Val / Cas

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball.

Publicat en:   DOGV núm. 4765 de 01.06.2004
Entrada en vigor :   02.06.2004
Origen disposició :   Conselleria Economía, Hacienda y Empleo
Referència Base de Dades:   2424/2004
Número identificador:   2004/5608
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2004/05/28/2/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

Versió vigent: 01.01.2024 -

Llei 2/2004, de 28 de maig, de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball [1]

 

(DOGV núm. 4.765, d'1 de juny)

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

 

 

PREÀMBUL

 

L'article 40.2 de la Constitució espanyola encarrega als poders públics, com un dels principis rectors de la política social i econòmica, vetlar per la seguretat i la higiene en el treball. Este mandat constitucional comporta la necessitat de desenrotllar una política de protecció i promoció de la salut de les persones treballadores per mitjà de la prevenció dels riscos laborals.

L'Estatut dels Treballadors, recollint els preceptes constitucionals esmentats, reconeix a les persones treballadores el dret a la seua integritat física i a una protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene; d'altra banda, en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, es configura el marc general en el qual s'hauran de desenrotllar les distintes accions preventives en coherència amb les disposicions de la Unió Europea i els compromisos internacionals contrets a partir de la ratificació pel Regne d'Espanya del Tractat 155 de la OIT, sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de treball.

La política en matèria de prevenció de riscos laborals, en tant que conjunt d'actuacions dels poders públics dirigits a la promoció de la millora de les condicions de treball per a elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat de les persones treballadores, s'articula en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals basant-se en principis d'eficàcia, coordinació i participació; i ordena tant l'actuació de les diverses administracions publiques amb competències en matèria preventiva, com la necessària participació en la dita actuació d'empresaris i treballadors, a través de les seues organitzacions representatives.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx a la Generalitat competència exclusiva en l'organització de les seues institucions d'autogovern i competències exclusives en l'execució de la legislació laboral de l'Estat, així com en matèries íntimament lligades al concepte de la prevenció en els àmbits sanitaris i en la indústria, cosa que permet, amb una perspectiva global, establir una política en prevenció de riscos laborals coordinada amb la de l'Estat que pot considerar-se pròpia de la Comunitat Valenciana.

En compliment del que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les funcions de promoció de la prevenció i l'assessorament tècnic, incloent-hi l'assistència i la cooperació, la informació, la divulgació, la formació i la investigació en matèria preventiva, així com el seguiment de les actuacions preventives que realitzen les empreses, són actuacions bàsiques que han de desenrotllar les administracions públiques competents en els distints nivells territorials.

L'execució de totes estes funcions, així com el desplegament normatiu i el control del seu compliment i la vigilància epidemiològica sobre riscos laborals, accidents de treball i malalties professionals, determina la necessitat de coordinar les actuacions de les autoritats competents en matèria laboral amb les d'altres àmbits, especialment amb els de sanitat i indústria per a una més eficaç protecció de la seguretat i la salut de les persones treballadores.

En l'aspecte esmentat, la política de la Generalitat en matèria de prevenció de riscos laborals ha sigut impulsada decididament a partir del Pla d'Acció contra els Riscos Laborals iniciat l'any 1998. El pla mencionat, que recull múltiples accions i mesures l'objectiu bàsic de les quals és la reducció dels índexs de sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana, entre les mesures programades preveia la redefinició dels òrgans tècnics en matèria preventiva de l'administració de la Generalitat, actuals Gabinets de Seguretat i Higiene en el Treball, partint de l'experiència acumulada per ells i la capacitat professional dels tècnics que els integren.

La redefinició al·ludida dels òrgans tècnics mencionats va portar a la conclusió de la necessitat d'actualitzar i reorganitzar les seues estructures, tenint en compte les noves funcions que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les seues normes de desplegament encarreguen a les administracions públiques; així es va considerar la creació d'un organisme que assumira les funcions de caràcter cientificotècnic, coincidint amb allò que venia sent demanat pels agents socials.

La firma del Pacte Valencià per al Creixement de l'Ocupació (PAVACE) va posar de manifest que la millora de les condicions de treball és un element consubstancial per a una vertadera qualitat en l'ocupació i les relacions laborals, i en definitiva, una millora de les condicions de vida de la població valenciana.

