Val / Cas

DECRET 126/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell.

Publicat en:   DOGV núm. 8139 de 02.10.2017
Entrada en vigor :   03.10.2017
Origen disposició :   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Referència Base de Dades:   008549/2017
Número identificador:   2017/8609
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2017/09/29/126/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Última revisió 04.10.2017

 

Decret 126/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell. [1]

 

(DOGV núm. 8139 de 02.10.2017) Ref. 008549/2017

 

PREÀMBUL

 

La Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació estableix com a finalitat de les cambres la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, la prestació de serveis a les empreses que exerceixen aquestes activitats, així com l'exercici de les funcions públiques que els puguen ser assignades per les Administracions Públiques.

La Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, estableix el marc normatiu de les cambres i del seu Consell i les defineix com entitats sense ànim de lucre i corporacions de dret públic, dependents de la Generalitat, que es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públiques i especialment amb la Generalitat.

De conformitat amb la seua disposició final primera, és objecte d'aquest reglament desenvolupar les disposicions de la llei referides tant a les cambres com al seu Consell i relatives a l'àmbit territorial, funcions, relacions institucionals i intercamerals, transparència i respecte als valors democràtics, organització, procediment electoral, règim econòmic i pressupostari, suspensió, integració i dissolució.

Aquest reglament es dicta a l'empara del que estableix l'article 16 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i l'article 28 c) de la llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

Aquest reglament ha tingut present els principis de bona regulació continguts a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, relatius als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica transparència i eficiència.

Aquest decret està inclòs en el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2017.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió de 29 de setembre de 2017,

 

DECRETE

 

TÍTOL I. Disposicions generals

 

CAPÍTOL I. Àmbit territorial

 

Article 1. Àmbit territorial

1. En cada província de la Comunitat Valenciana existirà una Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació amb competència en tot l'àmbit provincial, sense perjudici que puga coexistir amb cambres de diferent àmbit territorial.

2. Existeixen així mateix, cambres oficials de comerç i indústria a Alcoi i Oriola amb competència en el seu respectiu terme municipal.

3. De conformitat amb el que preveu la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, es desenvolupa la regulació del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, Consell de Cambres).

 

Article 2. Creació de delegacions

1. Els plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, cambres), a proposta del seu comité executiu, podran acordar la creació de delegacions per a millorar els seus serveis en el territori de la seua demarcació o el nomenament de delegats dins d'aquesta.

2. A aquest efecte la cambra sol·licitarà l'autorització de la conselleria que ostente les competències en matèria de tutela de les cambres, presentant certificació de l'acord adoptat, així com una memòria justificativa de la seua conveniència.

3. Les esmentades delegacions mancaran de personalitat jurídica, actuant com a òrgans desconcentrats per a la prestació dels serveis de les cambres. Les persones delegades podran assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del ple i comité executiu de la cambra, en la forma que determine el Reglament de Règim Interior.

 

CAPÍTOL II. Funcions

 

Article 3. Funcions

Corresponen a les cambres i al Consell de Cambres, l'exercici de les funcions de caràcter públic-administratiu contemplades en els articles 3 i 32, respectivament, de la Llei 3/2015, de 2 d'abril i les que els puguen ser assignades per les administracions públiques conformement als instruments que estableix l'ordenament jurídic, el desenvolupament d'aquelles activitats que, en l'àmbit autonòmic, estatal o internacional, contribuïsquen a la defensa, promoció, representació i foment dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, així com la prestació de serveis a les empreses que exercisquen les indicades activitats.

 

Article 4. Delegació de funcions de la Generalitat

1. Previ acord del Consell, es podrà delegar en les cambres o en el Consell de Cambres, l'exercici de funcions o la gestió d'activitats atribuïdes a la Generalitat, en els termes previstos en la Llei 3/2015, de 2 d'abril, i l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. La delegació, prèvia tramitació de l'oportú expedient administratiu en el qual s'acredite la concurrència de circumstàncies tècniques, econòmiques, socials, jurídiques o territorials que l'aconsellen, haurà de comptar amb la prèvia acceptació expressa de la cambra corresponent i l'informe previ del Consell de Cambres.

3. L'acte de delegació haurà de delimitar les competències o funcions a les quals es refereix, les facultats concretes que es deleguen, les condicions específiques per al seu exercici, els recursos econòmics que s'atribueixen i els mitjans de control que es reserva l'Administració de la Generalitat.

4. Les resolucions que les cambres o el Consell de Cambres adopten per delegació indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant.

5. La delegació serà revocable, en qualsevol moment per l'òrgan delegant.

6. L'acte de delegació, així com la seua revocació, haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Article 5. Encàrrec de gestió

1. Les cambres i el Consell de Cambres podran rebre encàrrecs de gestió per a la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seua competència quan ho aconsellen raons d'eficiència o de manca de mitjans tècnics per al seu acompliment.

2. L'encàrrec de gestió es formalitzarà per mitjà dels procediments administratius, i d'acord amb la legislació vigent, entre l'administració i les cambres o el Consell de Cambres, tenint en consideració el que preveu l'apartat 3 de l'article 6 d'aquest reglament, i l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

3. En qualsevol cas, quan l'encàrrec tinguera per objecte el desenvolupament d'accions que hagen de ser avaluades en el seu compliment, es determinarà mitjançant contracte-programa l'objecte de l'encàrrec de gestió, els objectius temporals a aconseguir, els indicadors establits per a l'avaluació del seu compliment i el sistema de finançament d'aquestes accions per part de l'administració, que s'ajustarà al compliment efectiu dels objectius pactats.

4. L'encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, sent responsabilitat de l'administració quants actes o resolucions de caràcter jurídic li donen suport o en els quals s'integre la concreta activitat material objecte d'encàrrec.

 

CAPÍTOL III. Relacions institucionals i intercamerals

 

Article 6. Relacions institucionals i intercamerals

1. De conformitat amb l'establit en l'article 25 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril, les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana podran subscriure convenis o instruments de col·laboració entre dues o més cambres oficials de la Comunitat Valenciana; entre les cambres oficials de la Comunitat Valenciana i altres cambres de comerç; entre les cambres i altres administracions públiques, inclosa la de la Generalitat, i entre les cambres i altres ens públics i privats.

2. Els convenis o instruments de col·laboració especificaran l'abast i objectius de la col·laboració, i la forma orgànica, funcional i financera de dur-los a terme.

3. S'instrumentaran a través del Consell de Cambres els convenis, contractes-programa, encàrrecs de gestió, delegació de funcions i altres instruments de col·laboració previstos en l'ordenament jurídic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana que es realitzen amb la Generalitat, tant els executats directament pel Consell de Cambres o els que ho siguen a través de les cambres de la Comunitat Valenciana, o que afecten les cambres de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt, o en programes i funcions públic-administratives gestionades en aquest àmbit autonòmic.

 

Article 7. Comunicació

1. Serà necessari informar la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres de la subscripció de convenis o instruments de col·laboració entre dues o més cambres ; entre les cambres oficials de la Comunitat Valenciana i altres cambres de comerç; entre les cambres i altres administracions públiques, inclosa la de la Generalitat, i altres ens públics i privats.

2. A tal efecte, les cambres hauran de presentar certificació de l'acord del ple o plens relatiu a la formalització del conveni o instrument de col·laboració, així com el text d'aquest, en el qual s'especificarà l'abast i objectius de la col·laboració i la forma orgànica, funcional i financera de dur-los a terme.

 

Article 8. Relacions amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya

Tal com es preveu en la Llei 3/2015, de 2 d'abril, s'instrumentaran els mecanismes de col·laboració i coordinació necessaris per a la implementació de les actuacions previstes en els plans camerals d'internacionalització i competitivitat, establits en els articles 22 i 23 de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, en el que corresponga a les actuacions previstes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i de les funcions al fet que es refereix l'apartat 1 de l'article 5 de la Llei 4/2014, d'1 d'abril.

Així mateix s'instrumentaran els mecanismes de col·laboració i coordinació necessaris perquè la implementació de les actuacions previstes en aquests plans es complementen amb els plans i actuacions, que perseguint els mateixos objectius, la Generalitat puga establir en col·laboració amb les cambres de la Comunitat Valenciana.

 

Article 9. Relacions intercamerals entre les cambres de comerç valencianes i altres cambres

1. Les cambres de la Comunitat Valenciana podran desenvolupar projectes, establir acords i gestionar serveis, en cooperació amb altres cambres de comerç per a millorar la seua eficàcia i atendre els interessos econòmics territorials de les seues empreses.

2. De forma especial es promourà la col·laboració amb les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació del territori de l'espai econòmic mediterrani espanyol i amb les cambres dels territoris limítrofs amb la Comunitat, així com amb aquelles que compartisquen interessos comuns amb els de la Comunitat Valenciana.

3. Les relacions intercamerals entre les cambres oficials de la Comunitat Valenciana i altres cambres de comerç, si es refereixen a l'àmbit autonòmic o al desenvolupament de les funcions públic-administratives, es coordinaran des del Consell de Cambres.

 

Article 10. Relacions amb organitzacions i institucions econòmiques i socials

1. Les cambres podran establir acords de col·laboració amb institucions econòmiques i socials, especialment amb les universitats de la Comunitat Valenciana per a acostar la recerca a les empreses i afavorir la transferència de coneixements que recolzen la innovació i la formació especialitzada.

2. Així mateix les cambres podran subscriure acords de col·laboració amb les organitzacions empresarials i econòmiques, per a desenvolupar serveis dirigits a les empreses que responguen a les seues necessitats, evitant duplicitats i augmentant l'eficàcia i l'eficiència d'aquests.

 

Article 11. Representació en institucions i organismes de la Comunitat Valenciana

La representació i participació de les cambres en organismes i institucions públiques o privades d'àmbit autonòmic, en els quals siga requerida la representació cameral, es realitzaran de forma col·legiada des del Consell de Cambres.

El comité executiu del Consell de Cambres nomenarà a aquestes representants per majoria simple de vots i de cambres presents, donant compte al ple immediatament posterior a la celebració del comité corresponent.

 

CAPÍTOL IV. Principis d'actuació

 

Article 12. Transparència

1. Les cambres i el Consell de Cambres actuaran amb transparència, promovent-la a través de la publicitat i difusió de la informació i la seua activitat pública.

La informació serà veraç, objectiva i actualitzada, publicant-se, per diferents canals especialment a través d'internet, de forma clara i comprensible, sota el principi d'accessibilitat universal.

2. Les cambres i el Consell de Cambres publicaran en les seues pàgines web de manera actualitzada tota la informació econòmica, pressupostària, estadística i altra, prevista dins de les mesures de publicitat activa contingudes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern, i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

3. Les cambres i el Consell de Cambres compliran les obligacions que respecte de l'accés a la informació pública disposen els articles 11 a 19 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, pel que fa a les seues activitats, quan estiguen subjectes al dret administratiu.

 

Article 13. Respecte als valors democràtics

1. Les cambres i el Consell de Cambres exerciran la seua labor, amb respecte als principis i valors fixats en la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic aplicable, aplicant en el seu desenvolupament els valors democràtics i els principis de l'estat social i democràtic de dret.

2. El Consell de Cambres i les cambres tenen naturalesa democràtica i els seus òrgans de govern es conformen a partir de la designació de les persones membres del Ple, triades democràticament o nomenades segons el previst en la Llei 3/2015, de 2 d'abril.

 

Article 14. No-discriminació

1. Les cambres i el Consell de Cambres en el desenvolupament de la seua activitat impediran qualsevol actuació que puga produir discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, llengua, orientació sexual o identitat de gènere o per qualsevol altra circumstància personal, política o social.

2. Les seues actuacions estaran subjectes al respecte i protecció de la diversitat.

 

Article 15. Igualtat de dones i homes

En les seues actuacions les cambres i el Consell de Cambres fomentaran la igualtat efectiva de dones i homes removent qualsevol obstacle que puga dificultar la consecució d'aquest objectiu i propiciaran en la seua gestió el desenvolupament de pràctiques de democràcia paritària i l'ús del llenguatge inclusiu.

Així mateix, promouran la composició equilibrada de dones i homes als seus òrgans i càrrecs de responsabilitat i la igualtat de tracte i oportunitat en l'accés, formació, promoció i condicions de treball del seu personal.

 

Article 16. Llengua pròpia

El Consell de Cambres i les cambres promouran el valencià en tots els seus àmbits i nivells d'intervenció, i empraran i respectaran la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 

Article 17. Sostenibilitat i responsabilitat social

En el seu àmbit d'actuació les cambres i el Consell de Cambres contribuiran en l'exercici de les seues funcions a la lluita contra el canvi climàtic, a la protecció del medi ambient i a l'ordenació sostenible del territori i del patrimoni natural, històric i cultural, així com al foment de la responsabilitat social.

 

CAPÍTOL V. Règim de personal

 

Article 18. Personal

Les cambres i el Consell de Cambres comptaran amb el personal tècnic, administratiu i de serveis necessari per a garantir el funcionament adequat i el compliment de les seues funcions, de conformitat amb el que preveu la Llei 4/2014, d'1 d'abril, i la Llei 3/2015, de 2 d'abril.

A aquest personal li serà d'aplicació la legislació laboral vigent.

 

TÍTOL II. De les cambres de comerç

 

CAPÍTOL I. Organització

 

Article 19. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de les cambres són el ple, el comité executiu i la presidència.

