DECRET LLEI 7/2016, de 4 de novembre de 2016, del Consell, sobre l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.Publicat en:  DOGV núm. 7914 de 10.11.2016
Número identificador:   2016/8805
Referència Base de Dades:  008361/2016
 
  • Anàlisi jurídica

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: Legislació
    Matèries: Sanitat
    Descriptors:
      Temàtics: Acció concertada


  • DECRET LLEI 7/2016, de 4 de novembre de 2016, del Consell, sobre l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari. [2016/8805]

    PREÀMBUL    La regulació de la contractació pública en el si de la Unió Europea es va formar a través la Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió; la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, i la Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que actuen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE (d'ara endavant, Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE i Directiva 2014/25/UE).

    Atés que ha transcorregut el termini de transposició d'aquestes el passat el 18 d'abril de 2016, sense que l'Estat n'haja aprovat la incorporació en el nostre ordenament jurídic, entra en joc l'efecte directe reconegut per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a aquelles disposicions de les directives comunitàries que siguen suficientment clares i precises, i també que establisquen una obligació que no estiga subjecta a cap excepció ni condició i, per tant, les puguen invocar els particulars davant de la jurisdicció nacional.    D'altra banda, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat va aprovar en la sessió de la Comissió Permanent de 15 de març de 2016 una recomanació als òrgans de contractació, en relació amb l'aplicació de les noves directives de contractació administrativa, publicada en el BOE núm. 66, de 17 de març de 2016.

    La Directiva 2014/24/UE estableix i determina, en el considerant 6, que «els serveis no econòmics d'interés general han de quedar exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta directiva». D'altra banda, també la Directiva, per a aquells que defineix com a «serveis a les persones», és a dir, alguns serveis socials, sanitaris i educatius, estableix que les administracions competents per raó de la matèria «continuen tenint llibertat per a prestar per si mateixes aquests serveis o organitzar els serveis socials o sanitaris, de manera que no siga necessari subscriure contractes públics, per exemple, per mitjà del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a tots».    A fi de donar una resposta eficient i eficaç a la concertació d'aquelles prestacions adreçades a les persones vulnerables i en concrets serveis sanitaris, a fi de garantir els principis d'atenció personalitzada i integral, d'arrelament de la persona en l'entorn social, elecció de la persona i continuïtat en l'atenció i la qualitat en serveis que no admeten demora, és necessari introduir figures, en el marc de les directives comunitàries, que donen una resposta urgent i adequada a l'hora de proveir aquests serveis.

    L'acció concertada és una manera de gestió de serveis alternativa a la gestió directa o indirecta dels serveis públics, no econòmics, que realitzen entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de les persones. De vegades, i potser per la falta de claredat de la normativa de contractes públics, s'ha assimilat al règim dels concerts com si foren una determinada modalitat de contractes de la Llei de Contractes del Sector Públic. El règim jurídic a què ha d'ajustar-se la realització de les accions concertades no sempre ha sigut clar i perfectament delimitat. Tenint en compte això, és necessari i oportú donar l'adequada cobertura jurídica a aquesta acció social competència de la Generalitat, mentre que es regula sobre la matèria contractual a prestacions que comporten la protecció de la salut i un elevat contingut social, i de protecció dels drets fonamentals.

    La Directiva 2014/24/UE, en el marc de les previsions del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, afirma expressament que l'aplicació de la normativa contractual pública no és l'única possibilitat de què gaudeixen les autoritats competents per a la gestió dels serveis a les persones. En conseqüència, no sembla oportú que es restringisquen les possibilitats d'organització dels dits serveis amb tercers, i s'admeten únicament les que deriven de la legislació de contractes del sector públic. Aquesta disposició del nostre dret comunitari, precisament el considerant 114, avala la tesi que es planteja en aquest decret llei, ja que destaca que els operadors econòmics que complisquen les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, sempre que el dit sistema garantisca una publicitat suficient i s'ajuste als principis de transparència i no discriminació, poden accedir a la gestió d'aquests serveis.

