DECRET 222/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que han de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris.Publicat en:  DOGV núm. 6166 de 16.12.2009
Número identificador:   2009/14477
Referència Base de Dades:  014088/2009
 
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Sanitat
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Sanitat
  Descriptors:
    Temàtics: legislació sanitària, servei sanitari


 • DECRET 222/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que han de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris. [2009/14477]

  PREÀMBUL

  La Constitució Espanyola reconeix en l'article 15 l'obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat física dels ciutadans.

  La garantia dita s'estén a tots els àmbits de l'activitat ciutadana, inclosos els relacionats amb les situacions d'emergència que sorgisquen en centres de treball en què es presten servicis sanitaris, en les instal·lacions dels quals poden trobar-se presents en estes situacions tant els professionals que hi treballen com els usuaris i acompanyants.

  Respecte a la seguretat dels treballadors en estes situacions, cal destacar l'article 20 de la Llei 31/1995, 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que establix l'obligació dels empresaris de disposar de mesures d'emergència, segons el risc dels locals que alberguen l'activitat, que garantisquen la seguretat dels treballadors, i fa esment també del fet que s'hi ha de tindre en compte la presència possible de persones alienes a l'activitat.

  S'ha de fer esment especialment del Reial Decret 393/2007, de 23 de març, que aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats quan donen orige a situacions d'emergència, que aborda en profunditat la regulació de l'exigència de plans d'autoprotecció i emergencia, i establix les activitats que han de disposar d'estos plans i els continguts mínims que han de tindre.

  Respecte a esta norma, cal precisar que l'objecte i l'àmbit d'aplicació estan lligats a les actuacions de protecció civil, i també que el caràcter de norma bàsica estatal en limita l'aplicació en l'àmbit sanitari als grans centres hospitalaris, i no s'aplica, per tant, a la resta dels locals en què s'exercix l'activitat sanitària, que en el cas de la Comunitat Valenciana constituïxen mes del 95 per cent del total.

  D'altra banda, cal esmentar per la seua importància la disposició derogatòria que conté l'esmentat Reial Decret 393/2007, que deroga l'Orde de 29 de novembre de 1984, que va aprovar el Manual d'Autoprotecció per al desplegament del Pla d'Emergència contra Incendis i d'Evacuació de Locals i Edificis.

  El manual esmentat, des de la seua aprovació i fins a l'aparició de la norma bàsica esmentada, ha sigut la referència de continguts per a l'elaboració de plans redactats en els centres de treball de la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris. La derogació aconsella, cap al futur, la disposició d'una norma reguladora que establisca amb precisió els requisits que ha de complir la planificació d'emergències dels centres i, més concretament, com és el cas de la present disposició, dels centres sanitaris de la Comunitat Valenciana.

  Per tot això, d'acord amb el que establixen els articles 31 i 33 de la Llei del Consell, amb l'informe favorable de l'Advocacia General de la Generalitat, a proposta del conseller de Sanitat i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 11 de desembre de 2009,

  DECRETE

  Article 1. Aprovació de la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència

  S'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que han de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris.

  Article 2. Àmbit

  Les disposicions d'este decret s'apliquen a tots els centres de treball públics o privats a la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris.

  Article 3. Clasificación dels centres per activitat

  1. Pel que fa a la planificació d'autoprotecció i emergències dels centres de l'àmbit d'aplicació d'este decret, els centres es classifiquen:

  a) Segons l'activitat principal, en centres hospitalaris i centres no hospitalaris.

  b) Segons l'exigència o no de la Norma Bàsica d'Autoprotecció:

  2. Els centres sanitaris no hospitalaris, als quals no s'aplique la Norma Bàsica d'Autoprotecció es classifiquen en centres de risc baix, mitjà o alt, d'acord amb:

  a) Centres amb risc baix: són els centres la superfície total accessible dels quals siga inferior a 2.000 metres quadrats, no disposen de locals de risc mitjà o alt d'acord amb la legislació (codi tècnic de l'edificació), ni han de salvar una altura d'evacuació ascendent superior a 3 m ni descendent superior a 10 m.

  b) Centres amb risc mitjà: són els que superen algun dels paràmetres indicats per als centres amb risc baix, tenen una superfície total accessible inferior a 5.000 metres quadrats, no disposen de locals de risc alt d'acord amb la legislació (codi tècnic de l'edificació) ni han de salvar una altura d'evacuació ascendent superior a 3 m o descendent superior a 21 m.

  c) Centres amb risc alt: són els que superen algun dels paràmetres corresponents als centres amb risc mitjà i no els és estrictament exigible l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció.

  Article 4. Plans d'autoprotecció en els centres als quals siga exigible l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció

  Els centres hospitalaris i no hospitalaris de l'àmbit previst a l'article 2, als quals s'aplique la Norma Bàsica d'Autoprotecció, han d'elaborar un pla d'autoprotecció amb els requisits que esta exigix.

  Article 5. Plans d'autoprotecció en els centres hospitalaris als quals no siga exigible l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció

  Els centres hospitalaris als quals no siga aplicable estrictament la Norma Bàsica d'Autoprotecció, han d'elaborar el seu pla com si se'ls aplicara, excepte pel que fa a l'enviament de les dades de l'annex IV de la Norma Bàsica d'Autoprotecció que s'entendran referides al Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció, creat en el Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell.

  Article 6. Plans d'autoprotecció en els centres no hospitalaris amb risc alt als quals no siga exigible l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció

  Els centres no hospitalaris amb risc alt, als quals no els siga aplicable estrictament la Norma Bàsica d'Autoprotecció, han d'elaborar el seu pla com si se'ls aplicara, excepte pel que fa a l'enviament de les dades de l'annex IV de la Norma Bàsica d'Autoprotecció que s'entendran referides al Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció, creat en el Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell.

  Article 7. Mesures mínimes d'emergència en els centres no hospitalaris de risc baix

  1. En estos centres s'ha de disposar d'instruccions d'emergència per als treballadors, responsable del centre i usuaris.

  2. Les instruccions han de detallar amb precisió i, com a mínim, les actuacions que s'han de dur a terme per a la transmissió de l'alarma, l'evacuació de treballadors i usuaris, l'avís i la recepció d'ajudes externes i, en general, la utilització correcta dels mitjans de protecció disposats en el centre.

  3. Quan en un d'estos centres hi haja zones en què s'exercisquen activitats que impliquen les presència d'usuaris incapacitats d'evacuar per si mateixos, les mesures d'emergència han de contindre instruccions precises d'actuació en cas d'emergència de les zones dites.

  4. En l'àmbit dels centres sanitaris públics dependents la Conselleria de Sanitat, el Servici de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat ha d'elaborar un model de les instruccions esmentades que, en col·laboració amb les gerències dels departaments de salut s'han de difondre entre el personal afectat.

  Article 8. Plans i mesures d'emergència en els centres no hospitalaris de risc mitjà

  1. En els centres no hospitalaris de risc mitjà s'han d'elaborar i implantar plans d'emergència amb el contingut mínim que s'allista en l'annex I d'este decret.

  2. Quan en un d'estos centres hi haja zones en què s'exercisquen activitats que impliquen la presència d'usuaris incapacitats d'evacuar per si mateixos, les mesures d'emergència han de contindre instruccions precises d'actuació en cas d'emergència de les zones dites.

  Article 9. Caràcter de norma mínima

  1. Les obligacions d'autoprotecció establides en este decret s'exigixen com a norma mínima o supletòria per als centres en què no s'exigisca estrictament l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció.

  2. Els plans d'autoprotecció i mesures d'emergència previstos en esta norma i els altres instruments de prevenció i autoprotecció imposats per altres normes que s'apliquen es poden fondre en un sol document quan esta unió permeta evitar duplicacions innecessàries de la informació i la repetició dels treballs fets.

  Article 10. Elaboració dels plans d'autoprotecció i integració de mesures d'emergència

  1. L'elaboració, implantació, manteniment i revisió dels plans és competencia dels responsables dels centres que, en el cas de la Conselleria de Sanitat, són les gerències dels departaments de salut o direccions generals a què estiga adscrit el centre.

  2. Els centres afectats per este decret han d'integrar en el seu pla els plans de les distintes activitats que es troben físicament en el mateix centre.

  Article 11. Registre dels plans d'autoprotecció dels centres dependents de la Conselleria de Sanitat

  1. Les dades rellevants per a emergències dels centres afectats dependents de la Conselleria de Sanitat, que s'indiquen en l'annex II d'este decret, han de ser inscrites en un registre administratiu, que inclourà com a mínim les dades que conté l'annex II, esmentat adés. Amb esta finalitat, els òrgans competents han de facilitar a les unitats perifèriques del seu àmbit del Servici de Prevenció de Riscos Laborals estes dades i les modificacions que se'n facen.

  2. L'òrgan encarregat del Registre, i també els procediments de control administratiu i registre dels centres afectats, és el Servici de Prevenció de Riscos Laborals de l'àmbit sanitari.

  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

  Única. Actualització dels plans d'emergència o autoprotecció que hi ha

  1. Els centres de l'àmbit d'este decret, als que no s'aplique la Norma Bàsica d'Autoprotecció, que ja tinguen elaborat un pla d'emergències o autoprotecció basat en una altra normativa, han de completar-lo amb els requisits d'este decret, dins dels terminis establits en l'apartat 2 següent.

  2. Els centres de l'àmbit d'este decret, als quals no s'aplique la Norma Bàsica d'Autoprotecció, disposen de dos anys per a la fer les activitats requerides en el decret.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera. Desplegament normatiu

  S'autoritza el conseller de Sanitat per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament del que establix este decret

  Segona. Entrada en vigor

  Este decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  València, 11 de desembre de 2009

  El president de la Generalitat,

  FRANCISCO CAMPS ORTIZ

  El conseller de Sanitat,

  MANUEL CERVERA TAULET

  ANNEX I

  CONTINGUT MÍNIM DELS PLANS D'AUTOPROTECCIÓ I MESURES D'EMERGÈNCIAEN ELS CENTRES NO HOSPITALARIS DE RISC MITJÀ.

  I. PLA D'ACTUACIÓ EN EMERGÈNCIES

  S'han de definir les accions que s'hagen de fer per al control inicial de les emergències, s'ha de garantir l'alarma, l'evacuació i el socors. Ha d'abastar:

  1. Identificació i classificació de les emergències:

  a) Segons el tipus de risc.

  b) Segons la gravetat.

  c) Segons l'ocupació i els mitjans humans.

  2. Procediments d'actuació en emergències:

  a) Detecció i alerta.

  b) Mecanismes d'alarma.

  1r. Identificació de la persona que fa els avisos.

  2n. Identificació del Centre de Coordinació d'Atenció d'Emergències de Protecció Civil al qual s'ha de transmetre l'alarma.

  c) Mecanismes de resposta a l'emergència.

  d) Evacuació o confinament.

  e) Prestació de les primeres ajudes.

  f) Modes de recepció de les ajudes externes.

  3. Identificació i funcions de les persones i els equips que han de dur a terme els procediments d'actuació en emergències.

  4. Identificació de la persona responsable de la posada en marxa del Pla d'Actuació en Emergències.

  II. IMPLANTACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ

  1. Identificació de la persona responsable de la implantació del pla.

  2. Programa de formació i capacitació per al personal amb participació activa en el Pla d'Autoprotecció.

  3. Programa de formació i informació a tot el personal sobre el Pla d'Autoprotecció.

  4. Programa d'informació general per als usuaris.

  5. Senyalització i normes per a l'actuació de visitants.

  6. Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos.

  III. MANTENIMENT DE L'EFICÀCIA I ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPRO-TECCIÓ

  1. Programa de reciclatge de formació i informació.

  2. Programa de substitució de mitjans i recursos.

  3. Programa d'exercicis i simulacres.

  4. Programa de revisió i actualització de tota la documentació que forma part del Pla d'Autoprotecció.

  5. Programa d'auditories i inspeccions.

  IV. ANNEXOS

  Annex I. directori de comunicació

  1. Telèfons del personal d'emergències

  2. Telèfons d'ajuda exterior

  3. Altres formes de comunicació

  Annex II. Formularis per a la gestió d'emergències

  Annex III. Plànols

  ANNEX II

  CONTINGUT MÍNIM DE LES DADES DEL REGISTRE DE LA CONSELLERIA DE SANITAT.

  1. Respecte als centres dependents de la Conselleria de Sanitat als quals s'exigix l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció:

  Enviament al registre del Servici de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat d'una còpia de les dades presentades en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.

  2. Respecte als centres dependents de la Conselleria de Sanitat als quals no s'exigix l'aplicació de la Norma Bàsica d'Autoprotecció però han d'aplicar-la d'acord amb el que establix este decret:

  Ompliment i enviament al registre del Servici de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat de les dades requerides en l'annex IV de la Norma Bàsica d'Autoprotecció.

  3. Respecte als centres no hospitalaris de risc mitjà dependents de la Conselleria de Sanitat:

  El Servici de Prevenció de Riscos Laborals ha de preparar una base de dades que han d'omplir les unitats perifèriques del servici, amb les dades que han de proporcionar-los les gerències dels departaments de salut o les direccions generals responsables dels centres, que han de ser com a mínim:

  a) Dades generals

  1r. Nom de l'establiment.

  2n. Adreça completa. Telèfon, fax, correu electrònic.

  3r. Activitat o usos de cada una de les plantes ocupades pel centre. Activitats o usos que convisquen en la mateixa edificació.

  4t. Nom i càrrec de la persona responsable del centre. Dades del titular.

  5é. Data de l'última revisió del pla.

  b) Dades estructurals

  1r. Nombre de plantes sobre i sota rasant.

  2n. Superfície útil o construïda (per plantes).

  3r. Nombre d'eixides a l'exterior.

  4t. Nombre d'escales interiors.

  5é. Nombre d'escales exteriors.

  c) Entorn

  Informació sobre l'entorn: urbà, rural, proximitat a rius, a rutes per les quals transiten vehicles amb mercaderies perilloses, a indústries, a zones forestals, edifici aïllat o mitger amb altres activitats, tipus d'activitats de l'entorn i els seus titulars.

  d) Focus de perill i vulnerables

  1r. Tipus de risc més significatiu que emana de l'edifici.

  2n. Tipus i quantitat de productes perillosos que s'hi emmagatzemen o processen.

  3r. Vulnerables.

  e) Relació d'instal·lacions tècniques de protecció contra incendis disponibles

  1r. Detecció i alarma d'incendis.

  2n. Polsadors d'alarma d'incendis.

  3r. Extintors d'incendis.

  4t. Boques d'incendi equipades.

  5é. Hidrants.

  6é. Columna seca.

  7é. Extinció automàtica d'incendis.

  8é. Enllumenat d'emergència.

  9é. Senyalització.

  10é. Grup electrogen i SAI.

  11é. Equip de bombament i aljub o depòsit d'aigua.