÍTOL III. Participació ciutadana dels valencians en l'exterior

 

Article 51. Participació de la ciutadania valenciana en l'exterior

La Generalitat, als efectes d'esta llei, adoptarà les mesures necessàries per a fomentar i facilitar la participació efectiva dels ciutadans i ciutadanes valencians residents en l'exterior, en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que els residents a la Comunitat Valenciana.

Als efectes de l'apartat anterior, s'entén per ciutadans i ciutadanes valencians en l'exterior els ciutadans i les ciutadanes espanyols que hagen tingut el seu últim veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana.

 

Article 52. Centres valencians en l'exterior

1. La Generalitat donarà suport al moviment associatiu dels ciutadans i de les ciutadanes valencians en l'exterior, i fomentarà la creació de centres valencians en l'exterior (CEVEX), que tindran com a objectiu prioritari el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals amb el poble valencià, així com el foment del coneixement de la seua història, el seu idioma i la seua cultura.

2. Als efectes d'esta llei, tindrà la consideració de centre valencià en l'exterior qualsevol associació legalment reconeguda, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb les normes vigents en el territori en què es trobe ubicada, constituïda per una comunitat de valencians o valencianes assentada fora de la Comunitat Valenciana, que siga reconeguda com a tal per l'òrgan competent.

3. Als efectes de defendre i integrar els seus interessos i de facilitar el compliment conjunt i coordinat dels seus fins, els centres valencians en l'exterior reconeguts podran constituir-se en federacions i confederacions.

4. Els centres valencians en l'exterior, com a instruments de participació en la vida social, cultural i política de la Comunitat Valenciana, seran considerats com a entitats ciutadanes amb els drets que establix esta llei.

5. Reglamentàriament es desplegarà el procediment i la competència de reconeixement d'estos centres i les seues federacions o confederacions.

 

Article 53. Consell de Centres Valencians en l'Exterior

1. El Consell de Centres Valencians en l'Exterior exercirà les funcions consultives i d'assessorament a l'Administració de la Generalitat en relació amb els assumptes que afecten els drets i interessos de les comunitats de valencians en l'exterior.

2. El règim, l'adscripció, la composició i el funcionament del Consell de Centres Valencians en l'Exterior es determinarà reglamentàriament.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera. Col·laboració amb entitats locals

La Generalitat col·laborarà amb les entitats locals en la posada en marxa de mecanismes per a la promoció i el foment de la transparència, de l'accés a la informació pública i de la participació ciutadana.

 

Segona. Obligatorietat de la remissió i posada a disposició de la informació

Els centres directius de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes facilitaran al centre directiu competent en matèria de transparència la informació que haja de ser difosa a través del Portal de Transparència.

Les entitats de dret públic, els consorcis adscrits, les societats mercantils i les fundacions públiques de la Generalitat remetran, al centre directiu competent en matèria de transparència, la informació que els siga requerida per a la seua publicació o difusió.

 

Tercera. Difusió dels procediments administratius sobre l'accés a la informació pública

Les administracions públiques hauran d'incloure entre els seus procediments telemàtics els relatius a les sol·licituds d'informació pública.

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, la guia de procediments i servicis detallarà els mecanismes, els tràmits, els terminis i els òrgans competents per a exercir els drets que preveu esta llei.

Les organitzacions incloses en l'àmbit d'aplicació d'esta llei hauran d'incloure entre els procediments telemàtics els relatius a les sol•licituds d'informació pública. Mitjançant les guies de procediments i serveis o instruments anàlegs, detallaran els mecanismes, els tràmits, els terminis o els òrgans competents per a exercir els drets que preveu esta llei, com també les taxes o els preus públics, si escau, aplicables.

 

Quarta. Corts Valencianes i institucions estatutàries

D'acord amb el règim institucional i la independència de les Corts i dels organismes regulats per l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia, estes institucions promouran, en el termini de sis mesos, les modificacions necessàries dels seus reglaments o normes de govern per a adaptar el seu règim i funcionament als principis i obligacions contingudes en esta llei, en especial les referides a:

1. Facilitar l'accés dels ciutadans a la documentació i a la informació parlamentàries i de les institucions consultives.

2. Facilitar la informació relativa a les obligacions dels seus alts càrrecs o comissionats, incloent-hi la publicació dels seus currículums i perfils professionals.

3. Desenrotllar, en el seu propi àmbit, els principis de bon govern, adoptant el codi corresponent.

4. Desenrotllar el seu Portal de Transparència, de forma exclusiva, mancomunada o en col·laboració.

5. Regular i promoure mecanismes de participació activa dels ciutadans en l'activitat legislativa.

6. Aprovar el corresponent sistema de garanties del compliment de les obligacions previstes en la llei.

7. Establir el procediment intern i especificar els òrgans competents per a resoldre les sol·licituds d'accés a la informació.

