DECRET 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el TreballPublicat en:  DOGV núm. 7078 de 30.07.2013
Número identificador:   2013/7979
Referència Base de Dades:  007381/2013
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 31.07.2013
  Data de fi de vigència: 28.04.2016
  Aquesta disposició afecta:
    Deroga:
    Desenvolupa o complementa:
    Modifica:
  Aquesta disposició està afectada per:
    Derogada per:
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Entitats i empreses de la Generalitat Funció pública Educació Ocupació i formació professional Organització de l'administració
  Descriptors:
    Temàtics: reglament intern, seguretat en el treball, institució pública, salut pública, funcionari, personal docent, personal de l'Administració de justícia , Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, òrgan col.legiat, relació de llocs de treball, cossos de l'Administració de Justícia, cossos docents no universitaris, personal de la Generalitat


 • DECRET 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i es modifica el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms. [2013/7979]

  ÍNDEX  Preàmbul

  Títol I: Disposicions generals

  Article 1. Naturalesa jurídica

  Article 2. Àmbit d'actuació

  Article 3. Fins

  Article 4. Competències

  Títol II: Òrgans de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

  Capítol I. Òrgans

  Article 5. Composició

  Capítol II. Òrgans de representació i direcció

  Article 6. La Presidència

  Article 7. Funcions de la Presidència

  Article 8. Delegacions de competència i de firma

  Article 9. La Vicepresidència

  Article 10. La Direcció

  Capítol III: Òrgans de Participació i Assessorament

  Article 11. El Consell General

  Article 12. La Comissió Permanent

  Article 13. Les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball i altres comissions

  Article 14. Règim de funcionament del Consell General, de la Comissió Permanent i de les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Títol III: Estructura de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

  Article 15. Estructura

  Article 16. La Direcció

  Article 17. La Subdirecció Tècnica

  Article 18. Centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Article 19. Estructura dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Article 20. El Centre de Documentació i Publicacions

  Article 21. El Laboratori d'Ergonomia i Agents Biològics

  Títol IV: Règim Jurídic, Econòmic i de Personal de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

  Capítol I. Règim econòmic i pressupostari, funció interventora i assessorament jurídic

  Article 22. Recursos econòmics

  Article 23. Patrimoni

  Capítol II. Règim de personal

  Article 24. Personal al servici de l'Institut

  Article 25. Especialització en matèria preventiva i habilitació de personal tècnic

  Disposició addicional primera. Habilitacions i modificacions pressupostàries

  Disposició addicional segona. Repercussió pressupostària

  Disposició transitòria primera. Relació jurídica del personal

  Disposició transitòria segona. Personal d'altres administracions públiques

  Disposició transitòria tercera. Règim transitori de les unitats i llocs de treball de nivell administratiu

  Disposició derogatòria única. Derogació normativa

  Disposició final primera. Modificació del Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels servicis de prevenció de riscos laborals en l'ambit de l'Adminstració de la Generalitat i els seus organismes autònoms

  Disposició final segona. Fitxer de dades de caràcter personal

  Disposició final tercera. Entrada en vigor

  Annex: llocs de treball de l'invassat  PREÁMBUL  La Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, (INVASSAT), amb la naturalesa jurídica d'organisme autònom de caràcter administratiu i configurat com a òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat.

  Seguint el preàmbul de la llei de creació, els seus antecedents es basen en el marc de l'execució de la legislació laboral de l'Estat, en el de la concertació amb els agents econòmics i socials de la Comunitat Valenciana, l'exponent dels quals és el Pacte Valencià per al Creixement i l'Ocupació (PAVACE), i en l'àmbit de la potestat d'autoorganització de la Generalitat.

  La creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball responia a un doble plantejament: d'una banda, amb la creació de l'organisme es pretenia donar resposta a la necessitat de modernitzar i racionalitzar les estructures preventives de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, i per una altra, escometre les noves funcions que la reforma de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals atribuïa a les administracions públiques.

  La Llei d'Estatut del Treball Autònom (LETA) indica que les administracions públiques han d'assumir un paper actiu en la prevenció de riscos laborals dels treballadors autònoms, cosa que està en consonància amb l'article 2 de la llei de creació de l'INVASSAT, que indica, com a àmbit d'actuació de l'INVASSAT, la realització d'activitats de promoció de la prevenció de riscos laborals en relació amb els treballadors per compte propi.

  La llei de creació establix una regulació detallada de l'INVASSAT, en definix les funcions, la participació dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana i els principis rectors de l'organització i estructura, i disposa en l'article 17 el desenrotllament d'esta última per un reglament orgànic i funcional.

  Els principis d'eficàcia, economia i coordinació han posat de manifest la conveniència d'atribuir a l'INVASSAT l'exercici de les competències establides pel Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en matèria de prevenció i protecció de riscos laborals, i exceptua el sector sanitari.

  Amb l'assignació d'estes competències, l'INVASSAT ha de posar a disposició dels diferents departaments del Consell i dels organismes autònoms de la Generalitat tots els mitjans necessaris perquè estos puguen complir les disposicions contingudes en la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i assumisquen les responsabilitats que en esta matèria els corresponen.

  L'esmentat article 17 de la llei de creació de l'Institut disposa que el reglament atendrà una estructura bàsica d'organització i establirà els servicis tècnics i administratius que calga, així com la delimitació de competències i activitats per al compliment de les seues funcions.  A la vista d'este mandat legal, el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball desplega l'estructura organitzativa de l'organisme, la distribució de competències, funcions i el seu règim economicopressupostari, la funció interventora i el règim de personal.

  El títol I conté les disposicions relatives a la seua naturalesa jurídica, àmbit d'actuació, fins, competències que assumix i funcions que realitzarà l'organisme, arreplegant l'habilitació dels funcionaris tècnics com a agents de l'autoritat laboral, funció que respondria a les previstes en l'article 4 de la llei de creació i que ve referendada per la reforma operada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, que va introduir determinades modificacions en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Amb això es pretén optimitzar els recursos preventius amb què compten les administracions públiques, fonamentalment amb l'assignació de noves funcions al personal tècnic de les comunitats autònomes, i els dota d'autoritat pública i amb funcions comprovadores amb la presumpció de certesa. Inclou les competències de prevenció de riscos laborals per al personal al servici de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

  El títol II desplega els òrgans de representació i direcció establits per la llei, i no entra en la regulació detallada dels òrgans col·legiats, que es desplegaran per mitjà del seu propi reglament de règim intern.  El títol III desplega l'estructura administrativa de l'Institut de conformitat amb l'estructura bàsica que la mateixa llei de creació establix, constituïda per un òrgan central amb competència i àmbit d'actuació a tota la Comunitat Valenciana, i un centre territorial de Seguretat i Salut en el Treball en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València.

  El títol IV, referit al règim jurídic, economicopressupostari i de personal, culmina el marc normatiu pel qual es regix el funcionament de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, i que té, en el marc de la legislació d'aplicació a l'Administració de la Generalitat, les peculiaritats que esta establix per als organismes autònoms de caràcter administratiu.

  Es modifica, en la disposició final primera, el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, a fi d'adaptar-lo a les noves competències de l'INVASSAT.

  Finalment, en la disposició final segona s'assigna a l'INVASSAT el fitxer de dades de caràcter personal denominat Prevenció de Riscos Laborals, creat per l'Orde de 25 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació.

  El text del reglament que s'aprova per mitjà d'este decret ha sigut informat pel Consell General, de conformitat amb el que establix l'article 13.A.d de la llei de creació de l'INVASSAT.

  D'altra banda, s'ha consultat la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat establida en l'article 9.1 del Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, en compliment de l'obligació de consulta prevista en l'article 33 la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  A la vista del que s'ha mencionat anteriorment, es fa necessari procedir a l'actualització del Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat.

  Per tot això, a proposta del conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 de juliol de 2013,  DECRETE  TÍTOL I

  Disposicions generals  Article 1. Naturalesa jurídica

  L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, és un organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.  L'Institut té personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i queda adscrit a la conselleria competent en matèria de treball, sota la superior autoritat del conseller o consellera. Dependrà funcionalment de la secretaria autonòmica responsable en esta matèria.  Article 2. Àmbit d'actuació

  L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball estén la seua actuació a totes les empreses i a totes les persones treballadores per compte d'altri, incloses l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en els seus centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, estén la seua actuació a les cooperatives, amb les particularitats derivades de la seua normativa específica, i durà a terme activitats de promoció de la prevenció de riscos laborals en relació amb els treballadors autònoms.  L'INVASSAT assumix les competències atribuïdes als servicis de prevenció propis de la Generalitat del sector docent i dels sectors d'administració pública i justícia, previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell.

