Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 144/21, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/2697]

(DOGV núm. 9820 de 03.04.2024) Ref. Base de dades 002782/2024
Mitjançant la Resolució de 26 de juliol de 2023 (DOGV 9652, 01.08.2023), del director general de Funció Pública, es va publicar la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos objecte d'aquesta resolució.

D'acord amb el que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 15 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i en les bases de l'Ordre 35/2022, de 15 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV 9493, 20.12.2022), així com en la disposició transitòria única del Decret llei 12/2022, de 23 de setembre, del Consell, i una vegada transcorregut el termini de reclamacions i esmenes i resoltes aquestes, la direcció general amb competències en matèria de funció pública elevarà a definitiva la relació de persones admeses i excloses mitjançant una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en la qual s'indicaran la data, el lloc i l'hora de començament de l'exercici en un termini no inferior a 10 dies hàbils respecte a la celebració, així com l'ordre de crida de les persones aspirants, segons el sorteig a què es refereix l'apartat 1 de l'article 17 del mencionat Decret 3/2017.Per tot això, resolc:Primer

Elevar a definitiva les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, convocatòria 144/21, torn lliure, una vegada resoltes les reclamacions i esmenats els defectes. Les llistes esmentades estan recollides en els següents annexos:

Annex I: persones admeses a les proves selectives.

Annex II: persones excloses de les proves selectives.Segon

Convocar les persones admeses que figuren en l'annex I, a la realització de l'exercici, que tindrà lloc el pròxim dia 20 d'abril de 2024, a les 10.00 h, en la Universitat de València, Aulari Nord del campus de Tarongers, avinguda dels Tarongers, s/n. 46022 València.

L'ordre de crida dels aspirants començarà amb la lletra «Q», d'acord amb el resultat del sorteig celebrat el dia 18 d'octubre de 2022 (DOGV 9454, 21.10.2022).

Les persones admeses hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant la presentació exclusivament de l'original del DNI, del NIE acompanyat del document nacional d'identitat del país d'origen amb foto, del passaport o del permís de conduir emés a Espanya. Així mateix, hauran de portar, necessàriament, bolígraf blau o negre.

Amb l'antelació adequada es publicaran en el web la distribució d'aules i qualsevol instrucció addicional necessària per a la realització de la prova.

De conformitat amb el que es disposa en l'apartat 3 de l'article 17 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, en relació amb les bases de la convocatòria, les persones convocades perdran el seu dret quan es personen als llocs de celebració una vegada iniciades les proves o quan no hi assistisquen, encara que es dega a causes justificades.

La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.València, 22 de març de 2024.– El director general de Funció Pública: Javier Lorente Gual.

Mapa web