DECRET 126/2023, de 4 d'agost, del Consell, de modificació de determinats aspectes del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.Publicat en:  DOGV núm. 9655 de 04.08.2023
Número identificador:   2023/8803
Referència Base de Dades:  008486/2023
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Organització de l'administració
  Descriptors:
    Temàtics: reglament intern, administració regional, competència administrativa , Govern Valencià, Presidència de la Generalitat, Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, Conselleria de Justícia i Interior, Conselleria de Sanitat, Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, XI legislatura, monografies


 • DECRET 126/2023, de 4 d'agost, del Consell, de modificació de determinats aspectes del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. [2023/8803]

  PREÀMBUL  El Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, ha establit l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. Atés que s'han advertit diversos errors en la publicació de la norma, i atesa la conveniència d'introduir alguns canvis puntuals en l'estructura i en l'atribució de determinades competències, mitjançant aquesta norma s'estableixen les corresponents modificacions del Decret 112/2023.

  En virtut d'això, i fent ús de les atribucions conferides en l'article 64 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 d'agost de 2023,

  DECRETE  Article únic

  Es modifiquen i corregeixen determinades disposicions del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, que s'hi integren en el text d'aquest, i que queda redactat en els terminis que es consignen en l'annex del present decret.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Nomenaments de persones titulars de direccions generals  Els nomenaments de les persones titulars de direccions generals la denominació de les quals es modifica en el present decret s'han d'entendre fets en la direcció general amb la denominació que en ell s'estableix.

  Segona. Entrada en vigor

  Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seua aprovació.  València, 4 d'agost de 2023  El president de la Generalitat,

  CARLOS MAZÓN GUIXOT

  ANNEX  DECRET 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

  PREÀMBUL  El Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, ha determinat les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat. Aquesta norma organitzativa ha sigut completada, quant a les secretaries autonòmiques, pel Decret 12/2023, de 20 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell. En conseqüència, és procedent adoptar les mesures organitzatives necessàries per a establir l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries, amb l'objectiu primordial d'atendre amb eficàcia les competències que s'han atribuït a cadascun dels departaments esmentats.  En virtut d'això, i fent ús de les atribucions conferides en l'article 64 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 25 de juliol de 2023,

  DECRETE  TÍTOL I

  Estructura i competències dels òrgans superiors

  i directius de la Presidència de la Generalitat  CAPÍTOL I

  Organització general de la Presidència  Article 1. Competències del president de la Generalitat

  1. Al president de la Generalitat, com al més alt representant de la Comunitat Valenciana, li corresponen les funcions establides en l'article 10 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

  2. El president de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'Estat a la Comunitat Valenciana, promulga, en nom del rei, les lleis de la Generalitat.

  3. El president de la Generalitat, com a president del Consell, dirigeix i coordina les accions de govern, sense perjudici de les atribucions i responsabilitats de les persones titulars de cada conselleria.

  4. El president de la Generalitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la llei del Consell, i les que estableix l'article 2 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

  Article 2. Organització de la Presidència de la Generalitat

  1. Sota la direcció superior del president, la Presidència s'estructura en tres nivells: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que es disposa en el present decret, i nivell administratiu.

  2. El nivell administratiu de la Presidència de la Generalitat està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant un decret del president de la Generalitat es desplegarà, de conformitat amb el que dispose el reglament orgànic i funcional de la Presidència, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública.

  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius de la Presidència  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius  Article 3. Estructura dels òrgans superiors i directius

  Sota l'autoritat del president, la Presidència de la Generalitat està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:

  a) Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència.

  b) Secretaria Autonòmica del Gabinet del President i Comunicació.  c) Secretaria Autonòmica de Presidència.

  d) Advocat o Advocada General de la Generalitat.

  e) Sotssecretaria.

  f) Direcció General de Relacions amb les Corts.

  g) Direcció General de Transparència i Participació.

  h) Direcció General d'Organització i Coordinació Institucional.

  i) Direcció General de l'Oficina de Premsa de la Presidència.

  j) Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes.  k) Delegació del Consell a Alacant, amb rang de direcció general.

  l) Delegació del Consell a Castelló, amb rang de direcció general.  m) Direcció General de la Secretaria del Gabinet del President.

  n) Direcció General de Projectes Estratègics.

  o) Direcció General de Comunicació i Promoció Institucional.

  p) Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern.

  q) Direcció General de Relacions amb la Unió Europea, l'Estat i Acció Exterior.

  r) Direcció General d'Administració Local.

  s) Direcció General de Simplificació Administrativa.

  t) Direcció General de l'Advocacia General.

  Secció segona

  Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència  Article 4. Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència

  1. La Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència és l'òrgan que exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de relacions amb les Corts i amb les altres institucions de la Generalitat; direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu; direcció de l'Oficina de Premsa de la Presidència de la Generalitat; ordenació i tramitació dels procediments relacionats amb la promoció institucional; participació ciutadana; transparència de l'activitat pública, bon govern i memòria democràtica; foment de l'autogovern; relacions amb les comunitats autònomes, i coordinació de les delegacions del Consell.

  2. De la Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Relacions amb les Corts.

  b) Direcció General de Transparència i Participació.

  c) Direcció General d'Organització i Coordinació Institucional.

  d) Direcció General de l'Oficina de Premsa de la Presidència.

  e) Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes.  f) Delegació del Consell a Alacant, amb rang de direcció general.  g) Delegació del Consell a Castelló, amb rang de direcció general.

  Article 5. Direcció General de Relacions amb les Corts

  La Direcció General de Relacions amb les Corts exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, respecte de les relacions amb les Corts, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les publicacions de la Generalitat, el Registre d'Òrgans Col·legiats i el Registre de Convenis de la Generalitat.  Article 6. Direcció General de Transparència i Participació

  La Direcció General de Transparència i Participació exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de potenciació i coordinació de les polítiques del Consell en matèria de transparència en l'activitat pública i participació ciutadana; memòria democràtica; foment de l'autogovern; supervisió, coordinació i promoció de la formació i l'avaluació dels mecanismes de participació i transparència; suport als valencians residents en l'exterior, les cases regionals i les federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana, i el Registre i l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.  Article 7. Direcció General d'Organització i Coordinació Institucional

  La Direcció General d'Organització i Coordinació Institucional exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'organització, protocol, desenvolupament dels actes del president i coordinació de les conselleries que participen en aquests.

  Article 8. Direcció General de l'Oficina de Premsa de la Presidència  La Direcció General de l'Oficina de Premsa de la Presidència exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'elaboració, gestió i tramitació de l'actualitat informativa del president de la Generalitat. De la mateixa manera, li competeix la direcció del personal que exercisca les seues funcions en llocs de treball de l'Agrupació de Llocs de comunicació i relacions informatives.

