Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable, conservació de comptadors i inversions a Pedralba. [2023/633]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 2023/633
S'informa, per a general coneixement, que amb data 2 de desembre de 2022 es va presentar a tràmit, davant de la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana, la sol·licitud de modificació de tarifes de subministrament domiciliari a Pedralba, i una vegada transcorreguts els terminis preceptius sense haver-hi rebut al·legacions, i atenent el que estableix l'article 13.3 del Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, la tarifa que haurà d'aplicar-se a partir de la present publicació serà:Tarifa que s'aprova:AIGUA POTABLE

Quota de servei Cabal permanent

Calibre (Q3) m³/hora (fins a) Euros/mes

fins a 15 mm 2,5 7,310

20 mm 4 12,201

25 mm 6,3 17,073

30 mm 10 24,383

40 mm 16 48,769

50 mm 25 73,155

65 mm 40 146,306

80 mm 63 219,476

100 mm 100 292,631

125 mm 160 292,631

Boca d'incendi 8,789Quota consum Límits mensuals Euros/m³

Bloc I fins a 10 0,481

Bloc II entre 10 i 15 0,735

Bloc III més 15 1,206

Especial 0,499Conservació comptador Cabal permanent

Calibre (Q3) m³/hora (fins a) Euros/mes

fins a 15 mm 2,5 1,292

20 mm 4 1,578

25 mm 6,3 2,569

30 mm 10 3,591

40 mm 16 5,691

50 mm 25 5,691

65 mm 40 5,691

80 mm 63 5,691

100 mm 100 5,691

125 mm 160 5,691Així mateix, s'informa per a general coneixement i de conformitat amb els articles 40, 44 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i d'acord amb la clàusula segona del conveni, que, segons comunicació presentada per EGEVASA a l'Ajuntament de Pedralba en data 30 de novembre de 2022, pertoca actualitzar la tarifa d'inversions en l'esmentada població.INVERSIONS

Quota de servei Euros/mes

1,337

Sobre les presents tarifes s'aplicarà IVA, d'acord amb el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre.Cosa que es fa pública per a general coneixement.València, 18 de gener de 2023.– El gerent: Eloy Hidalgo Gracia.

Mapa web