Ficha docv

Ficha docv

Anunci sobre el nomenament d'una plaça de funcionari d'agent de policia local. [2024/2238]

(DOGV núm. 9820 de 03.04.2024) Ref. Base de dades 002797/2024


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: nomenaments d'ocupació pública
    Descriptors toponímics: MelianaUna vegada conclòs el procediment selectiu per a proveir en propietat places de naturalesa funcionarial, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Meliana, d'agent de policia local, per torn de mobilitat, de l'oferta d'ocupació pública (OOP) extraordinària de 2021, es nomena:

Per Resolució d'alcaldia núm. 136/2024, de 29 de febrer, Juan José Tomás Catalá, amb DNI ***3536**, funcionari de carrera, com a agent de policia local, de naturalesa funcionarial, en l'escala d'administració especial, subescala servicis especials, classe policia local, escala bàsica, al grup C i subgrup C1, per mobilitat, de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de 2021.

Este nomenament es realitza en la plaça vacant en la plantilla d'agent de policia local, al lloc de treball 025.SEG. de naturalesa funcionarial, en l'escala d'administració especial, subescala servicis especials, classe policia local, escala bàsica, al grup C i subgrup C1, corresponent a l'oferta d'ocupació pública extraordinària de 2021.

El nomenament com a funcionari de carrera i la incorporació a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Meliana tenen efectes des del dia 1 de març de 2024.

La qual cosa es publica per a coneixement general, d'acord amb el que s'establix en l'article 62.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 68.1 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana.Meliana, 8 de març de 2024.– L'alcaldessa: Trinidad Montañana Traver.

Mapa web