Ficha docv

Ficha docv

Anunci sobre rectificació de les bases generals que han de regir les convocatòries de les proves selectives per a la provisió en propietat de les places de policia local, incloses en l'oferta d'ocupació pública. (expediente 1371805k - referència interna 004-0089/2023). [2024/1808]

(DOGV núm. 9820 de 03.04.2024) Ref. Base de dades 002790/2024
Mitjançant el Decret 702, de 27 de febrer de 2024, de la Regidoria Delegació de Personal, s'ha resolt:«Primer. Rectificar la Resolució de la Regidoria de Personal número 2200/2023, de 13 de juny de 2023, per la qual s'aproven les bases generals per a regir les convocatòries de les proves selectives per a la provisió en propietat de places de policia local d'este ajuntament.Segon. Realitzar la rectificació i correcció de la base sexta de les esmentades bases, en els termes següents:

En la base sexta, on diu:

«– Presidència: el funcionari de carrera, cap de la policia local d'este ajuntament, o si no hi ha, un funcionari de carrera pertanyent al cos de la policia local d'un altre municipi de la Comunitat Valenciana.»Ha de dir:

«a) Presidència: qui siga el/la cap del cos de la policia local convocant, o de qualsevol altre cos de policia local de la Comunitat Valenciana.»Així mateix, en la base sexta, on diu:

«No podran formar part dels tribunals ni ser nomenats col·laboradors o assessors els qui, en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria, hagen fet tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a l'Administració pública.»

Ha de dir:

«No podran formar part dels tribunals ni ser nomenats col·laboradors o assessors els qui, en els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria, hagen fet tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a l'Administració pública.»Tercer. Donar compte de la modificació de les bases a la Mesa General de Negociació en la pròxima sessió com un punt a tractar en l'orde del dia.Quart. Publicar la modificació de les bases en el tauler electrònic d'edictes municipal, en el Butlletí Oficial de la Província de València, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la pàgina web de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna www.tavernes.es.

Igualment, cal significar que este acte, de conformitat amb l'article 52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, posa fi a la via administrativa.

Contra este acte es poden interposar els recursos següents:

– Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o impugnar-lo directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que s'interpose el recurs de reposició, s'ha de fer davant l'òrgan municipal que ha dictat l'acte en el termini d'un mes comptador de l'endemà de la notificació de l'acte. La interposició impedirà, fins a la resolució expressa o presumpta, la utilització de la via contenciosa administrativa, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu. El recurs de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes; en cas contrari, s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.– En el supòsit que es decidisca interposar el recurs contenciós administratiu directament, es farà davant el jutjat contenciós administratiu de València, en els terminis següents:

– Dos mesos comptats de l'endemà de la notificació de l'acte administratiu que s'impugna.

– Dos mesos des del dia en què es notifique la resolució del recurs de reposició presentat.

– Sis mesos des del transcurs d'un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que es notifique la resolució.

Tot això sense perjuí que es pot exercir qualsevol altra acció o recurs que s'estime convenient en defensa dels drets dels interessats».

Cosa que es fa pública per a coneixement general.Tavernes de la Valldigna, 28 de febrer de 2024.– El cap de l'Activitat de Recursos Humans i Gestió de Personal: Valentín Vercher Manclús.

Mapa web