És doncs en el marc de l'execució de la legislació laboral de l'Estat, en el de la concertació amb els agents econòmics i socials de la Comunitat Valenciana i en l'àmbit de la potestat d'autoorganització de la Generalitat on s'incardina la creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, amb el caràcter i la naturalesa d'organisme autònom, que respon a un doble plantejament: d'una banda, amb la creació de l'organisme es pretén donar resposta a la necessitat de modernitzar i racionalitzar les estructures preventives de l'administració de la Generalitat, configurades en l'actualitat pels mitjans materials i humans existents en els Gabinets de Seguretat i Higiene en el Treball, dependents de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i per una altra escometre les noves funcions que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals reclama de les administracions publiques; es crea així una nova estructura organitzativa amb àmbit territorial a la Comunitat Valenciana el fi últim de la qual és atendre els drets de seguretat i salut en el treball, reconeguts constitucionalment a totes les persones treballadores, col·laborant amb aquells organismes, nacionals i internacionals, orientats cap als seus mateixos fins i de semblants principis.

La present llei, que s'estructura en tres títols, distribuïts en vuit capítols i dinou articles, tres disposicions addicionals, tres transitòries, una derogatòria i una disposició final, configura el nou organisme com a organisme autònom de caràcter administratiu, a l'empara del que disposa l'article 5 i concordants del vigent Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat. En el text articulat es conté la delimitació de funcions, la seua estructura organitzativa i de participació dels agents econòmics i socials, el règim econòmic i pressupostari i del seu personal adscrit, i s'autoritza el Consell de la Generalitat per a desplegar la present llei per mitjà d'un Reglament Orgànic i Funcional.

En virtut d'això, d'acord amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana, amb el dictamen previ del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

 

 

TITOL I
Disposicions generals

 

CAPÍTOL I
Naturalesa jurídica i àmbit d'actuació

 

Article 1. Naturalesa jurídica

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) és un organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat.

L'Institut, que es crea per mitjà de la present llei, té personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, queda adscrit a la conselleria competent en matèria de treball, i sota la superior autoritat del conseller dependrà funcionalment de la secretaria autonòmica competent en esta matèria.

 

Article 2. Àmbit d'actuació

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball estén la seua actuació a totes les empreses i a totes les persones treballadores, incloses les administracions públiques, en els seus centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana. Així mateix, estén la seua actuació a les cooperatives, amb les particularitats derivades de la seua normativa específica, i durà a terme activitats de promoció de la prevenció de riscos laborals en relació amb els treballadors per compte propi.

 

 

CAPÍTOL II
Fins, funcions i competències

 

Article 3. Fins

L'Institut té com a fi la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana, i se li assignen amb caràcter específic els objectius següents:

1. L'execució dels plans i programes, en desenrotllament de les polítiques en la dita matèria, que se li assignen pel Consell de la Generalitat i/o per la conselleria a la qual estiga adscrit. 

2. La coordinació de les actuacions que, en matèria de seguretat i salut en el treball, establisca el Consell de la Generalitat.

3. La investigació, el desenrotllament i la innovació en matèries relacionades amb la seguretat i salut en el treball.

 

Article 4. Funcions

Per al compliment dels seus fins, l'institut, d'acord amb el que preveu l'article 7.1.a) de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, desenvoluparà funcions de promoció de la prevenció i assessorament tècnic, i entre elles les següents:

a) Seguiment de les actuacions preventives que realitzen les empreses per a la consecució dels objectius previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals mencionada.

b) Analitzar i investigar les causes i els factors determinants dels riscs laborals, accidents de treball i malalties laborals, abordant el seu estudi preventiu i determinant les mesures correctores procedents.

c) Conéixer, tractar i elaborar els informes i les dades estadístiques sobre sinistralitat laboral i condicions de treball, procedint a la confecció, l'estudi i la valoració d'estadístiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que establix la legislació estadística; així mateix col·laborarà en el desenrotllament i la confecció de programes informàtics unificats, que es projecten en l'àmbit estatal i comunitari, per a recollida de dades en matèria de seguretat i salut en el treball.

d) Desenvolupar el sistema de vigilància epidemiològica per a investigar les malalties laborals i l'impacte de les condicions de treball en la salut dels treballadors, en coordinació amb l'autoritat sanitària.

e) Elaborar, promoure i desplegar programes d'investigació, desenrotllament i innovació sobre mètodes i tècniques de prevenció de riscs laborals.