    Les formes de prestació dels serveis de caràcter sanitari a les persones, que s'estableixen per mitjà de decret llei, es basen en una concepció equilibrada i complementària de gestió directa, indirecta i acció concertada, i garanteixen l'aplicació de la normativa de contractació del sector públic, amb les economies que genera, sempre que els operadors econòmics actuen en el mercat amb ànim de lucre i, conseqüentment, hi incorporen als preus un benefici industrial. És per això que l'acció concertada se cenyeix, en el marc de la recent jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a entitats sense ànim de lucre, de manera que la seua retribució es limita al reintegrament de costos i sempre en el marc del principi d'eficiència pressupostària.

    D'aquesta manera, la prestació de serveis en règim de gestió directa objectiva els costos; la gestió indirecta recorre al mercat per a la determinació dels preus, i en l'acció concertada, per mitjà de mòduls, permet un adequat control dels costos de les diferents prestacions que, a més, d'acord amb aquest decret llei, han de ser transparents i publicar-se periòdicament.

    Aquest decret llei dóna cabuda a la prestació de serveis a les persones per mitjà de l'acció concertada de l'Administració amb entitats sense ànim de lucre; i no planteja cap dubte des del punt de vista de l'operador econòmic, ja que s'entén que si aquest operador aspira legítimament a obtindre un benefici empresarial, com a conseqüència de la seua relació amb l'Administració, aquesta només ho podrà fer en el marc d'un procés de contractació pública.

    Cal mencionar tant la capacitat d'organització de la prestació de serveis no econòmics d'interés general a les persones reconeguda pel Tractat de Funcionament de la Unió Europea, com la recent normativa europea sobre contractació, i la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 28 de gener de 2016 (assumpte C-50/14). En aquesta última, s'admet la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, autoritzada per la legislació dels estats membres, com a instrument per a la consecució dels objectius de solidaritat i d'eficiència pressupostària, controlant els costos dels serveis a les persones sempre que aquestes entitats «no obtinguen cap benefici de les seues prestacions, independentment del reembossament dels costos variables, fixos i permanents necessaris per a prestar-les, ni proporcionen cap benefici als seus membres».    La salut constitueix un dret essencial de la persona i, com a tal, només a través de la satisfacció individual i col·lectiva pot materialitzar-se la igualtat substancial entre les persones.

    El dret a la protecció de la salut, reconegut en l'article 43 de la Constitució Espanyola, imposa als poders públics el deure d'organitzar i tutelar la salut pública a través de les mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

    L'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana està establit en els articles 49.1.11a i 54 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, per mitjà de l'ordenació de l'assistència sanitària, així com la prevenció de la malaltia i la protecció i promoció de la salut individual i col·lectiva.

    La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, va iniciar l'última reforma del sistema sanitari espanyol amb la creació del Sistema Nacional de Salut, basat en la universalitat i el caràcter públic, i concebut com el conjunt dels serveis de salut de les comunitats autònomes, convenientment coordinats.

    Pel que fa al nostre àmbit territorial i competencial, l'any 2014 es va aprovar la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, i correspon a la Generalitat determinar les directrius a què han de convergir les actuacions dels poders públics valencians en matèria de salut, així com establir els mitjans que garantisquen aquestes actuacions, mesures i prestacions del Sistema Valencià de Salut.

    Aquest decret llei s'adopta a l'empara de les exigències d'extraordinària i urgent necessitat que estableix l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a l'aprovació d'un decret llei.

    En aquest cas, l'extraordinària i urgent necessitat està justificada per la falta de transposició de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, a l'ordenament jurídic espanyol i per la incertesa del moment en què es produirà, i és molt urgent aclarir que l'acció concertada posseeix una naturalesa diferent del contracte públic, així com determinar els principis a què se n'ha d'ajustar la realització.

    La norma, l'objecte de la qual se circumscriu a establir mesures urgents necessàries per a la posada en funcionament del règim d'acció concertada per a la prestació a les persones de serveis de caràcter sanitari a la Comunitat Valenciana, s'estructura en setze articles, una disposició derogatòria i dos disposicions finals, i autoritza la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per al seu desplegament reglamentari, i permet l'execució d'accions concertades singularitzades i de caràcter múltiple.