  Article 9. Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes

  La Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, relatives a la direcció i coordinació de les relacions del Consell amb altres comunitats autònomes.  Article 9 bis. Delegacions del Consell a Alacant i Castelló

  1. A la Delegació del Consell a Alacant, amb rang de direcció general, li correspon executar la política del Consell, i impulsar i coordinar l'activitat de l'Administració de la Generalitat a la província d'Alacant.  2. A la Delegació del Consell a Castelló, amb rang de direcció general, li correspon executar la política del Consell, i impulsar i coordinar l'activitat de l'Administració de la Generalitat a la província de Castelló  Secció tercera

  Secretaria Autonòmica del Gabinet del President i Comunicació  Article 10. Secretaria Autonòmica del Gabinet del President i Comunicació

  1. La Secretaria Autonòmica del Gabinet del President i Comunicació exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de programació i desenvolupament dels actes del president de la Generalitat; coordinació de l'agenda institucional del president, i de la de les persones integrants del Consell i dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat; promoció i imatge institucional de la Generalitat; política informativa; comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació; suport per a l'anàlisi de les polítiques del Consell; inici i determinació dels continguts dels expedients en matèria de promoció institucional, i la gestió dels projectes estratègics per a la Comunitat Valenciana.  2. Dependrà orgànicament i funcionalment d'aquesta secretaria autonòmica el personal que exercisca les seues funcions en llocs de treball de l'Agrupació de Llocs de comunicació i relacions informatives, sense perjudici de l'òrgan administratiu on presten els seus serveis, segons les necessitats d'aquests. A més, a la Secretaria Autonòmica del Gabinet del President i Comunicació li competeix la superior coordinació dels departaments amb funcions de comunicació i relacions informatives de les entitats del sector públic autonòmic.  3. De la Secretaria Autonòmica del Gabinet del President i Comunicació depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de la Secretaria del Gabinet del President

  b) Direcció General de Comunicació i Promoció Institucional

  c) Direcció General de Projectes Estratègics  Article 11. Direcció General de la Secretaria del Gabinet del President

  La Direcció General de la Secretaria del Gabinet del President exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, respecte al suport per a l'anàlisi de les polítiques del Consell i a la coordinació de la Secretaria del Gabinet del President.  Article 12. Direcció General de Comunicació i Promoció Institucional  La Direcció General de Comunicació i Promoció Institucional exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de política informativa i comunicació institucional de la Generalitat, relació amb els mitjans de comunicació social, seguiment del contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en el marc de la Comissió Mixta de Seguiment i Control, i inici i determinació dels continguts dels expedients en matèria de promoció institucional.  Article 13. Direcció General de Projectes Estratègics

  La Direcció General de Projectes Estratègics exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació i seguiment dels projectes estratègics per a la Comunitat Valenciana, així com la pertinença a les comissions de treball i seguiment que es puguen realitzar per a la seua tramitació.

  Secció quarta

  Secretaria Autonòmica de Presidència

  i òrgans directius dependents  Article 14. Secretaria Autonòmica de Presidència i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica de Presidència és l'òrgan que exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'assessorament al president i impuls de l'acció política i interdepartamental del Consell; coordinació general de la seua política legislativa; coordinació de les secretaries autonòmiques i de les sotssecretaries, especialment pel que fa a aquelles actuacions que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell; coordinació de la secretaria i el càrrec de portaveu del Consell, administració local i lluita contra la despoblació; relacions amb la Unió Europea i l'Estat; acció exterior; simplificació administrativa; qualitat dels serveis públics i qualssevol altres funcions que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

  2. De la Secretaria Autonòmica de Presidència depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern

  b) Direcció General de Relacions amb la Unió Europea, l'Estat i Acció Exterior

  c) Direcció General d'Administració Local

  d) Direcció General de Simplificació Administrativa  Article 15. Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern  La Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, per al suport a la Presidència, l'establiment de les directrius generals de l'acció del Consell, la coordinació de la secretaria i el càrrec de portaveu del Consell, sense perjudici de les competències que corresponen a les persones titulars de la Secretaria i el càrrec de portaveu del Consell, la coordinació del programa legislatiu del Consell i la coordinació de l'execució dels acords del Consell.  Article 16. Direcció General de Relacions amb la Unió Europea, l'Estat i Acció Exterior

  1. La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea, l'Estat i Acció Exterior exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, relatives a la direcció i coordinació de les relacions del Consell amb els organismes de la Unió Europea i organitzacions interregionals i internacionals, l'acció exterior de la Generalitat, i la direcció i coordinació de les relacions del Consell amb l'Administració general de l'Estat.

  2. La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea, l'Estat i Acció Exterior assumeix les funcions de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les, per a la representació, defensa i promoció dels interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant de les institucions i òrgans de la Unió Europea, així com la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid. A aquest efecte, prestarà el suport necessari als membres del Consell i al personal de l'Administració de la Generalitat per a desenvolupar allí les seues funcions.  Article 17. Direcció General d'Administració Local

  La Direcció General d'Administració Local exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, relatives a l'estudi, informe i resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització, béns i serveis de les entitats locals i de l'organització territorial, i també la tutela financera de les entitats locals i les polítiques en matèria de lluita contra la despoblació.  Article 18. Direcció General de Simplificació Administrativa

  La Direcció General de Simplificació Administrativa exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, relatives a l'estudi, optimització i impuls organitzatiu i legislatiu de les qüestions relatives a la simplificació de les tasques administratives i el desenvolupament i impuls de les aplicacions que milloren els processos interns de l'administració pública i la qualitat dels serveis públics.  Secció cinquena

  Advocacia General de la Generalitat  Article 19. Advocacia General de la Generalitat i òrgan directiu dependent

  1. Correspon a l'Advocacia General de la Generalitat, sota la superior direcció de l'advocat o advocada general de la Generalitat, la prestació de l'assistència jurídica regulada en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'assistència jurídica a la Generalitat. El seu titular tindrà rang de secretari autonòmic o secretària autonòmica.

  2. De l'Advocacia General depén la Direcció General de l'Advocacia General.  Article 20. Direcció General de l'Advocacia General

  La Direcció General de l'Advocacia General assumeix les funcions d'assistència jurídica en la seua doble funció d'assessorar en dret l'Administració i representar-la i defensar-la davant dels òrgans jurisdiccionals, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat.

  Secció sisena

  Sotssecretaria  Article 21. Sotssecretaria

  La Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Presidència, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

  TÍTOL II

  Estructura i competències dels òrgans superiors i directius de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport  CAPÍTOL I

  Organització general de la Vicepresidència Primera

  i Conselleria de Cultura i Esport  Article 22. Competències de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

  1. La persona titular de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, en la seua condició de titular de la Vicepresidència Primera, s'encarregarà dels assumptes que el president de la Generalitat li encomane que formen part de les matèries de la competència d'aquest. En la condició de titular de la Vicepresidència, assumeix les funcions de la Presidència del Consell en cas de vacant o en absència del seu titular.

  2. La persona titular de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 3 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

  Article 23. Organització de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

  1. La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport s'estructura en tres nivells, tots subjectes a la direcció superior del seu titular: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que disposa el present decret, i nivell administratiu.

  2. El nivell administratiu de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant una ordre de la Conselleria es desenvoluparà, de conformitat amb el que dispose el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública.

