Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives incloses en el Pla de formació del personal al servei de la Generalitat per a l'exercici 2024. [2024/1028]

(DOGV núm. 9786 de 12.02.2024) Ref. Base de dades 001307/2024


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: cursosL'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, de 9 de març de 2018 (BOE núm.74, de 26.03.2018), establix que la formació per a l'ocupació de les administracions públiques està constituïda pel conjunt d'instruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les administracions públiques i els seus empleats i empleades una formació que responga a les seues necessitats.

El Pla de formació és un instrument bàsic per a la millora contínua i modernització dels serveis públics. En este sentit, aquesta resolució posa a la disposició del personal empleat públic l'oferta formativa dirigida a millorar les seues competències professionals, amb el propòsit d'adequar la capacitat professional de les persones que presten els seus serveis en l'Administració de la Generalitat als reptes que exigix la societat actual i d'anticipar-se a les futures necessitats.

El Pla de formació per al personal empleat públic al servei de la Generalitat per a l'any 2024 inclou accions formatives de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), de la Direcció General de Personal Docent i de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.En el marc de l'esmentat Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques i segons el que disposa l'article 11 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana (LFPV), l'Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP) és l'òrgan competent per a promoure els plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.La disposició addicional segona del Decret 133/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, establix com a ens del sector públic instrumental adscrit a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, entre altres, l'Escola Valenciana d'Administració Pública. En la disposició transitòria quarta del mateix decret, denominada «assumpció temporal de competències», s'establix expressament que «la Direcció General de Funció Pública continuarà exercint les competències en matèria de selecció del personal empleat públic fins a la posada en funcionament de l'Escola Valenciana d'Administració Pública».

D'altra banda, el Decret 211/2023, de 5 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 133/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, disposa, en relació amb els ens del sector públic instrumental adscrits a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública (entre els quals inclou l'EVAP) que, en cas d'absència, vacant o malaltia de les persones que exercisquen la màxima responsabilitat dels ens assenyalats, les funcions que els atribuïsquen les disposicions reguladores d'estos ens seran exercides per les persones titulars de les direccions generals competents per raó de la matèria de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.A la vista de la normativa esmentada, és la direcció general competent en matèria de funció pública, per tant, la que exercix les competències en matèria de selecció i formació fins a la posada en funcionament de l'EVAP, d'acord amb el que es preveu en la disposició addicional primera. En virtut d'això, resolc:Primer

Establir l'oferta d'accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat recollides en els annexos d'esta resolució i promogudes per l'IVAP (annex I), l'EVES (annex II), la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (annex III), la Universitat de València (annex IV), la Universitat Politècnica de València (annex V), la Universitat Jaume I de Castelló (annex VI), la Universitat d'Alacant (annex VII) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (annex VIII).

La seua execució queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els crèdits consignats per a esta fi, derivats de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, en els pressupostos generals de l'Estat i de la Generalitat.

Els organismes promotors podran suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar altres accions diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'estes.Segon

Establir les normes següents d'organització i desenvolupament de les accions formatives que es convoquen i es relacionen en els annexos de la present resolució.I. De les accions formatives de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP)L'elaboració del pla de formació s'ha dut a terme després d'un procés de detecció de necessitats formatives i d'una programació alineada amb els objectius estratègics del Consell. La política formativa ha d'integrar la missió i la visió de l'organització i construir-se necessàriament amb el coneixement de la seua estratègia, com a instrument per a la consecució dels objectius governamentals, per a evitar el risc de programar una formació desvinculada de les polítiques del Consell, que redundarien només aleatòriament o de mode tangencial en la millora de la qualitat de la prestació del servei públic.

La formació en el servei públic valencià ha d'atendre l'aposta i la configuració que d'ella es conté en la nova Llei de la Funció Pública Valenciana. Així, com recorda la seua exposició de motius, la política de formació associada als perfils de competències professionals com a eix és un dels instruments que, al costat de la planificació estratègica, la carrera horitzontal o l'avaluació de l'acompliment, permetran que la ciutadania compte amb un servei públic a l'altura de les seues expectatives.Coherent amb esta visió estratègica de la formació, que la LFPV definix com a dret i deure, és el seu tractament legal. La formació indica l'article 104.2, es definix com «[…] aprenentatge planificat per a l'adquisició, retenció i transferència de coneixements, destreses, actituds i valors que milloren el servei públic i el desenvolupament del personal empleat públic», per a la qual cosa s'establixen com a objectius la millora de l'acompliment del lloc de treball i el desenvolupament i la promoció professional del personal empleat públic.

Consolidar la formació sobre els perfils de competències professionals com a mitjà de materialitzar l'aprenentatge planificat al qual fa referència l'LFPV obliga a canviar profundament els mètodes de treball i sistemes que gestionen la formació. Este és l'objectiu estratègic de l'IVAP i per això, sense perjudici que al llarg de l'exercici comencen a oferir-se, tal com és l'objectiu, itineraris formatius, el 2024 constituïx un any de transició en el plantejament de l'oferta formativa.En este món en constant transformació, les competències digitals de les empleades i empleats públics són essencials per a mantindre i millorar l'eficiència dels serveis públics, més encara amb la irrupció de la intel·ligència artificial (IA), que s'ha convertit en un element fonamental en l'evolució de l'entorn laboral en l'era digital. D'acord amb esta necessitat, s'ha potenciat l'Àrea de Transformació Digital i Cultural, amb la inclusió d'un paquet específic d'accions formatives en esta matèria, que permeta l'adquisició, per part del funcionariat, del coneixement de la tecnologia d'IA i el seu paper impulsor d'innovació en la millora de la funció pública, aplicable com a palanca del canvi organitzatiu necessari perquè la nostra Administració estiga alineada amb la realitat social de la ciutadania de la Comunitat.Una altra de les majors necessitats identificades per l'IVAP és la capacitació inicial del personal empleat públic quan s'incorpora a un lloc de treball. Este requisit s'ha vist accentuat en els últims anys per l'increment de processos de provisió de llocs que està realitzant esta Administració. D'acord amb este imperatiu, l'IVAP intensifica en este pla els recursos del banc de coneixements, especialment els Apunts IVAP, i donarà així mateix un impuls al programa d'acolliment. En la mateixa línia s'ha dut a terme un projecte de millora dels cursos autoformatius, el nombre dels quals torna a incrementar-se. En 2024 s'actualitzen la seua interfície visual i els continguts, i s'inclou l'avaluació de la satisfacció en esta modalitat formativa.

Així mateix, l'IVAP incorpora les mesures aprovades en el III Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, en matèria de formació, entre les quals destaquen accions que componen un itinerari formatiu específic en matèria d'igualtat, la inclusió d'un mòdul d'igualtat i violència de gènere en les accions formatives que tinguen una duració superior a 20 hores lectives en matèria de recursos humans i la impartició de formació per al desenvolupament professional de les dones i el seu lideratge.

Es dona continuïtat al programa obert FLEX112 per a atendre les necessitats sobrevingudes o imprevistes, adaptant-se als temps i al contingut que el departament afectat demande per a facilitar la capacitació del seu personal en la matèria i en el moment que la conjuntura exigisca. Este programa s'ha revelat com a instrument imprescindible i necessari per a dotar l'IVAP de la flexibilitat que ha de tindre per a l'assoliment dels seus objectius, per la qual cosa es consolida en aquest pla de formació.

També s'han tingut en compte les necessitats de desenvolupament professional i individual de les empleades i empleats públics. La formació complix així una doble funció, palanca de canvi de l'Administració i la d'instrument de desenvolupament professional del personal empleat públic. Els cursos tradicionals continuen complint una part de les funcions, però ja no són suficients, es fa necessari ampliar la seua interconnexió amb altres contextos d'activitat en els quals es genera l'aprenentatge. Per això, el pla es conforma amb diferents programes formatius i diferents tipus de recursos a fi de facilitar l'aprenentatge que satisfaça les necessitats aflorades.

En definitiva, el Pla de formació ha sigut dissenyat per a contribuir realment a l'assoliment dels objectius del Consell i millorar la qualitat del treball desenvolupat. També perquè servisca com un instrument de compromís de progrés personal i professional, i per descomptat, de transmissió i retenció del coneixement.Primera. Persones destinatàries

Pot participar en les activitats formatives indicades en l'annex I d'esta resolució el personal al servei de l'Administració de la Generalitat, gestionat per la Direcció General de Funció Pública, que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada activitat.

Segona. Detecció de necessitats

Les accions formatives que integren el Pla de formació per a 2024 de l'IVAP s'han definit a partir d'una anàlisi prèvia de detecció de necessitats en l'organització. En este procés han participat les diferents conselleries, organismes, organitzacions sindicals i personal de l'Administració de la Generalitat.

La detecció de necessitats formatives és un procés d'investigació, tractament i anàlisi de dades que es posa en marxa amb la finalitat d'obtindre informació per a dissenyar una estratègia de formació que resulte útil a les persones que integren l'organització, per a l'adquisició de les competències necessàries a fi d'aconseguir els objectius organitzacionals i per al desenvolupament personal i professional de les empleades i empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat.El Pla 2024 compta amb les aportacions de:

Els òrgans competents en les matèries del programa d'Aprenentatge permanent, àrea d'Aprenentatge general, per a fixar l'oferta comuna a tot el personal empleat públic en la seua matèria.

Les secretaries generals administratives de les conselleries i els seus equivalents en els organismes la formació dels quals és competència de l'IVAP, per a dissenyar les estratègies dirigides al seu personal i que es vinculen al programa d'Aprenentatge permanent, àrea d'Aprenentatge específic.

Les organitzacions sindicals, que són interlocutores imprescindibles amb l'IVAP a l'efecte d'efectuar la detecció de les necessitats reals del personal, i, per tant, el seu paper és important en la configuració de l'oferta formativa.

El personal empleat públic, canalitzades a través del formulari «T'escoltem», disponible en la web de l'IVAP.

Propostes de impartició de noves accions formatives, remeses a l'IVAP, emplenant el qüestionari «Oferix la teua acció», així mateix disponible en la web.

Comissió interna de l'IVAP, en la valoració del pla formatiu anterior i en la selecció de les iniciatives integrants de la nova oferta formativa.D'esta manera, els plans de formació garantixen l'adequació de la formació del personal a les necessitats de l'Administració pública, al mateix temps que eviten possibles desajustaments, anticipant les competències professionals necessàries que hagen de tindre les empleades i els empleats públics en un futur pròxim.Tercera. Programes formatius

Les accions formatives convocades s'agrupen en els programes següents:

A) Aprenentatge permanent

Les accions formatives d'este programa s'organitzen en les àrees següents:

A1. Àrea d'aprenentatge general. Orientada a la millora dels coneixements, habilitats i aptituds del personal empleat públic per a exercir les seues funcions de manera eficaç. Comprén un conjunt d'accions formatives de caràcter transversal, agrupat per matèries, i estan dirigides a tot el personal empleat públic inclòs com a destinatari del pla, amb independència de la conselleria o organisme al qual es troben adscrits.A2. Àrea d'aprenentatge específic. El objectiu és contribuir a perfeccionar l'acció de govern que duen a terme els diferents departaments. Recull accions formatives oferides a petició de les diferents conselleries i organismes autònoms, i estan dirigides preferentment al personal adscrit als seus departaments.

B) Aprenentatge autònom i social

Està conformat per accions formatives no configurades com a cursos, que faciliten al personal organitzar individualment el seu aprenentatge o possibiliten la trobada i intercanvi d'experiències professionals.B1. Jornades, seminaris, sessions formatives i informatives i matinals: trobades amb persones expertes, dedicats a temes d'interés per a l'organització per la seua rellevància i novetat que permeten el debat i intercanvi d'experiències professionals del personal de l'Administració de la Generalitat. La participació en estos requerix formular sol·licitud conforme disposen les bases 6 i 7.

B2. Píndoles formatives: format d'aprenentatge de curta duració per a adquirir coneixements de manera ràpida i eficaç sobre una matèria concreta per a la realització de determinades tasques en el lloc de treball.

B3. Apunts: contingut de les accions formatives realitzades en el marc del pla formatiu, els autors o autores del qual compartixen per a la consulta i autoaprenentatge del personal empleat públic, hi hagen assistit o no.

B4. Tallers de conversa d'anglés especialitzat: tallers de conversa d'anglés dirigits a personal empleat públic en relació amb continguts derivats del seu lloc de treball. Entre altres s'organitzaran tallers dirigits a personal que tinga vinculació professional amb organismes de la Unió Europea per a potenciar la seua formació a nivell de conversa, vocabulari específic i relacions administratives derivades de l'aplicació del dret europeu en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.C) Formació per a la docència en l'IVAP

Té com a objectiu millorar la qualitat de l'oferta formativa i fomentar comunitats i xarxes de col·laboració entre els agents implicats en el seu desenvolupament.

D) Acolliment

El Programa d'Acolliment té com a objectiu assistir al personal de nou ingrés o que canvie de lloc de treball en l'Administració de la Generalitat. Es pretén donar una formació inicial en el lloc de treball a la persona recentment incorporada amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament de les capacitats i competències necessàries per a l'acompliment de les tasques pròpies d'este.

Inicialment el programa consta de les acciones següents:

D1. Compendi de recursos d'autoaprenentatge

A través d'una guia de referència, en format web, publicada en el portal de l'IVAP, la persona recentment incorporada podrà trobar informació sobre on i com adquirir formació en matèries i aplicacions bàsiques per al lloc de treball. Recull informació dels serveis de l'IVAP i aspectes com cursos autoformatius disponibles, guia d'eines digitals per al lloc de treball i descripció dels recursos «Aprén al teu ritme» proporcionats per de l'IVAP.

D2. Formació específica per al lloc de treball

Per a identificar la formació específica que precise la persona recentment incorporada, en la unitat administrativa a la qual estiga adscrita es realitzarà una avaluació individual de diagnòstic de necessitats formatives per al desenvolupament del lloc de treball d'acord amb la metodologia que facilite l'IVAP. Se seguiran els protocols i canals definits per a rebre les sol·licituds de formació identificades. L'IVAP considerarà la priorització del nou personal en les accions formatives del Pla per a cobrir les necessitats reportades, de conformitat amb el que disposa la base 8.4, i també la conveniència d'organitzar sessions formatives específiques per a este personal.

El Programa d'Acolliment anirà ampliant les seues accions per a donar resposta a les successives necessitats que es vagen generant en l'Administració de la Generalitat.

E) Programa obert flex112

L'objecte d'este programa és assistir al personal que haja de fer front a necessitats formatives ocasionades amb posterioritat a l'aprovació del Pla de formació.

Les organitzacions i el seu personal han d'adequar-se a les noves necessitats que van sorgint, també a les que no han sigut previstes i, per tant, les competències i capacitats del personal requerixen ser actualitzades per a fer front a contingències sobrevingudes.

Per a això, les organitzacions comunicaran les noves necessitats formatives a través de l'apartat corresponent de la web de l'IVAP, a fi que es puguen organitzar les activitats formatives convenients:

– Sessions formatives en matèries específiques.

– Jornades informatives.

– Noves accions formatives o noves edicions de les accions convocades.Quarta. Modalitats d'impartició de les accions formatives

La present convocatòria inclou accions formatives en les modalitats següents, no obstant això, podran impartir-se en una modalitat diferent a la convocada si les circumstàncies ho feren convenient:

Presencial: l'equip docent i l'alumnat es relacionen de manera sincrònica en el mateix lloc físic.

A través d'internet:

– En línia: l'equip docent i l'alumnat es relacionen de manera asincrònica.

– Telepresencial: l'equip docent i l'alumnat es relacionen de manera sincrònica.

– Autoformativa: sense tutorització de l'equip docent.

Mixta: combina qualssevol de les modalitats anteriors.

Híbrida: l'acció formativa s'oferix de manera simultània en modalitat presencial i telepresencialQuinta. Esquema del Pla de formacióMODALITATS

· Presencial

· A través d'internet:

– En línia

– Telepresencial

– Autoformativa

· Mixta

· Híbrida

PROGRAMES FORMATIUS

a) Aprenentatge permanent b) Aprenentatge autònom i social

c) Formació per a la docència en l'IVAP

d) Acolliment

e) Obert flex112

Àrea d'aprenentatge general

· Juridicoprocedimental

· Contractació

· Economicopressupostària

· Finançament i relacions amb la UE

· Administració digital

· Seguretat i salut laboral

· Igualtat i inclusió social

· Integritat, transparència i bon govern

· Valencià

· Multilingüisme

· Transformació digital i cultural Àrea d'aprenentatge específicSexta. Presentació de sol·licituds

6.1. Les persones interessades presentaran les sol·licituds de les accions convocades a través de la pàgina web de l'IVAP, en l'adreça electrònica que s'indica a continuació:

http://www.ivap.gva.es/va/inscripcio

http://www.ivap.gva.es/es/inscripcio

6.2. Cada empleada o empleat públic podrà sol·licitar un màxim de deu accions formatives. Estan excloses d'este còmput:

a) Les accions formatives dels programes d'Aprenentatge autònom i social, Formació per a la docència, Acolliment, i Obert FLEX112.

b) Els cursos autoformatius.

c) Les accions formatives relacionades a continuació, en matèria d'igualtat de dones i homes:

– 1534. Detecció i prevenció social de la violència de gènere des de l'Administració.

– 1535. Prevenció de la violència de gènere per mitjà de les xarxes socials.

– 1798. Els processos de violència de gènere des de la perspectiva judicial, jurídica i psicològica.

– 1990. Taller de llenguatge de gènere: el seu ús natural en les nostres llengües.

d) Els cursos del Programa d'Aprenentatge Permanent de les àrees de Valencià i de Multilingüisme.Sèptima. Termini de presentació de sol·licituds

7.1. El termini de presentació de sol·licituds per a les accions formatives de l'annex I de la present resolució serà de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el DOGV.7.2. No obstant això, el termini estarà permanentment obert per a sol·licitar:

a) Els cursos autoformatius, dels quals es podrà sol·licitar un màxim de tres al mes.

b) La proposta d'accions formatives dels programes d'Acolliment i FLEX112.

7.3. S'obriran terminis específics d'inscripció, la difusió i la publicació de la qual es realitzarà en la pàgina web de l'IVAP:

a) Amb caràcter previ a la celebració de jornades, seminaris i sessions formatives,

b) Amb caràcter previ a la celebració de cursos específics per a la provisió de llocs de les agrupacions de llocs de treball.

7.4. En cas d'existir vacants en alguna de les accions formatives, s'anunciaran en la pàgina web de l'IVAP, a fi que les puguen sol·licitar les persones interessades que complisquen els requisits, sense subjecció al límit de cursos imposat en l'apartat 6.2.

En qualsevol cas, per a poder realitzar una acció formativa, serà necessària la comunicació de l'admissió a esta acció formativa per part de l'IVAP.Octava. Criteris de selecció i admissió

8.1. La selecció de les persones sol·licitants haurà d'ajustar-se als criteris per orde de prioritat següents:

a) Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades els reunixen.

b) L'IVAP atorgarà preferència a les peticions d'aquelles persones sol·licitants que no hagen realitzat cursos de formació en els tres últims anys.

c) Tindran preferència durant un any les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb diversitat funcional, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Les persones que s'acullen a esta circumstància hauran de comunicar-la a l'IVAP a través del formulari de contacte disponible en la web de l'IVAP (Consulta / incidències formació).

d) Haurà d'equilibrar-se percentualment en la plantilla real la participació de dones i homes en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, i es respectarà la reserva del 40 per cent de les places prevista en l'article 60 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, entre empleades públiques que reunisquen els requisits.8.2. En la selecció haurà de tindre's en compte, d'una banda, la reserva del 3 per cent de places per a persones amb diversitat funcional establida en l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat.

8.3. En aquelles accions formatives en què siga rellevant la relació de les funcions exercides per les persones participants amb el seu contingut, es prioritzaran les propostes d'assistència que realitzen les conselleries i organismes per a la millora de les competències dels seus efectius per a l'acompliment del lloc de treball.

8.4. Així mateix, les secretaries generals administratives i responsables dels organismes autònoms podran proposar l'admissió d'aquelles persones que s'hagen incorporat al seu lloc de treball amb posterioritat a la publicació de l'última convocatòria, a aquelles accions formatives directament relacionades amb les funcions del lloc que exercixen i en les quals es considera necessària la participació d'este personal.8.5. En cas d'empat entre sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, caldrà ajustar-se al rigorós orde d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).Novena. Admissió als cursos

9.1. A les persones participants seleccionades se'ls comunicarà que han sigut admeses mitjançant correu electrònic al seu compte corporatiu (@gva.es). La realització dels cursos no donarà lloc a cap indemnització ni gratificació.

9.2. La renúncia o la conformitat per a participar hauran d'efectuar-la les persones seleccionades mitjançant tramitació telemàtica, en un termini màxim de tres dies naturals a comptar des de la comunicació, a través del tràmit «Confirmació d'assistència a cursos del Pla de l'IVAP»:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22022

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22022

9.3. L'assistència i participació del personal seleccionat en l'activitat formativa és obligatòria.

Els qui havent sigut objecte de selecció per al curs no puguen participar-hi per causa de força major o per necessitat del servei, ambdues circumstàncies degudament justificades per la persona responsable del centre directiu, hauran de comunicar la seua renúncia a l'IVAP abans del començament del curs.

Iniciat el curs, l'abandonament o les renúncies no justificades es penalitzaran en la realització d'accions formatives organitzades per l'IVAP.

9.4. Les persones amb discapacitat seleccionades que confirmen la seua assistència i requerisquen mesures d'adaptació hauran d'indicar a l'IVAP, mitjançant el formulari de contacte disponible en la web de l'IVAP (Consulta / incidències formació) el tipus d'adaptació que sol·liciten, d'acord amb la classificació següent:

a) Necessitat d'intèrpret de llenguatge de signes.

b) Sistema Braille de lectoescriptura.

c) Altres, amb especificació de quines.

9.5. Sol·licitud de mitjans tècnics

La participació en accions formatives de modalitats que comporten l'ús d'eines de videoconferència requerirà obligatòriament de l'ús de càmera, auriculars i micròfon.

Les persones admeses a una acció formativa que no disposen dels dispositius requerits hauran de sol·licitar a la secretaria general administrativa o equivalent de la conselleria o organisme corresponent que gestionen la seua provisió. Si no es fa així, perdran el dret a participar en l'acció formativa.Desena. Permisos

El temps d'assistència de manera presencial o telepresencial del personal als cursos per als quals siguen seleccionats, es considerarà temps de treball a tots els efectes quan estes accions siguen coincidents amb l'horari de treball de l'alumnat. La participació estarà supeditada a l'adequada cobertura de les necessitats del servei quan s'impartisquen, en tot o en part, en horari de treball, i no serà objecte de recuperació. Les persones responsables dels corresponents centres directius hauran de facilitar l'assistència.

La denegació del permís per part de la persona superior jeràrquica haurà de ser motivada i notificada per escrit.Onzena. Expedició de certificats

11.1. El personal admés a una acció formativa obtindrà el certificat d'aprofitament sempre que s'acredite la superació de l'avaluació final del curs, realitze l'enquesta de satisfacció i es complisquen els criteris següents:

a) Cursos presencials, telepresencials i híbrids: l'assistència a les sessions que suposen com a mínim un 85 per cent de les hores de la duració total del curs i, si és el cas, s'hagen fet les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades per l'equip docent.

b) Cursos en línia: lectura del 85 per cent dels continguts, superar tots els qüestionaris amb un 60 per cent d'encerts i haver realitzat i superat el 85 per cent d'altres activitats avaluables pel tutor/a fixades en el programa o encomanades per l'equip docent, qualsevol que siga el seu format (tasques, tallers, participació en fòrums, etc.).

c) Cursos autoformatius: lectura del 90 per cent dels continguts, superar els qüestionaris amb un 70 per cent d'encerts.

d) Cursos mixtos: s'aplicarà l'addició dels criteris fixats per a les modalitats que combine.

11.2. El personal admés en els cursos específics per a la provisió de llocs de les agrupacions de llocs de treball obtindrà el certificat de superació d'estos quan complisquen les condicions següents:a) Assistència a totes les sessions completes del curs, excepte causa justificada, i en este cas l'absència no podrà superar el 10 per cent de les hores totals del curs.

b) Realització de totes les tasques encomanades per l'equip docent i superació de l'avaluació continuada.

c) Superació de la prova final amb la qualificació que dispose l'organització del curs, que no podrà ser inferior a un 7, en l'escala de 0 a 10.

Les proves podran celebrar-se per escrit o de manera oral, i també incloure mitjans electrònics.

11.3. Els certificats s'emetran en suport electrònic. Per a garantir la seua autenticitat i integritat seran signats electrònicament i se'ls aplicarà un segell de temps electrònic. Estaran a la disposició de l'alumnat dels cursos en la pàgina web de l'IVAP, en la adreça següent:https://ivap.gva.es/va/certificados-cursos

https://ivap.gva.es/es/certificados-cursos

L'accés als certificats requerirà que la persona interessada s'identifique per a poder descarregar-los.

11.4. Els certificats digitals admesos per l'IVAP per a la identificació de l'alumnat són els emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana –ACCV– per a persones físiques o per a empleats i empleades públics, a més del DNI electrònic.

Per a l'obtenció dels certificats digitals d'identitat, l'alumnat podrà dirigir-se a qualsevol dels punts de registre d'usuari de l'ACCV, que es poden consultar en http://www.accv.es.

11.5. Únicament se certificarà la superació d'accions formatives que tinguen la consideració de cursos.

11.6. Els cursos autoformatiu realitzats en el present any se certificaran quinzenalment a partir del mes següent a la publicació de la present resolució.

II. De les acciones formatives de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES)Dotzena. Persones destinatàries

Podrà participar en les activitats relacionades en l'annex II B el personal d'institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en el qual es realitzen funcions de salut pública, gestionat per la Conselleria de Sanitat, i també el personal sanitari de l'Administració de la Generalitat, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada activitat. També podrà participar en les activitats oferides per esta escola el personal que realitze funcions de tipus sociosanitari gestionat per la Generalitat.Tretzena. Estructura del Pla de formació

1. El Pla de Formació de l'EVES per a 2024 ha sigut elaborat a partir de l'anàlisi prèvia de detecció de necessitats formatives, en què han participat les diferents direccions generals, departaments de salut i centres no departamentals.

Totes les activitats formatives que el componen han d'estar en relació amb les línies estratègiques del Pla de Salut vigent.

2. Les activitats formatives que integren el Pla de formació 2024 de l'EVES per a esta primera convocatòria, a la qual es podran sumar altres dins del mateix any, es compon de les activitats que figuren en els annexos II A, II B, II C i II D.

3. Annex II A, és la relació ordenada alfabèticament per títol de totes les activitats formatives que es descriuen en els annexos II B, II C i II D, incloent-hi el grup professional al qual van dirigides, la modalitat i les hores de duració.

4. Annex II B, on consta la descripció de l'activitat, modalitat, nombre d'hores, a qui va dirigit, objectius, contingut, centre organitzador i, si és el cas, els requisits específics de participació.

5. Annex II C, on figuren les activitats corresponents a continguts transversals d'algunes matèries considerades estratègiques i d'idiomes.6. Annex II D, on figura la relació d'activitats autoformatives. Es poden sol·licitar i realitzar durant tot l'any.

7. La descripció detallada de les activitats formatives, incloent-hi els seus objectius, contingut, metodologia i, si és el cas, els requisits específics de participació han de ser difosos en cadascun dels centres organitzadors de la Conselleria de Sanitat, supeditant la seua execució a la cobertura d'un nombre mínim de les places oferides.Catorzena. Presentació de sol·licituds

1. La sol·licitud d'activitats que figuren en l'annex II B es realitzarà exclusivament a través de l'enllaç següent:

https://eves.san.gva.es/ca/formacio/sollicitud

2. La sol·licitud d'activitats que figuren en l'annex II C es realitza a través de l'enllaç que figura en este annex.

3. La sol·licitud d'activitats incloses en annex II D, en modalitat d'autoformació, es realitza a través de l'enllaç que figura en este annex.4. La informació relativa al correu electrònic i telèfon hauran de constar obligatòriament en la sol·licitud i estar actualitzada.

5. Cada empleada o empleat públic podrà sol·licitar un màxim de cinc activitats formatives de les incloses en l'annex II B. Les activitats relacionades en els annexos II C i II D estan excloses d'esta limitació.Informació important: el nom i cognoms que pose en la sol·licitud ha de coincidir exactament amb el que figura en el seu DNIQuinzena. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per a les activitats contingudes en l'annex II B serà de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el DOGV.

Per a les activitats contingudes en l'annex IIC, s'obriran terminis específics de sol·licitud amb caràcter previ al seu inici que seran publicats en el portal de l'EVES.

Les activitats contingudes en l'annex II D, es podran sol·licitar al llarg de tot l'any.Setzena. Criteris de selecció

1. La selecció de les persones sol·licitants haurà d'ajustar-se als criteris per orde de prioritat següents:

a) Per a aquelles activitats que tinguen requisits específics, es comprovarà que les persones sol·licitants els reunixen.

b) Tindran preferència les persones no hagen realitzat activitats formatives en els dos anys anteriors.

c) Tindran preferència, durant un any, les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

d) Haurà d'equilibrar-se percentualment la participació de dones i homes en les activitats formatives, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

e) En cas d'empat entre sol·licitants, en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà el criteri de l'orde d'entrada de les sol·licituds (data/hora).

f) En la selecció haurà de tindre's en compte, d'una banda, la reserva del 3 per cent de places per a persones amb discapacitat establida en l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat.

g) De manera excepcional, quan per a l'exercici d'un lloc de treball siga necessària una determinada formació, les direccions generals, gerències dels departaments de salut o direccions dels centres no departamentals, podran prioritzar a les persones participants en l'activitat formativa concreta.

h) Es podrà proposar l'admissió de les persones que s'hagueren incorporat al lloc de treball amb posterioritat a la publicació de la convocatòria, per part de les direccions generals, gerències dels departaments, o direccions de centres no departamentals als quals estiguen adscrites, en aquelles activitats formatives directament relacionades amb les funcions i tasques del lloc de treball, quan es considere necessària la seua participació per a l'acompliment del lloc.

i) Quan les característiques de l'activitat ho facen necessari, en funció de les exigències d'esta i de la capacitat docent per a la seua realització, l'EVES podrà establir límits en el nombre de sol·licituds que poden ser admeses, i també en el nombre de participants.Dessetena. Admissió a les accions formatives

1. A les persones sol·licitants seleccionades per a realitzar una activitat determinada, se'ls notificarà personalment que han sigut admeses amb antelació a l'inici de l'activitat formativa, mitjançant correu electrònic.

2. Després de la comunicació de l'admissió a una activitat, la renúncia o la conformitat per a participar haurà d'efectuar-se mitjançant correu electrònic, en un termini màxim de tres dies naturals a comptar des de la data d'esta comunicació. En el cas que no es faça constar la renúncia expressa, l'EVES podrà establir mesures de penalització.

3. Les vacants que es puguen produir en alguna de les activitats seran cobertes per les persones que figuren en llista d'espera, quan esta existisca. En els casos en què no hi haja llista d'espera, l'EVES podrà oferir-les a través dels departaments de salut, a fi que puguen ser cobertes per aquelles persones que complisquen els requisits per a accedir a estes.

4. L'assistència a les activitats no donarà lloc a cap indemnització ni gratificació.Dihuitena. Modalitats de formació

Existixen, quatre modalitats de formació:

1. En línia: metodologia interactiva a través de la plataforma e-learning GVA. Amb dos tipus d'activitat:

– Tutoritzades: seran guiades, supervisades i monitorades per personal docent que resoldrà dubtes interaccionant amb l'alumnat, i podrà plantejar i corregir tasques.

– Autoformatives: faciliten l'organització de l'aprenentatge de manera individualitzada, de manera que es pot accedir a estes en qualsevol moment, al llarg del temps. No tenen tutorització.

2. Semipresencial: activitats formatives que consten d'una part teòrica en línia i una part pràctica presencial. Les sessions presencials es podran realitzar a través de videoconferència o en mode presencia física, quan això siga imprescindible per a l'adquisició d'habilitats i competències.

3. Telepresencial: la docència es durà a terme íntegrament mitjançant videoconferència.

4. Presencial: limitada a aquells tallers pràctics o activitats en les quals les persones participants hagen de ser entrenades en habilitats o competències que ineludiblement requerixen presència física.Dinovena. Avaluació

Els criteris generals, en funció de la modalitat de formació, seran:1. Activitat en línia: serà necessària la lectura, almenys, del 85 per cent dels continguts i superar les tasques o proves d'avaluació previstes.2. Activitat «Semipresencial»: es requerix l'assistència, almenys, al 80 per cent de les hores de les sessions presencials (presencia física o videoconferència), i la lectura, al-menys, del 85 per cent dels continguts en línia i superar les tasques o proves d'avaluació previstes.

3. Activitat «Telepresencial»: es requerix l'assistència, almenys, al 80 per cent de les hores i superar les tasques o proves d'avaluació previstes.

4. Activitat «Presencial»: es requerix l'assistència, almenys, al 80 per cent de les hores i superar les tasques o proves d'avaluació previstes.5. Activitat «Autoformativa»: es requerix la lectura, almenys, del 90 per cent del contin-gut i superar les tasques o proves d'avaluació previstes.

Quan siga necessari, es podran establir requisits d'avaluació diferents, per a una activitat en concret, la qual cosa es farà constar en la seua descripció.Vintena. Expedició de certificats

1. Només serà possible expedir el certificat d'una activitat quan esta s'haja superat. Es considera superada quan es complixen els criteris d'assistència, lectura de continguts i superació de les tasques o proves d'avaluació previstes segons l'exposat en el punt anterior, «Avaluació».2. La persona interessada podrà descarregar-se els certificats des de la plataforma virtual de l'EVES.Vint-i-unena. Permisos

El temps d'assistència a les activitats, quan l'horari coincidisca amb l'horari de treball, serà considerat amb caràcter general com a temps de treball. Se supeditarà la participació a la cobertura de les necessitats del servei. La persona superior jeràrquicament haurà de facilitar l'assistència, o denegar-la de manera motivada i mitjançant notificació escrita.

III. De les accions formatives de la Direcció General de Personal DocentVint-i-dosena. Persones destinatàries

Podrà participar en les edicions formatives relacionades en l'annex III d'esta resolució, a portar a terme durant la campanya de l'any 2024, sempre que es reunisquen els requisits específics establits, si és el cas, en cadascuna d'elles:

1. El personal docent i el personal tècnic educatiu (personal educador d'educació infantil, educador d'educació especial, fisioterapeuta…) que presta els seus serveis en centres educatius no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

2. Personal funcionari de cossos docents de la Comunitat Valenciana adscrit als organismes educatius de les diferents conselleries, de l'Administració General de l'Estat, en serveis especials, en programes de l'Acció Educativa Espanyola en l'Exterior o en el Ministeri d'Educació i Formació Professional i en altres administracions públiques.

3. Inspectores i inspectors d'Educació de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.Vint-i-tresena. Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds seran presentades a través de l'aplicació web, a la qual es tindrà accés des de l'apartat «Formació» de la pàgina web del CEFIRE corresponent o, si és el cas, des de la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Direcció General de Personal Docent:

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?usuario=formacion&idioma=va

Si l'edició formativa requerix de documentació específica, se'n farà lliurament directament a la persona assessora de formació, o tècnica docent, que la coordine.Vint-i-quatrena. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de sol·licituds finalitzarà, com a norma general, quinze dies abans de la data d'inici de cada activitat i requerirà de la confirmació posterior d'assistència o renúncia a participar en ella.

Vint-i-cinquena. Admissió a les accions formatives

En cada edició formativa s'establiran criteris de selecció de participants, seguint un orde de prioritat en funció de la data de formalització de la sol·licitud i del perfil del professional a qui va dirigida. Una vegada tancat el termini d'inscripció, el CEFIRE corresponent o, si és el cas, la Subdirecció General de Formació del Professorat, publicarà en l'aplicació web referida anteriorment, la relació provisional de persones seleccionades a participar en tals edicions formatives. A continuació, s'haurà de confirmar o renunciar a la participació en estes. La llista definitiva d'admesos es farà pública, almenys, amb dos dies d'antelació a l'inici de l'activitat.

Les activitats formatives planificades en el marc de processos específics dirigits a sectors seleccionats, amb el propòsit d'aconseguir progressivament en successives edicions a la totalitat de les persones destinatàries d'esta convocatòria, podran no requerir publicitat per a inscripció prèvia, i en este cas la inscripció serà concretada per la Subdirecció General de Formació del Professorat.Vint-i-sisena. Expedició de certificats

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 18 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, a les persones assistents els serà expedit un certificat que acredite l'avaluació positiva, sempre que l'assistència haja sigut, com a mínim, d'un 85 per cent de les sessions presencials, i també haver participat activament en totes les propostes d'activitat, i haver fet les tasques obligatòries fixades en el disseny de la formació.

L'assistència inferior al percentatge indicat, o la no realització de les tasques esmentades, impossibilita l'expedició de qualsevol certificat.

IV. De les accions formatives de la Universitat de ValènciaVint-i-setena. Persones destinatàries

Podrà participar en les accions formatives relacionades en l'annex IV el personal docent i investigador i el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la Universitat de València, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada curs.Vint-i-huitena. Criteris de selecció de les persones participantsSe seleccionaran les persones participants d'acord amb els criteris següents:

– Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones sol·licitants els reunisquen.

– S'atorgarà preferència a les peticions d'aquelles persones sol·licitants que no hagen realitzat un curs de característiques semblants en els últims tres anys.

– Així mateix, s'atorgarà preferència als qui no hagen realitzat cursos de formació en els últims tres anys.

– Es tendirà a equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes.– En cas d'empat entre persones sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, la selecció s'ajustarà rigorosament a l'orde d'entrada de les sol·licituds (dia i hora de presentació).

Existixen, a més, algunes condicions específiques que s'aplicaran en la selecció de persones participants. A tal fi serà necessària una petició explícita addicional de les persones en les situacions següents:

– Tindran preferència durant un any, les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

– En la selecció es tindrà en compte, d'una banda, la reserva del 3 per cent de places per a persones amb diversitat funcional, establida en l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat, i d'altra banda, la reserva del 40 per cent de les places previstes en l'article 60 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, entre empleades públiques que reunisquen els requisits de participació.Vint-i-novena. Forma i termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud de participació en les accions formatives es presentarà mitjançant l'aplicació informàtica a la qual es pot accedir a través de la pàgina web: www.uv.es/sfpie

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals.

El còmput del termini d'inscripció en les accions formatives s'iniciarà a partir del següent dia hàbil a la publicació en el Tauler Oficial de la Universitat de València, (http://tauler.uv.es/), d'una resolució per la qual s'acorde el període d'obertura de les inscripcions. Esta resolució, en funció de les circumstàncies concurrents sobre els escenaris previstos per al desenvolupament de les activitats universitàries en 2024, podrà reformular el contingut, el volum, les dates i les modalitats de les accions formatives incloses en el pla, i també els requisits per a la certificació de la seua realització.

Així mateix, es donarà notícia d'esta obertura a través del portal web de la Universitat de València, (www.uv.es), i de les adreces de correu electrònic corporatiu de les persones destinatàries.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en cas que queden places vacants en les accions formatives oferides, podrà establir-se un nou termini d'inscripció que finalitzarà com a màxim deu dies abans de la data d'inici de cadascuna de les accions formatives convocades.

L'acceptació o, si és el cas, la renúncia a la participació en les accions formatives en les quals les persones participants resulten admeses haurà de realitzar-se en un termini màxim de cinc dies naturals des de la comunicació de l'admissió. Este tràmit haurà de realitzar-se en la plataforma informàtica «Gestió formació personal» de la Universitat de València.Trentena. Expedició de certificats

A les persones assistents els serà expedit un certificat d'assistència o, si és el cas, d'aprofitament, sempre que s'acredite com a mínim l'assistència a un 85 per cent de la duració total de l'acció formativa qualsevol que siga la seua modalitat d'impartició, i també, si és el cas, s'hagen fet les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

Addicionalment, en els cursos semipresencials o en línia s'haurà d'acreditar la visualització del 100 per cent dels continguts en línia i la superació de les proves d'avaluació fixades.

V. De les accions formatives de la Universitat Politècnica de ValènciaTrenta-unena. Persones destinatàries

Podrà participar en els cursos relacionats en l'annex V el personal docent i investigador (PDI), el personal tècnic, de gestió, i d'administració i serveis (PTGAS) i el personal d'investigació (PI) de la Universitat Politècnica de València, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada activitat.Trenta-dosena. Presentació de les sol·licituds

Les persones interessades en participar formalitzaran la sol·licitud a través del portal de formació contínua i permanent en la intranet de la Universitat Politècnica de València per a tot el personal PDI, PTGAS i PI.Trenta-tresena. Termini de presentació de sol·licituds

En el cas del personal docent i investigador, el termini de preinscripció finalitzarà 5 dies hàbils abans de l'inici de cada activitat.

En el cas del PTGAS i del PI, es disposarà de 10 dies naturals per a formalitzar la preinscripció en cadascuna de les convocatòries que la Unitat de Formació disposa per a la preinscripció de les activitats de la seua oferta formativa.Trenta-quatrena. Criteris de selecció i admissió de les activitatsLa selecció i admissió de les persones s'ajustarà als criteris aprovats o establits a la Universitat Politècnica de València per al PTGAS, PI i PDI.Trenta-cinquena. Expedició de certificats

El personal docent i investigador obtindrà certificat d'aprofitament en les activitats en les quals haja sigut acceptat, sempre que haja fet les tasques obligatòries proposades en l'acció de formació.Al personal tècnic, de gestió, i d'administració i serveis o personal d'investigació, se li podrà expedir dos tipus de certificats: el d'assistència i el d'aprofitament. El certificat d'assistència s'expedirà per a aquells que hagen assistit, com a mínim, al 85 per cent del total d'hores lectives de l'acció de formació. El certificat d'aprofitament serà per a aquells que hagen assistit al 85 per cent, com a mínim, d'hores lectives de l'activitat i hagen superat el sistema d'avaluació proposat (realització de tasques obligatòries, superació de proves de coneixement, o qualsevol altra acció que permeta conéixer al personal docent els qui han aconseguit els objectius de l'activitat).

En el cas dels cursos en modalitat en línia asíncrona, només s'expediran certificats d'aprofitament.

En qualsevol cas, els certificats s'emetran en suport electrònic. Per a garantir l'autenticitat i la integritat dels certificats, estos seran signats electrònicament.

VI. De les accions formatives de la Universitat Jaume I de CastellóTrenta-sisena. Persones destinatàries

Podrà participar en les accions formatives relacionades en l'annex VI el personal docent i investigador (PDI) i el personal tècnic, de gestió, i d'administració i serveis (PTGAS) de la Universitat Jaume I, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada curs.Trenta-setena. Presentació de les sol·licituds

El personal interessat en participar formalitzarà la sol·licitud en: http://inscripcion.uji.esTrenta-huitena. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el DOGV.En cas que es produïsquen places vacants dels cursos oferits per la Universitat Jaume I de Castelló una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, podrà establir-se un nou termini d'inscripció que finalitzarà, com a màxim, deu dies abans de la data d'inici de cadascun dels cursos convocats.

Trenta-novena. Expedició de certificats

Al personal tècnic, de gestió, i d'administració i serveis (PTGAS) se li expedirà certificat d'aprofitament sempre que haja assistit al 80 per cent, com a mínim, de la duració total de l'acció formativa i haja obtingut la qualificació d'apte o apta en la prova final.Al personal docent i investigador (PDI) només se li podrà expedir un certificat d'aprofitament si ha assistit al 80 per cent de les hores lectives, com a mínim, i haja fet les tasques obligatòries proposades en el curs.

VII. De les accions formatives de la Universitat d'AlacantQuarantena. Persones destinatàries

Podrà participar en els cursos relacionats en l'annex VII el personal docent i investigador i el personal tècnic, de gestió, i d'administració i serveis de la Universitat d'Alacant, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada activitat.Quaranta-unena. Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en participar formalitzaran la sol·licitud a través dels enllaços indicats en cadascuna de les convocatòries.Quaranta-dosena. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds respecte dels cursos convocats per la Universitat d'Alacant serà l'indicat en cadascuna de les convocatòries, encara que amb caràcter general serà de 10 dies.Quaranta-tresena. Criteris de selecció

La selecció de les persones sol·licitants haurà d'ajustar-se als criteris per orde de prioritat següents:

Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades els reunixen.

En el cas del PTGAS, s'atorgarà preferència a les peticions d'aquelles persones sol·licitants que tinguen menys hores de formació l'any anterior a la fi de termini de presentació d'instàncies. En el còmput d'hores no es tindran en compte els cursos de valencià i idiomes. Tampoc computaran les hores corresponents als cursos massius realitzats dins del Pla de formació del personal de la Universitat d'Alacant.En cas d'empat, este es resoldrà mitjançant sorteig en el cas del PTGAS, i ajustant-se a l'orde d'entrada de les sol·licituds, en el cas del PDI.

En qualsevol cas, tindran preferència durant un any les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.Així mateix, en la selecció haurà de tindre's en compte, d'una banda, la reserva del 3 per cent de places per a persones amb discapacitat establida en l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat, i, d'altra banda, la reserva del 40 per cent de les places prevista en l'article 60 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, entre empleades públiques que reunisquen els requisits.Quaranta-quatrena. Autorització d'assistència del PTGAS

El temps d'assistència presencial del personal als cursos per als quals siguen seleccionats es considerarà temps de treball amb caràcter general. L'assistència estarà supeditada a l'adequada cobertura de les necessitats del servei quan s'impartisquen, en tot o en part, en horari de treball, i no serà objecte de recuperació.

Les persones responsables de les corresponents unitats hauran de facilitar l'assistència. La denegació del permís per part de la persona superior jeràrquica haurà de ser motivada i notificada per escrit.

Quaranta-cinquena. Expedició de certificats

A les persones assistents els serà expedit el certificat d'assistència i/o aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 80 per cent, com a mínim, de la duració de les sessions presencials del curs, i també si ha realitzat, si és el cas, les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

En el cas dels cursos en modalitat en línia solament s'expediran certificats d'aprofitament.

VIII. De les accions formatives de la Universitat Miguel Hernández, d'ElxQuaranta-sisena. Persones destinatàries

Podrà participar en els cursos relacionats en l'annex VIII el personal docent i investigador (PDI), el personal d'administració i serveis (PAS) i el personal investigador (PI) de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits per a cada curs.Quaranta-setena. Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través de la intranet de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx, per a tot el personal PDI, PAS i PI.Quaranta-huitena. Termini de presentació de sol·licituds

Les preinscripcions es realitzaran en les dues convocatòries a l'any de les quals disposa la Universitat per a les activitats de la seua oferta formativa, i es disposarà de deu dies hàbils en cadascuna d'estes per a formalitzar la preinscripció, en el cas del PAS i PI; en el cas del PDI, finalitzarà el termini de preinscripció una setmana abans de l'inici de cada activitat.Quaranta-novena. Expedició de certificats

Al personal d'administració i serveis i al personal investigador se'ls podran expedir dos tipus de certificats: el d'assistència i el d'aprofitament. El certificat d'aprofitament serà per a aquells que hagen assistit al 80 per cent d'hores lectives del curs, com a mínim, hagen fet les tasques obligatòries proposades pel docent i hagen superat les d'avaluació. El certificat d'assistència s'expedirà per a aquells que hagen assistit al 80 per cent del total d'hores lectives, com a mínim, i no hagen superat la prova avaluadora o no hagen fet les tasques obligatòries de l'activitat.En el cas de personal docent i investigador, només s'expediran certificats d'aprofitament a aquells que hagen superat les proves d'avaluació corresponents proposades en el curs.València, 5 de febrer de 2024.– El director general de Funció Pública: Javier Lorente Gual.

Mapa web