Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 154/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/609]

(DOGV núm. 9779 de 01.02.2024) Ref. Base de dades 000964/2024


Concloses les proves selectives per a l'accés al cos indicat més amunt, convocades mitjançant l'Ordre 85/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV 8912, 24.09.2020), i d'acord amb el que s'assenyala en l'article 19 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i en la base 10 de la convocatòria, pertoca la publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de la relació definitiva de persones aprovades, i es concedeix termini per a presentar la documentació exigida.

En virtut de la competència atribuïda en la lletra i de l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, en relació amb l'article 18 del Decret 3/2017, així com en la base 10 de la convocatòria 154/18, i a proposta del director general de Funció Pública, resolc:Primer

Publicar, a proposta de l'òrgan tècnic de selecció, la relació de persones que han superat les proves selectives, per ordre de puntuació, i que s'assenyalen en l'annex de la present resolució.

De conformitat amb el que s'estableix en la base 1 de les ordres 85/2020 i 86/2020 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, els 3 llocs de treball que han quedat sense cobrir en declarar-se desert el torn de promoció interna en l'acord de l'òrgan tècnic de selecció de 2 de desembre de 2022, s'acumulen als llocs oferits pel torn lliure.Segon

Les persones relacionades hauran de presentar davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en el Decret llei 12/2022, de 23 de setembre, del Consell, la documentació que corresponga a fi d'acreditar que reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria. La documentació exigida s'estableix en la base 10 de la convocatòria, que es reprodueix a continuació:«(...)

a) Fotocòpia del DNI o NIE.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons el que s'estableix en la base 2.1.3 de la convocatòria, o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, fotocòpia compulsada de la credencial d'homologació o, si escau, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

c) Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament, de forma escaient, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.

Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes, en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

d) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball oferits.

e) Els qui superen les proves selectives, acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d'un exercici específic a l'efecte. El personal que no puga acreditar aquests coneixements, haurà de realitzar els cursos de perfeccionament que, a l'efecte, es realitzaran a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), en coordinació amb la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Segons el preceptuat en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, els qui superen les proves selectives, acreditaran els seus coneixements de valencià en el corresponent Grau Mitjà o C1, mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

10.2. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions o bonificacions de les establides en la base 5, hauran de presentar, addicionalment, fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la concurrència de tal exempció o bonificació.

(...)».

Les persones seleccionades que, dins del termini indicat, i excepte casos de força major, no presenten la documentació acreditativa o les que, a la vista d'aquesta documentació, no posseïsquen algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les sol·licituds de participació.Tercer

A fi d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades, abans del nomenament o presa de possessió, la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública podrà requerir a l'òrgan tècnic de selecció una relació complementària de les persones que seguisquen a les proposades, per al possible nomenament com a personal funcionari de carrera.

La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.

València, 19 de gener de 2024.– La consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública: Ruth María Merino Peña.ANNEX / ANEXORELACIÓ DE PERSONES APROVADES, PER ORDRE DE PUNTUACIÓ, CONVOCATÒRIA 154/18

RELACIÓN DE PERSONAS APROBADAS, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN, CONVOCATORIA 154/18Torn lliure

Turno libreDNI Cognom 1 / Apellido 1 Cognom 2 / Apellido 2 Nom / Nombre Nota final /

Nota final

***0600** PEREZ HERRERO MARTA PILAR 73,89

***0855** DOMINGUEZ GOMEZ ALDO 60,07

***8704** PEREZ CEJALVO EMILIO JOSE 56,23

***1356** SANCHEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 55,30

***1899** VERA PAREDES MARTA 54,07

***9722** OCERIN LORENTE ALBERTO 52,76

***7843** SANCHEZ FERNANDEZ JESUS 49,81

***5964** APARICIO MARIN ANA 46,54

Mapa web