Val / Cas

Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

Publicat en:   DOGV núm. 138 de 30.12.1983
Entrada en vigor :   30.12.1983
Origen disposició :   Presidencia de la Generalitat
Referència Base de Dades:   0501/1983
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/1983/12/30/5/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.01.2013 –

 

Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. [1]

 

(DOGV núm. 138 de 30.12.1983) Ref. 0501/1983

 

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:

 

 

PREÀMBUL DE LA LLEI 5/1983, DE 30 DE DESEMBRE, DE GOVERN VALENCIÀ

 

I. EL MARC ESTATUTARI

 

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, estableix en l'article 17, apartat 2, que les funcions, composició, forma de nomenament i cessament dels membres del Consell seran regulats per Llei de Les Corts. Per tal d'acomplir aquest manament estatutari s'ha elaborat la present norma que constitueix un pus més cap a la completa implantació del sistema institucional de la Comunitat Valenciana previst per l'Estatut d'Autonomia.

 

 

II. ELS PRINCIPIS BASICS

 

El caràcter de desplegament estatutari del present text normatiu fa que aquest recolze sota els principis institucionals bàsics que l'Estatut estableix en matèria de Govern i Administració de la Comunitat Valenciana. La filosofia d'aquesta Llei no és altra, doncs, que la precisió i el desplegament dels principis establerts en l'Estatut d'Autonomia i projectar l'esquema organitzatiu que s'hi conté respecte de totes les institucions i en concret a les institucions del Govern i l'Administració de la Generalitat.

Aquesta Llei, per tant, desplega el perfil dels distints òrgans del Consell de la Generalitat segons les línies mestres establertes en l'Estatut d'Autonomia.

El perfil dels òrgans de la Generalitat que concreta aquesta llei es realitza en base a la configuració de les característiques d'aquests òrgans, i també, mitjançant l'atribució de les competències que corresponen a cadascun d'aquests. Una vegada fixat el caràcter de cadascun dels òrgans que integren el Consell i l'Administració, i atribuïdes les competències que corresponen, s'estableixen les relacions interorgàniques que han de resultar del normal funcionament i actuació.

La configuració dels òrgans del Consell i l'Administració de la Generalitat es completa amb l'establiment de les bases organitzatives de l'Administració d'aquesta Generalitat que sota llur dependència ha de dur a la pràctica les decisions del Consell. Delimitat el conjunt del Consell i l'Administració en aquests termes i fixat el règim de funcionament, la Llei cal que regule les relacions del conjunt del Consell i l'Administració de la Generalitat amb la resta de les institucions i especialment les relacions amb Les Corts; primordialment pel que fa a la responsabilitat del Consell enfront el Parlament i al sistema i forma d'elecció del President de la Generalitat; des d'aquests supòsits es desplega la regulació de les distintes relacions que es produiran entre els distints òrgans i l'Administració del Consell i Les Corts a les quals deuen la confiança i han de tenir l'atenció més adient en funció de la responsabilitat política establerta estatutàriament.

 

 

III. L'ESTRUCTURA DEL TEXT DISPOSITIU

 

L'estructura de la Llei es desplega des dels principis i perspectives que constitueixen la seua filosofia i que s'exposen a través de cinc títols que arrepleguen els punts bàsics del text normatiu.

A) Els dos primers Títols es dediquen als òrgans bàsics del Consell. En primer lloc s'estudia i regula la figura del President de la Generalitat dins de la més pura línia d'aplicació dels principis i continguts estatutaris. D'aquesta manera es descriu l'elecció del President de la Generalitat l'estatut personal, per a després perfilar la seua figura amb la precisió de llurs atribucions i competències. Les atribucions i competències del President de la Generalitat s'estudien separadament pel que fa a les funcions pròpies del més alt representant de la Comunitat Valenciana i de les de President del Consell i, per tant, responsable de la direcció i coordinació de les actuacions d'aquest.

B) El segon dels òrgans bàsics que s'estudien en la Llei i que correspon al Títol Segon és la del Consell. El Consell es perfila des de la projecció de la definició estatutària descomposant-ne la regulació en diversos camps o matèries. Així, doncs, s'estudia la composició del Consell, les distintes atribucions que li corresponen, el règim de funcionament, amb especial esment al règim de sessions, així com a la delimitació bàsica dels departaments executius o Conselleries i a l'estatut personal dels Consellers. Dins d'aquest Títol es reserva el darrer capítol per a l'estudi de la potestat reglamentària del Consell, ja que aquesta és considerada una matèria de suficient importància com perquè quede reflectida de manera separada i aïllada del conjunt de les distintes competències i atribucions d'aquest òrgan col·legiat que té competència sobre el Govern de la Comunitat.

C) Els tres Títols que en resten regulen respectivament les relacions entre Les Corts i el Consell en primer lloc, en segon lloc el règim organitzatiu de l'Administració Pública de la Comunitat Valenciana, sota la dependència, per tant, de la Generalitat, i finalment el sistema de responsabilitat per als membres i autoritats del Consell i l'Administració de la Comunitat Valenciana.

 

 

PREÀMBUL DE LA LLEI 12/2007, DE 20 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT,
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1983, DE 30 DE DESEMBRE,
DE GOVERN VALENCIÀ

 

Aquesta llei té com a objecte reformar aspectes molt puntuals i concrets de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, amb la finalitat d'acomodar-la a les prescripcions imperatives de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i aprofitar les possibilitats que ofereix la reforma d'este últim.

A estos efectes, la Llei de Govern Valencià es modifica en els aspectes principals següents:

1. Es regula la facultat de dissolució anticipada de Les Corts pel President de la Generalitat.

2. S'adapta a l'Estatut d'Autonomia el procediment d'investidura del President de la Generalitat.

3. S'agilita el procediment de determinació de l'estructura orgànica superior del Consell i de designació dels seus titulars, de manera que és el President de la Generalitat, i no el Consell, qui determina el nombre, la denominació i les competències de les conselleries i les secretaries autonòmiques.

4. S'agilita el funcionament del Consell, i s'accentua el seu paper essencial d'òrgan polític i de direcció presidencial.

5. S'introdueix, entre les competències del Consell, la de dictar decrets lleis.

6. S'indica que el nombre mínim de diputats de Les Corts que fixarà el decret del President de la Generalitat de convocatòria d'eleccions serà el de 99, conforme a les previsions de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

7. S'acomoda la llei a les previsions estatutàries relatives a l'exigència de responsabilitat penal o civil als membres del Consell.

8. S'adapta la denominació de les institucions a les denominacions estatutàries.

 

 

TITOL I. Del President de la Generalitat

 

CAPITOL I. De l'elecció i l'Estatut personal

 

Article 1

El President de la Generalitat, que també ho és del Consell, dirigeix l'acció del Consell, en coordina les funcions i ostenta la més alta representació de la Comunitat Valenciana, així com l'ordinària de l'Estat en ella.

 

Article 2

1. El President de la Generalitat serà triat per Les Corts d'entre els seus membres i nomenat pel Rei. En tot moment la seua elecció s'haurà d'ajustar al que regula l'Estatut d'Autonomia, esta llei i el Reglament de Les Corts.

2. Després de cada renovació de Les Corts, i en els altres casos en què procedisca, el President de Les Corts, amb la consulta prèvia als representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, proposarà un candidat a la presidència de la Generalitat, donant prioritat a aquell qui en les consultes realitzades haja obtingut major suport per part dels grups polítics.

3. El candidat proposat, d'acord amb el que preveu l'apartat anterior, exposarà davant Les Corts el programa polític de govern del Consell que pretén formar i sol•licitarà la confiança de la Cambra. El debat es desenvoluparà en la forma que determine el Reglament de Les Corts.

4. Per a l'elecció farà falta la majoria absoluta dels membres de dret de Les Corts en primera votació. Si no s'aconsegueix esta majoria, la votació es repetirà quaranta-huit hores després i serà suficient la majoria simple per a ser triat.

5. Si efectuades les votacions no s'atorgara la confiança per a la investidura, es tramitaran successives propostes en la forma prevista en els apartats anteriors, atenent a la resta dels candidats presentats i als criteris establits en l'apartat 2 d'este article. El President de Les Corts podrà, si és el cas, reprendre la ronda de consultes.

6. Si, transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat obtinguera la confiança de Les Corts, el President de Les Corts, per acord de la Mesa, dissoldrà la Cambra i el President de la Generalitat en funcions convocarà noves eleccions.

7. Es procedirà novament a l'elecció del President de la Generalitat d'acord amb el procediment establit pel present article en els casos de renúncia, dimissió, incapacitat, defunció o pèrdua de la qüestió de confiança”.

 

Article 3

Elegit el President de la Generalitat, el president de Les Corts ho comunicarà al Rei perquè en signe el nomenament. Aquest nomenament es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el termini de deu dies.

 

Article 4

El President de la Generalitat electe començarà a exercir les seues funcions a partir del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del seu nomenament per part del rei.

 

Article 5

El President de la Generalitat haurà de prometre o jurar acatar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en les primeres Corts que hi haja a València després del seu nomenament per part del Rei. En aquestes mateixes Corts efectuarà una «Proposició» del seu programa de govern sense que en siga objecte de debat.

 

Article 6

El càrrec de President de la Generalitat és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra funció pública que no derive de l'exercici del seu càrrec, tret de la de Diputat de Les Corts; també ho és amb qualsevol activitat professional o mercantil.

 

Article 7

El President de la Generalitat és responsable políticament davant Les Corts.

 

Article 8

El President de la Generalitat cessa per les causes següents:

a) Per renovació de Les Corts a conseqüència d'unes eleccions autonòmiques.

b) En els casos d'aprovació d'una moció de censura.

c) En els casos de denegació d'una qüestió de confiança.

d) Per dimissió o renúncia.

e) Per pèrdua de la condició de Diputat de Les Corts.

f) Per incompatibilitat declarada per Les Corts i no esmenada en el termini de deu dies.

g) Per incapacitat permanent declarada per Les Corts.

h) Per defunció.

El President de la Generalitat continuarà en les seues funcions fins que, produïda la nova elecció estatutària del President, es publique el seu nomenament pel Rei al «Boletín Oficial del Estado».

En els supòsits d'incapacitat i defunció assumirà les funcions de President de la Generalitat, pel que fa a la més alta representació de la Comunitat Valenciana i ordinària de l'Estat, el President de Les Corts, i en tant que President del Consell, els Vice-presidents segons l'ordre, o en defecte d'aquest, segons llur antiguitat ininterrompuda en el càrrec. Si no hi hagués Vice-presidents, assumirà les funcions de President del Consell el Conseller més antic.

 

Article 9

El President de la Generalitat gaudirà de les següents prerrogatives:

a) Tractament de Molt Honorable.

b) Que li siguen retuts els honors que, en raó de la dignitat del seu càrrec, li corresponguen, d'acord amb el que estableixen les normes vigents en aquesta matèria.

c) Presidir tots els actes celebrats al territori de la Comunitat als quals assistesca, tret del que disposa la legislació de l'Estat.

d) Utilitzar la bandera de la Comunitat com a guió.

 

 

CAPITOL II. De les atribucions del President

 

Article 10

Al President de la Generalitat, com el més alí representant de la Comunitat Valenciana, li corresponen les següents funcions:

a) La representació legal de la Comunitat, sense perjudici de les facultats conferides per les normes a altres òrgans de la Generalitat.

b) Mantenir les relacions amb les altres Institucions de l'Estat, sense perjudici de les facultats atribuïdes al respecte als Consellers.

c) Signar els convenis i acords de cooperació amb l'Administració de l'Estat i altres Comunitats Autònomes.

d) Nomenar els alts càrrecs de la Comunitat Valenciana que determinen les lleis.

e) Sol·licitar de les Corts Generals, previ acord de Les Corts, la facultat de dictar normes legislatives en matèries de competència estatal, de conformitat amb l'article 150.1 de la Constitució i l'article 60.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

f) Sol·licitar de l'Administració de l'Estat, previ acord del Consell, la transferència o delegació de competències previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 60 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

g) Fomentar les peculiaritats del poble valencià i sol·licitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.

h) Designar representant de la Comunitat Valenciana al Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

i) Representar a la Comunitat Valenciana en el Comité de les Regions de la Unió Europea, de conformitat amb el que establix l'article 61.3.c) de l'Estatut d'Autonomia.

 

Article 11

Correspon al President de la Generalitat, en la condició de representant ordinari de l'Estat a la Comunitat Valenciana, promulgar, en nom del Rei, les lleis de la Generalitat i disposar el que calga per a la publicació al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, i al «Boletín Oficial del Estado».

