Val / Cas

LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Publicat en:   DOGV núm. 7500 de 08.04.2015
Entrada en vigor :   09.04.2015
Origen disposició :   Presidencia de la Generalitat
Referència Base de Dades:   002988/2015
Número identificador:   2015/3137
Estat :   Derogada
Data de fi de Vigència:   10.05.2023
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2015/04/02/2/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 22.04.2023 - 09.05.2023

 

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. [1]  [2]

 

(DOGV núm. 7500 de 08.04.2015)

 

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

 

 

PREÀMBUL

 

I

 

Les societats democràtiques avançades han reorientat en els últims anys la seua acció política i el seu disseny institucional des d'estructures burocràtiques de coneixement i presa de decisions cap a un enfocament més holístic i flexible, focalitzat sobre la participació, l'obertura informativa i la coproducció de coneixement i servicis.

No ha sigut fruit d'un convenciment acadèmic o ideològic, sinó conseqüència ja inevitable de l'evolució, quasi vertiginosa, del sentir dels ciutadans, que exigeixen participar en la política de més formes que la representació parlamentària clàssica. El desenrotllament de les tecnologies de la informació i de les xarxes socials com a mecanismes de participació quasi en temps real no són alienes a este canvi.

Queda lluny en el temps la previsió originària sobre el dret a l'accés a la informació pública de l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. L'enfocament, netament procedimental, i referit a registres i documents, adoptat per esta llei s'ha vist superat en el transcurs de més de 20 anys per un nou paradigma: la societat com a coproductora de coneixement i de polítiques públiques, generadora de valor públic i legitimada plenament per a accedir, sense més restriccions que les estrictament necessàries, al conjunt de dades que crea, maneja i gestiona el conjunt de les administracions públiques i el seu sector instrumental.

S'abandona així un sentit patrimonialista del dret a la informació, que és substituït per una comprensió necessàriament proactiva: la ciutadania com a subjecte de l'acció pública, i no sols el Govern i les seues administracions.

Els eixos sobre els quals bascula esta nova política són els de la transparència informativa, la promoció de la reutilització de dades públiques, la implantació efectiva de codis de bon govern i bones pràctiques i la participació proactiva de la ciutadania en els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques. Este és el marc que esta llei impulsa.

 

II

 

La Constitució espanyola de 1978 garanteix en els articles 23 i 105.b el dret dels ciutadans a la participació en els assumptes públics i a l'accés als arxius i registres administratius. Una apreciable producció normativa i jurisprudencial ha donat contingut i desenrotllat estos drets.

Els pactes i acords de dret internacional subscrits per Espanya tampoc són aliens al reconeixement actiu d'estos drets: en concret, l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans empara «la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees». Així mateix, s'arreplega el dret de participació ciutadana en l'article 21.1 de la Declaració Universal de Drets Humans, i en l'article 25.a del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

La Unió Europea, en diferents moments, ha adoptat directives, d'abast sectorial, que han sigut traslladades a l'ordenament jurídic espanyol per mitjà de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient; i de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 9.1, ja va preveure la promulgació d'una llei autonòmica sobre el dret a una bona administració i l'accés als documents de les institucions i administracions públiques valencianes.

Este marc jurídic ha fet un salt qualitatiu amb l'aprovació, per l'Estat, i amb caràcter bàsic quasi en la seua integritat, de la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Lluny d'adoptar una perspectiva procedimentalista, esta llei es converteix en una ferramenta efectiva de desenrotllament social i de la qualitat democràtica de les societats avançades.

A més, la Generalitat considera que la participació dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics constitueix un dels pilars bàsics sobre els quals es desenrotllen i prenen forma la democràcia avançada i l'autogovern. Així ho reconeix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en l'article 9.4.

Precisament reforça esta convicció el fet que la llei s'ha sotmés a un ampli procés de consulta pública, de manera que finalment s'han incorporat al seu text propostes ciutadanes i associatives referides a qüestions i regulacions d'importància, com ara l'ampliació del seu àmbit subjectiu, la regulació d'un règim sancionador específic o l'atribució de funcions de garantia a una institució independent del Consell, entre altres.