    Per tant, d'acord amb el que disposa l'article 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,el Consell, prèvia deliberació, en la reunió del dia 4 de novembre de 2016,    DECRETE    Article 1. Objecte

    Aquest decret llei té per objecte establir les mesures urgents necessàries per a la posada en funcionament del règim d'acció concertada per a la prestació a les persones de serveis de caràcter sanitari a la Comunitat Valenciana.    Article 2. Prestació de serveis sanitaris a les persones

    La conselleria competent en matèria de sanitat podrà gestionar la prestació a les persones de serveis de caràcter sanitari de les maneres següents:

    a) Mitjançant gestió directa o amb mitjans propis.

    b) Mitjançant gestió indirecta d'acord amb alguna de les fórmules establides en la normativa sobre contractes del sector públic.

    c) Mitjançant acords d'acció concertada amb entitats públiques o amb entitats privades sense ànim de lucre.    Article 3. Concepte i règim general d'acció concertada sanitària

    Els acords d'acció concertada sanitària són instruments organitzatius de naturalesa no contractual a través dels quals la conselleria competent en matèria de sanitat podrà organitzar la prestació de serveis de caràcter sanitari el finançament, accés i control dels quals siguen de la seua competència, ajustant-se al procediment i els requisits previstos en aquest decret llei i a la normativa sectorial i de desplegament que siga aplicable.    Article 4. Principis generals de l'acció concertada sanitària

    La conselleria competent en matèria de sanitat ajustarà les accions concertades amb tercers, per a la prestació a les persones de serveis sanitaris, als principis següents:

    a) Subsidiarietat, d'acord amb el qual l'acció concertada amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre estarà subordinada, amb caràcter previ, a la utilització òptima dels recursos propis.

    b) Solidaritat, fomentant la implicació de les entitats del tercer sector en la prestació de serveis a les persones de caràcter sanitari, d'acord amb el que estableix la Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del Tercer Sector d'Acció Social.

    c) Igualtat, garantint que en l'acció concertada quede assegurat que l'atenció que es preste es realitze en plena igualtat amb les persones que siguen ateses directament per l'Administració.

    d) Publicitat, preveient que les convocatòries de sol·licituds d'acció concertada, quan tinguen caràcter periòdic, i l'adopció d'acords d'acció concertada siga objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

    e) Transparència, difonent en el portal de transparència els acords d'acció concertada en vigor en cada moment.

    f) No discriminació, establint condicions d'accés a l'acció concertada que garantisquen la igualtat entre les entitats que hi opten.

    g) Eficiència pressupostària, fixant les contraprestacions econòmiques que han de percebre les entitats concertades d'acord amb les tarifes màximes o mòduls que s'establisquen, que han de cobrir com a màxim els costos variables, fixos i permanents de prestació del servei, sense incloure benefici industrial.    Article 5. Règim de l'acció concertada per a la prestació de serveis sanitaris

    1. La conselleria competent en matèria de sanitat, i sense perjudici de l'aplicació de formes de gestió directa o indirecta, podrà organitzar la prestació de serveis sanitaris per mitjà d'acords d'acció concertada amb entitats públiques o amb entitats privades sense ànim de lucre, tenint en compte, amb caràcter previ, la utilització òptima dels seus recursos sanitaris propis.

    2. La conselleria competent en matèria de sanitat fixarà, a través de condicions administratives i tècniques, els requisits i les condicions mínimes, bàsics i comuns, aplicables a l'acció concertada, així com les seues condicions econòmiques, atenent les tarifes màximes o mòduls, revisables periòdicament, que retribuiran com a màxim els costos variables, fixos i permanents de les prestacions i garantirà la indemnitat patrimonial de l'entitat prestadora, sense incloure benefici industrial.    3. Podran accedir al règim d'acció concertada les entitats públiques o privades sense ànim de lucre prestadores de serveis sanitaris prèviament autoritzades per l'administració sanitària.