 

Article 12

1. El President de la Generalitat dirigeix i coordina les accions del Consell, sense perjuí de les atribucions i la responsabilitat de cada conseller en la seua gestió; a este efecte li correspon:

a) Establir les directrius generals de l'acció del Consell.

b) Crear, modificar i suprimir les conselleries i les secretaries autonòmiques.

c) Nomenar i separar els vicepresidents i els consellers.

d) Convocar el Consell, fixar l'ordre del dia, presidir les seues reunions, dirigir les seues deliberacions i alçar les seues sessions.

e) Nomenar representants del Consell en les institucions i les entitats que legalment hi corresponga.

f) Coordinar el programa legislatiu del Consell.

g) Firmar els decrets del Consell.

h) Coordinar l'execució dels acords del Consell.

i) Resoldre la substitució dels membres del Consell en els casos d'absència o malaltia.

j) Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes conselleries.

k) Impartir instruccions als membres del Consell.

l) Amb la deliberació prèvia del Consell, plantejar davant Les Corts, en escrit motivat, la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei, conforme establix l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia.

m) Dissoldre Les Corts i convocar-hi eleccions, amb l'acord previ del Consell.

n) Proposar, en el marc de la legislació estatal, la celebració de consultes populars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre qüestions d'interés general en matèries autonòmiques o locals.

o) Exercir totes aquelles altres facultats i atribucions que li corresponguen d'acord amb les disposicions vigents, així com aquelles que no estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans o institucions, sense perjuí del que disposa l'article 21 [2] d'esta llei.

2. El President de la Generalitat podrà assignar-se aquelles matèries que considere oportú, i podrà disposar de l'estructura orgànica adequada per al desenvolupament de les seues funcions.

En el supòsit que el president nomene vicepresident o vicepresidents del Consell sense conselleria assignada, o consellers sense cartera, estos s'integraran en l'estructura de la Presidència, i els se'ls podran adscriure les secretaries autonòmiques i els centres directius que es consideren oportuns per a dur a terme les seues funcions.

 

 

TITOL II. Del Consell

 

CAPITOL I. Del Consell i la seua composició

 

Article 13

El Consell és l'òrgan col·legiat que ostenta la potestat executiva i reglamentària i dirigeix l'administració de la Generalitat.

 

Article 14

1. El Consell es compon del President de la Generalitat, del vicepresident o vicepresidents, si és el cas, i dels consellers.

2. A les reunions del Consell podran assistir els secretaris autonòmics quan siguen convocats.

 

Article 15

1. El President de la Generalitat podrà nomenar o cessar un o diversos vicepresidents del Consell, que realitzaran les funcions de màxim suport i assessorament en les tasques exercides pel President.

Els vicepresidents podran ser titulars d'un dels departaments en què es dividisca l'administració autonòmica i, en aquest cas, tindran a més a més la condició de conseller, o bé no tenir cap departament assignat, i en aquest cas no tindran funcions executives pròpies.

Els vicepresidents, com a membres del Consell, assumiran les funcions de la Presidència del Consell en cas d'absència, vacant o malaltia del President, segons el seu ordre.

Quan no hi haja vicepresidents, serà substituït pel conseller que el president designe expressament, i altrament, pel conseller que més temps duga ininterrompudament en el càrrec, i en cas d'igualtat, segons l'ordre de precedència de les conselleries establert en el decret de la seua creació.

Els vicepresidents, com a òrgans de suport i assessorament del president, exerciran les funcions que els encomane o delegue el president.

Alhora, el President podrà assignar-los les funcions de direcció, impuls i coordinació política d'aquelles matèries que considere oportunes.

Les absències temporals del President de la Generalitat, superiors a un mes, es comunicaran a Les Corts.

2. El president podrà nomenar un o diversos consellers sense cartera.

3. El President de la Generalitat nomenarà, entre els vicepresidents o els consellers, un secretari del Consell, per tal que exercisca les funcions establertes en aquesta llei.

El President podrà designar entre els membres del Consell un portaveu.

 

 

CAPITOL II. De les atribucions del Consell

 

Article 16

En matèria de política general de la Generalitat li corresponen al Consell les competències següents:

a) Determinar les directrius de l'acció de govern, d'acord amb allò que establesca el respecte el President de la Generalitat.

b) La planificació i desplegament de la política valenciana.

c) L'exercici de les facultats que l'Estatut d'Autonomia o Llei de Les Corts li atribuesca en allò referit a l'activitat de les Diputacions Provincials i altres ens locals.

d) Exercir les competències en matèria d'acció exterior atribuïdes per l'article 62 de l'Estatut d'Autonomia.

 

Article 17

Fent ús de les funcions executives i administratives, el Consell té competència per a:

a) Nomenar i separar els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, a proposta del Conseller corresponent.

b) Designar o proposar, si s'escau, al Govern de l'Estat les persones que han de formar part dels òrgans de l'Administració de les Empreses Públiques o altres institucions de caràcter econòmic o financer de titularitat estatal implantades en l'àmbit territorial de la Generalitat, així com designar els esmentats representants en aquest tipus d'empreses o institucions dependents de la Comunitat Valenciana, excepte que per la Llei s'atribuesca la designació a un altre òrgan.

c) Reglamentar i inspeccionar el funcionament de les Diputacions Provincials, organismes, institucions i altres ens locals, en tant que executors de les competències delegades de la Comunitat Valenciana.

d) Aprovar les directrius de coordinació que hauran d'aplicar les Diputacions Provincials en les matèries declarades d'interés general per a la Comunitat Valenciana, així com atribuir als distints òrgans de l'Administració de la Generalitat l'exercici de les competències d'informació, comprovació i control que d'aquelles es deriven.

e) Proposar a Les Corts, per al seu debat i aprovació, els convenis i acords de col·laboració amb l'estat i amb la resta de comunitats autònomes en matèria de competència exclusiva de la Generalitat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Les Corts.

f) Subscriure convenis i acords de cooperació amb l'estat, altres comunitats autònomes i institucions públiques sense perjudici del seu debat i aprovació prèvia per Les Corts i autorització de les Corts Generals en els casos en què escaiga.

g) Proposar a Les Corts la creació de persones jurídiques públiques i privades, o, si s'escau, crear-les per a l'exercici de les competències de la Generalitat.

h) Proposar davant l'òrgan competent la convocatòria de concursos i oposicions per a cobrir places vacants de Magistrats, Jutges, Secretaris Judicials i altres persones al servei de l'Administració de Justícia.

i) Participar en la fixació de demarcacions corresponents als registres de la propietat i mercantils, demarcacions notarials i nombre de notaris, així com de les oficines liquidadores a càrrec dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, d'acord amb el que establixen les lleis de l'Estat. Nomenar els notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, de conformitat amb les lleis de l'Estat.