 

Article 20. El ple

1. El ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la cambra, estarà compost per un nombre no inferior a deu ni superior a seixanta vocals, segons determine cada cambra en el seu reglament de règim interior, i es conformarà en els grups que s'enumeren a continuació, respectant, en qualsevol cas, els percentatges establits en l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril.

a) Vocalies en representació de totes les empreses, que en nombre no inferior a set ni superior a quaranta, siguen elegides mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre totes les persones físiques i jurídiques que exercisquen una activitat comercial, industrial, de serveis i de navegació en la demarcació. L'elecció es realitzarà d'acord amb la classificació en grups i subgrups, en atenció a la importància econòmica relativa dels diversos sectors de l'economia de cada demarcació, per a la qual es tindran en compte els indicadors del producte interior brut, nombre d'empreses i de persones ocupades de cadascun d'aquests, així com la contribució a l'exportació i en la forma que s'establisca en els respectius reglaments de règim interior. També es tindrà en compte el principi de presència equilibrada de dones i homes establert en la normativa d'igualtat.

b) Vocalies que en nombre no inferior a un ni superior a huit, es designen entre representants d'empreses i persones de reconegut prestigi en la vida econòmica valenciana dins de la demarcació de cada cambra, proposats per les organitzacions intersectorials i territorials més representatives de la Comunitat Valenciana, segons s'establisca en la resolució de la conselleria que ostente les competències en matèria de tutela de les cambres. A aquesta fi les organitzacions hauran de proposar una llista de persones candidates en el nombre que corresponga a les vocalies a cobrir, atenent al principi de presència equilibrada de dones i homes establert en la normativa d'igualtat, a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres.

c) Vocalies de major aportació voluntària, que en nombre no inferior a dos ni superior a dotze, correspondrà a representants de les empreses de major aportació econòmica integrants del cens en cada demarcació. A aquest efecte, s'entendrà per aportació voluntària la realitzada amb aqueix caràcter per les empreses, no estant vinculada a tracte econòmic avantatjós de servei algun de la cambra.

Per a la determinació i proclamació dels i les vocals previstos en la lletra c) del present article, la conselleria que ostente les competències en matèria de tutela de les cambres requerirà un certificat de la persona titular de la secretaria general sobre les aportacions realitzades. La designació recaurà sobre les empreses que major quantia hagen aportat dins dels dotze mesos anteriors a l'obertura del procés electoral previst en l'article 18 de la Llei 4/2014, d'1 d'abril. En qualsevol cas, es designaran pel mateix criteri empreses substitutes per al supòsit que aquesta designació no fóra acceptada expressament per les designades o es produïren vacants al llarg del període dels quatre anys de permanència en la vocalia del ple, en nombre i procediment contemplat en el Reglament de Règim Interior.

En la relació d'empreses amb aportacions voluntàries, s'inclouran les que hagen realitzat aportacions a la Cambra d'Espanya, a les quals es refereix l'article 31.1.c de la Llei 4/2014, d'1 d'abril.

Les empreses amb aportació voluntària hauran d'adquirir el compromís de mantenir-la fins a la realització de noves eleccions. En cas de no fer-ho així, es declararà la seua vacant en el ple i es procedirà a la designació de noves persones membres.

De no existir suficients empreses per a cobrir les vocalies establides en l'apartat 1.c, del present article, se sol·licitarà a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres, l'obertura d'un nou termini d'aportacions voluntàries amb la finalitat de poder cobrir aquestes vacants segons el procediment establit en el present article.

2. Les vocalies dels grups a), b) i c) del present article, elegiran en el nombre que determine el Reglament de Règim Interior de cada cambra i amb un màxim de deu, a persones de reconegut prestigi de la vida econòmica de la demarcació de la cambra, que podran assistir a les reunions del ple, amb veu i sense vot. La seua elecció haurà de realitzar-se, almenys, per majoria simple, en votació individual i secreta a proposta del president o presidenta de la cambra que presentarà, a tal fi, una llista de persones candidates que supere en un terç el nombre de persones a elegir.

Aquestes persones cessaran automàticament en els seus càrrecs en transcórrer els quatre anys de durada del mandat de les persones membres del ple, podent ser reelegides. Així mateix, podran ostentar, si escau, la representació de la cambra en reunions, assemblees, congressos, etc, o davant entitats que no tinguen caràcter permanent.

3. La condició de membre del ple és única i indelegable i el seu mandat durarà quatre anys. La representació de les vocalies corresponents a les persones jurídiques, haurà de recaure necessàriament en persona relacionada amb la mateixa a través de vincles estatutaris, directius o laborals, i que ostente la representació legal de la persona jurídica.

4. L'estructura i composició del ple, referent a la seua distribució per grups i subgrups, es revisarà i actualitzarà, si escau, cada quatre anys. Per a aquesta revisió i actualització es tindran en compte les variables relacionades amb el creixement econòmic dels diferents sectors econòmics, tenint en consideració la seua aportació al PIB, el nombre d'empreses, l'ocupació i l'exportació. En tot cas, aquesta revisió i actualització s'aprovarà tres mesos abans, almenys, de la renovació reglamentària del ple.

Tots els aspectes relatius a la distribució del ple en grups i subgrups haurà de figurar expressament en el reglament de règim interior de cada cambra.

5. La persona titular de la secretaria general i de la direcció gerència, si hi haguera, assistiran, amb veu però sense vot, a les reunions del ple.

 

Article 21. Atribucions del ple

1. Correspon al ple de la cambra, a més de totes aquelles que pogueren atribuir-se-li pel Reglament de Règim Interior, les següents atribucions:

a) Elegir a la persona titular de la presidència, el comité executiu i a les persones de reconegut prestigi a què es refereix l'apartat 2 de l'article anterior, així com acordar el cessament de les persones vocals del ple, de conformitat amb el procediment establit, declarant les vacants produïdes per la pèrdua de la condició de membre del ple.

b) Proposar a la conselleria amb competències en matèria de tutela de les cambres l'aprovació dels pressupostos i la seua liquidació.

c) Acordar l'adquisició o qualsevol altre acte de disposició relatiu a immobles. De la mateixa manera, acordar l'adquisició de valors i operacions de crèdit, quan l'import supere el 35 % del pressupost anual de la cambra, així com autoritzar contractes en la quantia que determinen els procediments de contractació aprovats pel comité executiu.

d) Acordar la participació de les cambres en qualsevol associació, fundació o societat civil o mercantil, així com la creació de les de caràcter unipersonal, sol·licitant en aquest cas autorització prèvia a la conselleria que tinga competències en matèria de tutela de les cambres.

e) Proposar a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres l'aprovació del projecte de Reglament de Règim Interior i de les seues modificacions.

f) Exercir el control de la persona titular de la presidència i del comité executiu.

g) Designar les persones representants permanents de la cambra davant entitats i associacions.

h) Aprovar la designació de les representants que formaran part del ple del Consell de Cambres, segons el que estipula en l'article 49 del present reglament.

i) Nomenar, prèvia convocatòria pública de la vacant, així com cessar, la persona titular de la secretaria general de la cambra, per acord motivat adoptat almenys per la meitat més un dels membres.

j) Nomenar i cessar, si escau, la persona titular de la direcció gerència, a proposta de la titular de la presidència, per acord motivat adoptat per la meitat més un dels membres d'acord amb el que establisca el Reglament de Règim Interior.

k) Determinar les persones empleades de la cambra que poden tenir accés i utilitzar la informació facilitada per l'Administració Tributària de l'Impost d'activitats econòmiques i els censals de les empreses necessaris per a l'elaboració del cens públic d'empreses.

l) Aprovar, a proposta del comité executiu, un Codi de Bones Pràctiques que garantisca la imparcialitat i transparència de la cambra en el desenvolupament de les seues funcions públic-administratives, així com l'informe anual de govern corporatiu.

m) Ser informat pel comité executiu de la formalització de convenis de col·laboració amb les administracions públiques, inclosa la de la Generalitat, amb altres ens públics i privats i amb altres cambres.

n) Crear delegacions o nomenar persones delegades, proposant l'autorització a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres.

o) Crear, a proposta del comité executiu, comissions consultives i ponències.

p) Autoritzar, si escau, els convenis laborals col·lectius de la cambra.

q) Adoptar les propostes que hagueren d'elevar-se a les administracions públiques.

r) Acordar la interposició d'accions i recursos administratius i judicials, excepte les que s'exerciten per al cobrament dels crèdits que resultaren impagats.

s) Concedir honors i distincions.

t) Establir els criteris i recomanacions quant a les aportacions voluntàries, segons s'establisca en el Reglament de Règim Interior.

u) Aquelles altres atribucions que es determinen per la legislació i que hagen de ser adoptades amb un quòrum especial.

2. El ple de la cambra, amb el vot favorable d'almenys de la meitat més una de les persones membres, podrà delegar en la persona titular de la presidència, en el comité executiu, en la persona titular de la secretaria general o de la direcció gerència les atribucions anteriorment assenyalades, amb excepció de les recollides en els apartats a) fins a l).

La delegació comportarà el dret del ple de la cambra per a dictar instruccions d'actuació en les atribucions que es deleguen i ser informat de la gestió de la matèria delegada, podent ser revocada en qualsevol moment, per acord adoptat amb igual quòrum.

 

Article 22. Sessions del ple

1. El ple es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries, podent ser aquestes convocades amb caràcter d'urgència.

2. Les sessions ordinàries se celebraran amb la periodicitat que es determine en els reglaments de règim interior de les cambres, celebrant-se un mínim de quatre sessions a l'any.

3. Les sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca la presidència, el comité executiu per acord de dos terços dels seus membres o ho sol·licite un terç de les persones membres del ple, havent de celebrar-se aquestes sessions dins del termini de quinze dies a comptar des de l'endemà de la sol·licitud.

4. Les sessions extraordinàries podran convocar-se amb caràcter d'urgència en els supòsits que es determinen en els reglaments de règim interior de les cambres, havent-se de ratificar la urgència pel ple.

5. Perquè el ple puga constituir-se, a l'efecte de celebrar les sessions, deliberacions i adopció d'acords, en primera convocatòria hauran d'estar presents les persones titulars de la presidència i de la secretaria o qui les substituïsquen, i la meitat almenys de les persones membres.

En segona convocatòria el ple podrà quedar constituït, mitja hora més tard de la prevista per a la seua celebració en primera convocatòria, sempre que assistisquen a la sessió les persones titulars de la presidència i la secretaria, o qui els substituïsca, i la quarta part almenys de les persones membres.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres assistents, llevat que per precepte exprés s'exigisca una majoria determinada.

6. En el cas d'existir vacants en el ple els quòrums d'assistència i votació s'entendran referits al nombre de fet de membres de la corporació.

7. L'assistència a les reunions del ple de la cambra és obligatòria per als seus membres.

8. Podran assistir a les sessions del ple, amb veu però sense vot, aquelles empreses que havent realitzat aportacions voluntàries, no hagen accedit a la condició de vocal del ple de l'article 20.1.c del present reglament. El ple, a proposta de la presidència de la cambra, designarà a aquestes empreses, d'ara endavant empreses associades, en el nombre màxim de cinc.

Així mateix, la presidència podrà convidar al ple a representants d'entitats o persones que per raó de la matèria puguen contribuir al desenvolupament dels assumptes a tractar en la sessió, que participaren amb veu però sense vot.

 

Article 23. Convocatòria de les sessions

1. Les persones membres del ple seran convocades amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la data de celebració de la sessió, excepte en les sessions extraordinàries urgents, a les quals podran ser convocades amb una antelació mínima de 24 hores. Llevat que no siga possible, les convocatòries seran remeses als membres del ple a través de mitjans electrònics, i a la convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia de la sessió.

2. La documentació sobre els assumptes que figuren en l'ordre del dia de la sessió haurà d'estar a la disposició de les persones membres del ple, per al seu examen i consulta, en la secretaria general de la cambra, en igual termini.

3. Així mateix, podran consultar els documents que obren en els serveis de la cambra i resulten precisos per al correcte acompliment de la seua funció, i podran recaptar, amb l'antelació suficient i a través de la presidència, informes de la secretaria general i de la direcció gerència, pel procediment que s'establisca en el Reglament de Règim Interior.

4. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia de la sessió, llevat que estiguen presentes totes les persones membres del ple i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

 

Article 24. El comité executiu

1. L'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la cambra és el comité executiu que serà elegit pel ple d'entre les persones que ocupen les vocalies i per un mandat de durada igual al d'aquests i estarà format per les persones titulars de la presidència, les vicepresidències, si n'hi haguera, la tresoreria i les vocalies, sent el nombre de membres no inferior a cinc ni superior a nou. La persona titular de la presidència haurà de tenir la condició de vocal elegida per votació directa de les persones assenyalades en l'article 20.1.a del present reglament.

2. La composició i elecció del comité executiu es determinarà en el Reglament de Règim Interior de cada cambra.

3. La conselleria competent en matèria de tutela de les cambres nomenarà una persona representant que, sense condició de membre, tindrà veu però no vot en les sessions del comité executiu, a les quals haurà de ser convocada en les mateixes condicions que els seus membres.

 

Article 25. Atribucions del comité executiu

1. Corresponen al comité executiu de cada cambra les següents atribucions:

a) Establir les directrius generals sobre les activitats de la cambra necessàries per a l'exercici i desenvolupament de les funcions legalment atribuïdes, la direcció de les quals correspon a la presidència.

b) Elaborar i proposar al ple el projecte de Reglament de Règim Interior.

c) Elaborar els projectes de pressupostos ordinaris, i si escau, extraordinaris, les seues modificacions i la seua liquidació i presentar-los al ple per a la seua aprovació inicial.

d) Aprovar les modificacions de la plantilla de la cambra i les seues retribucions, així com qualsevol altre tipus de retribució, indemnització o incentius al fet que pertoqués.

e) Proposar al ple la participació de la cambra en qualsevol associació, fundació i societat civil o mercantil, així com la creació de societats mercantils unipersonals.

f) Acordar l'adquisició o qualsevol altre acte de disposició relatiu a valors i operacions de crèdit quan l'import no supere el 35 % del pressupost anual de la cambra, així com celebrar contractes per les quanties que determinen els procediments de contractació.

g) Autoritzar l'exercici d'accions per al cobrament dels crèdits que resultaren impagats.

h) Acordar la formalització de convenis de col·laboració amb les administracions públiques, inclosa la de la Generalitat, amb altres ens públics i privats i amb altres cambres, sol·licitant la seua autorització, o comunicant-los si escau, a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres.

i) Proposar al ple de la cambra la creació de comissions consultives i ponències.

j) Proposar al ple de la cambra la creació de delegacions i el nomenament de delegades o delegats.

k) Proposar, per a la seua aprovació pel ple, el Codi de Bones Pràctiques i l'informe de Bon Govern.

l) Determinar les condicions dels préstecs, operacions de crèdit i col·locació de reserves que corresponga fer a la cambra.

m) Autoritzar l'exercici d'accions, judicials o extrajudicials, de reclamació i execució de deutes.

n) Estudiar trimestralment l'estat de la situació patrimonial de la cambra, amb indicació dels ingressos i despeses, i aprovar anualment el corresponent balanç.

o) Formar i revisar anualment el cens electoral de les cambres, amb referència al primer dia de gener de cada any.

p) Resoldre les reclamacions sobre la inclusió o exclusió de les empreses en els grups i subgrups del cens electoral.

q) En casos d'urgència, adoptar decisions sobre competències que corresponguen al ple, adonant al mateix en la primera sessió que se celebre.

r) Acordar les bases de convocatòria pública per a la selecció del secretari o secretària general.

s) Quantes atribucions no estiguen expressament encomanades a altres òrgans de la cambra o li delegue el ple de la mateixa.

2. El comité executiu, amb el vot favorable, almenys, de la meitat més una dels membres, podrà delegar en la presidència, la secretaria general o la direcció-gerència les atribucions anteriorment assenyalades, amb excepció de les recollides en els apartats a) fins a f).

La delegació comportarà el dret del comité executiu per a dictar instruccions d'actuació en les atribucions que es deleguen i ser informat de la gestió de la matèria delegada, podent ser revocada en qualsevol moment, per acord adoptat amb igual quòrum.

 

Article 26. Sessions del comité executiu

1. El comité executiu es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries, podent ser aquestes convocades amb caràcter d'urgència.

2. Les sessions ordinàries se celebraran amb la periodicitat que es determine en els reglaments de règim interior de cada cambra, celebrant-se un mínim d'una sessió cada dos mesos.

3. Les sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o presidenta o ho sol·licite un terç dels membres del comité executiu, havent de celebrar-se aquestes sessions dins del termini de quinze dies a explicar del següent al de la sol·licitud.

4. Les sessions extraordinàries podran convocar-se amb caràcter d'urgència en els supòsits que es determinen en el Reglament de Règim Interior de cada cambra, havent-se de declarar aquesta urgència pel comité executiu en el moment de la seua constitució.

5. Perquè el comité executiu puga constituir-se, a l'efecte de celebrar les sessions, deliberacions i adopció d'acords, en primera convocatòria hauran d'estar presents les persones titulars de la presidència i la secretaria o quines les substituïsquen, i la meitat almenys dels altres membres.

En segona convocatòria el comité executiu podrà quedar constituït, mitja hora més tard de la prevista per a la seua celebració en primera convocatòria, sempre que assistisquen a la sessió les persones titulars de la presidència i la secretaria o qui les substituïsquen, i la quarta part almenys dels altres membres.

Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres assistents.

6. En el cas d'existir vacants en el comité executiu el quòrum d'assistència s'entendrà referit al nombre de fet de les persones membres.

7. L'assistència a les reunions del comité executiu de la cambra és obligatòria per a les persones membres.

 

Article 27. Convocatòria de les sessions

1. Les persones membres del comité executiu seran convocades amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la data de celebració de la sessió, excepte en les sessions extraordinàries urgents, a les quals podran ser convocades almenys amb 24 hores d'antelació. Llevat que no siga possible, les convocatòries seran remeses a les persones membres del ple a través de mitjans electrònics, i a la convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia de la sessió.

2. La documentació sobre els assumptes que figuren en l'ordre del dia de la sessió haurà d'estar a la disposició de les persones membres del comité executiu, per al seu examen i consulta, en la secretaria general de la cambra, en igual termini.

3. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia de la sessió, llevat que estiguen presentes totes les persones membres del comité executiu i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

 

Article 28. La presidència

1. La persona titular de la presidència ostenta la representació de la cambra, la presidència de tots els òrgans col·legiats i li correspon l'execució dels seus acords. Serà elegida pel Ple en la forma que determine el Reglament de Règim Interior.

2. La presidència té les següents atribucions:

a) Adoptar les decisions convenients per al bon govern de la corporació, administrant, impulsant i coordinant l'actuació de tots els òrgans de la cambra, sense perjudici de les competències del comité executiu i del ple, davant del qual respondrà de la seua gestió.

b) Vetlar per l'execució dels acords de la cambra.

c) Presidir el ple, el comité executiu i ser la presidència nata de totes les comissions i ponències de la cambra, amb dret a convocar i presidir les sessions, així com obrir-les, suspendre-les, tancar-les, dirigir i canalitzar les discussions, dirimint els empats amb vot de qualitat.

d) Decidir les propostes que li faça la secretaria general quant a sotmetre al dictamen de les comissions o ponències els assumptes que jutge d'interés i despatxar els assumptes urgents i les comunicacions que per la seua naturalesa no requerisquen dictamen.

e) Adoptar les decisions en matèria econòmica de la cambra, necessàries per al bon funcionament de la mateixa.

f) Visar les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la cambra i les certificacions dels acords i documents que s'expedisquen.

g) Assumir i portar la representació de la cambra en els actes oficials, sense perjudici de la possibilitat de delegació en un altre membre de la corporació.

h) Exercir les competències que li delegue el ple o el comité executiu, i aquelles que determine el Reglament de Règim Interior.

3. La presidència podrà delegar facultats concretes i determinades en les persones titulars de les vicepresidències, i en defecte d'açò, en qualsevol de les persones que formen part del comité executiu, donant compte d'açò al ple. Així mateix, podrà delegar aquestes facultats en la persona titular de la secretaria general, o, si escau, de la direcció-gerència, en la forma expressada. En qualsevol cas, no podrà delegar les facultats o atribucions que se li hagueren delegat per un altre òrgan.

 

Article 29. Les vicepresidències

1. Les titulars de les vicepresidències, pel seu ordre, substituiran la titular de la presidència en totes les seues funcions en els supòsits d'absència, vacant i malaltia.

2. Exerciran les funcions que les deleguen el ple, el comité executiu o la presidència i aquelles que determine el Reglament de Règim Interior.

 

Article 30. La tresoreria

La persona titular de la tresoreria custodiarà els fons, valors i efectes de la cambra en la forma que dispose el comité executiu, supervisarà la comptabilitat i signarà tots els documents de cobraments i pagaments, exercint aquestes funcions de conformitat amb les determinacions del Reglament de Règim Interior.

 

Article 31. Pèrdua de la condició de membre del ple i del comité executiu

1. Es perdrà la condició de membre del ple i del comité executiu:

a) Quan per circumstàncies sobrevingudes deixe de concórrer algun requisit necessari d'elegibilitat previst legalment.

b) Per no haver pres possessió dins del termini reglamentari.

c) Per falta injustificada d'assistència a les sessions del ple o del comité executiu, respectivament, durant tres vegades dins de l'any, sense perjudici de tràmit d'audiència davant el ple.

d) Per dimissió i renúncia.

e) Per qualsevol causa que l'incapacite per a l'exercici del càrrec.

f) Per defunció.

g) Per extinció de la persona jurídica de la qual ostentara la representació en l'elecció o designació com a membre dels òrgans de govern.

h) Per revocació del nomenament en el cas dels vocals referits en l'article 20.1.b i c).

j) Per la no realització d'aportacions voluntàries durant el període en el qual haja resultat electe en representació dels o les persones vocals previstes en l'article 20.1.c.

2. Amb independència de la terminació normal dels seus mandats, les persones titulars de la presidència i les membres del comité executiu cessaran:

a) Per la pèrdua de la condició de membre del ple.

b) Per acord del ple, adoptat per majoria de dos terços dels seus membres.

c) Per renúncia que no implique la pèrdua de la seua condició de vocal del ple.

3. En el supòsit de les lletres b) i c) del punt 2 d'aquest article, es perdrà la condició de membre del comité executiu. En tal cas, automàticament cessarà en el seu càrrec i es procedirà a cobrir la vacant del comité executiu, en sessió del ple convocada a aquest efecte, pel procediment previst per a la seua elecció.

4. L'acord del ple serà adoptat prèvia audiència de la persona interessada i, si escau, de l'empresa la representació de la qual ostenta. Contra aquest acord es podrà interposar recurs d'alçada davant la conselleria que ostente les competències en matèria de tutela de les cambres.

5. Les vacants produïdes en el ple, en el cas de les vocalies elegides per votació directa assenyalades en l'article 20.1.a del present reglament, es proveiran mitjançant elecció en el grup o subgrup que es tracte. A aquesta fi la secretaria general de la cambra, en el termini dels deu dies següents a la declaració de la vacant, comunicarà per escrit aquesta circumstància als electors o electores que corresponga i donarà publicitat a través de, almenys, un dels periòdics de major circulació de la demarcació de la cambra i mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a fi de presentació de candidatures, de conformitat amb l'establit en el present reglament, donant compte de tot açò a la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres. L'elecció s'efectuarà conforme al règim general previst en el títol II capítol II d'aquest reglament.

En el cas de vacant de les vocalies corresponents a persones de reconegut prestigi en la vida econòmica valenciana, la vacant produïda es proveirà, seguint el procediment previst en l'article 20.1.b.

Pel que refereix a les vacants d'un lloc de vocal d'aportació voluntària, aquesta serà declarada en el ple i es procedirà a cobrir per les empreses substitutes que s'hauran designat expressament, d'acord amb l'establit en l'article 20.1.c del present reglament.

Quan la vacant produïda en el ple tinga com a conseqüència una vacant en el comité executiu, o en la presidència de la cambra, es procedirà a cobrir primer la vacant del ple, i després la vacant de president o presidenta o de qualsevol membre del comité executiu, en sessió del ple convocada a aquest efecte pel procediment previst per a l'elecció d'aquests.

Les competències pròpies de les juntes electorals seran assumides pel comité executiu.

6. La persona elegida ocuparà el càrrec pel temps que faltara per a complir el mandat d'aquella a qui succeïsca, i haurà de reunir els mateixos requisits d'elegibilitat.

7. Les persones de reconegut prestigi a les quals es refereix l'article 20.2 perdran el dret d'assistència a les sessions del ple, per les mateixes causes que, en relació amb les persones membres d'aquest, assenyala el punt 1, apartats c), d) i e) o per acord del ple, adoptat per la meitat més una de les persones membres; cobrint-se les vacants, si el ple així ho determinara, en la primera sessió que celebre després de proclamada la vacant. La persona elegida ocuparà el càrrec pel temps que faltara per a complir el mandat d'aquella a qui succeïsca.

8. Es perdrà la condició d'empresa associada, d'acord amb l'estipulat en l'article 22.8 del present reglament, quan no es realitzen les aportacions voluntàries, en funció dels criteris i recomanacions aprovades de conformitat amb el reglament de règim interior de cada cambra.

 

Article 32. La secretaria general

1. Les cambres tindran una secretària o secretari general que haurà de tenir una llicenciatura, grau superior universitari o equivalent, i estarà sotmesa al règim de contractació laboral. Serà nomenada pel ple de la corporació respectiva per acord motivat adoptat per la meitat més un dels seus membres, prèvia convocatòria pública de la vacant. Les bases d'aquesta convocatòria hauran de ser aprovades per la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres. El seu cessament haurà d'efectuar-se també per acord motivat adoptat pel ple, amb la mateixa majoria necessària per al seu nomenament.

2. Són funcions de la persona titular de la secretaria general les següents:

a) Assistir a les reunions del ple i el comité executiu amb veu però sense vot.

b) Vetlar per la legalitat dels acords de la cambra.

c) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats de la cambra, per ordre de la presidència, assessorant-li per a la redacció de l'ordre del dia de la sessió, i citar als seus membres, amb l'antelació prevista en aquest reglament.

d) Donar fe de l'actuat pels òrgans de govern de la cambra, així com expedir els corresponents certificats.

e) Alçar les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la cambra.

f) Responsabilitzar-se dels llibres d'actes i de resolucions de la Presidència.

g) Assessorar legalment la cambra.

h) Qualsevol altra funció que li delegue el ple, el comité executiu o la presidenta o el president de la cambra, segons s'establisca en el Reglament de Règim Interior.

3. En casos de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la secretaria general serà substituïda en les seues funcions per qui determine el Reglament de Règim Interior de la cambra.

4. El Reglament de Règim Interior podrà preveure el lloc de secretaria o secretari adjunt, o sotssecretari o sotssecretària, el nomenament de la qual es durà a terme per acord del ple.

 

Article 33. La direcció gerència

1. Les cambres podran nomenar una directora o director gerent, que haurà de ser llicenciat o llicenciada o tenir una titulació de grau superior i a qui correspondrà l'exercici de les funcions executives i directives que s'atribuïsquen en els seus reglaments de règim interior. Aquest lloc estarà sotmés a la legislació laboral. El comité executiu acordarà les bases per a la seua contractació.

2. Correspondrà al ple el nomenament i cessament de la persona titular de la direcció gerència, a proposta de la presidència, per acord motivat per la meitat més una de les persones membres, amb la finalitat de garantir la idoneïtat per al bon acompliment de les seues funcions, i de conformitat amb el que s'establisca en el Reglament de Règim Interior.

3. El ple, el comité executiu i la persona titular de la presidència podran delegar en la persona titular de la direcció gerència facultats de caràcter executiu i de gestió en temes de competència cameral.

4. Assistirà, amb veu i sense vot, a les sessions dels òrgans col·legiats de la cambra, informant dels assumptes que li estiguen encomanats. Igualment informarà el ple, el comité executiu i la presidència, sempre que se li requerisca.

5. Quan no existisca titular de la direcció gerència, les seues funcions seran assumides pel secretari o secretària general.

 

Article 34. Reglament de Règim Interior

1. Cada cambra de comerç tindrà el seu propi Reglament de Règim Interior que, a proposta del ple de la corporació, serà aprovat per la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres, la qual podrà també promoure la seua modificació, amb indicació, en aquest supòsit, dels motius que la justifiquen.

2. Els reglaments de règim interior hauran de regular almenys els següents extrems:

- Denominació, àmbit territorial i domicili.

- Estructura i funcions del ple.

- Nombre i forma d'elecció de les persones membres del comité executiu.

- Facultats dels òrgans de govern i normes de funcionament.

- Estructura orgànica (nombre i composició de les comissions permanents i ponències).

- Organització administrativa general.

- Determinació de les funcions de la persona titular de la secretaria general i, si escau, de la direcció-gerència.

- Règim de personal.

- Sistema retributiu i indemnitzatori general aplicable al personal laboral, càrrecs i màxims responsables de la cambra, segons allò que s'ha fixat pel Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

- Codi de Bones Pràctiques

3. La modificació del Reglament de Règim Interior seguirà les mateixes condicions que les que s'assenyalen per a la seua aprovació.

 

CAPÍTOL II. Procediment electoral

 

Article 35. Règim electoral. Dret electoral actiu i passiu

El règim electoral de les cambres es determinarà pel previst en la legislació bàsica, en l'autonòmica i en la normativa reglamentària de desenvolupament. Amb caràcter supletori, i en allò que resulte d'aplicació, s'estarà al que es disposa en el règim electoral general.

Es reconeix el sufragi actiu i passiu a les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, inscrites en l'últim cens aprovat per la corporació, de conformitat amb l'establit l'article 13 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril.

 

Article 36. Cens electoral

1. El cens electoral de les cambres comprendrà la totalitat dels seus electors o electores, classificats per grups, i es formarà i revisarà anualment, pel comité executiu, amb referència al primer dia de gener de cada any.

2. Els grups comprendran col·lectius d'electores i electors que siguen subjectes passius de l'impost d'activitats econòmiques o tribut que el substituïsca en el territori corresponent de l'àmbit de cada cambra, podent-se subdividir en subgrups, en atenció a la importància econòmica dels diversos sectors. Aquests grups i, si escau, subgrups, estaran representats en la forma prevista en el reglament de règim interior de cada cambra.

3. Les cambres elaboraran, a més del cens electoral general, una relació d'empreses d'aportació voluntària, constituïda exclusivament per les persones físiques o jurídiques que, formant part del cens electoral, hagen realitzat aportacions voluntàries a la cambra de la seua demarcació, en la forma que es dispose en el seu reglament de règim interior.

4. Les persones naturals o jurídiques que exercisquen activitats corresponents a diversos grups del cens d'una cambra tenen dret a sufragi actiu i passiu en cadascun dels mateixos. Cada empresa únicament podrà presentar la seua candidatura en un grup.

5. La persona electora tindrà dret de vot en el grup que li corresponga i a ser elegible, dins d'aqueix grup, en el subgrup al que pertanga la seua activitat, segons s'establisca en el Reglament de Règim Interior. Seran elegides candidates o candidats els qui major nombre de vots hagen obtingut, respectant el nombre de vocalies assignades en cada subgrup, per a garantir la representació dels diferents sectors productius.

 

Article 37. Publicitat del cens electoral

1. Cinc dies després de l'obertura del procés electoral i durant el termini de vuit dies hàbils les cambres hauran d'exposar els seus censos al públic, en el domicili corporatiu, en les seues delegacions i en aquells altres llocs que estimen d'interés per a afavorir la participació. Així mateix, es facilitarà l'accés al cens a través de procediments electrònics de consulta. El cens serà l'últim revisat per la cambra i haurà de ser modificat d'ofici o a petició de part, amb les altes i baixes degudament justificades per les persones electores interessades, que s'hagen produït fins a deu dies després del venciment del termini assenyalat d'exposició pública.

2. Les reclamacions sobre la inclusió o exclusió de les empreses en els grups i subgrups corresponents, podran presentar-se des del moment que s'inicie l'exposició dels censos al públic fins a cinc dies després del venciment del termini assenyalat d'exposició pública.

3. Correspon al comité executiu de la cambra resoldre les reclamacions a les quals es fa referència en l'apartat anterior, en el termini de cinc dies a comptar des del venciment del termini per a presentar reclamacions.

4. Contra els acords sobre reclamacions al cens electoral es podrà interposar recurs d'alçada davant la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres en el termini d'un mes.

 

Article 38. Convocatòria d'eleccions

1. Transcorreguts els terminis assenyalats en l'article anterior i en un terme no superior a un mes, correspondrà a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres, prèvia consulta amb el Consell de Cambres, la convocatòria d'eleccions per a la renovació dels membres dels plens de les cambres existents en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. En la resolució de convocatòria d'eleccions es determinaran els dies i hores de celebració de les eleccions, el nombre de col·legis electorals i la seua demarcació proposats per cada cambra, la seu de cadascun d'ells, les seus de les juntes electorals, així com el procediment, l'adreça URL de la plataforma de vot electrònic i els terminis per a l'exercici del vot per mitjans electrònics.

La convocatòria podrà recollir, igualment, els models de presentació de candidatures, sobres i paperetes de votació i tots aquells que s'estimen necessaris per a una major homogeneïtzació i normalització del procediment.

3. La convocatòria es publicarà, com a mínim quaranta dies naturals abans de la data de celebració de les eleccions, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un dels periòdics de major circulació de la Comunitat Valenciana.

4. Cada cambra donarà publicitat de la convocatòria com a mínim en les seues seus socials i en les seues delegacions, així com en aquells llocs i pels mitjans de comunicació, tant físics com a electrònics, que considere més oportuns i que tinguen la màxima difusió en el seu àmbit territorial o sector empresarial.

5. Les eleccions de cada grup i subgrup se celebraran en un sol dia i quan s'establisquen diversos col·legis, simultàniament en tots ells.

No obstant l'anterior, el termini per a la votació per mitjans electrònics serà previ al de la votació presencial, podent iniciar-se amb un màxim de quinze dies naturals d'antelació i tenint en qualsevol cas que finalitzar amb una antelació mínima de tres dies naturals respecte al dia establit per a la votació presencial.

6. Els òrgans de govern de les cambres continuaran en l'exercici de les seues funcions fins a la constitució dels nous plens o, si escau, fins a la designació per la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres, d'una comissió gestora.

 

Article 39. Juntes electorals

1. Les juntes electorals tenen per finalitat garantir, en els termes del present reglament, la transparència i objectivitat del procés electoral i del principi d'igualtat.

La composició de les juntes electorals es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. La conselleria competent en matèria de tutela de les cambres posarà a la disposició de les juntes electorals els mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici de les seues funcions. La mateixa obligació correspondrà a les cambres en els seus respectius processos electorals.

3. En el termini dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria d'eleccions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es constituiran les juntes electorals que estaran integrades per:

a) Tres representants de les electores de les cambres. Quan es tracte de persones jurídiques, aquestes hauran d'estar representades per una persona física amb poder bastant.

b) Dues representants designades per la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres. Aquestes persones hauran de ser funcionàries i una d'elles exercirà les funcions de la presidència.

c) Una secretària o secretari, amb veu i sense vot, designada per la persona titular de la presidència entre personal funcionari de la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres.

4. Les persones representants de les electores o electores de les cambres en la junta electoral seran elegides mitjançant sorteig entre una relació de persones electores proposta pel ple de cada cambra en nombre d'una per cada grup i subgrup. El sorteig es realitzarà en acte públic presidit per una persona que actuarà en representació de la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres, el primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria d'eleccions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en el mateix acte s'elegiran dues persones suplents per cada membre. En cas de presentar candidatura per a ser membre del ple, hauran de renunciar a ser membre de la junta electoral.

5. En tot cas, les juntes electorals recaptaran l'assessorament en dret de les titulars de secretaries de les cambres i podran sol·licitar assistència tècnica del personal al servei d'aquestes corporacions. 

6. Es constituirà una junta electoral d'àmbit provincial en cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Igualment es constituirà una Junta d'àmbit autonòmic que, amb la participació de les presidències de les juntes provincials, o vocal de la seua junta en qui delegue i sota la presidència de qui designe la conselleria tutelant, tindrà la missió de fer el recompte del vot electrònic.

7. Així mateix, per a coordinar tot el procés electoral i vetlar per la transparència del procés de votació per mitjans electrònics, s'establirà una Junta Electoral Central amb àmbit territorial en tota la Comunitat Valenciana i estarà formada per representants de la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres i del Consell de Cambres. No obstant l'anterior, podran assistir representants de les cambres.

8. La seu de les juntes electorals i la de recompte del vot electrònic es determinarà en la resolució de convocatòria d'eleccions.

9. El mandat de les juntes electorals es perllongarà fins a la constitució del ple, en el moment del qual quedaran dissoltes.

10. Contra els acords de les juntes electorals es podrà interposar recurs d'alçada davant la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres.

11. Amb vista al funcionament de les juntes electorals serà aplicable l'establit per la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, en matèria de funcionament d'òrgans col·legiats.

 

Article 40. Requisits per a ser elegible

1. Els requisits per a ser elegible com a membre del Ple per elecció directa, són els següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea, la d'un Estat que siga part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, la d'un estat als nacionals del qual s'estenga, en virtut del corresponent acord o tractat internacional, el règim jurídic previst per a la ciutadania anteriorment citats, o bé en cas de tenir una nacionalitat diferent a les anteriors es podrà ser candidat o candidata d'acord amb el principi de reciprocitat.

b) Formar part del cens electoral de la cambra.

c) Ser persona electora del grup corresponent.

d) Ser major d'edat si es tracta d'una persona física.

e) Portar, com a mínim, dos anys d'exercici en l'activitat empresarial en els territoris esmentats en l'apartat a anterior. Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant l'alta en el cens de l'Impost d'Activitats Econòmiques corresponent o, si escau, acreditació equivalent per a l'exercici de l'activitat en els altres supòsits.

f) Trobar-se al corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

g) No trobar-se inhabilitada per incapacitat, inelegibilitat o incompatibilitat per la normativa vigent, ni trobar-se culpable en un procés concursal qualificat de culpable, ni trobar-se complint una pena privativa de llibertat. Tampoc podrà trobar-se inhabilitada per a ocupació o càrrec públic.

2. La durada del mandat de les persones membres del ple de les cambres serà de quatre anys, podent ser reelegides.

 

Article 41. Presentació i proclamació de candidatures

1. En el termini de 10 dies, comptadors a partir del següent al de la publicació de la convocatòria d'eleccions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es presentaran les candidatures per escrit davant la secretaria general de la cambra respectiva, dins de l'horari d'obertura de les seues dependències, havent de trobar-se avalades per la signatura com a mínim del 4 % de les persones electores del grup o, si escau, del subgrup corresponent. Si el nombre de persones físiques o jurídiques electores del grup o subgrup fóra superior a dues-centes, serà suficient amb la signatura de deu persones electores per a la presentació de la candidatura. L'autenticitat de la signatura s'acreditarà mitjançant declaració responsable en model normalitzat i s'acompanyarà fotocòpia del DNI.

En la confecció de les llistes de candidatures es procurarà la presència equilibrada de dones i homes.

2. Els escrits de presentació de candidatures, que necessàriament hauran d'estar subscrits per la candidata o candidat proposat, faran constar:

a) Si la persona candidata és una persona física:

I. Nom i cognoms.

II. DNI.

III. Domicili.

b) Si la candidatura és d'una persona jurídica:

I. Denominació o raó social.

II. NIF.

III. Domicili social.

IV. Nom i cognoms de la persona representant.

V. Càrrec i DNI de la persona representant.

c) En tots dos casos, s'haurà d'indicar el domicili a l'efecte de notificacions.

d) A l'escrit de presentació de candidatura s'haurà d'acompanyar la següent documentació:

I. Certificació de la persona titular de la Secretaria General de la cambra respectiva i de l'antiguitat en l'exercici de l'activitat.

II. Certificació de trobar-se al corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

III. Fotocòpia del DNI o passaport de la candidata o candidat o, en el cas de persones jurídiques, del seu o la seua representant legal.

IV. En el cas de persones jurídiques, poder bastant de representació.

V. En el supòsit que la persona candidata siga estrangera, de països no pertanyents a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu, o estats als nacionals dels quals no s'estenga, en virtut del corresponent acord o tractat internacional, el règim jurídic previst per a la ciutadania pertanyent a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu, documentació acreditativa del requisit de reciprocitat.

VI. Fotocòpia del DNI o passaport de l'avalista, si escau, així com poder bastant de representació i acreditació de l'autenticitat de la signatura mitjançant declaració responsable en model normalitzat.

3. Finalitzat el termini de presentació de candidatures, durant els dos dies següents romandran exposades en la pàgina web i en la secretaria de la cambra, en hores d'oficina, on podran ser examinades per les persones candidates, o les seues representants i per les persones electores, que podran al·legar els possibles defectes que advertiren. Les al·legacions es presentaran abans de les catorze hores de l'endemà al de conclusió del termini d'exposició, en el registre de la cambra mitjançant escrit dirigit a la junta electoral corresponent.

4. En el terme de cinc dies següents a la finalització de presentació de candidatures, la junta electoral corresponent, prèvia comprovació del compliment dels requisits exigits i resolució de les al·legacions formulades, procedirà a la proclamació de les persones candidates.

5. Quan el nombre de candidats o candidates proclamades per un grup o subgrup resulte igual al de membres a elegir, la seua proclamació equivaldrà a l'elecció i aquesta, per tant, no haurà d'efectuar-se.

Si el nombre de candidats o candidates proclamades fóra inferior al de membres a elegir, la junta electoral donarà per elegides les persones proclamades i, en el mateix acte, elegirà mitjançant sorteig a una persona titular i dues suplents entre les electores del grup o subgrup corresponent que reunisquen els requisits de l'article 17 de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, per a ocupar les vacants. La junta electoral comunicarà les persones proclamades per sorteig aquesta circumstància perquè, en el termini de dos dies, manifesten la seua acceptació. En cas contrari, es comunicarà a les persones suplents, per ordre de sorteig.

D'igual forma es procedirà, segons corresponga, quan les situacions anteriors es produïsquen com a conseqüència de la renúncia sobrevinguda d'alguna de les persones candidates proclamades per un grup o subgrup.

