Val / Cas

DECRET 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

Publicat en:   DOGV núm. 7769 de 27.04.2016
Entrada en vigor :   28.04.2016
Origen disposició :   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Referència Base de Dades:   002808/2016
Número identificador:   2016/2868
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2016/04/22/48/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Última revisió 31.05.2016

 

Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

 

(DOCV núm. 7769 de 27.04.2016) Ref. 002808/2016

 

PREÀMBUL

 

L'article 51.1.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atribuïx a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en matèria laboral, assumint les facultats, competències i servicis que en este àmbit i a nivell d'execució ostenta l'Estat respecte a les relacions laborals, sense perjuí de l'alta inspecció d'este, i el foment actiu de l'ocupació.

La Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), amb la naturalesa jurídica d'organisme autònom de caràcter administratiu i configurat com a òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat.

La llei de creació estableix l'organització i la determinació de funcions i competències de l'INVASSAT per al compliment dels seus fins, i defineix, a més, la participació dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana i els principis rectors que els regulen, i es desenvolupa, d'acord amb el que disposa l'article 17 de la llei de creació, per reglament orgànic i funcional.

Els principis d'eficàcia, eficiència, economia i coordinació van posar de manifest la conveniència d'atribuir a l'INVASSAT l'exercici de les competències establides pel Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en matèria de prevenció i protecció de riscos laborals, exceptuant-ne el sector sanitari. Amb l'assignació d'aquestes competències -mitjançant el Decret 109/2013, de 26 de juliol, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i modifica el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms l'INVASSAT posa a disposició dels diferents departaments del Consell i dels organismes autònoms de la Generalitat els mitjans necessaris perquè aquests puguen complir les disposicions contingudes en la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, assumisquen les responsabilitats que en aquesta matèria els corresponen i fomenten el benestar laboral.

L'esmentat article 17 de la llei de creació de l'Institut disposa que el reglament atendrà a una estructura bàsica d'organització i establirà els serveis tècnics i administratius que es necessiten, així com la delimitació de competències i activitats que se'ls assignen per al compliment de les funcions que s'encomanen a l'Institut.

A la vista d'això que s'ha exposat, i en aplicació de l'articule 49.1.3a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, es fa necessari procedir a l'actualització del Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, organisme autònom de caràcter administratiu, creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, que desenvolupa l'estructura organitzativa de l'organisme, la distribució de competències, les funcions i el règim economicopressupostari, la funció interventora i el règim de personal.

Sobre el text del reglament que s'aprova per mitjà d'aquest decret ha emés un informe el Consell General de l'INVASSAT, de conformitat amb allò que estableix l'article 13.A.d de la llei de creació de l'INVASSAT. Així mateix, s'ha consultat la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat establida en l'article 9.1 del Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, en compliment de l'obligació de consulta prevista en l'article 33 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Per tot això, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 2/2004, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 22 d'abril de 2016,

 

DECRETE

 

TÍTOL I. Disposicions generals

 

Article 1. Naturalesa jurídica

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (d'ara en avant INVASSAT), creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, és un organisme autònom, de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

L'Institut té personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, queda adscrit a la conselleria competent en matèria de treball, sota la superior autoritat del conseller o la consellera. La seua dependència funcional recaurà en la secretaria autonòmica responsable en la dita matèria.

 

Article 2. Àmbit d'actuació

L'INVASSAT, com a òrgan cientificotècnic de l'Administració de la Generalitat, té establit el seu àmbit competencial:

Com a servei de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, exceptuant-ne el sector sanitari, assumint les competències atribuïdes als serveis de prevenció propis del sector docent i dels sectors d'administració pública i justícia, previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell.

En labors d'assessorament i assistència tècnica, estenent la seua actuació a totes les empreses i a totes les persones treballadores per compte d'altri, incloses les de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, als centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana. En aquest àmbit competencial, a més, estén la seua actuació a les cooperatives, amb les particularitats derivades de la seua normativa específica, i du a terme activitats de promoció de la prevenció de riscos laborals en relació amb les persones treballadores per compte propi.

 

Article 3. Fins i objectius

L'INVASSAT té com a fi la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana, i se li assignen, amb caràcter específic, els objectius següents:

1. Promoure, en labors d'òrgan assessor com a servei de prevenció de riscos laborals del personal propi i dels organismes autònoms, exceptuant-ne el sector sanitari, el compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat i salut en el treball basant-se en les competències atribuïdes als serveis de prevenció del sector docent i dels sectors d'administració pública i justícia, previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, ja esmentat, i fomentar, al seu torn, el benestar laboral entre el personal treballador públic i la responsabilitat social corporativa.

2. Assignar els recursos necessaris per a la correcta execució dels plans i programes que, en desplegament de les polítiques en matèria de seguretat i salut, li assignen el Consell i/o la conselleria a què estiga adscrit, actuant, preferentment, amb mitjans propis, sense perjuí de la col·laboració que puga requerir d'altres organismes o entitats públiques o privades, i del recurs a la contractació externa de conformitat amb la legislació de contractes del sector públic.

3. Vetlar per la coordinació de les actuacions que en matèria de seguretat i de salut en el treball establisca el Consell; se li encomana la direcció de les activitats inherents a la dita coordinació, així com l'elaboració de protocols, procediments o pràctiques necessàries per a l'execució del mandat amb vista al compliment dels principis d'economia, eficàcia i eficiència.

4. L'Institut es configura, en l'àmbit de la investigació, el desenvolupament i la innovació en matèries de seguretat i salut en el treball, com l'organisme de referència de l'Administració de la Generalitat.

