Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l'ingrés en l'escala d'oficials especialistes de la Universitat d'Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C07/23. [2023/9313]

(DOGV núm. 9688 de 21.09.2023) Ref. Base de dades 009386/2023
En compliment del que disposen els articles 183 i 184 dels Estatuts d'aquesta universitat, aprovats per Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell (DOGV 9 de febrer), i amb la finalitat d'atendre les necessitats de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, aquesta universitat, fent ús de les competències que li són atribuïdes en l'article 3.2. j) de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, com també en els Estatuts d'aquesta universitat i publicat l'Acord del Consell de Govern de la Universitat pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per l'any 2020, en el DOGV de data 20 de novembre del 2020, acorda convocar proves selectives per a cobrir 1 plaça corresponent a l'oferta d'ocupació pública per a aqueix mateix any, a través de l'ingrés en l'escala d'oficials especialistes de la Universitat d'Alacant (grup C, subgrup C1). La oferta d'ocupació va ser informada per la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. La convocatòria d'aquesta plaça ha sigut autoritzada per resolució de la Direcció General d'Universitats.

Bases de la convocatòria1. Normes generals

1.1. Es convoca procés selectiu per a cobrir 1 plaça del grup C, subgrup C1, escala d'oficials especialistes (referència C07/23), pel sistema general d'accés lliure, per a ocupar llocs del itinerari professional d'administració especial imatge i comunicació, en la Unitat de Comunicació de la Universitat d'Alacant.

D'acord amb el que preveu l'acord del Consell de Govern de la Universitat d'Alacant de 27 de gener de 2022, pel qual s'aprova el IV Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la Universitat d'Alacant i l'article 61.2.f de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, es fa constar que la distribució percentual en l'escala d'oficials especialistes, itinerari professional d'administració especial imatge i comunicació, és de 25,93 % dones i 74,07 % homes, per la qual cosa existeix infrarepresentació de dones.1.2. A la present convocatòria li seran aplicables la Llei orgànica 2/2023 del sistema universitari, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, el Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat d'Alacant (DOGV 9 de febrer), la normativa interna de la Universitat d'Alacant per la qual es regula el sistema de selecció a través del concurs oposició, per a les convocatòries d'ingrés a les diferents escales administratives de la Universitat d'Alacant pel sistema general d'accés lliure (aprovada i modificada per acord de Consell de Govern de data 25 d'octubre de 2019 i 20 de febrer de 2020, respectivament), la Instrucció de Secretaria General i de la Gerència de la Universitat d'Alacant de data 8 de novembre de 2019, per la qual s'estableix l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituds, les comunicacions, les notificacions i la resta de la tramitació en els processos de selecció per a l'accés a les escales funcionarials del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis i altra normativa d'aplicació general.1.3. El procediment de selecció serà el de concurs oposició, i constarà d'una fase d'oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, i una fase de concurs.

1.4. L'oposició estarà formada pels exercicis següents:

Primer exercici. Consistirà en un qüestionari amb 4 respostes alternatives en cada pregunta de les quals només una serà la correcta, en què es contestaran preguntes relacionades amb la totalitat del temari i que contindrà un 15 % del total de les preguntes referents a la part I de l'annex I. Constarà com a màxim de 100 preguntes i la duració de l'exercici no podrà ser superior a 90 minuts. Es valorarà de 0 a 10 punts. Cada pregunta contestada erròniament tindrà una penalització d'un terç sobre les correctes i les contestacions en blanc no penalitzaran.

La puntuació mínima per a superar l'exercici serà de 5 punts.

La puntuació d'aquest exercici es calcularà aplicant la fórmula següent:Puntuació = [(Nombre d'encerts – Nombre d'errors x 1/3) / Nombre total preguntes vàlides de l'exercici] x Nota màxima de l'exercici.Segon exercici. Consistirà en un exercici de preguntes concretes de resposta curta, relacionades amb la part II del temari que figura en l'annex I. Constarà com a màxim de 20 preguntes i la duració no podrà ser superior a 90 minuts. Es valorarà de 0 a 10 punts

La puntuació mínima per a superar aquest exercici serà de 5 punts.

Tercer exercici. Exercici pràctic o teoricopràctic relacionat amb la part II del temari que figura en l'annex I, que podrà realitzar-se per escrit o amb els mitjans instrumentals que el tribunal decidisca, que proporcionarà el material, els mitjans i les instruccions que considere adequats per a dur a terme aquestes proves.

La realització de l'exercici no podrà tenir una duració superior a 2 hores. Es valorarà de 0 a 10 punts.

La puntuació mínima per a superar aquest exercici serà de 5 punts.

Totes les puntuacions s'atorgaran amb dos decimals i arrodonides, per la qual cosa, si el tercer decimal fora igual o major que 5 l'anterior s'incrementaria en una unitat, i si fora menor no es modificaria.

En cas que alguna pregunta s'anul·lara a conseqüència de l'estimació d'alguna impugnació, l'exercici es continuarà valorant sobre la puntuació inicialment indicada en la present base, ajustant proporcionalment el valor de les respostes correctes.

1.5. Fase de concurs. Es valoraran els mèrits acreditats per les persones aspirants que hagen superat la fase d'oposició. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins a la data en què concloga el termini de presentació de sol·licituds d'admissió al procés selectiu d'aquesta convocatòria, i únicament computaran fins a aquest moment.

No es valoraran els mèrits al·legats amb posterioritat al dia de finalització de la presentació de mèrits de la fase de concurs ni els mèrits que, havent-se al·legat, no hagen sigut acreditats degudament segons el que estableix la base 6.11.1.

La valoració màxima del concurs serà de 20 punts.

