Val / Cas

LLEI 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències

Publicat en:   DOGV núm. 6405 de 25.11.2010
Entrada en vigor :   26.11.2010
Origen disposició :   Presidencia de la Generalitat
Referència Base de Dades:   012725/2010
Número identificador:   2010/12771
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2010/11/23/13/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.01.2021 -

 

Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències

 

(DOGV núm. 6405 de 25.11.2010) Ref. 012725/2010

 

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

 

 

PREÀMBUL

 

I

 

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix, en l'article 49.3.14.è la competència exclusiva, sense perjudici del que disposa l'article 149 de la Constitució Espanyola, i, si és el cas, de les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica de l'Estat, sobre la protecció civil i la seguretat pública.

Basant-se en la competència exclusiva establerta i des del respecte a la competència de l'Estat en la matèria, perquè se n'exclouen expressament de l'àmbit d'aplicació les emergències declarades d'interès nacional, així com a les sentències del Tribunal Constitucional 123/1984 i 133/1990, que estableixen les competències concurrents en matèria de protecció civil entre l'Estat i les comunitats autònomes, i a les competències que en la matèria corresponen a les administracions locals, s'elabora la present llei, l'objectiu de la qual és regular, amb caràcter general, en tot el territori de la Comunitat Valenciana la protecció civil i la gestió de les emergències.

La present llei sorgeix com a desenrotllament, modificació i concreció de la vigent fins a la data Llei 9/2002, de 12 de desembre, de la Generalitat, de Protecció civil i gestió d'emergències de la Comunitat Valenciana, llei que ha contribuït a assentar les bases i el model del sistema de protecció civil i gestió d'emergències a la Comunitat Valenciana, sense cap dubte, amb uns excel·lents resultats.

És per això que en aquesta llei roman l'esperit de l'esmentada Llei 9/2002, en allò essencial, que ha de regir qualsevol actuació en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, i que són els principis de cooperació, coordinació, solidaritat territorial, assistència recíproca i mutu auxili, així com la concepció de la protecció civil com el conjunt d'accions dirigides a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones i béns per qualsevol classe de mitjans d'agressió i pels elements naturals o extraordinaris en els temps de pau, quan l'amplitud i gravetat dels seus efectes li confereix el caràcter de calamitat pública.

Així, doncs, si l'esperit i el concepte de l'esmentada Llei 9/2002 es manté i es conserva intacte, és el model i sistema plantejat en aquella el que s'hi modifica, però no des d'un canvi de rumb o ruptura, sinó com un nou model d'evolució i desenrotllament adaptat als nous temps i noves necessitats que en matèria de protecció civil i gestió d'emergències han sorgit en els set anys de vigència d'aquesta llei, així com en el context social i econòmic que ha experimentat la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, es despleguen i regulen qüestions com l'abundància en la necessitat i obligatorietat d'una bona planificació com a garantia de resolució de les situacions d'emergència, la implicació i participació de la societat en matèria de protecció civil, prevenció i planificació, la gestió de la postemergència com una tasca integrada dins del sistema de protecció civil i gestió d'emergències, el reconeixement com a servicis essencials i complementaris d'intervenció d'organismes que, fins ara, no ho estaven i són claus en el conjunt del sistema, el desenrotllament legislatiu del servici «1·1·2 Comunitat Valenciana» i les seues potencialitats tecnològiques al servici de la gestió de les emergències, la formació de tots els professionals i voluntaris dels servicis d'emergència a través de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, la creació de la Unitat de Brigades d'Emergència de la Generalitat, l'establiment de premis i distincions en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, o qüestions tan importants com a mesures sancionadores de caràcter econòmic, com la restitució dels costos que generen a l'administració les negligències o actes provocats que obliguen a la intervenció dels servicis d'emergències.

En definitiva, aquesta nova llei planteja l'evolució i el desenrotllament de l'actual model de gestió d'emergències, tot pretenent comprendre aquells aspectes en què és necessari incidir i abordar de manera més exhaustiva. Per a això introdueix novetats que repercutiran directament en una major professionalització i preparació dels membres dels servicis d'intervenció enfront d'emergències, per a continuar completant un sistema de gestió d'emergències cada vegada més eficaç, que done resposta a totes i cada una de les situacions en què ens podem veure immersos, i n'establisca les bases per a la prevenció i previsió.

 

II

 

En aquest sentit, el títol preliminar de la llei estableix l'àmbit d'aplicació i els principis generals de la protecció civil i la gestió d'emergències a la Comunitat Valenciana, tot definint els objectius de l'actuació de les administracions públiques en la matèria, que van des de l'elaboració dels distints mapes de riscos, les accions de prevenció i el foment de l'autoprotecció, fins a les tasques de planificació, l'establiment de sistemes de coordinació, l'atenció al ciutadà a través del 112, la intervenció en les emergències, la gestió de la postemergència i la formació de tot el personal que integra el sistema de protecció civil i gestió d'emergències.

Igualment, s'estableixen com a principis d'actuació entre les diferents administracions la cooperació, la col·laboració, la solidaritat territorial, la lleialtat institucional, l'assistència recíproca i el mutu auxili, així com el deure d'adequació dels procediments al sistema de gestió integral d'emergències que desplegue la Generalitat.

Quant als drets i deures dels ciutadans, entitats i institucions se n'amplien i despleguen les possibilitats de participació en el sistema de protecció civil i gestió d'emergències, a través de la creació de la Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, a més dels conceptes de previsió i prevenció que obliguen les administracions públiques a l'elaboració de mapes de riscos i a promoure actuacions orientades a la reducció dels riscos esmentats i la prevenció de catàstrofes, s'introdueix en la llei el concepte d'autoprotecció que obliga empreses, entitats i organismes que puguen generar situacions de risc a prendre mesures per a fer front a les situacions esmentades, així com a l'elaboració d'un pla d'autoprotecció i a la seua inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.

 

III

 

En el títol I es regula l'organització competencial del sistema de protecció civil i gestió d'emergències, de manera que es determina quines funcions corresponen a l'administració autonòmica, a les diputacions provincials i a l'administració local.

Així, s'estableixen les competències del Consell com a òrgan superior de direcció i coordinació de protecció civil a la Comunitat Valenciana; es regula la participació de les diferents conselleries de la Generalitat en matèria de protecció civil i, en particular, determina les competències de la Conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències i les funcions del conseller competent en aquesta matèria, que ostenta el Comandament Únic de les Emergències.

Igualment, es regulen les competències i funcions que corresponen a les diputacions provincials i als municipis.

També s'inclou en aquest títol la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

 

IV

 

El títol II es dedica a la regulació de la participació ciutadana en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, amb la regulació d'un òrgan de nova creació com és la Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana, les funcions de la qual estan orientades fonamentalment a la informació i divulgació en matèries de prevenció i autoprotecció.

 

V

 

El títol III regula el conjunt de la planificació en matèria de protecció civil i gestió d'emergències com a instrument organitzatiu de resposta davant situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat publica. Tipifica els plans de protecció civil en sis classes: plans territorials, plans especials, procediments d'actuació, protocols operatius, plans d'autoprotecció i plans d'esdeveniments especials.

Com a novetat, respecte a l'anterior Llei 9/2002, de 12 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, cal ressaltar la inclusió de dues noves tipologies de plans, concretament els plans d'autoprotecció i els plans d'esdeveniments especials, així com l'obligació legal d'actualització i revisió de tota la planificació cada sis anys.

 

VI

 

La llei concreta i desplega en el títol IV els servicis d'intervenció enfront d'emergències, classificats i definits en l'anterior Llei 9/2002, de manera que s'amplien els servicis classificats com a essencials incloent-hi el personal de «1·1·2 Comunitat Valenciana», el personal tècnic d'emergències de la Generalitat, així com els tècnics forestals i agents mediambientals de la Generalitat. A més, es modifica el nom de les Brigades Rurals d'Emergències, que passen a denominar-se Brigades d'Emergència i queden integrades dins de la nova Unitat de Brigades d'Emergència de la Generalitat.

Així mateix, es dóna resposta a la realitat actual dels servicis complementaris d'intervenció, incloent-hi també les unitats de prevenció d'incendis forestals, les Forces Armades i el voluntariat de protecció civil, a més dels bombers d'empresa, que ja figuraven en l'anterior llei.

Igualment, es dedica un capítol al voluntariat de protecció civil i al seu foment.

 

VII

 

Es dedica el títol V, íntegrament, a regular el telèfon d'emergències «1·1·2 Comunitat Valenciana» com l'instrument bàsic que la Generalitat posa a disposició de tots els ciutadans per a accedir als servicis d'urgència i emergència. Se li dóna el caràcter de telèfon únic, a utilitzar i publicitar per tots els servicis essencials, prohibint explícitament implementar o publicitar altres números diferents.

Es determinen les funcions de «1·1·2 Comunitat Valenciana», s'estableix un compromís de servici obligant a publicar-n'hi una Carta de Servici, concreta les obligacions dels servicis essencials d'intervenció, entre els quals destaquen, no sols l'atenció ràpida, eficaç i eficient de les sol·licituds d'activació que realitze «1·1·2 Comunitat Valenciana», sinó també l'obligació de comunicació dels recursos mobilitzats, temps d'activació, arribada al lloc de l'emergència i finalització de l'actuació, evolució significativa de l'emergència i retolació de totes les flotes amb el logotip oficial de «1·1·2 Comunitat Valenciana».

A més, es regula el registre i l'accés a la informació de «1·1·2 Comunitat Valenciana», que gravarà totes les converses amb ciutadans o organismes que es mantinguen i registrarà totes les actuacions relacionades amb el procés de gestió de l'emergència, constituint-se en l'única font oficial d'informació. El període màxim de conservació de les gravacions serà de dos anys, excepte instrucció diferent de l'autoritat judicial.

En aquest títol es regula també el sistema de gestió integrada d'emergències, basat en el sistema de gestió «1·1·2 Comunitat Valenciana» i la xarxa de comunicacions d'emergències i seguretat que dispose la Generalitat com els sistemes normalitzats. Per a això estableix, d'una banda, que la conselleria competent en protecció civil i gestió d'emergències és la competent en l'elaboració dels protocols d'ús de la xarxa i l'organització de les comunicacions en situacions d'emergència o catàstrofe, i d'una altra, l'obligació de tots els servicis essencials d'emergència d'interconnectar-se amb el sistema «1·1·2 Comunitat Valenciana» de gestió d'emergències i l'obligació de la Generalitat de facilitar la integració esmentada.