  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius de la Vicepresidència Primera

  i Conselleria de Cultura i Esport  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport  Article 24. Estructura dels òrgans superiors i directius

  Sota l'autoritat de la persona titular de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, aquesta conselleria està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:

  a) Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

  b) Sotssecretaria

  c) Direcció General de Cultura

  d) Direcció General de Patrimoni Cultural

  e) Direcció General d'Esport

  Secció segona

  Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport  Article 25. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

  1. La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de proposta i execució de la política cultural relativa a teatre, música, cinema, dansa, circ, exposicions i museus, llibre, biblioteques, arxius, patrimoni cultural valencià, esport, pilota valenciana, la gestió de les infraestructures culturals i esportives, mecenatge i ajudes i subvencions de l'àmbit cultural i esportiu.

  2. De la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Cultura

  b) Direcció General de Patrimoni Cultural

  c) Direcció General d'Esport  Article 26. Direcció General de Cultura

  La Direcció General de Cultura exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de conservació, protecció, enriquiment, difusió i foment de la cultura, en especial les polítiques de foment del llibre i la lectura; impuls i investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià; patrimoni bibliogràfic, gestió de biblioteques, i arxius.  Article 27. Direcció General de Patrimoni Cultural

  La Direcció General de Patrimoni Cultural exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració, difusió i foment del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble; museus i suport tècnic.

  Article 28. Direcció General d'Esport

  La Direcció General d'Esport exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de foment i promoció de l'activitat esportiva, dinamització de la pràctica esportiva ciutadana, relació i col·laboració amb les entitats i organismes esportius, cooperació amb entitats privades que fomenten l'esport, i, especialment, per la seua singularitat, les vinculades a la pilota valenciana, i coordinació dels esdeveniments de caràcter esportiu organitzats per la Generalitat.

  Secció tercera

  Sotssecretaria  Article 29. Sotssecretaria

  La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, respecte del personal adscrit a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.  TÍTOL III

  Estructura i competències dels òrgans superiors i directius

  de la Vicepresidència Segona

  i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge  CAPÍTOL I

  Organització general de la Vicepresidència Segona

  i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge  Article 30. Competències de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

  1. La persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge exerceix de secretària del Consell.

  2. La persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 4 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i denominació de les conselleries i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

  Article 31. Organització de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

  1. La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge s'estructura en tres nivells, tots subjectes a la direcció superior de la persona titular de la conselleria: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que disposa el present decret, i nivell administratiu.

  2. El nivell administratiu de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant una ordre de la Conselleria es desenvoluparà, de conformitat amb el que dispose el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública.  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius de la Vicepresidència Segona

  i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge  Article 32. Estructura dels òrgans superiors i directius

  1. Sota l'autoritat de la persona titular de la Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, aquesta conselleria està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:  a) Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat.

  b) Secretaria Autonòmica de Família i Serveis Socials.

  c) Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari.

  d) Secretaria Autonòmica d'Habitatge.

  e) Sotssecretaria.

  f) Direcció General de Coordinació de la Vicepresidència Segona.  g) Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones.

  h) Direcció General de Diversitat.

  i) Comissionat o Comissionada per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona.

  j) Direcció General de Dependència i de les Persones Majors.

  k) Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament.

  l) Direcció General de Família, Infància i Adolescència, i Repte Demogràfic

  m) Direcció General de les Persones amb Discapacitat.

  n) Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries.

  o) Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.  p) Direcció General d'Habitatge

  2. Directament dependent de la persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, la Direcció General de Coordinació de la Vicepresidència Segona és l'òrgan de suport d'aquesta Vicepresidència, que exerceix les funcions de coordinació en les matèries que el president de la Generalitat encomane o delegue a la persona titular de la Vicepresidència Segona, de conformitat amb el que preveu l'article 15.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en totes aquelles que li encarregue la persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge en el seu àmbit competencial. Així mateix, és l'òrgan de coordinació amb la Presidència en matèria de secretariat del Consell.  Secció segona

  Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat  Article 33. Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat

  1. La Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de direcció, coordinació i implementació de les polítiques d'igualtat entre dones i homes, reconeixement dels drets de les dones, lluita contra la violència sobre la dona, reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, i diversitat sexual, igualtat de tracte i no discriminació.

  2. De la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones.

  b) Direcció General de Diversitat.

  c) Comissionat o comissionada per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona.  Article 34. Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones  La Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció de la igualtat entre dones i homes, i reconeixement dels drets de les dones.  Article 35. Direcció General de Diversitat

  La Direcció General de Diversitat exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de polítiques de drets i reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, diversitat sexual, i igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d'odi.

  Article 36. Comissionat o comissionada per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona

  El comissionat o comissionada per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, amb rang de direcció general, exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de prevenció i atenció integral a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles.  Secció tercera

  Secretaria Autonòmica de Família i Serveis Socials  Article 37. Secretaria Autonòmica de Família i Serveis Socials

  1. La Secretaria Autonòmica de Família i Serveis Socials exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política integral en benefici de la família, la infància i la joventut; polítiques de protecció, promoció i participació dels xiquets, xiquetes i adolescents; repte demogràfic; atenció primària del sistema de serveis socials; coordinació sociosanitària, servei d'atenció a les persones en situació de dependència i promoció de l'autonomia personal; programes d'atenció, foment de l'autonomia personal i reconeixement de drets a les persones amb discapacitat; promoció de l'envelliment actiu i prevenció de la soledat no escollida; atenció, protecció i reconeixement de drets a les persones majors i política residencial, i cooperació al desenvolupament, promoció i defensa dels drets humans i acció humanitària.  2. De la Secretaria Autonòmica de Família i Serveis Socials depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Dependència i de les Persones Majors.

  b) Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament.

  c) Direcció General de Família, Infància i Adolescència, i Repte Demogràfic.

  d) Direcció General de les Persones amb Discapacitat.  Article 38. Direcció General de Dependència i de les Persones Majors  La Direcció General de Dependència i de les Persones Majors exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'atenció primària bàsica i específica social, atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal, promoció de l'envelliment actiu i prevenció de la soledat no escollida, atenció social a persones majors, atenció residencial i reconeixement dels seus drets.

  Article 39. Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament

  La Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de voluntariat, desenvolupament i gestió de la renda valenciana d'inclusió i altres prestacions socials i itineraris d'inclusió social, i gestió dels programes d'acció social de l'IRPF, cooperació al desenvolupament, promoció i defensa dels drets humans i acció humanitària.

  Article 40. Direcció General de Família, Infància i Adolescència, i Repte Demogràfic

  La Direcció General de Família, Infància i Adolescència, i Repte Demogràfic exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de política integral en benefici de la família, la infància i la joventut; repte demogràfic; polítiques de protecció, promoció i participació dels xiquets, xiquetes i adolescents; mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent en matèria d'infància i adolescència, i adopcions que siguen competència de la Generalitat.  Article 41. Direcció General de les Persones amb Discapacitat

  La Direcció General de les Persones amb Discapacitat exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'atenció a les persones amb discapacitat i la promoció de la seua autonomia personal, l'atenció residencial i el reconeixement dels seus drets.  Secció quarta

  Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari  Article 42. Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari

  1. La Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'impuls de polítiques de planificació estratègica, formació i qualificació professional, avaluació de polítiques públiques i de qualitat en matèria de serveis socials, així com la coordinació del mapa de serveis socials, d'infraestructures i gestió del sistema.  2. De la Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries

  b) Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

  Article 43. Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries

  La Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació i coordinació de les infraestructures i centres del sistema públic de serveis socials, així com la coordinació i supervisió de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.