 

III

 

La Generalitat adopta esta llei en l'exercici de les seues competències i potestat d'autoorganització, en els termes que preveu l'article 49.1.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Com s'ha apuntat ja, a l'objectiu de desenrotllar la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, se sumen continguts que complementen i perfeccionen el règim jurídic bàsic, en matèria de transparència i bon govern. El sistema i l'abast de la participació ciutadana en les polítiques públiques de la Generalitat troba ací un encaix adequat i complementari.

A més, per mitjà d'esta llei s'acompleix un altre objectiu bàsic de la Generalitat, concretat per mitjà del segon pla de simplificació i reducció de càrregues administratives (Pla SIRCA-2), consistent en la simplificació administrativa i la millora de la qualitat normativa. Així, es deroguen expressament diverses normes que han sigut incorporades o actualitzades per mitjà d'esta llei.

 

IV

 

En aquesta llei s'estableix un nou model que regula, per una banda, l'obligació d'informar i la publicitat de l'acció pública i, per altra banda, el dret d'accés a la informació pública.

Cal distingir clarament entre la publicitat activa, és a dir, l'obligació de l'administració pública de proporcionar i difondre –constantment i de forma veraç– tota la informació de major rellevància, sense que ningú ho sol·licite, i el dret d'accés a la informació pública, que abraça la possibilitat d'accés de qualsevol ciutadà o ciutadana –mitjançant sol·licitud prèvia– a la informació pública sense més limitacions que les que contemplen les lleis.

La publicitat activa està al servei de la transparència en l'activitat pública. El ciutadà o la ciutadana no tenen per què preocupar-se de sol·licitar certa informació, sinó que l'administració pública li l'ofereix a través dels diferents canals existents i, fonamentalment, a través d'internet.

El dret de lliure accés a la informació pública té una configuració diferent perquè es tracta d'accedir no a la informació que l'administració ha fet pública per ella mateixa o té el deure de fer-ho, sinó a qualsevol altra, sempre que tal accés no estiga limitat; per la qual cosa es regulen amb detall tals supòsits. En ocasions serà necessari realitzar un exercici de ponderació dels interessos en joc i justificar l'interès superior en la publicitat de la informació. En ocasions sols serà possible l'accés parcial a la informació i, en altres, la protecció de les dades personals impedirà l'accés; per la qual cosa es regulen amb detall totes aquestes qüestions, atesa la ponderació dels altres drets que hi puguen concórrer.

 

V

 

Este text s'estructura en un títol preliminar i cinc de cardinals, i es complementa amb un conjunt de disposicions que articularan degudament les regulacions complementàries no substantives de la llei, les derogacions expresses i un manament heterogeni al Consell per a aprovar els diferents desenrotllaments reglamentaris previstos.

En el títol preliminar s'arrepleguen els aspectes transversals essencials de la llei, com ara el seu objecte, l'àmbit subjectiu d'aplicació i els principis generals que regiran la seua interpretació.

En el títol I es regula la transparència en la gestió de l'activitat pública. És notòria l'amplitud dels subjectes i de les organitzacions, tant del sector públic com de la societat, que s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'este títol. Així, es regula l'activitat de tots els subjectes que presten servicis públics o exerceixen potestats administratives per a aconseguir una transparència completa. Per això, s'establix un conjunt de previsions que s'arrepleguen des d'una doble perspectiva i en tres capítols diferenciats: la publicitat activa, el dret d'accés a la informació pública i la seua reutilització.

Dins del capítol I, relatiu a la publicitat activa, es regula la informació que ha de fer-se pública, estructurada en cinc blocs ben definits: informació econòmica, pressupostària i estadística; informació de rellevància jurídica; informació organitzativa i de planificació; informació relativa a alts càrrecs i llocs assimilats; i informació relativa a territori, urbanisme i medi ambient. Finalment, s'hi preveu la publicació d'informació no prevista inicialment.

També es defineixen aspectes relatius al Portal de Transparència de la Generalitat, la creació del qual respon a la necessitat de facilitar l'accés de tota la ciutadania a la informació a través d'un node de difusió de fàcil accés i amb un contingut clar i estructurat.

Pel que fa a les administracions locals, s'ha optat perquè siguen estes, fent ús de l'autonomia que tenen reconeguda, les que amplien les seues obligacions de publicitat activa sobre les establides en la legislació bàsica per mitjà de l'aprovació de les seues normes o ordenances pròpies.

El capítol II regula de forma general –i en el marc de les previsions de la llei estatal– el dret d'accés a la informació pública, els límits establits, les causes d'accés parcial, la dissociació d'informació i la inadmissió, entre altres. Es defineix el procediment que s'ha de seguir, així com la competència per a resoldre les sol·licituds.