Finalment, es regula el mal ús del telèfon d'emergències «1·1·2 Comunitat Valenciana» establint que les telefonades falses, abusives, insultants, amenaçadores o jocoses constitueixen una infracció administrativa, però també seran comunicades al Ministeri Fiscal per si hi hagués responsabilitat penal, en el cas de provocar una deficient atenció d'altres avisos reals d'emergència. Així mateix identifica sobre qui recau la responsabilitat de les infraccions adés esmentades.

 

VIII

 

El títol VI es dedica a la gestió de les emergències i catàstrofes, i s'hi inclou la regulació i funcions del Centre de Coordinació d'Emergències com a òrgan de la Generalitat a través del qual s'exerceix la funció de coordinació entre totes les administracions. Per a això, la llei estableix en aquest títol l'obligació de connexió telemàtica i de sistemes de comunicacions de tots els servicis essencials d'emergències i seguretat amb el Centre de Coordinació d'Emergències, així com la incorporació al centre citat, de manera permanent, dels representants dels servicis essencials que determine el conseller competent en matèria de protecció civil, o temporal quan una situació d'emergència ho requerisca.

Igualment, aquest títol, en el seu capítol II, regula la nova Unitat de Brigades d'Emergència i estableix que aquesta és un servici públic de caràcter autonòmic les funcions del qual són, a més de la prevenció i extinció d'incendis forestals, la intervenció i col·laboració en un altre tipus d'emergències i actuacions de protecció civil.

El capítol III es dedica a la regulació del Lloc de Comandament Avançat, establint qui assumeix la direcció tècnica d'una emergència, l'obligació de la conselleria competent en matèria de protecció civil de dotar el PMA amb els recursos humans, materials i tècnics per a la realització de les seues funcions i, fonamentalment, l'obligació d'haver realitzat un curs d'habilitació i capacitació impartit per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències per a poder assumir la direcció tècnica esmentada.

 

IX

 

Amb l'afany per coordinar, agilitar i contribuir a la tornada a la normalitat després d'una situació d'emergència o catàstrofe, es crea el títol VII «de la tornada a la normalitat», completament nou, que regula la postemergència.

Per a la gestió de les situacions que segueixen a una catàstrofe i emergència es crea l'Oficina Única Postemergència, que serà l'encarregada de coordinar les ajudes econòmiques a les persones afectades i funcionarà com a finestra única per als afectats, a més de recopilar tota la informació sobre danys i persones afectades, realitzar seguiment de les actuacions per a la tornada a la normalitat i establir fórmules d'informació sobre tràmits i ajudes. Així mateix es crea la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència.

 

X

 

El títol VIII està dedicat a la regulació de la formació en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, establint la garantia de formació a tots els servicis d'intervenció.

La formació, entesa com un requisit bàsic i fonamental per a oferir un servici de qualitat, correspon a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències. En aquest sentit, s'estableix la competència de l'IVASPE en l'organització i impartició dels cursos de formació bàsica i de nou ingrés, així com els de promoció o ascens que s'establisquen legislativament o reglamentàriament per als servicis d'intervenció enfront d'emergències, ja siguen essencials o complementaris.

Així mateix, correspon a la direcció general competent en matèria de protecció civil elevar a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències les necessitats formatives dels servicis essencials i complementaris.

 

XI

 

Finalment, els títols IX i X regulen les distincions per a reconèixer públicament les actuacions dels servicis d'intervenció i dels ciutadans en la tasca de la protecció civil i el règim sancionador, respectivament.

En el règim sancionador s'introdueix com a novetat enfront de la Llei 9/2002, la tipificació, com a infracció molt greu o greu, del fet de realitzar telefonades abusives, insultants, amenaçadores o jocoses al telèfon d'emergències «1·1·2 Comunitat Valenciana», o fer-hi avisos de falsa urgència.

S'inclou també, com a mesura dissuasòria i preventiva, la repercussió de costos quan es mobilitzen recursos essencials d'intervenció de forma maliciosa, o quan aquesta mobilització resulte derivada d'una negligència manifesta sobre els responsables de les accions esmentades. Aquesta repercussió de costos recaurà, així mateix, sobre els responsables de provocar, de manera intencionada o per negligència manifesta, incendis forestals.

La llei conclou amb una disposició addicional, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

 

 

TÍTOL PRELIMINAR
De l'àmbit d'aplicació i principis generals

 

CAPÍTOL ÚNIC
De la protecció civil i gestió d'emergències

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. La present llei té com a objecte regular les actuacions de protecció civil i gestió d'emergències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que estableix la legislació estatal per a les emergències declarades d'interès nacional.

2. S'entén per actuació en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, a l'efecte d'aquesta llei, aquelles accions destinades a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, tant en situacions de greu risc, catàstrofe i calamitat pública, com en accidents greus i altres d'anàlogues.

 

Article 2. Acció pública en matèria de protecció civil i gestió d'emergències

L'actuació de les administracions públiques a la Comunitat Valenciana en matèria de protecció civil i gestió d'emergències tindrà com a objectius fonamentals els següents:

1. Analitzar la vulnerabilitat del territori de la Comunitat Valenciana per a l'elaboració dels distints mapes de riscos, entesos aquests com la representació cartogràfica de les zones que pogueren resultar afectades per situacions susceptibles de generar un risc.

2. Prevenir les situacions de risc i disminuir-ne les conseqüències.

3. Promoure l'autoprotecció mitjançant la informació i sensibilització dels ciutadans, empreses i institucions.

4. Planificar les respostes enfront de sinistres produïts o previsibles, mitjançant plans de protecció civil.

5. Establir l'estructura de coordinació, les comunicacions, el sistema de comandament i el control comú dels distints òrgans i entitats que actuen en resposta a l'emergència.

6. Rebre i gestionar les telefonades d'emergència dels ciutadans a través del «1·1·2 Comunitat Valenciana».

7. Intervenir per pal·liar i corregir les causes i minimitzar els efectes de les situacions d'emergències.

8. Rehabilitar les zones afectades per les emergències i gestionar la tornada a la normalitat.

9. Garantir la formació de les persones que pertanyen als servicis d'intervenció.

10. Coordinar els diferents servicis d'intervenció en emergències.

 

Article 3. Principis d'actuació entre les administracions públiques

1. El conjunt de les administracions públiques a la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències, garantirà la disposició permanent d'un sistema de protecció civil i gestió d'emergències integrat i compatible.

2. Amb aquest fi, les seues relacions es regiran pels principis de cooperació, coordinació, col·laboració, solidaritat territorial, lleialtat institucional, assistència recíproca i mutu auxili, tot adequant-ne les actuacions d'acord amb la complementarietat i subsidiarietat de mitjans i recursos, i capacitat i suficiència en l'aplicació dels plans de protecció civil.

3. En desplegament d'aquests principis, les administracions públiques a la Comunitat Valenciana i les entitats públiques o privades, amb servicis operatius que pogueren ser requerits per a controlar, atenuar o suprimir els efectes d'una emergència, hauran d'adequar els seus procediments de mobilització i intervenció al sistema integrat de gestió d'emergències que la Generalitat desplegue amb aquest fi.

 

Article 4. Drets dels ciutadans, entitats i institucions

1. Els ciutadans, entitats, institucions i organitzacions tenen dret que els servicis d'intervenció enfront d'emergències, en les seues actuacions, complisquen els principis de ple respecte als drets fonamentals dels ciutadans i a les llibertats públiques. En particular, tenen dret a:

a) Ser informats sobre els riscos col·lectius greus que puguen afectar-los i sobre les actuacions previstes per a fer-los front.

b) Rebre informació i instruccions sobre les mesures de seguretat a adoptar i la conducta que s'ha de seguir.

c) Col·laborar en les tasques de protecció civil.

d) Participar de forma activa, a través de la seua representació a la Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana que es crea mitjançant la present llei.

2. La col·laboració regular amb les autoritats de protecció civil es realitzarà a través de les organitzacions de participació ciutadana i voluntariat.

 

Article 5. Deures dels ciutadans, entitats i institucions

1. Els ciutadans estan obligats a col·laborar personalment i materialment en les tasques de protecció civil, així com a seguir les instruccions de l'autoritat competent en la situació d'emergència. Aquest deure es concreta en:

a) Complir les mesures de prevenció i protecció per a les persones i béns establides en les disposicions legals, així com les recomanacions, restriccions i prohibicions que vinguen dictades per l'autoritat competent en funció de la preemergència o emergència declarades.

b) Realitzar els simulacres oportuns i intervenir operativament en les situacions d'emergència quan se'ls requerisca.

c) En els supòsits de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, complir les prestacions de caràcter personal que determine l'autoritat competent en matèria de protecció civil, les quals no donaran dret a indemnització.

2. Les entitats públiques o privades l'activitat de les quals estiga relacionada amb la prevenció, atenció, socors i seguretat de persones i dels seus béns, estan especialment obligades a:

a) Col·laborar en situacions d'emergència amb els servicis d'intervenció.

b) Complir i fer complir les recomanacions, restriccions i prohibicions dictades per l'autoritat competent en funció de la preemergència o emergència declarades.

3. Si les característiques d'una emergència ho exigiren, les autoritats competents en matèria de protecció civil podran requisar, intervenir i ocupar temporalment i transitòriament els béns que siguen necessaris per a fer front a l'emergència. Les persones o entitats afectades per aquestes actuacions tindran dret a ser indemnitzades d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

 

Article 6. Previsió

1. Per part de les administracions competents es procedirà a l'elaboració de mapes de riscos, sent aquests l'expressió espacial dels distints riscos en cada àmbit geogràfic objecte de planificació.

2. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergència, impulsar el desenrotllament, difusió i revisió del Mapa de Riscos de la Comunitat Valenciana, i podrà requerir l'aportació de totes les dades que hi resulten necessàries, així com subscriure convenis i fórmules de col·laboració respecte d'això.

 

Article 7. Prevenció

1. Les distintes administracions, en el marc de les seues competències, promouran actuacions orientades a la reducció de riscos i a la prevenció de catàstrofes i calamitats públiques. Vetlaran pel compliment de les disposicions normatives en la matèria, exercitant, si és el cas, les potestats d'inspecció i sanció.

2. Reglamentàriament s'establirà el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

 

Article 8. Autoprotecció

1. Les empreses, entitats i organismes que realitzen activitats que puguen generar situacions de greu risc col·lectiu, així com els centres i instal·lacions, públics i privats, que puguen resultar afectats de forma especialment greu per les situacions esmentades, estan obligats a adoptar les mesures d'autoprotecció que reglamentàriament es determinen i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per a fer front a situacions de risc i emergència. La Generalitat, a través de l'organisme competent, podrà, en qualsevol moment, inspeccionar l'estat de les mesures i dels mitjans d'autoprotecció existents.

