Ficha docv

Ficha docv

Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de camins ramaders i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada PSF ISRA 2 i la seua infraestructura d'evacuació, a situar als termes municipals d'Alzira, Benimodo i Massalavés, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. Expedient ATALFE/2022/27/46. [2023/583]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000854/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme

Als efectes previstos en:

el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica i la seua modificació per Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra d'Ucraïna.

la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric,

el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica,

la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental,la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de camins ramaders de la Comunitat Valenciana,

i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, d'autorització administrativa prèvia, d'autorització administrativa de construcció, d'ocupació de camins ramaders, i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació elèctrica que s'indica, sotmesa a avaluació ambiental:

Peticionari: Inversiones Ribera Alta 3, SL, NIF B4XXXXXX6 i amb domicili social a l'avinguda del Dret de Associació, núm. 43, 46600 Alzira, València.

Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada PSF ISRA 2, amb potència a instal·lar 4,62 MW, incloent-hi les seues infraestructures d'evacuació.

Emplaçament dels grups generadors: polígon 73, parcel·les 368 i 662, terme municipal d'Alzira.

Emplaçament de la infraestructura d'evacuació:

Terme municipal de Massalavés:

Polígon 5, parcel·les: 9001 i 51.

Parcel·les de sòl urbanitzable: 4057204YJ1345N0001IU, 4065705YJ1346N0001HQ, 4065706YJ1346N0001WQ i 4157409YJ1345N0001UU.

Polígon 6, parcel·les: 9002, 222, 256, 9018, 223, 80, 79, 78 i 9039.

Polígon 7, parcel·les: 9005 i 2.

Polígon 8, parcel·les: 9007, 9, 212 i 9004.

Polígon 12, parcel·les: 9005, 5, 9002, 11 i 10.

Terme municipal de Benimodo:

Polígon 15, parcel·les: 276, 9002, 9041, 88, 9037, 9020, 9005 i 9001.

Polígon 16, parcel·les: 9026, 113, 112, 111, 239, 109, 100, 101, 9038, 102, 9027 i 105.

Terme municipal d'Alzira:

Polígon 68, parcel·les: 9018, 79, 9007 i 9016.

Polígon 69, parcel·les: 9021 i 9001.

Polígon 72: parcel·la 9073.

Polígon 73, parcel·la 368.

Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

L'òrgan ambiental competent per a emetre la declaració d'impacte ambiental: Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.Documents sotmesos a informació pública:

Projecte. Denominació:

20220805_(PDF) – Projecte PSF ISRA 2– part 1, corregida.

20220620_(PDF) – Projecte PSF ISRA2– part 2

Projecte infraestructura evacuació. Denominació:

20220805_(PDF) – LMT Projecte

20220805_(PDF) – LMTP Projecte, part 1

20220805_(PDF) – LMTP Projecte, part 2

20220805_(PDF) – LMTP Projecte, part 3

Estudi d'impacte ambiental.

Estudi d'integració paisatgística.

Annex EIP, pla de participació pública

Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.

Pla de desmantellament i restitució del terreny i entorn afectat.plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

Documentació per a l'ocupació de camins ramaders.

Llista dels elements, espais, serveis i instal·lacions públiques afectats per l'actuació.

Separates.

Relació de béns i drets afectats.

Pressupost: 2.725.107,40 €

Característiques principals:

La central fotovoltaica denominada PSF ISRA 2, de 5,544 MWp, està composta per un camp generador de 10.080 mòduls fotovoltaics de 550 Wp, muntats directament sobre el sòl en amb seguidors a un eix horitzontal que realitzaran el seguiment solar mitjançant l'ús d'un programari que incorpora un algorisme astronòmic de seguiment programat. Aquests mòduls fotovoltaics es connecten amb 2 inversors la màxima potència unitària dels quals en condicions estàndard (25 °C) és de 2.310 kVA. Això suposa una potència nominal d'inversors de 4.620 kW. Al seu torn, els inversors es connecten amb la part de baixa tensió dels transformadors per a elevar la tensió i cel·les de mitjana tensió. La línia S42 – Montortal de 20 kV de l'ST Alzira, en el tram comprés entre els suports números 650961 (5556481) i 650948 (5556486), i és necessari la instal·lació d'un centre de seccionament telecomandat en aquesta línia mitjançant una entrada/eixida, amb codi d'identificador únic 6457226 i coordenades en el sistema ETRS 89 (fus 30): [714976,5118230137; 4336892,810209996]

Part d'aquesta línia d'evacuació és compartida amb una altra de les plantes impulsades pel mateix promotor. La longitud compartida comprén els 2.000 primers metres aproximadament de l'LSMT i 210 metres de l'LAMT, després del segon entroncament A/S de conversió a subterrani, les LSMT se separen.

