Val / Cas

LLEI 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Publicat en:   DOGV núm. 2419 de 02.01.1995
Entrada en vigor :   26.01.1995
Origen disposició :   Presidencia de la Generalitat
Referència Base de Dades:   0001/1995
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/1994/12/19/10/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 26.05.2018 –

 

Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana [1]

 

(DOGV núm. 2419 de 02.01.1995) Ref. 0001/1995

 

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

 

 

PREÀMBUL [2]

 

I

 

El Consell està obligat, per diferents preceptes normatius, a sotmetre la seua actuació al dictamen d'un òrgan independent i objectiu que vetlle pel compliment de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'ordenament jurídic, com a garantia per a l'Administració i per a la ciutadania.

Per al desplegament d'aquesta funció consultiva, que s'estén no sols a l'exercici de la potestat reglamentària del Consell, sinó també a determinats actes de l'actuació administrativa quotidiana, es crea el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, dotat d'autonomia orgànica i funcional a fi de garantir-ne l'objectivitat i la independència.

La composició del Consell es configura amb un nombre de membres suficient per al compliment dels fins que se li encomanen, no excessiu, la qual cosa facilita la intercomunicació entre aquests i assegura la unitat de criteris, alhora que comporta una racionalització de la despesa pública en no gravar excessivament el seu pressupost.

Pel que fa a la figura del conseller/a, se li sotmet a un règim d'incompatibilitats que assegure la seua objectivitat davant els assumptes sobre els quals ha de dictaminar, i també la dedicació plena a la funció que se li encomana.

En relació amb els assumptes sobre els quals preceptivament ha de dictaminar el Consell, s'han limitat a aquells en què la ciutadania més directament està afectada per l'actuació administrativa, i se li atorga una garantia procedimental, sense que això menyscapte l'agilitat administrativa necessària. Per a conjuminar aquesta agilitat administrativa amb l'estudi profund dels assumptes sotmesos a consulta, s'estableixen uns terminis raonables per a emetre els dictàmens, els quals, en coherència amb l'objectivitat i la independència de què està dotat el Consell han de ser eminentment tècnics i hauran de contenir, només en alguns supòsits, valoracions d'oportunitat o conveniència.

Però la intervenció del Consell no es limita a aquells assumptes en què la norma preceptivament ho exigesca, ja que, precisament per la seua alta qualificació tècnica, pot ser consultat en qualsevol assumpte que el Consell o els seus membres estimen convenient.

Finalment, cal assenyalar que la competència del Consell s'estén a l'administració local, que ha de consultar el Consell quan una llei impose la seua obligatorietat.

 

 

II

 

Després de deu anys de vigència de la Llei de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de quatre reformes de la mateixa, operades per Llei 14/1997 de 26 de desembre que va modificar els articles 10, 17 i 18, per la Llei 6/2002, de 2 d'agost de l'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana, per Llei 11/2002, de 23 de desembre que va modificar l'article 3 i per Llei 16/2003, de 17 de desembre que va modificar l'article 3, resultava necessària una nova reforma de la mateixa, fruit del consens dels grans partits polítics, a fi a aconseguir una major estabilitat institucional, propiciada per la participació de les Corts en l'elecció de tres dels seus membres, sent els tres restants designats per Decret del Consell. D'esta manera s'opta per un sistema mixt, que s'estima més convenient i equilibrat.

Esta estabilitat resulta especialment aconsellable i oportuna per tractar-se precisament del màxim òrgan consultiu en matèria d'assessorament jurídic, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i queda reforçada per l'establiment d'una majoria qualificada de tres quintos per a l'elecció per les Corts dels referits tres membres electius del Consell Jurídic Consultiu.

Es modifica igualment, per mitjà d'esta Llei, el sistema de designació del President del Consell Jurídic Consultiu, exigint que el mateix siga designat d'entre els propis membres electius del Consell Jurídic Consultiu, pel President o Presidenta de la Generalitat.

D'altra banda, es regulen els requisits d'accés a la condició de membre electiu o President del Consell Jurídic Consultiu, exigint en tot cas que les persones de reconegut prestigi a què es referien els articles 4 i 6 de la Llei que es reforma, tinguen la condició de juristes. Així mateix s'especifiquen les causes de cessament del mandat dels Consellers nats del Consell Jurídic Consultiu.

