Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2023, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2023. [2023/9050]

(DOGV núm. 9675 de 04.09.2023) Ref. Base de dades 008897/2023
En compliment del que disposa l'Ordre 55/2016, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana (DOGV 7881, 26.09.2016), es convoquen aquestes ajudes per a l'any 2023 per la Resolució de 31 de març de 2023, del director general d'Esport (DOGV 9571, 11.04.2023).En els articles 7 i 11 de l'Ordre 55/2016 s'estableixen els criteris de valoració de les sol·licituds i el procediment de la resolució de concessió. Per mitjà de la Resolució de 26 de juny de 2023, del director general d'Esport, s'han designat els membres de la comissió tècnica d'avaluació.

Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, elevada la proposta de resolució per la comissió tècnica d'avaluació constituïda a aquest efecte i d'acord amb aquesta, en virtut del que disposa la disposició final segona de l'Ordre 55/2016, resolc:Primer

Concedir a les entitats que figuren a continuació les subvencions per a l'organització de l'esdeveniment esportiu que s'indica, per un import global de sis-cents cinquanta mil euros (650.000 euros):Segon

Denegar la concessió de subvenció a les entitats següents, de conformitat amb les bases que regulen la convocatòria d'aquestes subvencions, i que es detallen en cada cas:1) No s'ajusta a l'article 4.1 de l'Ordre 55/2016 ni a l'article 3.1 de la Resolució de 31 de març de 2023

2) No s'ajusta a l'article 4.2 de l'Ordre 55/20163) No s'ajusta a l'article 6.2 de l'Ordre 55/2016

4) No s'ajusta als articles 1 i 6.2 de l'Ordre 55/2016

5) No s'ajusta a l'article 1 de l'Ordre 55/2016

6) No s'ajusta a l'article 2 de l'Ordre 55/2016

7) Altres motiusTercer

Les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions a què es refereix l'article 13 de l'Ordre 55/2016 per la qual s'aproven les bases reguladores i justificar les ajudes en la manera establida en el punt dotze de la convocatòria.Quart

El termini de presentació de les justificacions conclourà el 15 de setembre de 2023, per als esdeveniments realitzats des de novembre de 2022 fins a juny de 2023, tots dos inclosos, i el termini per a la resta d'esdeveniments subvencionats finalitzarà el 31 d'octubre de 2023.

La justificació es presentarà per mitjans electrònics, de conformitat amb les indicacions del punt dotze de la convocatòria, preferiblement a través de l'adreça d'internet

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490.Cinqué

1. Les entitats públiques hauran de complir les obligacions de transparència que, en virtut de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, li corresponen com a entitat pública.

2. Les entitats privades beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions de publicitat activa indicades en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, quan:

a) Perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros.

b) Perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats públiques de la Comunitat Valenciana establides en l'article 3 de la Llei 1/2022 en una quantia superior a 50.000 euros.c) Les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros.

En particular, hauran de publicar en els termes previstos en els principis generals de l'article 5 de la Llei 19/2013 la informació institucional i organitzativa de l'article 6, i l'econòmica i pressupostària de l'article 8 de la mateixa llei. Aquesta publicació es realitzarà a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP – Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/va/tep.

Aquesta informació s'haurà de publicar a partir de l'any següent a aquell en el qual s'hagen superat els llindars establits, i haurà de mantindre's publicada durant almenys quatre anys naturals.

3. Sense perjudici de les obligacions previstes en els apartats anteriors, totes les entitats beneficiàries de subvencions hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol classe que siguen objecte de subvenció, incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.

4. Totes les entitats beneficiàries de subvencions estan obligades a subministrar a l'entitat concedent, amb el requeriment previ, tota la informació que siga necessària per al compliment per part d'aquesta de les obligacions previstes en la llei de transparència, en el termini de 15 dies hàbils des del requeriment. Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que aquest haguera sigut atés, l'òrgan que ha realitzat el requeriment podria acordar, després de l'advertència i l'audiència a l'interessat, la imposició de multes coercitives segons els termes establits en l'article 5 de la Llei 1/2022.

5. Els nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolupament de les subvencions atorgades per l'administració de la Generalitat s'han de disposar, sempre que siga possible, com a conjunt de dades obertes.

Sisé

Autoritzar i disposar els fons a favor de totes i cada una de les entitats beneficiàries que figuren en l'apartat primer i per les quantitats que s'indiquen, i que es tramite la documentació comptable corresponent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 09.03.02.457.10, línia S2142000 dels pressupostos de la Generalitat per a 2023.

Seté

Les entitats beneficiàries hauran d'aportar, per mitjans propis o aliens, la part de finançament del pressupost final de l'esdeveniment no coberta per la subvenció concedida.Huité

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aquesta resolució, de conformitat amb el punt catorze de la resolució de convocatòria d'aquestes subvencions.De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se un recurs potestatiu de reposició o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu ha de ser interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 28 d'agost de 2023.– El vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, p. d. (Ordre 55/2016, de 21.09.2016, DOGV 7881), el director general d'Esport: Josep Miquel Moya Torres.

Mapa web