2. Els titulars dels establiments compresos en el Catàleg d'activitats amb risc de la Comunitat Valenciana hauran d'elaborar un pla d'autoprotecció i concertar els contractes d'assegurança o altres garanties financeres equivalents necessàries per cobrir els riscs, almenys d'incendis i responsabilitat civil. Els plans d'autoprotecció que s'elaboren per part d'aquests establiments hauran d'inscriure's en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.

3. Formació escolar

En els diferents cicles formatius dels centres escolars, serà obligatori programar activitats d'informació, prevenció i es farà obligatòriament, almenys una vegada a l'any, un simulacre d'evacuació, de conformitat amb les previsions del pla d'autoprotecció corresponent.

 

Article 9. Mitjans de comunicació social

En casos de greu risc col·lectiu o emergència, els mitjans de comunicació social, de titularitat pública o privada, estan obligats a transmetre, de forma immediata, veraç, fefaent i gratuïta, quanta informació, avisos i instruccions els siguen facilitats per l'autoritat competent.

 

 

TÍTOL I
Organització competencial

 

CAPÍTOL I
De l'administració de la Generalitat

 

Article 10. Competències del Consell

El Consell és l'òrgan superior de direcció i coordinació de la protecció civil a la Comunitat Valenciana en l'àmbit de les seues competències i, com a tal, li correspon:

1. Aprovar les disposicions de caràcter general que s'elaboren en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

En el cas que es declare la situació d'emergència catastròfica, segons el que s'estableix en l'article 12.4, pot dictar normes d'urgència amb la finalitat d'afrontar les necessitats de l'emergència. [1]

2. Aprovar el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana i els plans especials segons el que estableix la present llei.

3. Aprovar el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

4. Fixar les directrius que s'ha de seguir en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, i per a l'elaboració de l'inventari de riscos i el catàleg de recursos d'emergència de la Comunitat Valenciana.

5. Sol·licitar al ministre de l'Interior la declaració d'una situació d'emergència com d'interès nacional, de conformitat amb allò que s'ha exposat en l'article 9.2 del Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma bàsica de protecció civil.

6. Establir les línies de cooperació en matèria de protecció civil i gestió d'emergències amb l'administració General de l'Estat, les administracions locals i les d'altres comunitats autònomes.

7. Exercir la potestat sancionadora en els termes establits en la present llei.

 

Article 11. Participació de les conselleries de la Generalitat

La protecció civil incumbeix a totes les conselleries de la Generalitat. En especial, i en el seu àmbit de competències, correspon a cada una d'elles:

1. Elaborar els mapes de riscos i realitzar les funcions de previsió, avaluació i prevenció dels riscos, susceptibles de generar emergències de protecció civil.

2. Participar en l'elaboració dels plans de protecció civil i integrar-hi els recursos i servicis propis.

3. Realitzar els treballs de rehabilitació que els són propis i impulsar, dins del seu àmbit competencial, els que corresponguen a altres administracions públiques o al sector privat.

 

Article 12. Conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències

1. A la conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, li correspon:

a) Desplegar i coordinar la política i els programes en matèria de protecció civil i gestió d'emergències segons les directrius emanades del Consell.

b) Elaborar el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, els plans especials, els procediments d'actuació i els protocols operatius del Centre de Coordinació d'Emergències i de «1·1·2 Comunitat Valenciana», en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Gestionar el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.

d) Requerir de les restants administracions públiques, entitats públiques o privades i particulars la col·laboració necessària per al compliment de les obligacions establides en aquesta llei.

e) Establir els mitjans per a fomentar actuacions que contribuïsquen a la prevenció de sinistres, a l'atenuació dels seus efectes, i en general a la presa de consciència i sensibilització dels ciutadans de la importància de la protecció civil.

f) Gestionar el Centre de Coordinació d'Emergències.

g) L'extinció d'incendis forestals.

h) Coordinar les actuacions de la Generalitat amb altres administracions públiques en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

i) Coordinar entre si els servicis públics o privats que hagen d'intervenir en situacions d'emergència.

j) Disposar dels mapes de riscos i elaborar el catàleg de recursos d'emergència i d'activitats amb risc de la Comunitat Valenciana.

k) Promocionar i recolzar la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a les activitats de protecció civil.

l) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establits en la present llei.

m) Impulsar i coordinar les actuacions de les diferents administracions per a la restitució de la normalitat després d'una situació d'emergència declarada.

2. Corresponen al conseller titular de la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències les funcions següents:

a) Proposar al Consell que eleve sol·licitud al ministre de l'Interior de la declaració d'una situació d'emergència com d'interès nacional, quan es consideren complits els supòsits previstos en l'article 1.2 del Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma bàsica de protecció civil.

b) Proposar al Consell, per a la seua aprovació, el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, els plans especials i quantes altres disposicions de caràcter general es requerisquen en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

c) Aprovar els procediments d'actuació, els protocols operatius i els plans especials d'emergència exterior dels establiments afectats pel Reial decret 1.254/1999, de 16 de juliol.

d) Exercir el Comandament Únic de l'emergència dirigint els plans de protecció civil i desplegant, entre altres, les funcions següents:

1.r Determinar les actuacions a desplegar i els recursos humans i materials que han d'assignar-se a cada situació d'emergència.

2.n Declarar, quan li corresponga, els nivells, fases o situacions d'emergència establits en els plans i procediments de protecció civil.

3.r Determinar les mesures de protecció més convenients per a les persones, els béns, el medi ambient i per al personal dels serveis d'intervenció.

Les mesures de protecció a la població comprenen: control d'accessos, avisos a la població, mesures d'autoprotecció personal, confinament, disgregació o aïllament per motius sanitaris (epidèmies), allunyament o evacuació. [2]

4.t Coordinar la informació a la població durant la situació de l'emergència.

5.è Declarar la finalització de l'emergència en aquells casos establits en els plans i procediments de protecció civil.

e) La decisió de constituir el Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI), quan l'evolució de la situació d'emergència així ho aconselle.

3. El conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, en exercici del Comandament Únic, designarà en els diferents plans de protecció civil el comandament dels servicis essencials d'intervenció que haja de desplegar la direcció tècnica de l'emergència al terreny, que assumirà la funció de director del Lloc de Comandament Avançat prevista en els citats plans.

4. Quan la situació de perill o els danys ocorreguts per la seua especial extensió o intensitat particularment greus, i mentres no siga declarat per l'Estat l'interès nacional o un dels estats previstos en l'article 116 de la Constitució, el president de la Generalitat pot declarar la situació d'emergència catastròfica. Aquesta declaració suposa l'assumpció pel president del comandament únic i la direcció de totes les activitats de l'emergència, i passen a la seua directa dependència l'estructura organitzativa del pla territorial d'emergència de la Comunitat Valenciana. En aquest pla s'ha d'establir el tràmit a seguir per a la declaració d'emergència catastròfica i l'assumpció de la direcció pel president. El Consell i el president poden dictar normes d'urgència amb la finalitat d'afrontar les necessitats de l'emergència, que han de ser motivades i publicades en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. [3]

 

 

CAPÍTOL II
De les administracions locals

 

Article 13. Diputacions provincials

Les diputacions provincials exerciran les seues competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències d'acord amb el que preveu la legislació estatal i la de la Comunitat Valenciana. Així, els correspon:

1. Tenir representació en els òrgans rectors dels servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament que es creen a la Comunitat i tinguen àmbit territorial supramunicipal.

2. Participar en l'elaboració del mapa de riscs de la Comunitat Valenciana i el catàleg de recursos dins de l'àmbit de la província respectiva.

3. Assistir els seus respectius municipis per a l'elaboració i execució dels plans d'emergència.

4. Col·laborar amb les institucions en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

5. En situacions d'emergència, posar a disposició del Comandament Únic de l'emergència els mitjans i recursos de la seua titularitat disponibles.

6. Garantir la prestació del servici de protecció civil en aquells municipis que no compten amb servicis propis, per no resultar-hi obligats o haver-ne obtingut dispensa.

 

Article 14. Municipis

1. Dins de l'àmbit de competències atribuït en la legislació de règim local i d'acord amb els principis recollits en la present llei, correspon als municipis:

a) Crear una estructura pròpia municipal de protecció civil.

b) Elaborar i aprovar el Pla Territorial Municipal enfront d'Emergències, i els plans d'actuació municipal enfront de riscos concrets, així com, si és el cas, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d'àmbit municipal.

c) Col·laborar en l'obtenció i transmissió al Centre de Coordinació d'Emergències de dades i informació rellevants per a la protecció civil i la gestió d'emergències.

d) Elaborar el mapa de riscs i el catàleg de recursos municipals en situacions d'emergència.

e) En compliment del seu Pla Territorial Municipal, estimar les activitats i infraestructures que pogueren veure's afectades quant a les situacions de preemergència o emergència declarades.

f) Posar a disposició del Comandament Únic de l'emergència els mitjans i recursos disponibles de titularitat municipal.

g) Crear els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments segons el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

2. Correspon a l'autoritat municipal la responsabilitat de l'adopció de les mesures necessàries, d'acord amb el que estableixen els plans de protecció civil d'àmbit municipal, en situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública dins del terme municipal, i en especial la constitució dels centres de coordinació municipals (CECOPAL) en aquelles emergències en què, per la seua envergadura, s'estime necessari, d'acord amb els plans d'emergències activats.

 

 

CAPÍTOL III
De la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana

 

Article 15. Naturalesa i funcions

1. La Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i amb capacitat d'homologar en matèria de protecció civil, i s'adscriu a la conselleria competent en la matèria.

2. Per a l'exercici de les seues competències i de conformitat amb el que disposa la Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil, exercirà les funcions següents:

a) Emetre informe sobre la normativa legal i tècnica que es dicte en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en matèria de protecció civil.

b) Participar en la coordinació de les accions dels òrgans relacionats amb la protecció civil.

c) Homologar els plans municipals de protecció civil.

d) Informar els plans territorials, els plans especials, els procediments d'actuació i els protocols operatius de la Comunitat Valenciana.

e) Estudiar i informar la programació, desplegament i execució de les actuacions preventives en matèria de protecció civil a què es refereix l'article 14 de l'esmentada Llei 2/1985.

f) Assumir quantes altres funcions li siguen atribuïdes per disposicions legals o reglamentàries.

 

Article 16. Composició i funcionament

1. Per decret del Consell es determinarà la composició, organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, en la qual estaran representades l'administració autonòmica, l'administració general de l'Estat, les diputacions provincials, els ajuntaments i la Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana.

