Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2023, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places incloses en la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es dona publicitat a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'IVACE de 2022, aprovades i pendents de convocatòria, i s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2023/635]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000827/2023
En data 20.12.2022 va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolució de 2 de desembre de 2022, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places incloses en la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es dona publicitat a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'IVACE de 2022, aprovades i pendents de convocatòria, i s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

En l'apartat 3 de les bases de la convocatòria, s'estableix la forma i termini de presentació de sol·licituds per a la participació de les persones aspirants, en concret s'estableix un termini de 20 dies naturals a comptar a partir de les 09.00 h de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, que va finalitzar a les 23.59 h del dia 9 de gener de 2023.

Les sol·licituds s'havien de presentar per via electrònica, mitjançant signatura electrònica Cl@ve o certificat digital i s'hauria d'acompanyar del formulari de sol·licitud habilitat en el portal de l'IVACE, l'enllaç del qual s'incloïa en la mateixa convocatòria, i acreditar el pagament de la taxa adjuntant justificant d'aquest.

L'apartat 5.2 de les bases de la convocatòria estableix que, acabat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia verificació que s'ha realitzat el pagament de les taxes, la Direcció General de l'IVACE dictarà resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el web de l'IVACE, que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses per a participar en el concurs de mèrits.El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per a participar en aquesta convocatòria.

L'apartat 5.3 de les bases de la convocatòria, estableix que les persones aspirants podran en cas d'error, exclusió o de no figurar en la relació provisional de persones admeses i excloses, esmenar electrònicament els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la resolució en el DOGV.

En concret, les esmenes i al·legacions a realitzar es presentaran a través del tràmit telemàtic corresponent al lloc al qual s'opta, que es troba disponible en el següent URL:

https://www.ivace.es/index.php/es/component/content/article/367-transparencia/55791-ope-extraordinaria-estabilizacion-2022?ltemid=100375

La revisió i verificació de les sol·licituds presentades ha sigut realitzada per la taula negociadora per a l'elaboració de les convocatòries de les places incloses en l'oferta d'ús d'estabilització 2022 de l'IVACE, en concret en la reunió celebrada en data 11 de gener de 2023, l'acta del qual ha sigut elevada a la direcció general de l'IVACE, com a proposta per a l'elaboració de la relació provisional de persones admeses i excloses.

Sobre la base d'això, prèvia negociació amb la representació de les persones treballadores, i en virtut de les facultats establides en l'article 8 del Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat per Decret 4/2013, de 4 de gener del Consell, resolc:Únic

Aprovar la relació provisional de persones admeses i excloses per a participar en el concurs de mèrits (annex).La present resolució posa fi a la via administrativa. Contra aquesta podrà interposar-se, potestativament, un recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme amb el que s'estableix en els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si és el cas, de qualsevol altre que estimen procedent.València, 20 de gener de 2023.– La directora general de l'IVACE: Júlia Company Sanus.

Mapa web