Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional. [2023/644]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000852/2023
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 04.05.2006), estableix en l'article 69.4 que les administracions educatives, en l'àmbit de les seues competències, organitzaran periòdicament proves per a obtindre directament el títol de Batxillerat o algun dels títols de Formació Professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la Formació Professional en el sistema educatiu (BOE 30.07.2011), indica en l'article 36.2 que les proves seran convocades, almenys, una vegada a l'any.

L'Ordre de 29 de gener de 2008 regula les proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional en la Comunitat Valenciana (DOGV 13.02.2008).En l'ordre esmentada anteriorment s'indica que la direcció general competent en matèria de Formació Professional convocarà, almenys una vegada a l'any, proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional.

D'acord amb la normativa indicada, i vistes les funcions que em són atribuïdes en l'article 9 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:Primer. Convocatòria de les proves

1. Convocar per a l'any 2023 les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional dels cicles formatius de grau mitjà i superior que s'imparteixen complets en els instituts d'Educació Secundària, i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, i que s'indiquen en l'annex I-A (cicles formatius emparats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu –en avant, LOGSE) i en l'annex I-B (cicles formatius emparats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació en avant, LOE).2. Per als títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superiors emparats per la LOGSE el segon curs dels quals haja deixat d'impartir-se en el curs 2022-2023 o en cursos anteriors, només es convocaran proves durant els cinc cursos següents a aquell en què va deixar d'impartir-se el segon curs, per a les persones que es troben en les situacions següents:a) Els qui van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals LOGSE.

b) Els qui van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol règim o modalitat i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals.

3. Els títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior als quals es refereixen el punt 2 del present resolc, estan indicats en l'annex II-A d'aquesta resolució.Segon. Requisits

1. Per a participar en les proves d'obtenció dels títols és necessari tindre, almenys, díhuit anys per als títols de tècnic o tècnica i vint anys per als de tècnic o tècnica superiors o dènou anys per a qui estiga en possessió del títol de tècnic o tècnica, segons s'estableix en l'article 37 del Decret 1147/2011.

2. Posseir alguna de les titulacions o formacions que s'enumeren a continuació:

a) Per als cicles formatius de grau mitjà:

– Títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.

– Títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària.

– Títol de Batxillerat Superior.

– Títol de tècnic o tècnica auxiliar.

– Títol de tècnic o tècnica.

– Títol Professional Bàsic.

– Haver superat els dos primers cursos del Batxillerat Unificat i Polivalent amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents.– Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

– Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963, o el segon de comunes experimental.– Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

– Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.

– Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.

– Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.– Reunir algun dels requisits establits en l'apartat b per a l'accés als cicles formatius de grau superior.

b) Per als cicles formatius de grau superior:

– Títol de Batxillerat determinat en la LOE.

– Títol de Batxillerat establit en la LOGSE.

– Títol de tècnic o tècnica especialistes, tècnic o tècnica superiors o equivalent a efectes acadèmics.

– Títol de tècnic o tècnica, obtingut a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), o de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).

– Títol de Batxillerat corresponent a l'antic Batxillerat Unificat i Polivalent, segons el que s'estableix en l'Ordre EFP/1210/2021, de 2 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència, a l'efecte d'accés a ensenyaments de formació professional, de determinats estudis i títols anteriors a l'actual sistema educatiu.

– Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.

– Haver superat el Curs d'Orientació Universitària o el Preuniversitari.

– Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent.

– Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb els títols o formacions enumerats en aquest apartat.

– Haver superat la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior per al qual sol·licita la matriculació.

– Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys.

3. Durant el curs acadèmic 2022-2023, l'alumnat no podrà estar matriculat en el mateix mòdul professional en les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa, tampoc podrà estar matriculat simultàniament en el mateix mòdul professional en la modalitat d'ensenyaments de règim presencial, semipresencial o a distància.

L'incompliment del que ací es disposa comportarà l'anul·lació de la sol·licitud d'inscripció i matrícula en la present convocatòria i dels resultats acadèmics que s'hagen obtingut en aquesta.

4. No obstant això, l'alumnat matriculat en el curs 2022-2023 en ensenyaments de règim presencial o semipresencial o a distància en centres de la Comunitat Valenciana que, abans de la conclusió del termini de matriculació en les proves, hagen esgotat en algun mòdul el nombre de convocatòries establit en la normativa vigent per a la seua superació, podran matricular-se d'aquests mòduls professionals en les proves convocades en aquesta resolució.

Així mateix, l'alumnat que haja anul·lat la matrícula segons el que s'estableix en l'article 9 de l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 03.09.2010), podrà matricular-se en les proves convocades per la present resolució.

5. El professorat no podrà matricular-se en les proves en el mateix centre on imparteix docència. En el cas del professorat interí, no podrà matricular-se si el període de docència en el centre comprén més de dos trimestres o el mes de realització de la prova.Tercer. Inscripció i matrícula

1. La inscripció per a realitzar la prova per a l'obtenció d'un determinat títol es realitzarà del 30 de gener al 10 de febrer de 2023, tots dos inclosos, en algun dels centres públics de la Comunitat Valenciana indicats en els annexos I i II com a centres examinadors d'aquest cicle formatiu.

2. Les persones aspirants podran inscriure's en els mòduls professionals que desitgen dels títols indicats en els annexos I i II.

3. La inscripció del mòdul de Formació en Centres de Treball (en avant, FCT) i, si és el cas, del mòdul de Projecte podrà realitzar-se només a l'efecte de sol·licitar l'exempció total del mòdul d'FCT. En aquest cas la matrícula del mòdul d'FCT quedarà condicionada a la resolució favorable d'aquesta.

En cas de ser favorable l'alumne o l'alumna podrà, si és el cas, presentar el mòdul professional de Projecte i examinar-se d'aquest mòdul en el mateix centre en què haja realitzat les proves en les condicions que determine el centre educatiu atesa la normativa aplicable, el qual facilitarà la realització i avaluació d'aquest mòdul professional en els terminis mínims per raons d'organització del centre.

En cas de ser denegada l'exempció, l'alumnat haurà de procedir a la matriculació del mòdul d'FCT en un centre de la seua elecció.

4. Per a sol·licitar la inscripció les persones aspirants hauran de presentar la documentació següent:

– Sol·licitud d'inscripció que es presentarà en un sol centre, utilitzant per a això el model recollit en l'annex III d'aquesta resolució.

– Número d'identificació de l'alumne o alumna en cas de posseir-lo.– DNI, o targeta d'identitat d'estranger, visat d'estudis o passaport (Sentència 236/2007, de 7 de novembre, i Sentència 155/2015, de 9 de juliol, totes dues del Tribunal Constitucional) amb fotocòpia del document original per a ser compulsada.

– Certificat acadèmic oficial que acredite que reuneix el requisit a què es refereix l'apartat 2.2 de la present resolució.

– Declaració responsable de no estar matriculat durant el curs 2022-2023 en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en les proves convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa que tenen com a objecte l'obtenció del mateix títol. Un model d'aquesta declaració figura en l'annex X d'aquesta resolució.

– El justificant del pagament de les taxes corresponents.

5. Les persones candidates que posseïsquen alguna diversitat funcional que els impedisca realitzar les proves amb els mitjans ordinaris, manifestaran aquesta circumstància en el moment de la inscripció i adjuntaran a la sol·licitud la documentació expedida per l'organisme competent que certifique aquesta diversitat funcional. La comissió avaluadora estudiarà les mesures oportunes d'adaptació que permeten facilitar el desenvolupament de les proves. Aquesta adaptació en cap cas suposarà la supressió d'objectius o resultats d'aprenentatge que afecten la competència general del títol.

6. Els candidats o candidates admesos quedaran matriculats en els mòduls professionals indicats en la sol·licitud.

7. En el procés de matriculació i avaluació els centres educatius utilitzaran el programa informàtic de gestió establit a aquest efecte.

Quart. Matriculació

1. El centre publicarà el dia 17 de febrer de 2023, al tauler d'anuncis i en la pàgina web del centre, la relació provisional de persones admeses i excloses en la realització de les proves i indicaran en aquest últim cas el motiu de l'exclusió.

2. La relació provisional de persones d'admeses i excloses podrà ser objecte de reclamació per les persones aspirants entre els dies 20 i 21 de febrer de 2023, mitjançant la presentació d'un escrit motivat dirigit a la direcció del centre.

3. El 27 de febrer de 2023, la direcció ratificarà o rectificarà la decisió objecte de reclamació i ordenarà la publicació, al tauler d'anuncis, de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

4. A la vista de la llista definitiva, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de ser publicada al tauler d'anuncis.

5. La matrícula podrà ser anul·lada a petició de la persona interessada. La sol·licitud d'anul·lació de matrícula podrà presentar-se fins al 29 de març de 2023 en el mateix centre on va ser realitzada la matrícula, mitjançant el model que figura com a annex VII de l'Ordre 79/2010, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i no comportarà la devolució de les taxes abonades a les quals es fa referència en l'apartat 3 punt 4 d'aquesta resolució.

Cinqué. Comissions avaluadores

1. Els centres educatius receptors de matrícules comunicaran a la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent el nombre de persones admeses per a cada mòdul professional i la proposta de comissions avaluadores del 23 al 24 de febrer de 2023.

A la vista del nombre d'aspirants, s'establiran les comissions avaluadores que siguen necessàries, i podran agrupar-se les persones matriculades en els diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana, a l'efecte d'examinar-se davant d'una mateixa comissió avaluadora quan el nombre d'aquestes així ho aconselle.

La direcció del centre educatiu comunicarà a la seua respectiva direcció territorial les dades de les persones inscrites, així com el nombre de comissions avaluadores de cada cicle formatiu, utilitzant per a això el model recollit en l'annex VII en aquesta resolució.

2. Les direccions territorials comunicaran als centres educatius fins al 3 de març de 2023 les comissions avaluadores designades, el nombre d'alumnes que hauran d'examinar, indicant, quan siga procedent, els alumnes matriculats en altres centres, i el lloc on han d'actuar. Les relacions d'alumnat de cada comissió, així com el lloc d'actuació de cadascuna, es faran públiques en els centres educatius receptors de les matrícules.

3. Les comissions avaluadores estaran compostes per una presidència, que ocuparà la persona que ostente la direcció del centre docent o, si no n'hi ha, un professor o professora d'Educació Secundària o un professor o professora tècnics de Formació Professional, una secretaria i tres vocals.

En tots els casos, hi haurà, almenys, tres membres de la comissió amb atribució docent en el cicle formatiu corresponent.

A proposta de la presidència de la comissió avaluadora, podran integrar-se el personal assessor extern necessari per a avaluar aquells mòduls assignats a professorat especialista en el reial decret del currículum del cicle.

4. Seran funcions de les comissions avaluadores:

a) L'organització i realització de les proves.

b) La correcció i qualificació d'aquestes.

c) L'emplenament de l'acta de la prova i de l'acta final i la publicació de les llistes provisionals i les actes finals dels resultats.

d) La resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.Sisé. Orientacions a l'alumnat

La direcció del centre i les comissions avaluadores concretaran el procediment i publicaran en els centres fins al 7 de març de 2023 el calendari d'actuacions dirigides a informar i orientar les persones aspirants, així com el calendari de les proves, els criteris d'avaluació i el material, quan pertoque, amb què hauran d'acudir per a la realització de la prova.Seté. Convalidacions i exempcions

1. A les persones matriculades en les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors, els serà aplicable el que disposa la normativa vigent en matèria d'exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball. La documentació aportada a aquest efecte podrà presentar-se una vegada aconseguida l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals, fent constar aquest fet en la sol·licitud d'exempció.

2. No podrà sol·licitar-se la convalidació de mòduls professionals, en aplicació del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seua aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE 340, 30.12.2020).Huité. Avaluació i reconeixement d'unitats de competència

Havent-se regulat el procediment per al reconeixement de les competències professionals en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE 25.08.2009), no serà aplicable la disposició transitòria segona de l'Ordre de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV 13.02.2008).

Nové. Estructura i contingut de les proves

Els exercicis de les proves seran elaborats per la comissió avaluadora designada en el centre educatiu en què es realitzen aquestes.

Les proves es realitzaran per a tots els mòduls professionals excepte el mòdul d'FCT i, si és el cas, el mòdul de Projecte dels cicles formatius de grau superior (LOE).

Les proves inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques que permeten evidenciar, a través dels criteris d'avaluació i realització corresponents, que l'aspirant ha aconseguit les diferents capacitats i competències. Aquestes proves es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d'aquesta convocatòria.Desé. Realització de les proves

Les proves es realitzaran entre els dies 18 d'abril de 2023 i 28 d'abril de 2023, tots dos inclosos, ajustant-se al que es disposa en la present resolució.Onzé. Qualificacions

1. Les qualificacions dels mòduls professionals, excepte el d'FCT, es realitzaran en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10 punts, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

2. El mòdul professional d'FCT es qualificarà en termes d'exempt / no exempt.Dotzé. Reclamació de les qualificacions

Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions es realitzaran d'acord amb l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, seguint el procediment:1. Es presentaran per escrit, dins dels tres dies hàbils següents al de la publicació dels resultats, dirigides a la presidència de la comissió avaluadora del centre en què es realitzaren les proves.

2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió avaluadora ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que la presidència comunicarà per escrit a la persona interessada.

3. Si després de la decisió persisteix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació a la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent, la qual, després de l'informe de la Inspecció d'Educació, resoldrà el que siga procedent. Aquesta resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.

4. Les persones interessades tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.Tretzé. Actes

1. S'estendrà acta de la prova de cadascun dels mòduls, en la qual consten les qualificacions obtingudes.

Així mateix, s'estendrà acta final, per duplicat, de cadascun dels cicles formatius, on constarà la qualificació de la prova, les convalidacions, l'exempció o no del mòdul d'FCT, i si és procedent o no l'expedició de títol.

Els models d'acta de prova i d'acta final s'incorporen com a annexos IV i V a aquesta resolució.

2. Les actes s'arxivaran en la secretaria del centre educatiu on s'haja realitzat la prova, i un dels originals de l'acta final s'enviarà a la Inspecció d'Educació abans del 12 de maig de 2023.

3. Amb l'acta final, la direcció del centre educatiu enviarà, fins al dia 31 de maig de 2023, les dades estadístiques assenyalades a continuació a través de l'enquesta que estarà disponible en la pàgina web següent:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

– Any de la convocatòria.

– Centre educatiu.

– Codi de centre.

– Cicle formatiu / grau (amb la codificació de títols del registre de centres docents).

– Nombre de persones de cada gènere.

– Nombre de persones matriculades per a la realització de la prova.

– Nombre de persones matriculades en cada mòdul dels quals es compon cada cicle formatiu.

– Nombre de persones que es presenten a realitzar la prova.

– Nombre de persones aptes per mòdul.

– Nombre de persones que tenen superats tots els mòduls, amb o sense tindre pendent el mòdul d'FCT.

– Nombre de persones que tenen superats tots els mòduls, inclòs el mòdul d'FCT (per exempció o per superació prèvia).

Catorzé. Acreditació de competències

Quan no s'haja obtingut el títol corresponent, la superació dels mòduls professionals associats a una o diverses unitats de competència donarà dret a l'acreditació d'aquestes. Aquesta haurà de ser certificada i en el centre educatiu on figure l'expedient de l'aspirant a les proves.El certificat d'acreditació de competència s'incorpora a aquesta resolució com a annex VI.Quinzé. Calendari

En l'annex IX d'aquesta resolució s'estableix el calendari d'actuacions i terminis relatius a les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional per a l'any 2023.Setzé. Tractament de dades i publicació de llistes

En virtut de l'aplicació de la Resolució de 28 de juny de 2018 (DOGV 8436, 03.12.2018), les llistes que es publiquen, tant provisionals com definitives, dins dels diferents processos d'admissió que es preveuen en aquesta resolució, es realitzaran amb les dades encriptades següents:

1. En els cicles formatius de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, pel fet que en el procés d'admissió s'estableixen diferents quotes i dins de cadascuna d'aquestes s'estableixen, al seu torn, diferents prioritats, perquè cada aspirant puga entendre la posició en la qual apareixerà en la llista d'admesos, es publicaran les dades, numèriques o no, que fan referència a les prioritats que haja al·legat en el procés d'admissió.

Per aquest motiu, en les llistes a publicar apareixeran les dades de la manera següent:

a) DNI o document acreditatiu d'identitat: s'utilitzaran els criteris generals que s'han establit com a recomanacions de l'Agència Estatal de Protecció de Dades, per la qual cosa solament apareixeran quatre dígits numèrics.

b) Primer cognom complet.

c) Inicial del segon cognom i del nom.Desseté. Producció d'efectes

La present resolució produirà efectes l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Dihuité. Recurs

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 19 de gener de 2023.– El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia Giménez.

Mapa web