Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2023, de la Presidència de la Generalitat, de concessió de les subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior, convocades, per a l'any 2023 per la Resolució de 27 de març de 2023, de la Presidència de la Generalitat. [2023/9897]

(DOGV núm. 9699 de 06.10.2023) Ref. Base de dades 009832/2023
I. Pel Decret 16/2021, de 19 de maig, del president de la Generalitat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9090, de 24 de maig de 2021, es van aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior.

II. Per Resolució de 27 de març de 2023, del secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9567, de 3 d'abril de 2023, es van convocar, per a l'any 2023, subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior.III. De conformitat amb el que estableix l'apartat 1 de l'article 5 del Decret 16/2021, de 19 de maig, del president de la Generalitat, el procediment de concessió d'ajudes serà el de concurrència competitiva, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 1 de l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 164 a 167 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

IV. En l'informe de 16 de juny de 2023, la comissió tècnica de valoració motiva la determinació de la quantia de les subvencions. En aquest s'ha tingut en compte la baremació d'acord amb els criteris objectius de valoració establits en els articles 6 i 7 de les bases reguladores, i en l'apartat seté de la resolució de convocatòria, que estableix, entre altres criteris, una puntuació mínima de 10 punts perquè la sol·licitud no siga desestimada, i, a partir d'aquesta puntuació, s'ha adjudicat a les entitats beneficiàries l'import sol·licitat o la quantia assignada per la comissió de valoració, seguint l'ordre de puntuació obtingut, fins a esgotar-se el crèdit pressupostari assignat a la línia de subvenció, amb l'elaboració d'una llista de reserva, ordenada segons la puntuació obtinguda, per a les sol·licituds que, han aconseguit la puntuació mínima, però no han pogut ser ateses per excedir l'import global màxim establit en la convocatòria.

V. Amb data 23 de juny de 2023, es va comunicar la proposta de resolució provisional a les entitats interessades, i se'ls va donar un termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la notificació per a la presentació d'al·legacions en el cas que s'estimara convenient.

VI. Amb data 26 de juliol de 2023, la comissió tècnica de valoració es va reunir amb la finalitat d'examinar les al·legacions presentades, elaborar un nou informe i formular la proposta de resolució definitiva d'acord amb el que es disposa en l'article 10.6 del Decret 16/2021.

VII. Conforme al que es disposa en l'article 10.7 del Decret 16/2021 s'elevà l'informe i la proposta de resolució de la directora general de Relacions per la Unió Europea i l'Estat a l'òrgan competent per a resoldre.

En virtut de tot el que s'ha exposat, de conformitat amb el que es disposa en la Resolució de 17 de febrer de 2022, del president de la Generalitat, per la qual es deleguen determinades atribucions en diferents òrgans de l'administració de la Generalitat, que manté els seus efectes segons el que disposa la disposició addicional segona del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, resolc:Primer

Concedir a les entitats beneficiàries les quantitats que es detallen en l'annex I.Segon

Establir una llista de reserva amb les entitats citades en l'annex II que, tot i haver aconseguit la puntuació mínima establida en la convocatòria, les seues sol·licituds no poden ser ateses per excedir l'import disponible.Tercer

Excloure, pels motius que s'hi indiquen, les sol·licituds presentades per les entitats esmentades en l'annex III.Quart

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de complir les obligacions establides en l'article 4 del Decret 16/2021, de 19 de maig.Cinqué

La justificació de les subvencions per part de les entitats beneficiàries es realitzarà de manera telemàtica, mitjançant la presentació del compte justificatiu que contindrà la informació establida en l'article 12.2 de les bases reguladores.Sisé

El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el 9 de novembre de 2023.Seté

La publicació d'aquesta resolució tindrà els efectes de notificació d'acord amb l'article 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la informació corresponent s'inserirà en la seu electrònica de la Generalitat.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació. Igualment podrà interposar-se, directament, un recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10 i 46 de la Llei 29/ 1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 27 de setembre de 2023.– El president de la Generalitat, p. d. (ap. 8é i 13é R 17.02.2022, DOGV 21.02.2022), el secretari autonòmic de Presidència: Cayetano García Ramírez.

Mapa web