La longitud total dels trams subterranis és de 5.316,89 metres, i s'instal·larà un nou conductor del tipus HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 240 mm² Al en disposició de simple circuit.

La longitud total dels trams aeris és de 1.277,17 metres, i s'instal·larà nou conductor del tipus 100-AL1/17-ST1A en disposició de simple circuit (segons els plànols adjunts). Si bé, el primer tram aeri serà compartit amb l'evacuació de la PSFV ISRA 3 (vegeu els plànols de perfil longitudinal).

La part aèria del traçat es divideix en:

Tram 01 ISRA 2 + ISRA 3 210,17 m.

Tram 02 ISRA 2 513,55 m.

Tram 03 ISRA 2 553,45 m.

Per tant, la longitud total de la línia de mitjana tensió és de:

[5 (entrada CPM) + 2.009,76 m LSMT + 12 m (entroncament A/S) + 210,17 m LAMT + 12 m (entroncament A/S) + 1.842,13 m LSMT + 12 m (entroncament A/S) + 513,55 m LAMT + 12 m (entroncament A/S) + 614,22 m LSMT + 12 m (entroncament A/S) + 553,45 m LAMT + 12 m (entroncament A/S) + 850,15 m LSMT + 5 (entrada CS)] = 6.675,43 m.

Total, conductor HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 240 mm² Al: 5.398,89 m.

Total, canalització subterrània: 5.316,89 m.

Total, conductor 100-AL1/17-ST1A: 1.277,17 m.

Finalitat: generació d'energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així com la seua evacuació a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.

Els camins ramaders sobre els quals se sol·licita la concessió demanial per a ocupació del subsol/ocupació temporal són els següents:

Camí ramader assagador Real de Benimodo a Antella

Camí ramader assagador de Catadau a Alberic

Assagador del Camí d'Alzira

La documentació serà exposada per a consulta pública en l'adreça electrònica següent: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellà i http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat «Informació pública», disponibles l'endemà de la publicació.La qual cosa es fa pública perquè se'n prenga coneixement general i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació exposada en l'adreça electrònica indicada o presencialment en el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, situat al carrer de Gregorio Gea, 27, de València, així com adreçar a aquest servei territorial les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de trenta (30) dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les quals es podran presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l'enllaç següent https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp, o per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La incompareixença en aquest tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la interposició dels recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.València, 20 de desembre de 2022.– El cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines: Roberto Ánchel Añó.

RBDA LMTTITULARS PARCEL·LES AFECTADES SUPORTS CONDUCTORS FASE DE CONSTRUCCIÓ

REFERÈNCIA

CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA SUPERFÍCIE PARCEL·LA (m²) TERME MUNICIPAL NATURALESA

DE LA FINCA NÚM. SUPORT SUPERFÍCIE PERMANENT SUPORT (m²) LONGITUD VOLADA (m) / LONGITUD CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA (m) SERVITUD DE VOLADA (m²) / SERVITUD SUBTERRÀNIA (m²) OCUPACIÓ TEMPORAL (m²)

AJUNTAMENT DE MASSALAVÉS 46164A006090390000PF 6 9039 6176 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 0 / 524,8 0 3148,8

IBORRA ALBORS, BLAS 46164A006000780000PT 6 78 4443 MASSALAVÉS AGRÀRIA A-13 1,3 37,6 / 4,7 202,61 115,8

MATEU BAÑULS, ALFONSO 46164A006002560000PU 6 256 2799 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 33,8 / 0 161,91 33,8

SANTAMANS LLORCA, JOSÉ RAMON 46164A006002220000PS 6 222 4082 MASSALAVÉS AGRÀRIA A-12 1,6 54,9 / 0 327,61 104,9

ORTIZ LACUESTA, RICARDO 46164A006000790000PF 6 79 2980 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 35,8 / 0 303,37 35,8

CORET VENDRELL, JOSÉ 46164A007000020000PI 7 2 1132 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 22,6 / 0 185,64 22,6

ORTIZ LACUESTA, RICARDO 46164A006002230000PZ 6 223 1680 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 29 / 0 237,64 29

FERRER VENDRELL, RAIMUNDO 46164A006000800000PL 6 80 2787 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 23,7 / 0 217,66 23,7

VALLÉS BAEZA, MARÍA JOSÉ 46164A006000800000PL 6 80 2787 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 23,7 / 0 217,66 23,7

FERRER VENDRELL, RAIMUNDO 46164A006000800000PL 6 80 2787 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 23,7 / 0 217,66 23,7

VALLES BAEZA, MARÍA JOSÉ 46164A006000800000PL 6 80 2787 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 23,7 / 0 217,66 23,7

CORET VENDRELL, JOSÉ 46164A012000100000PF 12 10 4691 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 13 / 0 101,75 13

AJUNTAMENT DE MASSALAVÉS 46164A005090010000PF 5 9001 5940 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 0 / 314,7 0 1888,2

GIMENO CUCARELLA, FRANCISCO 46164A005000510000PI 5 51 4564 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 0 / 5,9 0 35,4

PUERTO SÁEZ, EDUARDO 46164A012000050000PL 12 5 39615 MASSALAVÉS AGRÀRIA A-10

A-11 1,4

1,6 226 / 0 1168,81 276

PUERTO SÁEZ, EDUARDO 46164A012000050000PL 12 5 39615 MASSALAVÉS AGRÀRIA A-10

A-11 1,4

1,6 226 / 0 1168,81 276

AJUNTAMENT DE MASSALAVÉS 46164A007090050000PA 7 9005 1942 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 2,5 / 0 20,11 2,5

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 46164A006090020000PG 6 9002 8540 MASSALAVÉS AGRÀRIA 0 0 4,5 / 0 35,5 4,5

TERME OBERT, SL. 46164A008002120000PW 8 212 2792 MASSALAVÉS AGRÀRIA A-8 1,3 11,71 / 4,51 45,66 88,77

AJUNTAMENT DE MASSALAVÉS 46164A008090040000PJ 8 9004 1361 MASSALAVÉS AGRÀRIA – – 0 / 110,3 0 661,8

SANTAMANS HERNÁNDEZ, VIRGINIA 4057204YJ1345N0001IU 0 0 15349 MASSALAVÉS INDUSTRIAL – – 0 / 294,8 0 1768,8

AZNAR SANZ, JOSÉ 4057204YJ1345N0001IU 0 0 15349 MASSALAVÉS INDUSTRIAL – – 0 / 294,8 0 1768,8

AJUNTAMENT DE MASSALAVÉS 4065705YJ1346N0001HQ  0 0 9734 MASSALAVÉS SÒL URB. SENSE EDIFICAR – – 22,4 / 202,4 105,52 1236,8

CAUDALIA AGRICOLA, SL. 4157409YJ1345N0001UU 0 0 13157 MASSALAVÉS SÒL URB. SENSE EDIFICAR A-9 1,3 7,8 / 2,2 24,84 21

AJUNTAMENT DE MASSALAVÉS 4065706YJ1346N0001WQ 0 0 3375 MASSALAVÉS SÒL URB. SENSE EDIFICAR – – 6,59 / 0 39 6,59

SUB. GRAL. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ FINANCERA 46063A016090380000JK 16 9038 22563 BENIMODO AUTOVIA A-7 – – 70,6 / 0 619,57 70,6

AJUNTAMENT DE BENIMODO 46063A016090270000JG 16 9027 5371 BENIMODO AGRÀRIA A-7 1,8 15,22 / 0 95,47 65,22

OSCA PERPIÑÁ, MARÍA ASUNCIÓN 46063A016001020000JP 16 102 1720 BENIMODO AGRÀRIA – – 30,45 / 0 201,9 30,45

ANDRÉS SANCHIS, ALEJANDRO 46063A016001050000JF 16 105 804 BENIMODO AGRÀRIA – – 76,42 / 0 441,74 76,42

HERNÁNDEZ GARCÍA, LUIS 46164A008000090000PJ 8 9 2712 MASSALAVÉS AGRÀRIA – – 53,9 / 0 372,5 53,9

MARTÍNEZ USINA, JOSÉ ANTONIO 46063A016001110000JK 16 111 1977 BENIMODO AGRÀRIA – – 25,55 / 0 104,6 25,55

MARTORELL MARTORELL, JOSÉ ALBERTO 46063A016001090000JR 16 109 4902 BENIMODO AGRÀRIA 0 – 55 / 0 292 55

CERDÁ MACHI, MARÍA TERESA 46063A016001090000JR 16 109 4902 BENIMODO AGRÀRIA 0 – 55 / 0 292 55

MARTORELL MARTORELL, JOSÉ ALBERTO 46063A016001000000JG 16 100 7712 BENIMODO AGRÀRIA A-6 2,2 21 / 0 64,89 71

MARTORELL MARTORELL, JOSÉ ALBERTO 46063A016001010000JQ 16 111 2759 BENIMODO AGRÀRIA – – 38,1 / 0 228,2 38,1

AJUNTAMENT DE BENIMODO 46063A015090410000JE 15 9041 2406 BENIMODO AGRÀRIA 0 0 2,87 / 0 15,75 2,87

AJUNTAMENT DE BENIMODO 46063A015090010000JR 15 9001 7912 BENIMODO AGRÀRIA – – 0 / 512,48 0 3074,88

AJUNTAMENT DE BENIMODO 46063A016090260000JY 16 9026 1072 BENIMODO AGRÀRIA 0 – 0 / 67 0 402

GONZÁLEZ MIÑANO, JUAN 46063A016001130000JD 16 113 3764 BENIMODO AGRÀRIA A-4 1,1 68,66 / 1,5 346,35 1043,66

PASTOR CHOVARES, MARÍA CARMEN 46063A016001130000JD 16 113 3764 BENIMODO AGRÀRIA A-4 1,1 68,66 / 1,5 346,35 1043,66

HERVÁS CLEMENTE, JOSÉ 46063A016001120000JR 16 112 2807 BENIMODO AGRÀRIA A-5 1 40,44 / 0 175,97 90,44

GARCÍA GARCÍA, MARÍA DESAMPARADOS 46017A068000790000IU 68 79 8117 ALZIRA AGRÀRIA A-1 4,2 78,06 / 4,1 372,5 152,66

AJUNTAMENT DE BENIMODO 46063A015090370000JJ 15 9037 391 BENIMODO AGRÀRIA – – 0 / 3,2 0 19,2

MARTÍNEZ MACHI, MARÍA AMPARO 46063A015000880000JB 15 88 2573 BENIMODO AGRÀRIA A-2

A-3 5,0

2,4 98,78 / 0 298,7 148,78

AJUNTAMENT DE BENIMODO 46063A015090200000JY 15 9020 395 BENIMODO AGRÀRIA 0 0 0 / 168,9 0 1013,4

AJUNTAMENT D'ALZIRA 46017A068090180000IP 68 9018 5730 ALZIRA AGRÀRIA – – 0 / 559,4 0 3356,4

AJUNTAMENT D'ALZIRA 46017A068090070000IU 68 9007 20424 ALZIRA AGRÀRIA – – 7,97 / 0 52 7,97

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC 46017A068090160000IG 68 9016 10708 ALZIRA AGRÀRIA – – 4 / 0 26 4

AJUNTAMENT DE BENIMODO 46063A015090020000JD 15 9002 22277 BENIMODO AGRÀRIA 0 – 12,69 / 0 75,07 12,69

AJUNTAMENT DE BENIMODO 46063A015090050000JJ 15 9005 5986 BENIMODO AGRÀRIA – – 0 / 1089,8 0 6538,8

AJUNTAMENT D'ALZIRA 46017A069090210000IW 69 9021 34901 ALZIRA AGRÀRIA – – 0 / 1187,5 0 7125

AJUNTAMENT D'ALZIRA 46017A073090730000IT 72 9073 42432 ALZIRA AGRÀRIA – – 0 / 143,6 0 861,6

FARMA EXPERIENCE, SL. 46017A073003680000IM 73 368 87459 ALZIRA AGRÀRIA – – 0 / 53,7 0 322,2

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC 46017A069090010000IF 69 9001 11861 ALZIRA AGRÀRIA – – 0 / 61,4 0 368,4* * * * *

RBDA LMTTITULARES PARCELAS AFECTADAS APOYOS CONDUCTORES FASE DE CONSTRUCCIÓN

REF.CATASTRAL POLÍGONO PARCELA SUP. PARCELA (m²) TÉRMINO MUNICIPAL NATURALEZA DE LA FINCA Núm. APOYO SUP. PERMANENTE APOYO (m²) LONGITUD VUELO (m) / LONGITUD CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA (m) SERVIDUMBRE DE VUELO (m²) / SERVIDUMBRE SUBTERRÁNEA (m²) OCUPACIÓN TEMPORAL (m²)

AYUNTAMIENTO DE MASALAVES 46164A006090390000PF 6 9039 6176 MASSALVES AGRARIO 0 0 0 / 524,8 0 3148,8

IBORRA ALBORS BLAS 46164A006000780000PT 6 78 4443 MASSALVES AGRARIO A-13 1,3 37,6 / 4,7 202,61 115,8

MATEU BAÑULS ALFONSO 46164A006002560000PU 6 256 2799 MASSALVES AGRARIO 0 0 33,8 / 0 161,91 33,8

SANTAMANS LLORCA JOSE RAMON 46164A006002220000PS 6 222 4082 MASSALVES AGRARIO A-12 1,6 54,9 / 0 327,61 104,9

ORTIZ LACUESTA RICARDO 46164A006000790000PF 6 79 2980 MASSALVES AGRARIO 0 0 35,8 / 0 303,37 35,8

CORET VENDRELL JOSE 46164A007000020000PI 7 2 1132 MASSALVES AGRARIO 0 0 22,6 / 0 185,64 22,6

ORTIZ LACUESTA RICARDO 46164A006002230000PZ 6 223 1680 MASSALVES AGRARIO 0 0 29 / 0 237,64 29

FERRER VENDRELL RAIMUNDO 46164A006000800000PL 6 80 2787 MASSALVES AGRARIO 0 0 23,7 / 0 217,66 23,7

VALLES BAEZA MARIA JOSE 46164A006000800000PL 6 80 2787 MASSALVES AGRARIO 0 0 23,7 / 0 217,66 23,7

FERRER VENDRELL RAIMUNDO 46164A006000800000PL 6 80 2787 MASSALVES AGRARIO 0 0 23,7 / 0 217,66 23,7

VALLES BAEZA MARIA JOSE 46164A006000800000PL 6 80 2787 MASSALVES AGRARIO 0 0 23,7 / 0 217,66 23,7

CORET VENDRELL JOSE 46164A012000100000PF 12 10 4691 MASSALVES AGRARIO 0 0 13 / 0 101,75 13

AYUNTAMIENTO DE MASALAVES 46164A005090010000PF 5 9001 5940 MASSALVES AGRARIO 0 0 0 / 314,7 0 1888,2

GIMENO CUCARELLA FRANCISCO 46164A005000510000PI 5 51 4564 MASSALVES AGRARIO 0 0 0 / 5,9 0 35,4

PUERTO SAEZ EDUARDO 46164A012000050000PL 12 5 39615 MASSALVES AGRARIO A-10

A-11 1,4

1,6 226 / 0 1168,81 276

PUERTO SAEZ EDUARDO 46164A012000050000PL 12 5 39615 MASSALVES AGRARIO A-10

A-11 1,4

1,6 226 / 0 1168,81 276

AYUNTAMIENTO DE MASALAVES 46164A007090050000PA 7 9005 1942 MASSALVES AGRARIO 0 0 2,5 / 0 20,11 2,5

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 46164A006090020000PG 6 9002 8540 MASSALVES AGRARIO 0 0 4,5 / 0 35,5 4,5

TERME OBERT, SL. 46164A008002120000PW 8 212 2792 MASSALVES AGRARIO A-8 1,3 11,71 / 4,51 45,66 88,77

AYUNTAMIENTO DE MASALAVES 46164A008090040000PJ 8 9004 1361 MASSALVES AGRARIO – – 0 / 110,3 0 661,8

SANTAMANS HERNANDEZ VIRGINIA 4057204YJ1345N0001IU 0 0 15349 MASSALVES INDUSTRIAL – – 0 / 294,8 0 1768,8

AZNAR SANZ JOSE 4057204YJ1345N0001IU 0 0 15349 MASSALVES INDUSTRIAL – – 0 / 294,8 0 1768,8

AYUNTAMIENTO DE MASALAVES 4065705YJ1346N0001HQ  0 0 9734 MASSALVES SUELO – – 22,4 / 202,4 105,52 1236,8

CAUDALIA AGRICOLA, SL. 4157409YJ1345N0001UU 0 0 13157 MASSALVES SUELO URB. SIN EDIFICAR A-9 1,3 7,8 / 2,2 24,84 21

AYUNTAMIENTO DE MASALAVES 4065706YJ1346N0001WQ 0 0 3375 MASSALVES SUELO URB. SIN EDIFICAR – – 6,59 / 0 39 6,59

SUB. GRAL ADMINISTRACION Y GESTION FINANCIERA 46063A016090380000JK 16 9038 22563 BENIMODO Autovía A-7 – – 70,6 / 0 619,57 70,6