f) Prestar assessorament tècnic per a l'elaboració o reforma de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i elaborar recomanacions sobre les condicions de treball de treballadors especialment sensibles a determinats riscos laborals, protecció a la maternitat i als menors.

g) Programar, organitzar i realitzar activitats informatives, formatives i divulgatives en matèries de prevenció de riscs laborals, amb especial atenció a les empreses i col·lectius de treballadors en situació de major risc de la Comunitat Valenciana.

h) Prestar assessorament tècnic a empreses i treballadors.

i) Prestar la col·laboració i l'assessorament tècnic necessaris a l'autoritat laboral, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a les autoritats judicials i a aquelles institucions publiques que ho demanen.

j) Proposar l'establiment de vies de col·laboració i cooperació amb altres administracions publiques, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses, que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i salut en el treball.

k) Aquelles altres que siguen necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat, higiene i salut en el treball, per a la qual cosa establirà els mecanismes de coordinació necessaris amb els òrgans de l'administració valenciana i especialment amb les conselleries que exercisquen competències concurrents en matèria de seguretat i salut en el treball, així com amb l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

l) Elaborar un catàleg de malalties professionals propi derivat de l'activitat industrial a la Comunitat Valenciana.

 

Article 5. Competències

Per al compliment dels fins propis i el desenrotllament de les funcions que se li assignen, l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball tindrà les competències que reglamentàriament se li atribuïsquen.

 

 

TÍTOL II
Òrgans i estructura administrativa
de l'Institut Valencià de Seguretat
i Salut en el Treball

 

CAPÍTOL I
Òrgans de l'institut

 

Article 6. Òrgans de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

Els òrgans de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball són:

1. Òrgans de representació i direcció:

1.1. El president.

1.2. El vicepresident.

1.3. El director.

2. Òrgans de participació i assessorament:

2.1. El Consell General.

2.2. La Comissió Permanent.

2.3. Les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball.

 

 

CAPÍTOL II
Òrgans de representació i direcció

 

Article 7. El president

El president és l'òrgan superior de direcció i representació de l'organisme autònom, exercix la seua representació legal i ordinària, les seues resolucions esgoten la via administrativa i exercix les funcions que la present llei li encarrega.

Amb caràcter nat, el càrrec de president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball recau en el conseller que tinga en cada moment atribuïdes les competències en matèria de treball.

 

Article 8. Funcions del president

El president té, entre altres, les funcions següents:

a) Proposar al Consell de la Generalitat el nomenament i cessament del director de l'Institut.

b) Formular motivadament l'avantprojecte de pressupost de l'Institut.

c) Proposar al Consell de la Generalitat, per a la seua aprovació, l'estructura i l'organització de l'Institut.

d) Executar els acords del Consell de la Generalitat en el marc de les seues competències.

e) Resoldre en via administrativa els recursos que s'interposen contra resolucions dels òrgans inferiors. 

f) Subscriure els convenis i acords de col·laboració i cooperació a què es referix l'apartat j) de l'article 4 de la present llei.

g) Exercir la direcció, iniciativa i inspecció de tots els servicis i la superior direcció del personal. 

h) Disposar i autoritzar les despeses pròpies dels servicis de l'Institut dins els límits legals i pressupostaris i la proposta de pagaments corresponents.

i) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins els límits legals pressupostaris.

j) Presidir les reunions del Consell General.

k) Qualssevol altres facultats que li atribuïsquen les lleis, els reglaments, el Consell de la Generalitat o el president de la Generalitat.

Per a major agilitat en la gestió, el president podrà delegar en el vicepresident o en el director les funcions enumerades en els apartats d), f), g), h), i) i j).

 

Article 9. El vicepresident

El vicepresident de l'Institut assumirà les funcions del president, excepte les que per la seua naturalesa siguen indelegables, en absència, vacant o malaltia, i aquelles que expressament li siguen delegades per aquell en relació amb el que disposa l'article anterior.

El vicepresident serà amb caràcter nat el secretari autonòmic competent en matèria de treball.

 

Article 10. El director

El director és l'òrgan de direcció tècnica, gestió i execució de les competències que desenrotlla l'Institut, sota la superior autoritat del seu president i amb dependència funcional del vicepresident.

El seu nomenament i cessament es disposaran per acord del Consell de la Generalitat, a proposta del president.

 

Article 11. Funcions del director

Són funcions del director de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball:

a) La direcció tècnica i administrativa dels servicis i la direcció del personal de l'Institut.

b) L'elaboració i redacció de l'avantprojecte de pressupostos.

c) L'elaboració de la memòria anual d'activitats i la seua tramesa al Consell General dins del primer trimestre de cada any natural.

d) La prestació d'assistència tècnica, informació i assessorament al president, al vicepresident, Consell General i a l'Autoritat Laboral quan siga requerit per a això.

e) La programació i planificació d'activitats d'acord amb els plans i programes que, en matèria de prevenció de riscos laborals, establisca el Consell de la Generalitat i/o la conselleria a què estiga adscrit l'Institut 

f) El control i la supervisió de les activitats que es duguen a terme i dels procediments establits per a l'eficaç acompliment d'estes.

g) La gestió econòmica i pressupostària.

h) Qualssevol altres que se li atribuïsquen reglamentàriament o li siguen encarregades.

 

 

CAPÍTOL III
Òrgans de participació i assessorament

 

Article 12. El Consell General: naturalesa i composició [2]

El Consell General serà l'òrgan col·legiat de participació tripartit i paritari de l'administració de la Generalitat i dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana.

La seua composició serà la següent:

– El president: la titularitat del qual recaurà en el president de l'Institut.

– Vocals

a) Per l'administració de la Generalitat: set representants, amb rang almenys de director general, competents en matèria de treball, sanitat, indústria, educació, administracions públiques, agricultura i obres públiques.

b) Pels agents econòmics de la Comunitat Valenciana: huit vocals designats a proposta de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.

c) Pels agents socials de la Comunitat Valenciana: huit vocals designats a proposta de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.

– Secretari: exercirà les funcions de secretari del Consell General amb veu i sense vot, el director de l'Institut o persona en qui delegue.

Podrà assistir a les sessions del Consell General, amb veu i sense dret de vot, el director territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana.

Els vocals que representen l'Administració de la Generalitat seran designats per acord del Consell, a proposta dels respectius titulars de les conselleries amb representació en el Consell General, així com el seu cessament i substitució.

Els vocals que representen les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana seran designats, així mateix, per acord del Consell, a proposta de les respectives organitzacions empresarials i sindicals, així com el seu cessament i substitució.

 

Article 13. Consell General: funcions [3]

El Consell General es reunirà almenys una vegada per semestre o quan ho sol·licite una de les tres parts representatives dels membres a convocatòria del president.

El Consell General tindrà les funcions següents:

A) Funcions de caràcter consultiu i de participació:

a) Conéixer i informar, amb caràcter previ a la seua aprovació, els programes i els plans d'actuació que, en matèria de seguretat i salut en el treball, establisca el Consell de la Generalitat.

b) Conéixer i informar l'avantprojecte de pressupost anual.

c) Informar prèviament la proposta de nomenament i cessament del director de l'Institut.

d) Informar la proposta del Reglament orgànic i funcional de l'Institut.

e) Emetre dictàmens sobre les propostes de modificació d'aquesta llei. Aquests dictàmens tindran caràcter preceptiu i no vinculant.

B) Funcions de control, impuls i proposta en relació amb l'activitat de l'Institut:

a) Impulsar les activitats de planificació i programació pròpies de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. En l'exercici d'aquestes funcions, el Consell General podrà elevar al Consell de la Generalitat, per mitjà del president, una proposta d'aprovació de plans pluriennals de prevenció de riscos laborals de caràcter estratègic i àmbit en tota la Comunitat Valenciana.

b) Realitzar funcions de control i supervisió sobre l'execució dels programes i la gestió dels serveis, i per a aquesta finalitat el director de l'Institut li proporcionarà tota informació que necessite.

c) Aprovar la memòria anual corresponent a l'exercici anterior, dins del primer semestre de l'any natural.

d) Elevar propostes i peticions a les conselleries que tinguen competències en matèria de prevenció de riscos laborals.

e) Aprovar el reglament del seu funcionament intern.

f) Aprovació dels comptes anuals per a la seua integració en el compte general de la Generalitat, que s'ha de remetre a la Sindicatura de Comptes.

C) Qualsevol altra facultat que li atribuïsquen les lleis, els reglaments, el Consell de la Generalitat o el president de la Generalitat.

 

Article 14. La Comissió Permanent [4]

La Comissió Permanent és l'òrgan col·legiat, tripartit i paritari integrat en el Consell General i amb les funcions següents:

a) Informar sobre els programes d'actuació en matèria de seguretat i salut en el treball, l'execució tècnica dels quals correspon a l'INVASSAT.

b) Conéixer de la subscripció, desplegament i execució de convenis i acords de col·laboració i cooperació entre l'Institut i altres administracions públiques, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i la salut en el treball, i la proposta d'aquells altres que la Comissió Permanent estime d'interés.

c) Control i seguiment dels programes d'actuació en matèria de formació en seguretat i salut en el treball i formular propostes a este efecte.

d) Qualsevol altra funció delegada pel Consell General per al millor compliment dels seus fins

La Comissió Permanent estarà composta per:

a) El director general competent en matèria de treball, que la presidirà.

b) Dos representants de l'Administració de la Generalitat, d'entre els vocals que aquella té en el Consell General.

c) El director de l'Institut, o persona en qui delegue, que actuarà com a secretari de la Comissió Permanent amb veu i vot.

d) Quatre representants d'entre els vocals pertanyents a les organitzacions empresarials més representatives presents en el Consell General.

e) Quatre representants d'entre els vocals pertanyents a les organitzacions sindicals més representatives presents en el Consell General.

Els vocals de l'Administració de la Generalitat seran designats pel president del Consell General.

Els vocals pertanyents a les organitzacions empresarials i sindicals seran designats pel president del Consell General a proposta dels òrgans de govern d'aquelles.

 

Article 15. Les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball, i altres comissions

Les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball són els òrgans col·legiats de participació i consulta tripartits i paritaris amb àmbit d'actuació en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València.

Actuaran com a òrgans d'assessorament i estudi del Consell General, i de participació amb l'àmbit territorial esmentat, i la seua composició i règim de funcionament s'establiran en el Reglament de Règim Intern i de Funcionament del Consell General.

El Consell General podrà establir les comissions específiques que estime pertinents per al compliment dels seus fins, o per a l'estudi de determinades matèries, i per al seu establiment no serà necessària mes formalitat que els acords que es recullen en les actes de les sessions del Consell General, i acabaran la seua vigència quan realitzen les tasques per a les quals hagen sigut constituïdes o, si és el cas, acorde el Consell General.

 

Article 16. Règim de funcionament del Consell General, de la Comissió Permanent i de les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball

El règim de funcionament dels òrgans de participació previstos en este capítol serà establit en el Reglament de Règim Intern i de Funcionament del Consell General.

Al dit efecte, el president del Consell General, i si és el cas el vicepresident quan actue en el seu nom, exercirà vot de qualitat en cas d'empat en les votacions que es realitzen. 

El reglament mencionat serà elaborat i aprovat pel Consell General, i entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

CAPÍTOL IV
Estructura de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

 

Article 17. Estructura

L'estructura administrativa de l'Institut, la seua organització i la distribució de funcions i competències per al compliment dels seus fins s'establirà en el Reglament Orgànic i Funcional.

No obstant això, el reglament mencionat atendrà l'estructura bàsica següent:

Un òrgan central, amb àmbit en tota la Comunitat Valenciana, que radicarà en la seu de l'Institut.

Un centre territorial de Seguretat i Salut en el Treball en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València, amb àmbit territorial i funcional en les seues respectives províncies.

Les unitats especialitzades i els laboratoris de referència que s'estime necessari per a atendre determinades funcions de les assignades a l'Institut. Les unitats i laboratoris podran radicar-se en l'òrgan central o en els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball.

El Reglament Orgànic i Funcional establirà els servicis tècnics i administratius que es necessiten, així com la delimitació de competències i activitats que se'ls assignen, per al compliment de les funcions que s'encarreguen a l'Institut.

 

 

TÍTOL III
Del règim econòmic,  pressupostari i de personal

 

CAPÍTOL I
Del règim econòmic i pressupostari

 

Article 18. Recursos econòmics

Els recursos de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball estaran constituïts per:

a) Els crèdits consignats en la Llei de Pressupostos de la Generalitat.

b) Els béns i drets que li siguen adscrits pertanyents al patrimoni de la Generalitat.

c) Els que es deriven de les prestacions de servicis degudament autoritzats en l'exercici de la seua activitat investigadora, tècnica o formativa.

d) Les taxes els rendiments de les quals se li atribuïsquen en virtut de la Llei de Taxes de la Generalitat.

e) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït per llei de la Generalitat o decret del Consell de la Generalitat.

En tot cas, el règim pressupostari de l'Institut serà l'establit en la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat i les seues disposicions de desplegament, amb les especialitats que reculla per als organismes autònoms de caràcter administratiu.

 

 

CAPÍTOL II
Del règim de personal

 

Article 19. Personal

El personal al servici de l'Institut tindrà relació de caràcter funcionarial o laboral en funció de la classificació que s'establisca en la relació de llocs de treball aprovada de conformitat al que preveu la legislació de funció pública i règim de personal al servici de la Generalitat.

Al personal la relació del qual siga de caràcter funcionarial li serà d'aplicació el que preveu la legislació valenciana de funció pública.

Al personal la relació del qual siga de caràcter laboral li serà d'aplicació la legislació laboral, l'específica valenciana en matèria de personal al servici de l'administració de la Generalitat, els convenis col·lectius del personal laboral al servici de l'administració de Generalitat i els acords adoptats per al seu desplegament i interpretació i, si és el cas, els convenis col·lectius propis de l'Institut que puguen acordar-se.

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera. Constitució del Consell General

En el termini d'un mes des de la publicació de la present llei es constituirà el Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

Fins al nomenament del director de l'INVASSAT, el seu vicepresident assumirà les funcions de secretari del Consell General. 

 

Segona. Aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de l'INVASSAT

En el termini màxim de tres mesos des de la publicació de la present llei, el Consell de la Generalitat aprovarà el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut.

 

Tercera. Pressupost i relació de llocs de treball de l'INVASSAT

La conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació habilitarà els crèdits necessaris, i la de Justícia i Administracions Públiques elaborarà la relació de llocs de treball, per a la seua posada en funcionament, i s'autoritza els seus titulars per a efectuar les modificacions pressupostàries i classificacions de personal que siguen necessàries per al seu funcionament efectiu.

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera. Exercici de les funcions de l'INVASSAT fins a la seua posada en funcionament

Les funcions assignades per la present llei a l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball continuaran sent exercides pels òrgans de l'administració de la Generalitat que actualment exercisquen competències inherents a estes, fins a l'efectiva posada en funcionament de l'Institut que, en tot cas, no podrà excedir del termini de sis mesos comptats a partir de la publicació del seu Reglament Orgànic i Funcional.

 

Segona. Situació del personal fins a la posada en funcionament de l'INVASSAT

El personal adscrit als Gabinets de Seguretat i Higiene en el Treball, el personal que realitza funcions en matèria de seguretat i salut en el treball en la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral i en les direccions territorials de Treball i Ocupació, fins que s'aprove el Reglament Orgànic i Funcional, romandrà en les situacions administratives en què es troben, incloent-hi les situacions d'excedència amb dret a reingrés en el lloc de treball, comissions de servici i servicis en altres administracions públiques.

El personal que quede adscrit al Servici de Prevenció de la Generalitat s'exclourà de la relació de llocs de treball de l'Institut que es confeccione a l'efecte.

En tot cas, es garantirà al personal que s'integre en l'INVASSAT les situacions individuals que tinguen reconegudes en les seus destinacions de procedència.

 

Tercera. Adscripció de personal procedent d'altres administracions públiques

En els procediments de provisió de llocs de treball de l'Institut de caràcter cientificotècnic, classificats en el sector d'administració especial o de naturalesa laboral, es podrà admetre els funcionaris o personal laboral que preste servicis en altres administracions públiques i exercisca funcions anàlogues en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

En el moment en què es constituïsca el Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, i en tot cas en el termini d'un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present llei, quedarà dissolta la Comissió de Seguretat i Salut en el Treball de la Comunitat Valenciana, i derogat expressament el Decret 66/1996, de 25 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear la Comissió de Seguretat i Salut en el Treball de la Comunitat Valenciana.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

València, 28 de maig de 2004

 

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

 

 

 [1]  Desenvolupada pel Decret 122/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) (DOCV núm. 5.343 d'11.09.2006).

[2]  L'article 12 es modifica per l'article 99 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 7432 de 29.12.2014).

[3]  L'article 13 es modifica per l'article 162 de la Llei 7/2023, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 9756 de 30.12.2023).

[4]  L'article 14 es modifica per l'article 100 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre.