Ficha docv

Ficha docv

AnuncI del tràmit de consulta pública prèvia en relació amb la proposta de projecte d'orde de la Conselleria de Sanitat per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'esta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana. [2024/2001]

(DOGV núm. 9808 de 13.03.2024) Ref. Base de dades 002294/2024


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria Sanitat
    Grup temàtic: Disposicions en informació públicaEn compliment del que es disposa en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 14 i 15 de la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana, s'anuncia la consulta pública prèvia del projecte d'orde de la Conselleria de Sanitat per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'esta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana.

A fi de complir la norma esmentada, s'obri un termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a fi de demanar l'opinió de la ciutadania.

En l'enllaç de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat, https://www.san.gva.es/es/web/normativa/consulta-publica-previa, pot ser consultada la informació sobre els antecedents, els problemes que es pretenen solucionar amb la nova regulació, la necessitat i l'oportunitat de la seua aprovació, els objectius, les possibles solucions alternatives, i tota la informació que puga ajudar la ciutadania a formar-se una opinió sobre la iniciativa.

Les aportacions i opinions es podran efectuar en el correu electrònic infraestructuras_san@gva.esValència, 27 de febrer de 2024.– El director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures: Pedro Manuel López Redondo.

Consulta pública prèvia del projecte d'orde de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'esta conselleria en municipis de la Comunitat Valenciana.Antecedents de la norma Orde 9/2017, de 19 de setembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; per l'Orde 3/2021, de 29 de setembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica parcialment l'Orde 9/2017, de 19 de setembre, i per la Correcció d'errors de l'Orde 3/2021, de 29 de setembre.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma La disgregació en tres ordes diferents del règim jurídic de la concessió de les subvencions per al desenvolupament de les actuacions d'intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària en atenció primària en municipis de la Comunitat Valenciana.

Necessitat i oportunitat de la seua aprovació Adaptar les bases reguladores d'estes ajudes per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en l'atorgament de subvencions, en desenvolupament del que es preveu en l'article 13.4 de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat.

Objectius de la norma El desenvolupament d'actuacions d'intervenció arquitectònica d'obres de reforma, reparació, restauració i rehabilitació, així com les de conservació i manteniment de locals on la Conselleria de Sanitat efectue la prestació d'atenció primària de salut en municipis de la Comunitat Valenciana.

Possibles solucions, alternatives reguladores i no reguladores Integrar en un sol text el règim jurídic al qual ha de sotmetre's la concessió d'estes subvencions, així com aclarir alguns aspectes relacionats amb els requisits previs que han de complir els projectes arquitectònic per a concórrer a les convocatòries.

Mapa web