Val / Cas

Llei 12/1985, de 30 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, del Consell Valencià de Cultura

Publicat en:   DOGV núm. 302 de 07.11.1985
Entrada en vigor :   08.11.1986
Origen disposició :   Presidencia de la Generalitat
Referència Base de Dades:   1421/1985
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/1985/10/30/12/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 10.11.2017 -

 

Llei 12/1985, de 30 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, del Consell Valencià de Cultura.

 

(DOGV núm. 302 de 07.11.1985) Ref. 1421/1985

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la següent Llei

 

PREAMBUL

 

I

 

L'article 25 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que «una Llei de les Corts Valencianes establirà les funcions, la composició i l’organització del Consell de Cultura, els membres del qual seran elegits per majoria de dos terços de les Corts Valencianes».

La present Llei tracte, doncs, de donar cos a aquest projecte del legislador estatutari, i significa un pus més per a l'aconseguiment de la plena configuració institucional autonòmica.

Són escassos els traços jurídics de la Institució legats pel legislador estatutari. No obstant això, els reflectits en l'Estatut possibiliten la inspiració i desplegaments bàsics de la present Llei, tenint en compte al mateix temps el procés autonòmic recorregut fins ara i la realitat social de la nostra Comunitat.

Una simple interpretació sistemàtica de l'article 25 de l'Estatut d'Autonomia permet concloure la rellevància institucional que el legislador autonòmic concedeix al Consell Valencià de Cultura.

L'esmentat article integra per ell mateix el Capítol VII del Títol II de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la rúbrica del qual és, «La Generalitat Valenciana». En aquest Títol es contempla el conjunt d'Institucions de la Generalitat Valenciana.

En base a això, aquesta Llei declara expressament, en el seu Títol Preliminar, que el Consell Valencià de Cultura forma part de les Institucions que integren la Generalitat Valenciana, i el configura com a Institució de caràcter públic.

 

II

 

L'única referència funcional d'aquesta Institució que l'Estatut d'Autonomia contempla està continguda en la Disposició Addicional Segona, la qual es refereix a l'informe que el Consell Valencià de Cultura haurà d'emetre en el seu dia, a més del que corresponga evacuar al Govern Valencià, tocant a l'avantprojecte de norma estatal que regule la situació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Aquesta funció consultiva i assessora és la que la present Llei atribueix al Consell Valencià de Cultura i no sols per simple congruència amb aqueixa única referència funcional, sinó perquè d’aquesta manera han vingut per filant-se les Institucions i organismes d'anàloga naturalesa tant de l'Estat, com de les Comunitats-Autònomes, i fins totes les Corporacions Locals.

La correcta delimitació competencial i funcional de les Institucions és premissa fonamental per al bon funcionament i eficàcia del servei públic que en el seu conjunt han de prestar totes elles com a administració pública. I aquest criteri és observat per la present Llei no sols a l'hora de la configuració consultiva i assessora del Consell Valencià de Cultura, sinó en l'establiment de les funcions específiques de la Institució, evitant així qualsevol possible confusió entre la finalitat que ha de dur a termini aquest Consell superior i les que corresponen a d'altres esferes de l'Administració o Institucions Públiques Científiques o Culturals de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, el Consell Valencià de Cultura queda perfilat en aquesta Llei com a una Institució Pública consultiva i assessora dels poders públics de la Comunitat Valenciana en les matèries específiques que afecten a la cultura valenciana.

 

III

 

En la composició del Consell Valencià de Cultura la present Llei opta per una formula oberta, que permet l'accés a la condició de membre de la Institució a les persones de prestigi rellevant o de mèrits intel·lectuals reconeguts dins de l’àmbit cultural valencià, sense constrènyer apriorísticament els camps o sectors entre els quals els grups parlamentaris hauran de proposar els que al seu parar meresquen estar-hi presents

La Llei estableix unes incompatibilitats d'índole política amb la condició de membre del Consell Valencià de Cultura I això es fonamenta no solament en la conveniència d'afavorir la major dedicació dels membres del Consell a aquest, sinó en la salvaguarda de la mateixa alta missió de la Institució i en la garantia de l'observància dels principis que han d'inspirar la seua activitat.

 

IV

 

Pel que fa als òrgans del Consell Valencià de Cultura i el seu règim d'organització i funcionament, aquesta Llei estableix òrgans unipersonals i col·legiats, i reserva la decisió dels temes més transcendents al Consell Ple. La Comissió de Govern assumeix funcions decissòries fonamentalment d'ordre intern, i el President les funcions directives ordinàries.

No obstant això, el criteri que en aquest aspecte adopta la Llei és el de remetre al futur Reglament, que la mateixa Institució haurà d'elaborar quan pertoque, la seua organització i el seu funcionament intern.

 

TITOL PRELIMINAR

 

Article 1r

L'objecte d'aquesta Llei és establir les funcions, la composició i l'organització del Consell Valencià de Cultura, d'acord amb allò que disposa l'article 25 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

 

Article 2n

1. El Consell Valencià de Cultura és una institució de caràcter públic per al compliment de les funcions que aquesta Llei li atribueix.

2. D'acord amb el que disposa l'article 9é de l'Estatut d'Autonomia, forma part del conjunt de les institucions que constitueixen la Generalitat Valenciana.

3. Exercirà les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional, d'acord amb la seua naturalesa jurídica, per tal de garantir l’objectivitat i la independència que li són pròpies.

4. El Consell Valencià de Cultura tindrà la seua seu oficial a la ciutat de València, sense perjudici que puga celebrar sessions a qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

 

TITOL I. De les funcions del Consell Valencià de Cultura

 

Article 3r

El Consell Valencià de Cultura és la institució consultiva i assessora de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana, en les matèries específiques referents a la cultura valenciana.

Vetlarà per la defensa i la promoció dels valors lingüístics i culturals valencians, d'acord amb allò que disposa aquesta Llei.

 

Article 4t

Seran principis inspiradors de l'activitat del Consell Valencià de Cultura:

a) El respecte dels principis que informen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

b) L'objetivitat, la veracitat i la imparcialitat de les seues informacions i propostes, d'acord amb criteris científics i històrics.

c) El respecte a la llibertat d'expressió i de pensament, i a la lliure creativitat cultural.

d) El respecte del pluralisme cultural i lingüístic de la societat valenciana.

 

Article 5é

1. Específicament, són funcions del Consell Valencià de Cultura:

a) Evacuar els informes o dictàmens i realitzar els estudis que li sol·liciten les Institucions Públiques de la Comunitat Valenciana.

b) Informar els avantprojectes normatius que, a causa de la seua rellevància, li siguen sotmesos a consulta.

c) Proposar al President de la Generalitat la distinció de les persones, entitats o institucions que se n'hagen fet mereixedores pel seu treball o la seua dedicació provada a l'estudi, la defensa o la promoció de la cultura valenciana.

d) Elaborar i elevar al Consell de la Generalitat una Memòria anual en la qual, a més d'exposar les seues activitats durant l'exercici, es recullen les observacions i consells pertinents per a la defensa i la promoció de la llengua i la cultura valencianes, en qualsevol de les seues manifestacions.

e) Les altres que el President de la Generalitat, les Corts Valencianes, o el Govern Valencià li encarreguen.

2. Per tal d'acomplir aquestes funcions de manera adequada, el Consell Valencià de Cultura podrà sol·licitar a les Institucions Culturals, o a les persones que considere convenients, per mitjà del President, els antecedents, els informes i la documentació que necessite.

3. Una vegada sotmesos a informe o dictamen del Consell Valencià de Cultura els avantprojectes legislatius o normatius, i després de dos mesos des de la corresponent sol·licitud sense que el Consell s'haja pronunciat expressament sobre aquests, s'entendrà que compten amb el vist-i-plau de la Institució, i que aquesta no hi té cap objecció a formular.

