DECRET 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.Publicat en:  DOGV núm. 7215 de 17.02.2014
Número identificador:   2014/1325
Referència Base de Dades:  001442/2014
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria de Governació i Justícia
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Protecció civil Arquitectura i habitatge
  Descriptors:
    Temàtics: protecció civil, seguretat dels edificis , registre


 • DECRET 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció. [2014/1325]

  ÍNDEX  Preàmbul

  Títol I. Del Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

  Article 1. Aprovació del Catàleg.

  Article 2. Elaboració de plans d'autoprotecció.

  Article 3. Contingut dels plans d'autoprotecció.

  Article 4. Unificació de plans d'autoprotecció en un document únic.  Article 5. Presentació del pla d'autoprotecció.

  Article 6. Obligació d'elaboració del pla d'autoprotecció.

  Títol II. Del Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.

  Article 7. Adscripció del Registre.

  Article 8. Objecte.

  Article 9. Àmbit.

  Article 10. Contingut mínim.

  Article 11. Òrgan encarregat de la gestió del Registre.

  Article 12. Procediment d'inscripció.

  Article 13. Modificació de les dades del Registre.

  Article 14. Sol·licitud de cancel·lació.

  Article 15. Caràcter del registre i accés a les dades d'este.

  Article 16. Protecció de dades. Nivell de protecció.

  Disposició addicional única. No increment del gasto.

  Disposició transitòria primera. Implantació del Registre.

  Disposició transitòria segona. Classificació de les activitats ja inscrites.

  Disposició transitòria tercera. Establiments ja existents.

  Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

  Disposició final primera. Habilitació normativa.

  Disposició final segona. Entrada en vigor.

  Annex. Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana

  PREÀMBUL  En desplegament de les competències establides en l'article 49.3. 14a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i segons el que disposa l'apartat 3 de l'article 10 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, correspon al Consell aprovar el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, l'article 8 de l'esmentada llei indica que els titulars dels establiments compresos en el Catàleg hauran d'elaborar un Pla d'Autoprotecció, que haurà d'inscriure's en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció, i concertar les assegurances o altres garanties financeres equivalents necessàries per a cobrir els riscos, almenys, d'incendi i responsabilitat civil.

  D'altra banda, la Norma Bàsica d'Autoprotecció aprovada pel Reial Decret 393/2007, de 23 de març, establix els criteris que han de seguir-se per a l'elaboració dels plans d'autoprotecció per part dels titulars de les activitats contingudes en el Catàleg d'Activitats que figura en l'annex I de l'esmentada Norma.

  En compliment del que establix l'article 5 del reial decret esmentat, es va crear, per mitjà del Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell, el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció, on han d'inscriure's les dades més rellevants per a la protecció civil de les activitats relacionades en l'annex I de l'esmentada Norma.

  Després d'estos anys d'aplicació del Registre, es fa necessària la modificació d'algun dels seus aspectes per a facilitar el procediment d'inscripció i ampliar el Catàleg a altres activitats amb risc no contingudes en el Catàleg que figura en l'annex I de la Norma Bàsica.

  Per este motiu, en l'annex del present decret es detalla el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana. Per a l'elaboració d'este Catàleg s'ha pres com a referència el Catàleg que figura en l'annex I de la Norma Bàsica, al qual complementa.

  En virtut de l'anterior, amb informe previ de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Governació i Justícia, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 14 de febrer de 2014,

  DECRETE  TÍTOL I

  Del Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana  Article 1. Aprovació del Catàleg

  S'aprova el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana, que s'inclou en l'annex d'este decret.  Article 2. Elaboració de plans d'autoprotecció

  1. Els centres, establiments i dependències previstes en el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana hauran d'elaborar el seu Pla d'Autoprotecció i presentar, per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció, la informació establida en l'article 10 del present decret.

