Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 18 de gener del 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i de secció assistencials de diferents departaments de Salut que depenen de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/612]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000826/2023
Vista la proposta formulada per les comissions de valoració que han jutjat el concurs per a la provisió de diverses places de direcció de servei i secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans (DOGV 9347, 25.05.2022), i en compliment del que estableix la base huitena de l'esmentada convocatòria, resolc fer públic el nomenament de l'aspirant seleccionat:

DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI

28.387.Cap de Secció facultativa d'Urologia a Ignacio Rubio Tortosa

28.407.Cap de Secció facultativa de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a Margarita Ojeda Peña

28.362.Cap de Secció facultativa de Medicina Física i Rehabilitació a Marta Alegre Climent

28.426.Cap de Secció facultativa de Cardiologia a Elvira Marco FrancésDEPARTAMENT DE SALUT D'ELX

65.861.Cap de Servei facultatiu de Radiofísica Hospitalària a Manuel Herranz GonzálezDEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA-CLÍNIC-MALVA-ROSA

64.470.Cap de Servei facultatiu de Cirurgia Maxil·lofacial a Miguel Puche Torres

16.772.Cap de Servei facultatiu de Medicina Física i Rehabilitació a Alfonso Payá Rubio

18.433.Cap de Servei facultatiu de Medicina Interna a Maria José Forner Giner

61.092.Cap de Secció facultativa de Medicina Preventiva i Salut Pública a Rafael Ortí Lucas

18.399.Cap de Secció facultativa de l'Aparell Digestiu a Paloma Lluch García

16.861.Cap de Secció facultativa de Neurocirurgia a Guillermo Garcia March

65.695.Cap de Secció facultativa d'Oncologia Mèdica a Isabel Xirivella Gonzalez

16.842.Cap de Secció facultativa de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a Alfredo Jesus Subías LópezDEPARTAMENT DE SALUT DE XÀTIVA-ONTINYENT

17714.Cap de Secció facultativa d'Oftalmologia a Javier Pascual Segarra

17721.Cap de Secció facultativa d'Anestèsia i Reanimació a Maria Teresa Crespo Pociello

32.658.Cap de Servei facultatiu de Pediatria a Natividad Pons Fernández.

32.663.Cap de Secció facultativa d'Obstetrícia i Ginecologia a Luís María López Garcia.El personal facultatiu seleccionat disposarà d'un termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a efectuar la presa de possessió. Perdrà els seus drets qui, sense causa justificada, deixe passar el termini sense incorporar-se al seu destí.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que corresponga, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, o bé un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de ser publicada. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 18 de gener 2023.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.

Mapa web