 

Article 6é

Correspon al Consell Valencià de Cultura, de manera especial, emetre l'informe a què fa referència la Disposició Addicional segona de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana sobre l'avantprojecte corresponent de la norma estatal que regula la situació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Si en el termini de dos mesos des de la sol·licitud de l'informe el Consell Valencià de Cultura no s'ha pronunciat sobre aquest, s’entendrà que l'avantprojecte compta amb el vist-i-plau de la Institució, i que aquesta no hi té cap objecció a formular.

 

TITOL II. De la composició del Consell Valencià de Cultura

 

CAPITOL I. Dels membres del Consell Valencià de Cultura

 

Article 7é

El Consell Valencià de Cultura estarà integrat per vint-i-un membres elegits per les Corts Valencianes per majoria de dos terços del nombre de dret de Diputats, entre les persones de prestigi rellevant o de mèrits intel·lectuals reconeguts dins de l'àmbit cultural valencià, que siguen proposades pels diferents grups parlamentaris.

Una vegada elevat al President de la Generalitat el resultat de l'elecció, aquest procedirà al nomenament dels membres del Consell Valencià de Cultura i a ordenar-ne la producció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

 

Article 8é

1. Els membres del Consell Valencià de Cultura seran nomenats per un període de sis anys, sense perjudici d'allò que estableix la Disposició Transitòria Tercera, que podrà ser renovat a la seua fi.

2. El Consell Valencià de Cultura es renovarà parcialment cada tres anys, mitjançant la separació i designació de deu dels seus membres en la primera renovació i d'onze en la segona, la qual alternància es continuarà observant en les successives renovacions.

3. Una vegada finalitzat el termini del seu nomenament, els membres de la Institució continuaran exercint les seues funcions fins que els nous membres en prenguen possessió.

4. Les diferents renovacions de l'òrgan hauran de respectar la igualtat entre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat.

Als efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones. [1]

 

Article 9é

Per tal de poder ser elegit membre del Consell Valencià de Cultura caldrà ser major d'edat i no estar incurs en cap causa d'incompatibilitat.

 

Article 10

a) La condició de membre del Consell Valencià de Cultura és incompatible amb:

1. La de Diputat de les Corts Valencianes.

2. La de Diputat o Senador de les Corts Generals o la de membre d'alguna Assemblea o Parlament Autonòmic.

3. La de membre del Govern d'Espanya o de qualsevol Comunitat Autònoma.

4. La de membre de les Corporacions Locals.

5. L'exercici de funcions directives en partits polítics, sindicats de treballadors o associacions empresarials.

6. La de personal al servei del Consell Valencià de Cultura.

b) No podran ser elegides per les Corts Valencianes per a formar part del Consell Valencià de Cultura les persones en les quals concórrega qualsevol de les causes d'incompatibilitat previstes en l'apartat anterior.

c) Si després de la seua elecció o designació algun membre del Consell Valencià de Cultura incorre en causa d'incompatibilitat, cessarà automàticament en el seu càrrec de membre del Consell.

 

Article 11

La condició de membre del Consell Valencià de Cultura es perdrà per qualsevol d'aquests motius:

1. Per defunció

2. Per renúncia.

3. Per la finalització del període per al qual foren nomenats.

4. Per incapacitat declarada per resolució judicial ferma.

5. Per incórrer en causa d'incompatibilitat.

6. Per estar condemnat, per mitjà d'una sentència ferma, a alguna pena que comporte com a accessòria la inhabilitació professional o política.

 

Article 12

Les vacants en el Consell Valencià de Cultura seran cobertes en la mateixa forma establerta en l'article 7é de la present Llei.

Amb aquesta fi, el President del Consell de Cultura comunicarà al de la Generalitat i al de les Corts les vacants que en aquell es produesquen.

 

CAPITOL II. Dels òrgans de govern del Consell Valencià de Cultura

 

Article 13

Són òrgans de govern de la institució:

1. El Consell en Ple.

2. La Comissió de Govern.

3. El President.

 

Article 14

El Ple del Consell Valencià de Cultura és l'òrgan màxim de decissió de la Institució.

Està integrat pel President, el Vice-president, el Secretari i tots els altres membres de la Institució.