2. La Comissió, per a l'exercici de les funcions, podrà crear comissions tècniques o grups de treball integrats per membres d'aquesta i altres tècnics que s'estimen necessari, quant a la finalitat per a la qual es creen. Igualment podrà sol·licitar informació de qualsevol entitat o persona física o jurídica.

 

 

TÍTOL II
De la participació ciutadana en matèria de protecció civil i gestió
d'emergències de la Comunitat Valenciana

 

CAPÍTOL ÚNIC
De la Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències
de la Comunitat Valenciana

 

Article 17. La Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana

Es crea la Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana com l'òrgan de participació de la ciutadania i de les organitzacions socials en aqueix àmbit.

 

Article 18. Funcions i facultats

La Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana tindrà assignades les funcions següents:

1. Proposar el desenrotllament d'actuacions en matèria de protecció civil i gestió d'emergències davant la conselleria competent en la matèria.

2. Impulsar davant la societat accions informatives i divulgatives sobre prevenció, autoprotecció i actuació dels ciutadans davant situacions d'emergència i catàstrofe.

3. Tenir coneixement de les accions legislatives i normatives que, en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, realitze la conselleria competent en la matèria.

4. Tenir representació en la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

 

Article 19. Composició i funcionament

Reglamentàriament es regularà la composició i funcionament de la Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana, de la qual formaran part representants de l'administració autonòmica, de l'administració local, dels servicis essencials i complementaris d'intervenció enfront d'emergències regulats en la present llei i de les entitats socials més representatives de la Comunitat Valenciana.

 

Article 20. Caràcter de les decisions

Les decisions preses a la Taula Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana no tindran caràcter vinculant per a la conselleria competent en la matèria.

 

 

TÍTOL III
De la planificació en matèria de protecció civil
i gestió d'emergències

 

CAPÍTOL ÚNIC
Dels plans de protecció civil

 

Article 21. Els plans de protecció civil i gestió d'emergències

1. Els plans de protecció civil i gestió d'emergències són l'instrument organitzatiu general de resposta a situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública, i estableixen els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient.

2. Els plans ajustaran la seua estructura i continguts al que disposa la Norma bàsica de protecció civil, les directrius bàsiques per a l'elaboració dels plans especials, la present llei i les normes que la despleguen.

3. Els plans de protecció civil i gestió d'emergències podran ser dels tipus següents:

a) Plans territorials.

b) Plans especials.

c) Procediments d'actuació.

d) Protocols operatius.

e) Plans d'autoprotecció.

f) Plans d'esdeveniments especials.

 

Article 22. El Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana

1. El Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana és l'instrument organitzatiu general de resposta davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, que per la seua naturalesa, extensió o la necessitat coordinar més d'una administració requerisquen una direcció autonòmica.

2. El Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, en la seua qualitat de pla director, desenrotllarà les directrius i requeriments que han d'observar-se per a l'elaboració, aprovació i homologació dels distints plans de protecció civil a la Comunitat Valenciana.

3. La seua aprovació correspondrà al Consell a proposta del titular de la conselleria competent i amb un informe previ de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, sent remés per a l'homologació per la Comissió Nacional de Protecció Civil.

 

Article 23. Els plans territorials d'àmbit inferior al comunitari

1. Els plans territorials d'àmbit inferior al de la Comunitat seran d'àmbit municipal i supramunicipal.

2. L'estructura i contingut d'aquests plans s'acomodaran a les directrius disposades en aquesta llei i a les que fixe el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana.

3. Els plans esmentats seran aprovats pels plens de les respectives corporacions locals, o pel ple de l'òrgan supramunicipal, si és el cas, previ el tràmit d'informació pública, havent de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana en un termini no superior a tres mesos des de la recepció, i el silenci administratiu serà positiu.

4. En el cas dels plans supramunicipals, aquests, a més, hauran de ser ratificats per les corporacions locals que conformen l'òrgan supramunicipal, amb caràcter previ al tràmit d'informació pública.

 

Article 24. Els plans especials

1. Els plans especials són l'instrument organitzatiu general de resposta per a fer front a riscos concrets la naturalesa dels quals requerisca una metodologia tecnicocientífica específica, bé per sectors d'activitat, bé per tipus d'emergència, o bé per activitats concretes.

2. Els plans especials seran aprovats pel Consell, a proposta del conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, i amb un informe previ de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. Posteriorment seran remesos per a l'homologació per la Comissió Nacional de Protecció Civil.

3. Pel que fa als plans especials d'establiments afectats per l'article 11 del Reial Decret 1.254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, modificat per el Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, seran aprovats pel conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, amb un informe previ de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. Posteriorment seran remesos per a l'homologació per la Comissió Nacional de Protecció Civil.

 

Article 25. Els procediments d'actuació

1. Els procediments d'actuació són l'instrument organitzatiu general de resposta per a fer front a riscos concrets no previstos en l'article 6 del Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma bàsica de protecció civil. Es comptarà amb procediments d'actuació en aquells riscos que no disposen de directriu bàsica per a la seua elaboració, o que malgrat disposar-ne, siga necessari comptar amb un document previ a l'elaboració del pla especial.

2. Els procediments d'actuació de la Comunitat Valenciana seran aprovats pel conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, amb un informe previ de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

 

Article 26. Els protocols operatius

1. Els protocols operatius són l'instrument bàsic d'actuació del Centre de Coordinació d'Emergències, així com de «1·1·2 Comunitat Valenciana». S'elaboraran per a desplegar les actuacions a realitzar, relatives a:

a) Activació de plans especials i procediments d'actuació.

b) Alerta a organismes d'emergències i seguretat.

c) Mobilització de recursos propis de la conselleria competent en matèria de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

d) Seguiment de l'evolució de l'incident.

e) Adopció de mesures per a la protecció de la població.

2. Els protocols operatius del Centre de Coordinació d'Emergències i de «1·1·2 Comunitat Valenciana» seran aprovats pel conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, amb un informe previ de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

 

Article 27. Els plans d'autoprotecció

1. Els plans d'autoprotecció estableixen el marc orgànic i funcional previst per a una activitat, centre, establiment, espai, instal·lació o dependència, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones, els béns i el medi ambient i donar una resposta adequada a les possibles situacions d'emergència a la zona sota responsabilitat del titular de l'activitat.

2. Els plans d'autoprotecció abordaran la identificació i l'avaluació dels riscs, les accions i les mesures necessàries per a prevenir-los i controlar-los, i també les mesures de protecció i altres actuacions que cal adoptar en cas d'emergència.

3. Aquests plans s'elaboraran seguint l'estructura i el contingut mínims definits en la normativa estatal i autonòmica sobre autoprotecció, i recolliran entre altres qüestions l'inventari i la descripció de les mesures i mitjans d'autoprotecció.

4. Els plans d'autoprotecció hauran de ser presentats davant l'ajuntament on estiga ubicada l'activitat, així com davant l'òrgan que concedeix la llicència, permís o autorització necessària per al seu començament.

5. La conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències crearà un registre on s'inscriuran els plans d'autoprotecció de les distintes activitats ubicades a la Comunitat Valenciana subjectes a l'obligació d'elaborar-los, segons estableixen la Norma Bàsica d'Autoprotecció, el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i la resta de normativa sectorial específica.

 

Article 28. Plans d'emergència d'esdeveniments especials

1. Els plans d'emergència d'esdeveniments especials s'elaboren amb l'objecte de prevenir i coordinar les possibles emergències que puguen donar-se en el transcurs d'un esdeveniment en què estiga prevista una gran afluència de persones i en el qual siga necessari establir, amb caràcter previ, un dispositiu preventiu, integrat per membres dels servicis d'urgència, emergències i seguretat.

2. Estos plans contindran el pla d'autoprotecció que realitze l'organitzador de l'esdeveniment i els dispositius preventius de suport extern que organitzen els diferents servicis operatius implicats, així com els esquemes de coordinació, direcció i activació dels distints plans que s'apliquen en funció del tipus d'emergència que puguen donar-se i les competències en la gestió d'esta. [4]

3. Estos plans hauran ser elaborats pels ajuntaments dels municipis on s'efectue l'esdeveniment quan l'afluència de públic prevista per l'organitzador supere el nombre d'habitants de la localitat o el de 50.000 persones. L'elaboració dels plans per part dels ajuntaments per a aquells esdeveniments que tinguen una afluència de públic inferior a les 10.000 persones no serà obligatòria. [5]

4. [6]

 

Article 29. Revisió dels plans

1. A l'efecte de mantenir la total operativitat de la planificació existent, els plans territorials d'emergència d'àmbit autonòmic o d'àmbit inferior a aquest, així com els plans especials, hauran de ser revisats de manera obligatòria cada sis anys.

2. El procediment de revisió serà el mateix que l'utilitzat per a la seua aprovació inicial.

 

 

TÍTOL IV
Serveis d'intervenció enfront d'emergències

 

CAPÍTOL I
Dels servicis d'intervenció

 

Article 30. Definició dels servicis d'intervenció enfront d'emergències

Són servicis d'intervenció enfront d'emergències els col·lectius, servicis i organitzacions a la Comunitat Valenciana que tenen com a objecte la protecció de les persones, els béns i el medi ambient tant davant situacions de greu risc, catàstrofe i calamitat pública, com en accidents greus i altres d'anàlogues.

 

Article 31. Classificació dels servicis d'intervenció enfront d'emergències

1. A l'efecte d'aquesta llei, els servicis d'intervenció enfront d'emergències es classifiquen en servicis essencials i servicis complementaris.

2. Són servicis essencials d'intervenció els prestats per personal de l'administració, o aquells les funcions o activitats dels quals s'han assumit per l'administració com a pròpies, ja siguen exercides per personal pertanyent a les distintes administracions o contractades per elles, i la concurrència de les quals és necessària en les emergències donada la seua disponibilitat permanent, el seu caràcter multidisciplinari o la seua especialització.

3. Són servicis complementaris d'intervenció els que, pertanyent a organitzacions i agrupacions, professionals o voluntàries, públiques o privades, la seua mobilització i concurrència en les emergències complementa la intervenció dels servicis essencials.

 

 

CAPÍTOL II
Dels servicis essencials d'intervenció

 

Article 32. Servicis Essentials [7]

Pertanyen als serveis essencials d'intervenció, 112 Comunitat Valenciana, el personal tècnic de protecció civil i gestió d'emergències de totes les administracions públiques; els tècnics de prevenció d'incendis forestals; els serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament dependents de les administracions públiques; els bombers voluntaris; el Servei de Bombers Forestals; el personal tècnic de protecció i gestió del medi natural de la Generalitat; els agents mediambientals; els serveis d'atenció sanitària d'emergències, i els cossos i forces de seguretat.