El concurs, que no tindrà caràcter eliminatori, farà referència a aptituds, coneixements i experiència de les candidates o els candidats d'acord amb aquest barem:

Titulació. 1 punt per estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de grau o llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, així com qualsevol altre grau el pla d'estudis del qual puga considerar-se equivalent, o del títol de Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat.

Experiència. Fins a un màxim de 14 punts en llocs de treball en qualsevol administració pública o universitat pública, a raó de:

– 0,10 per cada mes complet de serveis en qualsevol cos, escala o categoria pertanyent al mateix subgrup de titulació que l'escala que es convoca.

– 0,05 per cada mes complet de serveis en qualsevol cos, escala o categoria pertanyent a altres subgrups de titulació que l'escala que es convoca.

En cap cas es valorarà l'experiència professional com a personal eventual, tal com s'estableix en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

Per a obtenir el nombre de mesos complets de serveis prestats es comptabilitzarà el nombre de mesos entre la data d'inici i la data de finalització de cada període. Els dies sobrants de cada període i els dies dels períodes de duració inferior a un mes se sumaran i es dividiran entre 30. S'entendrà com a nombre de mesos addicionals a computar la part sencera del nombre que resulte d'aquest quocient.

Coneixements de valencià. Fins a un màxim de 3 punts segons l'escala següent:

Nivell Puntuació

B1 0,5 punts

B2 1 punt

C1 2 punts

C2 3 punts

La valoració del coneixement del valencià es farà puntuant exclusivament el nivell més alt acreditat, i sempre que no constituïsca un requisit en la convocatòria. En aquest cas, els nivells obtinguts es valoraran igualment, però es restarà la puntuació corresponent al nivell establit com a requisit.

Idioma estranger. Fins a un màxim de 2 punts. Es valorarà el coneixement d'anglès, segons els nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) especificades.

En el cas dels idiomes arreplegats en la taula d'equivalències de certificats de llengües estrangeres de la UA, seran valorades, a més, aquelles certificacions reconegudes en aquesta, segons la distribució següent:.Nivell Puntuació

A1 0,10 punts

A2 0,25 punts

B1 0,75 punts

B2 1 punt

C1 1,50 punts

C2 2 punts

Es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat, i sempre que no constituïsca un requisit de la convocatòria. En aquest cas, el nivell obtingut es valorarà igualment, però es restarà la puntuació corresponent al nivell establit com a requisit.2. Requisits de les candidates o els candidats

2.1. Per a ser admès a la realització de les proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents:

2.1.1. Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 63 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana. També podran participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.2.1.2. Tenir complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

2.1.3. Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de batxiller, tècnica o tècnic o equivalent o tenir superada la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, sempre que es complisquen els requisits previstos en l'article 4.3 de l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger caldrà estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o l'equivalència.

2.1.4. Posseir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o les tasques corresponents.

2.1.5. No haver sigut separada o separat mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública, universitat pública, o òrgan constitucional o estatutari i no trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

2.1.6. No pertànyer com a personal funcionari de carrera a la mateixa escala objecte de la convocatòria.

2.2. Tots els requisits enumerats en la base 2.1. hauran de complir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

El personal aspirant que durant el desenvolupament del procés i abans que concloga deixe de complir amb algun dels requisits o condicions exigits, haurà de presentar el desistiment al procés. En cas contrari, i una vegada detectat que els personal aspirant incompleix algun dels requisits i condicions, es procedirà d'ofici a excloure'l del procés.

3. Sol·licituds

3.1. D'acord amb la Instrucció de Secretaria General i de la Gerència de la Universitat d'Alacant per la qual s'estableix l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics (https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/documentos/normativa/instruccions-mitjans-electronics-processos-pas.pdf), les persones que vulguen prendre part en aquest procés selectiu presentaran, en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado, la corresponent sol·licitud, que es formalitzarà a través de la seu electrònica: https://seuelectronica.ua.es/ o en l'adreça següent: https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/Tramites?pIdioma=valenciano, mitjançant la selecció del tràmit establit: Sol·licitud per a oposicions del PTGAS.

En aquesta mateixa aplicació haurà d'adjuntar-se la documentació que s'indica en la base 3.3. Haurà d'adjuntar-se escanejada en format JPG, JPEG, PDF, DOC o DOCX. Es recomana una resolució de 200ppp i escaneig en blanc i negre. La grandària màxima de tota la documentació que cal adjuntar no podrà superar els 50 MB.

Els mitjans electrònics que s'empraran en la tramitació de les sol·licituds seran els determinats en la Seu Electrònica. En la Guia per al tràmit de sol·licitud per a oposicions del PTGAS, que es troba disponible en la pàgina web del Servei de Selecció de Personal, Selecció i Provisió PTGAS, pot consultar-se tota la informació relativa al procés de presentació de sol·licituds.

3.2. Drets d'examen i forma de pagament

3.2.1. Els drets d'examen seran de 13,50 euros, després d'aplicar la bonificació temporal de l'import de les taxes establit en l'article 2 del Decret llei 10/2023, de 10 de agost, del Consell, pel qual es reduïx temporalment l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat.Podrà abonar-se amb targeta o mitjançant BIZUM directament des de l'aplicació quan es faça la sol·licitud o accedir posteriorment des de l'expedient d'administració electrònica.

Si no es vol fer el pagament mitjançant targeta o BIZUM, es podrà obtenir la carta de pagament i fer el pagament de les taxes en les entitats financeres: Sabadell, Santander i CaixaBank directament en l'oficina bancària, en els caixers o bé en la banca online.

3.2.2. D'acord amb l'article 18.1-2. de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, estan exempts del pagament de la taxa establida en el punt anterior:

a) Les persones aspirants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual al 33 % o superior. Per a gaudir d'aquesta exempció hauran d'adjuntar certificació de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge o òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite discapacitat igual al o superior al 33 %.

b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per a gaudir de l'exempció hauran d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite aquesta condició.

c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, han de presentar aquesta documentació a través del tràmit d'administració electrònica «Acreditació condició víctima violència de gènere», indicant en l'exposa el motiu de la sol·licitud i la referència d'aquesta convocatòria.

d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

3.2.3. D'acord amb el que estableix l'article 18.1-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, gaudiran d'una bonificació del 50 % de la taxa, els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general.3.2.4. Si el pagament fet no es correspon amb l'import de la taxa, per a esmenar-ho caldrà fer el pagament de la taxa completa que corresponga i, posteriorment, sol·licitar la devolució de la quantitat abonada inicialment.

3.2.5. En cap cas el pagament de la taxa serà substitutiu de la presentació dins del termini i en la forma escaient de la sol·licitud.

3.2.6. Només es tornaran els drets d'examen si el procés selectiu no es fa per causa imputable a l'administració convocant, o en cas de renúncia de la persona aspirant a continuar participant en el procés sempre que aquesta es produïsca durant el termini de presentació de sol·licituds, o que la taxa abonada siga superior, i en aquest cas es retornarà la diferència.

3.3. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud en l'apartat «Documents adjunts», en format JPG, JPEG, PDF, DOC o DOCX, i amb una resolució recomanada de 200ppp i escanejada en blanc i negre:

3.3.1. Fotocòpia del DNI: El personal aspirant de nacionalitat espanyola podrà optar entre adjuntar la fotocòpia del DNI o donar el consentiment a la Universitat d'Alacant per a la consulta de les dades d'identitat, consentiment que li serà sol·licitat quan formalitze la sol·licitud.Aquelles persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar en el procés, hauran d'adjuntar el document expedit per les autoritats competents del seu país d'origen o de procedència que acredite la seua identitat, edat i nacionalitat i acudir amb l'original d'aquest document el dia de la realització dels exercicis. Així mateix hauran d'adjuntar, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre Estat amb qui tinguen aquest vincle, una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que la persona aspirant viu a les seues expenses o està a càrrec seu. La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada en l'apartat «DNI» o «Un altre document identificatiu».3.3.2. En el cas d'exempció del pagament de la taxa o de bonificació d'aquesta recollida en els punts 3.2.2. a), b) i d) o 3.2.3, el personal aspirant haurà d'optar entre donar el consentiment a la Universitat d'Alacant per a la consulta de dades que acrediten tenir dret a l'exempció/bonificació o adjuntar la documentació requerida en aquests punts en l'apartat «Justificant d'exempció / bonificació taxes».

3.3.3. Les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 % que vulguen fer valdre aquesta condició en el cas que es produïsquen empats, hauran d'adjuntar certificació de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge o òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite el seu grau de discapacitat en l'apartat «Justificant exempció / bonificació taxes», excepte els qui hagen donat el consentiment indicat en la base 3.3.2 o ja l'hagen adjuntada, per tenir dret a l'exempció del pagament de la taxa.

3.3.4. Les persones aspirants amb discapacitat que vulguen sol·licitar l'adaptació de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis, hauran d'indicar-ho en la sol·licitud, i serà requisit, en aquest cas, aportar l'informe sobre adaptació de la prova selectiva (temps i/o mitjans), expedit pel centre d'Avaluació de Persones amb Diversitat Funcional de la direcció territorial de la província corresponent. Si no es pot adjuntar en el moment de la presentació de la sol·licitud, es podrà adjuntar fins a la data final d'esmenes a la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada en l'apartat «Adaptació realització exercicis».3.4. D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades pel personal aspirant amb la finalitat de gestionar i resoldre la convocatòria. La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió feta en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant. En el marc dels tractaments esmentats, les dades no podran ser cedides, excepte obligació legal i seran conservades durant el temps estrictament necessari per a complir amb la finalitat citada.

La persona interessada pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, mitjançant una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.ua.es/va/index.html. Pot, així mateix, posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de l'adreça dpd@ua.es.

La informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades, els drets de la persona interessada i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant es poden consultar en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html4. Admissió d'aspirants

4.1. Expirat el termini de presentació d'instàncies, la rectora de la Universitat d'Alacant dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els llocs previstos en la base 10, que contindrà la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

4.2. Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a poder esmenar el defecte que haja motivat l'exclusió, i accediran al seu expedient en Administració Electrònica.

En qualsevol cas, per a evitar errors i possibilitar l'esmena dins del termini, les persones aspirants comprovaran, no sols que figuren en la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, sinó que a més els noms i els dígits visibles del DNI consten correctament en aquesta relació.

4.3. Conclòs aquest termini, es publicarà la resolució en la qual, a més de declarar aprovada la relació definitiva de persones admeses i excloses, s'arreplegarà el lloc, la data i l'hora de començament del primer exercici, amb una antelació mínima de deu dies hàbils. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els llocs previstos en la base 10.

4.4. En qualsevol moment del procés selectiu, si el tribunal tinguera coneixement que alguna de les persones no posseeix la totalitat dels requisits exigits per la present convocatòria, prèvia audiència de la persona interessada, haurà de proposar la seua exclusió a la rectora de la Universitat, comunicant-li, així mateix, les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió a les proves selectives, als efectes procedents.

Contra l'exclusió de l'aspirant podrà interposar-se recurs d'alçada, davant la mateixa Autoritat indicada en el paràgraf anterior.5. Tribunals

5.1. Els membres del tribunal i el personal assessor se subjectaran en el seu règim i funcionament al que estableix l'article 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, a les causes generals d'abstenció i recusació contingudes en aquesta llei i al que preveu l'article 28 i següents del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.Els membres del tribunal hauran de reunir, a més, els requisits previstos en l'article 67 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

5.2. Prèvia convocatòria de la presidenta o el president, es constituirà el tribunal que requerirà l'assistència de la presidenta o el president i la secretària o el secretari i la de la meitat, almenys, dels membres titulars o suplents.