Es preveu que els ens locals, les Universitats i la resta de Corporacions de Dret Públic, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, puguen sol·licitar directament del Consell Jurídic Consultiu els dictàmens, sempre que els mateixos foren preceptius conforme a Llei, exigint en la resta dels casos que la petició es curse a través de la Conselleria competent.

Pel que es refereix als Lletrats del Consell Jurídic Consultiu, s'estableix que el sistema d'accés a este cos siga per mitjà d'oposició. Quant a la resta del personal adscrit a esta Institució, es remet la Llei al que disposa la Llei de la Funció Pública Valenciana. No obstant, s'especifica que la selecció es realitzarà en la forma prevista per la mateixa.

Finalment, s'aprofita esta reforma per a valencianitzar el nom de les Institucions de la Generalitat que apareixen reflectides en el text, entre les quals es troba el propi Consell Jurídic Consultiu.

La present Llei de reforma de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de Creació del Consell Jurídic Consultiu modifica el seu articulat en els termes que s'exponen a continuació i conté una Disposició Addicional, tres Disposicions Transitòries i una Final.

 

 

TÍTOL I
Disposicions generals

 

Article 1. Caràcter i rendició de comptes [3]

1. El Consell Jurídic Consultiu és el suprem òrgan consultiu del Consell de la Generalitat i de la seua Administració, i, si és el cas, de les administracions locals radicades en la Comunitat Valenciana.

També ho és de les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, i de les altres Entitats i Corporacions de Dret Públic de la Comunitat Valenciana no integrades en l'administració autonòmica.

El Consell Jurídic Consultiu té la seua seu en la ciutat de València. [4]

2. El Consell Jurídic Consultiu exerceix les funcions amb autonomia orgànica i funcional, a fi de garantir-ne l'objectivitat i la independència.

3. Anualment, el Consell Jurídic Consultiu elevarà al Consell i a les Corts Valencianes una memòria en què es detalle l'activitat del Consell en cada exercici i que podrà arreplegar les observacions sobre el funcionament dels serveis públics que resulten dels assumptes consultats i els suggeriments de disposicions generals i mesures que cal adoptar per al millor funcionament de l'administració.

 

Article 2. Funció, consulta i caràcter del dictamen

1. En l'exercici de la funció consultiva, el Consell Jurídic Consultiu vetllarà per l'observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic, en el conjunt normatiu del qual fonamentarà el Consell el seu dictamen.

Excepcionalment es valoraran aspectes d'oportunitat i conveniència, si així ho sol·licita expressament l'autoritat consultant.

2. La consulta al Consell Jurídic Consultiu serà preceptiva quan en aquesta o en altres lleis així s'establesca, i, facultativa, en la resta de casos.

3. Els dictàmens del Consell no seran vinculants, llevat que les lleis disposen el contrari.

4. Els assumptes sobre els quals haja dictaminat el Consell Jurídic Consultiu no es podran remetre a informe de cap altre òrgan de l'administració de la Generalitat.

5. Les disposicions i resolucions de l'administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu, hauran d'expressar si estan d'acord amb el dictamen o s'aparten d'aquest. En el primer cas, s'utilitzarà la fórmula "Conforme amb el Consell Jurídic Consultiu", en el segon cas, la de "oït el Consell Jurídic Consultiu"

 

 

TÍTOL II
Composició

 

Article 3. Composició del Consell Jurídic Consultiu [5]

1. El Consell Jurídic Consultiu està constituït per les conselleres i consellers nats i un nombre de sis consellers o conselleres per elecció, entre els quals serà elegida la presidència en la forma que es determina en l'article següent. El Consell Jurídic Consultiu estarà assistit per la secretaria general, que actuarà amb veu però sense vot.

2. La presidència, les conselleres i els consellers per elecció seran nomenats per un període de quatre anys, reelegibles per un únic mandat d'uns altres quatre anys. El període es computarà des del dia de la presa de possessió.

