Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 19 de gener de 2023, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica la Resolució de 16 de desembre de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen les ajudes per a l'aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat en les reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana. [2023/638]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000845/2023
BDNS (identif.): 664573.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/664573Article únic. Modificació de la convocatòria

Es modifica la convocatòria d'ajudes per a l'execució d'actuacions que milloren els ecosistemes i promoguen el desenvolupament socioeconòmic de les reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana: Vall del Cabriol i Alt Túria, que queda redactat de la forma següent:

Un. La lletra e de l'apartat 1 de la base deu queda redactada de la forma següent:

« e) Pressupost de l'actuació a realitzar amb desglossament per partides i conceptes de despesa, signat per la persona sol·licitant o per la persona que la represente. Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quantitats establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la persona sol·licitant presentarà, en el moment de la sol·licitud o durant la justificació de la subvenció, tres ofertes de diferents proveïdors per a l'obra, prestació del servei o lliurament del subministrament, llevat que per les característiques específiques no hi haguera en el mercat suficient nombre d'entitats que les realitzen, presenten o subministren. L'elecció entre les ofertes s'ha de realitzar de conformitat amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar l'elecció en una memòria quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Les tres ofertes han de provindre d'empreses que no estiguen vinculades al sol·licitant i que no formen part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits establits en l'article 42 del Codi de Comerç. Els elements de les ofertes han de ser perfectament comparables. La descripció de les ofertes ha de ser clara i estar prou detallada amb la finalitat d'identificar les inversions objecte de moderació de costos i susceptibles de percebre ajuda.

En el cas de destinataris últims subjectes a la normativa de contractació pública, aquesta documentació podrà substituir-se per l'esborrany dels plecs de licitació corresponents.

Tant en la memòria justificativa com en el pressupost haurà de quedar reflectida la localització gràfica de l'àrea d'actuació, incloent-hi el nom de la zona i el polígon i parcel·la de l'àmbit de l'actuació (...)»

Dos. La base huitena queda redactada de la forma següent:«Base huitena. Termini

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitza el dia 3 de febrer de 2023 inclusivament (...)»València, 19 de gener de 2023.– La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: Isaura Navarro Casillas.

Mapa web