Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 14 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d'infermer o infermera SAMU d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l'ordre de puntuació aconseguida. [2024/1514]

(DOGV núm. 9796 de 26.02.2024) Ref. Base de dades 001717/2024
De conformitat amb el que s'estableix a la base 6.3 de la convocatòria del concurs oposició per a la provisió de vacants d'infermer o infermera SAMU, d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (DOGV 8993, 11.01.2021), el tribunal que ha de jutjar l'esmentat procés selectiu acorda:Publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació d'aspirants que han arribat fins a este punt del procés selectiu, especificant la puntuació total obtinguda en cada fase, que figura a l'annex. Els empats en la puntuació total es resoldran segons la base 6.3 de la convocatòria.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest acord, per a realitzar les al·legacions que consideren pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs, per mitjà de l'enllaç següent:https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=ampValència, 14 de febrer de 2024.– El president: Ángel Custodio Martínez Esparza. La secretària: María Amparo Boronat Castelló.

Mapa web