5.3. Durant el procés selectiu, el tribunal resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, com també el que s'haja de fer en els casos no previstos.

5.4. El tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs de personal assessor especialitzat per a les proves corresponents dels exercicis que estimen pertinents i aquest es limitarà a prestar la col·laboració en les especialitats tècniques. La designació d'aquest haurà de comunicar-se a la rectora de la Universitat i fer-se pública.

5.5. El tribunal qualificador adoptarà les mesures necessàries en aquells casos en què siga necessari, de manera que les persones amb discapacitat gaudisquen de condicions similars per a la realització dels exercicis que la resta de persones participants. En aquest sentit s'establiran, per a les persones amb discapacitat que ho sol·liciten, les adaptacions possibles en temps i mitjans per a la seua realització. Si en qualsevol moment del procés selectiu se suscitaren dubtes al tribunal respecte de la capacitat d'una persona aspirant per a l'acompliment de les activitats habitualment desenvolupades pel personal funcionari de l'escala a la qual es refereixen aquestes proves, podrà recaptar el dictamen corresponent dels òrgans competents de la comunitat autònoma corresponent, i en aquest cas, podrà participar condicionalment en el procés selectiu, que quedaria en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o l'exclusió de les proves fins a la recepció del dictamen.

5.6. El tribunal qualificador de les proves adoptarà les mesures oportunes per a garantir que els exercicis de la fase d'oposició siguen corregits sense que es conega la identitat del personal aspirant. Seran excloses aquelles persones que tinguen en els fulls d'examen noms, trets, marques o signes que permeten conèixer-ne la identitat.5.7. El tribunal vetlarà perquè queden garantits els principis de mèrit, capacitat i d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes.

5.8. A l'efecte de la comunicació i d'altres incidències, el tribunal tindrà la seu en el Servei de Selecció de Personal de la Universitat d'Alacant, Campus de Sant Vicent, telèfon 965 90 39 39.

5.9. Els membres del tribunal percebran les gratificacions per assistències fixades en la Normativa interna de la Universitat d'Alacant sobre indemnitzacions per raó del servei i en l'Acord de les cinc Universitats Públiques Valencianes sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris aprovat en Consell de Govern de la Universitat d'Alacant de 27 de juliol de 2023.5.10. El tribunal, titular i suplent, el nomenament del qual es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els llocs previstos en la base 10, amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves, estarà compost per: la presidenta o el president, la secretària o el secretari i 3 vocals.6. Desenvolupament del procés selectiu

6.1. El primer exercici es farà en el lloc, la data i l'hora que s'establisca en la resolució a què es refereix la base 4.3.

6.2. Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única. Seran excloses de l'oposició aquelles persones que no hi compareguen i perdran aquest dret encara que es personen en els llocs de celebració una vegada iniciades les proves o per la inassistència a aquestes, encara que siga deguda a causes justificades.6.3. Excepcions a la base 6.2.

Es podrà sol·licitar l'ajornament de les proves quan hi concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Situació d'embaràs de risc o part.

b) Víctimes de violència de gènere que no puguen assistir per motius de seguretat.

En tots dos supòsits, si alguna de les aspirants no poguera iniciar o completar el procés selectiu per les causes descrites, podrà sol·licitar l'ajornament de l'exercici corresponent com més prompte millor des de la data en la qual es publique la convocatòria del mateix i en qualsevol cas abans del dia de la seua realització, mitjançant escrit dirigit al tribunal a través del procediment d'«Instància genèrica» disponible en la seu electrònica de la Universitat d'Alacant https://seuelectronica.ua.es/va/registro-electronico.html, al qual s'haurà d'adjuntar en el supòsit a, la justificació acreditativa de la situació en la qual es trobe, indicant en l'apartat «EXPOSA» la referència d'aquesta convocatòria i la unitat a què va dirigida: Selecció i Provisió PTGAS, a l'efecte que el tribunal adopte la decisió que considere oportuna.En el suposat b, s'haurà d'aportar aquesta justificació a través del tràmit d'administració electrònica «Acreditació condició víctima violència de gènere», indicant en l'exposa el motiu de la sol·licitud i la referència d'aquesta convocatòria.

Aquesta fase d'oposició no podrà demorar-se de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés selectiu ajustada als temps previstos, fet aquest que haurà de ser valorat pel tribunal. En tot cas, la realització d'aquestes proves ajornades tindrà lloc abans de la publicació de la llista de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu.

6.4. En el cas de proves orals o d'altres de caràcter individual i successiu, l'ordre d'actuació del personal aspirant serà el determinat en la resolució dictada per la Conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública, que es trobe en vigor en la data en la qual es publiquen les presents bases en el DOGV, mitjançant la qual es determine l'ordre d'intervenció de les persones aspirants a totes les proves selectives que es facen durant l'any.

6.5. En cada exercici, el personal aspirant de nacionalitat espanyola haurà d'acreditar la identitat exclusivament mitjançant la presentació del DNI, permís de conduir, o si escau, del resguard emés per la comissaria de policia en què conste el DNI. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar la identitat mitjançant el document original que acredite el NIE, original del passaport o document original que en el país del qual és nacional se li expedisca a aquest efecte. L'incompliment d'aquest requisit determinarà l'exclusió de les proves. En cap cas seran vàlides les còpies o fotocòpies d'aquests documents.

6.6. En qualsevol moment les persones aspirants podran ser requerides pels membres del tribunal amb la finalitat d'acreditar la identitat.6.7. El personal aspirant haurà d'observar en tot moment les instruccions dels membres del tribunal o del personal ajudant o assessor durant la celebració de les proves, amb vista al desenvolupament adequat d'aquestes.

6.8. Després de la realització de cadascun dels exercicis, el tribunal farà pública, en els llocs previstos en la base 10, la llista d'aspirants que els hagen superats i concedirà un termini de reclamacions comptador a partir de l'endemà de la seua publicació perquè les persones interessades formulen les reclamacions i al·legacions que consideren pertinents, tant en relació amb aquests resultats provisionals, com al contingut de l'exercici, accedint al seu expedient d'administració electrònica.

6.9. La publicació dels successius anuncis de celebració del segon i els altres exercicis la farà el tribunal en els llocs previstos en la base 10, amb dos dies, almenys, d'antelació a l'assenyalada per a la iniciació d'aquests. Quan es tracte del mateix exercici, l'anunci de celebració es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'antelació.6.10. La qualificació de la fase d'oposició vindrà determinada per la suma de qualificacions obtingudes en cadascun dels exercicis d'aquesta fase, sempre que hagen sigut superats.

6.11. Amb el resultat definitiu de l'últim exercici de la fase d'oposició, el tribunal exposarà al públic, en els llocs previstos en la base 10, la relació d'aspirants que, per haver superat tots els exercicis eliminatoris, passen a la fase de concurs, i se'ls citarà perquè en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'aquest resultat, presenten còpia de la documentació acreditativa dels mèrits previstos en la base 1.5. Per a això hauran d'accedir al seu expedient d'administració electrònica i adjuntar els documents acreditatius dels mèrits valorables en la fase de concurs en els apartats: Titulació, Experiència, Coneixements de Valencià i Idioma Estranger.No seran valorats aquells mèrits que no es troben prou acreditats, i no s'admetrà cap documentació presentada fora del termini dels deu dies hàbils establits en el paràgraf anterior.

6.11.1. Documentació que cal aportar en la fase de concurs:

Titulació: s'acreditarà amb una còpia del títol acadèmic o del justificant d'haver abonat els drets d'expedició d'aquest.

La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada en l'apartat «Titulació».

Experiència. L'experiència serà acreditada mitjançant certificat – full de serveis i haurà de contenir tant el subgrup de titulació de la categoria/escala/cos en la qual s'han prestat els serveis com el tipus de règim jurídic o classe de personal empleat públic.

Per a la valoració d'aquests mèrits no serà vàlida la vida laboral ni el certificat d'empresa ni cap altre document que no siga l'indicat en el paràgraf anterior. Així mateix, el certificat – full de serveis haurà de contenir tots els elements necessaris ja enumerats per a ser valorat correctament.

La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada en l'apartat «Experiència professional».

Coneixements de valencià. S'acreditaran mitjançant les certificacions establides per la normativa per la qual s'estableixen els certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats, aprovada en el Consell de Govern del 30.06.2022, BOUA de 01.07.2022 (https://www.boua.ua.es/acuerdos/descargaracuerdo/27221).En el cas del certificat del nivell B1 de la JQCV per homologació amb els estudis del sistema educatiu, es requerirà tenir el certificat perquè es puga valorar aquest nivell.

La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada en l'apartat «Coneixements de valencià».

Idioma estranger. Els coneixements d'idiomes estrangers s'acreditaran documentalment d'acord amb el que estableix la normativa per la qual s'estableixen els certificats de coneixement de llengües estrangeres de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats, aprovada en el Consell de Govern del 24.02.2022, BOUA de 25.02.2022 (https://www.boua.ua.es/acuerdos/descargaracuerdo/22766).En el cas de cursos realitzats pel Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant s'haurà d'acreditar l'equivalència d'aquests cursos amb el nivell del MECR. Per a fer-ho s'haurà d'adjuntar el títol amb el revers d'aquest, en què conste aquesta circumstància. El personal de la UA també podrà acreditar-la a través del certificat electrònic disponible en UACloud/eAdministracio/Tràmits laborals/Certificat de Formació/Certificat, on s'especifica aquesta equivalència.

La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada en l'apartat «Idioma estranger».

6.11.2. No es requereix la presentació dels mèrits que ja consten a la Universitat sempre que figuren en els expedients administratiu, de formació i acadèmic disponibles a través de l'UACloud i sempre que la persona interessada hi estiga d'acord.

En aquest cas, caldrà emplenar l'annex II, marcar el o els mèrits amb els quals s'estiga d'acord i dels quals no presentarà documentació acreditativa i adjuntar-lo en l'apartat «Conformitat amb les dades de l'expedient».

Únicament s'haurà d'aportar documentació acreditativa de les dades que no consten o amb els quals la persona interessada no estiga d'acord.

6.12. Una vegada conclòs el termini de presentació de documentació establit en la base anterior, el tribunal publicarà, en els llocs previstos en la base 10, les puntuacions provisionals de la fase de concurs i concedirà un termini de reclamacions comptador a partir de l'endemà de la seua publicació perquè les persones interessades formulen les reclamacions i al·legacions que estimen pertinents en relació amb la seua baremació, accedint al seu expedient d'administració electrònica.

6.13. Una vegada resoltes les possibles reclamacions i al·legacions, i dirimits els possibles empats que es puguen produir, el tribunal dictarà una resolució en la qual fixarà la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu i que seran proposats per a ser nomenats personal funcionari de carrera.

Per a la confecció d'aquesta relació se sumaran les qualificacions obtingudes per cada aspirant en la fase d'oposició i en la fase de concurs. A continuació, s'ordenaran per ordre de puntuació de major a menor, i la relació serà interrompuda quan el nombre d'aspirants coincidisca amb el de nombre de places convocades, sense que en cap cas puga contenir-ne un nombre superior.

Tot i això, i amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les vacants convocades, sempre que els òrgans de selecció hagen proposat el nomenament d'igual nombre d'aspirants que el de vacants convocades, quan es produïsquen renúncies, quan alguna de les persones seleccionades no tinga els requisits assenyalats en la base 2, o no presentaren la documentació referida en la base 8.1 en termini, o concórrega alguna de les causes de pèrdua de la condició de personal funcionari en les persones proposades abans del nomenament o la presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà de l'òrgan de selecció relació complementària de persones aspirants aprovades que seguisquen a les persones proposades, per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera.

Els casos d'empat que es produïsquen es dirimiran de la manera següent:

1r Els empats es resoldran en favor de les persones amb diversitat funcional. Si l'empat es produeix entre aquestes persones, es resoldrà a favor de qui tinga acreditat un percentatge de discapacitat més gran, i s'atendrà al que disposa l'article 18.6 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.2n Si continua l'empat, l'ordre s'establirà segons la major puntuació obtinguda per cada aspirant en el tercer exercici.

3r Si es manté l'empat, s'atendrà la major puntuació en el segon exercici.

4t Si persistira aquest empat, s'atendrà la major puntuació en el primer exercici.

5è Si continua l'empat, s'atendrà la major puntuació en la fase de concurs.

6è En cas de persistir l'empat, si aquest fora entre persones de diferent sexe, es dirimirà a favor del sexe que estiga infrarepresentat ateses les instruccions per a resoldre empats en processos selectius, aprovades en Consell de Govern de 26 d'octubre de 2016 (BOUA de 28 d'octubre).

7è En el cas que l'empat fora entre persones del mateix sexe o no hi haguera infrarepresentació de cap dels gèneres, aquest es dirimirà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants empatades, i s'iniciarà aquest ordre per la lletra determinada en la Resolució dictada per la Conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública, que es trobe en vigor en la data en la qual es publiquen les presents bases en el DOGV, mitjançant la qual es determine l'ordre d'intervenció de les persones aspirants a totes les proves selectives que es facen durant l'any.

En el cas que el nombre d'aspirants aprovats fora inferior al de places convocades, les sobrants seran declarades desertes.7. Llista de persones aspirants aprovades

Finalitzat el procés selectiu, el tribunal remetrà a la rectora, per a la publicació mitjançant resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els llocs previstos en la base 10, la relació definitiva de persones aspirants que hagen superat el procés selectiu per ordre de puntuació total, confeccionada segons el que preveu la base 6 d'aquesta convocatòria i que seran proposades per al nomenament com a personal funcionari de carrera, que en cap circumstància podrà ser superior al de places convocades.8. Presentació telemàtica de documents i nomenament de personal funcionari

8.1. Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació definitiva de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu, aquestes, en el termini de deu dies hàbils comptadors des del següent al de la publicació, hauran de presentar, mitjançant el tràmit d'instància genèrica disponible en la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant, la documentació següent:

a) DNI, o certificació de naixement expedit per l'organisme oficial corresponent, escanejat i annexat a aquesta instància. Les qui no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d'annexar, escanejat, el document que n'acredite la nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre Estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, hauran de presentar declaració jurada o promesa que no hi ha una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que la persona aspirant viu a les seues expenses o està al seu càrrec.

b) Autorització perquè la Universitat d'Alacant obtinga la verificació de la inscripció en el Registre Nacional de Títols (RNT), mitjançant la generació del codi corresponent, del títol acadèmic exigible segons aquesta convocatòria, o certificació acadèmica que acredite haver fet tots els estudis per a l'obtenció d'aquest i document justificatiu d'haver abonat els drets per a l'expedició del títol, si aquest títol es troba en procés de ser registrat en el RNT. El codi d'autorització, que s'ha d'annexar a la instància, s'obté en alguna de les adreces següents:– En cas de titulacions no universitàries oficials espanyoles:

https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202363/ficha/202363.html

– En cas de titulacions universitàries oficials espanyoles:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/997950/ficha/997950.html#dg8

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, haurà de presentar-se, a més de l'autorització perquè la Universitat puga consultar el títol, la credencial que n'acredite l'homologació o l'equivalència.

c) Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública, universitat pública, o òrgan constitucional o estatutari, com també de no trobar-se inhabilitada o inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que apareix com a annex III. Els qui no tinguen la nacionalitat espanyola hauran de fer, a més, declaració jurada de no trobar-se inhabilitades o inhabilitats o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública segons model que figura com a annex IV a aquesta convocatòria.d) Certificat mèdic, escanejat i annexat, que acredite tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions corresponents. A aquest efecte, els reconeixements es podran fer en el Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant.

e) L'acreditació dels coneixements de valencià que disposa l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, es farà aportant la declaració que figura com a annex V d'aquesta convocatòria, acompanyada, si escau, de l'acreditació de coneixements de valencià, mitjançant les certificacions establides per la normativa per la qual s'estableixen els certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. Qui no estiga en possessió del nivell de coneixements exigit, quedarà compromesa o compromès a assistir als cursos de perfeccionament que a aquest efecte s'organitzen.f) Les persones aprovades que hagen fet valdre la condició de discapacitades, qualsevol que siga el contingent o torn pel qual hi hagen accedit, hauran de presentar a més dels documents anteriors, certificació electrònica o en defecte d'això escanejada i annexada, de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge o òrgan competent d'altres administracions públiques que acredite aquesta condició en grau igual o superior al 33 %, com també l'informe de capacitat per a exercir les tasques i funcions corresponents a l'escala.

g) Acreditació mitjançant document electrònic de qualsevol altre requisit establit en la base 2.1 no recollit en els apartats anteriors.8.2. Els qui tinguen la condició de personal funcionari de carrera o de personal laboral de plantilla estaran exemptes de justificar documentalment les condicions i altres requisits ja provats per a obtenir el seu anterior nomenament, i hauran de presentar certificació del ministeri o organisme del qual depenguen per a acreditar aquesta condició.

8.3. Els qui, dins el termini fixat i excepte els casos de força major, no presenten la documentació o de l'examen d'aquesta es deduïra que manca d'algun dels requisits assenyalats en la base 2.1, no podran ser nomenats personal funcionari de carrera i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

8.4. Transcorregut el termini de presentació de documentació, es dictarà resolució, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es nomenaran com a personal funcionari de carrera de l'escala convocada.

Amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades abans del nomenament o de la presa de possessió, o en el cas que aquestes no compliren els requisits exigits o no presentaren la documentació referida en la base 8.1 en termini, la rectora podrà requerir al tribunal una relació complementària de les persones que seguisquen les proposades per al possible nomenament d'aquestes com a personal funcionari de carrera.

8.5. La presa de possessió de les persones aspirants aprovades tindrà lloc en el termini d'un mes comptador des de la data de publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.9. Borsa de treball

La borsa de treball es formarà tal com s'estableix en el primer paràgraf de l'article 3 del Reglament de confecció de borses de treball de la Universitat d'Alacant, amb el personal aspirant que haja superat algun dels exercicis que constitueixen el procés selectiu, segons l'ordre de prioritat resultant del total de la puntuació obtinguda, inclosa la fase de concurs, en el cas de les persones que hi arriben, i amb preferència d'aquelles que hagen aprovat un major nombre d'exercicis. En el cas d'empat s'aplicaran els mateixos criteris de desempat tinguts en compte en l'elaboració de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu. En aquesta relació, s'inclourà, cada vint persones, una persona discapacitada atenent l'acord adoptat en el si de la Mesa negociadora per a afavorir la integració de les persones discapacitades.

10. Informació i notificacions al personal aspirant

D'acord amb el que preveu l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les publicacions detallades en aquestes bases, com també la informació d'altres actes que es deriven d'aquesta convocatòria i que requerisquen publicació, inclosos els recursos en via administrativa, es faran en Seu Electrònica, en l'apartat «Altres documents generals de l'expedient de l'aspirant associat a aquesta convocatòria» i podran consultar-se, a títol informatiu, en la direcció de la pàgina web del Servei de Selecció de Personal https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html, fet que substitueix la notificació a les persones interessades i produeix els mateixos efectes.

En el cas d'haver de fer alguna notificació individual, es farà a través del sistema de notificació electrònica de la UA.11. Norma final

Contra aquesta resolució i tots els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant que siga competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 38.4 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta, davant de la rectora, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.Davant de les actuacions definitives del tribunal, es podrà interposar un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs es podrà interposar davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant de la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

No es podrà presentar recurs davant d'aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit, sí que seran susceptibles del recurs corresponent.Alacant, 8 de setembre de 2023.– La rectora, p. d. (R 07.06.2023), el gerent: Julio Marcelo García Mora.

ANNEX I

TemariPART I

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978: Títol Preliminar i Títol I (Dels drets i deures fonamentals).

Tema 2. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: Títol I (La Comunitat Valenciana) i Títol III (La Generalitat).

Tema 3. Reglament de seu electrònica de la Universitat d'Alacant. Reglament de registre electrònic de la Universitat d'Alacant.

Tema 4. Reglament de procediment, document i expedient electrònic. Reglament de relacions per mitjans electrònics de la Universitat d'Alacant.

Tema 5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Títol Preliminar (Disposicions generals), Títol I (Dels interessats en el procediment), Títol II (De l'activitat de les administracions públiques), Títol III (Dels actes administratius), Títol IV (De les disposicions sobre el procediment administratiu comú) i Títol V (De la revisió dels actes en via administrativa).Tema 6. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: Títol Preliminar (Disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del sector públic) i Títol III (Relacions interadministratives)

Tema 7. Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana: Títol I (Objecte, principis i àmbit d'aplicació de la llei), Títol III (Personal al servei de les administracions públiques), Capítol II (Ordenació dels llocs de treball) del Títol IV, Títol V (Naixement i extinció de la relació de servei) i Títol VI (Drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic).

Tema 8. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Títol Preliminar (Objecte i àmbit de la llei), Títol I (El principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació); Capítol I (Principis generals); articles 23, 24 i 25 del Capítol II (Acció administrativa per a la igualtat) del Títol II; Capítol I (Igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral), Capítol II (Igualtat i conciliació); Capítol III (Els plans d'igualtat de les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat) del Títol IV; Capítol I (Criteris d'actuació de les administracions públiques) del Títol V.

Tema 9. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades): Capítol I (Disposicions generals), Capítol II (Principis) i Capítol III (Drets de l'interessat).

Tema 10. Llei orgànica del Sistema Universitari 2/2023 de 22 de març (LOSU): Títol Preliminar (Disposicions generals), Títol II (Creació i reconeixement de les universitats i qualitat del sistema universitari) i Títol V (Cooperació, coordinació i participació en el sistema universitari).

Tema 11. Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat d'Alacant: Títol Preliminar (Naturalesa, principis i finalitats), Títol I (De l'estructura de la Universitat d'Alacant), Títol II (Del govern i representació de la Universitat), Títol III (De les activitats de la Universitat), Títol IV (De la comunitat universitària) i Títol V (Del règim econòmic i financer).Tema 12. Normativa que regula la jornada de treball, horaris, permisos, llicències i vacances del PAS de la Universitat d'Alacant.PART II

Tema 13. La Unitat de Comunicació de la Universitat d'Alacant. Dependència orgànica. Funcions i serveis per col·lectius. Recursos i canals propis.

Tema 14. Guia d'ús de xarxes socials en la Universitat d'Alacant.Tema 15. Guia d'accessibilitat digital en la Universitat d'Alacant.Tema 16. IV Pla d'Igualtat de la Universitat d'Alacant.

Tema 17. Guia per al discurs igualitari en la Universitat d'Alacant.Tema 18. Web institucional de la Universitat d'Alacant. Guia d'estil. Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes. Manual d'identitat visual corporativa de la Universitat d'Alacant.Tema 19. Publicar en la web de la Universitat d'Alacant. Gestor de continguts Vualà2.

Tema 20. Servei de retransmissió per internet: videostreaming de la Universitat d'Alacant.Tema 21. Servidors de vídeo i videostreaming: Vértice. Guia d'ús.Tema 22. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: títol preliminar.

Tema 23. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: capítol I (De les actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques) del títol i del llibre segon.

Tema 24. Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat.

Tema 25. Deontologia publicitària: principis. El codi de conducta publicitària.

Tema 26. Els gabinets de comunicació en les universitats: concepte i objectius.

Tema 27. La comunicació interna en els gabinets de comunicació de les universitats: funcions i tipus.

Tema 28. La comunicació externa en els gabinets de comunicació de les universitats: importància i àmbits.

Tema 29. La comunicació a través de les xarxes socials en les universitats. L'elaboració d'un pla de comunicació per a les xarxes socials de les universitats.

Tema 30. La divulgació científica en les universitats.

Tema 31. La comunicació digital institucional de les universitats.

Tema 32. La web 2.0 i l'origen de les xarxes socials. Beneficis de la publicitat en xarxes socials. Estratègies publicitàries. Mesurament de resultats.

Tema 33. El responsable de comunicació en les xarxes socials en les universitats públiques: missió i funcions.

Tema 34. L'estratègia de comunicació en les xarxes socials. Objectius. Definició de públics. El missatge informatiu. Mesurament de resultats.

Tema 35. Estratègia publicitària en xarxes socials. Disseny de campanyes. Objectius. Definició de públics. El missatge publicitari. Models de contractació. Mesurament de resultats.

Tema 36. El pla de màrqueting digital: definició, estratègies, anàlisi i monitoratge.

Tema 37. Estratègia d'atenció al públic i gestió de queixes en les xarxes socials.

Tema 38. Imatge corporativa. Cultura corporativa. El valor dels intangibles en les societats actuals.

Tema 39. La reputació de les universitats. Gestió estratègica. El procés de formació de la reputació. El paper de la comunicació en la creació de la reputació.

Tema 40. La gestió de comunicació de crisis en les xarxes socials.

Tema 41. Periodisme institucional: concepte i objectius. Funcions del periodista institucional.

Tema 42. Relacions amb els mitjans en la comunicació institucional.Tema 43. Eines de la comunicació institucional: el comunicat de premsa.

Tema 44. El pla estratègic de comunicació: concepte i etapes.Notes:

1. La normativa legal que empara el contingut d'aquests temes és la que es trobe en vigor en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.ANNEX II

Declaració que cal presentar per a donar la conformitat al o als mèrits valorables en el procés selectiuSra./Sr. … i (document d'acreditació de nacionalitat) número …Declara1. Per al personal aspirant que treballe o haja treballat a la Universitat d'Alacant:

Estar d'acord amb les dades referents als mèrits següents:

Titulació

Si l'esmentada titulació estiguera recollida en les normatives per les que s'estableixen els certificats de valencià i idiomes, especificades en la base 6.11, de manera que també puga constituir un mèrit valorable en els apartats «Coneixements de valencià» i/o «Idioma estranger», marque la següent casella:

Titulació o titulacions valorables en valencià i/o idioma.

Experiència

Idiomes

Valencià

En el cas que no estigueu d'acord amb la titulació que consta en el vostre expedient administratiu, però tingueu una titulació acadèmica oficial cursada a la Universitat d'Alacant que vulgueu fer valdre, marqueu el següent apartat:

Titulació2. Per al personal aspirant que no haja treballat a la Universitat d'Alacant:Estar d'acord amb les dades referents als mèrits següents:

TitulacióHeu de marcar el o els mèrits amb els quals estigueu conforme i dels quals no presentareu documentació acreditativa.ANNEX III

Declaració que ha de presentar tot el personal aspirant aprovatSra./Sr. ... amb domicili a ... i document nacional d'identitat número ...Declara, a l'efecte de ser nomenada o nomenat personal funcionari de l'escala ...Que no ha sigut separada o separat mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública, universitat pública o òrgan constitucional o estatutari i que no es troba inhabilitada o inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.... , ... d ... de 20 ...ANNEX IV

Declaració que ha de presentar, a més, tot el personal aspirant aprovat la nacionalitat del qual no siga l'espanyolaSra./Sr. ... amb domicili a ... i document nacional d'identitat número ...Declara, a l'efecte de ser nomenada o nomenat personal funcionari de l'escala ...Que no es troba inhabilitada o inhabilitat o en situació equivalent ni es troba sotmesa o sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.... , ... d ... de 20 ...

ANNEX V

Declaració acreditació de coneixements de valenciàSra./Sr. ... amb domicili a ... i document nacional d'identitat número ...Declara, a l'efecte de ser nomenada o nomenat personal funcionari de l'escala ...– Que compleix el nivell de coneixements de valencià exigit en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i haurà d'aportar l'acreditació de coneixements de valencià mitjançant les certificacions establides per la normativa per la qual s'estableixen els certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats, segons aquest detall:

Certificat de nivell C1 per a accedir als subgrups A1 o A2.

Certificat de nivell B1 per a accedir als subgrups C1 o C2.– que, en cas de no estar en possessió del nivell de coneixements exigit, es compromet a assistir als cursos de perfeccionament que a aquest efecte s'organitzen.... , ... d ... de 20 ...Mapa web