    4. Quan la prestació del servei comporte processos que requerisquen diversos tipus d'intervencions en distints serveis o centres, l'Administració competent podrà adoptar un sol acord d'acció concertada amb dues o més entitats i establir en aquest acord mecanismes de coordinació i col·laboració de compliment obligatori.

    5. Les accions concertades hauran d'establir-se amb una durada temporal no superior a quatre anys. Les eventuals pròrrogues, quan estiguen expressament previstes en l'acord d'acció concertada, podran ampliar la duració total a deu anys. En acabar aquest període, la conselleria amb competències en matèria de sanitat podrà establir un nou acord.

    6. El règim d'acció concertada serà incompatible amb la concessió de subvencions econòmiques per al finançament de les activitats o serveis que hagen sigut objecte de concert.    Article 6. Requisit de les entitats públiques o privades sense ànim de lucre

    Els requisits que han de complir les entitats que es vulguen acollir al règim d'acció concertada, a més dels que puguen determinar els òrgans competents, són els següents:

    a) Estar degudament inscrites en el Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris les activitats i serveis objecte de l'acció concertada quan s'establisca aquest requisit normativament.    b) Acreditar una experiència mínima en l'atenció del col·lectiu a què es dirigeix l'objecte de l'acció concertada, per un termini de temps mínim que fixarà l'òrgan competent per a aprovar els acords.

    c) Acreditar la solvència financera, tal com establisca l'òrgan competent per a aprovar els acords d'acció concertada.

    d) Acreditar la solvència tècnica per a prestar el servei, tal com establisca l'òrgan competent per a aprovar els acords d'acció concertada.    e) Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

    f) Quan l'objecte de l'acció concertada consistisca en serveis que, d'acord amb la normativa vigent, hagen de prestar-se en un espai físic determinat, acreditar la titularitat del centre, o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència de l'acord d'acció concertada.

    g) Acreditar el compliment de la normativa que, amb caràcter general o específic, els siga aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.

    h) Acreditar el compliment del que estableix la normativa de prevenció de riscos laborals, plans d'autoprotecció, plans d'emergència o mesures d'emergència, segons siga procedent.    Article 7. Procediments de concertació per a la prestació de serveis sanitaris i criteris de selecció

    1. La conselleria competent en matèria de sanitat regularà els procediments específics perquè les entitats, que complisquen els requisits establerts, puguen acollir-se al règim d'acció concertada, d'acord amb els principis generals establerts en l'article 4 d'aquest decret llei.    2. Per a l'adopció d'acords d'acció concertada, la normativa de desplegament establirà els criteris de selecció d'entitats, quan calga, en funció de les limitacions pressupostàries o del nombre o característiques de les prestacions susceptibles d'acció concertada.    3. Les convocatòries, si escau, el règim de l'acció concertada i el seguiment d'aquests que tinguen lloc en virtut d'aquest decret llei es regiran pels criteris de transparència i publicitat, de manera que tot el procés es farà públic a través de la publicació en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

    4. Podran establir-se els criteris de selecció d'entitats següents:    a) La implantació en la localitat on es prestarà el servei.    b) Els anys d'experiència acreditada en la prestació del servei.

    c) La valoració de les persones ateses, si ja haguera prestat el servei anteriorment.

    d) Les certificacions de qualitat.

    e) La continuïtat en l'atenció o qualitat prestada.

    f) L'arrelament de les persones objecte de l'acció concertada en l'entorn d'atenció.

    g) Les bones pràctiques socials i de gestió de personal, incloent-hi aquelles mesures tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball i la inserció social i laboral de persones amb diversitat funcional, d'acord amb el que preveu la legislació de contractes del sector públic; i especialment en l'execució de les prestacions objecte de l'acció concertada.

    h) Qualssevol altres que siguen determinants per a la valoració de la capacitat i idoneïtat de les entitats.    Article 8. Formalització i efectes dels acords d'acció concertada per a la prestació de serveis sanitaris

    1. Els acords d'acció concertada per a la prestació d'un servei sanitari concret es formalitzaran en document administratiu amb el contingut que establisca la normativa de desplegament i específica que siga aplicable. En aquest han de constar els drets i obligacions d'ambdues parts, així com les característiques concretes del servei, amb subjecció al que estableix aquest decret llei i a les condicions tècniques del servei concertat.