AYUNTAMIENTO DE BENIMODO 46063A016090270000JG 16 9027 5371 BENIMODO AGRARIO A-7 1,8 15,22 / 0 95,47 65,22

OSCA PERPIÑA MARIA ASUNCION 46063A016001020000JP 16 102 1720 BENIMODO AGRARIO – – 30,45 / 0 201,9 30,45

ANDRES SANCHIS ALEJANDRO 46063A016001050000JF 16 105 804 BENIMODO AGRARIO – – 76,42 / 0 441,74 76,42

HERNANDEZ GARCIA LUIS 46164A008000090000PJ 8 9 2712 MASSALVES AGRARIO – – 53,9 / 0 372,5 53,9

MARTINEZ USINA JOSE ANTONIO 46063A016001110000JK 16 111 1977 BENIMODO AGRARIO – – 25,55 / 0 104,6 25,55

MARTORELL MARTORELL JOSE ALBERTO 46063A016001090000JR 16 109 4902 BENIMODO AGRARIO 0 – 55 / 0 292 55

CERDA MACHI MARIA TERESA 46063A016001090000JR 16 109 4902 BENIMODO AGRARIO 0 – 55 / 0 292 55

MARTORELL MARTORELL JOSE ALBERTO 46063A016001000000JG 16 100 7712 BENIMODO AGRARIO A-6 2,2 21 / 0 64,89 71

MARTORELL MARTORELL JOSE ALBERTO 46063A016001010000JQ 16 111 2759 BENIMODO AGRARIO – – 38,1 / 0 228,2 38,1

AYUNTAMIENTO DE BENIMODO 46063A015090410000JE 15 9041 2406 BENIMODO AGRARIO 0 0 2,87 / 0 15,75 2,87

AYUNTAMIENTO DE BENIMODO 46063A015090010000JR 15 9001 7912 BENIMODO AGRARIO – – 0 / 512,48 0 3074,88

AYUNTAMIENTO DE BENIMODO 46063A016090260000JY 16 9026 1072 BENIMODO AGRARIO 0 – 0 / 67 0 402

GONZALEZ MIÑANO JUAN 46063A016001130000JD 16 113 3764 BENIMODO AGRARIO A-4 1,1 68,66 / 1,5 346,35 1043,66

PASTOR CHOVARES MARIA CARMEN 46063A016001130000JD 16 113 3764 BENIMODO AGRARIO A-4 1,1 68,66 / 1,5 346,35 1043,66

HERVAS CLEMENTE JOSE 46063A016001120000JR 16 112 2807 BENIMODO AGRARIO A-5 1 40,44 / 0 175,97 90,44

GARCIA GARCIA MARIA DESAMPARADOS 46017A068000790000IU 68 79 8117 ALZIRA AGRARIO A-1 4,2 78,06 / 4,1 372,5 152,66

AYUNTAMIENTO DE BENIMODO 46063A015090370000JJ 15 9037 391 BENIMODO AGRARIO – – 0 / 3,2 0 19,2

MARTINEZ MACHI MARIA AMPARO 46063A015000880000JB 15 88 2573 BENIMODO AGRARIO A-2

A-3 5,0

2,4 98,78 / 0 298,7 148,78

AYUNTAMIENTO DE BENIMODO 46063A015090200000JY 15 9020 395 BENIMODO AGRARIO 0 0 0 / 168,9 0 1013,4

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 46017A068090180000IP 68 9018 5730 ALZIRA AGRARIO – – 0 / 559,4 0 3356,4

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 46017A068090070000IU 68 9007 20424 ALZIRA AGRARIO – – 7,97 / 0 52 7,97

MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 46017A068090160000IG 68 9016 10708 ALZIRA AGRARIO – – 4 / 0 26 4

AYUNTAMIENTO DE BENIMODO 46063A015090020000JD 15 9002 22277 BENIMODO AGRARIO 0 – 12,69 / 0 75,07 12,69

AYUNTAMIENTO DE BENIMODO 46063A015090050000JJ 15 9005 5986 BENIMODO AGRARIO – – 0 / 1089,8 0 6538,8

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 46017A069090210000IW 69 9021 34901 ALZIRA AGRARIO – – 0 / 1187,5 0 7125

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 46017A073090730000IT 72 9073 42432 ALZIRA AGRARIO – – 0 / 143,6 0 861,6

FARMA EXPERIENCE, SL. 46017A073003680000IM 73 368 87459 ALZIRA AGRARIO – – 0 / 53,7 0 322,2

MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 46017A069090010000IF 69 9001 11861 ALZIRA AGRARIO – – 0 / 61,4 0 368,4

Mapa web