Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula informe d'impacte ambiental del Projecte de sondeig per a captació d'aigües subterrànies, parcel·la 324 del polígon 42, paratge l'Algepsar del terme municipal de Monòver. Expedient: (3271715) 125/2023/AIA. [2024/2395]

(DOGV núm. 9820 de 03.04.2024) Ref. Base de dades 002820/2024


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
    Grup temàtic: Impacte ambiental

«Informe d'impacte ambiental

Expedient: (3271715) 125/2023/AIA.

Títol: Sondeig captació d'aigües subterrànies.

Titulars: Santiago Poveda Canto.

Òrgan substantiu: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines.Expedient: ASOSUB/2023/156/03.

Localització: parcel·la 324 del polígon 42, paratge l'Algepsar del terme municipal de Monòver.

Tramitació administrativa

Mitjançant escrit signat en data 21 d'agost de 2023 pel cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant (referència expedient ASOSUB/2023/156/03), va tindre entrada en este òrgan ambiental el document ambiental i el seu corresponent projecte, a fi de ser sotmés al procediment d'avaluació ambiental simplificada, de conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i amb el Reial decret 445/2023, de 13 de juny.

Tal com establix l'article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (d'ara en avant, LEA), este òrgan ambiental va realitzar consulta a les administracions públiques afectades. En concret, en data 15 de setembre de 2023, este servei tramet consulta a l'Ajuntament de Monòver perquè es pronuncie sobre si el projecte pot causar impactes ambientals significatius, tenint en compte les mesures preventives i correctores previstes en el document ambiental. Transcorregut el termini màxim de consulta establit en l'esmentat article, no s'ha rebut contestació de l'Ajuntament de Monòver.En data 21 de novembre de 2023, este servei tramet requeriment al promotor, amb còpia a l'òrgan substantiu. En este se sol·licita aclariment respecte a la localització del sondeig, aportació d'informació addicional quant a característiques del projecte com ara el volum estimat de detritus entre altres, i es requerix que s'esmene i amplie el document ambiental en els termes de l'article 45.1 de la LEA.

En data 1 de desembre de 2023, este òrgan ambiental rep nou document ambiental presentat pel promotor a través de l'òrgan substantiu.Vista la informació continguda en l'expedient, s'estima que aporta elements de judici suficients per a continuar amb el procediment d'avaluació ambiental simplificada.Criteris ambientals

Per a l'emissió del present informe d'impacte ambiental, de conformitat amb l'article 47 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han tingut en compte els criteris de l'apartat A de l'annex III d'esta.Característiques del projecte

Santiago Poveda Canto pretén realitzar un sondeig de captació d'aigües subterrànies amb la finalitat d'atendre les necessitats de reg d'una part d'una parcel·la situada al terme municipal de Monòver, concretament de la parcel·la 324 del polígon 42, la superfície cadastral de la qual puja a 73.847 m2. El cultiu d'ametlers que pretén regar-se ocupa una superfície de 3,30 ha, i requerix una dotació de reg de 1.715 m3/ha, la qual cosa suposa un volum anual de 5.659,50 m3.

A causa de les característiques de les formacions que es preveu travessar i als diàmetres a aconseguir, el sondeig es realitzarà pel sistema de rotopercussió, arribant a una profunditat de 100 m, sempre que la litologia dels terrenys travessats siga favorable. En cas contrari, s'utilitzarà el mètode de rotació directa amb tricon, i s'utilitzarà per al manteniment de les parets llot bentonític. Es procurarà realitzar en una sola columna amb un diàmetre de perforació de 220 mm perquè puga allotjar la intubació.

El sondeig anirà revestit en tub de PVC, de diàmetre 180 mm, en el tram considerat com a cambra de bombament; en este cas és en la totalitat del sondeig. En els trams considerats aqüífers esta canonada anirà ranurada, sempre comptant amb el criteri del director tècnic d'obra. Una vegada conclosa l'obra, l'àrea de treball i les àrees de pas i adjacents quedaran expedites, netes i en un estat restaurat equivalent a l'existent abans de realitzar esta obra.

Els residus generats durant les obres (principalment roca triturada) procedixen de la perforació del sondeig i s'emmagatzemaran en una bassa per a depòsit de detritus excavada al costat del pou. El promotor estima que poden generar-se 15 m3 de residu, classificat com LER 01 05 04 (llots i residus de perforacions que contenen aigua dolça) i els de l'excavació de la bassa com 17 05 04 (materials naturals excavats). No obstant això, la naturalesa litològica d'ambdós és molt similar i, en els dos casos es tracta de residus inerts que s'aniran depositant en la bassa. Una vegada finalitzada la perforació, esta es condicionarà emplenant-la completament, tant pel mateix detritus com pels terrenys inicialment extrets, estenent el material i anivellant-lo amb el terreny extret, deixant la superfície restaurada. La gestió serà duta a terme per una empresa autoritzada de residus no perillosos. Així mateix, els olis usats, draps de neteja i altres residus perillosos seran retirats obligatòriament per un gestor autoritzat impedint el seu contacte directe sobre el sòl.Prèviament a l'entrada de la maquinària de perforació i condicionament de l'accés, es procedirà a la retirada de la terra vegetal, que es mantindrà per a la seua posterior reposició en la zona afectada.

Es realitzarà un control periòdic de la mesura del nivell piezomètric a fi de detectar baixades del nivell piezomètric anormals en l'aqüífer per motiu de l'extracció i aprofitament d'aigües subterrànies.El termini d'execució previst per a la realització de les obres serà de tres dies a partir de la data de recepció de les autoritzacions necessàries, atorgades pels organismes competents, incloent-hi el muntatge i desmuntatge dels equips.Ubicació del projecte

La perforació objecte d'estudi està 694 m al sud-est de la localitat de Cases del Senyor, una pedania del municipi de Monòver, en la partida de l'Algepsar, concretament en la parcel·la 324 del polígon 42, en una zona de cultiu de titularitat privada, propietat de Santiago Poveda Canto. Segons la informació cadastral, es tracta d'una parcel·la d'ús principal agrari (rústic) té una superfície de 73.847 m2, i són les seues coordenades UTM (ETRS89; fus 30): X=679.158, I=4.252.249, amb altitud de 650 msnm.

L'accés a la parcel·la es realitza des de camins veïnals que partixen de Cases del Senyor i arriben fins a la parcel·la on se situa el sondeig, per la qual cosa per a executar l'obra no es requerix l'obertura de nous accessos ni moviments de terra ni desbrossaments. Es tracta d'una afecció breu, de baixa entitat i que desapareixerà després d'aplicar les mesures protectores i correctores previstes, garantint amb això l'absència d'impactes residuals significatius.

La perforació es realitzarà en una zona eminentment agrícola en la qual predominen fruiters de secà, vinya i oliveres, classificat com a sòl no urbanitzable protegit, segons el pla general de Monòver. Segons el visor cartogràfic valencià, el sondeig es localitza a 120 m de terreny forestal, per la qual cosa la parcel·la és considerada com a zona d'influència forestal segons l'article 57 de la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana.

Atenent la classificació de les unitats hidrogeològiques, la captació està situada en la massa d'aigua subterrània denominada Quibas amb codi 080.209, del Pla hidrològic de la conca hidrogràfica del Xúquer, i amb una superfície de 134,34 km2, de tipus permeable. La massa d'aigua subterrània té un bon estat químic però un estat quantitatiu i global dolent.Característiques del potencial impacte

Durant els treballs de perforació i intubació, la superfície afectada per les obres serà parcialment ocupada per l'equip de perforació, per les canonades, per la maquinària, pels accessoris i per la bassa per al depòsit de detritus. Es produiran una sèrie d'impactes al component atmosfera que suposen la generació d'olors, sorolls i vibracions, així com emissions a l'atmosfera en forma de partícules. Els efectes contaminants de l'actuació es limiten a l'ús de maquinària amb un efecte temporal d'un mes i d'escassa rellevància ambiental. El risc d'accidents queda regulat per les normes laborals i de seguretat minera, que són competència de l'òrgan substantiu, sent poc probable que puga arribar a tindre efectes ambientals de consideració.

L'actuació no afecta cap espai Xarxa Natura 2000 ni cap espai natural protegit, i és Mont Coto el paratge natural municipal més pròxim, situat 200 m a l'est de la perforació. Quant a les vies pecuàries, la més pròxima és la carrerada de la Mina (de 30 metres d'ample) que va 175 metres al nord de la captació.

Segons el projectista, en l'àmbit d'actuació la flora és eminentment estepària, a conseqüència de l'acció antròpica, excepte en les zones altes de la muntanya, on es combina amb el roure negral i la surera. Segons la informació que facilita el visor cartogràfic, en la zona no es localitza cap espècie prioritària. Encara que el promotor no identifica la fauna existent en l'àmbit d'actuació, el visor cita la presència de rabosa roja, conill, gamó, perdiu roja, esquirol roig, senglar i llebre ibèrica. No es preveu un impacte significatiu sobre la vegetació, ni sobre la fauna, excepte el que es puga produir amb caràcter puntual i temporal durant l'execució dels treballs a causa de l'ús de la maquinària.L'impacte sobre el paisatge serà temporal. No es preveu afecció a altres elements ambientals, béns culturals, restes arqueològiques ni altres elements del patrimoni cultural valencià. S'adoptaran, no obstant això, mesures preventives i de control i seguiment per a comprovar el normal desenvolupament de les obres i per si es produïra qualsevol troballa fortuïta o situacions imprevistes.

Al marge de l'aprofitament hídric, l'ús de recursos naturals resulta irrellevant en este tipus d'obres, així com la generació de residus, més enllà del detritus generat per la perforació i els seus additius (escumejants), a la qual cosa s'afigen els materials procedents de l'excavació de la bassa de llots que, per la seua escassa magnitud, caràcter terrigen i naturalesa inerta, no constituiran, segons el projectista, un problema d'eliminació. La lixiviabilitat total, el seu contingut de contaminants i l'ecotoxicitat del lixiviat són poc significatius i, en particular, no hauran de suposar risc per a la qualitat de les aigües superficials ni subterrànies.No s'ha plantejat l'acumulació d'efectes negatius respecte a altres projectes. En tot cas, els possibles efectes hidrogeològics relatius a l'ús i consum de recursos naturals (aigua) entren en les competències directes de l'organisme de conca.Conclusió

En relació amb els criteris de l'apartat A de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es pot concloure que el projecte, en els termes previstos, no tindrà efectes adversos significatius sobre el medi ambient i no requerix avaluació d'impacte ambiental ordinària.Consideracions jurídiques

El projecte constituïx un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, d'acord amb l'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en concordança amb l'epígraf a) 3r del grup 3 de l'annex II d'esta.

L'expedient ha seguit el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, previst en la secció 2a, capítol 2 del títol II de la Llei 21/2013.

L'article 9.1 del Decret 147/2023, de 5 de setembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, atribuïx a la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, la competència en avaluació ambiental estratègica i impacte ambiental, incloent-hi els sistemes indicadors i les avaluacions ambientals.

Per tot l'anterior, a proposta del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, fent ús de les atribucions que tinc, resolc:Primer

Estimar que el projecte presentat per a l'autorització d'un sondeig de captació d'aigües subterrànies per a atendre les necessitats de reg al terme municipal de Monòver (Alacant), promogut pel Sr. Santiago Poveda Canto, sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicables, no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient i no requerix una avaluació d'impacte ambiental ordinària. Tot això, sempre que s'ajuste a la documentació que hi ha en l'expedient, a les previsions del projecte i del document ambiental, i als termes d'este informe, en particular:1. La destinació prevista de l'aigua extreta és el reg per degoteig d'una parcel·la d'ametlers. Les actuacions de transformació a regadiu de terrenys, en funció de la superfície afectada, constituïxen un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental de conformitat amb la legislació vigent, i no queden incloses en l'abast d'esta resolució.

2. El contractista haurà de construir una bassa de llots de dimensions tals que puga albergar la totalitat dels detritus, llots i additius generats durant la perforació.

3. Haurà de realitzar-se un seguiment adequat de les obres a fi d'anar completant-ne la informació hidrogeològica i poder prendre sobre el terreny les decisions tècniques i de seguretat més adequades en cas d'incidències o imprevistos.

4. Des de l'inici, es durà a terme el control i la vigilància efectiva de l'execució de les mesures específiques de prevenció i correcció definides en el document ambiental i la correcta adequació d'estes a situacions imprevistes que es puguen produir.

5. La canonada d'embocament sobreeixirà una alçària suficient per a evitar abocaments i entrada d'objectes no desitjats. En finalitzar l'obra, es col·locarà una tapa o dispositiu de protecció.

6. Es protegirà la vegetació adjacent, les estructures, camins i instal·lacions que puguen resultar afectades per a evitar la seua deterioració. Las zones en les quals s'hagen produït compactacions a causa de l'estada i el pas de maquinària es restauraran mitjançant subsolatge i/o arada.

7. No es realitzaran actuacions de proveïment de carburant o manteniment de maquinària que puguen contaminar el sòl o les aigües subterrànies. Així mateix, els residus generats es gestionaran segons la normativa vigent i mitjançant un gestor autoritzat.

8. El material extret del sondeig haurà de ser reutilitzat d'acord amb l'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seua utilització en operacions de rebliment i obres diferents a aquelles que es van generar. També pel Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció com es preveu en el seu article 3.1. a).

9. El promotor no indica si realitzarà assajos de bombament. No obstant això, a fi de previndre processos erosius i evitar escorrenties incontrolades, si es realitzara assaig de bombament, l'aigua extreta haurà de ser abocada a llits naturals, directament o a través d'un sistema d'evacuació que mitjançant laminació de cabals o dissipadors d'energia resulte efectiu per a evitar erosió i possibles danys en infraestructures i propietats adjacents. Si estos es produïren, els promotors de l'obra hauran de reparar els desperfectes i, si és el cas, indemnitzar els afectats pels perjudicis ocasionats.

10. Les coordenades d'ubicació proporcionades pel projectista localitzen el sondeig a menys de 500 m de terreny forestal, per la qual cosa resulta aplicable el que es disposa en el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres, treballs i aprofitaments forestals, que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants, incorporat en l'annex IX del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.11. Si durant l'execució de les obres es trobaren restes paleontològiques, arqueològiques o etnogràfiques, el promotor haurà de comunicar-ho a la conselleria competent en matèria de cultura de manera immediata, i adoptar les mesures pertinents per a la seua protecció i conservació, de conformitat amb allò previst en els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià.12. En el cas que per qualsevol motiu (falta de cabal, mala qualitat de l'aigua, solsides en el pou o qualsevol altra causa) es renunciara a l'ús del sondeig, se n'haurà de procedir a la clausura i el segellament, així com a la restauració del terreny a la seua situació original, ja que els pous abandonats o en desús constituïxen vies potencials puntuals de contaminació d'aqüífers i de riscos físics per a les persones.

13. S'haurà de preveure que el sondeig quede habilitat i disponible per a futurs controls de piezometria i de mostreig de l'aigua subterrània, llevat que l'òrgan competent ho determine innecessari per disposar d'altres opcions o d'una xarxa suficient.Segon

De conformitat amb el que es preveu en l'article 47 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:

A. L'informe d'impacte ambiental es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la seua publicació en la seu electrònica de l'òrgan ambiental.

B. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seua vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'haguera procedit a l'autorització del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la seua publicació, llevat que s'acorde la pròrroga de la vigència de l'informe d'impacte ambiental.

C. L'informe d'impacte ambiental no serà objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si és el cas, siguen procedents en la via administrativa o judicial contra l'acte, si escau, d'autorització del projecte.Tercer

L'òrgan substantiu publicarà en el butlletí oficial corresponent la decisió d'autoritzar o denegar el projecte, en els termes previstos en l'article 48 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.València, 18 de desembre de 2023.- El director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental: Miguel Ángel Ivorra Devesa.»

Mapa web