DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 7964 de 24.01.2017
Número identificador:   2017/521
Referència Base de Dades:  000860/2017
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 25.01.2017
  Aquesta disposició afecta:
    Deroga:
    Modifica:
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Funció pública Normes bàsiques oposicions
  Descriptors:
    Temàtics: funció pública, funcionari, promoció professional, personal contractat , monografies


 • DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana. [2017/521]

  ÍNDEX  Títol I. Disposicions preliminars

  Capítol únic. Objecte i àmbit d'aplicació

  Article 1. Objecte

  Article 2. Principis d'actuació

  Article 3. Àmbit d'aplicació

  Títol II. Selecció de personal

  Capítol I. Personal funcionari de carrera i laboral fix

  Secció primera. Oferta d'ocupació pública

  Article 4. Oferta d'ocupació pública

  Article 5. Reserva de vacants per a persones amb diversitat funcional

  Secció segona. Sistemes de selecció

  Article 6. Criteris generals de selecció

  Article 7. L'oposició

  Article 8. El concurs oposició

  Article 9. El concurs

  Secció tercera. Inici i desenvolupament dels processos selectius

  Article 10. Les convocatòries

  Article 11. Vacants reservades a persones amb diversitat funcional  Article 12. Convocatòries independents i específiques per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual

  Article 13. Contingut de les convocatòries

  Article 14. Sol·licituds de participació

  Article 15. Llistes de persones admeses i excloses

  Article 16. Anunci de celebració de les proves selectives

  Article 17. Normes generals per a la celebració de les proves

  Article 18. Relació de persones aprovades

  Article 19. Presentació de documents

  Article 20. Coneixement del valencià

  Article 21. Adjudicació de llocs de treball

  Secció quarta. Cursos de formació i període de pràctiques

  Article 22. Cursos de formació i períodes de pràctiques

  Article 23. Contingut i avaluació dels cursos de formació o període de pràctiques

  Article 24. Personal funcionari en pràctiques

  Secció cinquena. Promoció interna del personal funcionari de carrera

  Article 25. Procediments de promoció interna

  Article 26. Requisits de participació

  Article 27. Cursos de formació

  Secció sisena. Òrgans tècnics de selecció

  Article 28. Nomenament i composició

  Article 29. Comissió de selecció

  Article 30. Funcionament dels òrgans tècnics de selecció

  Article 31. Revisió i impugnació de resolucions

  Capítol II. Personal temporal

  Secció primera. Selecció del personal temporal

  Article 32. Criteris generals de selecció del personal temporal

  Article 33. Nomenaments de personal funcionari interí

  Secció segona. Borses de treball temporal de l'Administració de la Generalitat

  Article 34. Constitució de les borses de treball temporal

  Article 35. Funcionament de les borses de treball temporal

  Article 36. Comissió de seguiment de les borses de treball temporal  Article 37. Borses de treball temporal en l'Administració local

  Títol III. Provisió de llocs de treball i mobilitat

  Capítol I. Provisió de llocs de treball mitjançant concurs

  Secció primera. Procediment per a la provisió de llocs de treball mitjançant concurs

  Article 38. Convocatòries de concursos

  Article 39. Contingut mínim de les convocatòries

  Article 40. Mèrits en els concursos generals

  Article 41. Puntuació de mèrits en els concursos generals

  Article 42. Mèrits en els concursos específics

  Article 43. Puntuació de mèrits en els concursos específics

  Article 44. Barems

  Article 45. Requisits i condicions de participació

  Article 46. Presentació electrònica de sol·licituds de participació

  Article 47. Acreditació de mèrits al·legats

  Article 48. Comissions de valoració

  Article 49. Desenvolupament dels concursos

  Article 50. Desistiment i renúncia

  Article 51. Fase d'adjudicació de resultes

  Article 52. Presa de possessió

  Secció segona. Remoció del lloc de treball

  Article 53. Causes de remoció

  Article 54. Procediment de remoció

  Article 55. Remoció com a conseqüència de la supressió del lloc de treball

  Article 56. Acords de remoció

  Article 57. Efectes de la remoció

  Capítol II. Provisió de llocs de treball mitjançant lliure designació  Article 58. Lliure designació

  Article 59. Contingut de la convocatòria

  Article 60. Òrgan convocant i publicació

  Article 61. Presentació electrònica de sol·licituds de participació

  Article 62. Proposta d'adjudicació i resolució

  Article 63. Presa de possessió

  Article 64. Cessaments

  Capítol III. Adaptació o canvi de lloc per motius de salut en l'Administració de la Generalitat

  Article 65. Canvi de lloc per motius de salut

  Article 66. Normes generals de procediment

  Article 67. Adaptació del lloc de treball sense canvi de tasques

  Article 68. Adaptació del lloc de treball amb canvi de tasques

  Article 69. Adscripció provisional a un lloc de treball per motius de salut

  Article 70. Criteris per a l'assignació de lloc

  Article 71. Adscripció definitiva de lloc de treball per motius de salut

  Article 72. Canvi de lloc del personal funcionari interí

  Article 73. Avaluacions del servei competent en matèria de prevenció

  Capítol IV. Altres sistemes de provisió de llocs de treball

  Article 74. Comissió de serveis

  Article 75. Adscripció provisional

  Article 76. Permuta

  Article 77. Nomenament provisional per millora d'ocupació

  Article 78. Trasllat per raó de violència de gènere i per raó de violència terrorista

  Capítol V. Mobilitat forçosa

  Secció primera. Mesures de mobilitat forçosa de caràcter definitiu  Article 79. Reassignació d'efectius

  Article 80. Canvi d'adscripció d'efectius

  Article 81. Canvi d'adscripció de llocs de treball

  Article 82. Disposicions comunes

  Secció segona. Mesures de mobilitat forçosa de caràcter temporal  Article 83. Comissió de serveis forçosa

  Article 84. Adscripció temporal en l'Administració de la Generalitat  Capítol VI. Mobilitat interadministrativa

  Article 85. Criteris generals de mobilitat interadministrativa

  Article 86. Mobilitat interadministrativa pel procediment de lliure designació

  Capítol VII. Reingrés al servei actiu

  Article 87. Reingrés al servei actiu del personal que no tinga reserva de lloc de treball

  Article 88. Reingrés amb reserva de lloc de treball

  Article 89. Efectes del silenci en les sol·licituds de reingrés

  Títol IV. Nivell competencial

  Article 90. Disposicions generals

  Article 91. Adquisició del nivell competencial

  Article 92. Normes per a l'adquisició del nivell competencial en determinats supòsits

  Títol V. Planificació i ordenació del personal empleat públic

  Capítol únic. Plans d'ordenació de personal

  Article 93. Contingut dels plans d'ordenació de personal

  Article 94. Tramitació dels plans d'ordenació de personal

  Títol VI. Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  Capítol únic. Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  Article 95. Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  Article 96. Composició de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  Article 97. Dictàmens de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  Article 98. Règim de funcionament de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  Disposició addicional primera. Valoració dels serveis prestats amb anterioritat a la data d'integració en cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials

  Disposició addicional segona. Adequació de les borses existents a la nova estructura de cossos, agrupacions professionals i escales

  Disposició addicional tercera. Referències al grau personal consolidat

  Disposició addicional quarta. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral en les adscripcions provisionals i concessió de comissions de servei

  Disposició addicional cinquena. Mobilitat entre escales d'un mateix cos o agrupació professional funcionarial mitjançant els sistemes de provisió de llocs

  Disposició addicional sisena. Extensió de l'àmbit d'aplicació del decret al personal laboral contractat a càrrec dels crèdits per a inversions  Disposició transitòria primera. Procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta norma

  Disposició transitòria segona. Borses de treball temporal

  Disposició transitòria tercera. Aplicació de la millora d'ocupació als nomenaments de personal funcionari interí vigents a l'entrada en vigor d'aquesta norma

  Disposició transitòria quarta. Nomenaments per millora d'ocupació  Disposició transitòria cinquena. Règim transitori de presentació de sol·licituds de participació en els concursos

  Disposició transitòria sisena. Règim aplicable al cessament del personal funcionari de carrera que haja obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra administració pública amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa

  Disposició transitòria setena. Complement específic

  Disposició transitòria huitena. Garantia retributiva en cas de cessament en llocs de treball amb forma de provisió per lliure designació i en cas de remoció en llocs amb forma de provisió per concurs

  Disposició derogatòria única. Derogació normativa

  Disposició final primera. Modificació del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'Administració del Consell

  Disposició final segona. Modificació del Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'estableixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat

  Disposició final tercera. Desplegament normatiu

  Disposició final quarta. Entrada en vigor

  Annex. Barems aplicables a les mesures de mobilitat forçosa de caràcter temporal previstes en aquest decret

  PREÀMBUL  L'aprovació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (d'ara en avant LOGFPV), després de l'entrada en vigor de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic implicà un canvi substancial en la regulació de la funció pública de les administracions públiques incloses en el seu àmbit d'aplicació. D'una banda, la dita norma suposà l'aprovació d'un model de funció pública adaptat a les previsions contingudes en l'esmentat estatut, amb totes les innovacions que introduí la dita norma però, a més, la llei aprofità per a ordenar altres aspectes que es consideraven necessaris per a l'adaptació de la regulació existent fins llavors a una realitat social i administrativa que, com es feia constar en el preàmbul de la norma, diferia de l'existent quan van ser aprovades les normes vigents fins aleshores.

  Atés l'abast de la nova norma, la LOGFPV preveu l'adaptació de tota la normativa reglamentària existent en matèria de funció pública a les noves previsions legals.

  Aquest procés d'adaptació està en marxa, i fins a la data han sigut aprovades, en l'àmbit de la Generalitat, normes de desplegament reglamentari en matèria de classificació de llocs de treball, i procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball, així com la regulació del sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, i es troba en procés l'elaboració i aprovació de les normes corresponents a altres àmbits de la funció pública.  De totes les normes reglamentàries que han de ser aprovades, aquest decret destaca en particular per la seua transcendència en la dotació dels mitjans personals més adequats per al compliment dels fins que tenen atribuïdes les diferents administracions públiques, ja que té com a objecte la regulació de la selecció de personal, mobilitat i provisió de llocs de treball, actuacions que compleixen una funció axial en l'ordenació del personal per al compliment del fi primordial encomanat a les administracions públiques que no és un altre que el de servir amb objectivitat els interessos generals.

  En aquest sentit aquest decret naix amb la vocació de dotar les administracions públiques, a què és d'aplicació, d'instruments jurídics eficaços que els permeten comptar amb els mitjans humans més adequats per a la consecució dels seus objectius, i també afavorir un entorn de treball motivant per al personal empleat públic que permeta la seua promoció i desenvolupament professional, i garantir al mateix temps els drets dels ciutadans i ciutadanes en l'accés a les funcions públiques, com a dret fonamental reconegut per la nostra Constitució.  El títol I regula l'objecte i àmbit d'aplicació del decret. Segons l'esmentat decret, aquest és aplicable al personal funcionari que preste els seus serveis en l'Administració de la Generalitat, però estén el seu àmbit al personal que exerceix funcions d'administració o serveis en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, així com al de les administracions locals situades en el seu territori.

  Prenent en consideració el dit àmbit d'aplicació i a fi d'afavorir el major dinamisme i senzillesa en la redacció de la norma, el decret opta per realitzar una regulació més detallada en el cas dels processos de selecció, mobilitat i provisió del personal que presta serveis en l'Administració de la Generalitat, fonamentalment des del punt de vista de la determinació de les competències i atribucions dels òrgans i unitats administratives intervinents, i fixa en l'article 3 les regles aplicables per a adaptar la regulació a les universitats i entitats locals.  D'altra banda, i des d'un punt de vista del tipus de personal a qui la norma és aplicable, el decret té una clara vocació universalista ja que, a pesar que aquest, com s'ha dit, és d'aplicació únicament al personal funcionari, no obstant això al llarg de l'articulat s'inclouen referències al personal laboral, a fi que hi haja la major coincidència possible en el tractament del personal empleat públic, amb independència del seu règim jurídic. Per al cas de l'Administració de la Generalitat, aquesta idea cobra especial interés en el cas del personal laboral temporal, atesa la imminent consecució de la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix. Aquesta mateixa idea d'aconseguir una regulació i gestió homogènia ha fet preveure també l'extensió de l'àmbit d'aplicació del decret al personal laboral contractat a càrrec dels crèdits per a inversions.

  Del títol II, dedicat a la selecció de personal, cal destacar que, després d'establir la regulació de l'oferta d'ocupació pública i dels sistemes de selecció i òrgans tècnics per a aquesta, conté els criteris per a la selecció del personal temporal, a través d'una sistematització del règim aplicable a les borses de treball temporal, i queda clar, com estableix la LOGFPV, que són aquestes un instrument ineludible per a la seua gestió.

  Les borses de treball temporal serveixen també pera desbloquejar una figura prevista en la LOGFPV a la qual es vol dotar d'un pes destacable en la gestió de personal i el règim jurídic de la qual es perfila en el títol III del decret entre els sistemes de provisió. Es tracta de la millora d'ocupació amb què es pretén aprofitar les capacitats del personal que forma part d'una organització al mateix temps que oferir una via eficaç de desenvolupament professional per al personal empleat públic. La millora d'ocupació estava prevista en el Decret 33/1999, però no tingué aplicació pràctica. La previsió d'unificar en una mateixa borsa de treball temporal personal per a ser nomenat com a personal interí o per a ser-ho en millora d'ocupació, en funció de si aquest és o no personal funcionari de carrera, serveix per a garantir la posada en marxa d'aquest instrument.

  Així, la voluntat de l'administració en aquest cas és que siga la millora d'ocupació l'instrument a aplicar per al cas de l'exercici provisional per part del personal funcionari de carrera d'un lloc de treball adscrit a un cos, agrupació professional funcionarial o escala diferent de la de pertinença.

  El decret també detalla la forma en què ha de ser acreditat el requisit lingüístic que preveu la LOGFPV, amb una solució que harmonitza la voluntat de garantir unes administracions públiques en què el dret a l'ús de qualsevol de les llengües oficials tinga plena aplicació, amb la dotació dels mecanismes necessaris perquè el personal empleat públic puga adquirir els coneixements necessaris per a això.  El títol III, l'objecte del qual és la regulació de la provisió de llocs de treball i de la mobilitat, estableix la regulació del concurs i de la lliure designació com a procediments ordinaris de provisió de llocs de treball. En relació amb el primer, conté els aspectes essencials dels mèrits que arreplegaran en els distints barems. Es preveu que siguen aquests els que especifiquen els aspectes que, per tindre la seua justificació en les característiques pròpies dels llocs de treball de què es tracte, no permeten un tractament genèric en el decret.

  Respecte a la lliure designació, s'estableixen els mecanismes oportuns per a garantir el compliment dels principis que la regeixen i al mateix temps es preveuen els mecanismes de garantia davant del lliure cessament que caracteritza aquesta forma de provisió.

  Conté també aquest títol III la regulació de la comissió de serveis i de l'adscripció provisional com a sistemes temporals de provisió de llocs per personal funcionari, així com la d'altres sistemes de mobilitat del personal, bé de caràcter voluntari, bé de caràcter forçós, i destaca la incorporació de les normes procedimentals per a procedir a l'adaptació o canvi de lloc per motius de salut en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

  Finalment, aquest títol incorpora una regulació més detallada del procediment i els efectes del reingrés al servei actiu des de situacions administratives diferents d'aquest.

  El decret mostra un interés particular per la regulació de situacions que mereixen un tractament específic, com és el cas de l'accés de persones amb diversitat funcional, així com la situació en què es troben persones víctimes de violència de gènere. Respecte a aquestes últimes, han sigut incloses i desenvolupades totes les previsions incloses en les normes amb rang de llei però, alhora, ha sigut tinguda en compte la seua situació al llarg de tot l'articulat, a fi d'establir les precisions necessàries per tal de contribuir a millorar la seua situació i garantir-ne la protecció.  El títol IV regula els requisits i les normes per a l'adquisició del nivell competencial pel personal funcionari.

  La regulació dels plans d'ordenació de personal, continguda en el títol V, es considera un element fonamental com a instrument bàsic de planificació i ordenació dels recursos humans, dirigit a aconseguir la dimensió adequada dels efectius existents, la seua millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat. Amb aquesta finalitat, es regulen de forma detallada el contingut i la tramitació d'aquests plans.

  Finalment, com a instrument per a fer efectiu l'accés a l'ocupació pública de les persones amb diversitat funcional, en el títol VI es consagra reglamentàriament la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional com a òrgan d'assessorament sobre la matèria en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

  D'altra banda, la norma que aprova aquest decret té també com a element vertebrador la garantia i promoció del dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, a fi de fer efectiu dit dret i integrar-lo en l'àmbit de la gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball.  Finalment, el decret regula, mitjançant les disposicions addicionals i transitòries, determinades situacions que requereixen l'adopció de mesures específiques de caràcter transitori o que no troben una adequada resposta en la regulació general, com pot ser el cas de la valoració dels serveis prestats amb anterioritat a la data d'integració en cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials o l'aplicació de la millora d'ocupació als nomenaments de personal funcionari interí vigents a l'entrada en vigor de la norma.

  Aquest decret ha sigut negociat amb la representació sindical, de conformitat amb el que estableix l'article 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, d'ara endavant TREBEP, i 154 de la LOGFPV.

  En virtut del que estableixen l'article 50 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la disposició addicional segona de la LOGFPV i els articles 31 i 33 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 13 de gener de 2017,

  DECRETE  TÍTOL I

  Disposicions preliminars  CAPÍTOL ÚNIC

  Objecte i àmbit d'aplicació  Article 1. Objecte

  1. Aquest decret té com a objecte el desenvolupament del que disposa la LOGFPV en matèria de selecció de personal, mobilitat i provisió de llocs de treball.

  2. Així mateix, s'estableixen els criteris generals i mesures d'acció positiva per a facilitar l'accés a l'ocupació pública de les persones amb diversitat funcional i la seua participació en processos de provisió de llocs de treball.

  A aquests efectes, tindran la consideració de persones amb diversitat funcional les així definides en l'article 4 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.  Article 2. Principis d'actuació

  1. En l'accés a l'ocupació pública i provisió de llocs de treball, s'observaran els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com la resta de principis que figuren en la LOGFPV.

  2. L'accés a l'ocupació pública de les persones amb diversitat funcional, així com la seua participació en processos de provisió de llocs, es realitzarà en condicions que garantisquen la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.

  3. Així mateix, es garantirà el compliment efectiu de les mesures específiques tendents a aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en els termes establits en la normativa i plans d'igualtat vigents.

  4. Per a preservar la igualtat lingüística, en tots els processos administratius per a l'accés a l'ocupació pública i per a la provisió de llocs de treball, es garantirà l'ús indistint de qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat.

  Article 3. Àmbit d'aplicació

  1. Aquest decret serà aplicable al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, en els termes establits en l'article 4 de la LOGFPV.

  2. El personal laboral que preste els seus serveis en l'Administració de la Generalitat, es regirà en aquesta matèria per la legislació laboral i les altres normes convencionalment aplicables i, a més, pels preceptes de la LOGFPV i els d'aquest decret que així ho disposen expressament.  3. Les disposicions d'aquest decret seran aplicables al personal que exerceix funcions d'administració o serveis en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, i també al de les administracions locals situades en el territori de la Comunitat, en els termes que preveu la normativa estatal bàsica, la normativa sectorial aplicable, el TREBEP i la LOGFPV.

  En el cas de l'administració local i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, les competències o funcions atribuïdes en aquest decret als òrgans i unitats administratives de l'administració de la Generalitat, s'entendran referides als seus respectius òrgans o unitats administratives competents, d'acord amb la legislació que hi siga aplicable.  4. Les competències que s'atribueixen en aquest decret als òrgans de la conselleria competent en matèria de funció pública s'entendran referides exclusivament als llocs i al personal de l'Administració de la Generalitat la gestió del qual corresponga a aquests.

  5. Quan en aquest decret es fa referència a cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales, s'entendrà compresa igualment qualsevol altra agrupació funcionarial pròpia de les administracions públiques incloses en el seu àmbit d'aplicació.

  6. Les referències que conté aquest decret al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana s'entendran realitzades al diari oficial que corresponga, segons quina siga l'administració de la qual procedisca l'acte a publicar.

  TÍTOL II

  Selecció de personal  CAPÍTOL I

  Personal funcionari de carrera i laboral fix  Secció primera

  Oferta d'ocupació pública  Article 4. Oferta d'ocupació pública

  1. En l'Administració de la Generalitat, les necessitats de personal amb consignació pressupostària a què es refereix l'article 46 de la LOGFPV els determinarà cada any la conselleria competent en matèria de funció pública, mitjançant l'elaboració de la corresponent oferta d'ocupació pública, que serà aprovada pel Consell i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el primer trimestre.  2. Aprovada l'oferta d'ocupació, pública es convocaran, en el termini màxim fixat en aquesta oferta, els corresponents procediments selectius per a la cobertura de les vacants incloses i, si és el cas, fins a un deu per cent addicional.

  En l'Administració de la Generalitat, l'execució de l'oferta d'ocupació pública s'haurà de desenvolupar dins del termini improrrogable de dos anys.

  3. D'acord amb el que disposa l'article 119.1 de la LOGFPV, en les ofertes d'ocupació pública es reservarà, per a l'accés per promoció interna, un percentatge no inferior al 40 per cent de les vacants que es convoquen a oposició o concurs oposició.

  4. Seran objecte de negociació els criteris generals de cada oferta d'ocupació pública.  Article 5. Reserva de vacants per a persones amb diversitat funcional

  1. En les ofertes d'ocupació pública es reservarà una quota no inferior al set per cent de les vacants per a ser cobertes entre persones que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent, sempre que superen les proves selectives i acrediten el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'exercici de les tasques i funcions corresponents al cos, agrupació professional funcionarial o, si és el cas, escala, o grup professional objecte de la convocatòria, de manera que, almenys, s'aconseguisca el dos per cent dels efectius totals.  2. La reserva mínima a la qual es refereix l'apartat anterior es desglossarà de la manera següent:

  a) Un dos per cent de les vacants incloses en l'oferta, per a ser cobertes per persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual.

  b) Un cinc per cent de les vacants incloses en l'oferta, per a ser cobertes per persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional.

  3. En l'Administració de la Generalitat, el percentatge de reserva previst en la lletra a) de l'apartat anterior s'aplicarà a les convocatòries de proves selectives per a l'accés a llocs corresponents a agrupacions professionals funcionarials o grups professionals, que siguen susceptibles de ser exercides per persones amb aquest tipus de diversitat funcional.  Secció segona

  Sistemes de selecció  Article 6. Criteris generals de selecció

  1. La selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix es farà d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, mitjançant convocatòria pública i a través dels sistemes selectius d'oposició, concurs o concurs oposició.

  2. Els sistemes selectius tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, sense perjudici del que s'ha establit per a la promoció interna i de les mesures de discriminació positiva previstes a l'empara de la LOGFPV i la normativa vigent en aquesta matèria.

  3. El sistema de concurs només s'aplicarà a la selecció de personal funcionari, amb caràcter excepcional, quan així s'establisca per llei de les Corts.

  4. Els procediments de selecció cuidaran especialment la connexió entre el tipus de proves a superar i l'adequació a l'exercici de les funcions i tasques dels llocs convocats.  Article 7. L'oposició

  1. L'oposició és el sistema de selecció consistent en la superació de les proves que s'establisquen en la convocatòria corresponent, i la finalitat de la qual és determinar l'aptitud de les persones aspirants en relació amb les funcions o tasques pròpies dels llocs de treball convocats.  2. Aquestes proves podran consistir en la comprovació dels coneixements de forma oral o escrita. Quan les proves siguen orals, aquestes consistiran en l'exposició dels temes del programa que figura en les bases de la convocatòria, extrets a l'atzar en acte públic celebrat immediatament abans de la realització de la prova.

  3. Quan l'oposició conste de diversos exercicis, la convocatòria determinarà el caràcter obligatori o voluntari i eliminatori o no de cada un, i el sistema de puntuació. Serà facultat de l'òrgan tècnic de selecció la fixació dels criteris d'avaluació dels resultats, llevat que es determine una altra cosa en la convocatòria.  Article 8. El concurs oposició

  1. El concurs oposició és el procediment de selecció en què, a més de la fase d'oposició a la qual es refereix l'article anterior, es fa una segona fase en què s'avaluen els mèrits de les persones aspirants d'acord amb el barem que es determine en la convocatòria.

  2. En la fase de concurs es tindran en compte els mèrits assenyalats en la corresponent convocatòria, entre els quals figuraran, en tot cas, l'experiència professional, possessió de titulacions acadèmiques oficials, coneixement de valencià i d'idiomes comunitaris.

  Així mateix, podrà ser objecte de valoració la formació quan així es determine en la corresponent convocatòria i en els termes establits en aquesta.

  Perquè puguen ser valorats els mèrits, s'hauran d'acreditar degudament en la forma prevista en la convocatòria.

  3. Només es puntuarà el concurs en el cas d'haver superat el nivell d'aptitud establit per a tots i cada un dels exercicis de caràcter eliminatori de la fase d'oposició.

  4. En tot cas, la màxima puntuació que puga obtindre's en la fase de concurs no serà mai superior al 40 per cent de la puntuació total del concurs oposició.  Article 9. El concurs

  El sistema de concurs consisteix exclusivament en la comprovació i valoració dels mèrits de les persones aspirants d'acord amb el barem inclòs en la convocatòria.  Secció tercera

  Inici i desenvolupament dels processos selectius  Article 10. Les convocatòries

  1. Els procediments selectius s'iniciaran mitjançant convocatòria pública, que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  2. L'òrgan competent per a convocar les proves de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat serà el conseller o consellera competent en matèria de funció pública.

  3. Les convocatòries podran ser de caràcter unitari per a l'accés a distints cossos, agrupacions professionals funcionarials i, si és el cas, escales o grups professionals que requerisquen unes capacitats, formació i coneixements comuns, o de caràcter específic per a cada un.  4. Quan les convocatòries ho prevegen, es podran establir proves comunes sobre aquelles matèries el coneixement de les quals es requereix amb caràcter general, i proves específiques que tinguen relació amb les funcions assignades a cada un dels cossos, agrupacions professionals funcionarials i, si és el cas, escales o grups professionals.

  5. Les convocatòries podran establir la conservació de la nota dels exercicis, sempre que la dita nota supere el 60 % de la qualificació màxima prevista en l'exercici corresponent. La validesa d'aquesta mesura serà aplicable a la convocatòria immediata següent, sempre que no haja transcorregut més d'un any des de la publicació de la relació de persones aprovades en el procés selectiu precedent i la publicació de la nova convocatòria.  Article 11. Vacants reservades a persones amb diversitat funcional

  1. La convocatòria de les vacants reservades a persones amb diversitat funcional es podrà realitzar de manera conjunta o independent a la d'accés lliure i, si és el cas, a la d'accés per promoció interna.

  2. Quan es convoquen conjuntament amb altres torns, les proves selectives tindran els mateixos continguts per a totes les persones aspirants amb independència del torn pel qual s'opte, sense perjudici de les adaptacions previstes en aquest decret. En concret, durant el procés selectiu es donarà un tractament diferenciat a les persones aspirants que opten per les vacants reservades a persones amb diversitat funcional, pel que fa a crides als exercicis i relacions de persones admeses i aprovades.  3. En la convocatòria es determinarà la forma en què s'ha de sol·licitar l'opció per les vacants reservades a persones amb diversitat funcional, així com, si és el cas, les adaptacions i ajustos raonables de temps que siguen necessaris per a garantir la realització de les proves selectives en igualtat de condicions.

  4. D'acord amb el que preveuen les ofertes d'ocupació pública, es podran convocar procediments selectius independents per a l'accés de persones amb diversitat funcional, amb proves selectives específiques que s'adapten a les circumstàncies concretes que determinen aquesta diversitat.  Article 12. Convocatòries independents i específiques per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual

  1. Amb caràcter general, les vacants reservades a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual a què es refereix l'article 5.2.a d'aquest decret es convocaran de manera específica mitjançant convocatòria independent dirigida a aquestes vacants. La participació en aquesta convocatòria no impedirà prendre part en la resta de convocatòries per a l'accés al mateix cos, escala, agrupació professional funcionarial o grup professional, corresponents a una mateixa oferta.

  2. En aquestes convocatòries es procurarà que hi haja una correlació efectiva entre els continguts de les proves i el treball que han d'exercir les persones aspirants. Aquestes proves, que podran tindre un caràcter fonamentalment pràctic, es dirigiran a comprovar que les i els aspirants posseeixen els repertoris bàsics de conducta i els coneixements imprescindibles que els permeten exercir les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial, escala, o grup professional.  Article 13. Contingut de les convocatòries

  1. Les bases de la convocatòria hauran de contindre:

  a) Nombre de places vacants a cobrir, classificació professional, cos i, si és el cas, escala.

  b) Requisits que han de reunir les i els aspirants, amb expressa menció dels que disposa la LOGFPV.

  c) El sistema selectiu aplicable, amb indicació del tipus de proves i criteris de qualificació.

  d) Puntuació mínima que s'ha d'aconseguir per a la superació de cada exercici de les proves selectives.

  e) Programa de matèries sobre el qual versaran els exercicis de caràcter teòric o pràctic.

  f) Relació dels mèrits, així com dels criteris i normes de valoració, en cas de concurs oposició o concurs.

  g) Composició de l'òrgan tècnic de selecció.

  h) La determinació, si és el cas, de les característiques del curs selectiu o període de pràctiques.

  i) Model de sol·licitud, termini i llocs de presentació, i autoritat o organisme al qual s'ha d'adreçar.

  j) Nombre de vacants reservades per a la promoció interna, en cas de convocatòria conjunta amb la d'accés lliure.

  k) Nombre de vacants reservades a persones amb diversitat funcional.

  l) Ordre d'actuació del personal aspirant segons el resultat del sorteig celebrat prèviament, d'acord amb el que preveu l'article 17.1 d'aquest decret.

  m) Forma en què es dirimiran els casos d'empat entre aspirants.

  n) Identificació de les seus i pàgina web de l'Administració convocant on es realitzaran els anuncis i comunicacions oportunes.  o) Aquelles altres previsions exigides per la normativa específica d'aplicació a aquestes.

  2. Les convocatòries i les seues bases vinculen a l'Administració, als òrgans de selecció i a les persones que hi participen.  Article 14. Sol·licituds de participació

  1. La sol·licitud de participació en les proves selectives, ajustada al model normalitzat que s'indique en la convocatòria, s'haurà de presentar per mitjans telemàtics, en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  2. Per a ser admeses i, si és el cas, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds; en cas que siguen seleccionades, els hauran d'acreditar posteriorment.  Article 15. Llistes de persones admeses i excloses

  1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la direcció general amb competències en matèria de funció pública publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació provisional de persones admeses i excloses, i en aquest últim cas indicarà la causa d'exclusió i es concedirà un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació perquè es puguen esmenar els defectes que hagen motivat l'exclusió, o fer les al·legacions que consideren convenients.

  2. Conclòs el termini d'al·legacions i esmenes i una vegada resoltes, la direcció general amb competències en matèria de funció pública elevarà a definitiva la relació de persones admeses i excloses mitjançant una resolució que es publicarà igualment en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació servirà de notificació als efectes d'impugnacions i recursos.

  En la mateixa resolució s'indicarà la data, lloc i hora de començament del primer exercici, que tindrà lloc en un termini no inferior a quinze dies hàbils, així com l'ordre de crida de les persones aspirants, segons el resultat del sorteig a què es refereix l'article 17.1 d'aquest decret.  Article 16. Anunci de celebració de les proves selectives

  1. Els resultats de cada un dels exercicis, les successives crides i convocatòries, i en definitiva, qualsevol decisió que adopte l'òrgan tècnic de selecció i que haja de conéixer el personal aspirant fins a la finalització de les proves selectives o, si és el cas, la fase de concurs, s'exposaran a les seus i pàgina web que s'assenyale en les bases de la convocatòria, bastant la dita exposició, en la data en què s'inicie, com a notificació a tots els efectes.

  2. La crida per a la sessió següent d'un mateix exercici s'ha de fer amb un termini mínim d'antelació de vint-i-quatre hores des de l'inici de la sessió anterior, mentre que la convocatòria per a un exercici diferent haurà de respectar un termini mínim de dos dies.  Article 17. Normes generals per a la celebració de les proves

  1. La consellera o el conseller que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública determinarà, mitjançant un únic sorteig públic, l'ordre alfabètic d'actuació de les persones aspirants en cada una de les proves selectives d'ingrés que se celebren durant l'any. El resultat del sorteig es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  2. Abans de l'inici de cada exercici, i sempre que es considere convenient durant el seu desenvolupament, les persones que integren l'òrgan de selecció, el personal ajudant o assessor comprovaran la identitat de les persones admeses, mitjançant algun dels documents previstos en la convocatòria.

  3. Les persones admeses quedaran decaigudes en el seu dret quan es personen en els llocs de celebració una vegada iniciades les proves o per la inassistència a aquestes proves, encara que es dega a causes justificades.

  No obstant això, si es tracta de proves orals o altres de caràcter individual i successiu, l'òrgan de selecció podrà apreciar les causes al·legades i admetre l'aspirant, sempre que les proves no hagen finalitzat i l'admissió no menyscabe el principi d'igualtat amb la resta del personal.  Així mateix, si alguna de les aspirants no pot completar el procés selectiu a causa d'embaràs de risc o part, degudament acreditat, la seua situació quedarà condicionada a la finalització del procés i a la superació de les fases que hagen quedat ajornades, i no aquestes no es podran demorar de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorada per l'òrgan tècnic de selecció i, en tot cas, la realització de les proves tindrà lloc abans de la publicació de la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu. La mateixa previsió resulta d'aplicació a les víctimes de violència de gènere quan acrediten degudament que no poden assistir per motius de seguretat.  4. Les persones aspirants hauran d'observar en tot moment les instruccions de les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció o del personal ajudant o assessor durant la celebració de les proves, amb vista a l'adequat desenvolupament d'aquestes proves. Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de les proves per part d'alguna persona aspirant quedarà reflectida en l'acta corresponent, i aquesta persona podrà continuar el desenvolupament de l'exercici amb caràcter condicional fins que l'òrgan de selecció resolga sobre l'incident.

  5. L'òrgan tècnic de selecció, quan considere que hi ha circumstàncies relacionades amb l'aplicació de les bases de la convocatòria que poden incidir directament en la realització o qualificació de les proves selectives, n'informarà el personal aspirant, sense que això puga suposar una alteració de les esmentades bases.

  6. En aquells processos selectius en què hi haja proves físiques, aquestes establiran barems diferents per a homes i dones quan la naturalesa de les proves ho requerisca o hi haja alguna justificació legítima i proporcionada del diferent tracte. Tot això en el marc del que estableix la normativa vigent en matèria d'igualtat de dones i homes.  Article 18. Relació de persones aprovades

  1. Amb el resultat de les qualificacions obtingudes en els processos selectius, l'òrgan tècnic de selecció exposarà en els llocs assenyalats en laconvocatòria la relació definitiva de persones aprovades per ordre de puntuació, confeccionada segons el que es preveu en els apartats següents, que remetrà l'autoritat o òrgan convocant per a la seua publicació mitjançant una resolució motivada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  2. La relació de persones que han aprovat l'oposició es formarà amb els que, havent realitzat tots els exercicis obligatoris, hagen superat els que tinguen caràcter eliminatori, i se sumarà per a cada un les puntuacions obtingudes en tots els exercicis, tant obligatoris com voluntaris.  3. Quan el sistema de selecció siga el concurs oposició, una vegada finalitzades les dues fases, s'obtindrà la llista de persones aspirants aprovades amb totes els que hagen superat la fase d'oposició segons el que preveu l'apartat 2 d'aquest article, a les quals se sumarà la puntuació obtinguda en la fase de concurs.

  4. La relació de persones aprovades començarà amb l'aspirant que haja obtingut d'aquesta manera la puntuació total més alta, i finalitzarà, si és el cas, quan el nombre de persones incloses en la llista coincidisca amb el nombre de llocs convocats, excepte quan la convocatòria preveja una altra cosa. Si el nombre de persones aspirants que s'indiquen és inferior al de places convocades, les no cobertes es declararan desertes.  5. Les persones aspirants que, havent optat per les vacants reservades a persones amb diversitat funcional, tinguen una puntuació superior a l'obtinguda per altres aspirants de la convocatòria conjunta del torn lliure o de promoció interna d'un procés selectiu, i no hagen obtingut vacant en l'esmentat quota de reserva, seran incloses pel seu ordre de puntuació en el torn lliure o de promoció interna a què corresponga la reserva.

  6. Els empats es resoldran en la forma prevista en la convocatòria. En tot cas, els empats es dirimiran en favor de les persones amb diversitat funcional. Si l'empat es produeix entre aquestes persones, es triarà qui tinga acreditat un major percentatge de discapacitat.

  7. Quan la convocatòria haja previst la realització d'un curs de formació o període de pràctiques de caràcter eliminatori, d'acord amb el que preveu l'article 22 d'aquest decret, no es publicarà la relació definitiva de persones aprovades fins a la finalització d'aquesta fase, i s'haurà de sumar la puntuació obtinguda en el curs a la que obtinguen en la fase d'oposició o concurs oposició.

  8. Els òrgans tècnics de selecció no podran proposar l'accés a la condició de personal funcionari d'un nombre superior de persones aprovades al de vacants convocades, excepte quan així ho preveja la pròpia convocatòria.

  No obstant això, i amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les vacants convocades, sempre que els òrgans de selecció hagen proposat el nomenament del mateix nombre de persones aspirants que el de vacants convocades, quan es produïsquen renúncies, falta d'acreditació dels requisits exigits en la convocatòria per a ser nomenat personal funcionari de carrera o concórrega alguna de les causes de pèrdua de la condició de personal funcionari en les persones proposades abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà a l'òrgan de selecció relació complementària de persones aspirants aprovades que seguisquen a les proposades, per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera.

  Idèntica previsió a la continguda en aquest apartat serà aplicable en els procediments de selecció del personal laboral.  Article 19. Presentació de documents

  1. Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació definitiva de seleccionats, aquests hauran de presentar, en el termini de 20 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació, la documentació que siga procedent per tal d'acreditar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria.

  2. Els qui tinguen la condició de personal funcionari o de personal laboral al servei de l'Administració convocant, en el termini previst en l'apartat anterior, presentaran la documentació acreditativa que siga procedent o indicaran, si és el cas, que les condicions i requisits exigits en la convocatòria ja estan inscrits en el Registre de Personal d'aquesta administració.