 

Article 18

Les funcions del Consell en matèria normativa es concreten en les competències següents:

a) Proposar a Les Corts la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

b) La iniciativa legislativa, mitjançant l'aprovació dels projectes de llei per a la seua remissió a Les Corts acompanyades d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per a poder pronunciarse sobre ells. El Consell podrà retirar el projecte de llei en qualsevol moment de la seua tramitació davant Les Corts, sempre que no hi haguera recaigut acord final.

c) Dictar decrets legislatius en els termes i amb les formalitats previstes en esta llei. Per al control d'esta legislació delegada per Les Corts, caldrà ajustar-se al que disposa el seu reglament.

d) Dictar decrets lleis, conforme al que establix l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia.

e) Elaborar els projectes de llei de pressupostos de la Generalitat perquè es presenten a Les Corts almenys amb dos mesos d'antelació a l'inici de l'exercici corresponent. A esta competència s'afigen les altres facultats estatutàries en matèria pressupostària.

f) Exercir la potestat reglamentària, d'acord amb la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis.

g) Emetre deute públic per a despeses d'inversió, amb l'acord previ de Les Corts.

 

Article 19

En relació amb l'activitat parlamentària, el Consell té les següents atribucions:

a) Proposar a Les Corts, per mitjà del seu president, la celebració de sessions extraordinàries. En aquesta petició haurà de figurar l'ordre del dia que es proposa per a la sessió extraordinària sol·licitada.

b) Deliberar sobre la qüestió de confiança que puga plantejar el President de la Generalitat a Les Corts sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei.

c) Adoptar l'acord previ sobre la dissolució de Les Corts que puga plantejar el President de la Generalitat, segons l'article 28.4 de l'Estatut d'Autonomia.

 

Article 20

En relació amb les competències de l'Estat i altres Comunitats Autònomes el Consell podrà:

a) Acordar la interposició de recursos d'inconstitucionalitat.

b) Plantejar conflictes de competència en oposició a l'Estat o a una altra Comunitat Autònoma davant el Tribunal Constitucional.

c) Acordar fer acte de presència i personació en els recursos i en qüestions d'inconstitucionalitat que afecten a la Comunitat Valenciana.

d) Comparéixer en els conflictes de competències a què es refereix l'apartat c) de l'article 161 de la Constitució quan així ho determinaran, per majoria absoluta, Les Corts.

 

Article 21

Correspon al Consell l'exercici de les competències estatutàries i legals de caràcter executiu i reglamentari que siguen atribuïdes a la Generalitat o a la Comunitat Valenciana i no siguen expressament atribuïdes a altres òrgans o institucions d'aquestes.

 

 

CAPITOL III. Del funcionament del Consell

 

Article 22

El Secretari prendrà acta dels acords del Consell

 

Article 23

Les sessions del Consell tindran caràcter reservat; sols es farà públic el contingut dels acords. Els documents que s' eleven a la consideració del Consell tindran caràcter reservat fins que s'adopte acord sobre aquestos.

 

Article 24

1. El Consell podrà constituir comissions delegades, de caràcter permanent o temporal, que estudiaran i resoldran matèries d'interès comú a alguns departaments.

2. La composició, funcions i matèries sobre les quals versarà es determinaran en els decrets de creació. El seu règim de funcionament s'ajustarà, en tot cas, als criteris que regeixen per al Consell quant a la convocatòria i el caràcter de les sessions.

3. Podran formar part de les comissions delegades del Consell el president, els vicepresidents i els consellers. Alhora, els secretaris autonòmics podran integrar-se en aquestes comissions en aquells supòsits en què, per raó de la matèria objecte d'estudi, es considere oportú.

 

Article 25

El Consell podrà crear Comissions Interdepartamentals integrades per alts càrrecs de l'Administració Valenciana per a l'estudi, coordinació, programació i, si s'escau, propostes de resolució de l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes. Aquestes comissions tindran les facultats que els atribuesca el seu Dret de creació. El funcionament es regularà també per Decret.

 

Article 26

1. El Consell podrà crear la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris per a preparar les reunions del Consell i tractar altres qüestions d'interès comú que no siguen competència de les comissions delegades o de les comissions interdepartamentals.

2. La comissió esmentada estarà integrada, en tot cas, pels subsecretaris, i pels secretaris autonòmics que per les seues funcions o assumptes a tractar així es requerisca, en els termes que s'establisca en la norma de creació.

3. La Comissió serà presidida pel membre del Consell que tinga la condició de secretari del Consell.

 

 

CAPITOL IV. De la Conselleria i dels Consellers

 

Article 27

L'administració de la Generalitat s'organitza en conselleries o departaments, al capdavant dels quals hi haurà un conseller, membre del Consell amb funcions executives, sense perjudici del que disposa l'article 12.2 [3].

 

Article 28

Els Consellers, com a membres del Consell i caps de Departament, tenen les següents funcions:

a) Assistir a les reunions del Consell.

b) Proposar al Consell el nomenament i cessament d'alts càrrecs del seu departament.

c) Preparar i presentar al Consell els avantprojectes de Llei, propostes d'acord i projectes de Decret relatius a les qüestions pròpies del seu Departament i refrendar aquestos últims una vegada aprovats.

d) Formular motivadament l'avantprojecte de Pressupostos de la Conselleria.

e) Exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la Conselleria, en forma d'Ordres de la Conselleria.

f) Proposar al Consell per a l'aprovació l'estructura i organització de les respectives Conselleries.

g) Executar els acords del Consell en el marc de llurs competències.

h) Resoldre en via administrativa els recursos que s'interposen contra les resolucions dels organismes o les autoritats de la seua conselleria que no estiguen adscrits a una secretaria autonòmica, o els d'aquesta quan no esgoten la via administrativa, tret de les excepcions que establisquen altres lleis.

i) Resoldre els conflictes d'atribucions que sorgesquen entre distints òrgans i autoritats de la Conselleria.

j) Exercir la direcció, iniciativa i inspecció de tots els serveis del Departament i l'alta inspecció i altres funcions que els corresponguen respecte als organismes autònoms adscrits a aquest.

k) Disposar les despeses pròpies dels serveis de la Conselleria dins dels límits legals i pressupostaris i l'ordenació de pagaments corresponents.

l) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins dels límits legals pressupostaris.

ll) I totes les altres facultats que els atribuesquen les lleis, els reglaments, el Consell o el President de la Generalitat.

 

 

CAPITOL V. De l'Estatut personal dels Consellers

 

Article 29

1. Els Consellers són nomenats i separats pel President de la Generalitat.

2. Els Consellers cessen en llurs funcions:

a) Per cessament del President de la Generalitat, si bé continuaran en llurs funcions fins la presa de possessió del nou Consell.

b) Per dimissió acceptada pel President.

c) Per separació del seu càrrec decidida lliurement pel President.

d) Per incompatibilitat sobrevinguda.

e) Per defunció.

 

Article 30

1. Els Consellers estan sotmesos al règim d'incompatibilitats que l'article 6 [4] estableix per al President de la Generalitat.