  Article 44. Direcció General del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials  La Direcció General del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de gestió i organització del sistema sociosanitari, especialment del contracte programa municipal i la implementació de l'acció concertada.

  Així mateix, exerceix les funcions establides en l'article 125 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

  Secció cinquena

  Secretaria Autonòmica d'Habitatge  Article 45. Secretaria Autonòmica d'Habitatge i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica d'Habitatge exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'habitatge i la seua funció social; regeneració urbana; patrimoni públic de l'habitatge; atenció de les necessitats d'habitatge de les persones més desfavorides; disseny i execució de plans d'ajudes a l'accés a l'habitatge i promoció d'habitatges socials; qualitat en l'edificació, amb especial atenció a la implantació de models de construcció sostenible, accessible i energèticament eficient i ecològica.  2. De la Secretaria Autonòmica d'Habitatge depén la Direcció General d'Habitatge  Article 46. Direcció General d'Habitatge

  La Direcció General d'Habitatge exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i anàlisi de la situació de l'habitatge a la Comunitat Valenciana i de les necessitats dels sectors més desfavorits; elaboració de plans d'ajudes a l'accés a l'habitatge i de promoció d'habitatges socials; gestió, ampliació i millora del parc públic d'habitatge de la Generalitat; projectes i actuacions de regeneració urbana; promoció de sòl per a l'edificació d'habitatges i actuacions urbanes relacionades, i actuacions concertades amb les entitats locals en matèria d'habitatge públic, patrimoni, infraestructures i equipaments urbans; gestió de l'atenció a les necessitats d'habitatge de les persones més desfavorides i de les ajudes al lloguer; actuacions en matèria d'arquitectura, disseny i qualitat en l'edificació, amb especial atenció a la sostenibilitat, a la millora de l'accessibilitat i a l'eficiència energètica, petjada ambiental i etiqueta ecològica en l'àmbit de la construcció, així com la col·laboració amb el departament competent en matèria de medi ambient per a la gestió i el reciclatge de residus de la construcció i de la demolició.  Secció sisena

  Sotssecretaria  Article 47. Sotssecretaria

  La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial, i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

  TÍTOL IV

  Estructura i competències dels òrgans superiors

  i directius de la Conselleria d'Hisenda,

  Economia i Administració Pública  CAPÍTOL I

  Organització general de la Conselleria d'Hisenda,

  Economia i Administració Pública  Article 48. Competències de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

  La persona titular de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 5 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determina el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.  Article 49. Organització de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

  1. La Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública s'estructura en tres nivells, tots ells subjectes a la direcció superior de la persona titular de la conselleria: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que disposa el present decret, i nivell administratiu.  2. El nivell administratiu de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant ordre de la conselleria es desplegarà, de conformitat amb el que dispose el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública.

  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius de la Conselleria d'Hisenda,

  Economia i Administració Pública  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública  Article 50. Estructura dels òrgans superiors i directius

  Sota la direcció superior de la persona titular, la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:

  a) Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia

  b) Secretaria Autonòmica de Finançament

  c) Secretaria Autonòmica d'Administració Pública

  d) Intervenció General

  e) Sotssecretaria

  f) Direcció General de Pressupostos

  g) Direcció General d'Economia

  h) Direcció General de Tributs i Joc

  i) Direcció General de Fons Europeus

  j) Direcció General de Finançament i Sector Públic

  k) Direcció General de Patrimoni

  l) Direcció General de Funció Pública

  m) Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

  n) Direcció General de la Intervenció

  Secció Segona

  Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia  Article 51. Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia exercirà les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política pressupostària, tributària, despesa pública, promoció econòmica, estadística, responsabilitat social, gestió de tresoreria i joc, i projectes i fons europeus.

  2. De la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Pressupostos

  b) Direcció General d'Economia

  c) Direcció General de Tributs i Joc

  d) Direcció General de Fons Europeus

  Article 52. Direcció General de Pressupostos

  La Direcció General de Pressupostos exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'elaboració i programació pressupostària, anàlisi, planificació i avaluació de la despesa pública de la Generalitat i, en concret, la tramitació i resolució de tots els assumptes que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública en matèria de pressupostos de la Generalitat. Així mateix, correspon a la Direcció General de Pressupostos la direcció de les nòmines de la Generalitat.

  Article 53. Direcció General d'Economia

  La Direcció General d'Economia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana; d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials; estadística i responsabilitat social, així com la promoció de l'economia. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

  Article 54. Direcció General de Tributs i Joc

  La Direcció General de Tributs i Joc exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'ingressos tributaris, recaptació, gestió i inspecció de tributs i la resta de matèries d'índole fiscal que no siguen atribuïdes a l'Agència Tributària Valenciana en la seua normativa reguladora, o es referisquen a les reclamacions economicoadministratives, així com en matèria de joc.

  Article 55. Direcció General de Fons Europeus

  La Direcció General de Fons Europeus exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i el coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus.

  Secció tercera

  Secretaria Autonòmica de Finançament  Article 56. Secretaria Autonòmica de Finançament i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica de Finançament exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de finançament autonòmic; sector públic instrumental de la Generalitat, exceptuats els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, i patrimoni.

  2. De la Secretaria Autonòmica de Finançament depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Finançament i Sector Públic

  b) Direcció General de Patrimoni  Article 57. Direcció General de Finançament i Sector Públic

  La Direcció General de Finançament i Sector Públic exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'anàlisi, coordinació, seguiment, gestió, supervisió i execució de la política financera; impuls de la transformació del model econòmic i de la reforma del sistema de finançament autonòmic; anàlisi, planificació, ordenació, seguiment i avaluació per a la reestructuració i racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, així com seguiment i control d'aquestes actuacions.  Article 58. Direcció General de Patrimoni

  La Direcció General de Patrimoni exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de patrimoni de la Generalitat, la seua gestió immobiliària i econòmica, i el parc mòbil de la Generalitat.

  Secció quarta

  Secretaria Autonòmica d'Administració Pública  Article 59. Secretaria Autonòmica d'Administració Pública i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica d'Administració Pública exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de funció pública, tecnologies de la informació i la comunicació, atenció a la ciutadania, i la Inspecció General de Serveis.

  2. De la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Funció Pública

  b) Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació  Article 60. Direcció General de Funció Pública

  La Direcció General de Funció Pública, en relació amb el personal al servei de l'administració de la Generalitat, exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de funció pública, ordenació, provisió i relacions sindicals, així com de planificació de l'ocupació pública del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Així mateix, de la Direcció General de Funció Pública depén la Inspecció General de Serveis.  Article 61. Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

  La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, respecte a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en matèria de seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat, i la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de tecnologies de la informació i les telecomunicacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

  Secció cinquena

  Intervenció General  Article 62. Intervenció General i òrgans directius dependents

  1. La Intervenció General, a la persona titular de la qual correspon el rang de secretària o secretari autonòmic, assumeix les funcions establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i qualssevol altres atribuïdes per altres normes.