 

Article 33. «1·1·2 Comunitat Valenciana»

1. El Servici «1·1·2 Comunitat Valenciana» està integrat pel col·lectiu de professionals de l'esmentat servici, responsables del funcionament del telèfon únic d'emergències 1·1·2, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. Reglamentàriament es regularà l'estructura, funcionament i organització de «1·1·2 Comunitat Valenciana».

 

Article 34. El personal tècnic de prevenció d'incendis i de gestió d'emergències de la Generalitat [8]

1. El personal tècnic de prevenció d'incendis i de gestió emergències de la Generalitat el constituïx el personal d'estes característiques pertanyent a la conselleria competent en matèria de protecció civil, prevenció d'incendis i gestió d'emergències.

2. La conselleria competent en matèria de protecció civil, de prevenció d'incendis i gestió d'emergències disposarà de personal especialitzat per a cada una de les tipologies de riscos habituals a la Comunitat Valenciana.

 

Article 35. Els Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament dependents de les administracions pública

1. Els Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament dependents de les administracions públiques estaran integrats pel personal dels esmentats servicis.

2. Mitjançant una llei es regularà l'estructura, funcionament i organització d'aquests servicis.

 

Article 36. Els bombers voluntaris

1. Els bombers voluntaris estaran integrats pel personal voluntari adscrit als Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana dependents de les administracions públiques.

2. Mitjançant una llei es regularà l'estructura, funcionament i organització d'aquests bombers voluntaris.

 

Article 37.  El Servei de Bombers Forestals [9]

1. Constitueix el Servei de Bombers Forestals el personal de les unitats terrestres i helitransportades contractat per la Generalitat per a l'extinció d'incendis forestals i la intervenció davant d'emergències en els termes que es preveu en aquesta llei i en els diferents plans de protecció civil.

2. L'estructura, organització i funcionament del Servei de Bombers Forestals es regularan per decret, d'acord amb el que hi ha disposat en el capítol II del títol IV d'aquesta llei, en el termini màxim d'un any.

 

Article 38. El personal tècnic de protecció i de gestió del medi natural de la Generalitat. [10]

1. El personal tècnic de protecció i de gestió del medi natural de la Generalitat el constituïxen els tècnics forestals i els agents mediambientals pertanyents a la conselleria competent en matèria de medi ambient.

2. Les funcions d'este personal en matèria d'emergències seran les que tinguen determinades en la planificació corresponent davant d'emergències i incendis forestals.

3. Correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient la regulació reglamentària de l'estructura, funcionament i organització d'este servici, seguint els principis marcats en la present llei i en la resta de legislació d'aplicació.

 

Article 39. El Servici d'Atenció Sanitària d'Emergència

1. El Servici d'Atenció Sanitària d'Emergència estarà integrat pel personal i els recursos, pertanyents a la Generalitat o contractats per aquesta, que preste les seues funcions en situacions d'emergència d'índole sanitària.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria d'emergències sanitàries la regulació reglamentària de l'estructura, funcionament i organització d'aquest servici, seguint els principis marcats en la present llei i en la resta de legislació d'aplicació.

 

Article 40. Els Cossos i Forces de Seguretat

1. La Generalitat, en l'àmbit de les seues competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, promourà la participació eficaç i coordinada dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, i de les policies locals, sense perjudici del que estableix la legislació estatal en la matèria.

2. La participació dels Cossos i Forces de Seguretat, així com les funcions a desplegar, s'establiran en els respectius plans de protecció civil de la Comunitat Valenciana.

 

 

CAPÍTOL III
Dels servicis complementaris d'intervenció

 

Article 41. Servicis complementaris

Pertanyen als servicis complementaris d'intervenció, els bombers d'empresa, el voluntariat de protecció civil, les unitats de prevenció d'incendis forestals, les Forces Armades, els voluntaris i els altres servicis dependents de les distintes administracions presents a la Comunitat Valenciana no classificats com a essencials.

 

Article 42. Els bombers d'empresa

1. Els bombers d'empresa estaran integrats pel personal adscrit als servicis de prevenció i extinció d'incendis i autoprotecció de les empreses públiques o privades que exercisquen aquestes funcions a l'empresa on es troben en relació de dependència.

2. Mitjançant una llei es regularà l'estructura, funcionament i organització dels bombers d'empresa.

 

Article 43. Les unitats de prevenció d'incendis forestals

1. El personal de les unitats de prevenció d'incendis forestals estarà integrat pel personal pertanyent a les administracions o contractat per aquestes, per a exercir les funcions de vigilància, dissuasió, detecció i seguiment d'incendis forestals.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals la regulació reglamentària de l'estructura, funcionament i organització d'aquest servici, seguint els principis marcats en la present llei i en la resta de legislació d'aplicació.

 

Article 44. Les Forces Armades

1. Les Forces Armades del Ministeri de Defensa que puguen intervenir en una situació d'emergència seran considerades com a servicis complementaris d'intervenció. El requeriment i la intervenció de les Forces Armades es realitzarà d'acord amb la legislació aplicable.

2. Excepte en les emergències declarades d'interès nacional, la intervenció a la Comunitat Valenciana de les Forces Armades i dels seus mitjans personals i materials, tant terrestres com aeris, s'adequarà al Pla de Protecció Civil d'àmbit autonòmic activat.

3. La sol·licitud d'intervenció de les Forces Armades per part de la Generalitat s'efectuarà de conformitat amb allò que s'ha indicat en l'article 16.f de la Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil.

 

Article 45. El voluntariat de protecció civil

1. Les persones integrades dins del voluntariat de protecció civil, entès aquest en els termes que estableix la present llei i les disposicions que la despleguen, tindran la consideració de servicis complementaris d'intervenció davant emergències.

2. La seua participació en les emergències i les seues funcions seran les que reglamentàriament es determinen.

 

 

CAPÍTOL IV
Del voluntariat de protecció civil

 

Article 46. Definició del voluntariat de protecció civil

1. A l'efecte d'aquesta llei, s'entén per voluntariat de protecció civil el conjunt de persones que, lliurement i desinteressada, s'incorporen a entitats i organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre el fi de les quals siga la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, tant davant situacions de greu risc, catàstrofe i calamitat pública, com en accidents greus i altres d'anàlogues, entenent aquesta incorporació com a expressió organitzada de la solidaritat humana i mitjà significatiu de la participació ciutadana en la vida comunitària. Tot això entès sense perjudici del dret i deure de col·laboració ciutadana reconeguts en aquesta llei i en la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat.

2. L'activitat del voluntariat de protecció civil es prestarà a través de l'organització en què s'integre.

3. Reglamentàriament es desplegarà l'organització, el funcionament, el règim jurídic dels servicis del voluntariat de protecció civil, així com l'Estatut del voluntariat de protecció civil.

 

Article 47. Foment del voluntariat de protecció civil

1. La Generalitat fomentarà la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a les tasques de protecció civil mitjançant la concessió d'ajudes per a les administracions locals que hagen creat l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil i per a les associacions o entitats que col·laboren en labors de protecció civil, dins del marc indicat en aquesta llei.

2. Correspon, així mateix, a les administracions locals la promoció del voluntariat de protecció civil en els termes que preveu aquesta llei, en l'article 19.1.a de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Voluntariat, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la resta de normativa sobre règim local.

 

Article 48. Assegurança

Les organitzacions en què s'integren els voluntaris de protecció civil hauran de concertar assegurances d'accidents per a cobrir els riscs que puguen sobrevenir als seus integrants en l'exercici de les funcions, com també subscriure assegurances de responsabilitat civil o altres garanties financeres equivalents per a cobrir la responsabilitat civil per danys a tercers, de conformitat amb el que hi ha establert en l'article 6.2.c de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del voluntariat.

 

 

TÍTOL V
«1·1·2 Comunitat Valenciana»

 

CAPÍTOL ÚNIC
«1·1·2 Comunitat Valenciana»

 

Article 49. «1·1·2 Comunitat Valenciana»

1. «1·1·2 Comunitat Valenciana» és la implantació del telèfon únic d'emergències europeu 112 en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. «1·1·2 Comunitat Valenciana» és l'instrument bàsic que la Generalitat posa a disposició dels ciutadans per a accedir als servicis d'urgència i emergència.

3. «1·1·2 Comunitat Valenciana» té com a objectiu, facilitar als ciutadans i organismes públics, un servici de gestió integral d'emergències i comunicacions que permeta, amb caràcter permanent, atendre les peticions d'assistència i active coordinadament la prestació d'auxili més adequada, en funció del tipus d'incidència i del lloc on es produïsca.

4. L'atenció de «1·1·2 Comunitat Valenciana» es realitzarà, a més de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, en les principals llengües de la Unió Europea, en compliment de la Decisió del Consell de les Comunitats Europees, de 29 de juliol de 1991. Així mateix, podrà incorporar l'atenció en altres idiomes.

5. «1·1·2 Comunitat Valenciana» serà el telèfon únic d'emergències a utilitzar i publicitar per tots els servicis essencials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i aquests no podran ni implementar ni publicitar números de telèfon d'emergències diferents de 1·1·2, sense perjudici del que disposa la legislació corresponent respecte dels servicis dependents de l'Estat.

6. La gestió de «1·1·2 Comunitat Valenciana» s'assigna a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

7. Reglamentàriament es regularà l'estructura, funcionament i organització de «1·1·2 Comunitat Valenciana».

 

Article 50. Funcions

«1·1·2 Comunitat Valenciana» desenrotllarà les funcions següents:

1. Posar a disposició dels ciutadans un únic número de telèfon gratuït per a l'atenció de les telefonades d'emergència procedents de qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.

2. Rebre les telefonades d'emergències dels ciutadans i organismes dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

3. Garantir un temps d'atenció de la telefonada compatible amb la naturalesa del servici que es gestiona.

4. Atendre les telefonades d'emergència obtenint la informació necessària per a l'adequada gestió dels incidents d'emergència.

5. Identificar els servicis essencials competents per a la resolució de la situació d'emergència, en funció de la naturalesa de l'emergència i de l'àmbit territorial de competència del servici.

6. Alertar amb rapidesa els servicis essencials competents en la resolució de l'emergència.

7. Proporcionar als servicis essencials que intervenen en la resolució de l'emergència la informació de retorn actualitzada sobre la seua evolució.

8. Contemplar les necessitats específiques dels col·lectius amb discapacitat per a facilitar l'atenció de les seues telefonades a «1·1·2 Comunitat Valenciana».