    2. Els acords d'acció concertada obliguen l'entitat que concerta a prestar a les persones els serveis de caràcter sanitari en les condicions que establisca la normativa aplicable i, de conformitat amb aquesta, l'acord de concertació.

    3. No es podrà percebre dels que siguen receptors dels serveis cap quantitat pels serveis concertats, llevat que s'establisca per llei.    4. El pagament per part dels que reben qualsevol prestació per serveis addicionals, i el seu import, haurà de ser prèviament autoritzat per l'Administració concertant.    Article 9. Finançament

    1. Els acords d'acció concertada obliguen l'Administració a assignar fons públics per al sosteniment dels serveis concertats.    2. Els fons públics, destinats al sosteniment dels serveis concertats, s'assignaran en la quantia global establida en els pressupostos generals de la Generalitat Valenciana.

    3. Les tarifes que es fixen com a contraprestació econòmica de l'acció concertada en cap cas podran ser superiors a les fixades en la llei de taxes vigent.    Article 10. Obligacions de les entitats

    1. L'acció concertada obliga les entitats a prestar gratuïtament els serveis objecte d'aquesta, d'acord amb les condicions tècniques corresponents i amb subjecció a les normes vigents, llevat que aquestes normes prevegen la participació econòmica de qui rep el servei. En aquest cas, l'entitat només pot percebre les quotes que haja fixat reglamentàriament l'administració pública.

    2. L'entitat titular del servei s'obliga a complir les condicions tècniques, així com les normes establides per al règim jurídic de l'acord de concertació.    Article 11. Pagament del cost de l'acció concertada

    1. L'Administració ha de tramitar mensualment l'ordre de pagament dels preus per servei que s'hagen establert, d'acord amb les tarifes establides per a l'acció concertada, després de la presentació d'una factura mensual per part de les entitats pels serveis prestats.    2. L'entitat ha de presentar la factura mencionada en l'apartat anterior, juntament amb la llista de persones ateses, en la forma que determine la conselleria competent en matèria de salut.

    3. Les quantitats corresponents a les quotes pagades per les persones ateses, en el cas dels serveis en què es preveja la participació econòmica, han de ser deduïdes prèviament de la factura corresponent.    4. Ambdós conceptes de despesa tenen jurídicament el concepte de contraprestació pels serveis socials concertats amb les entitats.    5. Les quantitats pagades per l'Administració per l'acció concertada han de justificar-se anualment per mitjà de l'aportació, per part de la persona titular, d'un informe d'auditoria externa dels comptes de les entitats o del servei de l'any anterior, així com d'un informe d'auditoria externa, relatiu a l'aplicació dels fons percebuts per part de l'entitat en concepte de pagament de l'acció concertada.

    6. La percepció indeguda de quantitats per part de qui és titular del servei, d'acord amb el que preveu aquest decret llei, comporta l'obligació de reintegrament d'aquestes quantitats, després de la tramitació del procediment que corresponga, amb audiència de la persona interessada.    Article 12. Inspecció i control

    Els serveis d'acció concertada per a la prestació de serveis sanitaris queden subjectes al control de caràcter financer i a les funcions inspectores i sancionadores de les administracions competents en la matèria, així com al règim de penalitats que s'establisca per a cada acció concertada en les condicions administratives de l'acord.    Article 13. Limitacions a la contractació o cessió de l'acció concertada

    1. Queda prohibida la cessió, total o parcial, dels serveis objecte de l'acord d'acció concertada, excepte quan l'entitat concertada siga declarada en concurs de creditors amb autorització expressa i prèvia de l'Administració, la qual adoptarà les mesures necessàries per a garantir la continuïtat i la qualitat del servei.

    2. Les entitats concertades hauran d'acreditar la seua idoneïtat per a prestar els serveis objecte de l'acord d'acció concertada. Quan els mitjans materials i personals de què disposen no siguen suficients, podran recórrer a la col·laboració de tercers, sense que això puga comportar el trasllat de l'execució d'un percentatge superior al que establisca la normativa de desplegament o, d'acord amb aquesta, l'acord d'acció concertada.

