Ficha docv

Ficha docv

Anunci de l'actualització de tarifes de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors al terme municipal de Llocnou de Sant Jeroni. [2023/650]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 2023/650
D'acord amb el que estableix l'article 8.3 del Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, havent transcorregut el termini determinat en l'article esmentat i en virtut de la dita normativa, es consideren aprovades les tarifes sotmeses a consideració de la Comissió de Preus de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Per tot això, s'aproven les tarifes següents:Aigua potable

Quota de servei Domèstics

€ / mes

Única 5,269Quota de consum Domèstics

€ /m³

Bloc m³ mensual

Bloc 1 fins a 25 0,1583

Bloc 2 entre 25 i 40 0,3163

Bloc 3 més de 40 0,4743

Quota de consum (aigua en alta) 0,2397

Manteniment de comptadors

Quota de servei € / mes

Única 0,5271

Sobre aquestes tarifes s'aplicarà l'IVA, d'acord amb el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

Cosa que es fa pública perquè se'n prenga coneixement.Paterna, 3 de gener de 2022.– El director general: Javier Olmos Fdez.-Corugedo.

Mapa web