Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 4/2023, de 24 de maig de 2023, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca per a l'exercici 2023 el «Programa de contractació de persones desocupades amb trastorn mental greu o problemes de salut mental greu», en col·laboració amb entitats locals de la Comunitat Valenciana (AVALEM CAPACITATS). [2023/5811]

(DOGV núm. 9604 de 26.05.2023) Ref. Base de dades 005557/2023
La salut mental s'ha convertit en un dels problemes més sensibles de la societat espanyola. L'Enquesta Nacional de Salut d'Espanya (ENSE) posa en relleu la seua magnitud, que, agreujada per la recent pandèmia, afecta a una de cada deu persones adultes. Per la seua part, el Institut Nacional d'Estadística ha posat de manifest en el seu informe «L'ocupació de les persones amb discapacitat (EPD)» que les persones amb problemes de salut mental són les més afectades per la desocupació entre aquest col·lectiu.

L'article 43 de la Constitució estableix l'obligació dels poders públics de protegir i promoure la salut a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. Identificada la situació de desocupació com una de les causes que accentuen la deterioració de la salut mental, és una prioritat de les administracions públiques la posada en marxa d'actuacions que contribuïsquen a revertir la present conjuntura, posicionant a les persones afectades en una situació que afavorisca la seua integració social i permeta superar l'estigma associat als seus problemes de salut. Així, l'article 50 de la Llei 3/2023, de 28 de febrer, d'Ocupació, inclou a les persones amb trastorn de la salut mental entre els col·lectius vulnerables d'atenció prioritària.

La Generalitat presta serveis d'atenció a persones amb diversitat funcional o discapacitat i específic de persones amb problemes crònics de salut mental, per mitjà de centres, serveis, programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que requereixen una atenció específica i que s'organitzen en forma de xarxa sobre el territori atenent el principi de descentralització, les característiques dels nuclis de població i la incidència de les necessitats que cobreixen. En l'àmbit municipal, el Servei d'Atenció i Seguiment per a la malaltia Mental (d'ara en avant, SASEM) s'articula com un servei d'atenció que garanteix la permanència de les persones en el seu domicili o entorn social.L'article 51.1.a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'estat en matèria laboral, assumint les facultats, competències i serveis que en aquest àmbit i a nivell d'execució ostenta l'Estat respecte a les relacions laborals, sense perjudici de l'alta inspecció d'aquest, i el foment actiu de l'ocupació.

La Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, li atribueix a aquest organisme l'execució de la política de la Generalitat en matèria d'intermediació i orientació laboral, ocupació, formació i inserció laboral, establint línies de suport especial per a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral.

Aquesta Ordre persegueix proporcionar una oportunitat d'ocupació i la millora de la ocupabilidad i la inserció laboral de les persones usuàries dels serveis proporcionats pel SASEM, mitjançant el finançament de la seua contractació laboral temporal per les entitats locals titulars. En conseqüència, es restringeix com a beneficiàries d'aquesta subvenció a les entitats locals que disposen d'un SASEM actiu des d'almenys el 31 de desembre de 2022. Pel caràcter nou del programa, que reunix per primera vegada el binomi ocupació i trastorn mental, la incipient implementació dels programes d'atenció a la salut mental en l'àmbit municipal, i les canviants circumstàncies del mercat de treball, aquestes bases reguladores no tindran validesa més enllà de la convocatòria per a 2023, que es publica de manera conjunta, per entendre's que, de repetir-se en el futur, serà necessari introduir modificacions que permeten millorar l'eficàcia de la norma i adequar-la a la conjuntura vigent.Aquestes subvencions són compatibles amb el mercat comú i no estan subjectes a comunicació o notificació a la Comissió Europea al no resultar d'aplicació el que s'estableix en l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea per estar destinades a entitats públiques per a la realització d'obres o serveis d'interés general i social i, per tant, no poden afectar els intercanvis comercials perquè no falsegen ni amenacen falsejar la competència.

Finalment, en aplicació del principi d'eficiència, aquesta Ordre estableix criteris objectius i clars sobre el cicle complet de gestió de la tramitació de les subvencions, garantint una correcta utilització dels recursos públics.

D'acord amb el que s'ha exposat, i fent ús de les facultats conferides per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i d'acord amb els disposat en l'article 164 e) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, constant els informes de l'Advocacia i de la Intervenció Delegada en LABORA,

ORDENEPrimer. Aprovació de bases i convocatòria.

Aprovar les bases reguladores i convocatòria per a 2023 del «Programa de contractació de persones desocupades amb trastorn mental greu o problemes de salut mental greu», en col·laboració amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana que figuren en l'Annex II.Segon. Habilitació per a la seua aplicació i execució.

Facultar a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que requerisca l'aplicació i execució d'aquesta Ordre, incloent-hi la modificació dels terminis previstos en ella.

Tercer. Normativa d'aplicació.

Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i altra normativa concordant, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Quart. Dret de la competència.

Aquestes ajudes no constitueixen una ajuda d'Estat en els termes previstos en els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), perquè la seua concessió no falseja ni amenaça falsejar la competència, afavorint a determinades empreses o produccions, ja que les seues entitats beneficiàries són entitats locals que presten serveis de salut mental, i el seu objecte és fomentar la contractació de persones desocupades excloses del mercat ordinari de treball.Cinqué. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquesta Ordre, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, davant el corresponent Jutjat contenciós administratiu competent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.València, 24 de maig de 2023El conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius,,Comerç i Treball,

Rafael Climent GonzálezANNEX I

Bases reguladores i convocatòria 2023Article 1. Objecte i àmbit

Aquesta actuació té per objecte la concessió de subvencions a entitats locals de la Comunitat Valenciana que disposen de SASEM actiu des del 31 de desembre de 2022, a fi que contracten persones desocupades amb trastorn mental greu o problemes de salut mental greu.

Article 2. Finançament de les ajudes

1. Aquestes subvencions es finançaran amb càrrec al capítol 4, codi de línia S2240000 del subprograma 322.51 Foment d'Ocupació, per un import global màxim de 2.000.000 d'euros, fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

2. La dotació d'aquesta convocatòria podrà incrementar-se si concorre algun dels supòsits previstos en l'article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. En tot cas, aquest increment queda condicionat a la declaració de disponibilitat del crèdit, que haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicitat no implicarà l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.Article 3. Entitats beneficiàries de les subvencions

1. Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats locals, o les seues entitats dependents o vinculades que exercisquen competències en matèria d'ocupació, que disposen d'un SASEM actiu des d'almenys el 31 de desembre de 2022. La relació d'aquestes entitats, ordenades per major nombre de persones desocupades en el seu corresponent àmbit geogràfic, segons l'estadística de desocupació del mes de març de 2023 (https://labora.gva.es/es/estadisticassispehtml), figura en l'Annex II.

2. En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 4. Persones destinatàries finals

Les persones destinatàries finals d'aquestes ajudes són les persones desocupades inscrites en els Espais Labora que tinguen diagnosticada una malaltia o trastorn mental greu o problemes de salut mental greu i hagen sigut o estiguen sent ateses per tal motiu pel SASEM dependent de l'entitat local beneficiària.Article 5. Accions subvencionables i quantia de la subvenció

1. Resultarà subvencionable la contractació temporal, durant almenys nou mesos, de les persones destinatàries finals, en les condicions recollides en el següent article.

2. Les subvencions es destinaran al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat Social, de les persones desocupades amb trastorn mental greu o problemes de salut mental greu, que hagueren sigut contractades per a l'execució de les actuacions programades per l'entitat beneficiària.

3. Únicament s'entendrà com a cost salarial les percepcions econòmiques per la prestació del servei, a exclusió de dietes, indemnitzacions i suplits a conseqüència de l'activitat laboral, retribucions de vacances no gaudides o altres percepcions que no tinguen la condició de salari.4. No resultaran subvencionables els dies que el treballador es trobe en situació d'incapacitat per malaltia o accident, siguen comuns o professionals, ni els supòsits de permís de maternitat o paternitat.

