Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 4/2023. [2023/597]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000820/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: concursos de trasllats, personal de la Generalitat, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauDe conformitat amb l'article 80 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 115.1 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana (d'ara endavant LFPV), modificada per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022, el procediment de lliure designació amb convocatòria pública consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat i de les competències de les persones candidates en relació amb els requisits exigits per a l'exercici del lloc. Així mateix, el Reial decret legislatiu 5/2015 estableix que les lleis de desplegament d'aquest establiran els criteris per a determinar els llocs que, per la seua especial responsabilitat i confiança, puguen cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.Vist que hi ha un lloc de treball en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el sistema de provisió del qual és el de lliure designació, conforme al que es disposa en l'article 115.6 de l'LFPV, i en les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades per la Resolució de 23 de desembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, (DOGV 9500, 29.12.22).Fent ús de les atribucions conferides per l'article 60 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, així com per l'article 11 del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, resolc:

Primer

Convocar per a la seua provisió pel sistema de lliure designació el lloc de treball que s'indica en l'annex II d'aquesta resolució.

Segon

Aprovar les bases que regiran aquesta convocatòria i que figuren en l'annex I.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquesta. Així mateix, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercir, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.

València, 18 de gener de 2023.—El director general de Funció Pública: David Alfonso Jarque.ANNEX I

Bases de la convocatòriaPrimera. Requisits de participació

Podrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat que complisca els requisits per a la provisió del lloc de treball que es detalla en l'annex II d'aquesta resolució, així com les condicions que estableix la normativa vigent.Els requisits de participació hauran de complir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la presa de possessió.Segona. Sol·licituds de participació

La sol·licitud, acompanyada d'un historial professional de competències i capacitats i de la documentació acreditativa del compliment dels requisits -llevat que consten anotats en el Registre de personal de la Generalitat-, es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, guia PROP, Ocupació pública, apartat Descripció –indiqueu núm. de convocatòria i any (ex. 01/2021)–, entrant en Convocatòria, Certificat telemàtic), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/

El termini de presentació serà, en tot cas, de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercera. Comprovació del compliment dels requisits de participacióLa Direcció General de Funció Pública comprovarà el compliment dels requisits dels participants i, si escau, sol·licitarà a les persones interessades que en un termini de deu dies hàbils realitzen les esmenes que siguen procedents.

Una vegada realitzats els tràmits anteriors, la Direcció General de Funció Pública emetrà un informe preceptiu i vinculant en relació amb les sol·licituds que complisquen els requisits i el remetrà a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la seua resolució conforme al que es preveu en l'LFPV.Quarta. Resolució de la convocatòria

La persona titular de l'òrgan competent resoldrà, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 115 de l'LFPV, bé l'adjudicació a la persona que considere més idònia per a l'execució de cada lloc de treball, bé que es declare desert, encara que hi haja personal que reunisca els requisits exigits si considera que cap resulta idònia per a exercir-lo.La resolució haurà d'indicar que el cessament en l'actual lloc de treball, si és el cas, es produirà d'ofici el mateix dia en què es publique la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que la presa de possessió en el nou destí s'efectuarà l'endemà de la publicació, llevat que en aquesta es dispose una altra data.La resolució haurà de remetre's a la Direcció General de Funció Pública per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Cinquena. Termini de resolució

Aquesta convocatòria es resoldrà en un termini no superior a tres mesos, comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.Mapa web