Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 71/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 72/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2024/1524]

(DOGV núm. 9796 de 26.02.2024) Ref. Base de dades 001722/2024


Mitjançant resolucions de 15 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, es publiquen les relacions definitives de persones que han superat les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 71/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 72/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9731, 23.11.2023).

L'article 21.1 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana disposa que l'adjudicació de destinacions al personal de nou ingrés s'efectuarà, d'acord amb les peticions de les persones interessades, entre els llocs que han quedat vacants després del concurs previ del personal funcionari de carrera, i, segons l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu, sempre que tinguen els requisits determinats per a cada lloc en les relacions de llocs de treball. Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu.D'acord amb l'article 135.6 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, i amb l'article 21.1 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, l'elecció dels llocs de treball s'efectuarà, en primer lloc, per les persones que han superat les proves selectives pel torn de promoció interna, convocatòria 72/18, i a continuació, per les persones que han superat les proves selectives pel torn lliure, convocatòria 71/18, per ordre de major a menor puntuació obtinguda en la superació de les proves selectives.De conformitat amb l'apartat 1 de la disposició transitòria sisena de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, les persones aspirants que accedisquen a la funció pública de l'Administració de la Generalitat mitjançant les convocatòries en curs a l'entrada en vigor de la llei quedaran integrades en el cos, escala o agrupació funcionarial corresponent al lloc de treball al qual opten, d'acord amb els criteris establits en la present llei. Per tot això, les persones aprovades en les convocatòries 71/18 i 72/18 s'integraran en l'agrupació professional funcionarial, agrupació de llocs de treball subalterns/nes APT-APF-01, de conformitat amb la correspondència prevista en els annexos II i III de la citada Llei 4/2021.

Les persones aprovades que consten en l'annex II d'esta resolució, han presentat renúncia i, per tant, no se'ls convoca per a elecció de lloc en les convocatòries 71/18 i 72/18.

A l'efecte del que es preveu en l'article 68,1.d) de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, i fent ús de les competències que m'atribueix l'article 16 del Decret 133/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, resolc:Primer

Convocar les persones que han superat les proves selectives corresponents a les convocatòries 71/18 i 72/18, i que s'esmenten en l'annex I d'esta resolució, per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, en la sala d'actes de l'edifici B de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, carrer de la Democràcia, 77, 46018 València, en els torns i horaris que s'indica a continuació, a l'efecte del seu nomenament com a personal funcionari de carrera de l'agrupació professional funcionarial, agrupació de llocs de treball de subaltern/nes APT-APF-01.

Dia 6 de març de 2024, a les 11.00 hores, del número d'orde 1, M. Angeles Cubero Benavent al número d'orde 120, Daniel Calabuig García.

Dia 11 de març de 2024, a les 10.00 hores, del número d'orde 121, María Dolores Sabalete Juarez al número d'orde 240 Sonia González Collado.

Dia 12 de març de 2024, a les 10.00 hores, del número d'orde 241, M. Oblit Molins Granell, al número d'orde 361 Eva María Monerris Martín.A les persones que, sent ja personal funcionari de carrera de l'agrupació professional funcionarial APF, han aprovat esta convocatòria, no se'ls pot tornar a nomenar. No obstant això, se'ls habilitarà en l'agrupació de llocs de treball de subalterns/as APT-APF-01.

A este efecte, les persones incloses en l'annex I, que es troben en actiu en l'agrupació professional funcionarial APF i desitgen optar pel lloc de subalterns/as APT-APF-01, hauran d'acudir a l'acte únic per a elecció de lloc. Per contra, si volen continuar en la APT en la qual es troben, o mantindre la situació d'excedència respecte a l'agrupació professional funcionarial APF, no és necessari que acudisquen a esta convocatòria.Segon

L'elecció de destinació no atorga cap dret a l'ingrés en la funció pública, que queda condicionat al fet que es dicten les corresponents resolucions de nomenament com a personal funcionari de carrera i d'adjudicació de la destinació elegida, en la qual s'indicarà la data de les preses de possessió i cessaments que se'n deriven.Tercer

La llista de llocs a sol·licitar es publicarà amb una antelació mínima de 48 hores en la pàgina web de la Generalitat www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública, indicant número de convocatòria i any (71/18 i 72/18).Quart

El lloc de treball triat, que serà adjudicat amb destinació definitiva, implicarà la integració de les persones aspirants seleccionades en l'agrupació professional funcionarial, agrupació de llocs de treball subalterns/nes APT-APF-01.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des del següent de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que la persona interessada puga exercitar, si escau, qualsevol altre que estime procedent.València, 20 de febrer de 2024.– El director general de Funció Pública: Javier Lorente Gual.

Mapa web