  2. El termini per a l'elaboració del mencionat Pla, per a aquells establiments que no estan afectats per la Norma Bàsica d'Autoprotecció i sí que ho estan per este decret, serà d'un any des de l'entrada en vigor del present decret.  Article 3. Contingut dels plans d'autoprotecció

  Els plans d'autoprotecció que elaboren els centres, establiments i dependències previstes en el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana hauran d'elaborar-se d'acord amb el que establix la Norma Bàsica d'Autoprotecció aprovada per mitjà del Reial Decret 393/2007, de 23 de març.  Article 4. Unificació dels plans d'autoprotecció en un document únic  1. En aquells casos en què una determinada activitat estiga integrada per unes quantes instal·lacions de les citades en el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana, els plans d'autoprotecció que s'hagen d'efectuar per a cada una d'estes instal·lacions hauran de refondre's en un únic document, de manera que s'analitze d'una forma global tota l'activitat, s'eviten duplicitats i s'unifiquen aquells capítols que tinguen els mateixos continguts i aquells procediments, com els d'implantació i manteniment de l'operativitat, que tinguen aspectes comuns.  2. En estos casos, els titulars dels establiments només hauran de presentar davant del Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció una única sol·licitud d'inscripció, que aglutinarà tota la informació rellevant del Pla d'Autoprotecció global de la instal·lació.  Article 5. Presentació del Pla d'Autoprotecció

  1. Els plans d'autoprotecció hauran de presentar-se a l'ajuntament on estiga ubicada l'activitat, així com al departament de l'administració pública que concedisca la llicència, permís o autorització necessària per al començament d'esta.

  2. El departament competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències de la Generalitat podrà requerir, en aquells casos en què ho considere necessari, la remissió d'una còpia del Pla d'Autoprotecció elaborat.  Article 6. Obligació d'elaboració del Pla d'Autoprotecció

  Si una determinada activitat no prevista en el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana, pel lloc on estiga ubicada, tinguera un nivell de risc sensible, l'òrgan que concedix la llicència, permís o autorització, l'ajuntament o el departament competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències de la Generalitat, podran requerir, al titular de l'activitat sotmesa al risc, l'elaboració d'un Pla d'Autoprotecció.  TÍTOL II

  Del Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció  article 7. Adscripció del Registre

  El Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.  Article 8. Objecte

  1. El Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció té per objecte la inscripció de certes dades que són rellevants per a la protecció civil i que figuren en els plans d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències previstes en el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana, o d'aquelles activitats per a les quals s'haja requerit l'elaboració del Pla d'Autoprotecció segons el que establix l'article 6.  2. En el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció també es podran inscriure les dades d'aquells altres establiments no previstos en el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana però que disposen d'un Pla d'Autoprotecció elaborat a este efecte.

  Article 9. Àmbit

  El Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció comprendrà l'àmbit de les tres províncies que integren la Comunitat Valenciana.  Article 10. Contingut mínim

  El contingut mínim de l'assentament d'inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció serà el següent:

  1. Dades generals:

  a) Nom de l'establiment.

  b) Adreça, codi postal, població i província.

  c) Telèfon, fax i correu electrònic.

  d) Epígraf de l'activitat segons el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

  e) Data de la llicència d'activitat i data de presentació del pla en l'ajuntament.

  f) Capacitat o aforament i nombre d'empleats.

  g) Descripció de l'activitat exercida en l'establiment.

  h) Altres activitats o usos que convisquen en la mateixa edificació i/o recinte.

  i) Dades del titular (nom, adreça, codi postal, població, província, telèfon i correu electrònic).

  2. Dades estructurals:

  a) Nombre d'edificis que integren l'activitat i que estan distribuïts en un mateix recinte.

  b) Tipus d'estructura constructiva.

  c) Nombre de plantes sobre i davall rasant.

  d) Alçada de l'edifici.

  e) Nombre d'eixides a l'exterior.

  f) Superfície total.

  g) Nombre d'escales interiors.

  h) Nombre d'escales exteriors.

  i) Sectorització d'incendis.

  j) Ubicació de claus de tall de subministraments energètics.

  3. Dades de l'entorn i accessibilitat:

  a) Descripció de l'entorn.

  b) Elements vulnerables existents en l'entorn (centres sanitaris, centres educatius, establiments d'ús residencial i altres establiments de pública concurrència, paratges naturals, importants vies de comunicació, etc.).

  c) Descripció dels accessos a l'establiment.

  d) Altres característiques d'accessibilitat a l'establiment d'interés per als recursos de bombers (fatxades accessibles, amplària de vies, ubicació d'hidrants, etc.).

  4. Focus de perill i elements vulnerables:

  a) Tipus de risc més significatius que emanen o es presenten en l'establiment.

  b) Productes perillosos que s'emmagatzemen i/o processen en l'establiment (nom, tipus i quantitat).

  c) Elements vulnerables presents en l'interior de l'establiment.

  5. Descripció de les instal·lacions tècniques de protecció contra incendis:

  Este apartat contindrà una descripció de les instal·lacions tècniques de protecció contra incendis (detecció i alarma d'incendis, polsadors, extintors, boques d'incendi equipades, hidrants, columna seca, xarxa d'extinció automàtica d'incendis, enllumenats, senyalització, grups electrògens, equips de bombament, aljubs o depòsits d'aigua, etc.).  6. Plànols.

  Les dades arreplegades anteriorment quedaran plasmats gràficament per mitjà de plànols amb la corresponent escala i simbologia. Com a mínim, hauran de presentar-se en el Registre els plànols següents:

  a) Plànol d'ubicació i entorn de l'establiment.

  b) Plànol de descripció d'accessos a l'establiment.

  c) Plànols dels focus de perill i els elements vulnerables.

  d) Plànols de les instal·lacions tècniques de protecció contra incendis.

  f) Plànols dels itineraris d'evacuació, eixides d'emergència i punts de concentració.

  Cada un d'estos plànols es presentarà en document individual i format PDF.

  7. Dades complementàries.

  En funció de la complexitat de l'establiment, o en aquells casos en què estos generen o estiguen afectats per un nivell de risc rellevant, l'òrgan encarregat de la gestió del Registre podrà requerir a l'interessat la presentació d'informació complementària.  Article 11. Òrgan encarregat de la gestió del Registre

  1. L'òrgan encarregat de la gestió del Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció serà la direcció general competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

  2. La tramitació de les sol·licituds d'inscripció es realitzarà per personal funcionari que depenga de l'òrgan directiu esmentat.  Article 12. Procediment d'inscripció

  1. Els titulars de qualsevol activitat de les previstes en el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana o els directors, en els casos dels centres educatius, hauran de sol·licitar la inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció amb caràcter previ a l'inici d'esta.

  2. Per a facilitar i agilitzar la tramitació de les sol·licituds d'inscripció, estes es realitzaran de forma telemàtica. La tramitació telemàtica de les sol·licituds permetrà als usuaris remetre les dades que figuren en l'article 10 i els plànols en format PDF. En aquells casos en què l'usuari no puga omplir la documentació de forma telemàtica, podrà remetre les dades necessàries per a la inscripció en el Registre a l'òrgan encarregat de la seua gestió per escrit. En este últim cas, serà necessari que tota la documentació s'aporte també en suport informàtic (CD amb documents en text i planimetria en format PDF).  3. Tramitada la sol·licitud de forma telemàtica per l'interessat, l'òrgan competent en la gestió del Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció procedirà a revisar que s'han omplit totes les dades indicades en l'article 10 per part de l'interessat en el formulari telemàtic. En aquells casos en què la documentació s'haja rebut per escrit, les dades facilitades en suport informàtic, després de ser revisades, seran traslladades a les aplicacions del Registre per part del personal funcionari encarregat de la seua gestió.

  4. Una vegada revisada la documentació aportada pel titular de l'establiment, si esta no és completa o d'apreciar-se defectes esmenables, es requerirà l'interessat perquè esmene les mencionades deficiències en el termini de deu dies a partir de la recepció de la notificació.

  5. En funció de la complexitat de l'establiment, o en aquells casos en què presente un nivell de risc especial, l'òrgan encarregat de la gestió del Registre podrà requerir a l'interessat la presentació de la informació complementària indicada en l'apartat 7 de l'article 10.  6. En el cas que siga necessari efectuar notificacions al titular, estes s'efectuaran segons allò que s'ha indicat en l'article 59.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

  7. L'òrgan encarregat de la gestió del Registre dictarà una resolució d'inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció en el termini màxim de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud. El termini anterior podrà suspendre's en el cas que siga necessari completar la informació continguda en l'expedient i s'ampliarà este durant el temps que dure la suspensió. La resolució podrà tindre dos sentits: estimatòria i desestimatòria. En el primer cas, s'indicarà el número de referència assignat en el Registre i, en el segon cas, els motius pels quals no s'ha registrat el Pla.  Article 13. Modificació de les dades del Registre

  1. Quan es produïsquen modificacions en els establiments registrats i estes puguen afectar les dades que figuren en l'assentament d'inscripció del Pla d'Autoprotecció de l'establiment, el seu titular remetrà la informació necessària a l'òrgan encarregat de la gestió del Registre.  2. Per a la comunicació de les mencionades modificacions per part de l'interessat se seguirà el mateix procediment que l'indicat en l'article 12.

  3. Per a la incorporació de les dites modificacions al Registre i la comunicació de la resolució a l'interessat se seguirà el mateix procediment que l'indicat en l'article 12.  Article 14. Sol·licitud de cancel·lació

  1. En aquells casos en què cesse l'activitat d'un establiment el Pla d'Autoprotecció del qual haja sigut inscrit en el Registre, el responsable de l'establiment estarà obligat a sol·licitar la cancel·lació de l'assentament en el termini màxim de 30 dies des del cessament de l'activitat.

  2. Una vegada sol·licitada la cancel·lació en el Registre, el titular de l'òrgan directiu competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències dictarà resolució en què ordenarà la cancel·lació de l'assentament d'inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció, que notificarà a continuació al responsable de l'establiment.  Article 15. Caràcter del Registre i accés a les dades d'este

  1. El Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció és un instrument per al coneixement dels plans d'autoprotecció per part dels servicis essencials i complementaris d'intervenció en emergències previstos en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

  2. El dret d'accés al Registre es regirà pel que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  Article 16. Protecció de dades. Nivell de protecció

  En relació amb les dades de caràcter personal que s'emmagatzemaran en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  DISPOSICIÓ ADDICIONAL  Única. No increment del gasto

  L'aplicació del que disposa este decret no implicarà increment de gasto en el pressupost de la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, i s'atendrà qualsevol obligació amb la hisenda de la Generalitat a càrrec dels mitjans materials i personals previstos en el pressupost de la dita conselleria.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  Primera. Implantació del Registre

  En els sis mesos següents a l'entrada en vigor del present decret, es desenrotllarà l'entorn telemàtic que permetrà els titulars dels establiments la presentació de les sol·licituds d'inscripció. Mentres este entorn telemàtic no estiga operatiu, les sol·licituds d'inscripció es realitzaran per escrit i se n'aportarà una còpia en suport informàtic (CD amb documents en text i planimetria en format PDF).  Segona. Classificació de les activitats ja inscrites

  El departament competent en la gestió del Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció revisarà la classificació de totes les activitats ja inscrites en el Registre i les adequarà a la nova classificació establida en el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

  Tercera. Establiments ja existents

  Els establiments ja existents a l'entrada en vigor del present decret que no estigueren ja inscrits en el Registre hauran de formalitzar-ne la inscripció en el termini de dos anys.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  1. Queda derogat el Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell, pel qual es va crear el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.

  2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposen al que disposa el present decret.

  DISPOSICIÓ FINAL  Primera. Habilitació normativa

  Es faculta la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a el desplegament d'este decret.  Segona. Entrada en vigor

  Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  València, 14 de febrer de 2014  El president de la Generalitat,

  ALBERTO FABRA PART  El conseller de Governació i Justícia,

  SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ  ANNEX

  Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana  1. Activitats industrials, d'emmagatzematge i d'investigació:

  1.A. Establiments en què intervenen substàncies perilloses:

  1.A.1. Establiments afectats pel llindar superior del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol. Aquells en què estan presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de les parts 1 i 2 de l'annex 1 del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, i el Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, que el modifica, pel qual es van aprovar mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.  1.A.2. Establiments afectats pel llindar inferior del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol. Aquells en què estan presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 2 (sense superar els valors de la columna 3) de les parts 1 i 2 de l'annex 1 del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, i el Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, que el modifica, pel qual es van aprovar mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

  1.A.3. Establiments amb una càrrega de foc ponderada i corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m² o 13.600 MJ/m², (risc intrínsec alt 8, segons la taula 1.3 de l'annex I del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials).

  1.A.4. Establiments en què estiguen presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors al 60 % de les especificades en la columna 2 de les parts 1 i 2 de l'annex 1 del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, modificat pel Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, pel qual es van aprovar mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.  1.B. Les activitats d'emmagatzematge de productes químics acollides a les instruccions tècniques complementàries i en les quantitats següents:

  ITC APQ-1 (emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles), de capacitat major a 200 m³.

  ITC APQ-2 (emmagatzematge d'òxid d'etilé), de capacitat major a 1 t.

  ITC APQ-3 (emmagatzematge de clor), de capacitat major a 4 t.

  ITC APQ-4 (emmagatzematge d'amoníac anhidre), de capacitat major a 3 t.

  ITC APQ-5 (emmagatzematge i utilització de botelles i bidons de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió), de categoria 4 o 5.  ITC APQ-6 (emmagatzematge de líquids corrosius), de capacitat major a 500 m³.

  ITC APQ-7 (emmagatzematge de líquids tòxics), de capacitat major a 200 m³.

  ITC APQ-8 (emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic, amb alt contingut en nitrogen), de capacitat major a 200 t.

  1.C. Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC IP-02, IP-03 i IP-04 amb més de 500 m³.

  1.D. Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer grup quan superen les quantitats totals usades en 3 t.

  1.E. Establiments en què intervenen explosius: aquells regulats en l'Orde/Pre/252/2006, de 6 de febrer, per la qual es va actualitzar la Instrucció Tècnica Complementària número 10 sobre prevenció d'accidents greus del Reglament d'Explosius, aprovat pel Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer.

  1.F. Activitats de gestió de residus perillosos: aquelles activitats d'arreplega, emmagatzematge, valorització o eliminació de residus perillosos, d'acord amb el que establix la Llei 22/2011, de 18 de juliol, de residus i sòls contaminats

  1.G. Explotacions i indústries relacionades amb la mineria: aquelles regulades pel Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera i per les seues instruccions tècniques complementàries.

  1.H. Instal·lacions d'utilització confinada d'organismes modificats genèticament: les classificades com a activitats de risc alt (tipus 4) en el Reial Decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual es va aprovar el Reglament General per al desplegament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'establix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'organismes modificats genèticament.

  1.I. Instal·lacions per a l'obtenció, transformació, tractament, emmagatzematge i distribució de substàncies o matèries biològiques perilloses: les instal·lacions que continguen agents biològics del grup 4, determinats en el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

  2. Activitats d'infraestructures de transport:

  2.A. Túnels:

  2.A.1. Túnels de carretera: RD 635/2006, de 26 de maig, sobre requisits mínims de seguretat en els túnels de carreteres de l'Estat.  Túnels de carretera amb més de 1.000 metres de longitud.

  Túnels entre 500 i 1.000 metres de longitud amb una IMD superior a 2.000 vehicles/dia.

  Conjunt de túnels, amb longitud total superior a 1.000 m, que formen part de la mateixa via i que estiguen separats entre si per una distància inferior a 500 m.

  2.A.2. Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m.

  2.B Ports:

  2.B.1. Els ports d'interés general amb ús comercial i els seus usos complementaris o auxiliars definits en la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de Règim Econòmic i de Prestació de Servicis dels Ports d'Interés General.

  2.B.2. Resta de ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguen d'interés general.

  2.C. Aeroports, aeròdroms i la resta d'instal·lacions aeroportuàries: aquells regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria, i per la normativa internacional (normes i recomanacions de l'Organització de l'Aviació Civil Internacional –OACI) i nacional de la Direcció General d'Aviació Civil aplicable.

  2.D. Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una capacitat o aforament igual o superior a 1.500 persones.

  2.E. Línies ferroviàries:

  2.E.1. Línies ferroviàries: xarxa convencional i d'alta velocitat.

  2.E.2. Línies ferroviàries metropolitanes: metro i tramvia.

  2.F Autopistes de peatge

  2.G. Àrees d'estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

  2.H. Conductes que transporten mercaderies perilloses: oleoductes i gasoductes. Per al cas dels gasoductes, s'inclouen les conduccions que transporten gas natural per damunt de 16 bar.

  3. Activitats i infraestructures energètiques:

  3.A. Instal·lacions nuclears i radioactives: les regulades pel Reial Decret 35/2008, de 18 de gener, pel qual es va modificar el Reglament sobre Instal·lacions Nuclears i Radioactives, aprovat pel Reial Decret 1836/1999, de 3 de desembre.

  3.B. Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments): les classificades com a categories A i B en l'Orde, de 12 de març de 1996, per la qual es va aprovar el Reglament Tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments, així com en la Resolució, de 31 de gener de 1995, per la qual es va disposar la publicació de l'Acord del Consell de Ministres pel qual es va aprovar la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant del Risc d'Inundacions.

  3.C. Centres o instal·lacions destinats a la producció d'energia elèctrica: els de potència nominal igual o superior a 300 MW.

  3.D. Instal·lacions de generació i transformació d'energia elèctrica en alta tensió.

  4. Activitats sanitàries:

  4.A. Establiments d'usos sanitaris en què es presten cures mèdiques en règim d'hospitalització i/o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat igual o superior a 200 llits.

  4.B. Qualsevol altre establiment d'ús sanitari que dispose d'una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m o tinga una capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.

  5. Activitats docents:

  5.A. Establiments d'ús docent especialment destinats a persones que no puguen realitzar una evacuació pels propis mitjans, com:  Persones discapacitades físiques o psíquiques (centres d'educació especial).

  Xiquets menors de 3 anys (escoles infantils de primer cicle).

  5.B. Qualsevol altre establiment d'ús docent sempre que tinga una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m, o d'una capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.

  6. Activitats residencials públiques i d'allotjament:

  6.A. Residències i centres de dia: establiments en què s'exercixen activitats de residència o centres de dia destinats a ancians, discapacitats físics o psíquics, o aquells en què habitualment hi hagen ocupants que no puguen realitzar una evacuació pels propis mitjans i que tinguen una capacitat igual o superior a 100 persones.  6.B. Hotels, hostals, pensions, albergs, cases rurals i, en general, qualsevol establiment en què s'exercisca activitats de residència o alberg, que tinguen una capacitat igual o superior a 100 persones.  6.C. Càmpings amb una capacitat igual o superior a 1.000 persones.

  6.D. Qualsevol altre establiment d'ús residencial públic sempre que dispose d'una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m o d'una capacitat igual o superior a 1.000 persones.

  7. Activitats d'espectacles públics, recreatives i esportives: llocs, recintes i instal·lacions en què se celebren els esdeveniments regulats per la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, així com llocs, recintes i instal·lacions en què se celebren activitats esportives, sempre que complisquen les característiques següents:

  7.A. En espais tancats: teatres, auditoris, sales de congressos, cines, discoteques, sales de festa, museus, etc. que tinguen una capacitat o aforament igual o superior a 1.000 persones, una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m o una superfície útil igual o superior a 5.000 m².

  7.B. Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.500 persones.

  7.C. Aire lliure perímetre tancat: activitats que es desenrotllen a l'aire lliure en espais definits per un perímetre tancat, amb control o sense d'accés i que tinguen previst un nombre d'assistents igual o superior a 10.000 persones.

  7.D. Aire lliure perímetre obert: activitats que es desenrotllen a l'aire lliure en espais oberts amb perímetre no tancat, i en què s'haja previst un nombre d'assistents igual o superior a 20.000 persones.  8. Altres activitats:

  8.A Activitats comercials: llocs on s'exercixen activitats comercials que tinguen una capacitat o aforament igual o superior a 1.000 persones o una superfície útil igual o superior a 5.000 m², o una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m.

  8.B. Garatges: activitats dedicades a l'estacionament de vehicles amb una capacitat igual o superior a 200 places o una superfície útil igual o superior a 2.500 m² i que es desenrotllen en l'interior d'un edifici o en un altre tipus d'espai confinat.

  8.C. Tots aquells edificis que incloguen activitats administratives, de prestació de servicis o de qualsevol altre tipus, que tinguen una capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones o una superfície útil igual o superior a 10.000 m² o una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m.