 

Article 15

Corresponen al Consell en Ple les següents atribucions:

a) Elaborar el Reglament d'Organització i Funcionament i les possibles modificacions d'aquest, i elevar-lo al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació..

b) L'aprovació de la Memòria Anual.

c) L'aprovació de l'avantprojecte de despeses de la Institució per a la seua remisió al Consell, el de les seues possibles modificacions i el de la seua liquidació.

d) L'aprovació dels dictàmens i informes que ha d'emetre la Institució a l'efecte d'allò que disposa l'article 5é d'aquesta Llei.

e) Proposar al President de la Generalitat la distinció de les persones, entitats o institucions que pel seu treball o provada dedicació a l'estudi, defensa o promoció de la cultura valenciana, se n'hagen fet mereixedors.

f) L'aprovació dels plans o programes d'actuació per a cada exercici econòmic

g) Constituir les comissions o ponències d'acord amb allò que preveu l'article 22 d'aquesta Llei, i designar-ne els components i el president.

h) L'aprovació del règim ordinari de sessions i en el seu cos de les reunions de les comissions o ponències.

i) La designació i la separació dels representants del Consell Valencià de Cultura en els organismes o entitats que legalment o reglamentàriament corresponga.

j) Proposar al Consell l'aprovació de la plantilla de personal al servei de la Institució, i l'estructura orgànica d'aquesta.

k) Qualsevol altres que li atribuesquen aquesta Llei i el Reglament d'Organització i Funcionament.

 

Article 16

La Comissió de Govern estarà integrada per:

-El President

-El Vice-president

-El Secretari

-Quatre membres del Consell de Cultura elegits pel Consell en Ple per majoria absoluta de vots.

 

Article 17

Són atribucions de la Comissió de Govern:

a) Elaborar l'avantprojecte anual de despeses.

b) Elaborar el projecte de Memòria Anual.

c) Dirigir i controlar l'execució del Pressupost del Consell Valencià de Cultura i preparar la seua liquidació.

d) Determinar la tramitació dels escrits i peticions dirigits a la Institució.

e) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins dels límits legals pressupostaris.

f) Disposar les despeses pròpies dels Serveis del Consell dins dels límits legals i pressupostàries.

g) Resoldre les qüestions que siguen sotmeses a la seua consideració pel President i no estiguen atribuïdes al Consell en Ple.

h) Qualsevol altres que li atribuesca aquesta Llei, o el Reglament d'Organització i Funcionament, i les no atribuïdes a cap òrgan específic.

 

Article 18

El President de la Generalitat nomenarà i separarà per Decret el President del Consell Valencià de Cultura entre els seus membres, prèvia audiència d'aquests.

 

Article 19

1. Correspon al President del Consell Valencià de Cultura:

a) La representació legal de la Institució.

b) Convocar, fixar l'ordre del dia, presidir i moderar les sessions.

c) La direcció de tots els seues organismes i dependències.

d) Ordenar els pagaments.

e) Vetlar pel compliment dels acords del Ple i de la Comissió de Govern.

f) Totes les altres facultats de règim intern o d'administració que no estiguen atribuïdes al Consell en Ple o la Comissió de Govern.

2. El Vice-president substituirà el President en cas de vacant, absència o malaltia, i exercirà les facultats que aquest li delegue.

 

Article 20

El Ple del Consell Valencià de Cultura eligirà entre els membres de la Institució, a pro posta del President, el Vice-president i el Secretari els quals exerciran les funcions pròpies d'aquests càrrecs.

 

TITOL III. De l'organització i funcionament del Consell Valencià de Cultura

 

Article 21

El Consell Valencià de Cultura elaborarà el Reglament que haurà de regir els seus aspectes d'organització i funcionament i que serà elevat per a la seua aprovació al Consell de la Generalitat, i proposarà en el seu cos al Govern Valencià les modificacions, a aquest Reglament.

El Reglament, i en el seu cos les modificacions possibles, seran aprovats pel Consell de la Generalitat si s'ajusta a aquesta Llei i a les altres normes que s'hi puguen aplicar.

 

Article 22

El Consell Valencià de Cultura, d'acord amb el que dispose el seu Reglament, podrà crear-les comissions assessores o ponències de treball, permanents o no, que crega oportunes per a la preparació dels estudis, informes o dictàmens que hagen de ser sotmesos posteriorment a la consideració dels seus òrgans de govern.

 

Article 23

1. La periodicitat del règimen de sessions ordinàries del Consell Valencià de Cultura serà almenys semestral pel que fa al Ple, i mensual per a la Comissió de Govern.

2. Podrà convocar-se extraordinàriament sessió del Consell en Ple o Comissió de Govern quan ho decidesca el President o a sol·licitud raonada d'una tercera part dels membres de l'òrgan corresponent.

3. Podran assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell, després de la decisió de l'òrgan col·legiat corresponent i davant el mateix, aquelles persones que per la seua erudició i provada competència sigan convocades pel President, per informar dels assumptes sotmesos a l'estudi i consideració addients.

 

Article 24

El President de la Generalitat i el Conseller del Govern Valencià el departament del qual tinga asignades les competències en matèria de cultura podran assistir amb veu a les reunions dels òrgans col·legiats del Consell Valencià de Cultura i comparèixer aquests per tal d'informar quan ho consideren convenient.

 

Article 25

1. Les deliberacions i acords del Consell Ple i de la Comissió de Govern exigiran per a la seua validesa l'assistència d'almenys la meitat més un dels seus membres, entre els quals hi haurà necessàriament el President i el Secretari o els delegats per aquests.

2. Els acords s'adoptaran per majoria dels presents. El President decidirà els empats amb el seu vot.

3. Els membres de la Institució podran formular vots particulars raonats en cas de discrepància amb l'acord majoritari.

 

Article 26

El personal que haja de prestar serveis en el Consell Valencià de Cultura es regirà pel règimen jurídic aplicable al personal al servei de la Generalitat.

 

TITOL IV. Del finançament del Consell Valencià de Cultura

 

Article 27

Les despeses de funcionament del Consell Valencià de Cultura, hi incloses les corresponents a personal es cobriran amb les dotacions consignades amb aquest fi en el Pressupostos de la Generalitat.

 

DISPOSICIONS TRANSITORIES

 

Primera

Dins dels tres mesos següents a la publicació d'aquesta Llei en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les Corts Valencianes hauran de procedir a l'elecció dels membres del Consell Valencià de Cultura, de la manera establerta en aquesta Llei.

 

Segona

En el termini d'un mes comptador des de la publicació del nomenament dels membres del Consell Valencià de Cultura en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana haurà de convocarse la sessió constitutiva d'aquell.

 

Tercera

El Consell Valencià de Cultura, en la mateixa sessió en la qual haja d'elegir els membres integrants de la seua Comissió de Govern, procedirà a la determinació, per sorteig, dels seus deu membres que, segons preveu l'article 8 d'aquesta Llei, hagen de cessar com a tals en la primera renovació parcial de la Institució, la qual tindrà lloc tres anys després de la sessió constitutiva.

El President del Consell Valencià de Cultura quedarà exclòs d'aquesta primera renovació parcial, i cessarà en la seua condició de membre de la Institució a la finalització del termini de sis anys des de la sessió constitutiva.

 

Quarta

En el termini de tres mesos des de la seua constitució legal el Ple del Consell Valencià de Cultura haurà d'elevar al Consell de la Generalitat, per a la seua aprovació definitiva i la publicació consegüent, el Reglament d'Organització i Funcionament al qual es refereix l'article 21 d'aquesta Llei.

 

DISPOSICIO FINAL

 

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.

 

València, a 30 d'octubre de 1985.

 

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

 

 [1]  Apartat 4 de l'article 8 introduït per la Llei 12/2017, de 2 de novembre, de la Generalitat, de modificació de les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat per garantir la igualtat entre dones i homes als seus òrgans (DOGV núm. 8166 de 09.11.2017) Ref. Base de dades 009648/2017.