 

Article 4. Competències

De conformitat amb l'article 5 de la seua llei de creació, en relació amb les funcions que per l'article 4 d'aquesta s'encomanen a l'Institut, tindrà les competències següents:

1. Per al desenvolupament de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, i sense perjudici que els responsables d'aquests han de vetlar pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i, en conseqüència, disposar dels mecanismes oportuns per a això, l'Institut assumirà les funcions següents:

a) Impulsarà totes les activitats preventives establides en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en les disposicions que la despleguen, dirigides al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació definit en l'article 2 d'aquest reglament, i establirà els criteris de desplegament i aplicació de tota la normativa sobre seguretat i salut laboral tendent a fomentar el benestar laboral del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en els quals radica la seua competència.

b) Promourà i impulsarà la formació en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari.

c) Assessorarà i impulsarà perquè els distints departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, exceptuant-ne el sector sanitari, adopten les mesures necessàries per a la prevenció de riscos laborals i vetlen pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball dels empleats al seu servei.

d) Impulsarà les actuacions en matèria preventiva, promovent la seua integració en el conjunt d'actuacions i decisions en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què aquest es preste.

e) Coordinarà l'actuació dels serveis de prevenció de la Generalitat.

f) El Consell podrà assignar a l'Institut aquelles altres competències no incloses en el present reglament que siguen necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat i salut en el treball, l'objectiu de les quals siga fomentar i impulsar el benestar laboral del personal al seu servei.

2. Per al desenvolupament de les competències d'assessorament cientificotècnic i de promoció de la prevenció dels riscos laborals tindrà les funcions següents:

a) Establir anualment un pla d'activitats formatives a realitzar en els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball, atenent les peculiaritats de cada una de les províncies i els nous riscos emergents.

b) Efectuar el seguiment de les activitats formatives que realitzen altres entitats i institucions, formular-hi recomanacions i prestar l'assessorament i l'assistència tècnica que li demanen aquelles.

c) Realitzar activitats i campanyes de divulgació i informació de la prevenció de caràcter general i sectorial.

d) Promoure l'establiment de vies de col·laboració i cooperació amb els agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana, així com amb altres administracions públiques, organitzacions de treballadors autònoms i de cooperatives representatives, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i salut en el treball.

e) Establir una xarxa valenciana de coneixement amb els instituts tecnològics, les universitats i els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, i integrar-se en aquelles d'àmbit estatal i internacional que puguen aportar transferències de coneixement d'aplicació pràctica a les condicions de treball de la Comunitat Valenciana.

3. Per al desenvolupament de les competències d'investigació, desenvolupament i innovació tindrà les funcions següents:

a) Impulsar la investigació en prevenció de riscos laborals, desenvolupant línies específiques en les quatre especialitats preventives: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, i medicina del treball.

b) Establir mecanismes de col·laboració amb altres centres d'investigació, públics i privats, per a la transferència de coneixements, metodologia i tècniques preventives en el camp de la seguretat i salut en el treball.

c) Mantenir i explotar les bases de dades estadístiques sobre sinistralitat laboral, sense perjudici de les competències que l'autoritat laboral tinga en cada moment en relació amb l'anàlisi i la valoració d'aquella.

d) Establir, per al desenvolupament del sistema d'investigació epidemiològica sobre danys derivats del treball, mecanismes de coordinació permanent amb l'autoritat sanitària, incloent-hi l'establiment de protocols conjunts d'actuació.

4. En l'exercici de les competències d'assistència i assessorament tècnic a les empreses i a les persones treballadores, i per a l'elaboració o reforma de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball, l'Institut tindrà les funcions següents:

a) Establir un sistema d'informació i consulta tècnica al servei de les empreses i els treballadors, als quals se'ls en podrà facilitar l'accés per mitjans telemàtics. El servei serà de caràcter gratuït i no podrà estendre's a qüestions que per les seues característiques particulars afecten l'exercici de professions col·legiades o la lliure competència entre empreses, l'activitat de les quals siga la d'assessorament o assistència tècnica.

b) Formular criteris i recomanacions de contingut tècnic i científic en matèria de seguretat i salut en el treball.

c) Elaborar informes tècnics sobre els avantprojectes de les disposicions que se sotmeten a la seua consideració.

d) Efectuar el seguiment de l'aplicació de la normativa preventiva amb vista a la detecció de necessitats d'adaptació o reforma. Es farà el seguiment de la normativa d'aplicació a col·lectius de persones treballadores especialment sensibles, dones durant l'embaràs i en període de lactància, i treball de menors.

e) Promoure tot tipus de trobades, congressos i jornades tècniques en què s'aborde l'estat d'aplicació de la tècnica i de la normativa preventiva en relació amb les condicions de treball imperants en cada moment a la Comunitat Valenciana.

5. En l'exercici de les competències de vigilància i control de la prevenció, l'Institut tindrà les funcions següents:

a) Analitzar i investigar les causes i els factors determinants dels riscos laborals, accidents de treball i malalties laborals, abordant-ne l'estudi preventiu i determinant les mesures correctores procedents, que es formularan en forma de recomanacions i, si és el cas, de requeriment.

b) Efectuar el seguiment de la gestió de la prevenció de riscos laborals que es fa en els centres i llocs de treball radicats a la Comunitat Valenciana, amb les excepcions que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 3, sense perjudici de prestar assessorament i assistència tècnica, quan així ho demanen les persones titulars, les responsables o el personal dels dits centres de treball.

c) Assistir tècnicament i assessorar les autoritats laborals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les autoritats judicials. Es prestarà en els termes requerits per aquestes, incloent-hi les actuacions de caràcter pericial.

d) Assistir tècnicament l'autoritat laboral per al seguiment i control dels registres reglamentaris, les comunicacions d'obertures i la resta d'obligacions empresarials contingudes en les disposicions en matèria de seguretat i salut en el treball.

e) Respecte dels serveis de prevenció, tant propis com concertats, així com de les entitats auditores, sense perjudici de les actuacions de les administracions públiques competents en matèria sanitària, serà òrgan al servei de l'autoritat laboral, de control i vigilància de l'activitat d'aquestes, i s'estendrà tant a la comprovació dels requisits tècnics previs a la seua autorització, si és el cas, com al desenvolupament de la seua activitat ordinària.

f) L'Institut prestarà el suport necessari amb els seus mitjans tècnics i humans per a l'execució dels plans i programes d'actuació que establisca l'autoritat laboral.

g) El Consell podrà assignar a l'Institut aquelles altres competències no incloses en el present reglament que siguen necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat i salut en el treball, amb l'objectiu d'impulsar i fomentar el benestar laboral a la Comunitat Valenciana.

6. Competències d'autoritat pública.

El personal de l'Institut al qual s'habilite per a l'exercici de funcions de comprovació amb capacitat de requeriment en matèria de prevenció de riscos laborals, amb l'abast assenyalat en l'article 9.3 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i la normativa que la desplega, tindrà la consideració d'agent de l'autoritat laboral.

 

TÍTOL II. Òrgans de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

 

CAPÍTOL I. Òrgans

 

Article 5. Composició

Els òrgans de l'INVASSAT són:

1. Òrgans de representació i direcció:

a) La Presidència.

b) La Vicepresidència.

c) La Direcció.

2. Òrgans de participació i assessorament:

a) El Consell General.

b) La Comissió Permanent.

c) Les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball.

 

CAPÍTOL II. Òrgans de representació i direcció

 

Article 6. La Presidència

1. La Presidència és l'òrgan superior de direcció i representació de l'Institut, en té la representació legal i ordinària, les seues resolucions esgoten la via administrativa i exerceix les funcions que la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, i el present reglament li encomanen.

2. Amb caràcter nat, la Presidència recau en la persona titular de la conselleria que tinga en cada moment atribuïdes les competències en matèria de treball.

3. Les funcions assignades a la Presidència seran les establides en l'article 8 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat.

 

Article 7. Delegacions de competència i de firma

1. La Presidència podrà efectuar la delegació de l'exercici de competències i la de firma en la Vicepresidència i en la Direcció de l'Institut.

2. La delegació de l'exercici de competències i, si és el cas, la seua revocació, s'efectuarà mitjançant una resolució de la Presidència de l'Institut, que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Article 8. La Vicepresidència

1. La Vicepresidència de l'Institut assumirà les funcions de la Presidència en els casos d'absència, vacant o malaltia, i aquelles que expressament li siguen delegades per la Presidència.

2. La Vicepresidència correspon, amb caràcter nat, a la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de treball.

 

Article 9. La Direcció

1. La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball ho serà al seu torn de la direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

2. La Direcció assumeix la gestió ordinària i l'execució de les competències que desenvolupa l'Institut, sota la superior autoritat de la Presidència d'aquest i amb dependència funcional de la Vicepresidència.

 

CAPÍTOL III. Òrgans de participació i assessorament

 

Article 10. El Consell General

El Consell General és l'òrgan col·legiat de participació, tripartit i paritari, de l'Administració de la Generalitat i dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana, que exerceix les funcions previstes en l'article 13 de la Llei 2/2004.

 

Article 11. La Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan col·legiat, tripartit i paritari, integrat en el Consell General i amb la composició assenyalada en l'article 14 de la Llei 2/2004.

 

Article 12. Les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball i altres comissions

1. Les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball són els òrgans col·legiats de participació i consulta, tripartits i paritaris, amb àmbit d'actuació en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València.

2. Actuaran com a òrgans d'assessorament i estudi del Consell General, i de participació amb el dit àmbit territorial, i la seua composició i règim de funcionament s'establiran en el Reglament de Règim Intern del Consell General.

3. El càrrec de vocal de les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball serà de caràcter gratuït i no produirà retribució ni dret a cap indemnització per l'assistència a les seues sessions.

4. Les comissions específiques previstes en l'article 15 de la Llei 2/2004, es constituiran en la forma en què determine el Consell General, i s'arreplegarà en l'acta de constitució, de manera succinta, el seu objecte, la composició, l'abast de les seues tasques, la duració estimada d'aquestes i el caràcter de les seues conclusions.

 

Article 13. Règim de funcionament del Consell General, de la Comissió Permanent i de les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball

1. El règim de funcionament dels òrgans de participació previstos en aquest capítol s'establirà en el Reglament de Règim Intern i de Funcionament del Consell General.

A aquest efecte, la Presidència del Consell i, si és el cas, la Vicepresidència, quan actue en nom seu, tindrà vot de qualitat en cas d'empat en les votacions que es facen.

2. El reglament esmentat serà elaborat i aprovat pel Consell General, i entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

3. Els actes del Consell General revestiran la forma de dictàmens, recomanacions i informes, i perquè siguen vàlids seran certificats per la secretaria amb el vistiplau de la Presidència o, si és el cas, de la Vicepresidència, i es traslladaran directament els seus destinataris.

4. Els actes de la Comissió Permanent són, a tots els efectes, actes del Consell General, i el seu president o presidenta actua per delegació de la Presidència del Consell General.

5. Els actes de les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball revestiran la forma d'informe al Consell General o a la Comissió Permanent, on es podran efectuar propostes o recomanacions.

No obstant això, les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball, en l'àmbit territorial de la seua província, podran formular directament observacions, que es traslladaran als seus destinataris per conducte de la Direcció del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball, i aquest donarà compte immediatament a la Comissió Permanent.

 

TÍTOL III. Estructura de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

 

Article 14. Estructura

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball s'estructura de la manera següent:

1. La Direcció, amb àmbit d'actuació en tot el territori de la Comunitat Valenciana, de la qual depenen les unitats següents:

a) Secretaria General.

b) Subdirecció Tècnica, que s' estructura en els següents serveis:

b.1 Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat.

b.2 Servei de Programes d'Actuació i Estadística.

b.3 Servei d'Assistència i Promoció.

b.4 Servei d'Organitzacions Saludables.

2. Els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València, sota la dependència funcional de la Subdirecció Tècnica, amb l'estructura següent:

Direcció del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball, que tindrà sota la seua dependència els següents serveis tècnics:

a) Servei Territorial de Prevenció de Riscos Laborals y Benestar Laboral.

b) Servei de Programes i Assistència.

 

Article 15. La Direcció

1. Per a l'exercici de les seues competències, la Direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball desenvoluparà les funcions següents:

a) De direcció:

1. Dirigir l'actuació de l'Institut.

2. Establir els instruments necessaris per a desenvolupar els plans i programes d'actuació que competeixen a l'Institut en matèria de seguretat i salut en el treball, prevenció de riscos laborals i en benestar laboral.

3. Ordenar les actuacions del personal de l'Institut.

4. Aprovar les instruccions i els criteris tècnics per al desenvolupament de les tasques encomanades al personal tècnic de l'Institut.

5. Aprovar les propostes d'especificacions tècniques que es consideren necessàries per a la seua transposició a normes preventives d'aplicació general o sectorial.

6. Proposar la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres organismes, institucions, departaments de les administracions públiques, entitats públiques i privades, centres d'investigació i empreses.

7. Proposar l'habilitació a què es refereix l'article 4.6.

b) D'assistència als òrgans de l'Institut i a les autoritats laboral i judicial, i col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social:

1. Facilitar, informar i assessorar la Presidència, Vicepresidència i el Consell General i autoritat laboral quan siga requerit per a això.

2. Informar sobre les recomanacions tècniques que formule l'Institut i dirigir els estudis i les tasques necessàries per a la seua elaboració.

3. Dirigir la informació estadística a realitzar sobre sinistralitat laboral, i traslladar-la a la Presidència i al Consell General.

4. Designar el personal que haja de prestar la col·laboració amb l'autoritat laboral o autoritats judicials.

5. Aprovar instruccions per a fer efectiva la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

6. En la seua condició de titular de la Secretaria del Consell General i de la Comissió Permanent, prestar el suport administratiu i disposar els mitjans personals i materials suficients per al seu funcionament, així com elaborar la memòria anual d'activitats de l'Institut.

c) De gestió administrativa, econòmico-pressupostària i de personal:

1. Dirigir, impulsar i controlar l'activitat econòmica, administrativa i de personal de l'Institut.

2. L'elaboració i la redacció de l'avantprojecte de pressupostos.

d) La Direcció assumirà qualssevol altres funcions que li reconega l'ordenament jurídic o que els òrgans de l'Institut li deleguen o encomanen.

 

Article 16. Secretaria General

La Secretaria General, amb rang de servei i dependència directa de la Direcció, és la unitat amb la màxima jerarquia en la gestió administrativa de l'Institut, que presta suport a la Direcció i, sota la seua autoritat, atén la totalitat dels serveis generals, amb l'exercici de les funcions següents:

a) En matèria de gestió de personal:

1. Tramitar les incidències de personal, incloses les relatives a la gestió de nòmina del personal adscrit a l'Institut i preparar les propostes de modificació de les relacions de llocs de treball i les seues actualitzacions.

2. Conservar i custodiar els expedients personals del personal empleat públic al servei de l'Institut.

3. Vetlar pel compliment de la normativa en matèria de personal i tramitar, si és procedent, els expedients disciplinaris.

b) En matèria d'assumptes generals:

1. Gestionar i supervisar els assumptes generals i les dependències comunes, així com el règim interior, manteniment d'instal·lacions, organització i coordinació del personal subaltern, i auxiliars de servei. Coordinació dels registres generals.

2. Realitzar estudis i propostes en relació amb l'organització i els assumptes generals.

3. La gestió patrimonial dels béns mobles i immobles adscrits a l'Institut i qualsevol altra funció relativa al patrimoni, sense perjudici de les competències que tinga atribuïdes la conselleria competent en aquesta matèria.

4. Elaborar informes relatius a l'activitat competencial de l'Institut.

5. La coordinació i tramitació dels recursos administratius.

6. Efectuar la coordinació, el seguiment i la supervisió dels assumptes relacionats amb els distints òrgans jurisdiccionals, en l'àmbit competencial de l'Institut.

7. Instruir els procediments de responsabilitat patrimonial.

8. Tramitar les queixes i suggeriments en l'àmbit competencial de l'Institut.

9. Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i transparència en el INVASSAT i efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació, simplificació i transparència administrativa.

10. Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de l'INVASSAT en aquestes matèries.

c) En matèria de contractació:

1. Analitzar, dissenyar, determinar i ordenar els criteris en relació amb les contractacions.

2. Estudiar, preparar, formalitzar i portar el seguiment dels expedients de contractació.

3. Tramitar la contractació derivada dels acords marc formalitzats per la Central de Compres de la Generalitat.

4. Elaborar els informes i les propostes en relació amb l'activitat contractual del departament.

d) En matèria de gestió econòmica i pressupostària:

1. Analitzar, dissenyar, determinar i ordenar els criteris en relació amb les inversions que es necessiten, necessitats de despeses de funcionament i costos de personal.

2. Portar la comptabilitat de l'Institut (pressupostària i general), custodiar els instruments físics o telemàtics que li donen suport i formular els informes sobre els aspectes comptables que se li requerisquen.

3. Controlar i efectuar el seguiment de l'execució pressupostària i les seues modificacions, així com la gestió de les despeses i els ingressos.

4. Realitzar els estudis necessaris per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos.

5. Coordinar i efectuar el seguiment de les caixes pagadores de l'Institut, així com comptabilitzar els comptes justificatius dels fons de caixa fixa gestionats pels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball.

6. Supervisar l'activitat de gestió economicopressupostària que realitzen les unitats de l'Institut.

7. Establir les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i per a l'òptima utilització dels recursos.

e) Qualsevol altra tasca que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies, i en particular coordinar tot el personal de l'Institut que exercisca funcions de gestió economicoadministrativa.

f) A més, assumeix les funcions com a Unitat d'Igualtat de l'INVASSAT amb caràcter transversal i en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Les funcions com a Unitat d'Igualtat seran:

1) Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.

2) Dur a terme el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.

3) Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

4) Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, i també analitzar l'impacte dels resultats que la seua realització ha tingut respecte del gènere.

5) Fomentar i assegurar la utilització d'un llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes que s'elaboren.

6) Assistir tècnicament en l'elaboració de la publicitat institucional que des de l'Institut es promoga, de manera que aquesta transmeta valors positius i igualitaris, evitant en tot cas estereotips de gènere.

7) Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

8) Demanar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració i també realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

9) Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat de l'Institut, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes.

10) Assessorar en l'elaboració de plans d'igualtat, col·laborar en l'avaluació d'aquests i proposar l'adopció de mesures correctores.

11) Impulsar la formació i sensibilització del personal de l'INVASSAT en relació a l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, mitjançant la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

12) Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple en l'àmbit de competències de l'INVASSAT.

13) Promoure i impulsar el desenvolupament de mesures de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que adopte la conselleria amb competències en funció pública.

 

Article 17. La Subdirecció Tècnica

1. La Subdirecció Tècnica, amb dependència directa de la Direcció, és la unitat de direcció, coordinació i supervisió dels serveis tècnics de l'Institut, com a òrgan cientificotècnic en matèria de seguretat i salut en el treball, amb el rang de subdirecció general.

La Subdirecció Tècnica tindrà les funcions següents:

a) Proposar i elaborar projectes, programes i plans d'actuació i de necessitats.

b) Prestar assistència tècnica i de gestió a la Presidència, al Consell General, a la Comissió Permanent i a la Direcció en tot el que es requerisca.

c) Estudiar aquells aspectes reglamentaris en matèria de prevenció de riscos laborals que exigisquen un desenvolupament per al seu millor compliment i control, i formular-hi les corresponents propostes d'aplicació.

d) Informar dels assumptes cientificotècnics que la Direcció haja de sotmetre a la Presidència, al Consell General i a la Comissió Permanent.

e) Ordenar, dirigir i supervisar la gestió dels serveis a càrrec seu.

f) Dissenyar i redactar la memòria anual d'activitats de l'Institut com a organisme cientificotècnic en prevenció de riscos laborals, així com la del programa d'activitats en el seu àmbit de competència.

g) Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis tècnics de l'Institut com a òrgan cientificotècnic en prevenció de riscos laborals i les que li atribuïsca la normativa vigent.

2. S'estructura en quatre serveis, en l'òrgan central, i tres centres territorials, un en cada una de les províncies de la Comunitat, d'acord amb el que disposa l'article 17 de la llei de creació, amb les funcions que s'especifiquen:

a) Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat assumeix la coordinació i supervisió dels serveis tècnics de l'Institut en l'execució de les competències de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, exceptuant-ne el sector sanitari, d'acord amb allò que s'ha previst per als serveis de prevenció propis en el Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, que desplega la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Per al desenvolupament de les seues funcions, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat comptarà amb els recursos humans i materials necessaris per a assessorar en les activitats de prevenció que garantisquen l'adequada protecció de la seguretat i la salut laboral dels empleats públics, exclòs el personal sanitari, i fomenten i impulsen el benestar laboral de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, i per a això assistirà l'administració, els dits empleats, els seus representants i els òrgans de representació especialitzada.

Entre altres, tindrà les funcions següents:

1. Les assenyalades en l'article 4.1 d'aquest reglament.

2. Les d'assessorament i suport als òrgans directius dels centres de treball de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en funció dels tipus de riscos existents en aquests i pel que fa a:

El disseny, l'aplicació i la coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.

L'avaluació inicial dels factors de riscos que puguen afectar la seguretat i la salut de les persones treballadores en els termes que preveu l'article 16 de la Llei 31/1995.

La determinació de les activitats i mesures preventives adequades i de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tendents a evitar o minimitzar els factors de risc, i l'impuls i foment de la seua implementació per part dels distints departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

La proposta de sistemes eficaços per a la prevenció de riscos laborals.

La recomanació d'activitats d'informació i formació al personal treballador públic.

La promoció de la vigilància mèdica de l'estat de la salut del personal treballador públic.

Les necessitats de prestació dels primers auxilis i documents d'autoprotecció o establiment de mesures d'emergència.

3. La planificació, coordinació i assessorament de les activitats preventives a desenvolupar pels serveis de prevenció aliens que, si és el cas, es concerten.

4. L'elaboració d'informes de danys a la salut de conformitat amb el que estableix l'article 16.3 de la Llei 31/1995 que permeta conèixer i analitzar els danys derivats del treball en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

5. L'assessorament i l'assistència en l'elaboració i el desenvolupament, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) i els centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE), de la proposta de programes de formació, per a les delegats de prevenció i les empleats públics, així com directius de centres i treballadors designats, amb l'excepció del sector sanitari.

6. Coordinar l'activitat dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball quant a les funcions que té assignades aquest servei per al desenvolupament de les seues funcions.

b) Servei de Programes d'Actuació i Estadística:

1. Elaborar, promocionar, desenvolupar i aplicar l'execució dels plans i programes, a iniciativa o a demanda de l'autoritat laboral, dirigits a la promoció de la salut laboral, a la supervisió de la gestió de la prevenció de riscos laborals i a la prevenció dels accidents de treball i malalties professionals, així com el seu control i vigilància, en coordinació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i l'autoritat sanitària.

2. Conéixer, tractar i elaborar els informes i les dades estadístiques sobre sinistralitat laboral i condicions de treball, procedint a la confecció, l'estudi i la valoració d'estadístiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la legislació. Així mateix, assessorarà i col·laborarà en el desenvolupament i la confecció de programes informàtics unificats per a l'arreplega de dades en matèria de seguretat i salut i condicions de treball.

3. Establir criteris generals sobre l'anàlisi i la investigació de les causes i els factors determinants dels accidents de treball i malalties professionals, abordant-ne l'estudi preventiu i establint, si resultara procedent, mesures correctores a través de mecanismes de coordinació i participació, amb l'autoritat sanitària.

4. Assistir tècnicament, en matèria de seguretat i salut en el treball, l'autoritat laboral, la sanitària, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les autoritats judicials.

5. Estudiar aquells aspectes reglamentaris en matèria de prevenció de riscos laborals que exigisquen un desenvolupament per al seu millor compliment i control, i formular les corresponents propostes d'aplicació i informar sobre aquelles disposicions que se sotmeten a la seua consideració.

6. Confeccionar les bases de dades i els registres necessaris en relació amb les entitats especialitzades, acreditades o autoritzades per part de l'autoritat laboral i en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, assessorant i dissenyant el programa de control i vigilància d'aquestes pel que fa a les condicions d'acreditació, autorització i control d'activitats en coordinació amb l'autoritat laboral, la sanitària i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

7. Desenvolupar, en coordinació amb l'autoritat sanitària, el sistema de vigilància epidemiològica per a investigar les malalties laborals i l'impacte de les condicions de treball en la salut de les persones treballadores.

8. Dirigir i executar les directrius i accions encomanades al Laboratori d'Ergonomia i Agents Biològics.

9. Coordinar l'activitat amb els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball quant a les funcions que té assignades.

c) Servei d'Assistència i Promoció: [1]

1. Dissenyar i planificar campanyes de promoció i sensibilització en matèria de seguretat i salut en el treball, i valorar-ne els resultats.

2. Promoure, desenvolupar i efectuar seguiment d'acords, convenis, vies i mecanismes de col·laboració, amb les organitzacions empresarials, sindicals, organitzacions de treballadors autònoms i de cooperatives, instituts tecnològics, universitats, fundacions, a fi de promocionar i desenvolupar la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i salut en el treball i el benestar laboral, coordinant una xarxa valenciana de coneixement en la matèria.

3. Dissenyar i gestionar mesures de control i supervisió d'activitats formatives que es realitzen en matèria de seguretat i salut laboral, així com subvencions i concessió d'ajudes per a la millora de les condicions de treball i del foment del benestar laboral, i valorar-ne els resultats.

4. Dissenyar, promoure i desenvolupar programes d'investigació, desenvolupament i innovació sobre equips, mètodes i tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals i de benestar laboral.

5. Gestionar el sistema d'informació i consulta tècnica en matèria de seguretat i salut laboral, al servei de les empreses i de les persones treballadores, als quals es podrà facilitar l'accés per mitjans telemàtics, a fi de formular criteris i recomanacions de contingut cientificotècnic en la matèria.

6. Promoure i coordinar, per mitjà de plans anuals a executar en els centres territorials, accions informatives i formatives en matèria de seguretat i salut en el treball.

7. Prestar assessorament i assistència tècnica a empreses, organitzacions empresarials i sindicals, així com a universitats i altres administracions.

8. Dirigir i executar les directrius i accions encomanades al Centre de Documentació i Publicacions.

9. Coordinar l'activitat dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball quant a les funcions que té assignades.

d) Servei d'Organitzacions Saludables.

Aquest servei assumeix, com a propi, la posada en marxa i implementació, al si de la Comunitat, del projecte «Empreses Saludables», i desenvoluparà els esforços d'empresaris, treballadors i la societat valenciana en el seu conjunt, per a millorar la seguretat i salut en el treball i el benestar de les persones en el lloc de treball més enllà del compliment legal en prevenció de riscos laborals.

El model a implementar per aquest servei es fonamentarà en els principis d'una bona gestió de la seguretat i salut en el treball a través d'una combinació dinàmica, simultània i complementària de la reducció dels factors de risc i el desenvolupament del benestar físic, mental i social.

Per al desenvolupament de les seues funcions, el Servei d'Organitzacions Saludables comptarà amb els recursos humans i materials necessaris per a assessorar en les activitats que li encomanen, que garantisquen la millora de la seguretat i la salut laboral i el benestar laboral; entre aquestes estan:

1. Promoure la cultura de la seguretat i salut en el treball, i l'intercanvi d'experiències empresarials a través de bones pràctiques.

2. Promoure la millora de les organitzacions i de les condicions de treball.

3. Promoure la participació activa de tots els agents que intervenen en la millora de la seguretat i la salut laboral i el benestar laboral.

4. Fomentar el desenvolupament individual tendent a millorar la cultura de la seguretat i salut en el treball al si de la societat.

5. Gestionar el reconeixement del treball de les empreses en l'àmbit de la millora de la seguretat i salut i el benestar laboral del seu personal.

6. Gestionar la seguretat i salut de les persones treballadores des d'un enfocament integral i integrat de la seguretat i la salut laboral i el benestar laboral.

7. Integrar la seguretat i salut en totes les polítiques de gestió al si de les organitzacions.

 

Article 18. Centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball

Els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball són l'expressió del principi de desconcentració de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. El seu àmbit territorial és el de la província i estenen la seua actuació als centres i llocs de treball d'aquesta, i exerceixen les competències i funcions cientificotècniques de l'Institut en el dit àmbit.

Al capdavant de cada un dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball estarà la direcció del centre, amb rang de subdirecció general, i dependència orgànica de la Direcció de l'Institut, i funcional, tant d'aquesta com de la Subdirecció Tècnica, amb les funcions següents:

1. Coordinar, controlar i impulsar el funcionament de totes les unitats cientificotècniques del centre territorial, assumint-ne la direcció immediata.

2. Coordinar el centre territorial amb els òrgans centrals de l'Institut i, en general, amb qualssevol altres òrgans i institucions d'àmbit provincial.

3. Exercir la Secretaria de la Comissió Territorial de Seguretat i Salut en el Treball, a la qual prestarà els mitjans personals i materials que necessite.

4. Totes les altres relacionades amb les competències de l'Institut en l'àmbit territorial i competencial de la seua direcció, o que, en el dit àmbit, li encomanen els òrgans directius superiors d'aquest.

 

Article 19. Estructura dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball

Els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball s'estructuren en dos serveis:

1. Servei Territorial de Prevenció de Riscos Laborals i Benestar Laboral, al qual li corresponen les funcions següents: [2]

a) Coordinar l'acció preventiva dels recursos humans i materials de la província en les matèries de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i vigilància mèdica de l'estat de salut, destinats al compliment de les obligacions que, en matèria de prevenció de riscos laborals i d'acord amb el que estableix l'article 4.1 del present reglament, es disposa amb el personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, inclosos en els sectors d'administració pública, justícia i docent.

b) Dur a terme la implementació d'activitats de foment i impuls del benestar laboral, d'acord amb les directrius dels serveis centrals.

c) Promoure i impulsar activitats d'informació i formació en matèria de seguretat i salut en el treball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, inclosos en els sectors d'administració pública, justícia i docent.

d) Promoure i impulsar activitats de vigilància mèdica i de promoció de la salut per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, inclosos en els sectors d'administració pública, justícia i docent.

e) Assessorar els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i informa-los, exclòs el sector sanitari, perquè s'adopten les mesures en matèria de prevenció de riscos laborals, s'implementen i es vetle pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball dels empleats al seu servei.

2. Servei de Programes i Assistència, a què corresponen les funcions següents:

a) Analitzar i investigar les causes i els factors determinants dels accidents de treball i malalties professionals, i abordar-ne l'estudi preventiu i determinar les mesures correctores procedents, especialment en el cas dels accidents greus, molt greus i mortals o d'especial significació, i en el de comunicació de malalties professionals.

b) Prestar la col·laboració pericial i l'assessorament tècnic necessaris a l'autoritat laboral, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, les autoritats judicials, les empreses, les persones treballadores i els agents econòmics i socials en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, d'ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball.

c) Prestar assessorament tècnic i elaborar les recomanacions sobre les condicions de treball de les persones treballadores especialment sensibles a determinats riscos laborals, protecció a la maternitat i del període de lactància, i als menors.

d) Desenvolupar les distintes activitats i el control de la seua execució i totes les altres accions que siguen necessàries per al millor compliment de la promoció i l'assessorament en relació amb la seguretat i salut en el treball.

e) Executar les accions divulgatives i formatives en aquelles qüestions d'interés en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els plans i programes d'actuació i per a la promoció de la cultura de la prevenció de riscos laborals en tots els nivells.

f) Prestar l'assistència tècnica necessària a les autoritats laborals per a la verificació del compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball.

 

Article 20. Unitat de Mediació i Intervenció Psicosocial

La Unitat de Mediació i Intervenció Psicosocial és la unitat especialitzada, dependent de Direcció del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, que tindrà per objecte:

a) Analitzar els resultats de valoració dels factors de risc psicosocial associats als llocs de treball i a les tasques/activitats pròpies d'aquests.

b) Efectuar, quan corresponga, el procés d'entrevistes personals amb les persones treballadores.

c) Liderar, si fóra procedent, el procés de mediació tendent a la resolució de conflictes d'índole personal.

d) Coordinar actuacions amb les unitats de vigilància mèdica de l'estat de salut del servei de prevenció a fi d'escometre les actuacions preceptives.

e) Proposar als òrgans responsables, mesures d'actuació i/o de resolució de conflictes.

f) Activar, quan siga procedent, protocols davant de casos d'assetjament.

 

Article 21. Centre de Documentació i Publicacions

El Centre de Documentació i Publicacions és la unitat especialitzada, dependent del Servei d'Assistència i Promoció de l'Institut que tindrà per objecte recopilar, classificar i difondre la documentació tècnica especialitzada en matèria de seguretat i salut en el treball en qualsevol suport, amb les funcions següents:

1. Preparar i proposar l'adquisició del fons bibliogràfic i documental, i gestionar-ne la utilització.

2. Recopilar i classificar la documentació tècnica en matèria de seguretat i salut en el treball en qualsevol suport.

3. Gestionar, administrar i crear bases de dades, mitjans audiovisuals i de multimèdia.

4. Mantenir la pàgina web i les xarxes socials de l'Institut.

5. Preparar i tramitar les publicacions pròpies.

6. Resoldre busques bibliogràfiques a través de bases de dades.

7. Reproduir i enviar la documentació sol·licitada.

8. Gestionar i atendre el centre (servei en sala).

9. Donar resposta a les consultes i sol·licituds bibliogràfiques per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic.

10. Elaborar els butlletins informatius i distribuir els materials de difusió d'informació.

 

Article 22. El Laboratori d'Ergonomia i Agents Biològics

El Laboratori d'Ergonomia i Agents Biològics és la unitat especialitzada, dependent de la Direcció del Servei de Programes d'Actuació i Estadística de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, que tindrà per objecte la preparació dels mètodes d'anàlisi i valoració ergonòmica dels llocs de treball, així com els riscos biològics, amb les funcions següents:

1. Elaborar els mètodes de valoració de les condicions ergonòmiques dels llocs de treball.

2. Establir controls de qualitat i validació dels mètodes i les anàlisis utilitzats.

3. Elaborar, promoure i desenvolupar mètodes i tècniques d'anàlisi i intervenció per a la millora de les condicions ergonòmiques dels llocs de treball.

4. Elaborar, promocionar, desenvolupar i executar, en col·laboració amb les unitats d'ergonomia i Agents Biològics provincials, els plans d'actuació en aquelles activitats o sectors que es considere necessària la intervenció ergonòmica.

5. Programar les activitats del laboratori i controlar la seua execució i totes altres accions que siguen necessàries per al millor compliment dels serveis que es presten tant en el camp de l'ergonomia com d'agents biològic.

6. Prestar assistència i assessorament tècnics a empreses, persones treballadores i les seues organitzacions i autoritats públiques en matèria d'avaluació de riscos ergonòmics i la seua prevenció.

7. Prestar la col·laboració pericial i l'assessorament tècnic necessaris a l'autoritat laboral, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les autoritats judicials quant a l'avaluació de riscos per factors ergonòmics i biològics.

 

TÍTOL IV. Règim jurídic, econòmic i de personal de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

 

CAPÍTOL I. Règim econòmic i pressupostari

 

Article 23. Recursos econòmics

Els recursos de l'Institut estaran constituïts per:

1. Els crèdits consignats en la Llei de Pressupostos de la Generalitat.

2. Els béns i drets que se li adscriguen pertanyents al patrimoni de la Generalitat.

3. Els que es deriven de les prestacions de serveis degudament autoritzats en l'exercici de la seua activitat investigadora, tècnica o formativa.

4. Les taxes els rendiments de les quals se li atribuïsquen en virtut de la Llei de Taxes de la Generalitat.

5. Qualsevol altre recurs que li puga atribuir Llei de la Generalitat o un decret del Consell.

L'administració dels ingressos de l'Institut correspon al seu president o presidenta, de conformitat amb el que disposa l'article 8.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Publica, del sector Instrumental i de Subvencions..

 

Article 24. Patrimoni

El patrimoni de la Generalitat que el Consell afecte per al desenvolupament dels fins i les funcions de l'Institut estarà integrat pels béns i drets que se li adscriguen, els quals conservaran la seua qualificació jurídica originària.

Els béns i drets que l'Institut adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat o persona, i per qualsevol títol, s'integraran en el patrimoni de la Generalitat afecte a l'organisme, llevat de disposició en contra del Consell.

 

CAPÍTOL II. Règim de personal

 

Article 25. Personal al servei de l'Institut

El personal al servei de l'Institut tindrà relació de caràcter funcionarial o laboral, segons corresponga, i es regularà de conformitat amb el que preveu la legislació de funció pública i règim de personal al servei de la Generalitat.

Al personal la relació del qual siga de caràcter funcionarial se li aplicarà el que preveu la legislació valenciana de funció pública.

Al personal la relació del qual siga de caràcter laboral se li aplicarà la legislació laboral, l'específica valenciana en matèria de personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i els convenis col·lectius del personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat.

 

Article 26. Especialització en matèria preventiva i habilitació de personal tècnic

La col·laboració pericial i l'assessorament tècnic a la Inspecció de Treball i Seguretat Social per part del personal funcionari públic de l'Institut, podrà dur-se a terme després de procés d'habilitació, de conformitat amb el que establix l'article 4.5 d'este Reglament i a les competències ressenyades en el RD 689/2005 de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 138/2000, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'orde social i per als expedients liquidatoris de quotes a la Seguretat Social.

Habilitació que, d'acord amb el que establix l'article 59 del Reial Decret 138/2000, recaurà necessàriament en personal subjecte al règim funcionarial dels grups A1/A2 de titulació i sector d'administració especial, de caràcter cientificotècnic de seguretat i salut, els que, a més dels requisits de titulació requerits per al seu exercici, hauran de comptar amb els requisits d'especialització tècnica que s'especifiquen en la seua classificació i que necessàriament hauran de correspondre's amb els nivells de qualificació professional establits en la normativa de prevenció de riscos laborals.

El personal funcionari a qui es conferisca la dita habilitació haurà de reunir en tot moment els requisits que exigisca la legislació vigent en la matèria i estaran subjectes al règim d'incompatibilitats que esta determine, sense perjuí del règim general d'incompatibilitats que afecta a tot el personal funcionari públic.

Els òrgans executius competents previstos en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, a petició de la persona titular de la conselleria que ostente la Presidència de l'INVASSAT, amb la proposta prèvia de la direcció de l'Institut, determinaran mitjançant una resolució a aquest efecte l'habilitació del personal tècnic de l'Institut d'acord amb els requisits establits en l'article 59 del Reial Decret 138/2000 i en la disposició addicional quinzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en la seua redacció donada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals, i a la que es referix el paràgraf següent.

Les condicions d'habilitació del personal funcionari del mateix, es durà a terme d'acord amb la legislació de la Generalitat en matèria de funció pública i amb el Reial Decret 689/2005.

Les resolucions d'habilitació expressaran el seu abast, fonament legal i reglamentari que les sustenten i àmbit temporal, territorial i funcional de les habilitacions conferides.

El esmentat personal funcionari, una vegada habilitats i per a les funcions que se'ls assigne, tindran la consideració d'agents de l'autoritat laboral, amb les atribucions que determine en cada moment la legislació vigent de prevenció de riscos laborals i l'ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

Única. Repercussió pressupostària

L'aplicació i desplegament d'aquest decret no podrà tenir cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignada a l'INVASSAT, i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials existents en aquest.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Única. Unitats administratives

Les unitats i llocs de treball de nivell administratiu continuaran subsistents i donant el suport administratiu en relació amb aquells assumptes i expedients que els corresponga per raó de la matèria, sense perjuí de la competència per a resoldre dels òrgans als quals els ha sigut atribuïda, i la seua retribució anirà a càrrec dels mateixos crèdits pressupostaris. Tot això, fins que es duguen a terme les modificacions o actuacions que hi corresponga en el marc de la vigent normativa en matèria de funció pública per a l'adequació de la nova estructura orgànica i sense perjudici que, posteriorment, siguen aprovades les relacions de llocs de treball adaptades a aquesta. Així mateix, des del moment de l'entrada en vigor del present decret, es podran produir els canvis d'adscripció d'unitats administratives que corresponga, de conformitat amb la reorganització efectuada.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Normativa derogada

Queden derogades totes les disposicions que, del mateix rang o d'un rang inferior, s'oposen al que estableix aquest decret i, en especial, el Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i es modifica el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte la seua disposició final primera.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Desenvolupament

Es faculta a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i president de l'INVASSAT per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplegament i l'execució del present decret.

 

Segona. Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

València, 22 d'abril de 2016

 

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

 

El conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

 

 [1]  Text rectificat per la Correcció d'errades publicada en el DOCV núm. 7794 de 31.05.2016. Ref. Base de dades 003788/2016.

[2]  Ibídem.