6. La junta electoral reflectirà en una acta la proclamació de candidatures i les incidències hagudes i a les quals es refereixen els anteriors apartats, relatives a l'elecció de membres del ple sense que intervinga votació. S'enviarà còpia compulsada de l'acta a la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres i es donarà publicitat del seu contingut mitjançant anunci fixat en el domicili de la cambra i les seues delegacions i publicat almenys en un dels diaris de major circulació de la seua circumscripció.

 

Article 42. Col·legis i Meses Electorals

1. Les votacions presencials per a elegir les persones membres dels plens de les cambres, per a la provisió de la qual hagen sigut proclamats dues o més persones candidates, se celebraran els dies i hores previstos en la resolució de convocatòria d'eleccions.

2. Es constituiran els col·legis i meses electorals que per a cada cambra s'establisquen.

Cada mesa electoral estarà formada per la presidència i dues vocals designades per la junta electoral corresponent d'entre les persones electores domiciliades en la localitat del col·legi electoral, mitjançant sorteig realitzat deu dies abans de la celebració d'eleccions i en la seu de cada junta electoral, entre una relació de persones electores en nombre de dues per a cada grup que no siguen candidates, proposada pel ple de la cambra. En el mateix acte es designaran així mateix dues persones suplents de la presidenta o president i de les titulars de les vocalies.

Constituïda la mesa electoral d'un col·legi el dia de l'elecció, no podrà començar-se la votació sense haver-se estès prèviament l'oportuna acta de constitució, de la qual es lliurarà una còpia certificada, signada per la persona titular de la presidència i les persones vocals per a cada candidata que la demane.

Si en l'acte de la constitució de la mesa electoral no comparegueren les persones membres designades per la junta electoral com a titulars o suplents, assumiran les seues funcions una representant de la conselleria amb competències en matèria de tutela de les cambres, que exercirà la presidència, i un empleat o empleada de la cambra, que actuarà com a vocal.

3. No obstant allò disposat en el punt anterior, atenent al nombre de candidatures proclamades i al de grups en què hi haja de celebrar-se efectivament la votació, les juntes electorals podran acordar l'ampliació o reducció del nombre de meses electorals, sense modificar, en cap cas, el nombre de col·legis previst en la convocatòria.

 

Article 43. Interventors o interventores

1. Cadascuna de les persones candidates proclamades podrà designar, fins a cinc dies abans de la data assenyalada per a l'elecció, una o dues persones com a interventores per cada col·legi electoral, que necessàriament hauran de ser electores o electors censades en aquest. Aquests interventors o interventores, prèvia acreditació, podran també assistir a l'escrutini del vot electrònic.

2. La seua designació es formalitzarà davant la secretaria general de la cambra corresponent, la qual expedirà la corresponent credencial. La persona titular de la secretaria general de la cambra remetrà a les juntes electorals i als col·legis respectius la relació de persones interventores designades per cada candidata o candidat.

3. Podran assistir a la mesa electoral, participar en les seues deliberacions, amb veu però sense vot, formular reclamacions i rebre les certificacions que es preveuen en aquest reglament.

 

Article 44. Vot per mitjans electrònics

1. Es podrà exercir el vot per mitjans electrònics, en els terminis que s'establisquen o de forma presencial el dia de la votació, que quedarà fixat en la convocatòria d'eleccions.

2. L'exercici del vot per mitjans electrònics, s'exercirà per mitjà de certificat digital.

3. El termini per a exercitar el vot per mitjans electrònics, que serà fixat en la convocatòria d'eleccions, podrà iniciar-se amb un màxim de 15 dies naturals d'antelació al previst per a la votació presencial i finalitzar amb una antelació mínima de 3 dies naturals respecte al dia establit per a aquesta.

4. Una vegada conclòs el termini assenyalat en el punt anterior, la secretaria general de la cambra procedirà a anotar en el cens l'exercici de vot electrònic. Així mateix, remetrà a la junta electoral relació de persones electores que hagen exercit el citat vot.

5. A qui havent exercit el vot per mitjans electrònics, volguera votar personalment, no li serà rebut el vot.

6. L'escrutini dels vots electrònics es durà a terme per la junta electoral corresponent i es reflectirà en una acta que arreplegarà el resultat parcial de l'elecció, on constaran el nombre de vots emesos, el dels declarats nuls i en blanc, així com el nombre de vots electrònics obtinguts per cada persona candidata. Aquesta acta quedarà a poder de la titular de la secretaria d'aquesta junta a fi de sumar aquest vot al presencial i dur a terme la proclamació de resultats.

7. Les reclamacions sobre l'escrutini i el procés de votació per mitjans electrònics es formularan per escrit davant la Junta Electoral autonòmica en el termini de 24 hores, des que finalitze l'escrutini de la votació presencial. Contra la resolució de la Junta Electoral autonòmica, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres.

 

Article 45. Votació presencial

1. Una vegada començada la votació no podrà suspendre's, a no ser per causa de força major, i sempre sota la responsabilitat de la mesa del col·legi respectiu. En cas de suspensió s'estendrà acta per la mesa, que es remetrà a la junta electoral perquè ho comunique a la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres, a fi que assenyale la data en què haurà de realitzar-se novament la votació.

2. La votació serà personal i secreta. Les persones electores, una vegada identificades, lliuraran la papereta introduïda en un sobre, tots dos normalitzats, a la presidència de la mesa electoral, qui la dipositarà en l'urna. Les vocals prendran nota de les persones electores que hagen exercit el vot, amb indicació del seu nom i nombre d'ordre en el cens de la cambra. En el cas que la persona votant actue en representació d'una persona jurídica s'anotarà, així mateix, el seu nom i número de DNI.

3. En el moment d'exercir el vot, se presentarà l'original del DNI, permís de conduir o passaport i si escau, a més, acreditació de la representació per a l'exercici del vot mitjançant model normalitzat.

4. Per a la votació s'empraran paperetes de format normalitzat, en les quals figuraran necessàriament els següents esments:

a) Especificació del grup en el qual es vota.

b) Nom i cognoms, o denominació social de les candidates a les quals s'atorga el vot. Es podrà votar com a màxim a tantes candidatures com membres del ple tinga assignat el grup.

5. La presidència de la mesa tindrà autoritat exclusiva per a conservar l'ordre i assegurar la llibertat de les persones electores en el col·legi electoral, i només tindran entrada en els col·legis les persones electores, candidates, interventores i notàries en l'exercici de les seues funcions, representants de la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres, agents de l'autoritat i altres persones que la presidència de la mesa requerisca.

6. Les possibles reclamacions sobre la votació es formularan per escrit davant la mesa electoral, una vegada finalitzada aquesta i abans d'iniciar-se l'escrutini. Seran resoltes per la mesa, per majoria, en aqueix mateix moment, sense possibilitat d'apel·lació. Les reclamacions hagudes s'arreplegaran en l'acta de la sessió, havent de figurar sumàriament el seu contingut i la resolució adoptada.

 

Article 46. Escrutini de la votació presencial

1. Acabada la votació presencial i una vegada resoltes, si escau, les reclamacions sobre la votació, es procedirà per la mesa a realitzar l'escrutini, que serà públic i no se suspendrà excepte causa de força major. Si només existirà un col·legi electoral, l'escrutini serà definitiu.

2. L'escrutini de la votació presencial es realitzarà extraient la presidència, un per un, els sobres de l'urna, llegint en veu alta el grup i subgrup i el nom de la persona o les persones candidates votades, mostrant la papereta a continuació a les persones presents en l'acte. Simultàniament els vocals prendran nota de les candidatures votades, procedint seguidament a ordenar les paperetes segons grups.

Si alguna persona candidata, interventora o notària, en l'exercici de les seues funcions, tinguera dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida per la presidència, podrà demanar-la en l'acte per al seu examen i es permetrà que l'examine breument.

3. Es consideren nuls els vots en els següents casos:

a) Vots emesos utilitzant papereta o sobre diferents dels models normalitzats.

b) Vots emesos en papereta sense sobre o en sobre que continga més d'una papereta que expressen diferents candidatures.

En el supòsit de contenir més d'una papereta expressant els mateixos candidats o candidates, i en el mateix ordre, es computaran com un sol vot vàlid.

Si en la papereta figuraren noms en nombre superior al de les vacants a cobrir, es prendran en consideració els que apareguen en primer lloc, en nombre igual al de vacants del grup.

c) Vots emesos en els quals en l'exterior del sobre, o en la papereta, no s'expressen el grup i, si escau, el subgrup.

d) Vots emesos a favor de persones diferents de les proclamades com a candidates del grup o subgrup.

e) Quan en la papereta hi haja modificacions o rectificacions o, per qualsevol altra raó, la mateixa oferisca dubtes en relació amb el seu contingut.

4. Es considera vot en blanc, però vàlid, l'emés utilitzant un sobre que no continga papereta, o que continga papereta sense indicació a favor de cap candidatura.

5. Al resultat de la votació presencial s'unirà el resultat de la votació electrònica, reflectida en l'acta corresponent i que serà lliurada, en sobre tancat, a les presidències de les diferents meses electorals en el moment de finalització de la votació presencial.

6. Es confrontarà el total de vots escrutats amb el de votants anotats i la presidència preguntarà en veu alta si hi ha reclamacions a fer. No havent-hi cap, o després que la mesa resolga per majoria les que s'haguessen presentat, anunciarà en veu alta el resultat.

7. Es consideraran elegides les candidatures que hagen obtingut major nombre de vots, i en cas d'empat, les persones de major antiguitat en el cens de la cambra, i si fóra igual, s'elegirà mitjançant sorteig entre les candidatures amb el mateix nombre de vots.

8. Les reclamacions sobre l'escrutini de la votació presencial es formularan per escrit davant la mesa electoral i seran resoltes per la mesa, per majoria, en aqueix mateix moment, amb possibilitat d'apel·lació davant la junta electoral en el termini de 24 hores, contra la resolució de les quals podran les persones interessades interposar recurs d'alçada davant la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres. Les reclamacions sobre l'escrutini i procés de vot electrònic es formularan davant la Junta Electoral Autonòmica en els termes assenyalats en l'article 44.7.

9. Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència de les persones concurrents, amb excepció d'aquelles que s'hagueren considerat nul·les, o que hagueren sigut objecte d'alguna reclamació, les quals s'uniran a l'acta, una vegada signades pels membres de la taula.

10. Concloses les operacions anteriors s'estendrà l'oportuna acta, signada les persones titulars de la presidència i vocalies de la taula, que reflectirà el resultat de l'elecció, fent constar el nombre de vots emesos, personalment i per mitjans electrònics, el dels declarats nuls i en blanc, el nombre de vots obtingut per cada candidatura i les reclamacions que s'hagueren presentat, així com la resolució adoptada.

11. Les actes seran remeses a la secretaria general de la respectiva cambra, on quedaran dipositades, per al seu posterior trasllat a la junta electoral. De les mateixes es podran estendre còpies certificades a les persones candidates que les sol·liciten.

 

Article 47. Escrutini final

1. Al cinqué dia hàbil després de finalitzades les eleccions es procedirà per la respectiva junta electoral provincial, en acte públic, en la seu de la junta, a verificar el resultat final de les votacions, segons les actes corresponents als diferents col·legis, alçant-se nova acta que serà subscrita per les persones membres de la junta, en la qual es farà constar el nombre total de vots emesos, els declarats nuls i en blanc, els vots obtinguts per cada candidatura i les candidates o candidats declarades elegides, així com les reclamacions que s'hagueren presentat contra les decisions de les meses electorals i les resolucions adoptades.

2. L'expedient electoral s'arxivarà en la cambra respectiva, a la disposició de la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres.

 

Article 48. Membres del ple

1. Les persones que resulten membres electes del ple hauran de prendre possessió dels seus càrrecs dins del termini màxim de quinze dies naturals des de la data de celebració de les eleccions davant la secretaria general de la cambra, fent-los lliurament en aqueix mateix acte de la credencial que justifique la seua qualitat de membre electe.

2. Les persones físiques ho faran personalment; les persones jurídiques per mitjà de persona representant o suplent designades a aquest efecte amb poder suficient, d'acord amb l'establit en l'apartat 3 de l'article 20 d'aquest reglament.

3. Qui en l'esmentat termini no prenga possessió del seu càrrec, serà reemplaçada per la següent candidata més votada, qui haurà de prendre possessió en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de la data de la notificació corresponent. En el cas que s'esgoten les persones candidates es procedirà a proveir la vacant en la forma prevista en l'article 31.5.

4. Amb caràcter extraordinari i per causa d'absència justificada acceptada per la secretaria general de la cambra, els membres electes que no puguen prendre possessió dins del termini fixat, podran fer-ho davant la secretaria general de la cambra el dia de la sessió constitutiva del ple.

 

Article 49. Designació de les vocalies que representen les empreses i persones de reconegut prestigi de la vida econòmica de cada cambra

1. Dins dels quinze dies naturals següents a la data de celebració de les eleccions i a l'efecte de la designació de les vocalies que representen les empreses i persones de reconegut prestigi de la vida econòmica de cada cambra, les organitzacions intersectorials i territorials més representatives, la determinació de les quals es realitzarà en la resolució de convocatòria d'eleccions, hauran de presentar davant la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres una llista de candidates a vocals del ple, elegides entre persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins de la circumscripció de cada cambra, en nombre igual al de vocalies a cobrir. A la llista s'acompanyarà una relació dels mèrits que fonamenten la proposta i l'acceptació expressa de les candidates.

2. La conselleria competent en matèria de tutela de les cambres designarà a aquestes vocals en el termini de cinc dies hàbils des de la presentació de la proposta.

3. Les persones elegides hauran de prendre possessió de les seues vocalies, dins dels deu dies naturals següents a la seua elecció, davant la secretaria general de la cambra, la qual lliurarà l'oportuna credencial de la seua condició de membre del ple.

 

Article 50. Designació de les vocalies de major aportació voluntària

1. Dins dels quinze dies naturals següents a la data de celebració de les eleccions i a l'efecte de la designació dels vocals de major aportació voluntària, la secretaria general de la cambra haurà de presentar davant la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres la relació d'empreses de major aportació voluntària, indicant les quantitats aportades i la data en la qual ha fet efectiva aquesta aportació.

2. La conselleria competent en matèria de tutela de les cambres designarà a aquests vocals en el termini de cinc dies hàbils des de la presentació de la relació.

3. Les persones elegides hauran de prendre possessió de les seues vocalies, dins dels deu dies naturals següents a la seua elecció, davant la secretaria general de la cambra, la qual lliurarà l'oportuna credencial de la seua condició de membre del ple.

 

Article 51. Sessió constitutiva del ple

1. Transcorreguts els terminis fixats en els articles anteriors, la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres, en un termini no superior a un mes, determinarà la data per a la sessió constitutiva del ple, que serà presidida per la persona titular de la conselleria que ostente les competències en matèria de tutela de les cambres o persona en qui delegue.

2. En el cas que no puga constituir-se vàlidament el ple, la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres designarà una comissió gestora per al funcionament de la cambra. Si en el termini de tres mesos la comissió no aconseguira la constitució del nou ple pel procediment establit en el present Reglament, sol·licitarà de la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres la convocatòria de noves eleccions.

 

Article 52. Elecció de la presidència i del comité executiu

1. Constituït el ple es procedirà per votació nominal i secreta a l'elecció de titular de la presidència i altres càrrecs del comité executiu. A aquest efecte es constituirà la mesa electoral, que estarà composta per les dues persones membres de major i menor edat, respectivament, del ple de la cambra i per la persona titular de la conselleria que ostente les competències en matèria de tutela de les cambres o persona en qui delegue, que actuarà com president o presidenta. Les funcions de secretari o de secretària les realitzarà qui ho siga de la corporació.

Les persones candidates no podran formar part de la mesa electoral, procedint-se si escau a les oportunes substitucions en aquella, mantenint els criteris de l'edat.

2. L'elecció de titular de presidència i altres càrrecs del comité executiu s'ajustarà a les normes següents:

a) Les propostes de candidatures per a exercir els càrrecs que integren el comité executiu de la cambra podran formular-se referides a un, a alguns o a tots els càrrecs. Les candidatures per a la presidència i altres càrrecs del comité executiu es formularan per escrit i podran ser presentades prèviament en la Secretaria General de la cambra o davant la mesa electoral el dia de l'elecció i hauran de ser avalades de conformitat amb el que establisquen els reglaments de règim interior.

b) Acabada la proposta de candidatures es procedirà a l'elecció per separat dels diferents càrrecs. En primer terme, se celebrarà l'elecció de la persona titular de la presidència i, seguidament, la dels altres alts càrrecs pel següent ordre: vicepresidències, en ordre de prelació, si n'hi ha, tresoreria i vocalies.

c) La votació serà nominal i secreta, introduint l'elector o electora, una vegada acreditada la seua personalitat davant la mesa, la papereta doblegada en l'urna en ser cridat. En cada papereta només podrà figurar el nom d'una persona candidat o candidata o de tantes candidats o candidates com a càrrecs a cobrir. Prèviament a la votació per a l'elecció de cada càrrec qui ostente la secretaria de la mesa llegirà les candidatures presentades al mateix.

d) Finalitzada cada votació la mesa realitzarà l'escrutini i donarà a conèixer el resultat, fent esment dels vots haguts, dels obtinguts per cada candidatura, dels declarats nuls i dels vots en blanc. L'elecció d'una persona candidata per a cobrir un càrrec causarà la impossibilitat d'ostentar tal condició en les votacions posteriors.

e) Es consideren nuls els vots atorgats a una persona membre del ple que no haja presentat la seua candidatura. Així mateix, es tindrà per nul el vot emés mitjançant papereta en què figure els noms de més persones candidates que els llocs a cobrir. En el cas que la papereta aparega sense l'anotació de persones candidates el vot es considerarà en blanc.

f) Per a la proclamació de càrrecs electes es tindran en compte, en tot cas, les majories previstes en els reglaments de règim interior, repetint-se les votacions tantes vegades com siguen necessàries perquè algun candidat o candidata aconseguisca aquestes majories. En el cas d'empat entre candidatures quedarà proclamada la persona de major antiguitat en el cens de la cambra. Si l'empat es produïra entre una persona vocal elegida per votació directa dels assenyalats en l'article 20.1.a i una persona vocal de les previstes en l'article 20.1.b del present reglament o entre dues persones vocals de les previstes en l'article 20.1.b del present reglament, s'efectuarà un sorteig entre les candidatures.

g) En qualsevol cas, correspon a qui ostente la presidència de la sessió la interpretació de les normes anteriors, així com l'adopció de quantes resolucions considere convenients per a l'adequat desenvolupament d'aquesta.

3. La mesa electoral realitzarà l'escrutini i informarà del resultat al ple, advertint de la possibilitat de manifestar qualsevol disconformitat amb l'acte electoral. Immediatament s'estendrà acta en la qual es faran constar les incidències de l'acte electoral, el resultat de la votació i les reclamacions que es formulen, remetent-se còpia certificada a la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres, la qual resoldrà, amb audiència de les persones interessades, sobre les incidències plantejades.

4. Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència dels concurrents, amb excepció d'aquelles que s'hagueren considerat nul·les, o que hagueren sigut objecte d'alguna reclamació, les quals s'uniran a l'acta, una vegada signades per les persones membres de la taula.

 

CAPÍTOL III. Règim econòmic i pressupostari

 

Article 53. Finançament

1. Les cambres disposaran fonamentalment, per al finançament de les seues activitats, dels recursos establits en la Llei 4/2014, d'1 d'abril, i en la Llei 3/2015, de 2 d'abril, i en concret:

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que presten en general per l'exercici de les seues activitats.

b) Els productes, rendes i increments del seu patrimoni.

c) Les aportacions voluntàries d'empreses, persones físiques o jurídiques, o entitats mercantils, com també les aportacions per mecenatge o patrocini d'activitats o programes.

d) Els llegats i donatius que pogueren percebre.

e) Els recursos que, si escau, les administracions públiques pogueren destinar a sufragar les seues despeses de funcionament, el cost dels serveis públics administratius contemplats en l'article 3 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril, o la gestió de programes que els siguen encomanats mitjançant convenis, delegacions de funcions, encàrrecs de gestió o contractes programa.

f) Els procedents de la fixació de taxes i preus públics que, si escau, pogueren establir-se per la prestació de serveis públics administratius gestionats per delegació de les administracions públiques i finançades pels usuaris d'estos serveis.

g) Les subvenciones públiques consignades en els pressuposts generals de la Generalitat en línies nominatives o finalistes.

h) Les procedents d'operacions de crèdit que es realitzen i de qualsevol altre sistema de finançament.

i) Els que la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya determine a través dels plans camerals d'internacionalització o competitivitat, contemplats en els articles 22 i 23 de la Llei 4/2014, d'1 d'abril i en els d'àmbit específic de la Comunitat Valenciana contemplats en la Llei 3/2015, de 2 d'abril.

j) Els procedents de la Unió Europea per la gestió de programes europeus.

k) Els derivats de la seua participació en societats mercantils o entitats de gestió privada per al compliment de les seues finalitats o la prestació de serveis a les empreses.

l) Qualsevol altres que els puguen ser atribuïts per la llei, en virtut de conveni o per qualsevol altre procediment de conformitat amb l'ordenament jurídic.

2. La disposició de béns patrimonials haurà de comptar amb l'autorització de l'administració tutelar, quan es tracte de béns immobles. En cas d'altre tipus de béns, l'administració tutelar determinarà els supòsits en els quals calga l'autorització en funció de l'abast econòmic.

 

Article 54. Pressupostos

1. Les cambres formalitzaran pressupostos ordinaris i extraordinaris determinant els ingressos i despeses generals per als serveis i obres que presten o administren, directament o per gestió autònoma.

2. Així mateix estaran obligades a mantenir un sistema comptable que reflectisca i permeta conèixer el moviment d'entrades: ingressos i despeses i les variacions del seu patrimoni, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte s'assenyalen per la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres.

3. Correspon a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres l'aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris i de les seues respectives liquidacions.

4. Les cambres elaboraran anualment el pressupost ordinari per a l'any següent, que haurà de ser remés a la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres per a la seua aprovació abans del 30 de novembre, així com la liquidació de comptes de l'exercici precedent, que haurà de presentar-se abans de l'1 de juliol, acompanyada de l'informe d'auditoria de comptes corresponent. Els comptes anuals, juntament amb l'informe d'auditoria, i l'informe anual sobre el govern corporatiu, es dipositaran en el registre mercantil corresponent a la localitat en la qual la cambra tinga la seua seu i seran objecte de publicitat per les cambres.

També formalitzaran els pressupostos extraordinaris per a la resolució d'obres i serveis no previstos en el pressupost ordinari, elevant-los, d'igual manera, a la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres per a la seua aprovació.

5. L'aprovació de la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres s'entendrà concedida si en termini d'un mes no haguera formulat cap objecció.

6. Les cambres faran públiques les subvencions que reben, així com un altre tipus de recursos públics que puguen percebre per al desenvolupament de les seues funcions. Igualment faran públiques les retribucions percebudes anualment per qui ocupe alts càrrecs i màxims responsables respectius, així com les indemnitzacions percebudes, si escau, amb ocasió del cessament en el seu càrrec per qualsevol causa.

7. Per a l'adequada diferenciació entre les activitats públiques i privades que poden desenvolupar les cambres mantindran una comptabilitat diferenciada en relació amb les seues activitats públiques i privades, sense perjudici de la unicitat dels comptes anuals.

 

Article 55. Operacions especials

Les cambres podran adquirir tota classe de béns i podran així mateix alienar i gravar els seus béns, si bé la disposició de béns patrimonials haurà de comptar amb l'autorització de l'administració tutelant quan es tracte de béns immobles. En cas d'un altre tipus de béns, l'administració tutelant determinarà els supòsits en els quals siga precisa la seua autorització en funció del seu abast econòmic.

 

Article 56. Règim de contractació

La contractació de les cambres i del Consell de Cambres es regirà pel dret privat, en totes aquelles accions i programes no vinculades a funcions públic-administratives, havent de subjectar-se, no obstant açò, a principis de transparència, publicitat i no discriminació, en els termes que es prevegen en el reglament de règim interior.

 

Article 57. Subvencions i donacions

Les cambres només podran concedir subvencions o donacions si es troben directament relacionades amb les seues pròpies finalitats, sense que puguen excedir globalment del 2 % del pressupost ordinari d'ingressos procedents de les seues activitats públiques, de cada exercici, excepte autorització expressa de la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres.

 

Article 58. Control financer

La fiscalització superior de la destinació donada a les quantitats percebudes per les cambres correspondrà a la Sindicatura de Comptes en els termes establits en la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, sense perjudici de les competències atribuïdes per la normativa vigent al Tribunal de Comptes.

 

CAPÍTOL IV. Suspensió, integració i dissolució

 

Article 59. Suspensió

1. La conselleria tutelant podrà suspendre l'activitat dels òrgans de govern de les cambres, havent de quedar garantit el dret d'audiència d'aquests en la tramitació del procediment, en el cas que es produïsquen transgressions de l'ordenament jurídic vigent que, per la seua gravetat o reiteració, facen aconsellable aquesta mesura, així com en els supòsits d'impossibilitat de funcionament normal d'aquells.

2. L'acord de suspensió determinarà el seu termini de durada, que no podrà excedir de tres mesos, així com l'òrgan que tindrà a càrrec seu la gestió dels interessos de la cambra.

3. Si, transcorregut el termini de suspensió, subsistiren les raons que van donar lloc a la mateixa, es procedirà, dins del termini d'un mes, a la dissolució dels òrgans de govern de les cambres així com a la convocatòria de noves eleccions de conformitat amb allò que estableix el present reglament.

En cas de no ser possible la celebració de noves eleccions i la constitució dels òrgans de govern de les cambres locals, l'administració de tutela podrà acordar la seua extinció adscrivint-se el seu patrimoni, prèvia liquidació per l'òrgan de gestió al fet que es refereix l'apartat 2, a l'administració tutelant.

4. L'òrgan de gestió estarà compost per tres representants de la Generalitat, una persona representant del Consell de Cambres i una representant de la cambra afectada.

5. En el cas d'extinció, l'administració de tutela adoptarà les mesures necessàries per a garantir que les persones físiques i jurídiques adscrites definides en l'article 7.1 de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, reben els serveis propis de les cambres.

 

Article 60. Cambres locals. Procediment de dissolució i integració

La dissolució i integració de les cambres a les quals es refereix l'article 4 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril, es durà a terme d'acord amb el següent procediment:

1r El comité executiu de la cambra elevarà al ple per a la seua aprovació i tramitació informe sobre la necessitat de portar avant el procediment de dissolució o integració, memòria justificativa dels motius que aconsellen la mesura, així com de les disposicions a adoptar, relatives als drets, càrregues, obligacions, patrimoni i mitjans personals, i opció més aconsellable per a la prestació de serveis camerals en el seu àmbit territorial en cas de dissolució.

2n Es convocarà sessió a aquest efecte del ple de la cambra, el qual adoptarà, a la vista d'aquest informe, acord d'iniciació del tràmit de dissolució o integració, amb el vot favorable de, almenys, les dues terceres parts dels seus membres.

3r Emés aquest acord se sol·licitarà informe al Consell de Cambres que el presentarà al seu comité cameral perquè emeta informe en el termini màxim de trenta dies des de la seua recepció.

En cas d'integració la cambra recaptarà alhora informe de la cambra provincial corresponent on haja de realitzar-se la mateixa i s'incorporarà igualment a l'expedient.

4t El ple de la cambra, a la vista de l'informe del Consell de Cambres, aprovarà la proposta de dissolució o integració, elevant l'expedient amb l'acord adoptat a la conselleria que ostente les competències en matèria de tutela de les cambres per a la posterior aprovació pel Consell, si escau. En aquell acord s'especificaran totes les determinacions corresponents al règim patrimonial, econòmic i de personal de la cambra que s'extingeix, així com en cas d'integració, les disposicions relatives al cessament dels òrgans de govern de la cambra integrada o, si escau, fórmules de participació en els òrgans de govern de la cambra en la qual s'integra.

5é Les cambres que s'extingisquen com a conseqüència de la seua integració en una altra de major àmbit territorial podran funcionar com a delegacions d'aquesta en la demarcació territorial que en cada cas es determine.

6é Tot açò sense perjudici del que es disposa en el present reglament per als supòsits d'inviabilitat econòmica d'una cambra.

 

Article 61. Pla de viabilitat i dissolució per inviabilitat econòmica

1. Quan les cambres incórreguen en resultats negatius, abans de l'aplicació d'amortitzacions i el traspàs de subvencions de capital, en dos exercicis comptables consecutius, la cambra afectada haurà de remetre junt amb la comunicació a la conselleria dels seus últims comptes aprovats, un pla de viabilitat.

Aquest pla i s'acompanyarà d'un inventari, el balanç, l'informe de l'auditoria realitzada i de tota la documentació es considere necessària per a valorar la situació econòmica de la cambra.

2. Presentat el pla de viabilitat, la conselleria tutelant podrà autoritzar-lo, modificar-lo o determinar qualsevol altra actuació que considere oportuna.

3. Quan concórreguen circumstàncies objectives que facen manifestament impossible solucionar la situació d'inviabilitat econòmica mitjançant la presentació d'un pla de viabilitat, la conselleria de tutela podrà procedir a tramitar i, si escau, acordar, la suspensió i dissolució dels òrgans de govern d'acord amb l'article 59 d'aquest reglament, o iniciar el procediment de dissolució i integració contemplat en l'article 37 de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, prèvia audiència del ple de la cambra afectada i informe del comité de coordinació cameral.

4. En cas que s'acorde l'extinció, a partir d'aquest moment, la cambra no podrà realitzar cap acte jurídic, excepte els que siguen estrictament necessaris per a garantir l'eficàcia de la seua liquidació. Acordada la liquidació, la cambra presentarà a l'administració de tutela un pla de liquidació, que haurà de ser autoritzat per la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres, la qual supervisarà el compliment del pla de liquidació. Conclosa la liquidació de la cambra, es produirà la seua extinció automàtica.

En cap cas podrà assumir-se ni derivar-se del procés de liquidació i extinció cap obligació per a l'administració de tutela.

 

Article 62. Transmissió d'actius

En qualsevol dels supòsits d'extinció, s'acordarà l'obertura d'una delegació del Consell de Cambres. En eixos casos, la cambra provincial corresponent o, si escau, oïda aquesta, el Consell de Cambres, podrà formular una proposta per a la transmissió d'actius o unitats productives, amb informe previ del seu comité de coordinació cameral. Si les cambres afectades acceptaren la proposta, els termes d'aquesta s'incorporaran en el pla de liquidació.

 

TÍTOL III. Cambres de la Comunitat Valenciana

 

CAPÍTOL ÚNIC. Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana

 

Article 63. Naturalesa, àmbit, finalitat i funcions

1. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, que podrà adoptar també la denominació de «Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana», es configura com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats, com a òrgan consultiu i de col·laboració amb la Generalitat, sense menyscapte dels interessos privats que puga perseguir i estarà integrat per representants de la totalitat de les corporacions camerals de la Comunitat Valenciana, desenvolupant les funcions que estableix l'article 32 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril.

La seua estructura i funcionament hauran de respondre i regir-se per principis democràtics.

2. El Consell de Cambres té com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació de la Comunitat Valenciana, així com la coordinació, direcció i, si escau, la gestió, de les competències públic-administratives que se li puguen atribuir.

 

Article 64. Òrgans de govern

1. Els òrgans de govern i administració del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana són: el ple, el comité executiu i la presidència.

2. La conselleria que ostente les competències en matèria de tutela de les cambres designarà un o una representant que, sense condició de membre, tindrà veu però no vot en les sessions dels òrgans col·legiats del Consell de Cambres, a les quals haurà de ser convocat en les mateixes condicions que els seus membres.

3. No podran formar part dels òrgans de govern i administració ni ser nomenades ni ocupar el lloc de titular de la direcció general del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana els qui estiguen inhabilitades per a ocupació o càrrec públic.

 

Article 65. El ple

1. El ple, òrgan suprem de govern i representació general del Consell de Cambres, estarà compost per les persones titulars de les presidències de totes les cambres que l'integren, i vocals en nombre no superior a quinze, que seran designades pels plens de les cambres, d'entre els seus membres, tenint en compte per a fixar-lo el nombre d'empreses, nombre de persones empleades i aportació al PIB de la Comunitat, de cada demarcació sense que cap de les cambres puga posseir més del 50 % dels membres del ple.

2. La ponderació de cadascuna de les variables per a determinar les persones membres del ple que corresponen a cada cambra se realitzarà de la manera que seguidament s'expressa, amb els arrodoniments i ajustos que procedisca per a l'assignació del nombre de vocals de cada cambra, garantint en tot cas l'establit en el paràgraf primer:

0,3 x (PIB de la demarcació/PIB de la Comunitat Valenciana) 0,3 (nombre empreses de la demarcació/nombre d'empreses de la Comunitat Valenciana) 0,3 (nombre de persones empleades en la demarcació/nombre de persones empleades en la Comunitat Valenciana).

3. A les reunions del Ple assistirà qui ostente la titularitat de la direcció general del Consell de Cambres, amb veu i sense vot.

 

Article 66. Atribucions del ple

1. Correspon al ple:

a) L'aprovació del Reglament de Règim Interior, així com les seues modificacions.

b) L'aprovació dels pressupostos anuals ordinaris i, si escau, extraordinaris, i les seues liquidacions, proposant la seua aprovació a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres.

c) La designació de representants del Consell de Cambres en els diferents organismes.

d) El nomenament i cessament de la persona titular de la direcció general, mitjançant acord adoptat per la meitat més un dels seus membres.

e) Informar, a proposta del comité executiu oït el comité de coordinació cameral, en els supòsits d'integració de les cambres locals en la cambra corresponent a la seua província, així com en els d'extinció i obertura de delegació, si escau.

f) Informar de convenis de col·laboració aprovats pel comité executiu en l'exercici de les seues competències.

g) Informar en els supòsits de suspensió d'activitat o dissolució dels òrgans de govern de les cambres.

h) Acordar l'adquisició o qualsevol altre acte de disposició relatiu a immobles, valors i operacions de crèdit, quan l'import supere el 35 % del pressupost anual del Consell de Cambres, o es comprometen fons d'exercicis futurs, així com celebrar contractes, quan se superen els percentatges assenyalats.

i) Crear, si escau, comissions consultives i ponències.

k) L'exercici de les altres funcions que li siguen assignades pel Reglament de Règim Interior.

l) Haurà de ser informada, amb caràcter previ a la seua aprovació, dels convenis a subscriure entre cambres de la Comunitat entre si o amb altres cambres, que pogueren afectar a l'àmbit de competència atribuïda al Consell de Cambres.

2. També li correspon al ple la designació de les persones titulars de la presidència, vicepresidències i tresoreria

3. El ple del Consell de Cambres, amb el vot favorable, almenys, de la meitat més una de les persones membres, podrà delegar en qui ostente la presidència o en el comité executiu les atribucions anteriorment assenyalades, amb excepció de les recollides en les lletres a) fins a f).

4. La delegació comportarà el dret del ple per a dictar instruccions d'actuació en les atribucions que es deleguen i ser informat de la gestió de la matèria delegada, podent ser revocada en qualsevol moment, per acord adoptat amb igual majoria.

 

Article 67. Sessions del ple

1. El ple es reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada cada tres mesos i amb caràcter extraordinari a instàncies de la presidència l o quan així ho sol·liciten els dos terços de les persones membres, havent de celebrar-se aquestes sessions dins del termini de quinze dies a comptar des del següent al de la sol·licitud.

2. Les sessions extraordinàries podran convocar-se amb caràcter d'urgència en els supòsits que es determinen en el Reglament de Règim Interior del Consell de Cambres, havent-se de ratificar la urgència pel ple.

3. Llevat que no siga possible, les convocatòries seran remeses a les persones membres del Ple a través de mitjans electrònics, i a la convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia de la sessió.

 

Article 68. El comité executiu

El comité executiu és l'òrgan de gestió, administració i proposta del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

Estarà compost per les titulars de les presidències de les cambres i serà assistit per la titular de la direcció general del Consell de Cambres amb veu i sense vot.

D'entre les persones membres del comité executiu, el ple del Consell de Cambres designarà un president o presidenta, fins a tres vicepresidents o vicepresidentes, i un tresorer o tresorera, que ho seran també del ple.

 

Article 69. Atribucions del comité executiu

1. Correspon al comité executiu:

a) L'elaboració del Reglament de Règim Interior del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

b) La confecció dels pressupostos anuals ordinaris i, si escau, extraordinaris, i les seues liquidacions.

c) Acordar l'adquisició o qualsevol altre acte de disposició relatiu a immobles, valors i operacions de crèdit, quan l'import no supere el 35 % del pressupost anual del Consell de Cambres, i no es comprometen fons d'exercicis futurs, així com celebrar contractes quan no se superen els percentatges assenyalats.

d) Emetre informe previ en el supòsit de delegació de funcions de la Generalitat en alguna de les cambres.

e) Acordar l'organització administrativa general del Consell de Cambres i aprovar i modificar la plantilla de personal del mateix, aprovant les bases per a la provisió dels llocs de treball. El personal al servei del Consell de Cambres quedarà subjecte al dret laboral.

f) Aprovar els convenis i instruments de col·laboració amb les administracions públiques per a l'exercici de les seues funcions, especialment els dels plans camerals d'internacionalització i de competitivitat.

g) L'exercici de les altres funcions que li siguen assignades pel Reglament de Règim Interior o pel ple.

2. El comité executiu, amb el vot, almenys, de la meitat més una dels seus membres, podrà delegar en la presidència, les vicepresidències i la direcció general les atribucions anteriorment assenyalades, amb excepció de les recollides en els apartats a) i b).

 

Article 70. Sessions del comité executiu

1. El comité executiu es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries, podent ser aquestes convocades amb caràcter d'urgència.

2. Les sessions ordinàries se celebraran amb la periodicitat que es determine en el Reglament de Règim Interior del Consell de Cambres, celebrant-se un mínim d'una sessió al mes.

3. Les sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca la presidència o ho sol·liciten dos terços de les persones membres del comité executiu, havent de celebrar-se aquestes sessions dins del termini de quinze dies a explicar del següent al de la sol·licitud.

4. Les sessions extraordinàries podran convocar-se amb caràcter d'urgència en els supòsits que es determinen en el Reglament de Règim Interior del Consell de Cambres, havent-se de ratificar la urgència pel comité executiu.

 

Article 71. La presidència

1. La persona titular de la presidència ostenta la representació del Consell de Cambres, la presidència de tots els òrgans col·legiats i l'administració i execució dels seus acords, així com les relacions institucionals i la signatura de convenis.

2. La persona titular de la presidència té les següents atribucions:

a) Presidir el ple i el comité executiu amb dret de convocar i presidir les sessions, així com obrir-les, suspendre-les, tancar-les, dirigir i canalitzar les discussions, dirimint els empats amb vot de qualitat.

b) Disposar quant considere convenient pel que fa al règim econòmic del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, fins i tot l'expedició de deslliuraments i ordres de pagament i cobrament.

c) Exercir les competències que li delegue el ple i el comité executiu i aquelles que determine el Reglament de Règim Interior.

3. Qui ostente la presidència podrà delegar facultats concretes i determinades en les vicepresidències i la direcció general, assabentant d'açò al ple.

 

Article 72. Les vicepresidències

Les persones titulars de les vicepresidències, pel seu ordre, substituiran a qui ostente la presidència en totes les seues funcions en els supòsits d'absència, vacant i malaltia.

 

Article 73. La tresoreria

La persona que ocupe la tresoreria custodiarà els fons, valors i efectes del Consell de Cambres en la forma que dispose el comité executiu, supervisarà la comptabilitat i signarà tots els documents de cobraments i pagaments, exercint aquestes funcions de conformitat amb les determinacions del Reglament de Règim Interior.

 

Article 74. La direcció general

1. El Consell de Cambres comptarà amb una direcció general, la persona titular de la qual actuarà com a secretari o secretària dels òrgans col·legiats.

2. Qui ostente la direcció general exercirà les següents funcions:

a) La gestió dels acords dels òrgans col·legiats.

b) La representació de la persona titular de la presidència quan així ho determine.

c) La direcció de personal.

d) La direcció de tots els serveis del Consell de Cambres, del funcionament del qual serà responsable davant el ple.

e) En la seua qualitat de titular de la secretaria dels òrgans col·legiats del Consell de Cambres:

I. Assistir a les reunions amb veu però sense vot.

II. Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre de la presidència, així com les citacions als membres d'aquell.

III. Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals haja de tenir coneixement.

IV. Preparar el despatx d'assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.

V. Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.

VI. Quantes altres funcions siguen inherents a la seua condició de secretari o secretària.

f) En general, aquelles altres funcions que, si escau, li siguen assignades pel Reglament de Règim Interior o pels òrgans de Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

3. El Reglament de Règim Interior establirà el sistema de substitució de qui ostente la direcció general en cas de vacant, absència o malaltia.

4. La persona titular de la direcció general haurà de tenir una llicenciatura, grau superior universitari o equivalent.

 

Article 75. Règim d'adopció d'acords

1. Els acords dels òrgans col·legiats del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana s'adoptaran per majoria, llevat que per precepte exprés s'exigisca una majoria determinada.

2. En el Reglament de Règim Interior es determinaran els quòrums d'assistència i adopció d'acords, fixant si escau els supòsits de majoria determinada quan la naturalesa de l'assumpte així ho requerisca.

3. Els acords del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana relatius a l'aprovació del pressupost ordinari i pressupostos extraordinaris s'adoptaran per majoria absoluta dels membres del ple. Serà necessària la majoria de dos terços de les persones membres del Ple per a l'aprovació dels informes d'integració, suspensió i dissolució d'una cambra.

4. Els pressupostos i les seues liquidacions seran elevats per a la seua aprovació a la direcció general competent en matèria de tutela de les cambres. Aquesta aprovació s'entendrà concedida si en el termini d'un mes no s'haguera formulat cap objecció.

 

Article 76. Comité de Coordinació Cameral

A fi de dotar d'una major connexió entre les necessitats del teixit empresarial de tot el territori de la Comunitat Valenciana i la Generalitat en les polítiques desenvolupades pel Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, i les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, es crea un òrgan consultiu anomenat Comité de Coordinació Cameral que estarà compost per les següents persones membres:

e) Cinc persones designades entre alts càrrecs de les conselleries amb competència en matèria de medi ambient, educació, hisenda, economia i vertebració del territori.

f) Cadascuna de les persones membres del Comité Executiu del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

g) Deu representants d'empreses de la Comunitat Valenciana designats per les persones titulars de les presidències de les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, tenint en compte per a fixar-los el nombre d'empreses, nombre de persones empleades i aportació al PIB de la Comunitat, de cada demarcació.

h) Deu representants d'empreses de la Comunitat Valenciana, designats per la Generalitat seguint el criteri de representativitat territorial.

Aquest comité, que podrà funcionar en ple o en comissions específiques per a temes concrets, es reunirà almenys dues vegades a l'any i haurà d'emetre informe previ a la seua aprovació pel ple del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, en els supòsits previstos en aquest reglament, així com quan li siga sol·licitat pel comité executiu, i preceptivament en assumptes tals com el disseny i engegada de programes de desenvolupament econòmic territorial i empresarial a mitjà termini i en els supòsits de dissolució o integració de les cambres locals. Així mateix, haurà d'emetre informe previ sobre els plans camerals de competitivitat i internacionalització de la Comunitat Valenciana del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

També correspon al Comité de Coordinació Cameral debatre i elaborar informes, anàlisis i estudis sobre els problemes, reptes i oportunitats de les empreses valencianes, especialment sobre les seues necessitats i els serveis públics o programes que puguen desenvolupar les cambres de comerç, en cooperació amb la Generalitat, per a la millora de la competitivitat empresarial, la internacionalització, el desenvolupament de noves iniciatives empresarials i la vertebració territorial del teixit productiu.

El Reglament de Règim Interior desenvoluparà les funcions i règim de funcionament d'aquest òrgan consultiu del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

 

Article 77. El Reglament de Règim Interior

1. El Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana elaborarà el seu propi Reglament de Règim Interior que, a proposta del ple d'aquest, se sotmetrà a aprovació de la conselleria que ostente les competències en matèria de tutela de les cambres, la qual podrà promoure la seua modificació amb indicació en aquest supòsit dels motius que la justifiquen.

2. En el Reglament de Règim Interior es regularà els mateixos extrems previstos per a les cambres en l'article 34 d'aquest reglament i en tot cas s'establiran les normes de designació, funcionament i organització dels òrgans col·legiats i de govern.

3. El Reglament de Règim Interior regularà les retribucions o indemnitzacions per assistències a aplicar, si escau, als màxims responsables o directius del Consell de Cambres, ajustats a la definició que d'ells fa el Reial decret 451/2012, de 5 de març.

 

Article 78. Règim econòmic

1. Per al finançament de les seues activitats, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana disposarà dels següents ingressos, d'acord amb el que disposa la Llei 3/2015, de 2 d'abril:

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris derivats de l'exercici de les funcions i serveis que li són atribuïts en aquest reglament.

b) Els recursos relacionats en la Llei 4/2014, d'1 d'abril, i específicament aportacions voluntàries, donacions i subvencions.

c) Els procedents d'operacions de crèdit que es realitzen.

d) Qualssevol altres modalitats d'ingressos que pogueren establir-se per llei, norma de desenvolupament, conveni o qualsevol altre procediment de conformitat amb l'ordenament jurídic.

2. Els pressupostos de la Generalitat establiran anualment les aportacions necessàries per al funcionament del Consell de Cambres.

3. A les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables del Consell de Cambres, així com les indemnitzacions per assistència, si escau, els serà aplicable el Reial decret 451/2012, de 5 de març.

4. Anualment, el Consell de Cambres retrà comptes davant la Sindicatura de Comptes i davant les Corts de la destinació detallada de totes les aportacions o subvencions públiques rebudes pel Consell de Cambres i per les cambres provincials i locals.

5. El Consell de Cambres elaborarà anualment la liquidació integrada dels comptes anuals de les cambres, una memòria d'activitats camerals i un informe de govern corporatiu d'aquest i de cada cambra. De la mateixa manera, el Consell de Cambres portarà un registre de convenis de les cambres amb les administracions públiques.

6. Al Consell de Cambres i a les cambres els seran aplicables les mesures de publicitat activa contingudes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a l'empara del que es disposa en l'article 2.1.i de l'esmentada llei.

 

Article 79. Pla Cameral d'Internacionalització de la Comunitat Valenciana

1. Correspon a la Generalitat l'elaboració del Pla Cameral d'Internacionalització de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb el Consell de Cambres, tal com estableixen els articles 3.1,f), 3.2.k) i 41 de la Llei 3/2015, respectivament. Per a l'elaboració del pla, durant l'últim trimestre de cada any, el Consell de Cambres proposarà a la Generalitat les línies estratègiques d'actuació i els programes d'acció, amb una valoració el seu impacte econòmic i dels costos de la seua implementació. Aquesta proposta serà aprovada pel Comité Executiu del Consell de Cambres. A partir d'aquesta proposta correspondrà a la Generalitat formular i aprovar el Pla Cameral d'Internacionalització, així com els recursos destinats a finançar les accions del pla, que s'inclouran en el pressupost de la Generalitat de l'exercici següent, així com l'instrument de col·laboració més adequat, tal com estableixen els articles 3.6 i 24 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril i els articles 4 i 5 d'aquest reglament. El pla serà efectiu per a la seua execució des de la signatura de l'instrument de col·laboració entre la Generalitat i el Consell de Cambres, tal com s'estableix en l'article 25 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril.

2. El Pla Cameral d'Internacionalització comprendrà, com a mínim, la descripció de les accions d'interés específic en les àrees de formació, informació i promoció dirigides a promoure l'adquisició en l'exterior de productes o serveis de la Comunitat Valenciana. Inclourà els mercats prioritaris, així com els sectors i tipus d'empreses als quals es dirigiran les accions previstes.

3. Una vegada executat el Pla d'Internacionalització, cada any el Consell de Cambres elaborarà la Memòria del Pla de l'any anterior, que serà pública, després de la seua aprovació pel comité executiu. 

4. El Pla Cameral d'Internacionalització serà executat per les cambres, sota la direcció del Consell de Cambres. El Consell de Cambres coordinarà el pla amb les accions previstes en el Pla d'Internacionalització de la Cambra d'Espanya, de manera que es reforcen, es complementen o amplien les accions allí contemplades.

5. Les accions del Pla Cameral d'Internacionalització es coordinaran amb els programes de suport a la internacionalització de la Generalitat i formaran part de l'agenda conjunta d'internacionalització de la Comunitat Valenciana. Les accions es comunicaran, a través de les cambres, per a facilitar i incentivar la participació empresarial en condicions d'igualtat i transparència.

6. Es crearà una comissió tècnica de seguiment del pla integrada per representants de la Generalitat i del Consell de Cambres, que es reunirà, almenys, amb una periodicitat semestral i fixarà les necessitats tècniques, econòmiques i de desenvolupament del citat pla, així com els indicadors d'avaluació i seguiment. La comissió vetlarà per l'efectiu compliment del contingut del pla i proposarà millores per a augmentar l'eficiència i eficàcia de les accions contemplades de cara al següent any.

 

Article 80. Pla Cameral de Competitivitat de la Comunitat Valenciana

1. Correspon a la Generalitat l'elaboració del Pla Cameral de Competitivitat de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, tal com estableixen els articles 3.1.d, 3.1.l), 3.2 i 41 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril. El pla serà biennal. Per a l'elaboració del pla, durant l'últim trimestre de l'any anterior al període biennal de la seua vigència, el Consell de Cambres proposarà a la Generalitat les línies estratègiques d'actuació i els programes d'acció, amb una valoració del seu impacte econòmic i dels costos de la seua implementació. Aquesta proposta serà aprovada pel comité executiu del Consell de Cambres. A partir d'aquesta proposta correspondrà a la Generalitat formular i aprovar el Pla Cameral de Competitivitat, així com els recursos destinats a finançar les accions del pla, que s'inclouran en el pressupost de la Generalitat dels exercicis següents, així com els instruments de col·laboració més adequats, tal com estableixen els articles 3.6 i 24 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril i els articles 4 i 5 d'aquest reglament. El pla serà efectiu per a la seua execució des de la signatura de l'instrument de col·laboració entre la Generalitat i el Consell de Cambres, tal com s'estableix en l'article 25 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril.

2. El Pla Cameral de Competitivitat comprendrà, com a mínim, la descripció de les accions d'interés específic per a la millora de la competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana, en les àrees d'emprenedoria; promoció del comerç, indústria, serveis, turisme i navegació; formació i informació empresarial; estudis, així com qualsevol altra que la Generalitat, en l'exercici de les seues funcions, considere necessària. De forma especial s'inclouran en el pla el desenvolupament d'aquells programes que les funcions reconegudes en l'article 3 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril reconeix a les cambres i al seu Consell de Cambres.

3. Una vegada executat el Pla de Competitivitat, el Consell de Cambres, amb caràcter biennal elaborarà la Memòria del pla, que serà pública, després de la seua aprovació pel comité executiu.

4. El Pla Cameral de Competitivitat serà executat per les cambres i el seu Consell de Cambres, sota l'adreça d'aquest. El Consell de Cambres coordinarà el pla amb les accions previstes en el Pla de Competitivitat de la cambra d'Espanya, de manera que es reforcen, es complementen o amplien les accions allí contemplades.

5. Les accions del Pla Cameral de Competitivitat es coordinaran amb els programes de suport a la competitivitat empresarial de la Generalitat. Les accions es comunicaran, a través de les cambres, per a facilitar i incentivar la participació de les empreses o institucions o organitzacions, a les quals es dirigisquen els seus objectius, en condicions d'igualtat i transparència.

6. Es crearà una comissió tècnica de seguiment del pla integrada per representants de la Generalitat i del Consell de Cambres, que es reunirà, almenys, amb una periodicitat semestral i fixarà les necessitats tècniques, econòmiques i de desenvolupament del citat pla, així com els indicadors d'avaluació i seguiment. La comissió vetlarà per l'efectiu compliment del contingut del pla i proposarà millores per a augmentar l'eficiència i eficàcia de les accions contemplades de cara al següent any.

 

Article 81. Supletorietat

1. Serà aplicable al Consell de Cambres el previst per a les cambres en els articles 55 i 57 sobre operacions especials i subvencions i donacions.

2. Les disposicions d'aquest reglament relatives a les cambres, s'aplicaran amb caràcter supletori al Consell de Cambres, als seus òrgans col·legiats, organització i funcionament, règim econòmic i pressupostari i al seu personal.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

Primera. Incidència pressupostària

L'aplicació i el desenvolupament d'aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada a la conselleria competent en matèria de cambres de comerç i en qualsevol cas haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials d'aquesta conselleria.

 

Segona. Període d'aportacions voluntàries

1. Per a la constitució inicial dels plens de les cambres conformement a la nova regulació, en el que correspon al grup d'empreses de major aportació, s'obrirà un període d'aportacions voluntàries a l'efecte de composició del grup de vocals regulat per l'article 7.2, apartat b.2) de la Llei 3/2015, de 2 d'abril, i l'article 20.1.c d'aquest reglament.

2. Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació podran sol·licitar a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres, autorització per a l'obertura d'aquest període a partir de l'ordre ministerial d'obertura del primer procés electoral de les cambres que es convoque després de l'aprovació de la nova legislació.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera. Òrgans de govern

1. Les persones titulars de les presidències i les persones membres dels comités executius i dels plens de les Cambres i del Consell de Cambres, continuaran exercint les seues funcions fins que es constituïsquen nous òrgans de govern després de la finalització del corresponent procés electoral, d'acord amb el previst en les Lleis 4/2014, d'1 d'abril, i 3/2015, de 2 d'abril.

2. Així mateix, fins que es constituïsquen els nous òrgans de govern després del corresponent procés electoral celebrat d'acord amb aquest reglament, els òrgans de govern seguiran funcionant vàlidament amb els quòrums d'assistència i amb les majories de votació necessàries establides legalment en aqueix moment, per a la constitució de l'òrgan que es tracte i per a l'adopció d'acords en cada cas.

 

Segona. Vigència dels actuals reglaments de règim interior

Fins a l'aprovació dels nous reglaments de règim interior seran d'aplicació les disposicions incloses en els vigents en allò que no s'oposen al que s'ha establit en aquest decret.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació de normes

Queda derogat el Decret 158/2001, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, així com totes aquelles normes d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquest reglament.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Nous reglaments de règim interior

Les cambres i el Consell de Cambres adaptaran els seus reglaments de règim interior a les disposicions de la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, i del present reglament, i els presentaran per a la seua aprovació a la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor del present reglament.

 

Segona. Desplegament

Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de tutela de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació per a dictar les normes complementàries per a l'aplicació i el desplegament d'aquest reglament.

 

Tercera. Vigència

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Dénia, 29 de setembre de 2017

 

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

 

El conseller d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ 

 

 [1]  Títol corregit per la correcció d'errades del Decret 126/2017 publicada en el DOGV número 8141 de 4 d'octubre de 2017 (Ref. Base de dades 008642/2017): on deia «Decret 125/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell»; ha de dir «Decret 126/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell».