DECRET 168/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2021/2022.Publicat en:  DOGV núm. 9199 de 21.10.2021
Número identificador:   2021/10555
Referència Base de Dades:  009653/2021
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Universitats
  Descriptors:
    Temàtics: universitat, cost de l'educació , taxes acadèmiques


 • DECRET 168/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2021/2022. [2021/10555]

  L'article 81.3.b de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, estableix que en el cas d'estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els preus públics i drets els fixarà la comunitat autònoma dins dels límits màxims que establisca la Conferència General de Política Universitària, i que estaran en relació amb els costos de prestació del servei.  El capítol III del títol XIV de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, regula les taxes en matèria d'ensenyament universitari.

  El Consell podrà fixar anualment els imports d'aquestes, dins dels límits amb aquest fi assenyalats per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir noves titulacions o serveis universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de taxes. Així mateix, podrà fixar anualment els increments aplicables en cas de segona, tercera i posteriors matrícules, així com fixar l'import dels ensenyaments amb preu o grau d'esperimentalitat excepcional.

  En aquest context normatiu, aquest decret fixa els imports que ha de satisfer l'alumnat per la prestació del servei públic d'ensenyament universitari, dins dels límits màxims establits per l'Acord de 19 d'abril de 2021, de la Conferència General de Política Universitària, pel qual es prorroguen les mateixes condicions acordades per al curs 2020-2021 per als preus màxims dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de grau, en segones i successives matrícules, dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de màsters no habilitants i vinculats i dels estudis conduents a l'obtenció dels títols oficials de grau i de màster, en primeres i successives matrícules, per a l'estudiantat estranger, no nacional d'estats membres de la Unió Europea, per al curs 2021-2022.  Per a aquest curs acadèmic s'estableix una disminució del 5 per cent en l'import per crèdit de les taxes corresponents a les primeres matrícules dels tres primers nivells d'experimentalitat dels ensenyaments de grau i de la totalitat dels nivells d'experimentalitat dels estudis de màsters habilitants, procedint-se d'aquesta manera a la completa equiparació d'aquests.

  El Consell, per la seua banda, una vegada oïdes les universitats, estableix per a les taxes a satisfer per l'alumnat estranger, no nacional d'estats membres de la Unió Europea, el mateix import que per a l'alumnat espanyol.

  Aquestes circumstàncies es van posar en coneixement del Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior el 22 de juliol de 2021.

  En conseqüència, d'acord amb l'article 14.3.7 de la Llei 20/2017, i l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 8 d'octubre de 2021,

  DECRETE  Article 1. Abast i àmbit d'aplicació

  1. Les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics d'educació superior en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en el curs 2021/2022, conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, seran les establides en els annexos I, II i III.

  2. L'import de les taxes per ensenyaments universitaris de grau, així com per ensenyaments amb plans d'estudis estructurats en crèdits o per ensenyaments amb plans d'estudis no estructurats en crèdits, i dels ensenyaments de màster, es troba dins dels límits màxims que a aquest efecte determina l'art. 81.3 b de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.  3. L'import de les tarifes per la realització d'estudis conduents a títols propis de les universitats, l'import de les taxes per la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per l'ús o cessió d'instal·lacions universitàries, seran fixats pel consell social de cada universitat.

  4. L'import de les taxes aplicables a l'alumnat estranger, no nacional d'estats membres de la Unió Europea, serà el mateix que l'aplicat a l'alumnat de nacionalitat espanyola, en els termes de l'annex I.

  Article 2. Règim aplicable

  El règim aplicable a les taxes en matèria d'ensenyament universitari serà el que s'estableix en el capítol III del títol XIV de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  DISPOSICIÓ ADDICIONAL  Única. Centres adscrits a la universitat pública

  L'import de les taxes a què es refereix l'article 14.3.5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, abonades per l'alumnat que es matricule en centres adscrits a la universitat pública, serà ingressat pels centres en la corresponent universitat en un termini no superior a un mes des de la finalització de cada període de matrícula.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  Es deroga el Decret 106/2020, de 7 d'agost, del Consell, així com totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior en què s'oposen al que disposa aquest decret.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Habilitació

  Es faculten les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'universitats i de tributs per a dictar totes les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució d'aquest decret.  Segona. Vigència

  Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i desplegarà efectes durant el curs acadèmic 2021-2022.  València, 8 d'octubre de 2021  El president de la Generalitat,

  XIMO PUIG I FERRER  La consellera d'Innovació, Universitats,

  Ciència i Societat Digital,

  CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS