Ficha docv

Ficha docv









RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la secretària del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, per la qual es publica la llista definitiva de persones aprovades com a personal auxiliar administratiu laboral fix del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, grup D, i el llistat de persones candidates per a la contractació com a personal laboral temporal, convocat mitjançant la Resolució de 4 d'abril de 2023, del president. [2024/1264]

(DOGV núm. 9796 de 26.02.2024) Ref. Base de dades 001741/2024








De conformitat amb la base 9 de la Resolució de 4 d'abril de 2023, del president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, publicada en el DOGV núm. 9620, de 16.06.2023, i una vegada finalitzat el termini d'al·legacions, esta secretària resol:



La publicació de la llista definitiva de persones aprovades per orde de puntuació total perquè, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació, aporten davant de la Secretaria del CES CV els següents documents:

a) Fotocòpia del DNI o NIE.

b) Còpia autenticada del títol acadèmic exigible segons el que establix la base 2.1.3 de la convocatòria o certificat acadèmic que acredite haver efectuat tots els estudis per a obtindre el títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, còpia autenticada de la credencial d'homologació o, si és el cas, del corresponent certificat d'equivalència. 



c) Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat, per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.



Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i estat, accedir a l'ocupació pública.

d) Qui supere les proves selectives ha d'acreditar els coneixements que té de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d'un exercici específic a este efecte. El personal que no puga acreditar estos coneixements haurà de realitzar els cursos de perfeccionament que, a este efecte, es realitzaran a través de l'òrgan autonòmic competent en la matèria o del mateix CES CV.

Segons el que preceptua la normativa, qui supere les proves selectives ha d'acreditar els seus coneixements de valencià en el corresponent nivell B1, amb un certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

9.2. Les persones seleccionades que, dins del termini indicat i excepte casos de força major, no presenten la documentació que acredite els punts indicats, o si d'esta es deduïx que falta algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal laboral fix del CES CV, sense perjuí de la responsabilitat en la qual puguen haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.

9.3. No obstant això, el que es disposa en els apartats anteriors, d'acord amb el que establix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'OS podrà verificar la realitat de les dades declarades i la veracitat dels documents aportats, o, si és el cas, demanar-los electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o d'una consulta en les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a este efecte, llevat que la persona interessada manifeste expressament que no presta el seu consentiment, marcant la casella continguda en el formulari de la sol·licitud.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant de la secretària del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (https://vces-cv.sedelectronica.es/info.0); o bé, interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb el que establixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.





Castelló de la Plana, 9 de febrer de 2024.– La secretària del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana: Ángeles Cuenca García.

Mapa web