3. Les conselleres i consellers nats exerciran les seues funcions amb els límits temporals establits en l'article 4 de la Llei reguladora de l'estatut dels expresidents. Actuaran amb veu però sense vot, i no es computarà, en conseqüència, la seua assistència a l'efecte del quòrum de constitució previst en l'article 13 d'aquesta llei. En tota la resta, els serà aplicable el que hi ha previst en la citada Llei 10/1994, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, llevat del que es disposa en l'article 4.3 paràgraf segon i l'article 6.4.

 

Article 4. Nomenament de les membres i els membres per elecció del Consell Jurídic Consultiu i de la presidència [6]

1. Els sis membres que componen el Consell Jurídic Consultiu seran designats: dos pel Consell i quatre per les Corts. Els membres elegits per les Corts ho seran mitjançant un acord adoptat per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i diputades, de conformitat amb el procediment establit en l'article 6.

2. En cada renovació de les membres i els membres per elecció, la seua composició haurà de respondre a la paritat de gènere amb tres dones i tres homes.

3. La presidència del Consell Jurídic Consultiu serà elegida entre els membres no nats del Consell que es proposen per votació secreta. En el cas que cap de les persones proposades aconseguisca majoria absoluta, es realitzarà una segona votació entre les persones més votades, de la qual eixirà escollida la persona que haja aconseguit més vots. Si es dona un empat, la presidència serà elegida mitjançant un sorteig entre les persones que hagen obtingut més suports en la primera votació. Després d'aquesta elecció, es procedirà al nomenament a càrrec del president o presidenta de la Generalitat.

En cas d'absència, malaltia o si no es produeix per qualsevol causa l'elecció i durant el temps en què es mantinga aquesta situació transitòria, la presidència serà substituïda pel membre del Consell Jurídic Consultiu més antic, entre les persones electes, i, en cas de concórrer diversos en aquesta condició, per la persona de més edat d'elles.

4. Les vacants que es produïsquen en el Consell Jurídic Consultiu per causes distintes a l'extinció del mandat han de ser cobertes pel sistema establit en l'article 3 per a la resta del mandat.

El nou membre del Consell Jurídic Consultiu pot ser designat novament en finalitzar el mandat si ha sigut de durada inferior a quatre anys.

 

Article 5. Tractament i funcions del president/a

El president/a del Consell Jurídic Consultiu tindrà el tractament d'honorable i li correspondran les següents funcions:

-Representar el Consell.

-Autoritzar amb la seua firma els escrits emesos pel Consell i aquells adreçats al President o Presidenta de la Generalitat i als consellers.

-Presidir, convocar i fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell.

-Elevar anualment al Consell una memòria de les activitats del Consell.

-Adoptar les mesures necessàries per al funcionament del Consell.

-Formular motivadament els avantprojectes de pressupost del Consell.

-Autoritzar les despeses i proposar els pagaments com a conseqüència de l'execució del pressupost del Consell.

-Qualsevol altra que puga ser recollida en el reglament d'execució i desenvolupament d'aquesta llei.

 

Article 6. Nomenament, presa de possessió i incompatibilitats de les membres i els membres del Consell Jurídic Consultiu [7]

1. L'elecció dels i les membres electius del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es realitzarà entre professionals i científics que s'hagen distingit en el camp del dret amb més de quinze anys d'exercici professional efectiu o que siguen juristes de reconegut prestigi i amb experiència en assumptes d'estat o autonòmics. Tots ells hauran de gaudir de la condició política de valencià.

Les persones candidates hauran de comparèixer davant la comissió parlamentària pertinent per a acreditar la seua idoneïtat. La comissió elevarà al Ple de les Corts una proposta de candidats i candidates, garantint la paritat, per a la seua votació.

2. El president o la presidenta i els membres del Consell Jurídic Consultiu, abans de prendre possessió del càrrec, hauran de jurar o prometre davant del president o la presidenta de la Generalitat fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a les institucions de govern valencianes, i hauran de guardar secret de les deliberacions del Consell Jurídic Consultiu.

3. El president o la presidenta del Consell Jurídic Consultiu i els seus membres estaran sotmesos al règim d'incompatibilitats establit amb caràcter general per als alts càrrecs de l'administració, tret de les activitats docents o investigadores.

Els membres del Consell Jurídic Consultiu no participaran en les deliberacions d'aquells temes sobre els quals calga emetre informació en els casos en què afecten directament la seua activitat i els interessos.

La presidència del Consell Jurídic Consultiu i els membres electius seran incompatibles amb qualsevol manament representatiu, càrrec polític o administratiu i amb l'exercici de funcions directives d'un partit polític, sindicat o associació patronal.

4. En cas de produir-se vacant durant la durada del mandat, el conseller designat ho serà pel temps que reste del mandat.

 

Article 7. Inamovilitat i cessament [8]

1. El President i els membres electius del Consell Jurídic Consultiu, durant el període del seu mandat són inamovibles i només podran cessar en la seua condició:

1) Per defunció

2) Per renúncia

3) Per extinció del mandat

4) Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma

5) Per pèrdua de la condició política de valencià

6) Per incompatibilitat i incompliment de la seua funció

El cessament es comunicarà al Consell de la Generalitat o a les Corts, segons els casos, perquè procedisquen a un nou nomenament.

El supòsit previst en el número 6 serà valorat pel Ple del Consell Jurídic Consultiu que, amb audiència prèvia a l'interessat, adoptarà acord per majoria absoluta i es comunicarà, si és el cas, al Consell de la Generalitat o a les Corts perquè procedisquen com en els altres supòsits.

2. Els Consellers nats només cessaran en la seua condició per les raons següents:

1) Per defunció

2) Per extinció del mandat

3) Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma.

4) Per renúncia.

 

Article 8. Secretaria general

El titular el nomenarà el Consell a proposta del president/a del Consell Jurídic Consultiu.

Exercirà les funcions que li atribuesca el Reglament Orgànic.

 

 

TÍTOL III
Competències

 

Article 9. Petició de dictamen [9]

El Consell Jurídic Consultiu emetrà dictamen en tots els assumptes que sotmeten a la seua consulta el president o la presidenta de la Generalitat Valenciana, el govern valencià o el conseller o consellera competent.

Les corporacions locals, les universitats i les altres entitats i corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana sol·licitaran directament el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en els casos en què aquest siga preceptiu conforme a llei. Les consultes facultatives hauran de sol·licitar-les per mitjà del conseller competent.

Les Corts sol·licitaran dictamen facultatiu al Consell Jurídic Consultiu en els termes previstos en l'article 11 d'aquesta llei.

 

Article 10. Dictamen preceptiu

El Consell Jurídic Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els següents casos:

1. Avantprojecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia.

2. Avantprojectes de lleis, tret de I ‘avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat. [10]

3. Projectes de decrets legislatius.

4. Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions.

5. Recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competència davant el Tribunal Constitucional.

6. Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats autònomes.

7. Conflictes d'atribucions entre els distints departaments del Consell.

8. Els expedients que versen sobre les matèries següents: [11]

a) Reclamacions de quantia superior a 30.000 euros que, en concepte d'indemnització per danys i perjudicis, es formulen a la Generalitat, a les corporacions locals, a les universitats públiques i a les altres entitats de dret públic. [12]

b) Revisió d'ofici dels actes administratius.

c) Nul·litat, interpretació i resolució dels contractes administratius quan es formule oposició per part del contractista i, en tot cas, en els supòsits previstos en la legislació de contractes de l'estat.

d) Interpretació, resolució i nul·litat de  concessions administratives quan es formule oposició per part del concessionari i, en tot cas, en els supòsits en què així ho disposen les normes aplicables.

e) Modificació dels plans d'urbanisme, les normes complementàries i subsidiàries i els programes d'actuació que tinguen per objecte una diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures previstos.

f) Règim local, quan la consulta siga preceptiva segons la llei, llevat del supòsit previst en l'article 13.1 de la Llei de Bases de Règim Local, el dictamen del qual podrà ser emés pel Consell d'Estat quan així ho acorde l'òrgan competent.

g) Recursos extraordinaris de revisió. [13]

9. Els assumptes relatius a l'organització, la competència i el funcionament del Consell Jurídic Consultiu.

10. Qualsevol altra matèria, competència de la Generalitat o de les administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana, respecte a la qual les lleis estableixen l'obligació de demanar el dictamen.