9. Elaborar els protocols operatius d'atenció i gestió de telefonades d'emergències.

10. Implantar i mantenir un sistema de control de la qualitat del servici que presta.

11. Incorporar les novetats tecnològiques que milloren la prestació del servici.

12. Aquelles altres que li siguen encomanades pel conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

 

Article 51. Compromís de servici

El centre directiu gestor de «1·1·2 Comunitat Valenciana» publicarà una carta de servicis, en què s'establiran els compromisos explícits contrets per a la correcta execució de les funcions que desplega.

 

Article 52. Obligacions de coordinació dels serveis essencials amb 1 1 2 Comunitat Valenciana

1. Els servicis essencials atendran amb rapidesa, eficàcia i eficiència les sol·licituds d'activació que realitze «1·1·2 Comunitat Valenciana» per a la resolució de situacions d'emergència.

2. Correspon a cada servici essencial la determinació del tipus i nombre de recursos assignats a la intervenció de cada incident. Els servicis essencials informaran el «1·1·2 Comunitat Valenciana» sobre el tipus i nombre de recursos mobilitzats, així com dels temps d'activació, d'arribada al lloc de l'emergència i de finalització de cada un dels recursos mobilitzats.

3. Els servicis essencials informaran amb caràcter obligatori a «1·1·2 Comunitat Valenciana» d'aquells incidents de què tinguen coneixement i que, pel seu caràcter multidisciplinari, suposen la intervenció de més servicis essencials.

4. Els servicis essencials facilitaran informació de retorn dels incidents d'emergència en què hagen estat activats per «1·1·2 Comunitat Valenciana», aportant aquelles dades d'evolució de l'emergència que siguen significatives per a la retipificació de l'incident o per a la intervenció d'altres servicis essencials.

5. Tots els vehicles de les flotes dels servicis essencials amb competències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, hauran d'anar retolats amb el logotip oficial de «1·1·2 Comunitat Valenciana».

 

Article 53. Registre i accés a la informació de «1·1·2 Comunitat Valenciana»

1. Les converses que els ciutadans o organismes mantinguen amb «1·1·2 Comunitat Valenciana», ja siguen per telèfon o per ràdio, seran gravades.

2. Les actuacions i comunicacions, ja siguen telemàtiques, telefòniques o per ràdio, relacionades amb el procés de gestió d'una emergència, quedaran registrades en el sistema de gestió de «1·1·2 Comunitat Valenciana», i constituiran la font oficial d'informació sobre les dades relatives a la gestió dels incidents d'emergència.

3. Tota les informació relativa a la gestió d'un incident d'emergència gestionat per «1·1·2 Comunitat Valenciana» serà posada a disposició de tots els servicis essencials involucrats, als estrictes fins de la seua gestió. Finalitzada la gestió de l'incident d'emergència, únicament es facilitarà la informació esmentada a sol·licitud de l'autoritat judicial.

4. Les gravacions i els registres dels incidents gestionats per «1·1·2 Comunitat Valenciana» seran custodiats durant un període màxim de dos anys, excepte instrucció diferent de l'autoritat judicial.

5. Respecte a les dades que es troben en poder de poder de «1·1·2 Comunitat Valenciana» caldrà ajustar-se al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Article 54. Gestió integrada

1. El sistema de gestió d'emergències «1·1·2 Comunitat Valenciana» és el sistema normalitzat de la Generalitat per a la gestió integral d'emergències i comunicacions per part dels diferents servicis essencials de la Comunitat Valenciana.

2. El sistema de comunicacions normalitzat per als servicis essencials que intervinguen en una emergència o catàstrofe serà la xarxa de comunicacions digitals d'emergència i seguretat que la Generalitat dispose. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències l'elaboració dels protocols d'ús de la xarxa i l'organització de les comunicacions en situacions d'emergència i catàstrofe.

3. Tots els servicis essencials de la Comunitat Valenciana hauran d'interconnectar-se amb el sistema de gestió d'emergències «1·1·2 Comunitat Valenciana» per a la recepció d'incidències, comunicacions, gestió, mobilització i seguiment, i coordinació de la informació. La interconnexió es realitzarà bé a través d'un terminal del propi sistema de gestió d'emergències «1·1·2 Comunitat Valenciana», o bé a través d'una interfície normalitzada que serà aprovada per ordre del conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

4. La Generalitat impulsarà i facilitarà la integració de tots els servicis essencials en el sistema normalitzat de gestió integral d'emergències i comunicacions.

 

Article 55. Mal ús de «1·1·2 Comunitat Valenciana»

1. Les telefonades falses, abusives, insultants, amenaçadores o jocoses dirigides a «1·1·2 Comunitat Valenciana», a més de constituir una infracció administrativa tipificada per la present llei, seran comunicades al Ministeri Fiscal per si hi hagués lloc a una altra responsabilitat.

2. La responsabilitat per efectuar una telefonada falsa, abusiva, insultant, amenaçadora o jocosa a «1·1·2 Comunitat Valenciana» recaurà directament en l'autor de la telefonada.

3. Quan l'autor de la telefonada siga un menor o incapaç, respondran solidàriament en l'àmbit de la responsabilitat civil els seus pares, tutors, acollidors o guardadors.

4. En els supòsits en què l'autor de la telefonada siga un tercer amb plena capacitat d'obrar, diferent del titular de la línia o del terminal mòbil, respondrà el titular llevat que, quan siga degudament requerit en l'oportú procediment, identifique el responsable de la infracció. En els mateixos supòsits, respondrà el titular de la línia o del terminal mòbil quan no siga possible notificar la denúncia a l'autor de la infracció que aquell identifique, per causa imputable al titular esmentat.

 

 

TÍTOL VI
Gestió d'emergències i catàstrofes

 

CAPÍTOL I
Del Centre de Coordinació d'Emergències

 

Article 56. El Centre de Coordinació d'Emergències

1. El Centre de Coordinació d'Emergències és l'òrgan a través del qual la Generalitat supervisa i coordina la gestió de les situacions de preemergència i emergència, com també aquelles altres situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública en què s'activen plans de protecció civil a la Comunitat Valenciana.

2. El Centre de Coordinació d'Emergències, adscrit a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, podrà tenir delegacions d'àmbit provincial.

3. El Centre de Coordinació d'Emergències servirà per a assegurar la imprescindible coordinació de les diverses administracions i entitats que hagen d'actuar en cada situació d'urgència i emergència, garantint una àgil i eficaç resposta a les demandes d'ajuda dels ciutadans. Tot això, respectant la competència que a cada organisme li corresponga en l'execució material del servici sol·licitat i en l'organització, mobilització i gestió dels recursos que es consideren adequats per a l'actuació en concret.

4. Reglamentàriament s'establiran l'estructura, l'organització i el funcionament del Centre de Coordinació d'Emergències.

 

Article 57. Funcions

1. El Centre de Coordinació d'Emergències es constitueix com un instrument de suport a la direcció del pla o plans activats.

2. Les funcions a desplegar pel Centre de Coordinació d'Emergències són les següents:

a) Activar els plans d'emergències, procediments d'actuació i protocols operatius, d'aplicació en cada emergència.

b) Comunicar i notificar les diferents situacions de preemergència o emergència declarades.

c) Coordinar les actuacions dels servicis essencials o complementaris implicats en la resolució d'una situació d'emergència o catàstrofe.

d) Informar de l'evolució de l'emergència als servicis essencials i complementaris d'intervenció implicats en la seua resolució.

e) Rebre la informació relativa a les intervencions dels diferents servicis operatius que actuen en una emergència, bé a través de la direcció del Lloc de Comandament Avançat, quan aquest es trobe constituït, o bé a través de les respectives centrals operatives dels servicis d'emergència que, en tot cas, estaran obligats a facilitar la informació que se'ls requerisca en relació amb la situació d'emergència.

f) Elaborar, com a font d'informació oficial que és, la informació dirigida a la població i als mitjans de comunicació sobre els consells d'autoprotecció, l'evolució i el balanç de l'emergència.

g) Constituir-se com a seu del Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI), quan així es decidisca per part de la direcció del pla.

h) Assumir la interlocució i coordinació en matèria de gestió d'emergències amb administracions locals, l'administració de l'Estat i amb altres comunitats autònomes.

i) Implantar, a decisió del director del pla, centres d'atenció telefònica per a informar la població i als afectats sobre la situació d'emergència.

j) L'alerta i la mobilització dels recursos humans i materials propis i, en particular, la mobilització i la gestió dels vehicles del lloc de comandament avançat i comunicacions de la Generalitat.

k) Aquelles altres que siguen encomanades pel conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

 

Article 58. Integració d'organismes al Centre de Coordinació d'Emergències

1. A l'efecte d'una efectiva coordinació, totes les centrals operatives dels servicis essencials d'emergències i seguretat ubicades a la Comunitat Valenciana disposaran de connexió telemàtica i de sistemes de comunicacions amb el Centre de Coordinació d'Emergències.

2. Podran incorporar-se de forma permanent al Centre de Coordinació d'Emergències, en funcions de comandament i control, representants d'aquells servicis essencials que es considere oportú, bé a criteri del conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències o bé de la direcció del servici essencial corresponent.

3. Quan la resolució d'una situació d'emergència així ho aconselle, a instàncies del conseller competent en la matèria, podrà incorporar al Centre de Coordinació d'Emergències, de forma temporal, qualsevol servici essencial o complementari per a exercir les seues funcions de comandament i control.

4. Tot el personal dels servicis essencials i complementaris que s'integren permanent o temporalment al Centre de Coordinació d'Emergències, s'hi considerarà adscrit funcionalment, i mantindrà la dependència orgànica del departament de procedència corresponent.

 

 

CAPÍTOL II
De la Unitat de Brigades d'Emergència

 

Article 59. El Servei de Bombers Forestals [11]

1. Es crea el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat com a servei públic essencial de caràcter autonòmic que dependrà de la conselleria o organisme públic competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències al qual correspondrà el seu comandament, sense perjudici que la seua gestió no operativa es puga exercir totalment o parcialment per una altra entitat del sector públic instrumental de la Generalitat.

2. El Servei de Bombers Forestals de la Generalitat estarà integrat pel conjunt de persones que, pertanyents a la Generalitat, o contractades per ella, per la seua formació específica i dedicació exclusiva, tenen com a missió l'extinció d'incendis forestals i la intervenció enfront de les emergències en el seu àmbit competencial.

A aquest personal se li reconeixerà la categoria professional de bomber forestal (5932) segons ve recollida en el Reial decret 1591/2010, pel qual s'aprova la classificació nacional d'ocupacions 2011.

3. La gestió ordinària i extraordinària del Servei de Bombers Forestals així com la contractació del personal que l'integra, correspon a la conselleria o organisme públic competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències o, si escau, a l'entitat del sector públic instrumental corresponent, segons les directrius i procediments establerts per la conselleria o organisme d'adscripció.

4. El sistema de mobilització i gestió del Servei de Bombers Forestals serà el sistema integral de gestió de les emergències 112 Comunitat Valenciana i les comunicacions es realitzaran a través de la xarxa de comunicacions de la Generalitat.

 

Article 60. Funcions

1. L'extinció d'incendis forestals.

2. La col·laboració en la prevenció d'incendis forestals.

3. La intervenció en situacions d'emergència d'origen meteorològic com ara nevades, inundacions, forts vents, i altres fenòmens meteorològics adversos.

4. La col·laboració en altres situacions de risc previstes en plans i procediments de protecció civil i emergències, d'acord amb la legislació vigent.

5. Aquelles altres que els atribuïsca la legislació vigent i qualsevol altra funció dirigida a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient.

 

 

CAPÍTOL III
Del Lloc de Comandament Avançat i de les unitats bàsiques

 

Article 61. El Lloc de Comandament Avançat (PMA)

1. La direcció tècnica de l'emergència al terreny serà exercida des del Lloc de Comandament Avançat, que estarà compost pels coordinadors de les unitats bàsiques que s'hagen constituït segons el que estableixen els plans de protecció civil i estarà dirigit pel comandament dels servicis essencials d'intervenció, designat, en els diferents plans de protecció civil, pel conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

2. La conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències facilitarà l'operativitat del Lloc de Comandament Avançat mitjançant la dotació dels recursos humans i materials necessaris, així com de les infraestructures tècniques, que en permeten la realització efectiva i eficient de les funcions.

3. Per a dirigir tècnicament el Lloc de Comandament Avançat s'haurà d'haver realitzat el corresponent curs d'habilitació i capacitació que serà impartit per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

4. La seguretat i el control d'accessos del Lloc de Comandament Avançat serà competència exclusiva de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

 

Article 62. Unitats bàsiques

1. A l'efecte d'aquesta llei, es defineix com una unitat bàsica el conjunt de persones i recursos pertanyents als diferents servicis d'intervenció, sota la responsabilitat d'un coordinador, i les funcions de la qual vénen establides en el corresponent Pla de Protecció Civil.

2. Declarada una situació d'emergència, i activat el pla corresponent pel director del mateix, els servicis d'intervenció s'organitzaran en unitats bàsiques a les ordres del director esmentat i desplegaran les funcions assignades en l'esmentat pla.

3. Les unitats bàsiques treballaran de forma coordinada per a fer front de manera integral i multidisciplinària a la situació d'emergència.

 

 

TÍTOL VII
De la tornada a la normalitat

 

CAPÍTOL ÚNIC
Coordinació de la tornada a la normalitat

 

Article 63. La tornada a la normalitat

1. S'entén per tornada a la normalitat el conjunt d'actuacions que, després d'una situació d'emergència declarada, estiguen orientades a procurar l'exercici de l'activitat quotidiana de les persones a les zones afectades per una emergència o catàstrofe.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències impulsar i coordinar les actuacions de les diferents administracions per a la restitució de la normalitat.

3. Els instruments de coordinació per a aconseguir la tornada a la normalitat seran l'Oficina Única Postemergència i la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Postemergència.

 

Article 64. L'Oficina Única Postemergència

1. A l'efecte d'una coordinada tornada a la normalitat una vegada finalitzada la situació d'emergència o catàstrofe, es crea l'Oficina Única Postemergència, dependent de la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

2. Els objectius principals a desenvolupar per l'Oficina Única Postemergència són els següents:

a) Seguiment de la tornada a la normalitat darrere d'una emergència o catàstrofe.

b) Coordinació de les ajudes econòmiques a les persones afectades.

c) Habilitar una finestra única per als afectats en l'emergència o catàstrofe, a l'efecte de gestionar de manera conjunta els tràmits administratius corresponents.

3. Reglamentàriament es desenrotllarà la composició, àmbit i actuacions de l'Oficina Única Postemergència.

 

Article 65. Funcions de l'Oficina Única Postemergència

Són funcions a exercir per l'Oficina Única Postemergència les següents:

1. Recopilar tota la informació sobre els danys ocasionats i persones afectades per l'emergència.

2. Coordinar les actuacions per a la tornada a la normalitat entre tots els departaments de la Generalitat.

3. Centralitzar les sol·licituds d'ajudes dirigides a la Generalitat.

4. Establir les fórmules d'informació a la població sobre les ajudes i els tràmits per a la seua concessió, així com de les actuacions de tornada a la normalitat.

5. Promoure els convenis necessaris amb altres administracions per a la gestió d'ajudes.

6. Realitzar el seguiment i evolució de totes les actuacions de tornada a la normalitat i execució de la concessió d'ajudes.

 

Article 66. Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Postemergència

1. Es crea la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència, com a òrgan col·legiat adscrit a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

2. La seua composició i el funcionament es regularà per decret.

 

 

TÍTOL VIII
De la formació en matèria de protecció civil i gestió d'emergències

 

CAPÍTOL ÚNIC
 Formació dels servicis d'intervenció enfront d'emergències

 

Article 67. Formació dels servicis d'intervenció enfront d'emergències

La present llei garanteix la formació, capacitació i actualització professional dels membres dels servicis d'intervenció enfront d'emergències. Per a això, la conselleria competent en la matèria realitzarà, amb caràcter permanent, totes les accions formatives que siguen necessàries per a garantir l'adequat compliment de les funcions que aquests servicis tenen assignades per la present llei i pels reglaments que la despleguen.

 

Article 68. Formació per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE)

Correspondrà a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències la investigació, i la formació i perfeccionament dels servicis d'intervenció, en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

 

Article 69. Funcions de l'IVASPE en matèria de protecció civil i gestió d'emergències

1. És competència de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències organitzar i impartir els cursos de formació bàsica de nou ingrés, els d'ascens o promoció del personal dels servicis essencials d'intervenció enfront d'emergències, que s'establisquen legislativament o reglamentària, així com els de formació contínua.

2. Així mateix, és competència de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències organitzar i impartir els cursos de formació bàsica de nou ingrés del personal dels servicis complementaris d'intervenció, que s'establisquen reglamentàriament, així com promoure els cursos de formació contínua per als esmentats servicis.

3. L'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències promourà convenis i acords amb els òrgans competents de les entitats a què es refereix l'article 71, amb l'objecte d'homologar els cursos que impartisquen, a l'efecte de la seua possible valoració en els processos de selecció per als servicis d'intervenció o, si és el cas, per a la promoció interna.

 

Article 70. Necessitats formatives

La Direcció General competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències comunicarà a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, amb periodicitat anual, les necessitats formatives i d'acreditació que presenten els servicis essencials i complementaris.

 

Article 71. Organització i realització d'activitats formatives per ens locals

1. Els ajuntaments, les diputacions i, si escau, els consorcis per al servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament (SPEIS), podran organitzar, i realitzar cursos de formació, actualització i especialització en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

2. Els diplomes i certificats dels cursos i activitats a què es refereix l'apartat anterior, només tindran validesa quan hagen estat realitzades en col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, o homologades per aquest últim en funció, en cada cas, dels programes, els temaris, les instal·lacions, la durada i els altres requisits establits reglamentàriament.

 

 

TÍTOL IX
De les distincions en matèria de protecció civil

 

CAPÍTOL ÚNIC
Distincions

 

Article 72. Distincions

1. La Generalitat crearà les distincions per a reconèixer públicament les actuacions destacables dels membres dels serveis d'intervenció enfront d'emergències, com també per a reconèixer la implicació ciutadana i la col·laboració amb els servicis esmentats en la tasca fonamental de protecció de les persones, els seus béns i el medi ambient, en situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitat pública.

2. Podran ser objecte de les distincions, els servicis essencials i complementaris, els seus membres, així com persones i organitzacions que s'hagen destacat per les labors preventives que contribueixen a minimitzar i pal·liar les conseqüències de les situacions d'emergència.

3. Les distincions podran ser a títol individual i a títol col·lectiu.

4. Reglamentàriament es desenvoluparà la concessió de distincions de la Generalitat en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

 

 

TÍTOL X
Del règim sancionador

 

CAPÍTOL I
De les infraccions i sancions

 

Article 73. Infraccions

1. Són infraccions administratives les accions i omissions tipificades en la present llei o en la legislació estatal que hi resultara d'aplicació.

2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

 

Article 74. Infraccions molt greus

1. Sense perjudici de les establides en la normativa estatal, i en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, són infraccions molt greus en matèria de protecció civil i gestió d'emergències les conductes consistents en:

a) L'incompliment de les mesures d'autoprotecció, per part de les empreses, les entitats i els organismes, incloses en el Catàleg d'activitats amb risc de la Comunitat Valenciana.

b) La carència del contracte d'assegurança o una altra garantia financera equivalent que ha de subscriure's pels titulars dels establiments compresos en el Catàleg d'activitats amb risc de la Comunitat Valenciana.

c) Impedir la requisa, intervenció i ocupació temporal i transitòria dels béns que siguen necessaris per a fer front a una emergència, havent estat ordenades les mesures esmentades per l'autoritat competent en matèria de protecció civil.

d) La negativa dels mitjans de comunicació social, a transmetre els avisos, instruccions i informacions que ordenen les autoritats competents en matèria de protecció civil.

e) La falta de comunicació a les autoritats competents en matèria de protecció civil, per part de qui hi estiga obligat, de les previsions i incidents que puguen donar lloc a activar un pla de protecció civil, així com la falta de comunicació de l'activació dels plans d'autoprotecció.

f) No mobilitzar un recurs o servici adscrits a un pla de protecció civil activat a requeriment de l'autoritat competent de protecció civil.

g) Qualsevol infracció qualificada com greu comesa durant l'activació d'un pla de protecció civil, sempre que amb aquesta s'haja posat en perill la vida o integritat de les persones o haja augmentat la situació de greu risc col·lectiu o les conseqüències de la catàstrofe o calamitat pública.

h) Comunicar o provocar falsos avisos d'urgència que mobilitzen els recursos dels servicis essencials d'intervenció.

i) Realitzar actes dolosos que provoquen la mobilització necessària dels recursos dels servicis essencials d'intervenció.

2. Així mateix, seran qualificades com a molt greus, les infraccions greus comeses per una persona o entitat que haja sigut sancionada mitjançant una resolució ferma en els dos anys anteriors, per una o més infraccions greus en matèria de protecció civil.

 

Article 75. Infraccions greus

1. Són infraccions greus en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i sense perjudici de les tipificades en la legislació de l'Estat, les conductes consistents en:

a) No respectar les instruccions dictades per l'autoritat competent en matèria de protecció civil en activar-se un pla d'emergència o declarada aquesta.

b) Negar-se a realitzar les prestacions personals ordenades per l'autoritat competent de protecció civil en situacions d'activació d'un pla.

c) No respectar les mesures de prevenció enfront de situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitat pública, establides en la legislació sectorial específica, i no adoptar-les activament, quan s'hi estiga obligat.

d) No complir l'ordre de mobilització, les persones adscrites als servicis associats al pla de protecció civil activat per l'autoritat competent.

e) Denegar la informació necessària per a la planificació de protecció civil, a requeriment de l'autoritat competent de protecció civil.

f) No comunicar, al Centre de Coordinació d'Emergències, l'activació d'un pla de protecció civil, excepte causa justificada.

g) Obstaculitzar, sense arribar a impedir, la requisa, intervenció i ocupació temporal i transitòria dels béns que siguen necessaris per a fer front a una emergència, havent estat ordenades les mesures esmentades per l'autoritat competent de protecció civil, així com obstaculitzar el compliment de les ordres i instruccions emanades de les autoritats de protecció civil en situacions d'activació de plans.

h) Les infraccions lleus comeses durant la situació d'activació d'un pla de protecció civil i que hagen posat en perill la vida o integritat de les persones o hagen augmentat la situació de greu risc col·lectiu o les conseqüències de la catàstrofe o calamitat pública.

i) Realitzar telefonades abusives, insultants, amenaçadores o jocoses de manera reiterada a «1·1·2 Comunitat Valenciana», o realitzar telefonades reiterades comunicant avisos falsos d'urgència, sempre que per la seua naturalesa, ocasió o circumstància, no hagen de ser qualificades com a molt greus.

j) Realitzar actes negligents o contraris a les recomanacions i instruccions de les conselleries competents en matèria de protecció civil i en matèria de medi ambient, que provoquen la mobilització necessària de recursos dels servicis essencials d'intervenció.

2. Així mateix, seran qualificades com a greus les infraccions lleus comeses per una persona o entitat que haja sigut sancionada mitjançant una resolució ferma en els dos anys anteriors, per una o més infraccions lleus en matèria de protecció civil.

 

Article 76. Infraccions lleus

Són infraccions lleus en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i sense perjudici de les establides en la legislació estatal, les conductes consistents en:

1. Portar els voluntaris de protecció civil o els bombers voluntaris, les insígnies i distintius establits per reglament en els casos i condicions en què no se n'autoritze l'ús.

2. Denegar als ciutadans la informació que requerisquen sobre els riscos col·lectius previstos en els plans i sobre les mesures de protecció civil adoptades.

3. Denegar informació als ciutadans sobre aspectes de la planificació de protecció civil que els afecten de forma directa.

4. No seguir o no respectar les mesures i instruccions establides per l'autoritat de protecció civil en els simulacres.

5. No complir l'ordre de mobilització en un simulacre, les persones adscrites als servicis associats al pla de protecció civil activat per l'autoritat competent.

6. Realitzar telefonades abusives, insultants, amenaçadores o jocoses a «1·1·2 Comunitat Valenciana», o realitzar telefonades comunicant avisos falsos d'urgència, sempre que per la seua naturalesa, ocasió o circumstància, no hagen de ser qualificades com a greus.

7. No elaborar els plans de protecció civil prevists en aquesta llei.

 

Article 77. Sancions

1. Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de 150.001 a 600.000 euros. A més, s'ordenarà la clausura temporal del centre, del local o de la instal·lació per terme màxim d'un any, sempre que el motiu pel qual es va sancionar s'haja resolt.

2. Les infraccions greus se sancionaran amb multa de 6.001 a 150.000 euros. A més, podrà ser ordenada la clausura temporal del centre, local o instal·lació, o la suspensió temporal de les activitats de risc per un terme màxim de sis mesos, sempre que el motiu pel qual es va sancionar s'haja resolt.

3. Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins a 6.000 euros.

4. Les sancions hauran de graduar-se d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant la incidència en la seguretat, els danys i perjudicis produïts, el risc objectiu causat a béns o persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència.

5. Les sancions que corresponguen a les infraccions tipificades en la present llei s'imposaran amb independència de l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis causats a les persones, béns i instal·lacions.

6. Les infraccions greus comeses per membres de les associacions de voluntaris de protecció civil poden suposar, a més, la baixa forçosa de la respectiva associació. Les infraccions molt greus suposaran la baixa forçosa de la respectiva associació.

 

 

CAPÍTOL II
Del procediment sancionador

 

Article 78. Competències sancionadores [12]

1. La potestat sancionadora correspon a l'administració de la Generalitat, en els termes establits en aquest article, d'acord amb l'àmbit del pla afectat per la conducta constitutiva d'infracció.

2. La competència per a imposar les sancions correspon:

a) A les persones titulars de les direccions territorials de la Presidència, o, si és el cas, a la conselleria competent en matèria d'emergències, en cas d'infracció lleu.

b) A la persona titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en cas d'infracció greu o molt greu.

 

Article 79. Règim sancionador

1. Per a la imposició de les anteriors sancions se seguiran els principis i el procediment previst amb caràcter general en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, desplegat pel Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.

2. El termini màxim en què ha de notificar-se la resolució del procediment sancionador és d'un any des de la data d'inici. Transcorregut el termini, s'acordarà la caducitat del procediment.

 

Article 80. Prescripció

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus als dos anys, i les lleus a l'any.

2. Els mateixos terminis establits en l'anterior apartat seran els aplicables a la prescripció de les sancions.

3. La prescripció de les infraccions i sancions s'apreciarà d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 132 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Article 81. Responsabilitat

1. Seran responsables de les infraccions previstes en la present llei tots quants hagueren participat en la comissió de les accions o omissions tipificades, siguen persones físiques o jurídiques.

2. Seran, per tant, responsables aquells que hagueren comès directament o indirectament el fet infractor, així com aquells que hagueren impartit les instruccions o ordres o facilitat els mitjans imprescindibles per a cometre'l.

3. Els titulars dels establiments, activitats o indústries o de les respectives llicències, i els organitzadors o promotors d'espectacles públics i activitats recreatives seran responsables de les infraccions administratives regulades en la present llei que s'hi cometen pels qui intervinguen en l'espectacle o activitat, i pels qui n'estiguen sota la dependència, quan incomplisquen el deure prevenir la infracció.

4. Els esmentats titulars i organitzadors o promotors seran, així mateix, responsables quan, per acció o omissió, permeten o toleren la comissió de les dites infraccions per part del públic o usuari.

5. Quan existisca una pluralitat de responsables a títol individual i no fóra possible determinar el grau de participació de cada un en la realització de la infracció, respondran civilment tots ells de forma solidària.

 

 

CAPÍTOL III
De la repercussió de costos

 

Article 82. Repercussió dels costos

1. En els supòsits de les lletres h) i i) de l'article 74 i de la lletra j) de l'article 75, i sense perjudici de les sancions que en cada cas escaiguen, els infractors hauran d'abonar com a indemnització per danys i perjudicis, el cost que haja suposat la mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció.

2. En el cas dels incendis forestals que foren constitutius d'infracció administrativa d'acord amb la legislació vigent en matèria d'incendis forestals, i sense perjudici de les sancions i la resta d'obligacions que escaiguen d'acord amb la normativa esmentada, els infractors hauran d'abonar com a indemnització per danys i perjudicis el cost que haja suposat la mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció.

3. La repercussió de costos, a través de la indemnització de danys i perjudicis a què es refereixen els apartats anteriors, s'aplicarà de forma ponderada en funció de la gravetat de la situació d'emergència provocada, la quantitat de recursos mobilitzats, així com el risc que n'haja comportat per als servicis d'intervenció la resolució.

4. Per a exigir la indemnització de danys i perjudicis, se seguiran els principis i el procediment previst amb caràcter general en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, desplegat pel Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

Única. Pla Territorial Municipal i Pla d'Actuació Municipal

En el termini de tres anys, comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, tots els municipis hauran de tenir aprovat el seu pla territorial municipal (PTM).

En el termini de cinc anys, comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, tots els municipis hauran de tenir aprovats els seus plans d'actuació municipal (PAM) en cas de presentar riscs específics.

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera. Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana

Fins a l'aprovació per decret del Consell, de la composició, organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana a què es refereix el capítol III del títol I de la present llei, continuarà en vigor el Decret 35/2005, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

 

Segona

Fins que s'efectuen els cursos d'habilitació i capacitació prevists en l'article 61.3 d'aquesta llei, assumiran la direcció del lloc de comandament avançat els responsables que s'haja designat en els plans de protecció civil en vigor.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació normativa

Queda derogada la Llei 9/2002, de 12 de desembre, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Generalitat. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present llei.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Habilitació per el desenvolupament reglamentari

S'autoritza el Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i aplicació de la present llei.

 

Segona. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

 

València, 23 de novembre de 2010

 

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

 

 

 [1]  El punt 1 de l'article 10 es modifica per l'article 84 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021 (DOGV núm. 8987 de 31.12.2020) Ref. Base de dades 010710/2020.

[2]  L'apartat d, 3.r, de l'article 12.2 es modifica per l'article 84 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre.

[3]  El punt 4 de l'article 12 s'afig per l'article 84 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre.

[4]  L'apartat 2 de l'article 28 es modifica per l'article 153 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 7181 de 27.12.2013) Ref. Base de dades 011698/2013.

[5]  L'apartat 3 de l'article 28 es modifica per l'article 165 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (DOGV núm. 7432 de 29.12.2014) Ref. Base de dades 011461/2014.

[6]  L'apartat 4 de l'article 28 se suprimeix per l'article 166 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre.

[7]  L'article 32 es modifica per la disposició final quinta de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (DOGV núm. 7976 de 09.02.2017) Ref. Base Dades 001394/2017.

[8]  L'article 34 es modifica per l'article 156 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre.

[9]  L'article 37 es modifica per la disposició final quinta de la Llei 4/2017, de 3 de febrer.

[10]  L'article 38 es modifica per l'article 157 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre.

[11]  L'article 59 es modifica per la disposició final primera del Decret llei 4/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'autoritza la creació de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (DOGV núm. 8425 de 16.11.2018) Ref. Base de dades 010320/2018.

[12]  L'article 78 es modifica per la disposició final primera de la Llei 4/2017, de 3 de febrer.