    3. L'acord d'acció concertada, en el marc que establisca la normativa de desplegament, podrà imposar condicions sobre el règim de contractació de les actuacions concertades.    Article 14. Modificacions de l'acció concertada

    1. Les variacions que puguen produir-se en els serveis públics, per circumstàncies derivades de les necessitats d'atenció a les persones receptores del servei o per altres circumstàncies individualitzades, donaran lloc a la modificació de l'acció concertada, sempre que no afecten els requisits que origina l'aprovació.

    2. S'entén com a causa de modificació de l'acció concertada el canvi de titular del servei, sempre que la nova titularitat se subrogue en els drets i les obligacions derivats del concert.

    3. L'acció concertada es modificarà d'ofici o a instància del titular del servei, i és preceptiva, en el primer cas, l'audiència de la part interessada.

    4. L'Administració competent podrà revisar les condicions tècniques i els mòduls econòmics d'ofici o a instància d'una o més entitats titulars del servei objecte de l'acció concertada.

    5. En tot cas, l'Administració competent ha de donar audiència a les parts interessades perquè puguen formular propostes i al·legacions abans d'acordar una revisió i la modificació de les condicions de l'acció concertada.

    6. La freqüència de les revisions de les condicions tècniques o dels mòduls econòmics en cap cas pot ser inferior a un any natural.

    Article 15. Extinció

    1. Són causes d'extinció de l'acció concertada:

    a) L'acord mutu dels que intervenen, manifestat amb l'antelació al fet que es determine en l'acció concertada per a garantir la continuïtat del servei.

    b) L'incompliment greu de les obligacions derivades de l'acció concertada per part de l'Administració o del titular del servei, després del requeriment per a exigir el compliment de les obligacions derivades del concert.

    c) El venciment del termini de durada de l'acció concertada, llevat que se n'acorde la pròrroga o renovació.

    d) L'extinció de la persona jurídica a què correspon la titularitat.    e) La revocació de l'acreditació, homologació o autorització administrativa de l'entitat concertada o dels serveis de l'acció concertada.    f) El cessament voluntari, degudament autoritzat, de l'entitat concertada en la prestació del servei.

    g) La inviabilitat econòmica de qui és titular de l'acció concertada, constatada pels informes d'auditoria que se sol·liciten.

    h) La negativa o la denegació d'atenció als usuaris derivats per l'Administració competent, o la prestació de serveis no objecte de l'acció concertada o no autoritzats per aquesta.

    i) La sol·licitud de pagament a les persones receptores de serveis o prestacions complementàries quan no hagen sigut autoritzades per l'Administració.

    j) La infracció de les limitacions a la contractació o cessió de serveis concertats.

    k) La resta de causes que establisca la normativa sectorial o, d'acord amb aquesta, els acords d'acció concertada.

    2. Si s'extingeix l'acord d'acció concertada, l'Administració competent garantirà la continuïtat de la prestació del servei de què es tracte.

    Article 16. Resolució de conflictes

    Les qüestions litigioses derivades de l'aplicació del règim d'acció concertada seran resoltes per l'Administració competent amb audiència prèvia de la persona interessada, sense perjudici que, una vegada esgotada la via administrativa, es puguen sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

    DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA    Única. Derogació normativa

    Queden derogades totes les normes que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que preveu aquest decret llei.

    DISPOSICIONS FINALS    Primera. Desplegament reglamentari

    Es faculta la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en l'àmbit de la seua competència, per a dictar totes les disposicions reglamentàries que siguen necessàries per al desplegament d'aquest decret llei, i també per a acordar les mesures necessàries per a garantir la immediata i efectiva execució i implantació de les seues previsions.

    Segona. Entrada en vigor

    Aquest decret llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana    València, 4 de novembre de 2016.    El president de la Generalitat,

    XIMO PUIG FERRER    La consellera de Sanitat Universal

    i Salut Pública,

    CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