  Este decret serà aplicable a tots els empleats públics, excepte els del sector sanitari, que amb qualsevol tipus de relació jurídica presten els seus servicis en els centres de treball de l'Administració de la Generalitat i en els organismes autònoms de la Generalitat.  Article 3. Fins

  L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball té com a fi la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana, i se li assignen amb caràcter específic els objectius següents:  1. Establirà la necessària planificació per a la correcta execució dels plans i programes que se li assignen, actuant preferentment amb els seus propis mitjans, sense perjuí de la col·laboració que puga requerir d'altres organismes o entitats, i del recurs a la contractació externa de conformitat a la legislació de contractes del sector públic.

  2. En el marc de les seues funcions vetlarà per la coordinació de les actuacions que en matèria de seguretat i de salut en el treball establisca el Consell, encomanant-li la direcció de les activitats inherents a esta coordinació, així com l'elaboració de les instruccions i recomanacions necessàries amb vista al compliment dels principis d'economia, eficàcia i eficiència.

  3. L'Institut es configura, en l'àmbit de la investigació, desenrotllament i innovació en matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals i amb la seguretat i salut en el treball, com l'organisme de referència de la Comunitat Valenciana.  Article 4. Competències

  De conformitat amb l'article 5 de la seua llei de creació, en relació amb les funcions que per l'article 4 d'esta s'encomanen a l'Institut, tindrà les competències següents:

  1. Per al desenrotllament de les competències de promoció de la prevenció dels riscos laborals tindrà les funcions següents:

  a) Establir anualment un pla d'activitats formatives a realitzar en els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball, atenent a les peculiaritats de cada una de les províncies i als nous riscos emergents.  b) Efectuar el seguiment de les activitats formatives que realitzen altres entitats i institucions, formulant recomanacions i prestant l'assessorament i assistència tècnica que se li demande per aquelles.  c) Realitzar activitats i campanyes de divulgació i informació de la prevenció de caràcter general i sectorial.

  d) Promoure l'establiment de vies de col·laboració i cooperació amb els agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana, així com amb altres administracions públiques, organitzacions de treballadors autònoms i de cooperatives representatives, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses, que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i salut en el treball.  e) Establir una xarxa valenciana de coneixement amb els instituts tecnològics, les universitats i els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, i integrar-se en aquelles d'àmbit estatal i internacional que puguen aportar transferències de coneixement d'aplicació pràctica a les condicions de treball de la Comunitat Valenciana.

  2. Per al desenrotllament de les competències d'investigació, assessorament i assistència tècnica tindrà les funcions següents:

  a) Establir un pla general d'investigació en prevenció de riscos laborals, desenrotllant línies específiques en les quatre especialitats preventives: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball.

  b) Establir mecanismes de col·laboració amb altres centres d'investigació públics i privats per a la transferència de coneixements, metodologia i tècniques preventives.

  c) Mantindre i explotar les bases de dades estadístiques sobre sinistralitat laboral, sense perjuí de les competències que l'autoritat laboral tinga en cada moment en relació amb l'anàlisi i valoració d'aquella.

  d) Establir, per al desenrotllament del sistema d'investigació epidemiològica sobre danys derivats del treball, mecanismes de coordinació permanent amb l'autoritat sanitària, incloent-hi l'establiment de protocols conjunts d'actuació.

  e) Establir un sistema d'informació i consulta tècnica al servici de les empreses i treballadors, a qui es podrà facilitar el seu accés per mitjans telemàtics. El servici serà de caràcter gratuït, i no podrà estendre's a qüestions que per les seues característiques particulars afecten l'exercici de professions col·legiades o a la lliure competència entre empreses l'activitat de les quals siga el d'assessorament o assistència tècnica.

  3. En l'exercici de les competències d'assessorament tècnic per a l'elaboració o reforma de la normativa de prevenció de riscos laborals, de seguretat i de salut en el treball, l'Institut tindrà les funcions següents:

  a) Formular recomanacions de contingut tècnic i científic.

  b) Elaborar informes tècnics sobre els avantprojectes de disposicions que se sotmeta a la seua consideració.

  c) Efectuar el seguiment de l'aplicació de la normativa preventiva amb vista a la detecció de necessitats d'adaptació o reforma. Es realitzarà el seguiment de la normativa d'aplicació a col·lectius de treballadors especialment sensibles, dones durant l'embaràs i treball de menors.  d) Promoure tot tipus de trobades, congressos i jornades tècniques en què s'aborde l'estat d'aplicació de la tècnica i de la normativa preventiva en relació amb les condicions de treball imperants en cada moment a la Comunitat Valenciana.

  4. En l'exercici de les competències de vigilància i control de la prevenció, l'Institut tindrà les funcions següents:

  a) Analitzar i investigar les causes i factors determinants dels riscos laborals, accidents de treball i malalties laborals, abordant el seu estudi preventiu i determinant les mesures correctores procedents, que es formularan en forma de recomanacions i, si és el cas, de requeriment.  b) Efectuar el seguiment de la gestió preventiva que es realitza en els centres i llocs de treball radicats a la Comunitat Valenciana, amb les excepcions que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals establix en l'article 3, sense perjuí de prestar assessorament i assistència tècnica quan així es demande pels titulars, responsables o personal dels mencionats centres de treball.

  c) Assistir tècnicament i assessorar les autoritats laborals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les autoritats judicials. Es prestarà en els termes requerits per estes, incloent-hi les actuacions de caràcter pericial.

  d) Assistir tècnicament a l'autoritat laboral per al seguiment i control dels registres reglamentaris, comunicacions d'obertures, avisos previs i la resta d'obligacions empresarials contingudes en les disposicions en matèria de seguretat i salut en el treball.

  e) Respecte dels servicis de prevenció, tant propis com concertats, així com de les entitats auditores, sense perjuí de les actuacions de les administracions públiques competents en matèria sanitària, serà òrgan al servici de l'autoritat laboral, de verificació de l'activitat d'estes, i s'estendrà tant a la comprovació dels requisits tècnics previs a la seua autorització, si és el cas, com al desenrotllament de la seua activitat ordinària.

  f) L'Institut prestarà el suport necessari amb els seus mitjans tècnics i personals per a l'execució dels plans d'actuació que establisca l'autoritat laboral.

  g) El Consell podrà assignar a l'Institut aquelles altres competències no incloses en el present reglament que siguen necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat, higiene i salut en el treball.

  5. Competències d'autoritat pública. El personal de l'Institut a què s'habilite per a l'exercici de funcions de comprovació amb capacitat de requeriment en matèria de prevenció de riscos laborals, amb l'abast assenyalat en l'article 9.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i la normativa que la desplega, tindrà la consideració d'agent de l'autoritat laboral.

  6. Per al desenrotllament de les competències de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, sense perjuí que els responsables d'estos han vetlar pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i, en conseqüència, disposar dels mecanismes oportuns per a això, l'Institut assumirà les funcions següents:

  a) Impulsarà totes les activitats preventives establides en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en les disposicions que la despleguen, dirigides al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del present reglament, establint els criteris de desplegament i aplicació de tota la normativa sobre seguretat i salut laboral.

  b) Promourà la formació en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball del personal al servici de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari.

  c) Controlarà que els distints departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, adopten les mesures necessàries per a la prevenció de riscos laborals i vetlen pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball dels empleats al seu servici.

  d) Impulsarà les actuacions en matèria preventiva, promovent la seua integració en el conjunt d'actuacions i decisions en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què este es preste.

  7. Coordinarà l'actuació dels servicis de prevenció de la Generalitat.

  TÍTOL II

  Òrgans de l'Institut Valencià de Seguretat

  i Salut en el Treball  CAPÍTOL I

  Òrgans  Article 5. Composició

  Els òrgans de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball són:

  1. Òrgans de representació i direcció:

  a) La Presidència.

  b) La Vicepresidència.

  c) La Direcció.

  2. Òrgans de participació i assessorament:

  a) El Consell General.

  b) La Comissió Permanent.

  c) Les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball.  CAPÍTOL II

  Òrgans de representació i direcció  Article 6. La Presidència

  1. La Presidència és l'autoritat superior de direcció i representació de l'Institut, en té la representació legal i ordinària, les seues resolucions esgoten la via administrativa i exercix les funcions que la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, i el present reglament li encomanen.  2. Amb caràcter nat, el càrrec de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball recau en el conseller o consellera que tinga en cada moment atribuïdes les competències en matèria de treball.

