Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Biblioteca, convocat per la Resolució de 18 de gener de 2024. [2024/1469]

(DOGV núm. 9796 de 26.02.2024) Ref. Base de dades 001736/2024
Atès que per una resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I, de 18 de gener de 2024 (DOGV 9774, 25.01.2024), es va procedir a la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei de Biblioteca d'aquesta,

Vist l'informe preceptiu i vinculant emès en data 16 de febrer de 2024, pel gerent de la Universitat Jaume I, sobre el compliment dels requisits i la idoneïtat de la sol·licitud presentada,

Vista la sol·licitud presentada per Paloma Garrido Estan per al lloc de treball convocat, la candidata és idònia per a ocupar-lo per la seua formació, experiència, implicació i professionalitat en l'exercici de les seues funcions, i per reunir el perfil requerit per al lloc,

Atès el que disposen els articles 110 i 115 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, així com en els articles 58 i següents del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, resolc:Primer

Nomenar Paloma Garrido Estan, funcionària de carrera de l'escala facultativa d'arxius i biblioteques de la Universitat Jaume I, amb NRP 243(…)0H0, com a cap del Servei de Biblioteca de la Universitat Jaume I, lloc de treball número 10070, complement de destí nivell 27 i complement específic E049, pel sistema de lliure designació.Segon

S'informa que el cessament en l'actual lloc de treball es produirà d'ofici el mateix dia en què es publique la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La presa de possessió en el nou destí es produirà l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercer

S'informa que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte contra el qual es recorre en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, o bé directament interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Castelló de la Plana, dins del termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent.Castelló de la Plana, 16 de febrer de 2024.– La rectora: Eva Alcón Soler.

Mapa web