 

Quinta. Pla de formació

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) posarà en marxa, en un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, un pla de formació específic en matèria de transparència, bon govern i reutilització de dades obertes, a fi de conscienciar els seus empleats públics respecte als drets i a les obligacions establits en esta llei.

La Generalitat podrà col·laborar amb altres administracions públiques o entitats del sector públic amb este fi.

 

Sexta. Comissions de seguiment i avaluació

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, s'atribuïx a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris el seguiment periòdic i l'avaluació de les accions en matèria de transparència, bon govern i reutilització de dades obertes.

En l'àmbit de cada conselleria, entitat autònoma, entitat de dret públic o consorci adscrit a la Generalitat, es constituirà una comissió, integrada per empleats públics, amb formació i qualificació apropiades, a fi de coordinar en el seu àmbit respectiu les accions i les mesures en matèria de transparència i reutilització de dades obertes. La composició, el règim i el funcionament d'estes comissions tècniques es desenrotllarà reglamentàriament.

 

Setena. Avaluació de polítiques públiques [6]

Una entitat experta i independent avaluarà de forma objectiva i periòdica les polítiques publiques dutes a terme per la Generalitat en l'àmbit d'aplicació de la present llei.

Amb aquest fi es publicarà la informació estadística necessària que permeta l'anàlisi del compliment de les polítiques i la qualitat dels serveis públics.

 

Octava. [7]

 

Novena. Organització administrativa de la Generalitat en matèria de transparència i accés a la informació pública

En el termini màxim de sis mesos des de la publicació d'esta llei en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, els reglaments orgànics i funcionals de l'Administració de la Generalitat o entitats del sector públic dependents o vinculades atribuiran, en l'àmbit de cada conselleria o organització, a una unitat específica les funcions relatives a transparència i accés a la informació pública.

El desenrotllament d'esta disposició no suposarà increment del gasto i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials existents en els pressupostos corresponents.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Única. Règim transitori en matèria de participació ciutadana

Fins que no s'aprove el desplegament reglamentari previst, romandran en vigor, en allò en què no s'opose a esta llei, el Decret 76/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de desplegament i execució de la Llei 11/2008, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i el Decret 53/2008, de 18 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 11/2007, de Comunitats de Valencians en l'Exterior.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació normativa

A l'entrada en vigor d'esta llei queden derogades la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior; la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; la Llei 11/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, de Ciutadania Corporativa, i el Decret 206/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana.

Igualment, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa esta llei.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Desplegament reglamentari i marc legal

1. En el termini de sis mesos, des que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el Consell aprovarà els desenrotllaments reglamentaris que preveu esta llei. A més podrà adoptar totes les normes que siguen necessàries per a executar i desplegar esta llei.

La previsió organitzativa prevista en la disposició addicional novena s'incorporarà a tots els reglaments orgànics i funcionals que s'aproven a partir de l'aprovació d'esta llei i, en tot cas, abans del transcurs de tres mesos des que es publique.

2. Es modifica l'article 2 de la Llei 5/1993, de 27 de desembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

«Article 2

Requisits de la iniciativa legislativa popular davant les Corts

La iniciativa legislativa popular s'exercix per mitjà de la presentació de proposicions de llei subscrites com a mínim per les signatures de 25.000 electors, autenticades en la forma que determina la llei».

 

Segona. Entrada en vigor

Esta llei entrarà en vigor d'acord amb el règim següent:

1. El capítol I del títol I, als sis mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. La resta de l'articulat, l'endemà de la seua publicació.

3. L'endemà de la seua publicació, les disposicions següents: addicionals tercera, quarta, quinta sexta, octava i novena; transitòria única; i derogatòria única.

4. Als sis mesos de la seua publicació, les disposicions següents: addicionals primera, segona i sèptima.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

València, 2 d'abril de 2015

 

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

 

 [1]  Apartat 1.b modificat per l'article 122 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. (Diari Oficial núm. 7689 de 31.12.2015) Ref. Base de dades 009939/2015.

[2]  Lletra p introduïda per la disposició final primera de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana (Diari Oficial núm. 7779 de 11.05.2016 - Ref. Base de dades 003221/2016) i la seua correcció d'errades publicada en el diari oficial núm. 7787 de 20.05.2016 (Ref. Base de dades 003482/2016)

[3]  Redacció que fa l'article 91 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (Diari Oficial núm. 7948 de 31.12.2016) Ref. Base de dades 009919/2016.

[4]  Redacció que fa l'article únic de la Llei 2/2016, de 4 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (Diari Oficial núm. 7735 de 07.03.2016) Ref. Base de dades 001689/2016.

[5]  Redacció que fa l'article 92 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre.

[6]  Redacció que en fa l'article 123 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre.

[7]  Disposició addicional octava suprimida per l'article 124 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre.