Ficha docv

Ficha docv

Anunci sobre rectificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal de 2022. [2024/592]

(DOGV núm. 9779 de 01.02.2024) Ref. Base de dades 000974/2024


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions
    Descriptors toponímics: La Llosa de RanesMitjançant la Resolució de l'Alcaldia núm. 2022-123, de data 30-05-22, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a 2022, prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

L'oferta d'ocupació pública esmentada va ser publicada en el DOGV núm. 9351, de data 31-05-22, i en el BOPB núm. 54, de data 09-06-22.

Vist l'Informe de la Secretaria-Intervenció, de data 19-01-24, les conclusions del qual assenyalen textualment:

«[…] per tant, i basant-me en els arguments abans exposats, el secretari-interventor que subscriu el present informe entén que va haver-hi un error material en l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2022, havent-se d'estabilitzar la plaça d'oficial de serveis municipals en la categoria professional AP».De conformitat amb el que s'ha exposat anteriorment, i en aplicació de l'article 109.2 de l'LPAC, per la Resolució de l'alcaldessa-presidenta núm. 2024-013, de data 19-01-24, s'ha aprovat rectificar el Decret núm. 2022-123, de data 30-05-22, pel qual s'aprovava l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes de 2022, perquè hi ha un error material, en els termes següents:Cosa que es fa pública, en compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les bases de règim local, l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

La Llosa de Ranes, 23 de gener de 2024.– L'alcaldessa: Salvadora Pardo Escuriet.

Mapa web