Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2024, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'atorga el reconeixement de la condició de municipi turístic de singularitat de la Comunitat Valenciana a l'Ajuntament de Pilar de la Horadada. [2024/2218]

(DOGV núm. 9820 de 03.04.2024) Ref. Base de dades 002815/2024


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: turismeVista la sol·licitud presentada en la Direcció General de Turisme per l'Ajuntament de Pilar de la Horadada de data 29 de desembre de 2023, en què s'insta el reconeixement de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana per a l'Ajuntament de Pilar de la Horadada.Després de l'estudi de la documentació que consta en l'expedient, i vista la proposta de la Secretaria Autonòmica de Turisme mitjançant la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de l'esmentada distinció, de conformitat amb el que es disposa en l'article 19 del Decret 5/2020, de 10 de gener, del Consell, de regulació de l'estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana, resolc:Primer

Atorgar el reconeixement de la condició de municipi turístic de singularitat de la Comunitat Valenciana a l'Ajuntament de Pilar de la Horadada.Segon

Notificar-ho a l'Ajuntament de Pilar de la Horadada i ordenar la publicació de la present resolució en els termes establits en l'article 19.3 del Decret 5/2020, així com en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Contra el que es disposa en la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.

València, 6 de març de 2024.– La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme: Nuria Montes de Diego.

Mapa web