  Article 7. Funcions de la Presidència

  La Presidència, en desplegament del que preveu l'article 8 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, té atribuïdes les funcions següents:

  1. Elevar al Consell la proposta del nomenament i, si és el cas, cessament de la persona que ocupe la direcció de l'Institut en un termini no superior a un mes, a comptar del dia en què el Consell General emeta el corresponent informe preceptiu.

  2. Presentar l'avantprojecte de pressupostos per a l'exercici següent a la conselleria competent en pressupostos amb anterioritat a l'últim dia del mes de setembre de l'exercici anterior.

  3. Acompanyar, a les propostes d'aprovació i, si és el cas, modificació de l'estructura i organització de l'Institut, una memòria descriptiva de la seua necessitat i la valoració de l'impacte pressupostari que comporten. Quan estes impliquen la modificació de la relació de llocs de treball, s'acompanyaran d'una nova que substituirà a l'anterior.  4. Executar els acords del Consell en els termes establits per este, sent l'òrgan competent per a impartir instruccions i circulars en desenrotllament i interpretació d'estos.

  5. Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels òrgans inferiors.

  6. Subscriure els convenis i acords de col·laboració i cooperació a què es referix l'apartat j de l'article 4 de la llei de creació de l'Institut, sense perjuí de la preceptiva autorització del Consell en els casos en què legalment o reglamentàriament pertoque.

  7. La Presidència és l'òrgan de direcció, iniciativa i inspecció de tots els servicis i té la superior direcció del personal. Exercix la potestat disciplinària, a excepció de la separació del servici per falta molt greu, que correspon al Consell, resol els nomenaments i cessaments del personal de lliure designació de l'Institut, així com efectua les propostes de convocatòria dels procediments de selecció de personal i provisió de llocs de treball.

  8. Disposar i autoritzar els gastos consignats en el pressupost de l'Institut, i proposar els pagaments dins dels límits legals i pressupostaris.

  9. En relació amb les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa, és l'òrgan de contractació de l'Institut.

  10. Presidir les reunions del Consell General de conformitat al que dispose el Reglament de Règim Intern d'este, fent servir el vot de qualitat en cas d'empat.

  11. Exercir les altres facultats que li atribuïsquen les lleis, els reglaments, el Consell o la Presidència de la Generalitat.  Article 8. Delegacions de competència i de firma

  1. La Presidència podrà efectuar la delegació de l'exercici de competències i la de firma en la Vicepresidència i en la Direcció de l'Institut per a l'exercici de les funcions enumerades en l'article 8 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

  2. La delegació de l'exercici de competències i, si és el cas, la seua revocació s'efectuarà mitjançant una resolució de la Presidència de l'Institut, que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  3. Les delegacions de firma i la seua revocació s'efectuaran per resolució de la Presidència, que es notificaran a les autoritats laborals de la conselleria a què estiga adscrit l'Institut en cada moment.

  4. De les delegacions de l'exercici de competències i de firma es donarà compte immediatament als membres del Consell General de l'Institut.  Article 9. La Vicepresidència

  1. La Vicepresidència de l'Institut assumirà les funcions de la Presidència en els casos d'absència, vacant o malaltia, i aquelles que expressament li siguen delegades per aquell.

  2. La Vicepresidència li correspon, amb caràcter nat, al secretari o secretària autonòmica competent en matèria de treball.  Article 10. La Direcció

  1. La Direcció assumix la gestió ordinària i execució de les competències que realitza l'Institut, sota la superior autoritat de la Presidència d'este i amb dependència funcional de la Vicepresidència.

  2. El nomenament i cessament del director o directora es disposarà per decret del Consell, a proposta de la Presidència de l'Institut.

  3. El director o directora de l'Institut és alt càrrec de la Generalitat, amb el rang de direcció general.  CAPÍTOL III

  Òrgans de participació i assessorament  Article 11. El Consell General

  1. El Consell General és l'òrgan col·legiat de participació, tripartit i paritari, de l'Administració de la Generalitat i dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana.

  2. El Consell General té la seua seu en la mateixa localitat i domicili en què radique l'òrgan central de l'Institut.

  3. El Consell General, en l'exercici de les seues funcions, tindrà la consideració, a tots els efectes, d'òrgan col·legiat de l'Administració de la Generalitat, sense personalitat diferenciada d'esta, i se subjecta a les disposicions vigents que regixen per als òrgans col·legiats de les administracions públiques.  Article 12. La Comissió Permanent

  1. La Comissió Permanent és l'òrgan col·legiat, tripartit i paritari, integrat en el Consell General i amb les funcions assenyalades en l'article 14 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generaliltat, de creació de l'INVASSAT.

  2. Respecte del règim de suplències dels vocals de la Comissió Permanent regirà, si és el cas, allò que dispose el Reglament de Règim Intern del Consell General.  Article 13. Les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball, i altres comissions

  1. Les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball són els òrgans col·legiats de participació i consulta, tripartits i paritaris, amb àmbit d'actuació en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València.

  2. Actuaran com a òrgans d'assessorament i estudi del Consell General, i de participació amb este àmbit territorial, i la seua composició i règim de funcionament s'establiran en el Reglament de Règim Intern del Consell General.

  3. El càrrec de vocal de les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball serà de caràcter gratuït i no meritarà retribució ni dret a cap indemnització per l'assistència a les seues sessions.

  4. Les comissions específiques previstes en l'article 15 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, es constituiran en la forma en què determine el Consell General, arreplegant-se en l'acta de constitució, de manera succinta, el seu objecte, la composició, l'abast de les seues tasques, la duració estimada d'estes i el caràcter de les seues conclusions.  Article 14. Règim de funcionament del Consell General, de la Comissió Permanent i de les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  1. El règim de funcionament dels òrgans de participació previstos en este capítol serà establit en el Reglament de Règim Intern del Consell General.

  A este efecte, la Presidència del Consell i, si és el cas, la Vicepresidència quan actue en nom seu, tindrà vot de qualitat en cas d'empat en les votacions que es realitzen.

  2. L'esmentat reglament serà elaborat i aprovat pel Consell General, i entrarà en vigor a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  3. Els actes del Consell General revestiran la forma de dictàmens, recomanacions i informes, i per a la seua validesa seran certificats pel secretari amb el vist i plau de la Presidència o, si és el cas, de la Vicepresidència, i es traslladaran directament als seus destinataris.

  4. Els actes de la Comissió Permanent són, a tots els efectes, actes del Consell General, i el seu president o presidenta actuarà per delegació de la Presidència del Consell General.

  5. Els actes de les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball revestiran la forma d'informe al Consell General o a la Comissió Permanent, en els quals es podran efectuar propostes o recomanacions.  No obstant això, les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball, en l'àmbit territorial de la seua província, poden formular directament observacions, que es traslladaran als seus destinataris per conducte de la Direcció del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball, i este donarà compte immediatament a la Comissió Permanent.  TÍTOL III

  Estructura de l'Institut Valencià de Seguretat

  i Salut en el Treball  Article 15. Estructura

  L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball s'estructura de la manera següent:

  1. La Direcció, amb àmbit d'actuació en tot el territori de la Comunitat Valenciana, de la qual depenen les unitats següents:

  a) Servici de Gestió Administrativa, Econòmica i de Personal.

  b) Subdirecció Tècnica.

  1r. Servici de Promoció i Desenrotllament de la Prevenció.

  2n. Servici de Plans d'Actuació i Estadística.

  3r. Servici d'Assessorament i Control.

  4t. Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi.  5t. Les seccions i unitats de suport administratiu i tècnic que s'establisquen en la Relació de Llocs de Treball de l'Institut.

  2. Els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València amb l'estructura següent:

  a) Direcció del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball.  b) Servicis Tècnics.

  1r. Servici de Gestió i Programació de les Actuacions Preventives.  2n. Servici de Divulgació, Control de la Prevenció i Gestió de les Especialitats Preventives.

  c) Les seccions i unitats de suport administratiu i tècnic que s'establisquen en la Relació de Llocs de Treball de l'Institut.

  3. El Centre de Documentació i Publicacions i el Laboratori d'Ergonomia i Agents Biològics.  Article 16. La Direcció

  1. Per a l'exercici de les seues competències, la Direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball desenrotllarà les funcions següents:

  a) De direcció:

  1r. Dirigir l'actuació de l'INVASSAT.

  2n. Redactar i firmar els instruments necessaris per a desenrotllar els plans i els programes d'actuació que competixen a l'Institut en matèria de prevenció de riscos laborals.

  3r. Ordenar les actuacions del personal de l'Institut, sense perjuí de la seua delegació en les direccions dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball.

  4t. Aprovar instruccions i criteris tècnics per al desenrotllament de les tasques encomanades al personal tècnic de l'Institut.

  5t. Aprovar les propostes d'especificacions tècniques que es consideren necessàries per a la seua transposició a normes preventives d'aplicació general o sectorial.

  6t. Proposar la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres organismes, institucions, departaments de les administracions públiques, entitats públiques i privades, centres d'investigació i empreses.  7m. Proposar l'habilitació a què es referix l'article 4.4.

  b) D'assistència als òrgans de l'Institut i a les autoritats laboral i judicial i col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social:  1r. Facilitar, informar i assessorar el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el Consell General i la Comissió Permanent amb la regularitat que s'assenyale.

  2n. Informar de les recomanacions tècniques que es formulen per l'Institut i dirigir els estudis i tasques necessàries per a la seua elaboració.

  3r. Dirigir i orientar la informació estadística a realitzar sobre sinistralitat laboral amb periodicitat mensual, traslladant a la Presidència i a la Comissió Permanent.

  4t. Designar el personal que haja de prestar la col·laboració amb l'autoritat laboral o autoritats judicials.

  5t. Aprovar instruccions per a fer efectiva la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  6t. En la condició de titular de la secretària del Consell General i de la Comissió Permanent, prestar el suport administratiu i disposar els mitjans personals i materials suficients per al seu funcionament, així com elaborar la memòria anual d'activitats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

  c) De gestió administrativa, economicopressupostària i de personal:  1r. Dirigir, impulsar i controlar l'activitat econòmica, administrativa i de personal de l'Institut.

  2n. Donar compte a la Presidència i al Consell General de la liquidació anual del pressupost.

  d) La Direcció assumirà qualssevol altres funcions que li reconega l'ordenament jurídic o que els òrgans de l'Institut li deleguen o encomanen.

  2. De la Direcció de l'INVASSAT dependrà directament el Servici de Gestió Administrativa, Econòmica i de Personal, que tindrà les funcions següents:

  a) En matèria de personal:

  1r. Gestionar i tramitar els assumptes relatius al personal de l'Institut. Tramitació d'incidències en nòmines.

  2n. Preparar les propostes de modificació de les relacions de llocs de treball i les seues actualitzacions.

  3r. Conservar i custodiar els expedients personals dels empleats públics al servici de l'Institut.

  4t. Vetlar pel compliment de la normativa en matèria de personal i règim disciplinari.

  b) Assumptes generals:

  1r. Col·laborar en les relacions institucionals als efectes d'atendre els seus requeriments i, en especial, el compliment d'execució de resolucions judicials.

  2n. Efectuar el seguiment i impulsar la gestió ordinària de caràcter administratiu.

  3r. Gestionar el manteniment de les instal·lacions i dels immobles destinats a dependències de l'Institut.

  4t. Informar de les propostes i projectes de convenis i acords de col·laboració que haja de subscriure l'Institut, i efectuar-ne el seguiment del compliment.

  5t. Custodiar els instruments originals en què es documenten els convenis esmentats i acords.

  6t. Elaborar informes relatius a l'activitat competencial de l'Institut.  7m. Mantindre actualitzades les disposicions de caràcter general o especial que afecten l'Institut.

  8u. Registre general.

  9é. Informació al públic en assumptes generals.

  c) Analitzar, dissenyar, determinar i ordenar els criteris en relació amb les inversions que calguen, necessitats de gastos de funcionament i costos de personal.

  d) Gestionar els expedients de contractació administrativa de l'Institut i elaboració de plecs de condicions particulars i prescripcions tècniques.

  e) Portar la comptabilitat de l'Institut (pressupostària i general), custodiar els instruments físics o telemàtics que la suporten i formular els informes sobre els aspectes comptables que se li requerisquen.

  f) Controlar i efectuar el seguiment de l'execució pressupostària i les seues modificacions, així com la gestió dels gastos i ingressos.

  g) Realitzar els estudis necessaris per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos.

  h) Supervisar l'activitat de gestió economicopressupostària que realitzen les unitats de l'Institut.

  i) Elaborar la informació economicopressupostària necessària per a la gestió de les distintes unitats administratives.

  j) Prestar suport tècnic i administratiu a la Intervenció de la Generalitat.  Article 17. La Subdirecció Tècnica

  1. La Subdirecció Tècnica és la unitat de direcció, coordinació i supervisió dels servicis tècnics de l'Institut, com a òrgan cientificotècnic en prevenció de riscos laborals amb el rang de Subdirecció General. La Subdirecció Tècnica tindrà les funcions següents:  a) Proposar i elaborar projectes i plans d'actuació i programes de necessitats.

  b) Prestar assistència tècnica i de gestió a la Presidència, Consell General, Comissió Permanent i Direcció en tot el que es requerisca.

  c) Estudiar aquells aspectes reglamentaris en matèria de prevenció de riscos laborals que exigisquen un desenrotllament per al seu millor compliment i control, i formular les corresponents propostes d'aplicació.

  d) Informar dels assumptes que la Direcció haja de sotmetre a la Presidència, al Consell General i a la Comissió Permanent.

  e) Ordenar, dirigir i supervisar la gestió dels servicis a càrrec seu.

  f) Dissenyar i redactar la memòria anual d'activitats de l'INVASSAT com a organisme cientificotècnic en Prevenció de Riscos Laborals, així com la del Programa d'Activitats en el seu àmbit de competència.  g) Qualsevol altra competència que siga inherent als servicis tècnics de l'Institut com a òrgan cientificotècnic en Prevenció de Riscos Laborals i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent.

  2. S'estructura en quatre servicis, amb les funcions que s'especifiquen:

  a) Servici de Promoció i Desenrotllament de la Prevenció:

  1r. Dissenyar i planificar campanyes de sensibilització en matèria de seguretat i salut en el treball, valorant els seus resultats.

  2n. Promoure, desenrotllar i efectuar seguiment d'acords, convenis, etc., amb les organitzacions empresarials, sindicals, organitzacions de treballadors autònoms i de cooperatives, instituts tecnològics, universitats, fundacions, etc., a fi de promocionar i desenrotllar la seguretat i salut en el treball.

  3r. Dissenyar i gestionar mesures subvencions i concessió d'ajudes per a la millora de les condicions de treball, valorant-ne els resultats.  4t. Dissenyar, promoure i desenrotllar programes d'investigació, desenrotllament i innovació sobre equips, mètodes i tècniques de prevenció de riscos laborals.

  5t. Dissenyar i determinar les directrius de la pàgina web de l'INVASSAT.

  b) Servici de Plans d'Actuació i Estadística:

  1r. Elaborar, promocionar, desenrotllar i aplicar l'execució dels plans dirigits a previndre els accidents de treball i les malalties professionals i la promoció de la salut laboral, així com el seu control, en coordinació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  2n. Conéixer, tractar i elaborar els informes i dades estadístiques sobre sinistralitat laboral i condicions de treball, procedint a la confecció, estudi i valoració d'estadístiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la legislació. Així mateix, col·laborarà en el desenrotllament i la confecció de programes informàtics unificats per a la recollida de dades en matèria de seguretat i salut i condicions de treball.

  3r. Establir criteris generals sobre l'anàlisi i investigació de les causes i factors determinants dels accidents de treball i malalties professionals, abordant el seu estudi preventiu.

  4t. Estudiar aquells aspectes reglamentaris en matèria de prevenció de riscos laborals que exigisquen un desenrotllament per al seu millor compliment i control i formular les corresponents propostes d'aplicació.  c) Servici d'Assessorament i Control:

  1r. Proposar, promoure i coordinar les activitats prevencionistes amb institucions, entitats i òrgans de les administracions públiques que intervenen en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.

  2n. Confeccionar les bases de dades i registres necessaris de les entitats especialitzades, acreditades o autoritzades en matèria de prevenció de riscos laborals i dissenyar, en col·laboració amb les autoritats laborals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el pla de vigilància i el control d'estes pel que fa al manteniment de les condicions d'acreditació i autorització i el control de les seues activitats.  3r. Desenrotllar el sistema de vigilància epidemiològica per a investigar les malalties laborals i l'impacte de les condicions de treball en la salut dels treballadors, en coordinació amb l'autoritat sanitària.  4t. Promoure i coordinar accions informatives i formatives en matèria de seguretat i salut en el treball.

  d) Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi:  El Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi, que assumix la coordinació i supervisió dels servicis tècnics de l'Institut en l'execució de les competències de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, exceptuant el sector sanitari, d'acord amb allò que s'ha previst per als servicis de prevenció propis en el Reglament dels Servicis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, que desplega la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tindrà les funcions següents:  1r. Les assenyalades en l'article 4.5 d'este reglament.

  2n. Les d'assessorament i suport als òrgans directius dels centres de treball de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en funció dels tipus de riscos que hi ha i pel que fa a:  El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.

  L'avaluació dels factors de riscos que puguen afectar la seguretat i la salut de les treballadores en els termes que preveu l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

  La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seua eficàcia.

  La proposta de sistemes eficaços per a la prevenció de riscos laborals.

  La informació i formació dels empleats públics.

  La vigilància de la salut dels empleats públics en relació amb els riscos derivats del treball.

  La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.

  3r. La planificació, coordinació i control de les activitats preventives a desenrotllar pels servicis de prevenció aliens que, si és el cas, es concerten.

  4t. L'elaboració d'un sistema d'informació normalitzat que permeta, d'una forma continuada, conéixer i analitzar els danys derivats del treball en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

  5t L'elaboració i desenrotllament, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) i els Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE), de la proposta de programes de formació, per als delegats/des de prevenció i empleats públics, així com directius de centres i treballadors designats, amb l'excepció del sector sanitari.

  Per al desenrotllament d'estes funcions, el Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi comptarà amb els recursos humans i materials necessaris per a assessorar en les activitats de prevenció que garantisquen l'adequada protecció de la seguretat i la salut laboral dels empleats públics, exclòs el personal sanitari, de l'administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, i assistirà per a això l'administració, als mencionats empleats, als seus representants i als òrgans de representació especialitzada.  Article 18. Centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball, amb el rang de Subdirecció General, són l'expressió del principi de desconcentració de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. El seu àmbit territorial és el de la província i n'estenen la seua actuació als centres i llocs de treball, i exercixen les competències i funcions de l'Institut en este àmbit.

  Al capdavant de cada un dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball estarà la direcció del centre, amb dependència orgànica de la Direcció de l'Institut i funcionalment tant d'esta com de la Subdirecció Tècnica, amb les funcions següents:

  1. Coordinar, controlar i impulsar el funcionament de totes les unitats administratives del Centre Territorial, assumint-ne la direcció immediata.

  2. Coordinar el Centre Territorial amb els òrgans centrals de l'Institut i, en general, amb qualssevol altres òrgans i institucions d'àmbit provincial.

  3. Exercir la secretaria de la Comissió Territorial de Seguretat i Salut en el Treball, a la qual prestarà els mitjans personals i materials que necessite.

  4. Totes aquelles altres relacionades amb les competències de l'Institut en l'àmbit territorial i competencial de la seua Direcció, o que, en este àmbit, se li encomanen pels òrgans directius superiors d'este.

  Article 19. Estructura dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball s'estructuren en dos servicis:

  1. Servici de Gestió i Programació de les Actuacions Preventives, a què li corresponen les funcions següents:

  a) Analitzar i investigar les causes i factors determinants dels accidents de treball, abordant el seu estudi preventiu i determinant les mesures correctores procedents, especialment en el cas dels greus, molt greus i mortals o d'especial significació.

  b) Prestar la col·laboració pericial i l'assessorament tècnic necessari a l'autoritat laboral, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, autoritats judicials, empreses, treballadors i agents econòmics i socials en les especialitats de seguretat en el treball i higiene industrial.  c) Desenrotllar les distintes activitats i el control de la seua execució i totes les altres accions que siguen necessàries per al millor compliment de la promoció i assessorament en relació amb la seguretat i salut en el treball.

  d) Coordinar l'acció preventiva dels recursos humans i materials de la província, en les matèries de seguretat en el treball i higiene industrial, destinats a la prevenció de riscos laborals del personal al servici de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, inclosos en els sectors d'administració pública, justícia i docent, d'acord amb les directrius dels servicis centrals.

  2. Servici de Divulgació, Control de la Prevenció i Gestió de les Especialitats Preventives, a què li corresponen les funcions següents:  a) Analitzar i investigar les causes i factors determinants de les malalties professionals, abordant el seu estudi preventiu i determinant les mesures correctores procedents.

  b) Prestar assessorament tècnic i elaborar les recomanacions sobre les condicions de treball de treballadors especialment sensibles a determinats riscos laborals, protecció a la maternitat i als menors.  c) Prestar la col·laboració pericial i l'assessorament tècnic necessari a l'autoritat laboral, Inspecció de Treball i Seguretat Social, autoritats judicials, empreses, treballadors, i agents econòmics i socials en les especialitats d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Medicina del Treball.

  d) Coordinar l'acció preventiva dels recursos humans i materials de la província en les matèries de medicina del treball i ergonomia i psicosociologia aplicada, destinats a la prevenció de riscos laborals del personal al servici de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, sectors d'administració pública, justícia i docent, d'acord amb les directrius dels servicis centrals

  e) Executar les accions divulgatives i formatives en aquelles qüestions d'interés en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els plans i programes per a la promoció de la cultura de la prevenció de riscos laborals en tots els nivells educatius.

  f) Prestar l'assistència tècnica necessària a les autoritats laborals per a la verificació del compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball.  Article 20. El Centre de Documentació i Publicacions

  El Centre de Documentació i Publicacions és la unitat especialitzada, dependent del Servici de Promoció i Desenrotllament de la Prevenció de la Subdirecció Tècnica de l'Institut, que tindrà per objecte recopilar, classificar i difondre la documentació tècnica especialitzada en matèria de seguretat i salut en el treball en qualsevol suport, amb les funcions següents:

  1. Preparar i proposar l'adquisició del fons bibliogràfic i documental, gestionant la seua utilització.

  2. Recopilar i classificar la documentació tècnica en matèria de seguretat i salut en el treball en qualsevol suport.

  3. Gestionar, administrar i crear bases de dades, mitjans audiovisuals i multimèdia.

  4. Mantindre la pàgina web de l'INVASSAT.

  5. Preparar i tramitar les publicacions pròpies.

  6. Resoldre busques bibliogràfiques a través de bases de dades.

  7. Reproduir i enviar la documentació sol·licitada.

  8. Gestionar i atendre el centre (servici en sala).

  9. Donar resposta a les consultes i sol·licituds bibliogràfiques per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic.

  10. Elaborar els butlletins informatius i distribuir els materials de difusió d'informació.

  Article 21. El Laboratori d'Ergonomia i Agents Biològics

  El Laboratori d'Ergonomia i Agents Biològics és la unitat especialitzada, dependent de la Direcció del Servici de Divulgació, Control de la Prevenció i Gestió de les Especialitats Preventives del Centre Territorial de Seguritat i Salut en el Treball de València, que tindrà per objecte la preparació dels mètodes d'anàlisi i valoració ergonòmica dels llocs de treball, així com els riscos biològics, amb les funcions següents:  1. Elaborar els mètodes de valoració de les condicions ergonòmiques dels llocs de treball.

  2. Establir controls de qualitat i validació dels mètodes i anàlisi utilitzats.

  3. Elaborar, promoure i desenrotllar mètodes i tècniques d'anàlisi i intervenció per a la millora de les condicions ergonòmiques dels llocs de treball.

  4. Elaborar, promocionar, desenrotllar i executar, en col·laboració amb les unitats d'ergonomia provincials, els plans d'actuació en aquelles activitats o sectors que es considere necessària la intervenció ergonòmica.

  5. Programar les activitats del Laboratori i controlar la seua execució i totes les altres accions que siguen necessàries per al millor compliment dels servicis que es presten.

  6. Prestar assistència i assessorament tècnics a empreses, treballadors i les seues organitzacions i autoritats públiques en matèria d'avaluació de riscos ergonòmics i la seua prevenció.

  7. Analitzar les mostres necessàries per a la determinació qualitativa i quantitativa dels agents biològics en el medi ambient de treball.

  8. Elaborar, promoure i desenrotllar mètodes de presa de mostres i tècniques analítiques dels biològics.

  9. Prestar la col·laboració pericial i l'assessorament tècnic necessari a l'autoritat laboral, Inspecció de Treball i Seguretat Social i autoritats judicials quant a l'avaluació de riscos per factors ergonòmics i riscos biològics.  TÍTOL IV

  Règim jurídic, econòmic i de personal de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball  CAPÍTOL I

  Del règim econòmic i pressupostari, funció interventora i assessorament jurídic  Article 22. Recursos econòmics

  Els recursos de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball estaran constituïts per:

  1. Els crèdits consignats en la Llei de Pressupostos de la Generalitat.  2. Els béns i drets que li siguen adscrits pertanyents al patrimoni de la Generalitat.

  3. Els que es deriven de les prestacions de servicis degudament autoritzats en l'exercici de la seua activitat investigadora, tècnica o formativa.

  4. Les taxes els rendiments de les quals se li atribuïsquen en virtut de la Llei de Taxes de la Generalitat.

  5. Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït per llei de la Generalitat o decret del Consell.

  L'administració dels ingressos de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball correspon al seu president o presidenta de conformitat al que disposa l'article 9 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.  Article 23. Patrimoni

  El patrimoni de la Generalitat que el Consell afecte per al desenrotllament dels fins i funcions de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits, els quals conservaran la seua qualificació jurídica originària.

  Els béns i drets que l'Institut adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat o persona, i per qualsevol títol, s'integraran en el patrimoni de la Generalitat afecte l'organisme, excepte disposició en contra del Consell.

  CAPÍTOL II

  Règim de personal  Article 24. Personal al servici de l'Institut

  El personal al servici de l'Institut tindrà relació de caràcter funcionarial o laboral, segons corresponga, i es regularà de conformitat amb el que preveu la legislació de funció pública i règim de personal al servici de la Generalitat.

  Al personal la relació del qual siga de caràcter funcionarial li serà aplicable el que preveu la legislació valenciana de funció pública.

  Al personal la relació del qual siga de caràcter laboral li serà aplicable la legislació laboral, l'específica valenciana en matèria de personal al servici de l'Administració de la Generalitat i els convenis col·lectius del personal laboral al servici de l'Administració de la Generalitat.

  Article 25. Especialització en matèria preventiva i habilitació de personal tècnic

  Els llocs de treball de naturalesa funcionarial de caràcter cientificotècnic en els grups de titulació A o B, a més dels requisits de titulació requerits per al seu exercici, hauran de comptar amb els requisits d'especialització tècnica que s'especifiquen en la seua classificació i que necessàriament hauran de correspondre's amb els nivells de qualificació professional establits en la normativa de prevenció de riscos laborals.  L'habilitació de personal tècnic, de conformitat al que establix l'article 4.4, recaurà necessàriament en personal subjecte al règim funcionarial dels grups A o B de titulació i en el sector d'administració especial.  Els funcionaris a qui es conferisca la dita habilitació hauran de reunir en tot moment els requisits que exigisca la legislació vigent en la matèria i estaran subjectes al règim d'incompatibilitats que esta determine, sense perjuí del règim general d'incompatibilitats que afecta tots els funcionaris públics.

  L'òrgan competent en matèria de funció pública, a proposta de la Direcció de l'Institut i mitjançant una resolució a este efecte, en determinarà les condicions d'habilitació dels funcionaris, d'acord amb la legislació de la Generalitat en matèria de funció pública i amb el Reial Decret 689/2005, de 10 de juny, pel qual es va modificar el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i el Reglament General sobre Procediments per a la Imposició de Sancions per Infraccions d'Orde Social i per als Expedients Liquidatoris de Quotes a la Seguretat Social.

  Les resolucions d'habilitació expressaran el seu abast, fonament legal i reglamentari que les sustenten i àmbit temporal, territorial i funcional de les habilitacions conferides.

  Els funcionaris esmentats, una vegada habilitats i per a les funcions que se'ls assignen, tindran la consideració d'agents de l'autoritat laboral, amb les atribucions que determine en cada moment la legislació vigent de prevenció de riscos laborals i l'ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Habilitacions i modificacions pressupostàries

  Les conselleries competents en matèria pressupostària i en matèria de recursos humans habilitaran els crèdits i elaboraran i adscriuran els llocs de treball relacionats en l'annex d'este decret, a l'INVASSAT, amb efectes de la seua entrada en vigor, autoritzant els seus titulars per a efectuar les modificacions pressupostàries i classificacions de llocs de treball que siguen necessàries.  Segona. Repercussió pressupostària

  La implementació i posterior desplegament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a l'INVASSAT, i en tot cas, hauran de ser atesos amb els mitjans personals i materials existents en este.  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  Primera. Relació jurídica del personal

  El personal que estiga ocupant llocs de treball que s'adscriuen a l'INVASSAT mantindrà la mateixa relació jurídica, drets i obligacions que tenia fins a l'entrada en vigor d'este decret.  Segona. Personal d'altres administracions públiques

  L'admissió del personal que s'esmenta en la disposició transitòria tercera de la llei de creació de l'INVASSAT, procedent d'altres administracions públiques, estarà supeditada al que dispose la normativa valenciana en matèria de funció publica vigent i a la classificació que s'establisca en la relació de llocs de treball de l'organisme.  Tercera. Règim transitori de les unitats i llocs de treball de nivell administratiu

  Les unitats i llocs de treball de nivell administratiu, no previstes en este reglament, continuaran subsistents i continuaran donant el suport administratiu en relació amb aquells assumptes i expedients que els corresponguen per raó de la matèria abans de la publicació d'este decret, sense perjuí de la competència per a resoldre dels òrgans als quals els ha sigut atribuïda. La seua retribució s'efectuarà amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris, tot això fins que s'aproven les relacions de llocs de treball adaptades a l'estructura orgànica prevista en este reglament, sense perjuí de que, des del moment de la seua entrada en vigor, es produïsquen gradualment les adequacions o, si és el cas, substitucions per les noves unitats administratives i llocs de treball, de conformitat amb la reorganització efectuada.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  Queden derogades expressament les disposicions següents:

  1. El Decret 122/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

  2. L'article 4 i l'apartat 4 de l'article 10 del Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

  3. L'Orde d'1 de febrer de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega l'estructura del Servici de Prevenció de Riscos Laborals dels sectors d'Administració pública i Justícia.

  4. L'Orde de 18 de juny de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es va desenrotllar l'estructura del Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Docent.

  5. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen a este decret.  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Modificació del Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms

  U. L'article 9, apartat 1, queda redactat en els termes següents:  «La Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball.

  La Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball és l'òrgan de participació institucional de l'Administració de la Generalitat en matèria de seguretat i salut, l'àmbit del qual s'estén a totes les dependències i centres de treball de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

  Esta comissió estarà composta per:

  1. Presidència: la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de prevenció de riscos laborals, o en qui delegue esta representació

  2.Vocals de l'administració: els o les titulars dels òrgans directius següents:

  a) La direcció general competent en matèria de pressupostos.

  b) La Direcció de l'INVASSAT.

  c) La direcció general competent en matèria de salut pública.

  d) La subsecretaria, o la direcció general, si és el cas, competent en matèria de personal docent no universitari.

  e) La subsecretaria, o la direcció general, si és el cas, competent en matèria de personal sanitari.

  f) La direcció general competent en matèria de funció pública.

  g) La direcció general competent en matèria de personal de l'Administració de Justícia.

  3. Vocals de les organitzacions sindicals: huit en representació del personal empleat públic, designats per les organitzacions sindicals en proporció a la representativitat obtinguda per estes en les últimes eleccions sindicals.

  La Secretaria de la Comissió Paritària, amb veu i sense vot, s'exercirà per la persona titular de la direcció del servici competent en matèria de relacions sindicals de funció pública.

  Les funcions i competències de la Comissió són les següents:

  1. Analitzar els criteris de desplegament i aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com de tota la normativa sobre seguretat i salut en el treball.

  2. Rebre informació i coordinar les actuacions de les comissions sectorials de Seguretat i Salut en el Treball.

  3. Informar la proposta d'estructuració i organització del sistema de gestió preventiva de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

  4. Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos en els distints departaments de la Generalitat.

  5. Elevar als òrgans directius de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms les propostes rebudes de les comissions sectorials de Seguretat i Salut en el Treball que estes consideren necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals i l'execució de les quals siga competència d'estos òrgans.

  La Comissió Paritària es reunirà, ordinàriament, almenys una vegada cada semestre, i extraordinà-riament tantes vegades com es considere oportú, ja siga a petició dels representants de l'administració o de les organitzacions sindicals».  Dos. L'article 9, apartat 2 queda redactat en els termes següents:  «Les comissions sectorials de Seguretat i Salut en el Treball.

  Són els òrgans de participació institucional específics de l'Administració de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball.  Es constituiran dos comissions sectorials de Seguretat i Salut en el Treball, una en l'àmbit sanitari i una altra en el de justícia, administració pública i docent, i dependents de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball.

  Cada comissió sectorial estarà composta per igual nombre de representants sindicals i de representants de l'administració. La representativitat sindical serà proporcional a l'obtinguda en les últimes eleccions sindicals.

  Les comissions sectorials exerciran, en el seu àmbit, les funcions de coordinació i control respecte dels comités de Seguretat i Salut, tenint en particular les següents:

  1. Establir, en general, les prioritats d'actuació dels comités de Seguretat i Salut.

  2. Conéixer l'informe de valoració que realitze cada comité de Seguretat i Salut sobre la memòria i programació anual dels servicis de prevenció.

  3. Promoure el funcionament i desenrotllament dels comités, exercint funcions d'assessorament tècnic i informació als mateixos, donant solució als problemes que transcendisquen d'eixe nivell.

  4. Conéixer els diferents plans de prevenció de cada Comité de Seguretat i Salut, i col·laborar en estos si s'estimara convenient.

  5. Promoure la difusió i divulgació dels continguts de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la resta de normativa sobre la matèria en el seu àmbit d'actuació, proposant les mesures convenients per al seu eficaç compliment.

  6. Participar en l'elaboració, difusió, divulgació i coneixement de plans i programes generals de prevenció, així com en la seua posada en pràctica.

  7. Encarregar la realització d'estudis de caràcter general sobre la matèria.

  8. Elaborar un catàleg de drets i deures del personal en matèria de seguretat i salut laboral.

  9. Proposar el disseny d'un pla anual general de formació per als delegats de prevenció i per al personal del sector, que puga garantir en un futur una protecció eficaç davant dels riscos laborals.

  10. Rebre informació, per part de les respectives unitats administratives de la conselleria o conselleries competents en matèria de formació, sobre la selecció i organització dels cursos que s'estimen necessaris realitzar.

  11. Elevar a la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball les propostes rebudes dels comités de Seguretat i Salut que estos consideren necessàries per a una millora de les condicions de treball.  Les comissions es reuniran, almenys, una vegada cada semestre, de forma ordinària, i extraordinà-riament sempre que ho sol·licite alguna de les parts».  Tres. L'article 10, apartat 1, queda redactat en els termes següents:  «Estructura i composició.

  L'organització dels recursos necessaris per al desenrotllament de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms es realitzarà en la modalitat de Servici de Prevenció Propi.

  Es constituiran dos servicis de prevenció en l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms: un per als sectors d'administració pública, justícia i docent i un altre per al sector sanitari.  Cada un dels dos servicis de prevenció assenyalats en el paràgraf anterior hauran de comptar, almenys, amb un expert, amb la capacitació requerida en el capítol VI del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, en cada una de les quatre especialitats i disciplines següents: Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Medicina Del Treball».  Quatre. L'article 10, apartat 2, queda redactat en els termes següents:  «Organització i funcions.

  Els servicis de prevenció desenrotllaran les funcions establides en la normativa vigent i, en especial, en l'article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com en el capítol III del Reglament dels Servicis de Prevenció.

  Els integrants dels servicis de prevenció hauran d'actuar de forma coordinada, en particular en el desenrotllament de les funcions relatives al disseny preventiu dels llocs de treball, la identificació i avaluació dels riscos, els plans de prevenció i els plans de formació dels empleats públics.

  Així mateix, les activitats a desenrotllar es coordinaran per mitjà de protocols o altres mitjans, en els que s'establisquen els objectius, els procediments i les competències».

  Cinc. L'article 10, apartat 3, queda redactat en els termes següents:  «Els servicis de Prevenció tindran una actuació coordinada en el conjunt de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms. El Servici de Prevenció dels sectors d'administració pública, justícia i docent serà el responsable d'esta coordinació».  Sis. L'article 12 queda redactat en els termes següents:

  «La prevenció de riscos laborals, com a actuació a desenrotllar en cada centre de treball, ha d'estar integrada en el sistema general de gestió, i comprén tant el conjunt d'activitats com tots els nivells jeràrquics. El control del sistema de prevenció dels centres de treball de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms es durà a terme de la mateixa manera que es realitze l'activitat de control dels seus centres de treball».

  Segona. Fitxer de dades de caràcter personal

  La responsabilitat de la gestió del fitxer de dades de caràcter personal denominat Prevenció de Riscos Laborals, creat per l'Orde de 25 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, s'assigna a l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), mantenint el seu objecte i modificant-se les següents característiques:  Dades de l'òrgan administratiu: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

  Adeça de l'òrgan administratiu:

  Carrer València, 32.

  Província: València.

  Localitat: Burjassot.

  Codi postal: 46100.

  Telèfon: 963 424 470.

  CIF: S4601139A.

  Servici o centre directiu davant del qual es poden exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.  Tercera. Entrada en vigor

  Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  Valencia, 26 de juliol de 2013  El president de la Generalitat,

  ALBERTO FABRA PART  El conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,

  MÁXIMO BUCH TORRALVA  ANNEX

  Llocs de treball de l'INVASSAT

  Direcció de l'INVASSAT  Número Denominació del lloc

  25349 CAP SER. PROMOCIÓ I DESENR. PREVENCIÓ

  23273 CAP SER.ASSESSORAMENT I AT. PREV. RISCOS LAB.

  25348 CAP SERV. CONTRACTACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA

  26008 CAP SERV. PERSONAL I ASSUMPTES GENERALS

  25359 CAP SERV. PLANS D'ACTUACIÓ I ESTADÍSTICA

  1435 CAP SERV. CONDICIONS DE TREBALL

  25360 CAP SEC. CENTRE DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS

  25351 CAP SEC. ECONOMICOPRESSUPOSTÀRIA

  2735 CAP SEC. ENTITATS ACREDITADES I AUTORITZADES

  3190 CAP SEC. VIGILÀNCIA I GESTIÓ REGLAM. ESPECÍFIQUES

  25350 CAP SEC. ESTUDIS PREVENCIÓ I DESPL. NORMATIU

  25352 CAP SEC. GESTIÓ PERSONAL I ASSUMPTES GENERALS

  25363 CAP SEC. PROMOCIÓ I DESPLEGAMENT PREVENCIÓ

  24063 CAP SEC ANÀLISI I INVEST. SINIESTRABILITAT LABORAL

  22432 TÈC./A PREVENCIÓ RISCOS LABORALS/CAP SECTOR

  22433 TÈC./A PREVENCIÓ RISCOS LABORALS/CAP SECTOR

  25397 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  2621 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25353 TÈC./A ADMINISTRACIÓ

  6090 CAP UNITAT CONDICIONS DE TREBALL

  25354 CAP UNITAT GESTIÓ ADMIN. I ASSUMPTES GRALS

  6261 ADMINISTRATIU/IVA

  25419 CAP SECRETARIA DIRECTOR/A GENERAL

  11664 AUXILIAR DE GESTIÓ

  14088 AUXILIAR DE GESTIÓ

  24884 AUXILIAR DE GESTIÓ

  25356 AUXILIAR DE GESTIÓ

  25357 SUBALTERN/A

  28002 TÈC./A MITJÀ/ANA DOCUMENTALISTA

  25433 BIBLIOTECARI/ÀRIA

  178 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  2078 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  5955 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  6361 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  9923 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball d'Alacant  Número Denominació del lloc

  25382 DIRECTOR/A CENTRE TERRITORIAL ALACANT

  25385 CAP SERV. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

  25386 CAP SERV. ESPECIALITATS PREVENTIVES

  4455 CAP SEC. ENTITATS ACREDITADES I AUTORITZADES

  13392 CAP SEC. MEDICINA TREBALL I EPIDEMIOLOGIA LABORAL

  5582 CAP SEC. PLANS ACTUACIÓ

  7070 CAP SEC. VIGILÀNCIA I GESTIÓ REGLAMENT. ESPECIALS

  949 COORDINADOR/A DE MEDICINA DEL TREBALL

  25394 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25395 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25402 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25405 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  85 METGE/ESSA DEL TREBALL

  13618 CAP LABORATORI REACCIÓ FOC

  23651 METGE/ESSA DEL TREBALL

  23650 METGE/ESSA DEL TREBALL

  23034 METGE/ESSA DEL TREBALL

  6867 TÈC./A SEGURETAT I HIGIENE

  647 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  4512 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  4518 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  5148 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  6640 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  11335 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  13283 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  14301 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  22033 TM PREVENCIÓ RISCOS LAB./COORDIN. UNI. TERRITORIAL

  4312 ATS/DUI DEL TREBALL

  23039 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23040 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23041 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23674 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23675 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24868 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24869 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24914 ATS/DUI DEL TREBALL

  5349 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA MEDICINA TREBALL

  4500 CAP UNITAT GESTIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA

  13390 CAP UNITAT SECTOR MALALTIES PROFESSIONALS

  13389 CAP UNITAT SECTOR SEGURETAT I HIGIENE

  10004 ATS/DUI DEL TREBALL

  23664 ESPECIALISTA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  13391 ESPECIALISTA PROGRAMACIÓ RECONEIXEMENTS

  19642 ADMINISTRATIU/IVA

  4766 ADMINISTRATIU/IVA

  4767 SUPERVISOR/A MANTENIMENT

  4666 AUXILIAR DE GESTIÓ

  4717 AUXILIAR DE GESTIÓ

  4748 AUXILIAR DE GESTIÓ

  5398 AUXILIAR DE GESTIÓ

  7006 AUXILIAR DE GESTIÓ

  7109 AUXILIAR DE GESTIÓ

  24883 AUXILIAR DE GESTIÓ

  4453 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  4707 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  4721 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  4799 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  5276 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  9950 AUXILIAR D'INFORMACIÓ

  646 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  4728 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  560 AUXILIAR DE GESTIÓ

  9886 AJUDANT MANTENIMENT

  9942 MOSSO/A LABORATORI

  7904 SUBALTERN/A

  11925 SUBALTERN/A

  4486 SUBALTERN/A  Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de Castelló  Número Denominació del lloc

  25383 DIRECTOR/A CENTRE TERRITORIAL CASTELLÓ

  25387 CAP SERV. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

  25388 CAP SERV. CONTROL PREVENCIÓ

  3247 CAP SEC. ESTUDIS, ESTADÍSTIQUES I ACRED. ENTITATS

  11313 CAP SEC. HIGIENE INDUSTRIAL

  1445 CAP SEC. P. ACTUACIÓ, REQUER. I INVEST. ACCIDENTS

  1610 CAP DEL LABORATORI D'ANÀLISIS CLÍNIQUES

  6859 COORDINADOR/A DE MEDICINA DEL TREBALL

  25420 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  11928 METGE/ESSA DEL TREBALL

  14297 CAP EQUIP FORMACIÓ I DIVULGACIÓ

  24825 METGE/ESSA DEL TREBALL

  23035 METGE/ESSA DEL TREBALL

  13053 TÈCNIC/A MEDICINA TREBALL

  1377 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  1463 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  1529 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  6858 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  6933 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  22035 TM. PREVENCIÓ RISCOS LAB./COOR. UNI. TERRITORIAL

  1672 ATS/DUI DEL TREBALL

  4051 ATS/DUI DEL TREBALL

  22322 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  22435 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23042 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23672 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24826 TÈCNIC MITJÀ/NA EN PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24915 ATS/DUI DEL TREBALL

  25401 CAP UNITAT GESTIÓ ADM. I PERSONAL

  13385 CAP UNITAT SECTOR MALALTIES PROFESSIONALS

  13386 CAP UNITAT SECTOR SEGURETAT I HIGIENE

  23662 ESPECIALISTA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  1477 ADMINISTRATIU/IVA

  11916 SUPERVISOR/A MANTENIMENT

  1641 AUXILIAR DE GESTIÓ

  6407 AUXILIAR DE GESTIÓ

  7289 AUXILIAR DE GESTIÓ

  1600 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  1609 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  1697 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  11915 AUXILIAR DE SERVICIS

  9954 AUXILIAR MANTENIMENT

  500 AUXILIAR DE GESTIÓ

  1632 AUXILIAR MANTENIMENT

  1450 SUBALTERN/A

  1290 SUBALTERN/A

  Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de València  Número Denominació del lloc

  25384 DIRECTOR/A CENTRE TERRITORIAL VALÈNCIA

  25389 CAP SERV. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

  25390 CAP SERV. CONTROL PREVENCIÓ

  25391 CAP SERV. ESPECIALITATS PREVENTIVES

  7615 CAP SEC. ENTITATS ACREDITADES I AUTORITZADES

  25423 CAP SEC. ERGONOMIA

  25424 CAP SEC. HIGIENE INDUSTRIAL

  1919 CAP SEC. MEDICINA TREBALL I EPIDEMIOLOGIA

  9956 CAP SEC. PLANS ACTUACIÓ

  25362 CAP SEC. PLANS D'ACTUACIÓ I ESTADÍSTICA

  6074 COORDINADOR/A DE MEDICINA DEL TREBALL

  25398 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25399 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25400 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25408 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25409 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25410 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25411 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  25412 TÈCNIC/A SEGURETAT I SALUT TREBALL

  22027 TÈC./A PREVENCIÓ RISCOS LABORALS/CAP DE SECTOR

  22028 TÈC./A PREVENCIÓ RISCOS LABORALS/CAP DE SECTOR

  22029 TÈC./A PREVENCIÓ RISCOS LABORALS/CAP DE SECTOR

  22030 TÈC./A SUP. PREV. RISCOS LABORALS/CAP SECTOR

  22431 TÈC./A PREVENCIÓ RISCOS LABORALS/CAP SECTOR

  22434 TÈC./A SUP. PREV. RISCOS LABORALS/CAP SECTOR

  6628 METGE/ESSA DEL TREBALL

  7064 METGE/ESSA DEL TREBALL

  10081 METGE/ESSA DEL TREBALL

  2340 CAP EQUIP FORMACIÓ I DIVULGACIÓ

  23648 METGE/ESSA DEL TREBALL

  23649 METGE/ESSA DEL TREBALL

  23033 METGE/ESSA DEL TREBALL

  2625 TÈCNIC/A ANÀLISI INSTRUMENTAL

  5269 TÈCNIC/A MEDICINA TREBALL

  26116 TÈCNIC/A SUPERIOR PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

  736 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  798 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  1381 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  2250 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  2470 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  2655 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  3256 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  6379 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  6427 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  7574 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  9895 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  10160 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  14299 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  4034 TÈCNIC/ MITJÀ/ANA SEGURETAT I SALUT TREBALL

  22031 TM. PREVENCIÓ RISCOS LAB./COORDIN. UNI. TERRITORIAL

  22032 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  3229 TÈC./A MITJÀ/ANA ADMINISTRACIÓ

  3140 ATS/DUI DEL TREBALL

  5627 ATS/DUI DEL TREBALL

  23036 TÈC./A MITJÀ/ANA RISCOS LABORALS

  23037 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23038 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23668 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23669 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23671 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24864 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24866 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24867 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24871 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24872 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24873 TÈC./A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  24916 ATS/DUI DEL TREBALL

  3584 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA MEDICINA TREBALL

  2277 CAP UNITAT GESTIÓ ECONÒMIC-ADMINISTRATIVA

  13384 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA GESTIÓ

  2433 ATS/DUI DEL TREBALL

  13383 CAP NEG. ADMINISTRACIÓ TÈCNICA

  22026 CAP NEG. ADM. RISCOS LABORALS

  26585 CAP NEG. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

  23045 ESPECIALISTA EN PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  23661 ESPECIALISTA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

  3339 ADMINISTRATIU/IVA

  3563 ADMINISTRATIU/IVA

  5767 ADMINISTRATIU/IVA

  5816 ADMINISTRATIU/IVA

  6023 ADMINISTRATIU/IVA

  6044 ADMINISTRATIU/IVA

  8559 ADMINISTRATIU/IVA

  953 ADMINISTRATIU/IVA

  3348 ADMINISTRATIU/IVA

  6075 ADMINISTRATIU/IVA

  6102 AUXILIAR DE GESTIÓ

  7074 AUXILIAR DE GESTIÓ

  7156 AUXILIAR DE GESTIÓ

  3297 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  6091 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  7528 AUXILIAR DE PREVENCIÓ

  8026 AUXILIAR MANTENIMENT

  19695 AUXILIAR MANTENIMENT

  9951 AUXILIAR SEGURETAT I HIGIENE

  1399 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  2474 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  3299 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  13133 AUXILIAR SEGURETAT I SALUT

  7521 AUXILIAR DE GESTIÓ

  2618 SUBALTERN/A

  2848 SUBALTERN/A

  8010 SUBALTERN/A

  6030 MOSSO/A LABORATORI

  11921 SUBALTERN/A

  25393 CAP LABORATORI HIGIENE INDUSTRIAL

  25426 CAP LABORATORI ERGONOMIA