 

Article 11. Consultes facultatives a proposta de les Corts [14]

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana emetrà un dictamen amb caràcter facultatiu en tots aquells assumptes que li siguen sotmesos a consulta pel president o presidenta de la Generalitat, pel Consell o conseller o consellera competents, per les Corts Valencianes i per les entitats locals, en els termes establits en aquesta llei i, si escau, les normes que la desenvolupen.

En el cas que la iniciativa siga efectuada per les Corts Valencianes, ho serà a proposta de dos o més grups parlamentaris que representen la meitat o més de grups de la cambra o la majoria de diputats o diputades, i un dels signataris ha de ser l'autor o un dels autors de la iniciativa en el cas que siga conjunta, i versarà sobre les proposicions legislatives registrades pels diferents grups parlamentaris, una vegada hagen sigut admeses a tràmit en la presa en consideració i amb caràcter previ al tràmit de registre d'esmenes a les proposicions esmentades. Aquest dictamen se sol·licitarà amb caràcter d'urgència i es limitarà a aspectes de tècnica jurídica i/o a la possible col·lisió dels textos legislatius amb altres normes d'àmbit autonòmic, estatal o europeu.

Admesa a tràmit una iniciativa legislativa popular, la Mesa de les Corts la sotmetrà al dictamen del Consell Jurídic Consultiu, de conformitat amb el procediment establit en l'apartat anterior. El dictamen incidirà en aspectes de tècnica normativa i en l'adequació del text de la proposició legislativa a les normes internes de superior jerarquia, les normes europees i la legislació bàsica aplicable a la matèria objecte de regulació. La sol·licitud del dictamen suspendrà la tramitació de la iniciativa legislativa popular en els termes previstos en l'article 22.1.d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Article 12. Pressupost

El Consell Jurídic Consultiu elaborarà el seu pressupost que figurarà com una secció dins dels pressupostos de la Generalitat.

 

 

TÍTOL IV
Funcionament

 

Article 13. Deliberacions, acords i vot particular

1. Les deliberacions i els acords del Consell Jurídic Consultiu requereixen la presència del president/a o de qui el substituesca, d'almenys la meitat dels consellers/es que el formen i del titular de la secretaria general.

2. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels assistents. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del president/a.

3. Els membres que discrepen del dictamen o de l'acord majoritari, podran formular el vot particular per escrit, dins del termini que reglamentàriament es determine. Els vots particulars s'acompanyaran al dictamen.

 

Article 14. Termini per la l'emissió del dictamen

1. Els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu han de ser emesos en un termini màxim d'un mes comptador des de la recepció de l'expedient.

2. Quan en l'escrit de tramesa dels expedients es faça constar la urgència del dictamen, el termini màxim per a la seua emissió serà de deu dies.

 

Article 15. Documentació i informes

1. El Consell Jurídic Consultiu, mitjançant el seu president/a, pot sol·licitar de l'òrgan consultant que es complete l'expedient amb aquells antecedents i informes que estime necessaris. En aquests supòsits, el termini per a emetre el dictamen quedarà en suspens fins a la recepció dels documents sol·licitats.

2. El Consell pot invitar a informar davant d'aquest, per escrit o de paraula, els organismes o persones que tinguen competència tècnica notòria en les qüestions relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.

 

 

TÍTOL V
Personal

 

Article 16. Personal del Consell

El Consell Jurídic Consultiu disposarà dels lletrats i el personal administratiu que es determine en la relació de llocs de treball, i també amb aquells mitjans materials que se li assignen i amb els recursos que figuren en el seu pressupost.

 

Article 17. Classificació i provisió de llocs [15]

Els llocs de treball es classificaran i proveiran d'acord amb les normes de la Llei de Funció Pública Valenciana. La selecció es realitzarà en la forma prevista per la mateixa.

 

Article 18. Del Cos de Lletrats del Consell Jurídic Consultiu [16]

1. Es crea el Cos de Lletrats del Consell Jurídic Consultiu, corresponent al Grup A de titulació, per a ingressar en el qual és imprescindible la possessió del títol de Llicenciat en Dret i la superació de la corresponent oposició. El seu nomenament es portarà a efecte pel President del Consell Jurídic Consultiu.

2. Són funcions del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu les d'estudi, preparació i redacció fonamentada deIs projectes de dictamens i informes sotmesos a consulta del Consell, així com aquelles altres que es determinen reglamentàriament. [17]

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera

Quan un funcionari/ària siga nomenat membre del Consell Jurídic Consultiu, se li declararà en situació de serveis especials.

 

Segona

Excepcionalment i per al cas que les Corts Valencianes debatesquen la possibilitat de formular recurs d'inconstitucionalitat en conflictes competencials, podran aquelles recabar del Consell Jurídic Consultiu un dictamen urgent i previ.

 

Disposició addicional tercera [18]

La quantia establida en l'article 10.8.a) d'esta llei podrà ser modificada per mitjà de Decret del Consell de la Generalitat, a proposta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera

El Consell, a proposta del Consell Jurídic Consultiu, aprovarà el reglament d'execució i desenvolupament d'aquesta llei.

 

Segona

S'autoritza el Consell a realitzar les actuacions que siguen necessàries per a donar efectivitat al que es disposa en aquesta llei.

 

Tercera

Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Per tant, ordene als ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, que observen i facen complir aquesta llei.

 

València, 19 de desembre de 1994

 

El president de la Generalitat

JOAN LERMA I BLASCO 

 

 

 [1]  Els articles 4, 5 i 7 de la Llei 5/2005, de 4 d'agost, de la Generalitat, de Reforma de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5067 de 09.08.2005 - Ref. Base de dades 4161/2005) estableixen que, en tot el text de la llei, en la seua versió en valencià, se substitueix l'expressió “Generalitat Valenciana” per “La Generalitat”, “President de la Generalitat Valenciana” per “President o Presidenta de La Generalitat” i “Gover Valencià” per “Consell”.

[2] Segons el que disposa la disposició addicional de la Llei 5/2005, de 4 d'agost, el text del Preàmbul de la Llei 10/1994 figurarà com apartat “I”, mentres que el Preàmbul de la Llei 5/2005 s'incorporarà al present text legal com apartat “II”.

[3]  El títol de l'article 1 es modifica i el seu apartat 3 s'afig per l'article únic. U de la Llei 11/2018, de 21 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8303 de 25.05.2018) Ref. Base de dades 005209/2018.

[4]  L'apartat 1 de l'article 1 es modifica per l'article 8 de la Llei 5/2005, de 4 d'agost.

[5] L'article 3 es modifica per l'article únic. DOS de la Llei 11/2018, de 21 de maig.

[6] L'article 4 es modifica per l'article únic. TRES de la Llei 11/2018, de 21 de maig.

[7] L'article 6 es modifica per l'article únic. QUATRE de la Llei 11/2018, de 21 de maig.

[8] L'article 7 es modifica per l'article 12 de la Llei 5/2005, de 4 d'agost.

[9] L'article 9 es modifica per l'article únic. CINC de la Llei 11/2018, de 21 de maig.

[10]  L'apartat 2 de l'article 10 es modifica per l'article 3.1 de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. (DOGV núm. 3153 de 31.12.1997) Ref. Base de dades 4186/1997.

[11] L'incís inicial del punt 8 de l'article 10 es modifica per l'article 23 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (DOGV núm. 5416 de 28.12.2006) Ref. Base de dades 6797/2006.

[12] L'apartat a del punt 8 de l'article 10 es modifica per l'article únic. SIS de la Llei 11/2018, de 21 de maig.

[13] El paràgraf g de l'apartat 8 de l'article 10 es modifica per l'article 3.2 de la Llei 14/1997, de 26 de desembre.

[14] L'article 11 es modifica per l'article únic. CINC de la Llei 11/2018, de 21 de maig.

[15] L'article 17 es modifica per l'article 14 de la Llei 5/2005, de 4 d'agost.

[16] El títol i l'apartat 1 de l'article 18 es modifiquen per l'article 15 de la Llei 5/2005, de 4 d'agost.

[17] L'apartat 2 de l'article 18 es modifica per l'article 3.4 de la Llei 14/1997, de 26 de desembre.

[18]  La disposició addicional tercera s'afig per l'article 25 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre.