Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2023, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), per la qual es determina la composició dels tribunals de selecció corresponents a diverses convocatòries de concurs de mèrits i es convoca el procés selectiu extraordinari per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, determinades places derivades dels processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2023/8514]

(DOGV núm. 9670 de 28.08.2023) Ref. Base de dades 008758/2023
Mitjançant Resolució de 23 de maig de 2022, de la directora gerent de l'IIS La Fe, es va publicar la relació de llocs de treball de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, fent-se pública l'oferta d'ocupació pública de l'IIS La Fe per a l'any 2022 pel que fa als processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (DOGV 9348, 26.05.2022).Per Resolució de 5 de desembre de 2022, de la directora gerent de l'IIS La Fe, es van aprovar les bases per les quals s'han de regir els processos selectius mitjançant el sistema de concurs de mèrits, de les places derivades dels processos d'estabilització (DOGV 9489, 14.12.2022). En data 17 de febrer de 2023 es va publicar la correcció dels errors continguts en l'esmentada Resolució de 5 de desembre de 2022 (DOGV 9536, 17.02.2023).

De conformitat amb el que s'estableix en l'esmentada Resolució de 5 de desembre de 2022 de la directora gerent de l'IIS La Fe, es procedeix a publicar en l'annex I del present anunci la composició del tribunal corresponent a cadascuna de les places oferides i que són objecte d'aquest anunci.

Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix en la Resolució de 5 de desembre de 2022 de la directora gerent de l'IIS La Fe, es procedeix a publicar l'obertura del termini de presentació de sol·licituds de les places que es relacionen en l'Annex I del present anunci. El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquests processos selectius serà de vint (20) dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La inscripció i qualsevol informació relacionada amb els processos selectius estarà disponible en la web oficial de l'IIS La Fe a través del següent enllaç: https://www.iislafe.es/es/empleo/

El present anunci estarà disponible en l'esmentada web oficial de l'IIS La Fe.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.

València, 26 de juliol de 2023.– La directora gerent de l'IIS La Fe: Ainhoa Genovés Martínez.

ANNEX IPlaça núm. 41: tècnic/a superior de documentació sanitària. Àrea: Investigació Clínica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón

• Suplent: María Isabel Lafuente Alfaro

Vocalia 2

• Titular: Begoña Jeweinat Figuerola

• Suplent: María Cortell Ballester 

Vocalia 3

• Titular: Elena García Martín

• Suplent: Laura Segura Martí

Vocalia 4

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Beatriz Alcayde Torres

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 42: investigador/a. Àrea: Plataforma/Animalari

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Inmaculada Noguera Salva

• Suplent: Ana Díaz Cuevas

Vocalia 3

• Titular: Alegría Montoro Pastor

• Suplent: Óscar Díaz Cambronero

Vocalia 4

• Titular: Viviana Bisbal Velasco

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 43: coordinador/a Àrea Jurídica. Àrea: Gestió/Àrea Jurídica

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Eva Bou Sarabia

• Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

• Titular: Serafín Rodríguez Capellán

• Suplent: María Rosario Gonzalo Hernández 

Vocalia 3

• Titular: Susana Gómez Leyva 

• Suplent: Esther Almenar García

Vocalia 4

• Titular: M. José Carrión Martínez

• Suplent: Lucas Espuig Peiró 

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Aarón Mayol PrósperPlaça núm. 44: tècnic/a de laboratori. Àrea: Plataforma/Epigenòmica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Marta Isabel Roca Marugán

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Gerardo López Rodas 

• Suplent: Maria José Herrero Cervera 

Vocalia 3

• Titular: Inés Moret Tatay

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 4

• Titular: Jose María Millán Salvador

• Suplent: Agustín Lahoz Rodríguez

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 45: coordinador/a Àrea Econòmica. Àrea: Gestió Econòmica.

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Aarón Mayol Prósper

• Suplent: Eva Bou Sarabia

Vocalia 2

• Titular: Consuelo López Riera

• Suplent: Vera Marín Bonrós

Vocalia 3

• Titular: M. José Rosalén Caparrós

• Suplent: Alicia Alegre Izquierdo

Vocalia 4

• Titular: M. José Carrión Martínez

• Suplent: Carlos Miñana Sánchez

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Cristina Casanova BayoPlaça núm. 46: tècnic/a d'informàtica. Àrea: Gestió/Àrea Informàtica

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: María Isabel Lafuente Alfaro

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Raül V. Lerma Blasco

• Suplent: Asunción Santisteban Navarro

Vocalia 3

• Titular: Miguel Herreros Martínez

• Suplent: Enrique Herreras Monzó

Vocalia 4

• Titular: Francisco Javier Ripoll Esteve

• Suplent: M. José Carrión Martínez

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 47: responsable Àrea Qualitat. Àrea: Gestió/Àrea de Qualitat

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Bernardo Valdivieso Martínez

• Suplent: Luis María Fernández Formoso

Vocalia 3

• Titular: Federico Soldado Senchermés

• Suplent: María Escabias Parejo

Vocalia 4

• Titular: M. José Carrión Martínez

• Suplent: Lucas Espuig Peiró

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 48: tècnic/a de gestió i anàlisi de dades. Àrea: Plataforma/Big Data/Bioestadística.

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Marta Isabel Roca Marugán

• Suplent: Francisco Javier Ripoll Esteve

Vocalia 2

• Titular: Vicente Traver Salcedo

• Suplent: Francisco J. Núñez-Benjumea

Vocalia 3

• Titular: José Alberto Maldonado Segura

• Suplent: Raúl Hussein Galindo

Vocalia 4

• Titular: Bernardo Valdivieso Martínez

• Suplent: M. Eugenia Gas López

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 50: tècnic/a superior. Àrea: Plataforma/Unitat AnalíticaPresidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Julián Carretero Asunción

• Suplent: Salvador Mena Mollá

Vocalia 3

• Titular: Juan Sandoval del Amor

• Suplent: Óscar Juan Vidal

Vocalia 4

• Titular: Agustín Lahoz Rodríguez

• Suplent: Jose María Millán Salvador

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 52: tècnic/a de laboratori. Àrea: Plataforma/Genòmica.Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Marta Isabel Roca Marugán

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Carmen Orellana Alonso

• Suplent: Mónica del Pilar Roselló Piera

Vocalia 3

• Titular: Laia Pedrola Vidal

• Suplent: Ángel Zúñiga Cabrera

Vocalia 4

• Titular: Francisco Martínez Castellano

• Suplent: Juan Silvestre Oltra Soler

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 53: responsable tècnic/a de la Unitat de Teràpies Avançades. Àrea: Plataforma/Unitat Teràpies Avançades.

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: M. José Carrión Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

• Titular: Cristóbal Aguilar Gallardo

• Suplent: Laia Tolosa Pardo

Vocalia 3

• Titular: Inés Gómez Seguí

• Suplent: Pilar Sepúlveda Sanchís

Vocalia 4

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: M. Teresa Donato Martín

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 54: investigador/a no doctor/a. Àrea: Plataforma/Biologia Cel·lular.

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: M. José Carrión Martínez

Vocalia 1

• Titular: Delia Castellano Izquierdo

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Manuel Portolés Sanz

Vocalia 3

• Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís

• Suplent: María Ángeles Tormo Mas

Vocalia 4

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Esther Roselló Lleti

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 55: coordinador/a de l'Àrea Innovació/Biopolo. Àrea: Gestió/Àrea d'Innovació

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Rafael Vázquez Manrique

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Sandra Saiz Balbastre

• Suplent: Vanesa Carretero López

Vocalia 3

• Titular: M. Carmen Rodrigo Aliaga

• Suplent: M. Ángeles Sanchís Polo

Vocalia 4

• Titular: M. José Carrión Martínez

• Suplent: Rita Diranzo Añó

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 56: Subdirecció Científica. Àrea: Gestió/Àrea CientíficaPresidència

• Titular: M. José Carrión Martínez

• Suplent: Carlota Catalá Gascó

Vocalia 1

• Titular: Rafael Vázquez Manrique

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís

• Suplent: Jose María Millán Salvador

Vocalia 3

• Titular: Luis Martínez Dolz

• Suplent: Pilar Nos Mateu

Vocalia 4

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Máximo Vento Torres

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Aarón Mayol PrósperPlaça núm. 58: investigador/a no doctor/a. Àrea: Plataforma/Genòmica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Carmen Orellana Alonso

• Suplent: Mónica del Pilar Roselló Piera

Vocalia 3

• Titular: Laia Pedrola Vidal

• Suplent: Ángel Zúñiga Cabrera

Vocalia 4

• Titular: Francisco Martínez Castellano

• Suplent: Juan Silvestre Oltra Soler

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 59: coordinador/a Àrea Informàtica. Àrea: Gestió/Àrea d'Informàtica

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Raül V. Lerma Blasco

• Suplent: Asunción Santisteban Navarro

Vocalia 3

• Titular: Miguel Herreros Martínez

• Suplent: Enrique Herreras Monzó

Vocalia 4

• Titular: M. José Carrión Martínez

• Suplent: Cristina Clemente Parrilla

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 60: investigador/a doctor/a. Àrea: Investigació/Cardiopaties Familiars i Mort Sobtada.

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Rafael Vázquez Manrique

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Juan Ramón Gimeno Blanes

• Suplent: Pablo García Pavía

Vocalia 3

• Titular: Maria Sabater Molina

• Suplent: Luís Almenar Bonet

Vocalia 4

• Titular: Esther Zorio Grima

• Suplent: Luis Martínez Dolz

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 61: coordinador/a i responsable del Biobanc. Àrea: Plataforma/Biobanc

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

• Titular: Pilar Solves Alcaina

• Suplent: Inés Gómez Seguí

Vocalia 3

• Titular: Mónica del Pilar Roselló Piera

• Suplent: Ángel Zúñiga Cabrera

Vocalia 4

• Titular: José Vicente Cervera Zamora

• Suplent: Esperanza Such Taboada

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 62: tècnic/a administratiu/iva. Àrea: Gestió/Àrea d'Investigació Clínica.

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: María Cortell Ballester 

• Suplent: Begoña Jeweinat Figuerola

Vocalia 3

• Titular: Laura Segura Martí

• Suplent: Elena García Martín

Vocalia 4

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: M. del Carmen López Martínez 

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 63: tècnic/a de Laboratori Sanitari. Àrea: Plataforma/Unitat Analítica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: Delia Castellano Izquierdo

Vocalia 2

• Titular: Julián Carretero Asunción

• Suplent: Salvador Mena Mollá

Vocalia 3

• Titular: Juan Sandoval del Amor

• Suplent: Óscar Juan Vidal

Vocalia 4

• Titular: Agustín Lahoz Rodríguez

• Suplent: Jose María Millán Salvador

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 64: monitor/a d'assajos clínics. Àrea: Gestió/Investigació Clínica.

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Óscar Castells Perona

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: María Cortell Ballester 

• Suplent: Begoña Jeweinat Figuerola

Vocalia 3

• Titular: Laura Segura Martí

• Suplent: Elena García Martín

Vocalia 4

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Judith Márquez Climent

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 65: gestor/a de suport de l'Àrea Econòmica. Àrea: Gestió/Àrea Econòmica

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón

• Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

• Titular: Vera Marín Bonrós

• Suplent: Consuelo López Riera

Vocalia 3

• Titular: Estíbaliz López Fernández de Villaverde

• Suplent: M. José Rosalén Caparrós

Vocalia 4

• Titular: Cristina Clemente Parrilla

• Suplent: M. José Carrión Martínez

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 67: coordinador/a-responsable especialista d'Unitat Analítica. Àrea: Plataforma/Unitat Analítica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Julián Carretero Asunción

• Suplent: Salvador Mena Mollá

Vocalia 3

• Titular: Juan Sandoval del Amor

• Suplent: Óscar Juan Vidal

Vocalia 4

• Titular: Agustín Lahoz Rodríguez

• Suplent: Jose María Millán Salvador

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 68: tècnic/a de laboratori. Àrea: Investigació/Patologia Neuromuscular i Atàxies

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Estefanía Tarazón Melguizo

• Suplent: Javier Poyatos García

Vocalia 3

• Titular: María Pilar Martí Martínez

• Suplent: María Sabater Arcís

Vocalia 4

• Titular: Inmaculada Azorín Villena

• Suplent: Luis Bataller Alberola

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 69: gestor/a Àrea Jurídica. Àrea: Gestió/Àrea Jurídica

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Cristina Casanova Bayo

• Suplent: Eva Bou Sarabia

Vocalia 2

• Titular: Serafín Rodríguez Capellán

• Suplent: María Rosario Gonzalo Hernández 

Vocalia 3

• Titular: Susana Gómez Leyva 

• Suplent: Esther Almenar García

Vocalia 4

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Lucas Espuig Peiró 

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Aarón Mayol PrósperPlaça núm. 71: gestor/a de laboratori de biomarcadors i medicina de precisió. Àrea:  Investigació/Biomarcadors i Medicina de PrecisióPresidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

• Titular: Óscar Juan Vidal

• Suplent: Julián Carretero Asunción

Vocalia 3

• Titular: Juan Sandoval del Amor

• Suplent: Salvador Mena Mollá

Vocalia 4

• Titular: Agustín Lahoz Rodríguez

• Suplent: Jose María Millán Salvador

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 72: gestor/a assajos clínics Àrea Farmàcia Hospitalària. Àrea: Investigació/Farmàcia hospitalària

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Eduardo López Briz

• Suplent: Paloma Escobar Cava

Vocalia 3

• Titular: Emilio Monte Boquet

• Suplent: Asunción Albert Marí

Vocalia 4

• Titular: José Luís Poveda Andrés

• Suplent: Javier García Pellicer

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 73: gestor/a jurídic/a. Àrea: Gestió/Àrea Contractació Pública.

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón

• Suplent: Cristina Casanova Bayo

Vocalia 2

• Titular: M. Teresa Sáenz González 

• Suplent: Serafín Rodríguez Capellán

Vocalia 3

• Titular: Isabel Gomis Vallbona

• Suplent: Esther Almenar García

Vocalia 4

• Titular: Aarón Mayol Prósper

• Suplent: Eva Bou Sarabia

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 74: study coordinator en investigació en malaltia inflamatòria intestinal. Àrea: Investigació/Malaltia Inflamatòria IntestinalPresidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Guillermo Bastida Paz

• Suplent: Mariam Aguas Peris

Vocalia 3

• Titular: Elena Cerrillo Bataller

• Suplent: Alejandro Garrido Marín

Vocalia 4

• Titular: Pilar Nos Mateu

• Suplent: Marisa Iborra Colomino

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 75: coordinador/a AACC Àrea Neuroimmunologia. Àrea: Investigació/Àrea Neuroimmunologia

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón

• Suplent: David Gorriz Romero

Vocalia 3

• Titular: Carlos Quintanilla Bordas

• Suplent: Miguel Baquero Toledo

Vocalia 4

• Titular: Bonaventura Casanova Estruch

• Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 76: enginyer/a especialista en Àrea de Neuroimmunologia. Àrea: Investigació/ Àrea de neuroimmunologia

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: David Górriz Romero

• Suplent: M. Teresa Sevilla Mantecón

Vocalia 3

• Titular: Miguel Baquero Toledo

• Suplent: Carlos Quintanilla Bordas

Vocalia 4

• Titular: Bonaventura Casanova Estruch

• Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 77: study coordinator en investigació trasplantament progenitors hematopoètics pediàtrics. Àrea: Investigació/Oncohematologia pediàtrica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Carolina Fuentes Socorro

• Suplent: María del Mar Andrés Moreno

Vocalia 3

• Titular: Catalina Montoya Tamayo

• Suplent: Sofía García Williams

Vocalia 4

• Titular: Jose María Fernández Navarro

• Suplent: Antonio Juan Ribelles

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 78: responsable internacional. Àrea: Gestió/Àrea Científica

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Rafael Vázquez Manrique

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís

• Suplent: Jose María Millán Salvador

Vocalia 3

• Titular: José Vicente Cervera Zamora

• Suplent: Bernardo Valdivieso Martínez

Vocalia 4

• Titular: M. José Carrión Martínez

• Suplent: Máximo Vento Torres

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 79: tècnic/a especialista AACC en neurologia. Àrea: Investigació/Neurologia

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Jose María Millán Salvador

• Suplent: Vicente Villanueva Haba

Vocalia 3

• Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón

• Suplent: Bonaventura Casanova Estruch

Vocalia 4

• Titular: Carmen Peiró Vilaplana

• Suplent: Miguel Baquero Toledo

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 80: tècnic/a superior d'investigació en neuroimmunologia. Àrea: Investigació/ Neuroimmunologia.

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Miguel Baquero Toledo

• Suplent: Carlos Quintanilla Bordas

Vocalia 3

• Titular: David Górriz Romero

• Suplent: M. Teresa Sevilla Mantecón

Vocalia 4

• Titular: Bonaventura Casanova Estruch

• Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 81: study coordinator doctor/a en investigació en endocrinologia i nutrició. Àrea: Investigació/Endocrinologia

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

• Titular: Rosa Cámara García

• Suplent: M. Sol Navas de Solís

Vocalia 3

• Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón

• Suplent: Maria Isabel Del Olmo García

Vocalia 4

• Titular: Juan Francisco Merino Torres

• Suplent: Vicente José Campos Alborg

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 83: investigador/a doctor/a especialista en neurologia malaltia Alzheimer. Àrea: Investigació/Neurologia Malaltia AlzheimerPresidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Rafael Vázquez Manrique

Vocalia 2

• Titular: Lucrecia Moreno Royo

• Suplent: Sonia Mayo de Andrés

Vocalia 3

• Titular: Ana Lloret Alcañiz

• Suplent: Luis Antonio Tortajada Genaro

Vocalia 4

• Titular: Miguel Baquero Toledo

• Suplent: Jordi Pérez Tur

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 85: científic/a de dades júnior. Àrea: Investigació/Big Data

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Óscar Castells Perona

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Vicente Traver Salcedo

• Suplent: Francisco J. Núñez-Benjumea

Vocalia 3

• Titular: José Alberto Maldonado Segura

• Suplent: Raúl Hussein Galindo

Vocalia 4

• Titular: Bernardo Valdivieso Martínez

• Suplent: M. Eugenia Gas López

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 86: investigador/a doctor/a en citometria de flux en Unitat Diagnòstic Hematològic. Àrea: Investigació/Laboratori HematologiaPresidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Amparo Sempere Talens

• Suplent: Irene Luna del Valle

Vocalia 3

• Titular: Ana Isabel Vicente Sánchez

• Suplent: Leonor Senent Peris

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 87: tècnic/a superior d'investigació en neuroimmunologia. Àrea: Investigació/Neuroimmunologia

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: Rafael Vázquez Manrique

Vocalia 2

• Titular: Carlos Quintanilla Bordas

• Suplent: Miguel Baquero Toledo

Vocalia 3

• Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón

• Suplent: David Górriz Romero

Vocalia 4

• Titular: Bonaventura Casanova Estruch

• Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairo

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 89: infermer/a – fisioterapeuta. Àrea: Investigació/Patologia Neuromuscular i Atàxies

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

• Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón

• Suplent: Irene Martínez Torres

Vocalia 3

• Titular: Luis Bataller Alberola

• Suplent: Rafael Sivera Mascaró

Vocalia 4

• Titular: Nuria Muelas Gómez

• Suplent: Juan Francisco Vázquez Costa

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 90: investigador/a doctor/a especialista Àrea Medicina Reproductiva. Àrea: Investigació/Medicina Reproductiva

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: Rafael Vázquez Manrique

Vocalia 2

• Titular: José Bellver Pradas

• Suplent: Vicente Serra Serra

Vocalia 3

• Titular: Marcos Meseguer Escrivá

• Suplent: M. José De los Santos Molina

Vocalia 4

• Titular: Nicolás Garrido Puchalt

• Suplent: M. Elisa Varela Sanz

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 91: study coordinator sènior en investigació en limfoma i mieloma. Àrea: Investigació/Hematologia Clínica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Mario Arnao Herranz

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Vocalia 3

• Titular: Rafael Andreu Lapiedra

• Suplent: Elvira Mora Casterá

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Santiago Bonanad Boix

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 93: gestor/a ciència. Àrea: Gestió/Àrea científica

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Delia Castellano Izquierdo

• Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

• Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís

• Suplent: Jose María Millán Salvador

Vocalia 3

• Titular: José Vicente Cervera Zamora

• Suplent: Bernardo Valdivieso Martínez

Vocalia 4

• Titular: M. José Carrión Martínez

• Suplent: Máximo Vento Torres

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 94: neuropsicòleg/a clínic/a Àrea Alzheimer. Àrea: Investigació/Neurologia-Alzheimer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón

• Suplent: Bonaventura Casanova Estruch

Vocalia 3

• Titular: Vicente Villanueva Haba

• Suplent: Luis Bataller Alberola

Vocalia 4

• Titular: Miguel Baquero Toledo

• Suplent: Carmen Peiró Vilaplana

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 96: study coordinator en investigació en reumatologia pediàtrica. Àrea: Investigació/ Reumatologia Pediàtrica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

• Titular: Berta López Montesinos

• Suplent: Lucía Lacruz Pérez

Vocalia 3

• Titular: Adela Cañete Nieto

• Suplent: Begoña Polo Miquel

Vocalia 4

• Titular: Inmaculada Calvo Penades

• Suplent: M. Isabel Izquierdo Macián

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 97: data manager registre leucèmies. Àrea: Investigació/Hematologia Clínica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Pau Montesinos Fernández

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Vocalia 3

• Titular: María Dolores Linares de la Torre

• Suplent: Alberto Montava del Arco

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Santiago Bonanad Boix

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 98: auxiliar de laboratori. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Marta Isabel Roca Marugán

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Ana Vañó Bellver

• Suplent: Cristina Aguado Codina

Vocalia 3

• Titular: Carolina Abril Tormo

• Suplent: Nuria García Flores

Vocalia 4

• Titular: Mónica Hernández Hernández

• Suplent: Ainara Sein Teodoro

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 99: study coordinator sènior en investigació en limfoma i mieloma. Àrea: Investigació/Hematologia clínica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Isidro Jarque Ramos

• Suplent: María Dolores Linares de la Torre

Vocalia 3

• Titular: Mario Arnao Herranz

• Suplent: Santiago Furió Rodríguez

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Santiago Bonanad Boix

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 100: administratiu/iva. Àrea: Gestió

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: María Isabel Lafuente Alfaro

• Suplent: Elena Aristoy Gómez-Lechón

Vocalia 2

• Titular: Esther Almenar García

• Suplent: Milagros Sierra Benedicto

Vocalia 3

• Titular: Emma Bonilla Casalei

• Suplent: Kevin Andrés Cifuentes Pérez

Vocalia 4

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Cristina Casanova Bayo

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Aarón Mayol PrósperPlaça núm. 101: neuropsicòleg/a clínica Àrea Alzheimer. Àrea: Investigació/Neurologia-Alzheimer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón

• Suplent: Vicente Villanueva Haba

Vocalia 3

• Titular: Luis Bataller Alberola

• Suplent: José Ignacio Tembl Ferrairó

Vocalia 4

• Titular: Miguel Baquero Toledo

• Suplent: Carmen Peiró Vilaplana

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 103: tècnic/a en diagnòstic molecular en hematologia. Àrea: Investigació/Laboratori Hematologia

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Esperanza Such Taboada

• Suplent: Ana Isabel Vicente Sánchez

Vocalia 3

• Titular: Irene Luna del Valle

• Suplent: Amparo Sempere Talens

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 104: gestor/a de suport RH. Àrea: Gestió/RH

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Esther Almenar García

• Suplent: Milagros Sierra Benedicto

Vocalia 3

• Titular: Emma Bonilla Casalei

• Suplent: Kevin Andrés Cifuentes Pérez

Vocalia 4

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Cristina Casanova Bayo

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Aarón Mayol PrósperPlaça núm. 106: study coordinator en investigació clínica i traslacional en càncer. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Ángel Segura Huerta

• Suplent: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

• Titular: Roberto Díaz Beveridge

• Suplent: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

• Titular: José Gómez Codina

• Suplent: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 107: tècnic/a de suport a la investigació nefrologia. Àrea: Investigació/Nefrologia

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Maria Dolores Fuentes Giménez

• Suplent: Inmaculada Teruel Vivo

Vocalia 3

• Titular: Isabel Beneyto Castelló

• Suplent: Pilar Sánchez Pérez

Vocalia 4

• Titular: Julio Hernández Jaras

• Suplent: Enrique Garrigós Almerich

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 108: titulat/ada superior especialista en AACC reumatologia pediàtrica. Àrea: Investigació/Reumatologia pediàtrica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Berta López Montesinos

• Suplent: Lucía Lacruz Pérez

Vocalia 3

• Titular: Adela Cañete Nieto

• Suplent: Begoña Polo Miquel

Vocalia 4

• Titular: Inmaculada Calvo Penades

• Suplent: M. Isabel Izquierdo Macián

Secretaria

• Titular: Carlota Catalá Gascó

• Suplent: Carlos Miñana SánchezPlaça núm. 109: investigador/a doctor/a en reumatologia. Àrea: Investigació/Reumatologia

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Luis González Puig

• Suplent: Elvira Vicens Bernabeu

Vocalia 3

• Titular: José Rafael Ivorra Cortés

• Suplent: José Eloy Oller Rodríguez

Vocalia 4

• Titular: José Andrés Román Ivorra

• Suplent: Rosa Negueroles Albuixech

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 110: study coordinator en investigació en càncer pulmó. Àrea: Investigació/Biomarcadors i medicina de precisió

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: José Gómez Codina

• Suplent: Ana M. Soler Garrigós

Vocalia 3

• Titular: Agustín Lahoz Rodríguez

• Suplent: Roberto Díaz Beveridge

Vocalia 4

• Titular: Óscar Juan Vidal

• Suplent: Javier Caballero Daroqui

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 111: investigador/a doctor/a especialista en perinatologia. Àrea: Investigació/Perinatologia.

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Marta Isabel Roca Marugán

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Salvador Garrigues Mateo

• Suplent: David Pérez-Guaita

Vocalia 3

• Titular: Coral Barbas Arribas

• Suplent: José Martínez Orgado

Vocalia 4

• Titular: Máximo Vento Torres

• Suplent: Miguel Saénz de Pipaón

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 112: monitor/a assajos clínics (data manager). Àrea: Investigació/Investigació clínica i traslacional en càncer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Ángel Segura Huerta

• Suplent: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

• Titular: Roberto Díaz Beveridge

• Suplent: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

• Titular: José Gómez Codina

• Suplent: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 113: científic/a de dades sènior. Àrea: Investigació/Big Data

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Óscar Castells Perona

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Francisco J. Núñez-Benjumea

• Suplent: Vicente Traver Salcedo

Vocalia 3

• Titular: Raúl Hussein Galindo

• Suplent: José Alberto Maldonado Segura

Vocalia 4

• Titular: Bernardo Valdivieso Martínez

• Suplent: M. Eugenia Gas López

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 114: investigador/a doctor/a. Àrea: Plataforma/ Biologia Cel·lular/ Microscòpia

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: M. José Carrión Martínez

Vocalia 1

• Titular: Rafael Vázquez Manrique

• Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

• Titular: Manuel Portolés Sanz

• Suplent: María Ángeles Tormo Más

Vocalia 3

• Titular: Esther Roselló Lleti

• Suplent: Estefanía Tarazón Melguizo

Vocalia 4

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Pilar Sepúlveda Sanchís

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 115: investigadora/a doctor/a en medicina peroperatòria, anestèsia i reanimació. Àrea: Investigació/ Medicina peroperatòria, anestèsia i reanimació

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Núria García Gregorio

• Suplent: María Vila Montañés

Vocalia 3

• Titular: Ángel Zúñiga Cabrera

• Suplent: Guido Mazzinari

Vocalia 4

• Titular: Óscar Díaz Cambronero

• Suplent: Begoña Ayas Montero

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 117: titulat/ada superior especialista en AACC reumatologia pediàtrica. Àrea:  Investigació/Reumatologia Pediàtrica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

• Titular: Berta López Montesinos

• Suplent: Lucía Lacruz Pérez

Vocalia 3

• Titular: Adela Cañete Nieto

• Suplent: Begoña Polo Miquel

Vocalia 4

• Titular: Inmaculada Calvo Penades

• Suplent: M. Isabel Izquierdo Macián

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 118: facultatiu/iva especialista AACC en hematologia leucèmia. Àrea:  Investigació/ Hematologia Clínica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Rafael Vázquez Manrique

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Pau Montesinos Fernández

• Suplent: Mario Arnao Herranz

Vocalia 3

• Titular: Jaime Sanz Caballer

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Santiago Bonanad Boix

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 119: study coordinator en investigació en insuficiència i trasplantament cardíac. Àrea: Investigació/Cardiologia: insuficiència i trasplantament cardíac

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Amparo Solé Jover

• Suplent: Esther Zorio Grima

Vocalia 3

• Titular: Ignacio Sánchez Lázaro

• Suplent: Luis Martínez Dolz

Vocalia 4

• Titular: Luís Almenar Bonet

• Suplent: Irene Martínez Torres

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 120: enginyer/a d'organització de l'Àrea Big Data. Àrea: Investigació/Big Data

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Óscar Castells Perona

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Vicente Traver Salcedo

• Suplent: Francisco J. Núñez-Benjumea

Vocalia 3

• Titular: José Alberto Maldonado Segura

• Suplent: Raúl Hussein Galindo

Vocalia 4

• Titular: Bernardo Valdivieso Martínez

• Suplent: M. Eugenia Gas López

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 121: study coordinator en investigació en dermatologia. Àrea: Investigació/Dermatologia

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Blanca De Unamuno Bustos

• Suplent: Antonio Javier Sauquillo Torralba

Vocalia 3

• Titular: Conrad Pujol Marco

• Suplent: Begoña Escutia Muñoz

Vocalia 4

• Titular: Rafael Botella Estrada

• Suplent: Mercedes Rodríguez Serna

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 122: gestor/a assajos clínics Àrea Farmàcia Hospitalària. Àrea: Investigació/Farmàcia Hospitalària

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Eduardo López Briz

• Suplent: Paloma Escobar Cava

Vocalia 3

• Titular: Emilio Monte Boquet

• Suplent: Asunción Albert Marí

Vocalia 4

• Titular: José Luís Poveda Andrés

• Suplent: Javier García Pellicer

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 123: gestor/a d'innovació. Àrea: Gestió/Àrea d'Innovació

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Rafael Vázquez Manrique

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Sandra Saiz Balbastre

• Suplent: Vanesa Carretero López

Vocalia 3

• Titular: M. Carmen Rodrigo Aliaga

• Suplent: M. Ángeles Sanchís Polo

Vocalia 4

• Titular: Judith Márquez Climent

• Suplent: Rita Diranzo Añó

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 125: infermer/a AACC Àrea Neurologia. Àrea: Investigació/Neurologia-Alzheimer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Mónica Cebrián Pinar

Vocalia 2

• Titular: Bonaventura Casanova Estruch

• Suplent: Luis Bataller Alberola

Vocalia 3

• Titular: Vicente Villanueva Haba

• Suplent: M. Teresa Sevilla Mantecón

Vocalia 4

• Titular: Miguel Baquero Toledo

• Suplent: Carmen Peiró Vilaplana

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 126: infermer/a AACC. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Cristina Aguado Codina

• Suplent: Ana Vañó Bellver

Vocalia 3

• Titular: Nuria García Flores

• Suplent: Carolina Abril Tormo

Vocalia 4

• Titular: Mónica Hernández Hernández

• Suplent: Ainara Sein Teodoro

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 127: monitor/a study coordinator d'assajos clínics. Àrea: Gestió/Investigació

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: María Cortell Ballester 

• Suplent: Begoña Jeweinat Figuerola

Vocalia 3

• Titular: Laura Segura Martí

• Suplent: Elena García Martín

Vocalia 4

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Judith Márquez Climent

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 128: study coordinator en investigació en leucèmia aguda i síndromes mielodisplàstiques. Àrea: Investigació/Hematologia clínica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Pau Montesinos Fernández

• Suplent: Santiago Furió Rodríguez

Vocalia 3

• Titular: Elvira Mora Casterá

• Suplent: Aitana Balaguer Roselló

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 129: gestió i coordinació Grup d'Investigació Biomèdica en Imatge. Àrea: Investigació/Imatge Mèdica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Ignacio Blanquer Espert

• Suplent: Fernando Aparici Robles

Vocalia 3

• Titular: Carlos Muñoz Núñez

• Suplent: José Miguel Carot Sierra

Vocalia 4

• Titular: Luís Martí Bonmatí

• Suplent: José Joaquín Martínez Rodrigo

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 130: infermer/a gestor/a AACC Patologia Neuromuscular. Àrea: Investigació/Patologia Neuromuscular i Atàxies.

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: M. Teresa Sevilla Mantecón

• Suplent: Irene Martínez Torres

Vocalia 3

• Titular: Luis Bataller Alberola

• Suplent: Miguel Baquero Toledo

Vocalia 4

• Titular: Juan Francisco Vázquez Costa

• Suplent: Nuria Muelas Gómez

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 131: infermer/a - tècnic/a AACC. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Cristina Aguado Codina

• Suplent: Ana Vañó Bellver

Vocalia 3

• Titular: Nuria García Flores

• Suplent: Carolina Abril Tormo

Vocalia 4

• Titular: Mónica Hernández Hernández

• Suplent: Ainara Sein Teodoro

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 132: study coordinator sènior en investigació en trasplantament pulmonar i fibrosi quística. Àrea: Investigació/Infecció greu

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Javier Pemán García

• Suplent: María Ángeles Tormo Más

Vocalia 3

• Titular: Sandra Cuellar Tovar

• Suplent: M. José Selma Ferrer

Vocalia 4

• Titular: Amparo Solé Jover

• Suplent: Gabriel Sales Badia

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 134: tècnic/a superior qualitat hematologia clínica. Àrea: Investigació/Hematologia Clínica.

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

• Titular: Federico Soldado Senchermés

• Suplent: Inés Gómez Seguí

Vocalia 3

• Titular: Pilar Solves Alcaina

• Suplent: Gema Felicidad Plumé Gimeno

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 135: investigador/a angiologia i cirurgia vascular. Àrea: Investigació/Angiologia i cirurgia vascular

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Manuel Ignacio Sánchez Nevarez

• Suplent: Manuel Arrebola López

Vocalia 3

• Titular: Álvaro Torres Blanco

• Suplent: Raquel Rovira Safont

Vocalia 4

• Titular: Manuel Miralles Hernández

• Suplent: Vicente Molina Nácher

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 136: infermer/a AACC. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Cristina Aguado Codina

• Suplent: Ana Vañó Bellver

Vocalia 3

• Titular: Nuria García Flores

• Suplent: Carolina Abril Tormo

Vocalia 4

• Titular: Mónica Hernández Hernández

• Suplent: Ainara Sein Teodoro

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 137: tècnic/a superior. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Delia Castellano Izquierdo

• Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

• Titular: Julia Balaguer Guill

• Suplent: María del Mar Andrés Moreno

Vocalia 3

• Titular: Victoria Castel Sánchez

• Suplent: Antonio Juan Ribelles

Vocalia 4

• Titular: Adela Cañete Nieto

• Suplent: Pablo Berlanga Charriel

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 139: tècnic/a laboratori Biobanc Àrea: Plataforma/Biobanc

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Pilar Solves Alcaina

• Suplent: Inés Gómez Seguí

Vocalia 3

• Titular: Mónica del Pilar Roselló Piera

• Suplent: Ángel Zúñiga Cabrera

Vocalia 4

• Titular: José Vicente Cervera Zamora

• Suplent: Esperanza Such Taboada

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 140: study coordinator sènior en investigació clínica i traslacional en càncer. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Óscar Juan Vidal

• Suplent: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

• Titular: Roberto Díaz Beveridge

• Suplent: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

• Titular: José Gómez Codina

• Suplent: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 141: tècnic/a laboratori AACC. Àrea: Plataforma/UICAB

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Marta Isabel Roca Marugán

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Cristina Aguado Codina

• Suplent: Ana Vañó Bellver

Vocalia 3

• Titular: Carolina Abril Tormo

• Suplent: Nuria García Flores

Vocalia 4

• Titular: Mónica Hernández Hernández

• Suplent: Ainara Sein Teodoro

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 142: infermer/a AACC Àrea Càncer de Pulmó. Àrea: Investigació/Biomarcadors i Medicina de Precisió

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Óscar Juan Vidal

• Suplent: Javier Caballero Daroqui

Vocalia 3

• Titular: Roberto Díaz Beveridge

• Suplent: Jorge Aparicio Urtasun

Vocalia 4

• Titular: José Gómez Codina

• Suplent: Helena de la Cueva Sapiña

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 143: monitor/a study coordinator d'assajos clínics. Àrea: Gestió/Investigació Clínica

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Óscar Castells Perona

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Begoña Jeweinat Figuerola

• Suplent: María Cortell Ballester 

Vocalia 3

• Titular: Elena García Martín

• Suplent: Laura Segura Martí

Vocalia 4

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Judith Márquez Climent

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 144: investigador/a doctor/a especialista en hematologia. Àrea: Investigació/Hematologia Laboratori

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Rafael Vázquez Manrique

• Suplent: Aitana Braza Boïls

Vocalia 2

• Titular: Amparo Sempere Talens

• Suplent: Ana Isabel Vicente Sánchez

Vocalia 3

• Titular: Leonor Senent Peris

• Suplent: María Dolores Linares de la Torre

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 145: tècnic/a superior diagnòstic molecular hematologia. Àrea: Investigació/Hematologia Laboratori

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Esperanza Such Taboada

• Suplent: Amparo Sempere Talens

Vocalia 3

• Titular: Irene Luna del Valle

• Suplent: Ana Isabel Vicente Sánchez

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 146: study coordinator en investigació en oncohematologia pediàtrica. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Mónica Cebrián Pinar

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Julia Balaguer Guill

• Suplent: María del Mar Andrés Moreno

Vocalia 3

• Titular: Victoria Castel Sánchez

• Suplent: Antonio Juan Ribelles

Vocalia 4

• Titular: Adela Cañete Nieto

• Suplent: Pablo Berlanga Charriel

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 147: tècnic/a superior de investigació Àrea Investigació Clínica i Traslacional en Càncer. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Eva Barragán González

• Suplent: Marta Llop García

Vocalia 3

• Titular: Inmaculada De Juan Jiménez

• Suplent: Roberto Díaz Beveridge

Vocalia 4

• Titular: Sarai Palanca Suela

• Suplent: José Gómez Codina

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 149: enginyer/a especialista en Àrea d'Imatge Digital Biomèdica. Àrea:  Investigació/Imatge Mèdica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Ignacio Blanquer Espert

• Suplent: Fernando Aparici Robles

Vocalia 3

• Titular: Carlos Muñoz Núñez

• Suplent: José Miguel Carot Sierra

Vocalia 4

• Titular: Luís Martí Bonmatí

• Suplent: José Joaquín Martínez Rodrigo

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 150: infermer/a-aux. laboratori en malaltia inflamatòria intestinal. Àrea: Investigació Malaltia Inflamatòria IntestinalPresidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Óscar Castells Perona

Vocalia 2

• Titular: Marisa Iborra Colomino

• Suplent: Elena Cerrillo Bataller

Vocalia 3

• Titular: Mariam Aguas Peris

• Suplent: Alejandro Garrido Marín

Vocalia 4

• Titular: Pilar Nos Mateu

• Suplent: Guillermo Bastida Paz

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 151: tècnic/a auxiliar laboratori en regeneració cardíaca. Àrea: Investigació/Regeneració Cardíaca

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Clara Guzmán Prieto

• Suplent: Nuria Maria Trigo

Vocalia 3

• Titular: Rubén Carrero García

• Suplent: Maria Rosa Buil Albertus

Vocalia 4

• Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís

• Suplent: Jaime Font de Mora

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 152: study coordinator en leucèmia aguda, trasplantament i síndromes mielodisplàstiques. Àrea: Investigació/Hematologia Clínica

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Elena Grau García

• Suplent: Raquel Amigo Moreno

Vocalia 2

• Titular: Pau Montesinos Fernández

• Suplent: Santiago Furió Rodríguez

Vocalia 3

• Titular: Elvira Mora Casterá

• Suplent: Jaime Sanz Caballer

Vocalia 4

• Titular: Javier De la Rubia Comos

• Suplent: Isidro Jarque Ramos

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 153: gestor/a de suport de l'Àrea Econòmica. Àrea: Gestió/Àrea Econòmica

Presidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Elena Aristoy Gómez-Lechón

• Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

• Titular: Consuelo López Riera

• Suplent: Vera Marín Bonrós

Vocalia 3

• Titular: M. José Rosalén Caparrós

• Suplent: Estíbaliz López Fernández de Villaverde

Vocalia 4

• Titular: Cristina Clemente Parrilla

• Suplent: M. José Carrión Martínez

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá Gascó

Plaça núm. 154: tècnic/a de qualitat. Àrea: Gestió/Àrea de QualitatPresidència

• Titular: Ainhoa Genovés Martínez

• Suplent: Guillermo Sanz Santillana

Vocalia 1

• Titular: Raquel Amigo Moreno

• Suplent: Marta Isabel Roca Marugán

Vocalia 2

• Titular: Bernardo Valdivieso Martínez

• Suplent: Luis María Fernández Formoso

Vocalia 3

• Titular: Rosario María Pellejero Pascua

• Suplent: Maria Escabias Parejo

Vocalia 4

• Titular: M. José Carrión Martínez

• Suplent: Lucas Espuig Peiró

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 156: tècnic/a laboratori Biobanc. Àrea: Plataforma/Biobanc

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: M. del Pilar Marín Muela

• Suplent: Elena Grau García

Vocalia 2

• Titular: Pilar Solves Alcaina

• Suplent: Inés Gómez Seguí

Vocalia 3

• Titular: Mónica del Pilar Roselló Piera

• Suplent: Ángel Zúñiga Cabrera

Vocalia 4

• Titular: José Vicente Cervera Zamora

• Suplent: Esperanza Such Taboada

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 157: investigador/a doctor en investigació clínica i traslacional en càncer. Àrea: Investigació/Investigació Clínica i Traslacional en Càncer

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Rafael Vázquez Manrique

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Deborah Burks

• Suplent: Germán Torregrosa Bernabé

Vocalia 3

• Titular: Luke Noon

• Suplent: Juan Bautista Salom

Vocalia 4

• Titular: Jaime Font de Mora

• Suplent: Pilar Nos Mateu

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá GascóPlaça núm. 158: investigador/a doctor/a en regeneració i trasplantament cardíac. Àrea: Investigació/Regeneració Cardíaca

Presidència

• Titular: Guillermo Sanz Santillana

• Suplent: Ainhoa Genovés Martínez

Vocalia 1

• Titular: Aitana Braza Boïls

• Suplent: M. del Pilar Marín Muela

Vocalia 2

• Titular: Vicente Hernández Rabaza

• Suplent: Ana Agustí Feliu

Vocalia 3

• Titular: Inmaculada Conejos Sánchez

• Suplent: Marina Romaní Pérez

Vocalia 4

• Titular: Pilar Sepúlveda Sanchís

• Suplent: Jaime Font de Mora

Secretaria

• Titular: Carlos Miñana Sánchez

• Suplent: Carlota Catalá Gascó

Mapa web