  2. De la Intervenció General depén la Direcció General de la Intervenció.  Article 63. Direcció General de la Intervenció

  La Direcció General de la Intervenció assumeix les competències en matèria de coordinació de les viceintervencions generals, en matèria d'expedients de despesa que se sotmeten al Consell, d'expedients sobre discrepàncies, en matèria d'ordres de servei i instruccions, de normativa relacionada amb control de la despesa i en la designació de representants en actes de recepció d'inversió, i altres matèries relacionades amb els assumptes interns de la Intervenció General.

  Secció sisena

  Sotssecretaria  Article 64. Sotssecretaria

  La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial, i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei. Així mateix, assumirà les funcions corresponents a la Central de Compres i la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat.

  TÍTOL V

  Estructura i competències dels òrgans superiors

  i directius de la Conselleria de Justícia i Interior  CAPÍTOL I

  Organització general de la Conselleria de Justícia i Interior  Article 65. Competències de la persona titular de la Conselleria de Justícia i Interior

  La persona titular de la Conselleria de Justícia i Interior és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 6 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.  Article 66. Organització de la Conselleria de Justícia i Interior

  1. La Conselleria de Justícia i Interior s'estructura en tres nivells, tots tres subjectes a la direcció superior de la persona titular de la conselleria: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que disposa el present decret, i nivell administratiu.

  2. El nivell administratiu de la Conselleria de Justícia i Interior està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant ordre de la conselleria es desplegarà, de conformitat amb el que dispose el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia i Interior, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública.

  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius

  de la Conselleria de Justícia i Interior  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius  Article 67. Estructura dels òrgans superiors i directius

  Sota la direcció superior de la persona titular, la Conselleria de Justícia i Interior està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:

  a) Secretaria Autonòmica de Justícia

  b) Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències

  c) Sotssecretaria

  d) Direcció General de Justícia

  e) Direcció General d'Atenció a les Víctimes

  f) Direcció General d'Interior

  g) Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals.  Secció segona

  Secretaria Autonòmica de Justícia  Article 68. Secretaria Autonòmica de Justícia i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica de Justícia exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de justícia, consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat.

  2. De la Secretaria Autonòmica de Justícia depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Justícia

  b) Direcció General d'Atenció a les Víctimes  Article 69. Direcció General de Justícia

  La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia, infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans, i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet, i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

  Article 70. Direcció General d'Atenció a les Víctimes

  La Direcció General d'Atenció a les Víctimes exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'assistència jurídica gratuïta, mediació, assistència a les víctimes del delicte i ajudes a les víctimes del terrorisme.

  Secció tercera

  Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències  Article 71. Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències

  1. La Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis i gestió d'emergències.  2. De la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Interior.

  b) Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals.  Article 72. Direcció General d'Interior

  La Direcció General d'Interior exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals; i, en la resta de matèries relatives a interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, protecció civil, extinció d'incendis i gestió d'emergències, ho farà en virtut de la delegació adoptada d'acord amb l'article 12 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

  Article 73. Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals

  La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de prevenció d'incendis forestals, conscienciació ciutadana i divulgació, recerca i desenvolupament de nous mètodes de prevenció, i educació ambiental per a la prevenció d'incendis.  Secció quarta

  Sotssecretaria  Article 74. Sotssecretaria

  La Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial; l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria de Justícia i Interior, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei, així com les funcions relatives a consultes populars i processos electorals.

  TÍTOL VI

  Estructura i competències dels òrgans superiors

  i directius de la Conselleria de Sanitat  CAPÍTOL I

  Organització general de la Conselleria de Sanitat  Article 75. Competències de la persona titular de la Conselleria de Sanitat

  La persona titular de la Conselleria de Sanitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, en l'àmbit de les competències que estableix l'article 7 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.  Article 76. Organització de la Conselleria de Sanitat

  1. La Conselleria de Sanitat s'estructura en tres nivells, subjectes a la direcció superior de la persona titular de la conselleria: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que disposa el present decret, i nivell administratiu.

  2. El nivell administratiu de la Conselleria de Sanitat està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant ordre de la conselleria es desplegarà, de conformitat amb el que dispose el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública.  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius de la Conselleria de Sanitat  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius  Article 77. Estructura dels òrgans superiors i directius

  Sota l'autoritat de la persona titular de la Conselleria de Sanitat, l'esmentada conselleria està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:

  a) Secretaria Autonòmica de Sanitat.

  b) Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital.

  c) Sotssecretaria.

  d) Direcció General d'Atenció Primària.

  e) Direcció General d'Atenció Hospitalària.

  f) Direcció General de Salut Pública.

  g) Direcció General de Farmàcia.

  h) Direcció General d'Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació.  i) Direcció General d'Investigació i Innovació.

  j) Direcció General de Personal.

  k) Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures  Secció segona

  Secretaria Autonòmica de Sanitat  Article 78. Secretaria Autonòmica de Sanitat i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica de Sanitat exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de salut pública, assistència sanitària, i gestió i administració del sistema valencià de salut, així com les funcions relatives a recursos farmacèutics, a la racionalització de l'ús del medicament i a la coordinació de les actuacions i aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.

  2. De la Secretaria Autonòmica Sanitat depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Atenció Primària

  b) Direcció General d'Atenció Hospitalària

  c) Direcció General de Salut Pública

  d) Direcció General de Farmàcia  Article 79. Direcció General d'Atenció Primària

  La Direcció General d'Atenció Primària exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de gestió de l'activitat sanitària primària i les seues urgències.  Article 80. Direcció General d'Atenció Hospitalària

  La Direcció General d'Atenció Hospitalària exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de gestió i de l'activitat sanitària en hospitals i les seues urgències.  Article 81. Direcció General de Salut Pública

  La Direcció General de Salut Pública exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de centres i programes de salut pública i estratègies de salut especialment orientades a la prevenció, protecció i promoció de la salut; vigilància i control epidemiològic; drogodependència i altres addiccions; seguretat alimentària i totes aquelles actuacions que garantisquen la salut de la població.  Article 82. Direcció General de Farmàcia

  La Direcció General de Farmàcia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació de recursos farmacèutics, ordenació farmacèutica, racionalització i control de l'ús del medicament i productes sanitaris, provisió i assistència farmacèutica, així com prestacions complementàries.

  Secció tercera

  Secretaria Autonòmica de Planificació,

  Informació i Transformació Digital  Article 83. Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital exercirà les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'investigació i innovació sanitària, planificació i qualitat, així com dels sistemes i tecnologies de la informació i la comunicació en l'àrea de la sanitat.  2. De la Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació.  b) Direcció General d'Investigació i Innovació.  Article 84. Direcció General d'Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació

  La Direcció General d'Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, relatives a la gestió de la informació sanitària i implantació, seguiment, avaluació i control de qualitat dels serveis sanitaris.

  Article 85. Direcció General d'Investigació i Innovació

  La Direcció General d'Investigació i Innovació exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'investigació i innovació sanitàries.

  Secció quarta

  Sotssecretaria  Article 86. Sotssecretaria

  1. La Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la gestió dels recursos humans i econòmics de la Conselleria, la inspecció sanitària i la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

  2. De la Sotssecretaria depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Personal.

  b) Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures.  Article 87. Direcció General de Personal

  La Direcció General de Personal exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació dels recursos humans, gestió i tramitació dels assumptes relatius al personal al servei del sistema públic de salut, docència i formació del personal al servei del sistema de salut, prevenció de riscos laborals del personal de la conselleria, registre, processos de selecció i provisió, assessorament jurídic i administratiu, relacions sindicals i condicions de treball, així com l'ordenació professional i el règim disciplinari del personal sanitari. Així mateix, exerceix la direcció del personal sanitari per raó del que disposa l'article 69.3 de la Llei 5/1983.

  Article 88. Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures

  La Direcció General de Gestió Econòmica i Infraestructures exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de gestió econòmica, pressupostària, contractació de serveis, subministraments i obres proposades per les unitats administratives de la Conselleria, Central de Compres i seguiment i control de concerts i concessions, infraestructures i el seu manteniment, gestió de les inversions, logística i subministraments, equipament tecnològic innovador, així com la coordinació dels projectes europeus de la Conselleria de Sanitat.  TÍTOL VII

  Estructura i competències dels òrgans superiors i directius

  de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació  CAPÍTOL I

  Organització general de la Conselleria

  d'Educació, Universitats i Ocupació  Article 89. Competències de la persona titular de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

  La persona titular de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 8 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

  Article 90. Organització de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

  1. La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació s'estructura en tres nivells, subjectes a la direcció superior de la persona titular de la conselleria: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que disposa el present decret, i nivell administratiu.

  2. El nivell administratiu de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant una ordre de la conselleria es desplegarà, de conformitat amb el que dispose el reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública.  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius de la Conselleria

  d'Educació, Universitats i Ocupació  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius

  de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació  Article 91. Estructura dels òrgans superiors i directius

  Sota l'autoritat de la persona titular de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, l'esmentada Conselleria està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:

  a) Secretaria Autonòmica d'Educació.

  b) Secretaria Autonòmica d'Universitats.

  c) Secretaria Autonòmica d'Ocupació.

  d) Sotssecretaria.

  e) Direcció General de Personal Docent.

  f) Direcció General de Centres Docents.

  g) Direcció General d'Ordenació Educativa i Política lingüística.

  h) Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa.

  i) Direcció General de Formació Professional.

  j) Direcció General d'Universitats.

  k) Direcció General de Ciència i Investigació.

  l) Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral.  m) Direcció General d'Infraestructures Educatives

  Secció segona

  Secretaria Autonòmica d'Educació  Article 92. Secretaria Autonòmica d'Educació

  1. La Secretaria Autonòmica d'Educació exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política educativa, formació professional, política lingüística, personal docent, personal no docent d'atenció educativa en centres docents i foment de la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Així mateix, assumeix la superior direcció de la inspecció educativa i la formació del professorat.

  2. De la Secretaria Autonòmica d'Educació depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Personal Docent

  b) Direcció General de Centres Docents

  c) Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística  d) Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa

  e) Direcció General de Formació Professional  Article 93. Direcció General de Personal Docent

  La Direcció General de Personal Docent exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació, programació, disseny, proposta i execució de la política de personal, excepte en aquelles matèries atribuïdes a la conselleria amb competència en administració pública. Així mateix, assumeix aquestes funcions en matèria de formació del professorat.  Article 94. Direcció General de Centres Docents

  La Direcció General de Centres Docents exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de centres docents i serveis educatius, a excepció dels ensenyaments artístics superiors i dels de formació professional. Exerceix, així mateix, les funcions en matèria de planificació educativa ordinària.  Article 95. Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística

  La Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'ordenació acadèmica, avaluació general del sistema educatiu quant als ensenyaments no universitaris, anàlisi del seu resultat i proposta de mesures, iniciatives i actuacions per a la millora de la qualitat de l'educació, així com en matèria de política lingüística, traducció i correcció de textos, i gestió del multilingüisme en l'àmbit dels ensenyaments no universitaris.  Article 96. Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa

  La Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'innovació educativa i inclusió educativa.  Article 97. Direcció General de Formació Professional

  La Direcció General de Formació Professional exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria

  de formació professional en tots els seus àmbits, en coordinació amb els centres directius i entitats que impartisquen formació professional contínua i ocupacional.

  Secció tercera

  Secretaria Autonòmica d'Universitats.  Article 98. Secretaria Autonòmica d'Universitats

  1. La Secretaria Autonòmica d'Universitats exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'universitats, ciència i investigació.

  2. De la Secretaria Autonòmica d'Universitats depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Universitats

  b) Direcció General de Ciència i Investigació.  Article 99. Direcció General d'Universitats

  La Direcció General d'Universitats exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de formulació, execució i seguiment de la política universitària i de formació superior; regulació i gestió administrativa de les competències de la Generalitat relatives a universitats, centres, estructures i ensenyaments universitaris; foment i desenvolupament del Sistema Universitari Valencià, i impuls de la seua qualitat, competitivitat i internacionalització; promoció de l'accés als estudis superiors; mapa de titulacions del Sistema Universitari Valencià; proposta del model de finançament universitari i de les taxes acadèmiques universitàries i d'estudis superiors; avaluació i prospectiva, i ensenyaments artístics superiors.  Article 100. Direcció General de Ciència i Investigació

  La Direcció General de Ciència i Investigació exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de política científica i d'investigació, planificació estratègica per al desenvolupament de la investigació científica, promoció i finançament de la investigació, suport al talent investigador i als parcs científics, implantació i millora d'infraestructures i equipament per a la investigació, i coordinació de les actuacions d'altres conselleries i entitats de la Generalitat amb competència en aquestes matèries.

  Secció quarta

  Secretaria Autonòmica d'Ocupació.  Article 101. Secretaria Autonòmica d'Ocupació

  1. La Secretaria Autonòmica d'Ocupació exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de treball, seguretat i salut laboral, foment de l'ocupació, conciliació laboral, inspecció de treball, intermediació en el mercat laboral i relacions laborals, cooperativisme i economia social, activitat i funcionament de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació), i exerceix la superior direcció d'aquesta entitat.

  2. De la Secretaria Autonòmica d'Ocupació depén la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral..  Article 102. Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

  La Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball, seguretat laboral i relacions laborals, així com en matèria de cooperativisme i economia social. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, i promourà els instruments financers relacionats amb el cooperativisme i l'economia social que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

  Secció cinquena

  Sotssecretaria  Article 103. Sotssecretaria

  1. La Sotssecretaria, sota la dependència directa de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la planificació, programació, gestió i execució de les infraestructures educatives, la tramitació de la contractació d'obres i aprovisionament, desenvolupament i implantació de productes, recursos i serveis tecnològics necessaris en l'àmbit de les seues competències especialment educatius, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

  2. De la Sotssecretaria depén la Direcció General d'Infraestructures Educatives.  Article 104. Direcció General d'Infraestructures Educatives

  La Direcció General d'Infraestructures Educatives exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de proposta, planificació, programació, gestió i execució de les infraestructures educatives i la innovació tecnològica educativa, inclòs l'aprovisionament, desenvolupament i implantació de productes, recursos en l'àmbit de les seues competències així com la seua contractació, assistència i gestió economicoadministrativa.

  TÍTOL VIII

  Estructura dels òrgans superiors i directius

  de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  CAPÍTOL I

  Organització general de la Conselleria

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  Article 105. Competències de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  La persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, en l'àmbit de les competències que estableix l'article 10 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

  Article 106. Organització de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  1. La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'estructura en tres nivells, subjectes a la direcció superior de la persona titular de la conselleria: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que disposa el present decret, i nivell administratiu.

  2. El nivell administratiu de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant una ordre de la conselleria es desplegarà, de conformitat amb el que dispose el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública..  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius de la Conselleria

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius  Article 107. Estructura dels òrgans superiors i directius

  Sota la direcció superior de la persona titular, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:

  a) Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  c) Sotssecretaria

  d) Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera

  e) Direcció General de Desenvolupament Rural

  g) Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària

  f) Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC)

  h) Direcció General de Pesca

  Secció segona

  Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  Article 108. Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Ramaderia i Pesca exerceix les funcions que atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de foment i garantia agrària, política agrària comuna, desenvolupament rural, investigació i innovació agroalimentària, programes operatius, cadena agroalimentària, producció i comercialització agrària, indústria alimentària, cooperativisme agrari, ramaderia, silvicultura, pesca i aqüicultura, ordenació del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit, així com protecció, qualitat, innovació i tecnologia agroalimentària.

  2. De la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Ramaderia i Pesca depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera

  b) Direcció General de Desenvolupament Rural

  c) Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària

  d) Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC)

  e) Direcció General de Pesca  Article 109. Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera

  La Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de modernització de regadius, estructures agràries sostenibles i dimensionament competitiu de les explotacions agràries; campanyes de divulgació i conscienciació de les i dels professionals agraris; assegurances agràries, ramaderia; relacions agràries, cooperativisme agrari i organitzacions professionals en l'àmbit de competència de la conselleria, sanitat vegetal i animal, així com en matèria d'infraestructures agràries i reordenació de les estructures productives  Article 110. Direcció General de Desenvolupament Rural

  La Direcció General de Desenvolupament Rural exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria d'impuls de polítiques de desenvolupament rural; foment de l'agricultura ecològica, de nous models productius i sostenibles, de la competitivitat, de l'eficiència i de l'economia sostenible de la indústria agroalimentària; desenvolupament i implantació de noves àrees de producció i d'augment de valor afegit dels productes agrícoles, ramaders i forestals, i figures de qualitat.  Article 111. Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària

  La Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de seguretat en les instal·lacions de la indústria alimentària i el desplegament de polítiques que impulsen i modernitzen les infraestructures de la cadena agroalimentària i el funcionament eficient i sostenible de la cadena agroalimentària així com el control de la qualitat agroalimentària.  Article 112. Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC)

  La Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC) exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de foment i garantia agrària, la Política Agrària Comuna i la R+D+i en el sector agroalimentari i transferència tecnològica.  Article 113. Direcció General de Pesca

  La Direcció General de Pesca exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de modernització d'infraestructures pesqueres, pesca i aqüicultura, així com el desplegament de polítiques destinades al sector pesquer i els seus professionals.

  Secció quarta

  Sotssecretaria  Article 114. Sotssecretaria

  La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

  TÍTOL IX

  Estructura i competències de la Conselleria de Medi Ambient,

  Aigua, Infraestructures i Territori  CAPÍTOL I

  Organització general de la Conselleria de Medi Ambient,

  Aigua, Infraestructures i Territori  Article 115. Competències de la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

  La persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 10 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.  Article 116. Organització de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

  1. La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori s'estructura en tres nivells, subjectes a la direcció superior de la persona titular de la conselleria: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que disposa el present decret, i nivell administratiu.  2. El nivell administratiu de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant una ordre de la conselleria es desplegarà, de conformitat amb el que dispose el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública.

  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius de la Conselleria de Medi Ambient,

  Aigua, Infraestructures i Territori  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius  Article 117. Estructura dels òrgans superiors i directius

  Sota la direcció superior de la persona titular, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:

  a) Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori

  b) Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transports

  c) Sotssecretaria

  d) Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental  e) Direcció General de Medi Natural i Animal

  f) Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

  g) Direcció General de l'Aigua

  h) Direcció General d'Infraestructures i Projectes Urbans

  i) Direcció General de Costes, Ports i Aeroports

  j) Direcció General de Transports i Logística.

  Secció segona

  Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori,

  i òrgans directius dependents  Article 118. Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori

  1. La Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori exerceix les funcions que atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de medi ambient, urbanisme i vertebració del territori, recursos hídrics, caça i benestar animal.

  2. De la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental  b) Direcció General de Medi Natural i Animal

  c) Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

  d) Direcció General de l'Aigua.  Article 119. Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental

  La Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, ordenació del territori i del litoral; paisatge; urbanisme, planejament, inspecció i disciplina urbanística, i coordinació territorial; definició i coordinació de fórmules de governança territorial; planificació i desenvolupament d'actuacions en matèria de sòl, i impuls i coordinació dels projectes d'inversió estratègica sostenible; avaluació ambiental estratègica i impacte ambiental, incloent-hi els sistemes indicadors i les avaluacions ambientals.  Article 120. Direcció General de Medi Natural i Animal

  La Direcció General de Medi Natural i Animal exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'espais naturals protegits i biodiversitat; gestió de parcs naturals; Xarxa Natura 2000; gestió forestal sostenible i vies pecuàries; caça i pesca esportiva, i benestar animal; restauració hidrologicoforestal, control de l'erosió i protecció de sòls.  Article 121. Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

  La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de qualitat i educació ambiental; prevenció i control integral de la contaminació, residus, sòls contaminats, i contaminació atmosfèrica i acústica; intervenció administrativa ambiental; inspecció mediambiental, i canvi climàtic; qualitat de l'aire i protecció del medi ambient atmosfèric.

  Article 122. Direcció General de l'Aigua

  La Direcció General de l'Aigua exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació, gestió i protecció de recursos hídrics; projectes, construcció i explotació d'infraestructures hidràuliques; reutilització i estalvi de l'aigua; control i protecció de l'aigua, i autorització d'abocaments.

  Secció tercera

  Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transports  Article 123. Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transports  1. La Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transports exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'obres públiques, transports, logística, costes, ports i aeroports.

  2. De la Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transports depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Infraestructures i Projectes Urbans

  b) Direcció General de Costes, Ports i Aeroports

  c) Direcció General de Transports i Logística.  Article 124. Direcció General d'Infraestructures i Projectes Urbans  La Direcció General d'Infraestructures i Projectes Urbans exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures viàries i projectes urbans; planificació, construcció i gestió de la xarxa de carreteres de competència de la Generalitat; coordinació amb les actuacions d'altres administracions competents en infraestructures viàries, i seguretat viària.  Article 125. Direcció General de Costes, Ports i Aeroports

  La Direcció General de Costes, Ports i Aeroports exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures públiques portuàries i aeroportuàries, administració de costes, i planificació, gestió i explotació de ports i infraestructures portuàries de competència autonòmica.