  3. No obstant això, l'òrgan convocant podrà sol·licitar que es torne a exigir una nova acreditació d'aquells requisits quan ho considere convenient pel temps transcorregut des de la seua obtenció o perquè tinguen relació directa amb les funcions o tasques del lloc a exercir.  4. La convocatòria podrà establir que el requisit d'estar en possessió de les capacitats i aptituds físiques o psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques, siga comprovat directament per l'òrgan competent en matèria de prevenció de riscos laborals.

  5. Quan de la documentació es deduïra que alguna de les persones seleccionades no tenen un o més dels requisits exigits, aquestes no podran ser anomenades personal de l'administració convocant, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.

  6. Si en el desenvolupament de les proves selectives per a l'accés a cossos, escales, agrupacions professionals funcionarials o grups professionals de l'Administració de la Generalitat, se susciten dubtes a l'òrgan tècnic de selecció respecte a la compatibilitat funcional d'una persona aspirant, se sol·licitarà el corresponent dictamen de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional o òrgan competent amb funcions anàlogues, i en aquest cas, l'aspirant podrà participar condicionadament en el procés selectiu, i la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió de les proves quedarà en suspens fins a la recepció del dictamen.

  Article 20. Coneixement del valencià

  1. L'acreditació dels coneixements de valencià per les persones que hagen superat les proves selectives, que disposa l'article 53.2 de la LOGFPV, s'haurà de fer mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  2. El nivell exigible d'aquests coneixements serà el que consta a continuació, en funció del grup o subgrup al qual accedisca la persona que ha superat les proves selectives corresponents:

  a) A1, A2, B: Grau Mitjà

  b) C1, C2: Grau Elemental

  c) Agrupacions professionals funcionarials: Coneixements orals

  3. Els qui no puguen acreditar coneixements de valencià després de la superació de les proves selectives de la manera indicada en l'apartat anterior, hauran de fer l'exercici específic que es convoque i, cas de no superar-lo, assistir als cursos de perfeccionament que s'organitzen amb aquesta finalitat.

  4. En l'Administració de la Generalitat aquests cursos seran convocats per l'òrgan competent, en el termini d'un any des de la presa de possessió, i serà obligatori participar-hi fins que s'obtinga el nivell de coneixement de valencià previst en l'apartat 2 d'aquest article.  5. El que estableixen els apartats anteriors no obsta a l'exigència, com a requisit consignat en les relacions de llocs de treball, d'iguals o superiors coneixements de valencià per a l'exercici de determinats llocs.

  Article 21. Adjudicació de llocs de treball

  1. Amb caràcter general, l'adjudicació de destinacions al personal de nou ingrés s'efectuarà d'acord amb les peticions de les persones interessades, entre els llocs que han quedat vacants després del concurs previ del personal funcionari de carrera i segons l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu, sempre que reunisquen els requisits determinats per a cada lloc en les relacions de llocs de treball. Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu.

  2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, les persones aspirants que opten a vacants reservades a persones amb diversitat funcional dins d'una convocatòria ordinària podran sol·licitar a l'òrgan convocant la pertorbació de l'ordre de prelació per motius de dependència personal, dificultats de desplaçament o altres d'anàlogues, que hauran de ser acreditats. L'òrgan convocant decidirà aquesta alteració quan es trobe degudament justificat, i es limitarà a fer la mínima modificació en l'ordre de prelació necessari per a possibilitar l'accés a un lloc adequat per a la persona amb diversitat funcional.  3. Les persones que hagen superat el procés selectiu s'incorporaran a un lloc de treball en un termini màxim de sis mesos des de la publicació de la resolució definitiva de persones aprovades.  Secció quarta

  Cursos de formació i període de pràctiques  Article 22. Cursos de formació i períodes de pràctiques

  1. En les respectives convocatòries es podrà establir, motivadament, que una vegada superada la fase de l'oposició o el concurs oposició, les persones aspirants hagen de fer un curs de formació, període de pràctiques o ambdós conjuntament.

  2. Les convocatòries determinaran si el curs de formació o període de pràctiques té o no caràcter eliminatori en atenció a les característiques del cos, escala, agrupació professional funcionarial o grup professional de què es tracte. En tot cas, la qualificació que determine la no-superació d'aquesta fase haurà de ser motivada. Així mateix, establiran la duració total d'aquesta fase.

  3. La qualificació obtinguda en els cursos de formació o període de pràctiques que no tinguen caràcter eliminatori només servirà per a fixar l'ordre definitiu de puntuació de les persones aspirants que han aprovat l'oposició o concurs oposició, als efectes d'adjudicació de destinació.  La no realització dels cursos tindrà les conseqüències previstes en l'apartat següent.

  4. Les persones aspirants que no realitzen o, si és el cas, no superen aquesta fase quan tinga caràcter eliminatori, perdran el seu dret a ser nomenats personal funcionari de carrera en la corresponent convocatòria.

  No obstant això, se'ls reservarà la puntuació obtinguda en l'oposició o concurs oposició per una sola vegada, i podran tornar a ser nomenats personal funcionari en pràctiques en el curs o període de pràctiques immediatament posterior que es convoque per a l'accés al mateix cos, escala o agrupació professional funcionarial. A aquests efectes, hauran de sol·licitar la seua participació en la convocatòria corresponent.  Article 23. Contingut i avaluació dels cursos de formació o període de pràctiques

  1. Les convocatòries determinaran el contingut dels cursos de formació o període de pràctiques.

  2. En l'Administració de la Generalitat, la planificació, organització i execució del curs de formació a què es refereix l'apartat anterior correspon a l'Institut Valencià d'Administració Pública.

  3. L'avaluació dels cursos de formació i dels períodes de pràctiques correspondrà a l'òrgan tècnic de selecció.  Article 24. Personal funcionari en pràctiques

  1. Durant la realització del curs o període de pràctiques, les persones aspirants a cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials tindran la consideració de personal funcionari en pràctiques, i percebran les retribucions que establisca la normativa vigent.

  2. En l'Administració de la Generalitat, la condició de personal funcionari en pràctiques s'adquireix mitjançant nomenament de la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es mantindrà fins a la finalització del curs de formació o període de pràctiques.  3. Si l'aspirant fora personal funcionari o laboral de la mateixa administració en servei actiu, se li concedirà una llicència per estudis durant el temps que es prolongue el curs selectiu o el període de pràctiques, i percebrà les retribucions que li corresponguen de conformitat amb la normativa vigent.

  En tot cas, una vegada finalitzat el curs selectiu o període de pràctiques, haurà de reincorporar-se al seu lloc de treball d'origen fins a la presa de possessió, si és el cas, com a funcionari de carrera en el nou cos, escala o agrupació professional funcionarial.

  Secció cinquena

  Promoció interna del personal funcionari de carrera  Article 25. Procediments de promoció interna

  1. La promoció interna del personal funcionari de carrera, en qualsevol de les modalitats previstes en la LOGFPV, horitzontal, vertical i mixta, es farà efectiva mitjançant els procediments selectius que es convoquen a aquest efecte.

  2. El procediment podrà consistir en la superació d'una oposició o d'un concurs oposició.  Article 26. Requisits de participació

  1. Podrà participar en les convocatòries de promoció interna el personal funcionari de carrera que reunisca els requisits previstos en la LOGFPV i que pertanga als cossos i escales que es determina a continuació per a cada modalitat:

  a) Promoció interna vertical: el personal que pertanga a un cos o escala del grup o subgrup immediatament inferior al de les places convocades, i que estiga dins del mateix itinerari professional, tot això sense perjudici del que disposa l'article 119.1, paràgraf segon, de la LOGFPV. En les convocatòries es farà constar quins són els cossos o escales els integrants dels quals podran participar en el procés selectiu mitjançant aquesta modalitat de promoció interna.

  b) Promoció interna horitzontal: el personal que pertanga a un altre cos o escala del mateix grup o subgrup de classificació professional.  c) Promoció interna mixta: el personal que pertanga a un cos o escala del grup o subgrup immediatament inferior al de les places convocades, i que no estiga dins del mateix itinerari professional.

  2. Quan així ho requerisca la naturalesa dels llocs convocats, les convocatòries podran preveure, de manera motivada, que la promoció interna se circumscriga a una o a dos de les modalitats anteriorment previstes.

  Quan no hi haja cap cos o escala que pertanga al mateix itinerari professional que el dels llocs convocats, la convocatòria no contemplarà la modalitat de promoció interna vertical. Així mateix, només es podrà accedir a les agrupacions professionals funcionarials mitjançant la modalitat de promoció interna horitzontal.

  3. Les convocatòries determinaran, si és el cas, de quines proves o de quines matèries quedarà exempt el personal que participe a través de cada una d'aquestes modalitats de promoció interna, sempre que es tracte de coneixements que es puguen considerar prou acreditats a través de les proves d'ingrés al cos o escala d'origen.

  4. Les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu hauran de presentar la documentació que siga procedent a fi d'acreditar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits per a l'accés al cos, escala o agrupació professional funcionarial de què es tracte, excepte els que ja tingueren anteriorment inscrits en el Registre de Personal de l'administració convocant.

  No obstant això, l'òrgan convocant podrà sol·licitar que es torne a exigir una nova acreditació d'aquells requisits i condicions de capacitat quan ho considere convenient pel temps transcorregut des de la seua obtenció o perquè tinguen relació directa amb les funcions o tasques del lloc a exercir.

  5. La participació del personal de les agrupacions professionals es regirà pel que estableix aquesta secció per als cossos i escales funcionarials, llevat de les excepcions previstes en la LOGFPV.  Article 27. Cursos de formació

  Les convocatòries de promoció interna podran establir l'obligació per al personal de superar cursos de formació o període de pràctiques.

  Secció sisena

  Òrgans tècnics de selecció  Article 28. Nomenament i composició

  1. Els òrgans tècnics de selecció tenen com a missió l'execució dels processos selectius i l'avaluació de les proves, així com dels mèrits de les persones aspirants, si és el cas, d'acord amb el que disposen la respectiva convocatòria, aquest decret i la resta de normes d'aplicació general.

  2. Els membres dels òrgans tècnics de selecció seran nomenats per la persona titular de la conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública. La seua composició serà imparell, i no podrà ser inferior a cinc titulars amb els seus respectius suplents, atenent criteris de paritat. Els dits nomenaments hauran de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves.

  3. El procediment per a la designació de les persones que integren els òrgans tècnics de selecció de l'Administració de la Generalitat, es determinarà mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria de funció pública.

  4. El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral no fix, el personal directiu professional i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.  5. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no podrà ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

  6. No podrà formar part dels òrgans de selecció el personal que haguera realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació de la corresponent convocatòria.

  7. D'acord amb el principi de col·laboració i cooperació entre administracions, podrà formar part dels òrgans de selecció de les entitats locals una o un vocal pertanyent a l'Administració de la Generalitat.

  Article 29. Comissió de selecció

  1. En les convocatòries que efectue l'Administració de la Generalitat, junt amb els òrgans tècnics de selecció de cada un dels cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials, es podrà nomenar una comissió de selecció integrada per membres dels òrgans tècnics de selecció i a la qual correspondrà l'elaboració i correcció de les proves comunes. La seua composició serà imparell i el seu nombre no inferior a 3 titulars i 3 suplents.

  2. La comissió de selecció tindrà, en relació amb les esmentades proves comunes, les competències que aquest decret atribueix als òrgans tècnics de selecció, i el seu funcionament s'adequarà a allò que aquests han previst.  Article 30. Funcionament dels òrgans tècnics de selecció

  1. Per al millor compliment de la seua missió, els òrgans tècnics de selecció podran sol·licitar i obtindre l'assessorament d'especialistes en aquelles proves en què ho estimen necessari o convenient, els quals es limitaran a prestar col·laboració en l'àmbit de les seues respectives especialitats.

  2. Els òrgans tècnics de selecció tindran la consideració d'òrgans col·legiats de l'administració i, com a tals, estaran sotmesos a la normativa de règim jurídic que siga aplicable, així com a les causes generals d'abstenció i recusació contingudes en l'esmentada normativa, les quals seran aplicables així mateix al personal assessor.  3. En aquest sentit, qui ostente la secretaria de l'òrgan tècnic de selecció haurà d'estendre acta de totes les seues sessions, tant de celebració d'exercicis com de la seua correcció i avaluació, així com dels punts principals de les deliberacions i el contingut dels seus acords, en què s'exposaran concisament, encara que amb claredat suficient, la motivació de les seues decisions, que pel que fa a l'exercici de la seua competència tècnica, científica o professional per a avaluar les i els aspirants, estarà referida al compliment de les normes legals i reglamentàries i dels criteris que puguen haver-se establit en la convocatòria o per part de l'òrgan tècnic de selecció, amb caràcter previ a la realització o valoració de les proves.  Article 31. Revisió i impugnació de resolucions

  1. Les resolucions dels òrgans tècnics de selecció i de les comissions de selecció vinculen l'administració.

  2. Contra les resolucions dels òrgans tècnics de selecció i de les comissions de selecció, i també contra els seus actes de tràmit, que impedisquen continuar el procediment o produïsquen indefensió, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de l'autoritat que els va nomenar.

  CAPÍTOL II

  Personal temporal  Secció primera

  Selecció del personal temporal  Article 32. Criteris generals de selecció del personal temporal

  1. La selecció del personal funcionari interí i, si és el cas, del personal laboral temporal es realitzarà a través de les corresponents borses de treball temporal per a la provisió de llocs de treball.

  2. En tot cas, aquest personal haurà de reunir els requisits generals de titulació i les altres condicions exigides per a participar en les proves selectives d'accés al corresponent cos, agrupació professional funcionarial o escala o grup professional de personal laboral del lloc a cobrir.

  Article 33. Nomenaments de personal funcionari interí

  1. Els nomenaments de personal funcionari interí s'efectuaran, amb caràcter general, en llocs de treball corresponents a la categoria d'entrada en el cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent.  Als efectes del que disposa aquest decret, es consideraran llocs corresponents a la categoria d'entrada aquells que tinguen assignat el menor nivell de complement competencial del lloc de treball dins de l'interval de nivells en què estiguen classificats els llocs del cos, escala o agrupació professional funcionarial de què es tracte.

  2. Excepcionalment podran efectuar-se nomenaments de personal funcionari interí en altres llocs de treball que no siguen els previstos en l'apartat anterior, quan per raons d'ubicació territorial, especificitat de les funcions o dèficit d'efectius de personal en el cos, escala o agrupació professional funcionarial de què es tracte, s'acredite documentalment en l'expedient la impossibilitat de cobrir-lo amb personal funcionari de carrera, mitjançant algun dels sistemes de provisió voluntària previstos en aquest decret i d'efectuar un nomenament per millora d'ocupació.  3. En tot cas, es donarà compte dels nomenaments a la Comissió de Seguiment de Borses de Treball Temporal.

  4. En l'Administració de la Generalitat no es podran efectuar nomenaments de personal funcionari interí en llocs amb rang de subdirecció general o direcció de servei.  Secció segona

  Borses de treball temporal de l'Administració de la Generalitat  Article 34. Constitució de les borses de treball temporal

  1. Es constituiran borses de treball temporal vinculades al desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública, per a l'exercici temporal de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Administració de la Generalitat, en els supòsits previstos en l'article 16.2 de la LOGFPV, que es regiran, sense perjudici del que disposa aquest decret, per les normes de constitució i funcionament que siguen dictades per la persona titular de la conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública.

  Les dites normes es dictaran prèvia negociació amb les organitzacions sindicals i hauran de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, sense que en cap cas la valoració de l'experiència resulte desproporcionada.

  2. En els termes que es prevegen en l'ordre a què es refereix l'apartat anterior, podrà formar part de les borses de treball temporal vinculades a la corresponent oferta d'ocupació pública:

  a) El personal aspirant que, havent participat en les proves d'accés al cos, agrupació professional funcionarial o escala de què es tracte, hagen aprovat algun exercici.

  b) El personal funcionari interí o en millora d'ocupació cessat, que haja participat en el procés selectiu del cos, escala o agrupació professional funcionarial en què estava classificat el lloc que exercia.

  c) El personal funcionari de carrera que, havent participat en el procés selectiu del cos, escala o agrupació professional funcionarial, haguera aprovat algun exercici en un procés selectiu diferent del mateix cos, escala o agrupació professional funcionarial.

  3. Les borses de treball temporal seran constituïdes per cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales i en els àmbits territorials que es considere convenient.

  No obstant això, atenent la similitud de les funcions assignades, podran constituir-se borses que agrupen diversos cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales.

  4. Com a resultat de les convocatòries específiques per a personal amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual, es constituiran borses específiques per a la cobertura amb caràcter temporal dels llocs reservats per a ser exercits preferentment per persones amb aquest tipus de diversitat funcional. Aquestes borses es regiran per unes bases diferenciades i adaptades a les seues circumstàncies.

  5. En absència de borses de treball temporal i fins que es conformen les resultants de la corresponent oferta d'ocupació pública, podran constituir-se borses a través de proves selectives o pel sistema de baremació de mèrits i experiència, segons s'establisca en la normativa prevista en l'apartat 1 d'aquest article.  Article 35. Funcionament de les borses de treball temporal

  1. Quan segons la normativa vigent, siga procedent cobrir amb caràcter temporal un o més llocs de treball per personal pertanyent a les borses de treball temporal, l'òrgan competent que per raons organitzatives considere necessari cobrir el lloc, ho sol·licitarà a la direcció general competent en matèria de funció pública, i aquesta citarà les persones que corresponga per torn, d'acord amb el que estableixen aquesta secció i la corresponent ordre de desplegament.

  2. En les borses derivades d'una oferta d'ocupació pública, les crides es realitzaran respectant l'ordre de prelació que estarà determinat per la suma de la puntuació obtinguda en la baremació de mèrits que s'establisca en la convocatòria de la borsa corresponent.  No obstant això, mitjançant una ordre de desenvolupament, es podran establir excepcions a aquest ordre de crida, únicament amb l'objecte de fer efectiva la protecció de les dones víctimes de violència de gènere, i de persones víctimes de terrorisme, així com el dret al canvi de lloc per motius de salut del personal interí en els termes regulats en aquest decret.

  3. Els mèrits valorables, als efectes del que preveu l'apartat anterior, constaran en l'ordre prevista en l'apartat primer de l'article 34, i s'haurà de tindre en compte per a la puntuació la concurrència de graus de discapacitat iguals o superiors a un 33 %. La dita ordre establirà, així mateix, la forma en què haja de ser acreditat el grau de discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques i funcions pròpies del cos, escala, agrupació o grup professional per al qual haja sigut convocada la borsa de treball temporal.

  4. Si se susciten dubtes sobre la compatibilitat per a ocupar el lloc de treball a què opte la persona amb diversitat funcional, se sol·licitarà un dictamen de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional que haurà d'especificar les causes per les quals no li haja de ser adjudicat el lloc, o les mesures necessàries per a la seua adaptació.

  5. La falta d'acceptació del nomenament sense causa justificada o la renúncia a aquest, una vegada s'haja pres possessió del lloc a cobrir, suposarà la penalització corresponent en la borsa de treball. Mitjançant l'ordre per la qual es regula el funcionament de les borses de treball temporal es podran establir, entre altres, excepcions a aquesta penalització amb vista a facilitar l'accés a l'ocupació pública de les persones amb diversitat funcional, per motius de salut de la persona participant en la borsa, del seu cònjuge o parella de fet o d'un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat a càrrec seu, així com altres motius de conciliació familiar i laboral.

  6. Les borses que es constituïsquen per a l'exercici temporal de llocs d'un cos, agrupació professional funcionarial o escala, s'utilitzaran indistintament per al nomenament de personal funcionari interí o el nomenament provisional en millora d'ocupació.

  A aquest efecte, quan la crida es faça a qui tinga la condició de personal funcionari de carrera d'un cos, agrupació professional funcionarial o escala de l'Administració de la Generalitat diferent d'aquell en què estiga classificat el lloc a cobrir, serà procedent realitzar un nomenament provisional per millora d'ocupació. En cas contrari, es formalitzarà un nomenament de personal funcionari interí.

  7. No obstant el que es preveu en l'apartat anterior, quan siga necessària la cobertura d'un lloc de treball que no corresponga a la categoria d'entrada en un determinat cos, agrupació professional funcionarial o escala, i aquest no haja pogut ser proveït per personal funcionari de carrera, tindrà preferència la seua provisió per millora d'ocupació al nomenament de personal interí.

  8. Les borses de treball que es constituïsquen hauran de ser objecte d'actualització en els termes que preveu l'ordre de desplegament.

  9. Les previsions contingudes en aquest capítol seran aplicables a les borses de treball temporal que es constituïsquen per a proveir llocs de treball de naturalesa laboral, a excepció de les referències a la millora d'ocupació.  Article 36. Comissió de seguiment de les borses de treball temporal

  Es constituirà, com a òrgan de participació, una comissió de seguiment de les borses de treball temporal, adscrita a la direcció general competent en matèria de funció pública, integrada per una persona representant de cada organització sindical amb representació en la Mesa Sectorial de Funció Pública, i el mateix nombre de representants de l'Administració, que serà l'encarregada del seguiment de la constitució i el funcionament de les borses de treball temporal.  Article 37. Borses de treball temporal en l'Administració local

  En l'àmbit de l'Administració local, les borses de treball temporal es regiran per les normes de constitució i funcionament que dicte l'òrgan competent de la corresponent entitat local, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals en el marc de la respectiva mesa de negociació. En tot cas, les disposicions d'aquest decret respecte a la constitució de les borses de treball temporal seran d'aplicació supletòria a l'Administració local.

  TÍTOL III

  Provisió de llocs de treball i mobilitat  CAPÍTOL I

  Provisió de llocs de treball mitjançant concurs  Secció primera

  Procediment per a la provisió de llocs de treball

  mitjançant concurs  Article 38. Convocatòries de concurs

  1. La convocatòria de provisió de llocs de treball per concurs correspon a la direcció general competent en matèria de funció pública, prèvia planificació de les necessitats existents, i haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  2. Les convocatòries de concursos inclouran tots els llocs de treball que no tinguen titular, adscrits a un cos, agrupació professional funcionarial o escala. S'exclouen d'aquesta previsió els llocs ocupats provisionalment per empleades públiques víctimes de violència de gènere o per personal adscrit per motius de salut d'acord amb el que preveu el capítol III del títol III d'aquest decret.

  No obstant això, dins d'un determinat cos, agrupació professional funcionarial o escala, els concursos podran ser convocats per nivells competencials o per conselleries o organismes concrets.  3. Per garantir la promoció professional de les persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual, es podran realitzar convocatòries dirigides exclusivament al personal amb aquest tipus de diversitat funcional.

  4. El concurs per a la provisió de llocs de treball haurà de ser general o específic, segons es determine en la relació de llocs de treball.

  Article 39. Contingut mínim de les convocatòries

  1. Les bases de les convocatòries de concursos hauran de contindre les dades següents:

  a) Número, denominació, retribucions complementàries vinculades al lloc de treball, així com la seua adscripció orgànica i localitat.

  b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, així com, si és el cas, la resta de requisits exigits per al seu exercici en la relació de llocs de treball.

  c) Termini de presentació de sol·licituds.

  d) Mèrits a valorar i el barem d'acord amb el qual es puntuaran aquests.

  e) Forma en què es dirimiran els casos d'empats entre les persones concursants.

  f) Sistema de valoració dels coneixements, capacitats i aptituds relacionats amb les funcions específiques assignades al lloc de treball convocat, quan es tracte de concurs específic.

  g) Puntuació mínima necessària, si és el cas, per a obtindre l'adjudicació de les vacants.

  h) Composició de la comissió de valoració.

  i) Fase de resultes, si és el cas.

  2. Les convocatòries per a personal amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual es regiran per unes bases diferenciades i adaptades a les seues circumstàncies.  Article 40. Mèrits en els concursos generals

  1. En les convocatòries de concursos generals es valoraran els mèrits següents:

  a) Antiguitat i pertinença al cos.

  1r. Antiguitat en les distintes administracions públiques, es computaran a aquest efecte els serveis que s'hagen prestat amb anterioritat a l'adquisició de la condició de personal funcionari de carrera.  2n. Temps de serveis prestats des de l'ingrés en el cos, escala o agrupació professional funcionarial en què estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria.

  Si el lloc estiguera classificat per a més d'un cos, escala o agrupació professional funcionarial de distint grup o subgrup professional, la valoració dels serveis prestats en cada un d'ells s'haurà de determinar mitjançant l'ordre per la qual s'aproven els barems a què es refereix l'article 44.

  b) Grau de desenvolupament professional i nivell competencial reconeguts.

  Amb aquesta finalitat, només es valora el nivell competencial reconegut que estiga dins de l'interval corresponent al grup o subgrup professional en què estiga classificat el cos, escala o agrupació professional funcionarial a què estiguen adscrits els llocs objecte de la convocatòria.  c) Formació.

  1r. Possessió de titulacions acadèmiques oficials del mateix nivell o superior a l'exigit per a l'accés al cos o escala en què estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria.

  Amb aquesta finalitat, no s'han de valorar aquelles titulacions que van servir per a accedir a l'esmentat cos o escala.

  2n. Els cursos de formació i perfeccionament rebuts o impartits amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria, i que hagen sigut convocats, gestionats o homologats per l'Institut Valencià d'Administració Pública, per centres de formació de personal empleat públic o per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels acords de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, vigents en el moment de la seua realització.  Així mateix, en els termes que preveuen els barems corresponents, es podran valorar altres títols expedits per les universitats, sempre que no hagen servit per a l'accés al cos o escala a què estiga adscrit el lloc objecte de la convocatòria, i no hagen sigut valorats en l'ordinal 1r d'aquest apartat c.

  3r. Coneixement del valencià, acreditat mitjançant les certificacions expedides, homologades o convalidades per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  4t. Coneixement d'idiomes comunitaris. Amb aquesta finalitat, només es tindran en compte els títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, o els seus equivalents, així com els títols, diplomes i certificats expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres, de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en llengües estrangeres que establisca l'autoritat educativa corresponent.

  d) L'exercici com a personal funcionari de carrera de llocs del mateix nivell competencial o superior al dels llocs convocats.

  2. Així mateix, podrà valorar-se la participació en activitats o equips de millora dels serveis prestats a la ciutadania per l'Administració de la Generalitat, sempre que aquests grups o equips estiguen formalment constituïts i la selecció dels participants, siga per motius objectius o mitjançant un sistema obert.

  3. En les convocatòries de concursos podrà establir-se una puntuació que, com a màxim, podrà arribar a la que es determine en aquestes per a l'antiguitat, per als qui tinguen la condició de víctima del terrorisme o d'amenaçats, en els termes fixats en l'article 35 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, sempre que s'acredite que l'obtenció del lloc siga necessari per a la consecució dels fins de protecció i assistència social integral d'aquestes persones. Així mateix podrà preveure's una puntuació per a víctimes de violència de gènere.  Article 41. Puntuació de mèrits en els concursos generals

  1. La màxima puntuació que puga assignar-se a una persona concursant per cada un dels mèrits inclosos en l'apartat 1 de l'article anterior, no haurà de ser mai superior a un 35 per 100 de la puntuació màxima que pot obtindre per tots els mèrits puntuables.

  2. Els barems d'acord amb els que s'han de valorar els mèrits determinaran la forma de resoldre la convocatòria en cas d'existència d'empat. Per això, es tindran en compte, entre altres, criteris de gènere i diversitat funcional.  Article 42. Mèrits en els concursos específics

  Els concursos específics constaran de dues fases. En la primera es valoraran els mèrits enunciats en l'article 40 d'acord amb els criteris establits en aquest.

  En la segona fase es valoraran altres mèrits específics que es determinaran en la convocatòria, referents a l'experiència obtinguda anteriorment en altres organismes o llocs amb determinades funcions o nivells de responsabilitat, activitats científiques, docents, formatives, d'investigació i publicacions i, en general, qualssevol altres, sempre aquests no hagen sigut valorats en la primera fase i estiguen relacionats amb els coneixements, capacitats i aptituds referides a les característiques dels llocs convocats.

  Per a la seua valoració, la convocatòria podrà incloure la realització de proves de caràcter pràctic, memòries, entrevistes o altres sistemes semblants.  Article 43. Puntuació de mèrits en els concursos específics

  Els mèrits de la primera fase dels concursos específics es valoraran d'acord amb el que preveu l'article 41, sense que la puntuació dels mèrits específics que es valoren en la segona fase puga excedir el 45 per 100 de la màxima que pot obtindre's per tots els mèrits puntuables.

  Article 44. Barems

  1. L'administració negociarà amb els representants de les organitzacions sindicals uns barems adequats a les característiques de cada conjunt homogeni de llocs de treball, que inclouran els mèrits que es tindran en compte per a cada lloc o grup de llocs, d'acord amb els criteris previstos en aquest decret. Aquests barems als quals hauran d'ajustar-se les convocatòries, s'aprovaran mitjançant una ordre de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de funció pública.  2. La convocatòria de llocs de treball que hagen de proveir-se pel sistema de concurs específic es regirà, en la primera fase, pels barems propis d'aquest sistema previstos en l'apartat anterior. Així mateix, seran objecte de negociació els criteris generals a què haja de sotmetre's la segona fase d'aquesta classe de provisió.  Article 45. Requisits i condicions de participació

  1. Podrà participar en els concursos el personal funcionari de carrera que reunisca els requisits determinats en la convocatòria en la data que acabe el termini de presentació de les sol·licituds de participació, siga quina siga la seua situació administrativa, excepte el personal suspés en ferm mentre dure la suspensió; el personal que, per sanció de demèrit, estiga impossibilitat per a participar en procediments de provisió dels llocs convocats, mentre dure la sanció i el personal excedent voluntari per interés particular durant el termini legal obligatori de permanència en l'esmentada situació, si és d'aplicació.

  2. El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits previstos en l'article 101.3 de la LOGFPV.

  3. Haurà de participar amb caràcter forçós en el concurs, el personal funcionari de carrera que pertanga al cos, escala o agrupació professional funcionarial dels llocs convocats que estiga en excedència forçosa.  L'obligació de participar en el concurs d'aquest personal estarà limitada a llocs de la seua localitat. En cas de no participar, serà declarat en la situació d'excedència voluntària per interés particular.

  4. Així mateix, el personal adscrit provisionalment a algun dels llocs convocats haurà de sol·licitar, almenys, el lloc que ocupa. Si no concursa, quedarà en la situació d'excedència voluntària per interés particular.  Si la persona concursant no resulta adjudicatària d'algun dels llocs convocats i el que ocupa provisionalment és adjudicat en el concurs, se l'adscriurà a un nou lloc, d'acord amb els criteris fixats en la LOGFPV i en aquest decret.

  5. Per raons de convivència familiar, quan dues persones participants, estiguen interessades en les vacants que s'anuncien en un determinat concurs per a determinats municipis, podran condicionar les seues peticions al fet que ambdós obtinguen destinació en aquests, s'entendrà, en cas contrari, anul·lada la petició formulada per ambdós. Els qui s'acullen a aquesta petició condicional hauran de concretar-ho en la sol·licitud i acreditar-ho degudament en l'expedient.

  6. El personal funcionari que obtinga un lloc de treball per concurs no podrà exercir provisionalment en comissió de serveis un altre lloc de treball fins que transcórrega un any de permanència en aquest, llevat que es done algun dels supòsits previstos en l'apartat 3 de l'esmentat article 101 de la LOGFPV.  Article 46. Presentació electrònica de sol·licituds de participació

  1. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, la presentació electrònica de les sol·licituds de participació en els concursos, tindrà caràcter obligatori per a tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, per la qual cosa es presentaran a través de la seu electrònica de la Generalitat en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  2. Les sol·licituds hauran d'incloure, en tot cas, els mèrits que s'al·leguen, s'indicarà si estan o no inscrits en el registre de personal de l'administració convocant, i es presentarà una declaració responsable en el cas que no ho estiguen. Així mateix, es farà constar per ordre de preferència els llocs de treball inclosos en la convocatòria que se sol·liciten, així com, si és el cas, l'opció de participar en la fase de resultes.  En el cas que la documentació requerida no haja sigut elaborada o no haja sigut aportada anteriorment a qualsevol administració, haurà d'aportar-la en el termini previst en aquest apartat.  Article 47. Acreditació de mèrits al·legats

  1. Els mèrits al·legats es valoraran prèvia comprovació amb les dades que consten en el registre de personal.

  2. Per a l'adjudicació provisional de llocs, els mèrits al·legats que no estiguen inscrits en el registre de personal de l'administració convocant es valoraran d'acord amb la declaració responsable del concursant.  Per a l'adjudicació definitiva, els mèrits que no estiguen inscrits en el registre de personal de l'administració convocant seran acreditats en la forma prevista en l'article 49 d'aquest decret.

  3. No obstant això, la comissió de valoració podrà sol·licitar a les persones participants, en qualsevol moment del procediment, l'aclariment sobre la documentació acreditativa d'aquests, per tal de comprovar la seua existència o aclarir dubtes sobre la seua interpretació.

  Si no s'aporta l'esmentada documentació en el termini que s'indique, en cas de ser necessari, o la constatació per part de l'administració, a la vista de la documentació aportada, de l'existència de falsedats en els mèrits al·legats, suposarà l'exclusió dels mèrits afectats en la valoració del concurs, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que haguera lloc.  Article 48. Comissions de valoració

  1. Les comissions de valoració són òrgans col·legiats de caràcter tècnic, que tenen com a missió comprovar i avaluar els mèrits del personal concursant d'acord amb el que disposa la convocatòria, aquest decret i la resta de normativa que li siga aplicable.

  2. Les persones integrants de les comissions de valoració seran nomenats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública d'entre personal funcionari de carrera que tinga una classificació professional igual o superior a la requerida per als llocs de treball convocats, hauran de tindre, almenys la meitat més una, una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels llocs convocats. Si es tracta de convocatòria de llocs laborals, aquests membres podran ser també personal laboral, sempre que complisquen els requisits previstos en aquest article.

  Les persones membres de la comissió de valoració seran nomenades en nombre imparell de titulars, no inferior a cinc ni superior a onze, amb les respectives suplents, d'acord amb criteris de paritat.

  3. Per a complir millor la seua missió, les comissions de valoració podran sol·licitar i obtindre l'assessorament d'especialistes quan ho estimen necessari o convenient, aquests es limitaran a prestar la seua col·laboració en l'àmbit de les seues respectives especialitats.

  4. L'administració facilitarà les tasques de la comissió, i proporcionarà tot el suport administratiu que necessiten per a la resolució del concurs.

  5. Les comissions de valoració tindran la consideració d'òrgans col·legiats de l'Administració i, com a tals, estaran sotmesos a les normes contingudes en la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú de les administracions públiques que siga aplicable. Les causes generals d'abstenció i recusació contingudes en l'esmentada llei, seran aplicables tant als membres com als assessors de la comissió.  6. Les comissions de valoració alçaran acta de totes les sessions, en les quals constaran de forma clara i detallada els criteris de valoració de mèrits, així com de deliberació dels assumptes de la seua competència, i en les quals s'exposarà amb claredat suficient la motivació de les seues decisions.

  7. Les resolucions de les comissions de valoració vinculen a aquestes i a l'Administració, que només podrà revisar-les pels mitjans i procediments previstos en la normativa reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  Article 49. Desenvolupament dels concursos

  1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la direcció general competent en matèria de funció pública, després de la comprovació del compliment dels requisits de participació, proporcionarà a la comissió de valoració les sol·licituds presentades amb indicació d'aquells sol·licitants que no complisquen els requisits de participació.

  2. Rebuda la documentació anterior, la comissió de valoració procedirà a avaluar els mèrits del personal concursant, i formularà una proposta d'adjudicació provisional que inclourà:

  a) Una primera relació comprensiva de la totalitat del personal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb indicació per a cada un d'ells de l'obtinguda en cada un dels apartats del barem, així com, si és el cas, el mèrit o mèrits al·legats que hagen de ser acreditats documentalment perquè no estiguen inscrits en el registre de personal de l'administració convocant. Així mateix, en aquesta relació s'inclourà, si és el cas, el lloc adjudicat a cada participant, tenint en compte l'ordre de preferència que hagen fet constar en la seua sol·licitud.  b) Una segona relació de les persones que hagen de ser excloses del concurs, amb indicació de la causa que en motive l'exclusió.

  Aquestes relacions s'exposaran al públic en les seus físiques o electròniques designades en la convocatòria, durant un termini de 10 dies hàbils, en el qual les persones concursants podran formular les reclamacions que consideren oportunes.

  Dins del mateix termini, els adjudicataris hauran d'aportar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats quan això siga preceptiu de conformitat amb la normativa vigent.

  3. Transcorregut el termini previst en l'apartat anterior i resoltes, si és el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una proposta d'adjudicació definitiva a la direcció general competent en matèria de funció pública.

  Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presentades es modificaren les relacions previstes en l'apartat anterior, la comissió, abans d'elevar la proposta, realitzarà a les noves persones adjudicatàries els requeriments d'esmena que procedisquen.  4. En el termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la direcció general competent en matèria de funció pública dictarà la resolució aprovant la relació definitiva d'adjudicació de llocs i la publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades.

  Si en el desenvolupament d'un concurs per a la provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, se suscitaren dubtes a la comissió de valoració respecte a la compatibilitat funcional d'alguna persona participant que tinga reconegut un grau de discapacitat, se sol·licitarà dictamen de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional o òrgan competent amb funcions anàlogues, que haurà d'especificar les causes per les quals no li haja de ser adjudicat el lloc o les mesures necessàries per a la seua adaptació. En aquest cas, la persona podrà participar condicionadament en el concurs, i quedarà en suspens el transcurs del termini màxim per a dictar la resolució que aprove la relació definitiva fins a la recepció del dictamen.  Article 50. Desistiment i renúncia

  1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits podrà desistir a la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest, abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat que en la convocatòria s'indique una altra data posterior.

  2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió, s'obtinga un altre lloc per resolució d'una convocatòria concurrent, tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins d'aquest termini s'haurà d'optar per un dels llocs de treball adjudicats, i s'entendrà que renuncia a la resta de llocs adjudicats en les convocatòries concurrents.  A aquest efecte, s'entén que dues convocatòries són concurrents quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació d'una d'elles, no s'haguera publicat la resolució d'adjudicació de l'altra.

  3. Així mateix, podrà desistir a la participació en el concurs o renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos entre la convocatòria i la resolució del concurs.  Article 51. Fase d'adjudicació de resultes

  1. Tenint en compte les circumstàncies que concórreguen en una determinada convocatòria, es podrà preveure una segona fase d'adjudicació o resultes, integrada per aquells llocs de treball de característiques semblants a les dels llocs oferits, que resulten vacants com a conseqüència del fet que el seu titular haja obtingut una altra destinació en el concurs.

  2. Podran participar en la fase de resultes els qui hagen participat en la primera fase del concurs i no hagen resultat adjudicataris de cap lloc, sempre que així ho hagen fet constar en la sol·licitud.  Així mateix, en la sol·licitud de participació es podrà optar per concórrer només a la fase de resultes prevista en la convocatòria.

  3. De les resultes no podran formar part aquells llocs en què hi haja un impediment legal per a la seua adjudicació.  Article 52. Presa de possessió

  1. En les resolucions d'adjudicació dels concursos s'indicarà la data en què haurà d'efectuar-se el cessament en els llocs de treball que exercisquen les persones adjudicatàries, així com la data de presa de possessió de les destinacions adjudicades, excepte casos de força major degudament justificats.

  2. No obstant el que preveu l'apartat anterior, la conselleria o organisme on preste serveis la persona interessada podrà sol·licitar a l'autoritat convocant l'ajornament del cessament per necessitats del servei fins a un màxim de vint dies hàbils. Aquesta sol·licitud serà resolta per la direcció general competent en matèria de funció pública, escoltada la conselleria o organisme de destinació, que establirà la data de presa de possessió.

  3. En els supòsits d'ingrés nou, o de reingrés des de la situació d'excedència voluntària, es disposarà d'un mes de termini per a prendre possessió de la seua destinació. No es meritarà cap retribució durant aquest termini si se'n fera ús.

  4. Quan s'establisca un termini de presa de possessió començarà a comptar de l'endemà del cessament.

  5. En cap cas el canvi de lloc de treball amb motiu de la participació en un concurs o convocatòria per lliure designació podrà comportar la percepció d'indemnització de cap tipus.  Secció segona

  Remoció del lloc de treball  Article 53. Causes de remoció

  Procedirà l'inici d'expedient contradictori de remoció del personal funcionari de carrera titular d'un lloc de treball obtingut pel sistema de concurs, quan concórrega alguna de les causes previstes en la LOGFPV.

  Article 54. Procediment de remoció

  1. Correspon l'inici i la Instrucció del procediment contradictori del titular de la sotssecretaria o de l'òrgan que ostente la direcció superior de personal en l'organisme a què estiga adscrit el lloc.

  2. L'acord d'inici haurà de formalitzar-se amb el contingut mínim següent:

  a) La causa que motiva la incoació del procediment. Quan aquesta siga per raó de la supressió del lloc de treball del qual siga titular la persona afectada o per una alteració substancial del seu contingut que modifique els supòsits que van servir de base a la convocatòria, es farà referència expressa a la norma organitzativa i, si és el cas, resolució que amortitze el lloc o en modifique la classificació.

  b) Possibilitat que la persona afectada acorde amb l'administració la finalització del procediment i la seua adscripció provisional a un altre lloc de treball.

  c) Indicació del dret a formular al·legacions i dels terminis per al seu exercici.

  3. L'acord d'iniciació es notificarà a la persona afectada que disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions i aportar les proves i els documents que estime pertinents.

  4. Transcorregut el termini assenyalat en l'apartat anterior, l'acord d'iniciació juntament amb les al·legacions i els documents aportats, si és el cas, seran traslladats a la junta de personal corresponent o, en cas que no n'hi haja, al delegat de personal, que disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per a manifestar el que estime convenient.  5. Finalitzat el termini perquè la junta de personal o, en cas que no n'hi haja, el delegat de personal presente al·legacions, i immediatament abans que l'òrgan instructor redacte proposta de resolució degudament motivada, es posaran novament de manifest les actuacions a la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies hàbils, formule les al·legacions i l'aportació dels documents que estime pertinents. Es podrà prescindir d'aquest nou tràmit d'audiència si no s'hagueren presentat al·legacions en aquest termini concedit a aquest efecte.  6. Finalitzada la instrucció es formularà proposta de resolució degudament motivada que es remetrà, juntament amb les actuacions practicades, a l'òrgan competent per a resoldre.

  7. La competència per a resoldre el procediment de remoció correspon a l'òrgan que realitzà el nomenament, el qual haurà de resoldre i notificar la resolució en el termini de sis mesos.

  8. En totes les fases del procediment, el personal afectat podrà ser assistit per la seua secció sindical o persona que designe a aquest efecte.  Article 55. Remoció com a conseqüència de la supressió del lloc de treball

  Quan procedisca l'inici d'expedient de remoció com a conseqüència de la supressió del lloc de treball, la resolució que declare l'amortització d'aquest demorarà la seua eficàcia a la data de terminació del procediment de remoció, i mentrestant es declararà el lloc en situació d'amortitzable.  Article 56. Acords de remoció

  En qualsevol moment de la tramitació del procediment de remoció, l'Administració i la persona afectada podran acordar la seua finalització i l'adscripció provisional d'aquesta a un altre lloc de treball.  Article 57. Efectes de la remoció

  1. El personal funcionari remogut del seu lloc de treball serà adscrit provisionalment a un altre lloc de treball amb les condicions i garanties retributives previstes en l'article 103 de la LOGFPV.

  2. Quan la remoció cause l'alteració del contingut del lloc o la seua supressió, serà aplicable la garantia retributiva establida en el paràgraf segon de l'article 64.2 d'aquest decret.

  CAPÍTOL II

  Provisió de llocs de treball mitjançant lliure designació  Article 58. Lliure designació

  1. El sistema de lliure designació consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat de les persones candidates en relació amb els requisits exigits per a l'exercici del lloc.  2. Únicament podran proveir-se per aquest sistema, els llocs de treball previstos en l'article 102.2 de la LOGFPV.  Article 59. Contingut de la convocatòria

  La convocatòria per a la provisió de llocs de treball haurà d'incloure les dades següents:

  1. Número, denominació, retribucions complementàries vinculades al lloc de treball, així com adscripció orgànica i localitat.

  2. Cos o escala d'adscripció, així com, si és el cas, la resta de requisits exigits per al seu exercici, segons la relació de llocs de treball.  3. Termini de presentació de sol·licituds, seu electrònica i autoritat o òrgan a què han de dirigir-se.  Article 60. Òrgan convocant i publicació

  La convocatòria de provisió de llocs de treball per lliure designació s'efectuarà per la direcció general competent en matèria de funció pública, per iniciativa pròpia o a proposta de les conselleries o organismes on es troben adscrits i haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  Article 61. Presentació electrònica de sol·licituds de participació

  1. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, la presentació electrònica de les sol·licituds de participació en les convocatòries de lliure designació, tindrà caràcter obligatori per a tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, per la qual cosa es presentaran, dirigides a la direcció general competent en matèria de funció pública, a través de la seu electrònica de la Generalitat en el termini de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  2. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un historial professional de competències i capacitats del personal aspirant.

  3. Per a poder participar en les convocatòries de lliure designació, no s'exigirà un període mínim de permanència en el lloc de treball obtingut amb destinació definitiva.  Article 62. Proposta d'adjudicació i resolució

  1. En l'Administració de la Generalitat, la direcció general competent en matèria de funció pública comprovarà el compliment dels requisits de participació i, si és procedent, requerirà les persones interessades perquè en un termini de 10 dies hàbils realitzen les esmenes que procedisquen. L'esmentada direcció general emetrà un informe preceptiu i vinculant en relació amb les sol·licituds que compleixen els requisits i el remetrà a la conselleria o organisme on radique el lloc convocat.  La conselleria o organisme proponent resoldrà d'acord amb el que preveu la LOGFPV.

  2. Les resolucions de nomenament es motivaran amb referència al compliment dels requisits exigits en la convocatòria per la persona triada, les circumstàncies i aptituds professionals que s'han tingut en compte per a considerar que resulta la més idònia per a l'exercici del lloc de treball, així com a la competència per a adoptar-la, i es remetran a la direcció general competent en matèria de funció pública per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  L'esmentada publicació servirà de notificació a totes les persones interessades, als efectes de possibles impugnacions o recursos.  Article 63. Presa de possessió

  En la resolució d'adjudicació s'indicarà el termini de presa de possessió, s'aplicaran les previsions contingudes en l'article 52.5 d'aquest decret.  Article 64. Cessaments

  1. El personal designat per a ocupar llocs de treball pel procediment de lliure designació podrà ser cessat amb caràcter discrecional per qui ostente la titularitat de la conselleria a què estiga adscrit el lloc de treball. La motivació de la resolució de cessament es referirà a la competència per a adoptar-la.

  Aquesta resolució es traslladarà a la direcció general competent en matèria de funció pública durant els tres dies següents a la data de cessament.

  2. El personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat cessat en un lloc de lliure designació serà adscrit, fins que no n'obtinga un altre amb caràcter definitiu, a un lloc de treball per al qual reunisca els requisits, situat en la mateixa localitat o en una altra distinta, si així fóra sol·licitat per la persona interessada, i el component competencial de la qual no siga inferior en més de dos nivells al que tinguera reconegut.

  En tot cas, el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat tindrà dret a percebre la quantia assignada al nivell competencial que tinga reconegut.

  3. Fins que no es produïsca l'adscripció a un lloc en la forma que es determina en l'apartat anterior, el personal funcionari quedarà a disposició de l'òrgan que ostente la direcció superior del personal on estiga adscrit el lloc en què cessa, que haurà d'atribuir-li l'exercici provisional de funcions corresponents al seu cos, agrupació professional funcionarial o escala, i continuarà percebent, fins que siga nomenat per a exercir un altre lloc de treball i durant un termini màxim d'un mes, idèntiques retribucions a les que percebia fins al referit cessament, a excepció de les retribucions complementàries previstes en els apartats c i d de l'article 76 de la LOGFPV.

  4. El personal que reingresse al servei actiu procedent de la situació administrativa de serveis especials, quan haja exercit amb caràcter immediat a aquesta situació un lloc per lliure designació durant almenys dos anys amb destinació definitiva, haurà de tindre les mateixes garanties establides en l'apartat 2 d'aquest article.

  CAPÍTOL III

  Adaptació o canvi de lloc per motius de salut en l'Administració de la Generalitat  Article 65. Canvi de lloc per motius de salut

  1. Podrà adscriure's, el personal funcionari de carrera que ho sol·licite, a llocs de treball, tant en la mateixa unitat administrativa com en una altra distinta o localitat, per motius d'especial sensibilitat als riscos derivats del lloc de treball actual o de disminució manifesta de la capacitat per a l'exercici de les tasques assignades a aquest, derivats de malaltia física o psíquica, que impliquen un rendiment insuficient per a l'exercici del lloc que no comporte inhibició, i que impedisquen realitzar amb eficàcia les esmentades tasques.

  2. Aquest sistema de provisió de llocs haurà de tindre preferència sobre els nomenaments de personal funcionari interí o millora d'ocupació.  Article 66. Normes generals de procediment

  1. La sol·licitud de la persona interessada ha de presentar-se davant de la direcció general competent en matèria de funció pública, que la traslladarà al servei competent en matèria de prevenció de riscos laborals perquè emeta un informe en el termini de 20 dies sobre la procedència d'adaptació del lloc o, en cas que no siga possible, la necessitat de canvi de lloc de treball d'acord amb el procediment previst en aquesta secció.

  Així mateix s'ha de remetre una còpia de la sol·licitud a la conselleria o organisme a què estiga adscrit el lloc, així com a l'òrgan paritari de seguretat i salut corresponent, amb indicació de la data de petició de l'informe assenyalat en el paràgraf anterior.

  2. Si el servei competent en matèria de prevenció de riscos laborals considera que no és procedent cap de les mesures d'adaptació o canvi de lloc de treball previstes en aquesta secció, haurà d'emetre un informe en aquest sentit i l'haurà de traslladar a la direcció general competent en matèria de funció pública perquè dicte la resolució que corresponga.  3. El fet que s'estiga tramitant expedient d'incapacitat a la persona interessada no impedeix la tramitació del procediment de canvi de lloc de treball, però si recaiguera una resolució que declarara la incapacitat laboral permanent, hauria de dictar-se una resolució que donara per finalitzat el procediment, o que deixara sense efecte l'adaptació o canvi de lloc de treball que s'haguera efectuat.

  4. El procediment d'adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut, que s'ha de tramitar amb caràcter preferent, ha de resoldre's en el termini màxim de tres mesos, comptats des de la data en què la sol·licitud tinga entrada en l'òrgan competent per a resoldre. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, la sol·licitud ha d'entendre's desestimada.

  5. El servei competent en matèria de prevenció de riscos laborals ha de proporcionar informació semestral a l'òrgan paritari de seguretat i salut corresponent, sobre els expedients que es tramiten desagregats, les dades amb referència al cos, escala o agrupació professional, gènere i edat. Així mateix, amb caràcter semestral, s'ha d'informar la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball dels expedients tramitats.

  Article 67. Adaptació del lloc de treball sense canvi de tasques

  1. En el cas que el servei competent en matèria de prevenció de riscos laborals considere que la salut de la persona afectada queda protegida amb una adaptació del seu lloc de treball, ha de realitzar les comprovacions que crega oportunes amb la conselleria o organisme a què estiga adscrit el lloc per tal de determinar si és o no possible l'adaptació i, cas de ser-ho, el contingut d'aquesta.  2. Una vegada realitzades les comprovacions oportunes, si la proposta fóra d'adaptació del lloc sense canvi de tasques, s'haurà de remetre un informe a l'òrgan paritari de seguretat i salut que corresponga i a la conselleria o organisme corresponent, en què conste el tipus de mesures que cal adoptar, a fi que es dicte una resolució i l'òrgan competent en la matèria la complisca.  Article 68. Adaptació del lloc de treball amb canvi de tasques

  En el cas que l'adaptació comporte un canvi de tasques del lloc de treball, una vegada escoltada la persona interessada, s'ha de traslladar l'informe de prevenció de riscos laborals a la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal perquè, de conformitat amb el que preveu aquest, es dicte una resolució per la qual s'assignen les noves tasques a la persona afectada.

  A aquest efecte, l'informe ha d'indicar de forma detallada tant les tasques pròpies del seu lloc de treball que no resulten compatibles amb el seu estat de salut com aquelles que sí que podria exercir.  Article 69. Adscripció provisional a un lloc de treball per motius de salut

  1. En el cas que no siga possible l'adaptació del lloc, el servei competent en matèria de prevenció de riscos laborals ha d'emetre un informe que ha de remetre's a la unitat competent en matèria de provisió de llocs de treball, en el qual ha de determinar-se aquest extrem i ha d'indicar la procedència d'un canvi de lloc de treball. A aquest efecte hauran d'indicar-se les característiques que ha de reunir el nou lloc atenent a la patologia que conste en l'informe mèdic, sempre que no impossibiliten l'exercici de les seues tasques.

  Rebut l'informe, s'han d'estudiar coordinadament amb la unitat competent en matèria de prevenció de riscos laborals les vacants existents que puguen ser compatibles amb l'estat de salut de la persona afectada.

  2. Determinat el lloc compatible, s'ha de sol·licitar informe no vinculant de la conselleria o organisme afectat que, en el termini de 10 dies hàbils, haurà de pronunciar-se sobre la viabilitat del canvi i, si és el cas, la seua incidència en el funcionament del servei.

  3. A la vista dels informes previstos en els apartats anteriors, i amb audiència prèvia de la persona afectada, la direcció general competent en matèria de funció pública haurà de dictar una resolució que adscriga provisionalment la persona interessada a un lloc compatible amb el seu estat de salut, la resolució haurà de traslladar-se a l'òrgan paritari de seguretat i salut laboral.  Article 70. Criteris per a l'assignació de lloc

  L'assignació del lloc en cas de canvi d'adscripció, s'ha de dur a terme d'acord amb els criteris següents:

  1. L'adscripció s'ha de fer a un lloc de treball situat en la mateixa localitat de destinació, i només si no fóra possible, hauria d'assignar-se un lloc en una altra localitat, prèvia acceptació de la persona interessada.

  2. S'ha de realitzar a un lloc del cos, agrupació professional funcionarial o escala del lloc de procedència, excepte el que disposa la disposició addicional cinquena d'aquest decret.

  3. El canvi no pot suposar increment retributiu, excepte quan això siga per causa de canvi de dedicació horària. La minva de retribucions per qualsevol causa haurà de ser expressament acceptada per la persona interessada.

  4. La persona interessada ha de reunir els requisits del lloc i aquest haurà d'estar vacant i sense reserva.  Article 71. Adscripció definitiva de lloc de treball per motius de salut  1. Transcorreguts dos anys des de la data d'adscripció a un altre lloc, i amb un informe previ del servei competent en matèria de prevenció de riscos laborals, la direcció general amb competències en matèria de funció pública haurà de resoldre l'adscripció definitiva a aquest lloc quan la persona interessada ocupara amb tal caràcter el seu lloc d'origen.

  2. El personal funcionari adscrit amb destinació definitiva a un lloc per motius de salut, haurà de romandre un mínim d'un any en el lloc de treball per a poder participar en un concurs de provisió de llocs, excepte en els supòsits previstos en l'article 101.3 de la LOGFPV.

  Article 72. Canvi de lloc del personal funcionari interí

  1. El canvi de lloc del personal funcionari interí per motius de salut s'ha de realitzar mitjançant un nou nomenament de personal funcionari interí, sempre que concórreguen els requisits següents:

  a) Existència de lloc vacant del cos, agrupació professional funcionarial o escala, excepte el que disposa la disposició addicional cinquena, amb unes retribucions complementàries iguals o inferiors a les del lloc de procedència, que siga de necessària cobertura, degudament autoritzada per la direcció general competent en matèria de pressupostos i despeses.

  b) Compliment per part de la persona interessada dels requisits exigits per a l'exercici del lloc.

  c) Informe previ del servei competent en matèria de prevenció de riscos laborals en el sentit indicat en els articles 66 i 69 d'aquest decret.  2. Aquest supòsit de mobilitat és aplicable al personal laboral temporal en els termes previstos per la legislació laboral, les altres normes convencionalment aplicables i, supletòriament, pel que preveu aquest decret.  Article 73. Avaluacions del servei competent en matèria de prevenció  El servei competent en matèria de prevenció de riscos laborals haurà de realitzar revisions quan ho considere convenient, d'ofici o si ho sol·licita la persona interessada, amb l'objecte de comprovar si es mantenen les mateixes circumstàncies que motivaren l'adaptació o canvi de lloc de treball, havent de pronunciar-se en els mateixos termes previstos en els articles anteriors.

  CAPÍTOL IV

  Altres sistemes de provisió de llocs de treball  Article 74. Comissió de serveis

  1. Les comissions de serveis procediran en qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat 1 de l'article 104 de la LOGFPV. En tot cas, per a l'exercici en comissió de serveis d'un lloc de treball, el personal funcionari haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació professional funcionarial o escala, excepte el que disposa la disposició addicional cinquena, i reunir els requisits d'aquell reflectits en la corresponent relació de llocs de treball.

  2. En l'Administració de la Generalitat, les comissions de serveis les resol la direcció general competent en matèria de funció pública a petició de la conselleria o organisme que pretenga cobrir un lloc per aquest procediment, amb un informe previ favorable, si és el cas, de la conselleria o organisme a què estiga adscrit el lloc de què siga titular la persona proposada, i amb la conformitat d'aquesta.

  Tant la proposta d'adscripció en comissió de serveis com la de la seua revocació haurà de ser motivada.

  3. En l'Administració local, les comissions de serveis de llocs de treball entre entitats locals, s'iniciaran amb la petició de l'entitat local de destinació interessada, dirigida a l'entitat local d'origen. Les ha de resoldre l'òrgan competent de la respectiva entitat local de destinació interessada, amb la conformitat de l'entitat local d'origen on la persona funcionària preste els seus serveis. En tot cas, haurà de constar en l'expedient la conformitat de la persona interessada, així com el compliment dels requisits previstos en aquest decret.

  En el supòsit de comissions de serveis en l'àmbit d'una mateixa administració local, l'expedient l'haurà de resoldre l'alcaldia-presidència amb la conformitat expressa de la persona interessada.

  4. No es pot romandre més de dos anys en comissió de serveis en llocs de treball no reservats legalment, la forma de provisió del qual siga el de concurs de mèrits.

  Els llocs de treball coberts temporalment d'aquesta manera, seran inclosos, si és el cas, en la següent convocatòria de provisió de llocs de les mateixes característiques o de característiques semblants, llevat que ho impedisquen raons d'ordre legal o reglamentari, o per estar pendents del resultat d'un procediment judicial.

  5. Si la forma de provisió dels llocs és la de lliure designació, no es pot romandre en comissió de serveis més de sis mesos. En aquest supòsit, la sol·licitud de comissió de serveis haurà d'acompanyar-se simultàniament de la petició de convocatòria del lloc, llevat que existisca un impediment legal que no en permeta la convocatòria pública, i en aquest cas s'haurà de procedir a aquesta, de forma immediata, una vegada desaparega l'esmentat impediment.

  Resolta la corresponent convocatòria, si aquesta es declara deserta o la persona que ocupa el lloc en comissió de serveis no participa, no pot continuar exercint el lloc mitjançant aquesta forma de provisió.

  6. A la persona en comissió de serveis se li reservarà el lloc de treball d'origen si l'haguera obtingut per concurs, i percebrà les retribucions del lloc en què estiga comissionada amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents a aquest.

  7. Les comissions de serveis finalitzaran per la provisió definitiva del lloc, per la reincorporació de la persona titular si estigueren subjectes a reserva legal, pel transcurs del temps si és el cas establit, per renúncia del personal comissionat o per revocació de la comissió.

  8. En l'Administració de la Generalitat, la renúncia a la comissió de serveis haurà de formalitzar-se per escrit davant de la direcció general competent en matèria de funció pública i la persona interessada ho haurà de comunicar a l'òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme a què estiga adscrit el lloc de què siga titular, amb una antelació mínima de quinze dies a la data d'efectivitat assenyalada per la persona interessada. Si no és així, la renúncia té efectes des de la data que determine la resolució de la direcció general.

  9. El personal funcionari que obtinga un lloc de treball per concurs no pot exercir en comissió de serveis un altre lloc de treball fins que transcórrega un any de permanència en aquest, llevat que es done algun dels supòsits previstos en l'article 101.3 de la LOGFPV.  10. El personal funcionari titular d'un lloc obtingut pel sistema de lliure designació que haja cessat, no pot ser adscrit en comissió de serveis fins que no obtinga un altre lloc per concurs.  Article 75. Adscripció provisional

  1. L'adscripció provisional procedent en qualsevol dels supòsits previstos en la LOGFPV i en aquest decret, l'ha de resoldre la direcció general competent en matèria de funció pública, i ha de ser comunicada a l'òrgan que dispose de la vacant, amb caràcter previ a la incorporació al lloc de la persona interessada.

  2. En tot cas, l'adscripció provisional a llocs de treball, la forma de provisió del qual siga la de lliure designació s'ha de realitzar a proposta de la persona titular de la conselleria o organisme autònom a què estiga adscrit el lloc de treball.

  3. Per a l'exercici en adscripció provisional d'un lloc de treball, el personal funcionari designat haurà de pertànyer al mateix cos o agrupació professional funcionarial o escala, excepte el que disposa la disposició addicional cinquena, i reunir els requisits d'aquell reflectits en la corresponent relació de llocs de treball.

  Una vegada realitzada l'adscripció provisional a un lloc de treball en els supòsits de cessament per lliure designació o remoció d'un lloc obtingut per concurs, i mentre la persona funcionària no obtinga destinació definitiva, únicament podrà ser adscrita provisionalment a un altre lloc quan es tracte d'assignar-li'n un amb un component competencial que no siga inferior en més de dos nivells a què tinguera reconegut, o per raons organitzatives degudament justificades, i s'ha d'aplicar, si és el cas, la garantia del component d'exercici del lloc de treball regulada en la disposició transitòria octava d'aquest decret.  4. El lloc, la forma de provisió del qual siga el concurs, llevat que estiga subjecte a reserva legal, s'ha de convocar per a la seua provisió definitiva i el personal adscrit té obligació de participar en la convocatòria, de conformitat amb allò que disposa l'article 45.4 d'aquest decret.

  5. Els llocs, la forma de provisió dels quals siga la lliure designació, hauran de ser convocats en el termini màxim de sis mesos des que s'hagen proveït aquests llocs per adscripció provisional, llevat que existisca un impediment legal que n'impedisca la convocatòria pública, i en aquest cas s'haurà de procedir a aquesta, de forma immediata, una vegada desaparega l'esmentat impediment.

  La persona que ocupe un lloc de treball en adscripció provisional la provisió del qual siga la lliure designació, no pot continuar exercint-lo si, havent participat en la corresponent convocatòria per a la seua provisió definitiva, aquesta es declara deserta.

  La direcció general competent en matèria de funció pública ha de procedir a la seua adscripció provisional a un altre lloc, d'acord amb els criteris fixats en la llei i en aquest reglament.

  En el cas que la persona adscrita provisionalment en un lloc de treball la provisió del qual siga la lliure designació no participe en la corresponent convocatòria per a la seua provisió definitiva, quedarà en excedència voluntària per interés particular, d'acord amb el que disposa l'article 105.5 de la LOGFPV.  Article 76. Permuta

  1. En l'Administració de la Generalitat, la permuta de destinació entre dos persones funcionàries de carrera, pot ser autoritzada per la direcció general competent en matèria de funció pública, a instància de les persones interessades i amb un informe previ favorable de les conselleries o organismes afectats, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

  a) Que les persones que ho sol·liciten estiguen en situació de servei actiu i siguen titulars dels llocs de l'Administració de la Generalitat obtinguts per concurs, des dels quals es pretén permutar.

  b) Que la gestió dels llocs corresponga a la conselleria competent en matèria de funció pública.

  c) Que els llocs de treball siguen de la mateixa naturalesa, pertanguen al mateix cos, agrupació professional funcionarial o escala, excepte el que disposa la disposició addicional cinquena, i amb els mateixos requisits, forma de provisió i retribucions. A aquests efectes, pel que fa a les retribucions, no es tindrà en compte el component d'exercici del complement del lloc de treball.

  d) Que els llocs es troben ubicats en una localitat distinta.

  e) Que els llocs no tinguen el rang de direcció o equivalent, segons dispose la normativa reglamentària que regule la classificació de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

  2. No pot autoritzar-se la permuta en els supòsits següents:

  a) Quan ja se n'haja autoritzat una altra en favor de les mateixes persones en els deu anys anteriors.

  b) Quan la persona interessada haja sol·licitat la seua participació en un concurs de mèrits pendents de resolució.

  c) Abans de que transcórrega un any des de la presa de possessió de la persona interessada en el lloc de treball obtingut per concurs, llevat que es done algun dels supòsits previstos en l'apartat 3 de l'article 101 de la LOGFPV.

  3. El personal funcionari haurà de romandre un mínim d'un any en el lloc de treball obtingut per permuta, excepte en el cas de supòsits de canvi de lloc de treball per motius de salut, per violència de gènere o violència terrorista.

  4. S'entenen desestimades les sol·licituds de permuta una vegada transcorreguts tres mesos sense notificació de la resolució expressa comptadors des de la data en què la sol·licitud tinga entrada en l'òrgan competent per a la seua resolució.

  5. La permuta de destinació entre dos persones funcionàries de carrera de l'Administració local, pot ser autoritzada sempre que concórreguen les circumstàncies següents, sense perjudici dels casos de no autorització previstos en aquest decret:

  a) Que els llocs de treball siguen de la mateixa naturalesa, grup de titulació, requisits, funcions, forma de provisió i retribucions. A aquest efecte, pel que fa a les retribucions, no es tindran en compte les diferències retributives respecte del complement de destinació.

  b) Que els llocs es troben ubicats en localitat distinta.

  c) Que els llocs no tinguen el rang de direcció o equivalent.

  El procediment s'iniciarà a instància de les persones funcionàries de carrera interessades, dirigida a cada una de les entitats locals on radiquen els llocs a permutar. Les persones sol·licitants han d'estar en servei actiu i ser titulars d'un lloc de treball en l'Administració local amb destinació definitiva. El procediment per a la seua resolució requereix la conformitat de les persones interessades, informe favorable de la secretaria de les respectives corporacions locals afectades i resolució d'autorització per l'òrgan competent de les respectives corporacions locals.

  Article 77. Nomenament provisional per millora d'ocupació

  1. El personal funcionari de carrera pot ser nomenat provisionalment per millora d'ocupació en els supòsits següents:

  a) L'existència d'un lloc de treball no ocupat.

  b) La substitució transitòria de la persona titular d'un lloc de treball.  c) L'execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada.

  d) L'excés o acumulació de tasques, de caràcter excepcional i circumstancial, per un termini màxim de sis mesos dins d'un període de dotze.

  2. La selecció del personal s'ha de realitzar a través de les borses de treball temporal per a la provisió de llocs de treball previstes en l'article 34 d'aquest decret.

  3. El personal funcionari de carrera haurà de reunir els requisits següents perquè es puga realitzar un nomenament per millora d'ocupació:

  a) Pertànyer a un cos, agrupació professional funcionarial o escala diferent del lloc a cobrir.

  b) Formar part de la borsa de treball temporal corresponent.

  c) Reunir els requisits de titulació per a participar en les proves selectives d'accés al cos corresponent o escala del lloc a cobrir.  En el cas de les agrupacions professionals funcionarials, serà necessari el compliment dels requisits d'accés a aquestes.

  d) Complir els requisits addicionals que, si és el cas, tinga el lloc de treball concret en què s'haja de realitzar el nomenament.

  4. Excepte quan per raons d'ubicació territorial, especificitat de les funcions o dèficit d'efectius de personal en el cos, escala o agrupació professional funcionarial de què es tracte, s'acredite documentalment en l'expedient la impossibilitat de cobrir-lo amb personal funcionari de carrera mitjançant algun altre dels sistemes de provisió voluntària previstos en aquest decret, amb caràcter general, els nomenaments per millora d'ocupació s'efectuaran en llocs de treball corresponents a la categoria d'entrada en el cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent, en els termes que preveu l'article 33 per al personal funcionari interí.

  5. Per als procediments d'accés a l'ocupació pública, bé siga per torn lliure, o per promoció interna, el temps de serveis prestats mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació, haurà de ser valorat com a experiència professional en el cos, escala o agrupació professional funcionarial en el que s'han exercit.  Article 78. Trasllat per raó de violència de gènere i per raó de violència terrorista

  1. Les dones víctimes de violència de gènere que es vegen obligades a abandonar el lloc de treball en la localitat on prestaven serveis, per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l'assistència social integral, tindran dret preferent a sol·licitar el trasllat provisional a un altre lloc propi del seu cos, agrupació professional funcionarial, escala o grup professional, d'anàlogues característiques, sense necessitat que siga vacant de necessària cobertura.

  Si no hi ha vacants en el cos, agrupació professional funcionarial, escala o grup professional del personal laboral d'origen, els canvis de lloc de treball per motiu de violència de gènere podran concedir-se per a distints cossos, escales o agrupacions professionals, dins del mateix grup o subgrup professional, sense que en cap cas el canvi supose menyscabament dels seus drets econòmics ni l'adscripció amb caràcter definitiu en el nou lloc de treball. L'adscripció amb caràcter provisional es mantindrà fins que desapareguen o pal·lien, de forma efectiva, les causes que han donat lloc a l'adopció d'aquesta mesura, i quedarà reservat el lloc de treball de què fora titular amb destinació definitiva, la persona afectada haurà de notificar el canvi de situació si es produeix aquest.

  En aquest cas, l'empleada pública haurà de reunir la resta de requisits exigits per a l'exercici del lloc de treball.

  La sol·licitud haurà d'indicar la localitat o localitats a les quals sol·licita el trasllat, i haurà d'anar acompanyada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, excepcionalment mentre no es dicte aquesta, de l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que l'empleada pública és víctima de violència de gènere.

  2. El personal funcionari que haja patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, i els fills i filles de les persones ferides i difuntes, sempre que ostenten la condició de personal funcionari i de víctimes del terrorisme d'acord amb la legislació vigent, així com el personal funcionari amenaçat en els termes de l'article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, previ reconeixement del Ministeri de l'Interior o de sentència judicial ferma, tindran dret al trasllat a un altre lloc de treball propi del seu cos, escala o grup professional, d'anàlogues característiques, quan la vacant siga de necessària cobertura o, en cas contrari, dins de la comunitat autònoma.  En tot cas aquest dret pot ser exercit mentre siga necessari per a la protecció i assistència social integral de la persona a qui es concedeix, ja siga per raó de les seqüeles provocades per l'acció terrorista, ja siga per l'amenaça a què es troba sotmesa.

  3. En els supòsits previstos en els apartats anteriors, la direcció general competent en matèria de funció pública haurà de comunicar les vacants que, reunint les condicions anteriors, es troben ubicades en la mateixa localitat o en aquelles que la persona interessada expressament sol·licite.

  Una vegada haja optat el personal afectat per algun dels llocs vacants oferits, la direcció general competent en matèria de funció pública haurà de resoldre el trasllat.

  4. Les previsions d'aquest article seran igualment d'aplicació al personal laboral fix així com al personal funcionari interí i laboral temporal.

  5. Aquests sistemes de provisió de llocs tindran preferència sobre els nomenaments de personal funcionari interí o millora d'ocupació.  6. En les actuacions i procediments relacionats amb la violència de gènere o violència terrorista s'ha de garantir la intimitat de les víctimes, en especial, les seues dades personals, els dels seus descendents i els de qualsevol persona que estiga sota la seua guarda o custòdia.

  7. Les previsions d'aquest article s'apliquen a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. El procediment s'haurà d'iniciar quan ho sol·licite el personal empleat públic, i haurà de reunir els requisits establits en aquest decret. L'òrgan competent de la respectiva entitat local haurà de resoldre el trasllat, prèvia la instrucció del corresponent expedient, que haurà de contindre un tràmit de comunicació de les vacants i la conformitat de l'empleada pública optant per algun dels llocs de treball oferits.

  CAPÍTOL V

  Mobilitat forçosa  Secció primera

  Mesures de mobilitat forçosa de caràcter definitiu  Article 79. Reassignació d'efectius

  1. El personal funcionari que cesse en un lloc de treball per supressió d'aquest com a conseqüència d'un pla d'ordenació de personal, serà destinat a un altre de la mateixa naturalesa, cos, agrupació professional o escala a què pertanga, i del mateix nivell retributiu.  2. El lloc de treball a què s'accedisca pel procediment de reassignació d'efectius tindrà caràcter definitiu.  Article 80. Canvi d'adscripció d'efectius

  Quan un pla d'ordenació de personal així ho determine, podran dur-se a terme canvis d'adscripció d'efectius amb caràcter definitiu a altres llocs de la mateixa naturalesa, cos, agrupació professional o escala a què pertanga, i del mateix nivell retributiu.  Article 81. Canvi d'adscripció de llocs de treball

  Quan un pla d'ordenació de personal així ho determine, podran adscriure's amb caràcter definitiu llocs de treball a altres unitats o centres de destinació de la mateixa o distinta conselleria o organisme.  Article 82. Disposicions comunes

  1. La reassignació i els canvis d'adscripció previstos en els articles anteriors s'efectuaran aplicant criteris objectius relacionats amb les aptituds, la formació, l'experiència, l'antiguitat del personal afectat, la conciliació de la vida personal i familiar i la major proximitat entre el centre de treball en què s'estava adscrit i el centre de treball en què s'han de passar a prestar serveis com a conseqüència de les mesures adoptades. Aquests criteris es concretaran en el pla d'ordenació de personal.  2. Les mesures assenyalades en l'apartat anterior, quan tinguen caràcter forçós, no podran afectar el personal amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 75 %, ni a les víctimes acreditades de violència de gènere.

  Així mateix, podrà ser exclòs de l'aplicació d'aquestes mesures el personal amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % que ho sol·licite, sempre que acredite, mitjançant un dictamen de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional o l'òrgan competent amb funcions anàlogues, que la diversitat funcional li impossibilita o dificulta greument la mobilitat al centre de treball o l'edifici administratiu de la nova destinació.

  3. En l'Administració de la Generalitat, la reassignació i els canvis d'adscripció d'efectius o llocs de treball tindran caràcter obligatori quan siga al mateix municipi, i voluntari quan siga a un municipi distint i implique canvi de residència.

  4. El personal funcionari que, com a conseqüència de la reassignació o canvi d'adscripció, haja de canviar de municipi de residència, tindrà dret a una indemnització consistent en l'abonament de les despeses de viatge, incloent-hi les de la seua família, tres dietes per la persona interessada i cada membre de la seua família que efectivament es trasllade, i les despeses de transport de mobiliari i efectes, així com el pagament de tres mensualitats de la totalitat de les seues retribucions, excepte el complement d'activitat professional i, si és el cas, les gratificacions per serveis extraordinaris, sense perjudici d'altres ajudes que el pla puga establir.

  5. Correspon a la direcció general competent en matèria de funció pública executar la reassignació i el canvi d'adscripció d'efectius o llocs de treball amb caràcter definitiu en el termini màxim de sis mesos i prèvia negociació amb les organitzacions sindicals. En el cas de reassignació per supressió del lloc de treball, la resolució d'amortització i el cessament del personal afectat demoraran l'eficàcia fins al moment en què siga efectiva la reassignació, i mentrestant els llocs es declararan en procés de reassignació, excepte el que preveu l'apartat seté d'aquest article. Notificada a la persona afectada la reassignació obligatòria, disposarà d'un mes per a prendre possessió en la nova destinació.  6. La reassignació i els canvis d'adscripció d'efectius no poden implicar una promoció interna automàtica mitjançant adscripció directa de persones a cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials diferents d'aquells a què pertanguen.

  7. Els que no hagen obtingut un lloc de treball pel procediment previst en el present article, seran adscrits a la conselleria competent en matèria de funció pública, i seran declarats en la situació administrativa d'expectativa de destinació durant el termini màxim d'un any.

  Secció segona

  Mesures de mobilitat forçosa de caràcter temporal  Article 83. Comissió de serveis forçosa

  1. Quan s'acredite que per necessitats del servei siga de provisió urgent un lloc de treball i no haja sigut possible cobrir-lo per algun dels sistemes de mobilitat voluntària previstos en la legislació vigent, podrà adscriure-s'hi en comissió de serveis, amb caràcter forçós, personal funcionari de la mateixa conselleria o organisme, pertanyent al mateix cos, agrupació professional funcionarial i, si és el cas, escala en què estiga classificat el lloc que es necessite cobrir.

  2. Si la necessitat pot ser satisfeta amb personal que preste serveis en la mateixa localitat, es triarà qui obtinga menys puntuació en l'apartat 1 del barem previst en l'annex d'aquest decret. En cas d'empat, es triarà la persona de menys antiguitat d'acord amb l'apartat 2 del barem. Si l'empat persisteix, es triarà la persona de menys edat.  3. En el cas que la necessitat no puga ser satisfeta amb personal que preste serveis en la mateixa localitat, es triarà el personal de la localitat o localitats més pròximes aplicant els mateixos criteris de selecció previstos en l'apartat 2 d'aquest article.

  4. No podrà ser destinat en comissió de serveis amb caràcter forçós el personal amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 75 %, ni les víctimes acreditades de violència de gènere.

  Així mateix, podrà ser exclòs de l'aplicació d'aquesta mesura el personal amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % que ho sol·licite, sempre que acredite, mitjançant un dictamen de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional o l'òrgan competent amb funcions anàlogues, que la diversitat funcional li impossibilita o dificulta greument la mobilitat al centre de treball o l'edifici administratiu de la nova destinació.

  5. La comissió de serveis forçosa, en cas de trasllat a una localitat diferent, donarà lloc a la contraprestació indemnitzatòria prevista en la normativa vigent.

  6. La comissió de serveis forçosa tindrà una duració màxima d'un any sense possibilitat de pròrroga, i serà acordada per la direcció general competent en matèria de funció pública, a proposta motivada i degudament acreditada de la conselleria o l'organisme de procedència, amb l'audiència prèvia del personal afectat.  Article 84. Adscripció temporal en l'Administració de la Generalitat  1. Quan l'adscripció temporal a què fa referència l'article 112 de la LOGFPV corresponga a la persona titular de la sotssecretaria o de l'òrgan que exercisca la direcció superior de personal en l'organisme a què estiga adscrit el lloc, hauran d'acreditar-se degudament en l'expedient les raons objectives que concórreguen d'entre les establides en l'apartat 1 del dit article, i en qualsevol cas s'indicaran els criteris que s'han seguit per a la selecció de personal.

  2. En els casos en què l'adscripció temporal corresponga a la secretaria autonòmica o centre directiu amb competències en matèria de personal, s'hauran de valorar, a partir de la informació de què es dispose sobre distribució de càrregues de treball, quins departaments de l'administració resultarien menys afectats per la cessió de personal del cos, agrupació professional funcionarial o escala de què es tracte, i el perfil professional requerit per a l'adequada prestació del servei.

  3. En el cas previst en l'apartat anterior, una vegada determinats els centres de destinació, així com el nombre i el perfil professional dels efectius a cedir, la selecció del personal afectat s'ajustarà als criteris següents:

  a) En el cas que hi haja personal voluntari per a l'adscripció, tindrà preferència el personal funcionari de carrera respecte del personal funcionari interí. Dins de cada un d'aquests tipus de personal, se seleccionarà el que obtinga més puntuació en la suma dels apartats 2 i 3 del barem previst en l'annex d'aquest decret. En cas d'empat es triarà la persona que tinga més antiguitat. Si l'empat persisteix, es triarà la persona de més edat, i en última instància es resoldrà per sorteig.  b) En el cas que no hi haja personal voluntari, se seleccionarà en primer lloc el personal funcionari interí i en segon lloc el de carrera. Dins de cada un d'aquests col·lectius s'aplicarà l'ordre següent, triant, dins de cada ordinal, qui tinga menys puntuació en la suma dels tres apartats del barem previst en l'annex d'aquest decret:  1r. Personal que preste serveis al mateix centre de treball o edifici administratiu.

  2n. Personal que preste serveis en altres centres de la mateixa localitat.

  3r. Personal que preste serveis en altres centres d'altres localitats, per ordre de proximitat.

  Els empats es dirimiran triant la persona que tinga menys antiguitat. Si l'empat persisteix, es triarà la persona de menys edat, i en última instància es resoldrà per sorteig.

  4. En tot cas, queda exclòs de l'adscripció temporal el personal que tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 75 %, així com les víctimes acreditades de violència de gènere.

  Així mateix, podrà ser exclòs de l'aplicació d'aquesta mesura el personal amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % que ho sol·licite, sempre que acredite, mitjançant un dictamen de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional, que la dita diversitat funcional li impossibilita o dificulta greument la mobilitat al centre de treball o edifici administratiu de nova destinació.

  5. L'adscripció temporal tindrà una duració màxima d'un any, prorrogable per un altre any.

  6. L'adscripció temporal només comportarà, si és el cas, la dependència funcional de la conselleria o organisme de destinació, amb els efectes previstos en l'apartat 5 de l'article 112 de la LOGFPV, i la persona adscrita mantindrà el vincle administratiu que tinga respecte del lloc de treball que ocupe en el moment de resoldre's l'adscripció.

  CAPÍTOL VI

  Mobilitat interadministrativa  Article 85. Criteris generals de mobilitat interadministrativa

  1. El personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat podrà obtindre destinació en una altra administració pública a través dels procediments de mobilitat interadministrativa, i quedarà en la situació administrativa que corresponga.

  2. Les necessitats de personal de l'Administració de la Generalitat podran ser cobertes per personal funcionari d'altres administracions públiques, sempre que aquesta possibilitat es trobe prevista expressament en la relació de llocs de treball i en la convocatòria pública corresponent.

  3. Per a participar en la convocatòria corresponent, i mentre no se subscriguen els convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració que regulen la mobilitat interadministrativa, el personal procedent d'altres administracions públiques haurà d'aportar, amb la seua sol·licitud, un certificat de la seua administració d'origen en què es facen constar els punts següents:

  a) Condició de personal funcionari de carrera i sector d'administració, general o especial.

  b) Cos, escala o agrupació de personal funcionari de carrera a què pertany, així com les funcions i els requisits d'accés a aquests.  Si l'administració d'origen no està estructurada en cossos, escales o qualsevol altra agrupació funcionarial, s'especificaran les funcions i les característiques del lloc de treball que exercia en la seua administració d'origen.

  c) Titulació que li va servir per a accedir al cos, l'escala o l'agrupació a què pertany.

  El fet de no aportar aquest certificat suposarà l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.

  4. El personal funcionari d'altres administracions públiques podrà prestar serveis en l'Administració de la Generalitat mitjançant una comissió de serveis si així es preveu expressament en les relacions de llocs de treball, i sempre que el cos o l'escala de procedència tinga atribuïdes funcions coincidents amb les assignades al cos o escala en què es pretén realitzar l'adscripció.

  A aquest efecte, el personal haurà de presentar el certificat previst en l'apartat anterior.

  5. El personal procedent d'altres administracions públiques que en el moment de la presa de possessió en un lloc obtingut per concurs no acredite el coneixement de valencià mitjançant la presentació del certificat del nivell de valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià que corresponga al grup o subgrup del lloc de conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 20, quedarà obligat a assistir als cursos de perfeccionament que a aquest fi organitze l'Administració de la Generalitat fins a l'obtenció del nivell.  6. En el marc dels acords que es puguen subscriure entre administracions públiques a fi de facilitar la mobilitat del seu personal, es tindrà especial consideració als casos de mobilitat geogràfica de les empleades públiques víctimes de violència de gènere, així com del personal funcionari víctima de violència terrorista.

  7. El personal afectat per un pla d'ordenació de personal podrà ser reassignat voluntàriament en altres administracions públiques en els termes que establisquen els convenis que, a aquest efecte, puguen subscriure's amb aquestes, amb les garanties previstes en la LOGFPV a aquest efecte i en aquest decret.  Article 86. Mobilitat interadministrativa pel procediment de lliure designación

  1. El personal procedent d'altres administracions públiques que obtinga un lloc pel sistema de lliure designació no adquireix la condició de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.  2. En el cas de cessament del lloc obtingut per lliure designació, l'administració de destinació, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà del cessament, podrà acordar l'adscripció de la persona funcionària a un altre lloc d'aquesta, o li comunicarà que no farà efectiva l'adscripció. En tot cas, durant aquest període es considerarà que continua a tots els efectes en servei actiu en la dita administració.  Transcorregut el termini esmentat sense que se n'haja acordat l'adscripció a un altre lloc, o rebuda la comunicació que l'adscripció no es farà efectiva, la persona funcionària haurà de sol·licitar en el termini màxim d'un mes el reingrés al servei actiu en la seua administració d'origen, la qual haurà d'assignar-li un lloc de treball d'acord amb els sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en aquesta administració, amb efectes econòmics i administratius des de la data en què s'haja sol·licitat el reingrés.

  Si no sol·licita el reingrés al servei actiu en el termini indicat, serà declarada d'ofici en situació d'excedència voluntària per interés particular, amb efectes des de l'endemà que haja cessat en el servei actiu en l'administració de destinació.

  3. El personal d'altres administracions que cesse en un lloc obtingut per lliure designació en l'Administració de la Generalitat, podrà ser adscrit a un altre lloc del mateix cos o escala la provisió del qual estiga oberta a altres administracions públiques.

  L'adscripció del personal es farà preferentment a la mateixa localitat de destinació del lloc en què haja cessat per lliure designació.  4. Al personal d'altres administracions públiques que cesse per lliure designació no li serà aplicable la garantia retributiva prevista en l'article 64.2 d'aquest decret.

  CAPÍTOL VII

  Reingrés al servei actiu  Article 87. Reingrés al servei actiu del personal que no tinga reserva de lloc de treball

  1. El reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que no comporten dret a reserva de lloc de treball s'efectuarà mitjançant la participació en les convocatòries de provisió de llocs pels sistemes de concurs o lliure designació.  2. Així mateix, podrà efectuar-se per l'adscripció provisional a un lloc vacant, dotat pressupostàriament, del mateix cos, agrupació professional funcionarial o escala, condicionat a les necessitats del servei i sempre que complisca els requisits del lloc reflectits en les relacions de llocs de treball corresponents.

  3. El reingrés haurà de sol·licitar-se a la direcció general competent en matèria de funció pública en el termini d'un mes comptat a partir del dia de finalització de la causa que donà lloc al pas a la situació administrativa en què es trobe.

  El personal funcionari declarat en la situació de suspensió de funcions amb pèrdua del seu lloc de treball haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu amb un mes d'antelació respecte a la finalització del període de duració de la suspensió.

  4. En l'Administració de la Generalitat, per a efectuar el reingrés, la direcció general competent en matèria de funció pública tindrà en compte, amb caràcter preferent, els criteris següents:

  a) Adscripció provisional a un lloc en la localitat de l'última destinació de la persona interessada o, si no n'hi ha, en la més pròxima.

  Quan la localitat de residència no coincidisca amb la de l'última destinació, l'adscripció provisional es podrà efectuar en una altra localitat.

  b) Adscripció provisional a un lloc de la conselleria de l'última destinació de la persona interessada, o en aquella on hi haja més necessitats organitzatives de provisió de llocs del cos, escala o agrupació professional funcionarial de què es tracte.

  5. Els efectes del reingrés es produiran des de la data que establisca la resolució de la direcció general competent en matèria de funció pública.

  La presa de possessió en el lloc es produirà com a màxim en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució de reingrés.

  6. El personal funcionari que sol·licite el reingrés al servei actiu i no puga obtindre'l per falta d'una vacant dotada pressupostàriament pròpia del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala per a la qual complisca els requisits exigits en la relació de llocs de treball, continuarà en la situació administrativa en què va ser declarat mentre no hi haja una vacant, excepte en el cas de suspensió de funcions amb pèrdua de lloc, en el qual serà declarat en excedència forçosa si no obté el reingrés després de complir la sanció imposada.

  7. El reingrés procedent de la situació de serveis especials sense reserva de lloc de treball tindrà les garanties previstes en la normativa vigent en matèria de funció pública.  Article 88. Reingrés amb reserva de lloc de treball

  1. El personal en situació de serveis especials amb reserva del mateix lloc de treball obtingut mitjançant un concurs haurà de sol·licitar el reingrés en el termini d'un mes a partir de la data en què hagen cessat les circumstàncies que donaren lloc a aquella situació, excepte el que preveu la lletra f de l'apartat 1 de l'article 124 de la LOGFPV. Els efectes del reingrés es produiran des de la data que determine la resolució de la direcció general competent en matèria de funció pública.

  2. En els casos de reingrés des de la situació d'excedència voluntària per atenció a familiars, el personal funcionari haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu amb un mes d'antelació respecte a la data de finalització del període màxim de l'excedència.

  En el cas de sol·licitar la incorporació al servei actiu abans d'haver esgotat el període màxim de permanència en l'excedència, haurà de presentar la sol·licitud davant de la direcció general competent en matèria de funció pública, com a mínim, amb un mes d'antelació respecte a la data assenyalada per la persona interessada per a l'efectivitat del reingrés.

  Si no és així, aquest últim tindrà efectes econòmics i administratius des de la data de resolució de reingrés.

  3. El personal funcionari procedent de la situació administrativa de suspensió de funcions amb dret a reserva de lloc de treball, es reincorporarà al seu lloc de treball en els termes que preveu la resolució que declare aquesta situació, sense necessitat de sol·licitar el reingrés al servei actiu.

  Si no és així, serà declarat en la situació d'excedència voluntària per interés particular, amb els efectes previstos en la LOGFPV.  Article 89. Efectes del silenci en les sol·licituds de reingrés

  1. Podran considerar-se desestimades les sol·licituds de reingrés per adscripció provisional una vegada transcorreguts tres mesos sense notificació de la resolució expressa, comptats des de la data en què la sol·licitud tinga entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre-la.

  2. Les sol·licituds de reingrés amb reserva de lloc es consideraran estimades una vegada transcorregut un mes sense notificació de la resolució expressa, comptat des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre-la.

  TÍTOL IV

  Nivell competencial  Article 90. Disposicions generals

  1. El personal funcionari de carrera adquirirà un nivell competencial, d'acord amb el que es disposa en l'article 118 de la LOGFPV i en aquest decret, per l'exercici d'un o més llocs de treball que tinguen assignat el mateix component competencial durant dos anys continuats o tres amb interrupció.

  2. El reconeixement del nivell competencial el farà d'ofici la direcció general competent en matèria de funció pública, sense perjudici de la possibilitat que siga reconegut a instàncies del personal interessat.

  3. El personal funcionari en actiu té dret a percebre almenys l'import del component competencial del lloc de treball corresponent al seu nivell competencial consolidat.

  4. Al personal funcionari de carrera que s'integre en l'Administració de la Generalitat mitjançant un concurs obert a altres administracions públiques o per decret de transferències, se li respectarà el nivell competencial que tinga consolidat en la seua administració d'origen sense necessitat d'adoptar una resolució expressa.

  La quantia retributiva que puga correspondre per aquest concepte en cap cas excedirà la prevista en la normativa per al nivell màxim de component competencial corresponent al grup o subgrup de pertinença.

  Article 91. Adquisició del nivell competencial

  1. El personal funcionari consolidarà necessàriament com a nivell inicial el corresponent al component competencial que tinga assignat el lloc de treball adjudicat després de la superació del procés selectiu. Al personal funcionari de nou ingrés que, trobant-se en procés de consolidació del nivell corresponent al component competencial del lloc de treball a què haja sigut destinat, passe a exercir un lloc de treball de nivell superior, se li comptarà el temps prestat en aquest últim a l'efecte de l'adquisició del nivell corresponent al del component competencial del lloc inicial.

  2. Si durant el temps en què el personal funcionari exerceix un lloc se'n modifica el component competencial, el temps d'exercici es comptarà amb elcomponent més alt en què aquest lloc haja estat classificat.  3. El personal funcionari que obtinga un lloc de treball superior en dos o més nivells al corresponent al seu nivell competencial, consolidarà cada dos anys de serveis continuats el superior en dos nivells al que posseïsca, sense que en cap cas puga superar el corresponent al del lloc exercit.

  4. Quan s'obtinga destinació amb un component competencial superior al del nivell en procés de consolidació, el temps de serveis prestats en aquell li serà comptat per a la consolidació del que es trobava en procés.

  Si, al contrari, s'obté destinació amb un component inferior al del nivell en procés de consolidació, el temps de serveis prestats en llocs de component competencial superior podrà comptar-se, a instància seua, per a la consolidació del nivell corresponent a aquella.  Article 92. Normes per a l'adquisició del nivell competencial en determinats supòsits

  1. El temps prestat en comissió de serveis serà tingut en compte a l'efecte de la consolidació del nivell corresponent al component competencial del lloc de què s'és titular, llevat que s'obtinga posteriorment una destinació definitiva en el lloc exercit en comissió de serveis o en un altre del mateix nivell o superior, i en aquest cas serà tingut en compte per a la consolidació del nivell corresponent a aquest últim, sense perjudici del que disposa l'apartat 3 de l'article anterior.

  No es comptarà el temps d'exercici en comissió de serveis quan el lloc ocupat tinga assignat un component competencial inferior al corresponent al nivell en procés de consolidació.

  Les previsions del present apartat seran aplicables així mateix quan s'exercisca un lloc en adscripció provisional.

  2. El temps de permanència en la situació de serveis especials o en excedència per atenció a familiars serà comptat, a l'efecte de la consolidació del nivell competencial, com a prestat en l'últim lloc exercit en la situació de servei actiu, o en el que durant el temps de permanència en aquesta situació s'haja obtingut mitjançant un procediment de provisió amb convocatòria pública.

  3. El temps de serveis prestats en ocasió del nomenament provisional per millora d'ocupació serà pres en consideració per al reconeixement del nivell competencial en procés de consolidació en el grup de pertinença del personal funcionari, sempre que el nivell propi del lloc exercit amb nomenament per millora d'ocupació siga igual o superior a aquell.

  4. Quan s'accedisca d'un grup de titulació a un altre, siga per mitjà de proves selectives d'accés lliure o per mitjà de la promoció interna, es podrà mantindre, a opció de la persona interessada, el nivell competencial adquirit en el grup d'origen, sempre que aquest es trobe inclòs en l'interval de nivells corresponent al nou grup. En cas contrari, es començarà a consolidar el corresponent al component competencial del lloc assignat com si no es tinguera cap nivell consolidat.  5. Al personal funcionari que es trobe en la fase de reassignació d'efectius prevista en l'article 111 de la LOGFPV i al que es trobe en situació d'expectativa de destinació, se'ls comptarà el temps transcorregut en aquestes circumstàncies a l'efecte de l'adquisició del nivell competencial que tinguen en procés de consolidació.

  TÍTOL V

  Planificació i ordenació del personal empleat públic  CAPÍTOL ÚNIC

  Plans d'ordenació de personal  Article 93. Contingut dels plans d'ordenació de personal

  1. El pla d'ordenació de personal (POP), com a instrument bàsic de planificació i ordenació dels recursos humans, contindrà les actuacions que s'han de desplegar per a l'òptima utilització dels recursos humans en els àmbits corresponents, mitjançant la dimensió adequada dels efectius existents i la seua millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat, dins dels límits pressupostaris.

  2. El pla d'ordenació de personal inclourà els objectius que es pretenen aconseguir en matèria de personal, els efectius i l'estructura de recursos humans que es consideren adequats per a complir aquests objectius, així com les mesures necessàries per a fer-ho, entre les quals tindran caràcter preferent les de mobilitat voluntària, temporalitat i calendari d'execució, els òrgans competents per a portar-les a terme i la resta d'aspectes previstos en la LOGFPV.

  3. En el cas que el pla d'ordenació de personal incloga mesures de reassignació d'efectius, canvis d'adscripció temporal o definitiva d'efectius o canvis d'adscripció de llocs de treball, haurà d'indicar el número i les característiques dels llocs afectats i els criteris objectius d'acord amb els qual s'han d'executar les mesures, els quals estaran relacionats amb les aptituds, la formació, l'experiència i l'antiguitat del personal afectat, la conciliació de la vida personal i familiar i la major proximitat entre el centre de treball en què s'estava adscrit i el centre de treball en què s'ha de passar a prestar serveis com a conseqüència de les mesures adoptades.  Article 94. Tramitació dels plans d'ordenació de personal

  1. El procediment per a l'aprovació del pla d'ordenació de personal l'iniciarà la direcció general competent en matèria de funció pública, per iniciativa pròpia o a proposta de la conselleria o conselleries o de l'organisme o organismes afectats, el personal dels quals siga gestionat per aquesta direcció general.

  Correspon a la direcció general competent en matèria de funció pública la iniciativa per a l'aprovació del pla en aquells casos en què l'ordenació de recursos afecte diverses conselleries o organismes, o quan es considere que les mesures a adoptar tenen un abast general de caràcter organitzatiu.

  2. L'acord d'inici i, si és el cas, la proposta de la conselleria o organisme inclourà:

  a) Descripció de la situació inicial, amb l'exposició dels problemes que el procediment tracta de resoldre o de les millores en l'organització que s'hi persegueixen.

  b) Anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal i la seua qualificació.

  c) Exposició detallada i justificació de les mesures i del personal afectat pel procés. Dins de les mesures que es prevegen tindran caràcter preferent les mesures de mobilitat voluntària sobre les mesures de mobilitat forçosa.

  d) Estudi economicofinancer de les repercussions pressupostàries que suposarà posar-lo en pràctica.

  3. Elaborat el pla per la direcció general competent en matèria de funció pública, haurà de ser objecte d'un informe favorable de la direcció general que tinga atribuïda la competència en matèria pressupostària, i haurà de ser negociat amb les organitzacions sindicals en els termes establits en la normativa vigent.

  4. El pla d'ordenació de personal serà aprovat pel Consell a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria de recursos humans, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  5. Aprovat i publicat el pla d'ordenació de personal, es procedirà a executar-lo en els termes i els terminis que s'hi preveuen.

  6. En l'administració local, els plens de les respectives entitats aprovaran el pla d'ordenació de personal prèvia negociació amb les organitzacions sindicals en el marc de les meses de negociació respectives. El seu contingut mínim s'ajustarà al que disposa aquest article, i serà preceptiu publicar-lo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  TÍTOL VI

  Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional  CAPÍTOL ÚNIC

  Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional  Article 95. Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  La Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional és l'òrgan col·legiat, adscrit orgànicament a la conselleria competent en matèria de funció pública, a què correspon prestar l'assessorament necessari per a fer efectiu l'accés a l'ocupació pública i la promoció professional de les persones amb diversitat funcional en l'Administració de la Generalitat, mitjançant l'emissió dels dictàmens que li siguen sol·licitats sobre qualsevol matèria relacionada amb les previstes en aquest decret.

  Article 96. Composició de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  La Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional estarà integrada pels membres següents:

  1. Una persona funcionària, que exercirà la presidència de l'òrgan, designat per la direcció general competent en matèria de funció pública d'entre les persones del seu departament que tinguen almenys el rang de cap de servei.

  2. Sis vocals:

  a) Dos representants de la direcció general competent en matèria de funció pública, designats pel seu titular d'entre personal funcionari adscrits a aquest centre directiu.

  b) Una persona representant de cada una de les tres disciplines o especialitats que integren els centres d'avaluació i orientació de discapacitats adscrits a la conselleria amb competències en la matèria, que seran designades d'entre el seu personal per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'integració de persones amb discapacitat.  c) Una persona en representació de la unitat administrativa que tinga atribuïdes les funcions de servei de prevenció propi, designada d'entre el personal al seu servei per la direcció general competent en la matèria.  3. Exercirà la secretaria, amb veu i vot, una de les dues titulars de les vocalies designades per la direcció general competent en matèria de funció pública.  Article 97. Dictàmens de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  1. La Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional emetrà un dictamen preceptiu en els casos següents:

  a) Quan en un procés selectiu o de provisió de llocs convocat per la conselleria competent en matèria de funció pública es plantegen dubtes sobre la compatibilitat funcional de la persona participant que tinga reconeguda una diversitat funcional, respecte a les funcions i les tasques que s'han d'exercir en els llocs de treball a què opte.  b) Quan en les convocatòries per a la constitució de borses de treball de l'Administració en la Generalitat es plantegen dubtes sobre la compatibilitat funcional de la persona sol·licitant que tinga reconeguda una diversitat funcional, respecte a les funcions i les tasques que s'han d'exercir en els llocs de treball a què opte, i sempre que no provinga d'un procés selectiu des de la seua condició de persona amb diversitat funcional.

  c) Adopció de mesures de mobilitat forçosa de caràcter temporal que afecten personal empleat públic amb diversitat funcional.

  En els casos previstos en les lletres a i b d'aquest apartat, correspon sol·licitar el dictamen preceptiu a l'òrgan tècnic encarregat de l'execució del procés de selecció o provisió i a la Comissió de Seguiment de les Borses de Treball, respectivament. A la vista del dictamen, l'òrgan sol·licitant proposarà a la direcció general competent en matèria de funció pública l'adopció de la resolució que siga procedent.  La sol·licitud del dictamen previst en la lletra c correspon a l'òrgan competent per a l'adopció de la mesura.

  2. En els casos no previstos en l'apartat anterior, la direcció general competent en matèria de funció pública podrà sol·licitar un dictamen de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional quan ho considere necessari.

  3. El dictamen preceptiu de la comissió haurà d'especificar motivadament, en cada cas, les causes de l'exclusió de la persona amb diversitat funcional o les mesures necessàries d'adaptació del lloc o del sistema d'avaluació.  Article 98. Règim de funcionament de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional

  El règim de funcionament de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional s'ajustarà a allò que disposen per als òrgans col·legiats les normes de procediment admnistratiu vigents.

  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Valoració dels serveis prestats amb anterioritat a la data d'integració en cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials

  Als efectes del que preveu el punt 2n de l'apartat a de l'article 39, i respecte als serveis prestats amb anterioritat a la integració en els cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials previstos en la LOGFPV, seran valorats els prestats com a personal funcionari de carrera o personal laboral fix en el grup de classificació que, d'acord amb les equivalències previstes en la disposició addicional sisena de la llei esmentada, es corresponga amb el grup o subgrup del cos, escala o agrupació professional funcionarial en què estiga classificat el lloc de treball objecte de la convocatòria.

  Així mateix a aquests efectes, quan en el marc d'un pla d'ordenació de personal s'hagen previst mesures de promoció que suposen la supressió d'un determinat col·lectiu, els serveis prestats en aquest últim es valoraran com a exercits en el superior en què s'integre el personal afectat.  Segona. Adequació de les borses existents a la nova estructura de cossos, agrupacions professionals i escales

  Després de l'entrada en vigor d'aquest decret, la direcció general competent en matèria de funció pública dictarà les resolucions corresponents d'adaptació de les borses de treball existents a la nova estructura de cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials.  Tercera. Referències al grau personal consolidat

  Totes les referències contingudes en la normativa vigent al grau personal consolidat o en procés de consolidació del personal funcionari de carrera, hauran de considerar-se referides al nivell competencial previst en aquest decret.  Quarta. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral en les adscripcions provisionals i la concessió de comissions de serveis

  En les adscripcions provisionals i la concessió de comissions de serveis es tindran en consideració les situacions que siguen al·legades i justificades fefaentment per les persones interessades, relacionades amb la problemàtica especial que presenten per a l'adequada conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i es ponderarà, si així se sol·licita, l'agrupació familiar amb les necessitats d'atenció del servei públic.  Cinquena. Mobilitat entre escales d'un mateix cos o agrupació professional funcionarial mitjançant els sistemes de provisió de llocs

  El personal funcionari podrà accedir a altres escales del seu mateix cos o agrupació professional funcionarial mitjançant els sistemes de provisió de llocs de treball previstos en aquest decret sempre que la titulació que li va servir d'accés a l'escala a què pertany figure com a requisit d'accés d'aquella a què opte.  Sisena. Extensió de l'àmbit d'aplicació del decret al personal laboral contractat amb càrrec als crèdits per a inversions

  Dins del personal laboral al qual és aplicable aquest decret es considerarà comprés el personal contractat amb càrrec als crèdits per a inversions.  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  Primera. Procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta norma

  Els processos selectius, de promoció i de provisió de llocs iniciats a l'entrada en vigor d'aquest decret continuaran regint-se per la normativa vigent en la data de publicació de la convocatòria corresponent.  Segona. Borses de treball temporal

  1. Les borses de treball temporal existents en l'actualitat continuaran mentre no es conformen les previstes en l'article 34 d'aquest decret.  Es podran mantindre les borses de treball temporal actualment vigents constituïdes en virtut dels distints instruments jurídics reguladors de la delegació de la competència de nomenament i cessament de personal temporal.

  2. Quan es tracte de procediments selectius iniciats abans de l'adaptació de la classificació dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat a la LOGFPV, podran constituir-se borses de treball temporal amb els requisits de titulació exigits en els processos esmentats.

  Tercera. Aplicació de la millora d'ocupació als nomenaments de personal funcionari interí vigents a l'entrada en vigor d'aquesta norma

  1. El personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat que a l'entrada en vigor d'aquest decret es trobe exercint en aquesta administració un lloc de treball adscrit a un cos, agrupació professional funcionarial o escala de distinta classificació professional del de pertinença mitjançant un nomenament com a personal funcionari interí, podrà sol·licitar que se li aplique el règim de nomenament provisional per millora d'ocupació, amb els efectes previstos en l'article 77 d'aquest decret. En aquest cas, no serà aplicable la reserva del lloc que, si és el cas, li correspondria.

  No obstant això, aquest personal podrà participar en el concurs de llocs del cos, agrupació professional funcionarial o escala a què pertanga, i podrà optar una sola vegada per exercir el lloc que se li adjudique o continuar amb el nomenament provisional per millora d'ocupació, amb reserva del lloc obtingut en el concurs.

  2. La sol·licitud podrà formalitzar-se davant de la direcció general competent en matèria de funció pública, en el termini de tres mesos a comptar de l'endemà de l'entrada en vigor d'aquest decret. Si s'accedeix a la sol·licitud, els efectes es produiran des de la data d'entrada en vigor d'aquest decret.

  En el cas que la sol·licitud s'efectue una vegada transcorreguts els tres mesos, els efectes seran els de la data de sol·licitud.

  3. Perquè puga accedir-se a la sol·licitud, serà condició indispensable que la persona sol·licitant estiga en possessió dels requisits de titulació per a participar en les proves selectives d'accés al cos o escala corresponent del lloc a cobrir en la data del seu nomenament.

  En el cas de les agrupacions professionals funcionarials, serà necessari el compliment dels requisits d'accés a aquestes.  Quarta. Nomenaments per millora d'ocupació

  A partir de l'entrada en vigor d'aquest decret i fins que no es constituïsquen les noves borses de treball temporal, el personal funcionari de carrera integrant de les borses de treball existents podrà ser nomenat per millora d'ocupació amb els efectes previstos en l'article 77 d'aquest decret.  Cinquena. Règim transitori de presentació de sol·licituds de participació en els concursos

  Mentre l'Administració de la Generalitat no habilite mitjans per a garantir que tot el seu personal puga presentar les sol·licituds de participació en els concursos de trasllats d'acord amb el que preveu l'article 46 d'aquest decret, aquesta via podrà establir-se com a no obligatòria en les convocatòries, que justificaran les dificultats d'accés especials als mitjans electrònics del personal dels cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials en què estiguen classificats els llocs convocats.

  Sisena. Règim aplicable al cessament del personal funcionari de carrera que haja obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra administració pública abans de l'entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa

  El que preveu l'apartat 2 de l'article 86 d'aquest decret serà aplicable als qui obtinguen un lloc de treball pel aquest procediment en una altra administració pública a partir de l'entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

  En aquest sentit, el personal funcionari de carrera que, havent obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra administració pública abans de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 15/2014, siga cessat en aquest lloc o el lloc siga objecte de supressió, continuarà en l'administració de destinació, que haurà d'assignar-li un lloc de treball del mateix cos o escala que tinga la provisió oberta a altres administracions públiques.

  Si no hi ha llocs de les característiques assenyalades en el paràgraf anterior, aquest personal podrà ser adscrit a un lloc de treball de la categoria d'entrada del mateix cos o escala, fins i tot en el cas que la seua provisió no estiga oberta a altres administracions públiques.  Setena. Complement específic

  Fins a l'aprovació del desplegament reglamentari del règim retributiu, totes les referències d'aquest decret al component d'exercici del complement del lloc de treball s'han de considerar fetes al complement específic dels llocs de treball.  Huitena. Garantia retributiva en cas de cessament en llocs de treball amb forma de provisió per lliure designació i en cas de remoció en llocs amb forma de provisió per concurs

  1. Fins que no es modifique l'actual regulació de la classificació de llocs de treball a proveir pel sistema de lliure designació continguda en la la LOGFPV, el personal funcionari de carrera que, havent exercit mitjançant qualsevol de les formes de provisió establides un lloc de treball classificat com de lliure designació durant almenys dos anys, i sent-ne titular, hi cesse i siga adscrit, de conformitat amb el que es disposa en el apartat 2 de l'article 64, a un lloc de treball el component competencial del qual siga inferior en més de dos nivells al que tinga reconegut, tindrà dret a percebre un component d'exercici del lloc de treball no inferior al 80 per 100 del que tenia assignat el lloc en què va cessar.  2. La previsió feta en l'apartat anterior serà aplicable als qui hagen cessat per una resolució motivada de remoció del seu lloc de treball com a conseqüència de la supressió o alteració del seu contingut, realitzada a través de la seua classificació, que modifique els casos que serviren de base a la convocatòria.  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  1. Es deroguen les normes següents:

  a) El Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de funció pública valenciana.

  b) El Decret 106/2005, de 3 de juny, del Consell, pel qual es desplega el procediment per a l'adaptació o el canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals.

  c) L'Ordre de 29 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Mixta d'Estudi de Discapacitats.

  2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que estableix aquest decret.  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Modificació del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'Administració del Consell

  Es modifica l'article 41 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'Administració del Consell, que queda redactat de la manera següent:

  «Article 41. Llicència per estudis

  1. La direcció general competent en matèria de funció pública podrà concedir llicències per estudis per a la realització de cursos o pràctiques directament relacionats amb les funcions del cos, escala o agrupació professional en què el personal es trobe en servei actiu.

  2. La llicència per estudis podrà ser concedida per un període no superior a dotze mesos, a sol·licitud de l'òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria. A aquesta sol·licitud haurà d'adjuntar-se:

  a) Memòria de les necessitats formatives i de millora en la qualitat i prestació del servei que justifiquen la concessió de la llicència.

  b) Memòria del curs o pràctiques a realitzar.

  c) Memòria del cost previst i la procedència dels fons destinats a finançar-lo.

  3. El curs haurà de disposar prèviament de l'informe favorable de l'òrgan competent en matèria de formació.

  4. Durant el gaudi d'aquesta llicència, es tindrà dret exclusivament a la percepció de les retribucions bàsiques.

  5. Quan finalitze el període de llicència per estudis el personal beneficiari presentarà a l'òrgan competent en matèria de formació una memòria global del treball desenvolupat, així com un certificat acadèmic dels estudis realitzats.

  La no-presentació per part de la persona beneficiària de la memòria i el certificat acadèmic corresponent implicarà l'obligació de reintegrar les retribucions percebudes.

  6. En qualsevol moment que s'observe que la persona seleccionada no compleix els requisits establits en l'apartat primer d'aquest article, li serà revocarà la llicència pel mateix òrgan que en resolgué la concessió.  7. Aquesta llicència es podrà sol·licitar cada cinc anys, sempre que s'hagen prestat en servei actiu ininterrompudament.

  8. Igualment, es concedirà aquesta llicència al personal funcionari en pràctiques que ja estiga prestant serveis remunerats en l'Administració de la Generalitat com a personal funcionari de carrera o interí durant el temps que es prolongue el curs selectiu o període de pràctiques, el qual percebrà les retribucions que corresponguen de conformitat amb la normativa vigent.

  A aquests efectes, la persona interessada haurà de sol·licitar la llicència a la direcció general competent en matèria de funció pública, aportant la documentació acreditativa corresponent.

  En aquest cas no seran aplicables les previsions dels apartats 2 a 7 del present article.»  Segona. Modificació del Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'estableixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat  U. Es modifica l'apartat 3 de l'article 18 del Decret 56/2013, que queda redactat de la manera següent:

  «3. Els llocs de treball a què es refereixen els apartats anteriors no podran ser objecte de provisió definitiva.»

  Dos. S'afig un apartat 4 a l'article 18 del Decret 56/2013, amb la redacció següent:

  «4. Per a garantir l'accés a l'ocupació pública de les persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i la seua promoció professional, es podran reservar determinats llocs de treball per a ser proveïts preferentment per persones amb aquest tipus de diversitat funcional, identificant la reserva en la classificació del lloc.

  A aquests efectes, en aquells centres de destinació en què hi haja més de deu llocs de treball d'una determinada agrupació professional funcionarial o grup professional, haurà de reservar-se'n almenys un 10 % per a ser proveïts preferentment per personal amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual.»  Tercera. Desplegament normatiu

  1. Després de l'entrada en vigor d'aquest decret s'aprovaran, si no ho hagueren sigut amb anterioritat, les normes de constitució i funcionament de les borses per a provisió temporal de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat previstes en aquest decret.

  2. Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest decret, i en particular per a establir totes les mesures que siguen necessàries amb l'objecte de fer efectiva la protecció de les dones víctimes de violència de gènere i de les persones víctimes de terrorisme, i de facilitar l'accés a l'ocupació pública de les persones amb diversitat funcional.

  3. Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública per a modificar el barem previst en l'annex d'aquest decret mitjançant una ordre.  Quarta. Entrada en vigor

  Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  València, 13 de gener de 2017  El president de la Generalitat,

  XIMO PUIG I FERRER  La consellera de Justícia, Administració Pública,

  Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques,

  GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO  ANNEX

  Barems aplicables a les mesures de mobilitat forçosa de caràcter temporal previstes en aquest decret  1. Conciliació del treball amb la vida personal i familiar (màxim 15 punts):

  Es valorarà amb 15 punts l'acreditació d'alguna de les circumstàncies següents:

  – Atenció d'un menor de dotze anys respecte del qual es tinga la custòdia o guarda legal.

  – Atenció del cònjuge, de la parella de fet legalment constituïda, d'un familiar fins al segon grau inclusivament per consanguinitat o afinitat que es trobe a càrrec seu, o de qualsevol persona que legalment es trobe sota la seua guarda o custòdia que, per raons d'edat, accident, malaltia o diversitat funcional, no puga valdre's per si mateixa.

  2. Antiguitat (màxim 10 punts):

  Es valorarà amb 0,05 punts cada mes complet de serveis en actiu en les distintes administracions públiques, fins a un màxim de 10 punts.

  3. Valencià (màxim 4 punts):

  El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 4 punts, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en què puntuarà exclusivament el nivell més alt obtingut d'acord amb l'escala següent:

  – Coneixement Oral: 1 punts.

  – Grau Elemental: 2 punts.

  – Grau Mitjà: 3 punts.

  – Llenguatge Administratiu: 3,5 punts

  – Grau Superior: 4 punts.