El capítol III afecta el que es denomina de forma habitual com a open data o dades obertes, entés com la posada a disposició pública de la informació que gestiona el sector públic amb l'objectiu de facilitar la generació d'un valor afegit. La informació i les dades que creen i gestionen les diferents administracions són actius que passen així a estar disponibles per a les interaccions ciutadanes, iniciatives empresarials o del tercer sector, o investigacions acadèmiques, entre altres, en els termes que preveuen les directives 2003/98/CE i 2013/37/UE.

En el capítol IV es defineix el règim jurídic de les reclamacions contra les resolucions d'accés a la informació pública, la resolució de la qual és atribuïda a un consell de garanties de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El títol II estableix els principis ètics i d'actuació que han de regir la labor dels membres del Consell, els seus alts càrrecs i els directius assimilats del sector públic valencià. Este títol té com a objectiu detallar a través d'uns principis bàsics el valor ètic de l'activitat política i aconseguir, amb això, reforçar el vincle de confiança entre la ciutadania i els seus dirigents. No obstant això, preveu l'aprovació d'un codi ètic en concreció dels principis que arreplega.

El títol III estableix i detalla un règim sancionador necessàriament complex, per a garantir l'aplicació i l'efectivitat de la llei en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Esta regulació amplia la prevista en la legislació bàsica per a les actuacions en matèria de bon govern, i distribueix infraccions, sancions, procediment i competències en un àmbit triple, en funció de la classificació de subjectes prevista en el títol preliminar de la llei, i les diferents obligacions que afecten cada un.

El títol IV, dedicat al règim de garanties del sistema de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha optat per atribuir el seu exercici a un consell amb independència funcional suportat per l'Administració de la Generalitat. Cabien altres models organitzatius per a dissenyar l'òrgan de control, i s'ha optat per una fórmula que permet unir diversos vectors: la consolidació de l'autogovern, la garantia d'independència en l'elecció dels seus integrants, que requereix una majoria parlamentària qualificada, i la necessitat de contindre el gasto públic evitant la creació d'un organisme específic i de la seua estructura burocràtica.

El títol V regula els aspectes relatius a la participació ciutadana. El diàleg entre ciutadania i administracions públiques no sols és positiu i oportú, sinó imprescindible per al desenrotllament d'una societat democràtica i avançada que consolide el nostre estat de benestar.

Es fomenta així la participació activa de la ciutadania en els assumptes públics. I és que transparència, obertura i participació ciutadana són els tres eixos sobre els quals els governs i les administracions públiques estan dissenyant les polítiques públiques i concretant les seues formes d'implementació i avaluació.

En el capítol I s'estableixen els principis generals que han de regir les actuacions relatives a la participació ciutadana, tant de forma individual com col·lectiva.

Els instruments de participació es determinen en el capítol II i seran les ferramentes indispensables d'ús ciutadà que faran més eficaç la col·laboració entre l'administració i la ciutadania. Es regulen els processos de participació en l'elaboració de normes, el dret a proposar iniciatives normatives i el règim del Consell de Participació Ciutadana.

En el capítol III, per la seua singularitat organitzativa i cultural, es regula la participació dels valencians residents en l'exterior i el règim bàsic dels centres valencians en l'exterior i el Consell de Centres Valencians en l'Exterior.

El conjunt de disposicions comunes que complementen el text substantiu regula els aspectes complementaris i transitoris i les derogacions expressament previstes.

Nou disposicions addicionals arrepleguen diverses regulacions que no tenen encaix concret en l'articulat de la llei, i que són necessàries o complementàries per al seu desenrotllament eficaç.

Una disposició transitòria que garanteix la vigència temporal de determinats decrets fins que no siguen substituïts per altres.

Un sola disposició derogatòria arreplega el conjunt de disposicions que s'extingeixen: en concret, la Llei 11/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, de Ciutadania Corporativa; la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, i la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, els continguts de la qual s'integren en la nova llei. Així mateix, s'hi deroga el Decret 206/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana.

Les disposicions finals concreten, d'una banda, el desplegament reglamentari corresponent, i de l'altra el règim d'entrada en vigor.

L'esquema d'entrada en vigor de la llei autonòmica, en coherència amb el de la llei bàsica, es concreta entorn de dos moments i fa valdre una lectura restrictiva de tal demora; així, el conjunt de la llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació oficial, i es diferirà sis mesos, un període de temps que es considera raonable per a escometre les adaptacions tecnològiques i organitzatives necessàries, l'entrada en vigor del capítol I del títol I, que arreplega les obligacions en publicitat activa i les disposicions complementàries relacionades.

 

 

TÍTOL PRELIMINAR

 

Article 1. Objecte [3]

Esta llei té per objecte:

Promoure i fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics, de forma individual o col·lectiva, i regular les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i amb les organitzacions i entitats de la societat civil de la Comunitat Valenciana.

 

Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació [4]Derogat

 

Article 3. Altres subjectes obligats [5]Derogat

 

Article 4. Principis generals [6]Derogat

 

Article 5. Objectius [7]Derogat

 

Article 6 [8]Derogat

 

 

TÍTOL I
La transparència en l'activitat pública 
[9]

Derogat

 

CAPÍTOL I
Publicitat activa 
[10]

Derogat

 

 

TÍTOL II
Bon Govern 
[11]

Derogat

 

 

TÍTOL III
Règim sancionador 
[12]

Derogat

 

 

TÍTOL IV
Garanties de Transparència i Bon Govern 
[13]

Derogat

 

 

TÍTOL V
Participació ciutadana

 

CAPÍTOL I
Principis generals

 

Article 43. Foment i impuls de la participació ciutadana

La Generalitat fomentarà la participació ciutadana, de forma individual o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, impulsarà l'enfortiment del teixit associatiu, la implicació ciutadana en la formulació i l'avaluació de les polítiques públiques, així com la generació de cultura i hàbits participatius entre la ciutadania.

Amb l'objecte de fomentar la cultura i pràctica de la participació ciutadana:

1. La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana, fomentarà la creació d'entitats ciutadanes, i els donarà el degut suport en el compliment efectiu dels fins d'esta llei. A este efecte, es promouran espais de comunicació, treball i trobada entre les entitats ciutadanes, amb la finalitat d'aprofundir i actualitzar en els distints aspectes relatius a la participació ciutadana.

2. La Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, i de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries, podrà donar suport a l'exercici d'activitats per part de les entitats ciutadanes que promoguen la participació ciutadana en l'àmbit institucional de la Generalitat, o que servisquen per a fomentar una consciència cívica de participació respecte de l'actuació de les institucions públiques.

 

Article 44. Mesures per a la participació ciutadana

1. Sense perjuí dels drets, legalment previstos, de ciutadans i entitats en la seua relació amb l'administració, es reconeixen, a més, els drets específics següents en l'àmbit de la participació ciutadana:

a) A la informació i l'assessorament sobre els distints instruments de participació ciutadana.

b) A participar de manera real i efectiva en l'elaboració, modificació i revisió d'avantprojectes de llei, com també en les normes, plans, programes, procediments i altres instruments de planificació.

c) Que es faça públic el resultat definitiu del procediment en què ha participat i s'informe de les raons que sustenten les decisions adoptades i, en especial, la informació relativa al procés de participació pública.

2. Reglamentàriament s'establiran mecanismes per a fomentar i articular la participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat.

 

Article 44 bis. Compensació de despeses per participació ciutadana [14]

1. Es reconeix el dret a la compensació de costos degudament acreditats en què s'haja pogut incórrer en ocasió de l'exercici del dret a la participació ciutadana.

2. El reconeixement de la compensació requereix el compliment de les condicions següents:

a) L'exercici del dret ha de dur-se a terme en procediments de caràcter administratiu en qualsevol dels àmbits d'activitat de la Generalitat Valenciana en què la participació siga de caràcter voluntari i estiga definida en una norma de rang legal.

b) Estan legitimats per a la sol·licitud de compensació les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguen entre els fins acreditats en els seus estatuts la defensa d'interessos generals de caràcter social, econòmic, cultural o ambiental que estiguen constituïdes legalment i exercisquen de manera activa les activitats necessàries per a aconseguir els fins previstos en els seus estatuts en l'àmbit afectat per l'actuació administrativa.

c) Que la participació en el procediment o actuació administrativa haja sigut determinant en la modificació del resultat del procediment en què s'inserisca la participació, hagen sigut estimades totalment o no les seues al·legacions o suggeriments.

3. L'escrit de sol·licitud, junt amb la documentació justificativa de les despeses realitzades, pot presentar-se en el termini màxim de dos mesos, comptat a partir de l'endemà de la publicació oficial de la disposició, instrument o acte administratiu objecte del procés participatiu.

4. La quantia de la compensació concedida s'ha d'adequar a les despeses degudament acreditades i no pot superar en cap cas els 500 euros.

5. El reconeixement del dret a la compensació de despeses comporta l'obligació de retre comptes públicament amb total transparència del total de despeses realitzades amb motiu de la participació ciutadana.

6. La interposició de qualsevol tipus de queixa, reclamació o recurs administratiu no constitueix exercici de dret de participació a l'efecte d'aquesta llei.

 

 

CAPÍTOL II
Instruments de participació ciutadana

 

Article 45. Mitjans d'informació per a la participació ciutadana

L'Administració de la Generalitat i el seu sector públic desenrotllaran, entre altres, els mitjans telemàtics adequats i accessibles per a informar la ciutadania de les iniciatives d'actuacions públiques i dels resultats de la gestió, potenciant la implementació progressiva de processos de participació ciutadana a través de mitjans electrònics.

 

Article 46. Instruments de participació ciutadana [15]

1. Els instruments de participació i col·laboració ciutadana són els mecanismes utilitzats per la Generalitat per a fer efectiva la participació i col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes, sense discriminació, en els assumptes públics.

2. La participació i col·laboració ciutadana es podran fer efectives per mitjà de qualsevol mecanisme que servisca per a afavorir la implicació de la ciutadania en els assumptes públics i, especialment, per mitjà de l'ús de les noves tecnologies.

A aquest efecte, la Generalitat:

a) Promourà el diàleg electrònic amb els ciutadans i les ciutadanes i participarà en les xarxes socials i altres instruments de comunicació social en internet.

b) Promourà l'accés a les eines, coneixements i recursos tecnològics necessaris per al desenvolupament d'aquest enfocament.

c) Escoltarà proactivament, tant pels canals electrònics com telefònics, les opinions dels ciutadans i les ciutadanes, respondrà a les seues peticions amb celeritat i eficàcia i valorarà les seues opinions en la presa de decisions. A aquest efecte, es podrà promoure sobre determinades activitats públiques, quan així es considere oportú, la realització d'enquestes.

d) Promourà la comunicació i la interacció amb la ciutadania a través de dispositius de telecomunicacions mòbils, i impulsarà la utilització en les seues relacions amb l'administració. 3. En els processos participatius que es realitzen a través de mitjans tecnològics, amb la finalitat de comprovar la identitat de les persones que participen, així com els diferents requisits d'edat, veïnatge administratiu o qualsevol altre que es dispose en les disposicions normatives, la ciutadania prestarà la seua autorització expressa a la Generalitat per a la verificació de les dades requerides.

4. En les iniciatives de participació i col·laboració ciutadana que afecten els drets de grups amb especial protecció, es triarà l'instrument de participació que resulte més adequat per a cadascun d'ells, i es posarà a la seua disposició la informació de suport en format accessible.

 

Article 46 bis. Òrgans de participació ciutadana [16]

1. La Generalitat i el seu sector públic han de promoure la participació de la ciutadania a través dels òrgans de participació ciutadana, que són els fòrums creats per a la consulta o cogestió de polítiques públiques. En la seua creació cal garantir una presència mínima del 40 % de dones, com també una representació de la ciutadania no inferior a un 60 % de la composició total de l'òrgan en qüestió. L'elecció de les persones representants s'ha de realitzar mitjançant sistemes d'elecció democràtics i transparents.

2. Es crea un registre electrònic d'òrgans de participació ciutadana, gestionat per la direcció general competent en matèria de participació ciutadana. El registre d'òrgans de participació s'ha de desenvolupar reglamentàriament.

 

Article 47. Participació ciutadana en l'elaboració de normes, plans, procediments i altres instruments de planificació

Sense perjuí del tràmit d'audiència i informació pública previst en la legislació, l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic podrà sotmetre, simultàniament o consecutivament a aquell, a consulta pública les normes, plans, procediments, instruments de planificació o polítiques públiques rellevants, d'acord amb el procediment següent:

1. Els òrgans administratius o entitats competents que consideren oportú obrir un procés de participació pública, publicaran en el Portal de Transparència el projecte de norma, pla, procediment o instrument administratiu, juntament amb la documentació complementària necessària per a la seua comprensió i valoració.

2. S'informarà sobre els terminis i mecanismes de participació que seran preferentment electrònics, així com sobre l'estat de tramitació del projecte.

3. La participació en este procés de consulta no conferirà als participants la condició d'interessats prevista en la legislació sectorial o sobre procediment administratiu.

4. A través del mateix portal, l'òrgan o entitat impulsor del procés informarà sobre el resultat per mitjà d'una valoració global.

 

Article 48. Propostes ciutadanes d'iniciatives normatives

1. Els ciutadans legitimats per a promoure la iniciativa legislativa popular d'acord amb el que preveu la Llei 5/1993, de 27 de desembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunitat Valenciana, tenen dret a presentar a l'Administració de la Generalitat iniciatives de regulació normativa o de millora de la seua qualitat.

2. Les propostes hauran de correspondre íntegrament a competències exercides per la Generalitat, i no podran referir-se a les matèries excloses de la iniciativa legislativa popular.

3. La proposta serà dirigida a l'òrgan competent per raó de la matèria, que avaluarà la proposta pel que fa a la seua legalitat, oportunitat, cost i efectes, i adoptarà una resolució motivada en el termini de tres mesos.

4. En cas de superar-se este termini, la proposta s'entendrà desestimada.

5. Els requisits d'estes propostes i el procediment de tramitació s'establiran reglamentàriament i hauran de comptar amb l'aval, com a mínim, de 20.000 firmes degudament acreditades.

 

Article 49. El Consell de Participació Ciutadana

1. El Consell de Participació Ciutadana, òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat, és un fòrum de consulta adscrit a la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.

2. Té com a finalitat impulsar l'acostament de l'administració de la Generalitat a la societat civil i a la ciutadania i facilitar la seua comunicació.

3. Reglamentàriament s'establirà la seua organització i el règim de funcionament.

4. La condició de membre d'este Consell no exigirà dedicació exclusiva ni donarà dret a remuneració.

 

Article 50. Altres formes de participació corporativa

1. El Consell fomentarà la integració dels principis de participació i responsabilitat social en els àmbits de l'empresa, dels professionals i dels emprenedors.

2. Reglamentàriament el Consell podrà establir mecanismes de participació activa, reconeixement o distinció d'accions o bones pràctiques en este àmbit.

 

 

CAPÍTOL III
Participació ciutadana dels valencians en l'exterior

 

Article 51. Participació de la ciutadania valenciana en l'exterior

La Generalitat, als efectes d'esta llei, adoptarà les mesures necessàries per a fomentar i facilitar la participació efectiva dels ciutadans i ciutadanes valencians residents en l'exterior, en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que els residents a la Comunitat Valenciana.

Als efectes de l'apartat anterior, s'entén per ciutadans i ciutadanes valencians en l'exterior els ciutadans i les ciutadanes espanyols que hagen tingut el seu últim veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana.

 

Article 52. Centres valencians en l'exterior

1. La Generalitat donarà suport al moviment associatiu dels ciutadans i de les ciutadanes valencians en l'exterior, i fomentarà la creació de centres valencians en l'exterior (CEVEX), que tindran com a objectiu prioritari el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals amb el poble valencià, així com el foment del coneixement de la seua història, el seu idioma i la seua cultura.

2. Als efectes d'esta llei, tindrà la consideració de centre valencià en l'exterior qualsevol associació legalment reconeguda, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb les normes vigents en el territori en què es trobe ubicada, constituïda per una comunitat de valencians o valencianes assentada fora de la Comunitat Valenciana, que siga reconeguda com a tal per l'òrgan competent.

3. Als efectes de defendre i integrar els seus interessos i de facilitar el compliment conjunt i coordinat dels seus fins, els centres valencians en l'exterior reconeguts podran constituir-se en federacions i confederacions.

4. Els centres valencians en l'exterior, com a instruments de participació en la vida social, cultural i política de la Comunitat Valenciana, seran considerats com a entitats ciutadanes amb els drets que estableix esta llei.

5. Reglamentàriament es desplegarà el procediment i la competència de reconeixement d'estos centres i les seues federacions o confederacions.

 

Article 53. Consell de Centres Valencians en l'Exterior

1. El Consell de Centres Valencians en l'Exterior exercirà les funcions consultives i d'assessorament a l'Administració de la Generalitat en relació amb els assumptes que afecten els drets i interessos de les comunitats de valencians en l'exterior.

2. El règim, l'adscripció, la composició i el funcionament del Consell de Centres Valencians en l'Exterior es determinarà reglamentàriament.

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

Disposició addicional única. Retorn de persones valencianes en l'exterior. [17]

La Generalitat afavorirà el retorn de les persones valencianes en l'exterior a la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, en el disseny i el desplegament de les accions i els programes del Consell es facilitarà l'accés als recursos públics d'aquestes persones atenent la seua consideració especial com a persones retornades.

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Única. Règim transitori en matèria de participació ciutadana

Fins que no s'aprove el desplegament reglamentari previst, romandran en vigor, en allò en què no s'opose a esta llei, el Decret 76/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de desplegament i execució de la Llei 11/2008, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i el Decret 53/2008, de 18 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 11/2007, de Comunitats de Valencians en l'Exterior.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació normativa

A l'entrada en vigor d'esta llei queden derogades la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior; la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; la Llei 11/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, de Ciutadania Corporativa, i el Decret 206/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana.

Igualment, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa esta llei.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Desplegament reglamentari i marc legal

1. En el termini de sis mesos, des que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el Consell aprovarà els desenrotllaments reglamentaris que preveu esta llei. A més podrà adoptar totes les normes que siguen necessàries per a executar i desplegar esta llei.

La previsió organitzativa prevista en la disposició addicional novena s'incorporarà a tots els reglaments orgànics i funcionals que s'aproven a partir de l'aprovació d'esta llei i, en tot cas, abans del transcurs de tres mesos des que es publique.

2. Es modifica l'article 2 de la Llei 5/1993, de 27 de desembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

«Article 2

Requisits de la iniciativa legislativa popular davant les Corts

La iniciativa legislativa popular s'exerceix per mitjà de la presentació de proposicions de llei subscrites com a mínim per les signatures de 25.000 electors, autenticades en la forma que determina la llei».

 

Segona. Entrada en vigor

Esta llei entrarà en vigor d'acord amb el règim següent:

1. El capítol I del títol I, als sis mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. La resta de l'articulat, l'endemà de la seua publicació.

3. L'endemà de la seua publicació, les disposicions següents: addicionals tercera, quarta, quinta sexta, octava i novena; transitòria única; i derogatòria única.

4. Als sis mesos de la seua publicació, les disposicions següents: addicionals primera, segona i sèptima.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

València, 2 d'abril de 2015

 

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

 

 

 [1] El títol de la Llei 2/2015 es modifica per la disposició final primera de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022).

[2] Les referències normatives efectuades en altres normes a les disposicions de la Llei 2/2015 que es deroguen, a excepció de les que es referisquen a les disposicions del seu títol V, s'entendran realitzades als preceptes corresponents de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, segons estableix la seua disposició addicional vuitena.

[3] Es deroguen els apartats 1 i 2 de l'article 1, el contingut del qual passa a ser paràgraf únic, per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[4] L'article 2 es deroga per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[5] L'article 3 es deroga per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[6] L'article 4 es deroga per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[7] L'article 5 es deroga per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[8] L'article 6 es deroga per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[9] El títol I es deroga per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril. El capítol I del títol I es manté vigent fins que entre en vigor del capítol II del títol I de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, al cap de dotze mesos des de la seua publicació en el DOGV.

[10]  El capítol I del títol I es deroga el 22 d'abril de 2023, en entrar en vigor el capítol II del títol I de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[11] El títol II es deroga per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[12] El títol III es deroga per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[13] El títol IV es deroga per la disposició derogatòria única de la Llei 1/2022, de 13 d'abril. El Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern continuarà en el seu actual règim jurídic fins a la conclusió del seu període de mandat i el nomenament dels nous membres del Consell Valencià de Transparència, conforme a la disposició transitòria primera de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

[14]  L'article 44 bis s'introdueix per l'article 62 de la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 8453 de 28.12.2018).

[15]  L'article 46 es modifica per l'article 101 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021 (DOGV núm. 8987 de 31.12.2020).

[16] L'article 46 bis s'afig per l'article 101 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre.

[17]  La disposició addicional única s'afegeix per l'article 229 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 9501 de 30.12.2022).