2. Els Consellers tenen tractament d'Honorable Senyor.

 

 

CAPITOL VI. De la iniciativa legislativa, dels decrets legislatius
i de la potestat reglamentària del Consell

 

Article 31

El Consell exerceix la potestat reglamentària d'acord amb la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i les lleis.

 

Article 32

Les normes que siguen conseqüència de l'exercici de la potestat reglamentària s'ajusten a la següent jerarquia:

1. Decrets del Consell.

2. Decrets del President.

3. Ordres de les Comissions Delegades del Consell.

4. Ordres de Conselleries.

5. Disposicions d'òrgans inferiors per l'ordre de la jerarquia.

 

Article 33

Adoptaran la forma de Decret del Consell:

1. Les disposicions de caràcter general emanades del Consell.

2. Els actes singulars emanats del Consell quan així ho exigesca una norma legal o reglamentària, o ho dispose el mateix Consell.

Els Decrets del Consell seran firmats pel President i refrendats pel Conseller o Consellers corresponents.

 

Article 34

Adoptaran la forma de Decret del President:

1. Les disposicions de caràcter general que dicte en l'exercici de les seues competències.

2. Els actes singulars quan ho exigesca alguna disposició legal o reglamentària, o ho dispose el mateix President, i en especial els referits a cessaments i nomenaments i assignació de funcions als distints Consellers.

 

Article 35

Les disposicions i resolucions que adopten la forma de Decret es publicaran al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Article 36

Adoptaran la forma d'ordres de les comissions delegades del Consell les disposicions de caràcter general emanades d'aquestes en els termes dels seus decrets constitutius. Seran signades pel president de la comissió i referendades pel seu secretari.

 

Article 37

Adoptaran la forma d'Ordre de Conselleria les disposicions conseqüència de l'exercici de la potestat reglamentària dels titulars d'aquestes, que quedarà circumscrita a les matèries del seu departament.

 

Article 38

Els secretaris autonòmics i els òrgans directius de l'administració valenciana, en allò que fa referència a organització interna dels seus propis serveis, podran dictar instruccions i ordres de servei.

 

Article 39

En l'exercici de la potestat reglamentària no es podrà:

1. Establir penes ni imposar exaccions, taxes parafiscals i altres càrregues similars.

2. Imposar sancions ni multes, llevat dels casos expressament autoritzats per una llei.

3. Restringir drets individuals llevat del marc de les lleis.

 

Article 40

Són nuls de ple dret els preceptes de les disposicions generals:

1. Que s'oposen a allò establert per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i les lleis.

2. Que infringesquen els d'altres de jerarquia superior.

3. Regulen matèries reservades a la llei, llevat d'autorització expressa d'aquesta.

4. Que contravinguen les limitacions establertes a l'article 39 [5].

 

Article 41

Les resolucions administratives de caràcter singular no podran vulnerar allò establert en una disposició de caràcter general, encara que aquelles tinguen un grau igual o superior a aquestes.

 

Article 42

1. De conformitat amb el que disposa l'article 26.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, correspondrà al Consell exercir la iniciativa legislativa mitjançant l'elaboració, aprovació i posterior remissió dels projectes de llei a Les Corts.

2. La conselleria competent elaborarà l'avantprojecte de llei corresponent. En el caso que la matèria objecte de regulació afecte diverses conselleries, el Consell podrà designar del seu si el membre d'aquest que n'assumeix la coordinació.

L'avantprojecte anirà acompanyat dels estudis i informes que en justifiquen la necessitat i oportunitat, així com d'una memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst.

3. Serà preceptiu, en tot cas, l'informe del subsecretari o subsecretaris competents.

Igualment, es requerirà l'informe preceptiu de l'Advocacia General de la Generalitat. [6]

4. El conseller elevarà l'avantprojecte al Consell per tal que aquest decidisca sobre els tràmits posteriors.

El Consell determinarà les consultes i els dictàmens que resulte convenient de sol·licitar, sense perjudici dels que siguen legalment preceptius.

5. Complits els tràmits anteriors, el conseller competent, o aquell que haja assumit la coordinació, ho elevarà de nou al Consell per a la seua aprovació com a projecte de llei, i l'acompanyarà de la documentació prevista en els apartats precedents.

6. El Consell podrà prescindir dels tràmits prevists en l'apartat 4 del present article, amb excepció d'aquells que tinguen caràcter preceptiu, quan raons d'urgència així ho aconsellen. En aquest cas, aprovarà directament el projecte de llei i el remetrà a Les Corts.

7. Els projectes de decret legislatiu seran elaborats seguint els tràmits establerts en el present article, i s'hi hauran de respectar en tot cas les directrius i els límits disposats per Les Corts en la corresponent llei de bases, en cas de formació de textos articulats, o llei ordinària, quan es tracte de refondre diversos textos legals en un de sol.

 

Article 43

1. En l'elaboració dels reglaments se seguiran els tràmits següents:

«a) L'òrgan competent, formularà el projecte de disposició, i s'haurà d'incorporar a l'expedient un informe sobre la necessitat i l'oportunitat del projecte, així com una memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst que puga incidir en l'administració.

b) Una còpia de l'expedient es remetrà, si convé, a la Presidència i conselleries en l'àmbit de les quals poguera incidir, a fi que, en el termini màxim de deu dies, s'emeta informe.

c) Quan el projecte normatiu afecte l'esfera de drets i interessos legítims dels ciutadans, es donarà audiència a l'objecte que en el termini de quinze dies puguen presentar totes les al·legacions que consideren oportunes. Això no obstant, quan el grup de persones a què puga afectar el contingut de la disposició estiga representat per organitzacions o associacions legalment constituïdes que en tinguen encomanada la defensa dels interessos, s'entendrà complit el present tràmit amb la consulta a les entitats esmentades.

El terminis indicats en l'apartat precedent podran ser reduïts a set dies per raons d'urgència.

Això no obstant, en els supòsits que hagen participat en el procés d'elaboració del reglament les organitzacions o associacions que tinguen la representació de col·lectius o interessos socials que puguen vore's afectats per la disposició, així com en aquells en què greus raons d'interès públic, apreciades per l'òrgan competent per a la tramitació, així ho aconsellen, es podrà ometre el tràmit d'audiència regulat en el present apartat, i se'n deixarà constància degudament en l'expedient.

d) Durant la tramitació del procediment, es recaptaran tots aquells informes que es consideren necessaris, així com les autoritzacions i els dictàmens previs que siguen preceptius en relació amb l'objecte del reglament.

e) Amb anterioritat a l'aprovació definitiva del projecte, este haurà de ser remés a la subsecretaria del departament, la qual sol·licitarà l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat. [7]

f) Emés l'informe a què es refereix el paràgraf anterior, l'expedient serà remés al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per tal que evacue el pertinent dictamen en aquells supòsits prevists legalment.

g) Conclosa la tramitació de l'expedient, aquest serà remés al conseller per a la seua aprovació, o bé per a elevar-lo al ple del Consell quan siga aquest l'òrgan competent.

2. En aquells reglaments que versen exclusivament sobre matèries organitzatives de la Presidència i les conselleries, no seran preceptius els tràmits prevists en els apartats c), e) i f) de l'epígraf anterior.

3. Les disposicions de caràcter general vigiran l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tret que s'hi dispose una altra cosa.

 

 

TITOL III. De les relacions entre el Consell i Les Corts

 

CAPITOL I. De l'impuls i control de l'acció del Consell

 

Article 44

1. El Consell, per mitjà del president, realitzarà davant Les Corts, en el primer ple del primer període ordinari de sessions anual -en el mes de setembre- una declaració de política general, que serà seguida d'un debat i que podrà concloure amb l'aprovació de resolucions.

Els anys en què es realitze debat d'investidura -bé per la celebració d'eleccions a Les Corts, bé per qualsevol altra causa- no tindrà lloc el debat de política general.

2. Igualment, el ple pot fer debats generals sobre l'acció política i de govern a iniciativa del president del Consell o per acord de Les Corts. Aquests debats, segons el que establisca el Reglament de Les Corts, poden també concloure amb l'aprovació de resolucions.

 

Article 45

1. Els membres del Consell, a petició pròpia o per acord de Les Corts, hauran de comparéixer davant el Ple o qualsevol de llurs Comissions per informar de la política del Consell en matèries del Departament, d'aspectes parcials d'aquesta o d'un assumpte determinat i per atendre els precs, preguntes, interpel·lacions i mocions que es formulen, en els termes que preveja el Reglament de Les Corts.

2. El Consell proporcionarà a Les Corts les dades, informes o documents que aquestes necessiten a través de la Presidència de Les Corts. El Consell haurà de facilitar la informació o la documentació sol·licitada en un termini no superior a 30 dies, o manifestar les raons fonamentades en dret que ho impedisquen.

3. Els membres del Consell tenen accés a les sessions de Les Corts i la facultat de fer-s'hi oir. Així mateix, a petició pròpia o quan així ho sol·liciten Les Corts, hauran de comparèixer davant aquestes per tal d'informar sobre un assumpte determinat o fer una sessió informativa.

4. La relació ordinària entre el Consell i Les Corts es canalitzarà a través de la Presidència de la Generalitat i del representant del Consell en la Junta de Síndics.

5. Els secretaris autonòmics podran comparèixer davant les comissions, a iniciativa pròpia i sempre per requeriment de la comissió, per informar de la matèria objecte de debat i per respondre preguntes en la forma que establisca el Reglament de Les Corts.

 

Article 46

El Consell respon solidàriament de la seua gestió política davant Les Corts, sense perjudici de la responsabilitat directa dels seus membres per la gestió. La responsabilitat del Consell és exigible mitjançant la moció de censura i la qüestió de confiança.

 

 

CAPITOL II. De la moció de censura

 

Article 47

Les Corts Valencianes poden exigir la responsabilitat política del President de la Generalitat mitjançant l'adopció d'una moció de censura, segons el que disposa l'article 28.2 i 3 de l'Estatut d'Autonomia.

 

Article 48

La moció haurà de ser proposta almenys per la cinquena part dels diputats en un escrit motivat i haurà d'incloure un candidat a la Presidència de la Generalitat que haja acceptat la candidatura. Admesa a tràmit, la Mesa de Les Corts retrà compte de la seua presentació al President de la Generalitat i als síndics dels grups parlamentaris.

 

Article 49

1. Dins dels dos dies següents a la presentació de la moció de censura podran presentar-se mocions alternatives que hauran de reunir els mateixos requisits que la moció de censura inicial i quedaran sotmeses als mateixos tràmits assenyalats per a aquella.

2. La moció de censura no podrà ser votada fins que no transcórreguen com a mínim cinc dies des de la seua presentació.

3. El debat i la votació de la moció de censura s'ajustarà a allò establert en el Reglament de Les Corts.

4. Si s'aprovara una moció de censura, per a la qual es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de Les Corts, no se sotmetran a votació les restants que s'hagueren presentat com a mocions alternatives.

 

Article 50

1. Quan la Cambra aprove una moció de censura, el candidat inclòs s'hi entendrà investit de la confiança de la Cambra, i el president de Les Corts ho comunicarà al Rei a l'efecte del seu nomenament.

2. Si la moció de censura o qualsevol de les seues alternatives, no fóra aprovada per Les Corts, els seus signataris no podran presentar-ne d'altra durant el mateix període de sessions.

 

 

CAPITOL III. De la qüestió de confiança

 

Article 51

1. El President de la Generalitat, prèvia deliberació del Consell, pot plantejar davant Les Corts la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política, o un projecte de llei, segons el que s'estableix en l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia.

2. La qüestió de confiança es presentarà, en escrit motivat, davant la Mesa de Les Corts acompanyada del corresponent certificat del Consell.

3. Acabat el debat de la qüestió de confiança, d'acord amb el que

establix el Reglament de Les Corts, esta serà sotmesa a votació transcorregudes almenys vint-i-quatre hores des de la seua presentació. La confiança s'entendrà atorgada quan obtinga el vot de la majoria simple dels diputats. Si la qüestió tracta sobre un projecte de llei, este s'entendrà aprovat segons el text enviat pel Consell, excepte en els casos en què, per a la seua aprovació, es requerisca majoria qualificada.

 

Article 52

Si Les Corts hi neguen la seua confiança, es procedirà a l'elecció del nou President de la Generalitat d'acord amb el que estableix l'article 2 [8] d'esta llei.

 

 

CAPITOL IV. De la legislació delegada i de la legislació d'urgència

 

Article 53

Les Corts Valencianes podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Legislatius, amb les excepcions següents:

a) Les que afecten el desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.

b) Les que afecten l'ordenament institucional bàsic de la Comunitat Valenciana o el règim jurídic de l'Administració Pública.

c) Les que afecten el règim electoral.

d) Les que requeresquen una majoria qualificada per a l'aprovació.

En cap cas procedirà la subdelegació legislativa.

 

Article 54

La delegació legislativa haurà de conferir-se al Consell de forma expressa, per a matèria concreta i amb fixació de termini per al seu exercici.

La delegació s'esgota en fer-ne ús el Consell mitjançant la publicació del corresponent Decret Legislatiu.

La delegació no podrà entendre's concedida de manera implícita o per temps indeterminat.

 

Article 55

1. La delegació legislativa haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases quan l'objecte siga la formació de textos articulats. Les lleis de bases delimitaran amb precisió l'objecte i assoliment de la delegació legislativa i els principis i criteris que han de seguir-se en l'exercici. En cap cas podran autoritzar la modificació de la pròpia llei de bases ni facultar per dictar normes amb caràcter retroactiu.

2. La delegació legislativa haurà d'atorgar-se per una llei ordinària quan es tracte de refondre varis textos legals en un de sol. L'esmentada llei haurà de determinar l'àmbit normatiu al qual es refereix el contingut de la delegació, expressant si es circumscriu a la mera formulació d'un text únic o si assoleix a la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els texts legals que han de ser refosos.

 

Article 56

Les lleis de delegació poden establir en cada cas mecanismes addicionals de control parlamentari, sense perjudici de les competències pròpies dels Tribunals de Justícia.

El Consell, tan prompte com hagués fet ús de la delegació legislativa, dirigirà a Les Corts la corresponent comunicació, que contindrà el text articulat o refòs objecte d'aquella.

 

Article 57

Quan una proposició de llei o una esmena foren contràries a una delegació legislativa en vigor, el Consell està facultat per oposar-se a la tramitació.

En tot cas pot presentar-se una proposició de llei per a la derogació total o parcial de la llei de delegació.

 

Article 58

1. De conformitat amb l'habilitació conferida per l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia, en casos de necessitat extraordinària i urgent, el Consell podrà dictar disposicions legislatives provisionals, que adoptaran la forma de decrets lleis i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de la Generalitat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans establits en la Constitució espanyola i en l'Estatut d'Autonomia i el règim electoral de la Comunitat Valenciana.

2. Els decrets lleis hauran de ser sotmesos immediatament al debat i votació de totalitat a Les Corts sobre la seua convalidació o derogació, dins el termini dels trenta dies següents a la promulgació.

3. En el termini establit en el número anterior, Les Corts podran tramitar els decrets lleis com a projectes de llei pel procediment d'urgència.

4. La convalidació, la derogació o la tramitació com a projectes de llei dels decrets lleis aprovats pel Consell es regirà pel que dispose el Reglament de Les Corts.

 

 

CAPITOL V. De l'expiració del mandat

 

Article 59

D'acord amb el que establix l'article 23 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el President de la Generalitat declararà dissoltes Les Corts i convocarà eleccions. En el decret de convocatòria s'especificarà el nombre de diputats a triar en cada circumscripció, de manera que el nombre total de diputats a triar siga 99 o el superior que, si és el cas, establisca la Llei Electoral Valenciana, la duració de la campanya electoral, el dia de la votació, i el lloc, el dia i l'hora de constitució de Les Corts; tot això d'acord amb la Llei Electoral Valenciana.

 

 

TITOL IV. De l'Administració Pública de la Generalitat

 

CAPITOL I. Principis generals

 

Article 60

L'Administració Pública de la Generalitat s'organitza i actua amb personalitat jurídica única, conforme a criteris d'eficàcia, publicitat, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, dins de la major economia de mitjans que permeta l'obtenció dels fins que té encomanats.

 

Article 61

D'acord amb allò establert als articles 44 al 48 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el Consell reglamentarà allò necessari per adaptar les normes de l'Administració de l'Estat a l'organització peculiar de la Generalitat.

 

Article 62

La creació de tot òrgan administratiu que supose un increment de la despesa pública anirà precedit per un estudi econòmic del cast del funcionament i del rendiment o utilitat de llurs serveis, així com de la possibilitat d'aprofitament dels mitjans d'altres administracions, en evitació d'un increment injustificat de despesa pública.

 

Article 63

1. L'exercici de les competències pròpies de cada òrgan podrà ser delegat per aquest en l'òrgan jeràrquic immediat inferior, llevat que per l'aplicació del principi d'eficàcia siga aconsellable atribuir-lo a altre òrgan, sense que càpiga la delegació de competències delegades.

2. Les competències pròpies del Consell són delegables en qualsevol cas en les Comissions Delegades del Consell.

3. No són delegables les següents competències:

a) Les que procedesquen d'una atribució expressa de l'Estatut d'Autonomia.

b) Les que corresponguen als Consellers en la condició de membres del Consell.

c) Les que corresponguen a relacions amb òrgans de l'Estat, d'altres Comunitats Autònomes o Les Corts.

4. Les delegacions realitzades per òrgans del nivell administratiu requeriran autorització prèvia del Conseller.

5. Les delegacions podran ser revocades en qualsevol moment per l'òrgan delegant.

6. Les delegacions i llurs renovacions hauran de ser publicades al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en les resolucions adoptades per delegació haurà de fer-se constar aquest extrem.

 

 

CAPITOL II. De l'organització, competències i estructura

 

Article 64

S'aprovarà pel Consell un Reglament orgànic de cada Conselleria a proposta del Conseller respectiu.

 

Article 65

La Presidència de la Generalitat i els consellers desenvoluparan orgànicament la seua pròpia conselleria o departament en els termes del seu reglament orgànic i d'altres normes reglamentàries que aprove el Consell.

 

Article 66

L'organització de les conselleries s'estructura en tres nivells: òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.

 

Article 67

Els òrgans superiores del departament són el conseller i els secretaris autonòmics.

El nivell directiu l'integren els subsecretaris, els directors generals i la resta d'alts càrrecs que tinguen el rang de director general.

 

Article 68

1. Sota la dependència del president, dels vicepresidents i dels consellers, es podran crear secretaries autonòmiques.

2. Els secretaris autonòmics dirigeixen i coordinen els centres directius que s'adscriuen sota la seua dependència i responen, davant el titular de què depenguen, de la gestió d'aquelles matèries que els siguen atribuïdes.

3. Els secretaris autonòmics duen a terme les funcions executives següents:

a) Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència material que tinguen atribuïda per la norma de creació de l'òrgan.

b) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius que estiguen sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixen el president, els vicepresidents o conseller competent.

c) Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa.

d) Qualssevol altres que els atribuesca la legislació vigent, o se'ls assigne reglamentàriament.

 

Article 69

1. Sota la directa dependència del president i de cada conseller, es crearà la subsecretaria, que durà a terme la inspecció de tots els serveis del seu àmbit, la qual n'exercirà la direcció de tot el personal.

2. Alhora, els subsecretaris tenen competència respecte als serveis comuns, la supervisió i recopilació de documents, i assistència en les matèries pròpies de cada conselleria, especialment en ordre a:

a) Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la conselleria.

b) Prestar assistència tècnica al conseller, secretari autonòmic i directors generals en tot allò que es requerisca.

c) Informar el personal directiu de cada conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus programes d'actuacions

d) Informar sobre els assumptes que cada conseller haja de sotmetre al ple del Consell o al president.

e) Proposar la reforma tendent de millorar i perfeccionar els serveis dels distints centres de la conselleria, i preparar-ne allò relatiu a l'organització i mètode de treball, atenent principalment als seus costos i rendiments.

f) Proposar normes generals sobre adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.

g) Preparar compilacions de les disposicions vigents que afecten el Consell, proposar les refoses i revisions de textos legals que es consideren oportunes i tenir cura de les publicacions tècniques, periòdiques o no, de cada conselleria.

h) Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre de les matèries de competència del Consell, en allò que afecte cada conselleria, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Estadística i l'Instituto Nacional de Estadística o altres organismes que es consideren convenients.

i) Dirigir i supervisar la gestió de la secretaria general administrativa.

j) Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis comuns de la conselleria o Presidència, segons els casos, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent.

3. No obstant el que disposa l'apartat 1 del present article, en aquelles conselleries que tinguen assignades competències en matèria sanitària i educativa, podran crear-se reglamentàriament centres directius els titulars dels quals exerciran la direcció del personal sanitari i docent, i duran a terme a més a més la inspecció de les unitats respectives.

Alhora, a la conselleria que tinga assignada la matèria de justícia, es podrà crear reglamentàriament un centre directiu el titular del quals tindrà les competències en matèria del personal al servei de l'administració de justícia que corresponguen a la Generalitat Valenciana.

 

Article 70

Són funcions dels Directors Generals:

1. Disposar tot allò relatiu al règim intern dels serveis de la seua direcció i resoldre els respectius expedients, quan no siga facultat privativa del conseller, secretari autonòmic o subsecretari.

2. Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els assumptes que li assigne el reglament orgànic de la conselleria o que el conseller o el secretari autonòmic encomane a incumbència seua.

3. Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències al seu càrrec.

4. Proposar als seus òrgans superiors la resolució que estime procedent en assumptes que siguen de la seua competència i la tramitació dels quals corresponga a la direcció general.

5. Establir el règim intern de les oficines que d'ells depenguen.

6. Elevar anualment als seus òrgans superiors un informe sobre el funcionament, cost i rendiment dels serveis als seu càrrec, proposant les modificacions que li assignen les lleis, reglaments o òrgans superiors.

 

Article 71

El nivell administratiu està integrat per la resta d'unitats sota la dependència de les anteriors o directament del Conseller amb caràcter excepcional.

 

Article 72 [9]

El nivell administratiu s'organitzarà en subdireccions generals, servicis, seccions, unitats i negociats i quan calga podran establir-se altres unitats.

 

Article 73

1. En totes les conselleries, i en la Presidència, si convé, com a màxim òrgan de nivell administratiu de cadascuna, hi haurà una única secretaria general administrativa, dependent de la Subsecretaria.

2. Són funcions de la secretaria general administrativa prestar suport directe al titular de la subsecretaria, i sota la seua autoritat atendre tots els serveis generals del departament.

 

 

CAPITOL III. De l'organització territorial de les Conselleries

 

Article 74

Territorialment l'organització de les Conselleries s'estructura en serveis centrals, regulats al capítol anterior, i en serveis perifèrics.

Els serveis perifèrics seran l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que ha de regir en l'activitat de l'administració de la Generalitat Valenciana.

 

Article 75

Els serveis centrals tenen competència sobre tot el territori de la Comunitat Valenciana.

 

Article 76

Els serveis perifèrics tenen competències sols en el seu propi àmbit territorial als terminis establerts als articles 65 i 66 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

 

 

TITOL V. De la responsabilitat dels membres del Consell i de l'Administració Pública
de la Generalitat Valenciana

 

Article 77

La responsabilitat penal i civil del President de la Generalitat i dels membres del Consell s'exigirà davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, si és el cas, davant el Tribunal Suprem.

 

Article 78

Les responsabilitats d'ordre penal i civil de les autoritats i funcionaris de la Generalitat Valenciana seran exigides d'acord amb allò previs en les disposicions generals de l'Estat en la matèria, amb l'excepció que les referències al Tribunal Suprem s'entendran fetes al Tribunal Superior de Justícia Valencià.

 

Article 79

La responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública de la Generalitat Valenciana serà exigible per tota lesió que com a conseqüència del funcionament dels serveis públics patesquen els ciutadans en qualsevol de llurs béns i drets llevat de casos de força major.

 

 

DISPOSICIONS DEROGATORIES

 

Primera

Queden derogades quantes normes d'igual o inferior rang s'oposen a la present.

 

Segona

Queda expressament derogat el Reglament de Règim Interior del Consell de la Generalitat Valenciana aprovat per Decret 3 de desembre de 1982.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera

S'autoritza el Consell per adoptar quantes disposicions reglamentàries precise l'aplicació i desenvolupament d'allò disposat en la present Llei.

 

Segona

Per a allò no previst en aquesta Llei seran d'aplicació les disposicions legals de l'Estat en la matèria, equiparant-se els òrgans per analogia de llurs funcions.

 

Tercera

La present Llei entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.

 

València, a 30 de desembre de 1983.

 

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

 

 [1] Aquesta norma passa a denominar-se "Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell", es modifica i es renumeren els articles, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 12/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. (DOGV núm. 5476 de 23.03.2007) Ref. Base de dades 3764/2007.

[2] La referència a l'article 25 es canvia a l'article 21 d'acord amb la renumeracio feta per la disposició addicional única de la Llei 12/2007, de 20 de març.

[3] La referència a l'article 16.2 es canvia a l'article 12.2 d'acord amb la renumeracio feta per la disposició addicional única de la Llei 12/2007, de 20 de març.

[4] La referència a l'article 10 es canvia a l'article 6 d'acord amb la renumeracio feta per la disposició addicional única de la Llei 12/2007, de 20 de març.

[5] La referència a l'article 46 es canvia a l'article 39 d'acord amb la renumeracio feta per la disposició addicional única de la Llei 12/2007, de 20 de març.

[6] L'apartat 3 de l'article 42 es modifica per l'article 89 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (DOGV núm. 6931 de 27.12.2012) Ref. Base de dades 011715/2012.

[7] La lletra e de l'apartat 1 de l'article 43 es modifica per l'article 90 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre.

[8] La referència a l'article 3 es canvia a l'article 2 d'acord amb la renumeracio feta per la disposició addicional única de la Llei 12/2007, de 20 de març.

[9]  L'article 72 es modifica per la disposició final primera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. (DOGV núm. 6310 de 14.07.2010) Ref. Base de dades 007974/2010.