  Article 126. Direcció General de Transports i Logística

  La Direcció General de Transports i Logística exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures ferroviàries; planificació i logística del transport; planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana; seguretat i ordenació del transport; gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana.

  Secció quarta

  Sotssecretaria  Article 127. Sotssecretaria

  La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

  TÍTOL X

  Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme  CAPÍTOL I

  Organització general de la Conselleria

  d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme  Article 128. Competències de la persona titular de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

  La persona titular de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 11 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

  Article 129. Organització de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

  1. La Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme s'estructura en tres nivells, subjectes a la direcció superior de la persona titular de la conselleria: nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que disposa el present decret, i nivell administratiu.

  2. El nivell administratiu de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme està constituït per totes les unitats dependents directament dels òrgans superiors i del nivell directiu. Mitjançant una ordre de la conselleria es desplegarà, de conformitat amb el que dispose el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, el nivell administratiu, amb els informes previs favorables dels òrgans competents en matèria d'hisenda i de funció pública.  CAPÍTOL II

  Òrgans superiors i directius de la Conselleria

  d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme  Secció primera

  Estructura dels òrgans superiors i directius  Article 130. Estructura dels òrgans superiors i directius

  Sota la direcció superior de la persona titular, la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:

  a) Secretaria Autonòmica d'Innovació

  b) Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum

  c) Secretaria Autonòmica de Turisme

  d) Sotssecretaria

  e) Direcció General d'Innovació

  f) Direcció General d'Emprenedoria i Internacionalització

  g) Direcció General d'Indústria

  h) Direcció General de Comerç, Artesania i Consum

  i) Direcció General d'Energia i Mines

  j) Direcció General de Turisme

  Secció segona

  Secretaria Autonòmica d'Innovació  Article 131. Secretaria Autonòmica d'Innovació

  1.. La Secretaria Autonòmica d'Innovació exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'innovació tecnològica i desenvolupament de la capacitat innovadora del sistema productiu valencià; Sistema Valencià de la Innovació; coordinació en matèria d'innovació tecnològica dels instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, i polítiques de suport transversal a l'emprenedoria i la internacionalització.

  2. De la Secretaria Autonòmica d'Innovació depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Innovació.

  b) Direcció General d'Emprenedoria i Internacionalització  Article 132. Direcció General d'Innovació

  La Direcció General d'Innovació exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de definició i seguiment de l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana; polítiques de suport al Sistema Valencià de la Innovació; parcs tecnològics; coordinació en matèria d'innovació tecnològica dels instituts tecnològics; instituts d'investigació i infraestructures d'investigació i transferència de ciència i tecnologia que no depenen de les universitats o de les conselleries de Sanitat, i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; desenvolupament de la innovació tecnològica, i gestió i seguiment d'accions de R+D+i previstes en programes i iniciatives de la Unió Europea.

  Article 133. Direcció General d'Emprenedoria i Internacionalització  La Direcció General d'Emprenedoria i Internacionalització exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi, avaluació i promoció de l'economia valenciana en l'àmbit de l'emprenedoria. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'emprenedoria i la internacionalització, que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes així com elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i el foment del comerç exterior, captació d'inversions sostenibles, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.

  Secció tercera

  Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum  Article 134. Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum i òrgans directius dependents

  1. La Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell en matèria d'indústria, seguretat industrial, comerç interior i exterior, artesania i consum, i energia i mineria.  2. De la Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum depenen els centres directius següents:

  a) Direcció General d'Indústria.

  b) Direcció General de Comerç, Artesania i Consum.

  c) Direcció General d'Energia i Mines.  Article 135. Direcció General d'Indústria

  La Direcció General d'Indústria, exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'indústria i seguretat industrial.  Article 136. Direcció General de Comerç, Artesania i Consum

  La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'ordenació territorial de l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, comerç interior, artesania i protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.  Article 137. Direcció General d'Energia i Mines

  La Direcció General d'Energia i Mines exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en l'elaboració, la gestió i l'execució d'actuacions per al desenvolupament i el foment dels sectors energètic i miner.

  Secció quarta

  Secretaria Autonòmica de Turisme i òrgan directiu dependent  Article 138. Secretaria Autonòmica de Turisme i òrgan directiu dependent

  1. La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de política turística, i control i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana.

  2. La persona titular de la Secretaria Autonòmica serà el president o la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana.

  3. De la Secretaria Autonòmica de Turisme depén la Direcció General de Turisme.  Article 139. Direcció General de Turisme

  1. La Direcció General de Turisme exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció i ordenació del turisme, així com les funcions de control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i les competències administratives en l'àmbit inspector i sancionador de l'activitat turística.  2. La persona titular de la Direcció General de Turisme serà el director o la directora de l'entitat Turisme Comunitat Valenciana.

  Secció cinquena

  Sotssecretaria  Article 140. Sotssecretaria

  La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial, i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Referències a la direcció general amb competències en matèria de seguretat i resposta a les emergències

  Totes les referències a la direcció general amb competències en matèria de seguretat i resposta a les emergències, contingudes en la Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en el Decret 122/2018, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, o en una altra normativa sobre aquesta matèria, s'han d'entendre realitzades a la Secretaria Autonòmica amb competències en matèria de seguretat i resposta a les emergències.  Segona. Delegació de competències

  Les delegacions de competències atorgades pels diferents òrgans superiors i directius afectats per aquest decret continuaran vigents fins que siguen expressament revocades o novament atorgades.  Quan les delegacions de competències que mantenen els seus efectes en virtut de l'apartat anterior s'hagueren efectuat en favor d'òrgans suprimits, les referides delegacions s'entendran vigents en favor dels òrgans en l'àmbit d'actuació dels quals s'enquadre la corresponent competència.

  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  Única. Règim transitori dels serveis comuns.

  Els serveis comuns de la Presidència i de les conselleries en què s'hagen produït transferències d'activitat a altres departaments que actualment no compten amb serveis comuns propis, continuaran prestant aquests serveis a les conselleries a les quals corresponguen aquestes àrees d'activitat, fins que s'aproven els reglaments orgànics i de funcionament de la Presidència i les disposicions que desenvolupen el nivell administratiu dels departaments del Consell, i s'establisca la distribució d'efectius.

  Això no obstant, quan siga necessari per a garantir la prestació deguda del servei públic en els nous departaments del Consell que no compten amb serveis comuns adscrits, la Secretaria Autonòmica de Presidència podrà assignar la gestió que correspon a aquests a les unitats administratives que, així mateix, presten serveis comuns i no estiguen adscrites a cap nou departament del Consell. Aquesta assignació tindrà caràcter provisional fins l'aprovació de la normativa de desenvolupament i la distribució d'efectius a què al·ludeix el paràgraf anterior.  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  Queda derogat el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i també totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang en allò que s'oposen al que estableix aquest Decret  DISPOSICIÓ FINAL  Única. Entrada en vigor

  El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua aprovació.