Article 6. Condicions de les contractacions

1. Les entitats beneficiàries podran efectuar el nombre de contractacions que els siguen concedides, respectant les següents condicions:

Els contractes de treball que es formalitzen (modalitat «Contractes vinculats a programes de polítiques actives d'ocupació», amb el codi de contracte 405, o 505 en cas de ser la contractació a temps parcial) hauran de tindre una duració de, almenys, nou mesos a jornada completa, llevat que l'informe a què fa referència l'article següent concloga que, en atenció a les seues especials circumstàncies, la persona treballadora requereix una jornada inferior, que, en tot cas, no podrà ser menor de 20 hores setmanals.

2. Les entitats beneficiàries podran ampliar amb els seus propis recursos la duració dels contractes subvencionats.

3. El període de nou mesos de contractació subvencionat haurà d'estar comprés entre la data de la resolució de concessió i el 31 maig de 2024.

4. Queden exclosos d'aquest programa els següents suposats:

a) Contractacions que s'emmarquen en l'àmbit de les ofertes públiques d'ocupació, regulades en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, així com contractacions que cobrisquen places de naturalesa estructural que estiguen o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilla o una altra forma d'organització de recursos humans, que estiguen contemplades en les diferents Administracions Públiques i estiguen dotades pressupostàriament.

b) Contractacions realitzades per entitats que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

c) Contractacions realitzades per entitats sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, Seguretat Social o Laboral.Article 7. Selecció de les persones treballadores

1. En atenció a la idoneïtat terapèutica de l'actuació, la situació clínica dels pacients i altres consideracions objectives, el SASEM seleccionarà a les persones treballadores entre el col·lectiu indicat en l'article 4.

2. L'entitat local beneficiària podrà assignar la selecció a un o diversos dels SASEM que depenguen d'ella.

3. En tot cas, la proposta de contractació del SASEM haurà d'expressar els criteris de selecció aplicats.Article 8. Forma, termini de presentació de sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-la

1. La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació exigida en aquest article) es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat al efecte denominat ETRAME 2023-«Programa de contractació de persones desocupades amb trastorn mental greu o problemes de salut mental greu». En la web de LABORA (www.labora.gva.es/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre aquesta convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a això, s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat. Així mateix, estaran disponibles els tràmits a emplenar en el procediment. S'inadmetran aquelles sol·licituds no presentades utilitzant el procediment telemàtic ací descrit.

2. Només podrà presentar-se una sol·licitud per entitat local, de manera que s'inadmetrà la presentada per organismes autònoms si les entitats locals a les quals estan vinculades o de les quals depenen presenten igualment sol·licitud. Si l'entitat local no presentara sol·licitud, només s'admetrà la sol·licitud de l'organisme autònom que es presente en primer lloc.

3. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà del 12 al 23 de juny de 2023, tots dos inclosos.

4. El tràmit telemàtic de presentació de la sol·licitud permetrà que l'entitat sol·licitant:

a) Indique el nombre de persones a contractar.

b) Identifique el compte bancari en el qual LABORA ha d'efectuar el pagament de la subvenció. Si es tracta d'un nou compte, l'entitat haurà d'haver-la donat d'alta prèviament a través del tràmit telemàtic habilitat al efecte denominat «Procediment per a tramitar les altes i baixes de les domiciliacions bancàries» (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp).

c) Declare responsablement que no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària al fet que fan referencia els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003.

Article 9. Instrucció i procediment de concessió

1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. La instrucció correspondrà a les Direccions Territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

3. L'òrgan instructor podrà recaptar dels interessats l'aportació addicional de quants documents i dades aclaridores estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

4. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

5. En la Subdirecció General competent en matèria d'Ocupació es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular de la Subdirecció o persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dues vocals; i un secretari, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria seran designades per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'Ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà informe on es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.6. A la vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.Article 10. Criteris de valoració de les sol·licituds

L'òrgan col·legiat formularà les propostes de concessió d'acord amb el següent procediment:

a) Proposarà la concessió a tots els sol·licitants de 25.500 euros per a la contractació d'una persona.

b) Amb la dotació sobrant proposarà la concessió de 25.500 euros addicionals a totes les entitats que hagueren sol·licitat una segona contractació.

c) Si existira sobrant, procedirà d'igual manera amb el nombre successiu de contractacions sol·licitades, fins a l'esgotament de la dotació.d) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que s'estableix en els apartats b) i c), es prioritzarà a les entitats locals segons el major nombre de persones desocupades indicat en l'Annex II.

Article 11. Resolució, mitjà de notificació i recursos

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA o òrgan en què aquesta delegue.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de la data final de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud s'entendrà desestimada.

3. La resolució contindrà com a mínim els següents extrems:

a) Nombre de contractacions subvencionades i quantia de la subvenció concedida.

b) Data final del període subvencionat dels contractes.

4. La notificació de les resolucions i actes de tràmit es practicarà a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), per al que l'entitat sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat. A tal fi es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, on s'informarà de la posada a la disposició d'una notificació en la citada seu electrònica. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida.5. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el jutjat contenciós administratiu competent, de conformitat amb els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 12. Requisits per als pagaments

1. El pagament de la subvenció, tant l'anticipat com el derivat de la comprovació del compte justificatiu, requerirà que el beneficiari complisca els següents requisits:

a) Es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.

b) Es trobe al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.

2. A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior, el beneficiari haurà d'aportar una declaració responsable relativa a l'article 34.5 de la Llei General de Subvencions; i l'òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals.Article 13. Justificació d'inici dels contractes i bestreta

1. La documentació de l'inici de les contractacions es justificarà en el termini d'un mes a partir de la data de contractació de les persones, per a això s'emplenarà i registrarà el formulari web que estarà disponible en la pàgina web de LABORA i s'aportarà la següent documentació a través del tràmit «aportació de documentació a un expedient obert de LABORA

(https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744&version=amp):

a) Certificat en model normalitzat, subscrit pel secretari de l'entitat local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta, amb la identificació del codi comptable corresponent a la subvenció concedida.

b) Informe motivat del SASEM, en el qual s'especificaran els criteris aplicats per a determinar la selecció de les persones contractades i les hores setmanals de la jornada de treball, només per al supòsit que aquesta siga inferior a la completa en atenció a les especials circumstàncies de la persona contractada.

c) Contractes de treball i la seua comunicació a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació a través de l'aplicació Contrat@.

d) Altes en la Seguretat Social i Informe de dades per a la cotització Idc.

e) Informació a les treballadores contractades sobre la procedència del finançament del programa.

f) La documentació requerida per al pagament, a la qual fa referència en l'article anterior.

g) Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors per la persona contractada.

2. Després de la presentació de conformitat de la documentació d'inici de les contractacions, podrà anticipar-se el pagament de fins al 70 per cent de la subvenció concedida.Article 14. Justificació i liquidació de la subvenció

1. En el termini de dos mesos des de la finalització dels contractes, l'entitat beneficiària haurà de justificar la subvenció concedida davant la Direcció Territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Per a això presentarà un compte justificatiu que contindrà la següent documentació:

1.1. Certificat de despesa final en el qual el secretari o interventor de l'entitat local, o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta, certificarà expressament que s'ha produït el pagament efectiu de les despeses justificades. Si, en el moment de presentació del compte justificatiu, existiren cotitzacions i pagaments a compte d'IRPF pendents de pagament per no haver vençut el termini per a això, s'indicarà tal circumstància en el certificat, adjuntant-se un certificat acreditatiu del seu pagament en el termini d'un mes a comptar des de la data de la seua presentació davant l'Administració competent.

1.2. En el seu cas, justificant del reintegrament dels fons no utilitzats. En efectuar l'ingrés haurà d'identificar-se l'entitat beneficiària i el número d'expedient afectat.

1.3. Certificació del secretari o interventor de l'entitat local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta relatiu a altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del concepte, import i procedència.1.4. Relació de persones contractades, amb el detall dels costos salarials i de Seguretat Social, per al que s'aportarà la documentació que es relaciona a continuació:

a) Nòmines de les persones treballadores.

b) Relació Nominal de Treballadors (RNT).

1.5. Justificació de la publicitat del finançament de la subvenció (cartells, fullets, premsa, publicació, etc).

1.6. La documentació requerida per al pagament, a la qual fa referència l'article 12.

2. El beneficiari haurà de conservar aquesta documentació i mantindre el resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball, corresponent a l'exercici (model 190), que podrà ser requerit a l'efecte de control posterior.

3. D'acord amb el que s'estableix en l'article 31.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es considerarà despesa realitzada aquella que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del termini de justificació, excepte el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i IRPF que haja de presentar una vegada vençut aquest termini, que s'acreditarà, d'acord amb el que s'estableix en el punt 1.1 del present article, en el termini d'un mes a comptar des de la data de la seua presentació davant l'Administració competent.

4. A la vista de la documentació presentada, es procedirà a la liquidació final de la subvenció concedida.Article 15. Resolució de pagament

La persona titular de la Direcció General de LABORA o òrgan en què aquesta delegue tindrà la competència per a efectuar el reconeixement de les obligacions i la proposta de pagament de la subvenció concedida.Article 16. Substitucions

1. Si la persona treballadora fora baixa per causa no imputable a l'entitat beneficiària, podrà ser substituïda per una altra persona destinatària final.

2. Si el contracte de la persona treballadora se suspén a causa de situacions d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat o altres situacions amb obligació legal de reserva del lloc podrà ser substituïda, fins a la seua reincorporació si escau, per una altra persona destinatària final.3. Tant la substitució temporal com la definitiva haurà de realitzar-se seguint el mateix procediment que el previst per a la cobertura inicial del lloc subvencionat i la contractació es justificarà mitjançant la presentació de la mateixa documentació, que inclourà, en el seu cas, l'informe recollit en l'apartat 1.Article 17. Incompatibilitats

1. Aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

2. El beneficiari haurà de comunicar de manera immediata a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat sobre el mateix cost, procedents de qualssevol altres administracions o ens públics, nacionals o internacionals.Article 18. Obligacions de les entitats beneficiàries

A més de les establides en l'article 14 de la Llei General de Subvencions són obligacions de les entitats beneficiàries:

a) Facilitar totes les dades i informació relacionats amb la subvenció concedida els siguen requerits per LABORA.

b) Avaluar i adaptar pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'administració local i en coordinació amb el SASEM el lloc de treball que ha d'ocupar la persona contractada.

c) Comunicar a LABORA el detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència, així com l'acreditació d'haver ingressat, si escau, l'import corresponent a la diferència entre la quantitat justificada i la rebuda en concepte de bestreta.

d) Formalitzar els contractes de treball per escrit i iniciar-los amb caràcter previ a la presentació de la justificació.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, en tant pogueren ser objecte de control, sent aquests originals o còpies certificades conforme amb aquests.

f) Comptabilitzar la concessió de la subvenció a través d'un codi comptable específic.

g) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programa subvencionat, incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana i del SEPE en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada. Referent a això, en la pàgina web de LABORA estarà disponible el cartell que pot ser utilitzat per a donar compliment a l'ací recollit.

h) Subministrar a LABORA, previ requeriment, tota la informació que siga necessària per al compliment de les obligacions previstes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.Article 19. Reintegrament de les ajudes concedides

1. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.Article 20. Comprovació i pla de control

1. Correspondrà a les Direccions Territorials de LABORA dur a terme la funció de comprovació i control de les subvencions concedides. A aquest efecte, es consultaran a través dels aplicatius informàtics corresponents les bases de dades que continguen la informació (relativa a vida laboral, discapacitat, identitat, etc.) necessària per a l'adequada gestió d'aquestes subvencions.

2. A l'efecte del que es disposa en la lletra j de l'article 165.2 de la Llei 1/2015, s'efectuaran visites in situ a fi de comprovar almenys el 10 % dels contractes subvencionats en cada convocatòria.

3. L'entitat beneficiaria estarà obligada a sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les que puguen dur a terme el Servei Públic d'Ocupació Estatal i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a les de control financer que corresponguen, en el seu cas, a la Intervenció General de l'Administració General de l'Estat i a les previstes en la legislació del Tribunal de Comptes.ANNEX II

Entitats locals que poden sol·licitar la subvencióENTITAT LOCAL ATUR REGISTRAT

ALACANT 29.295

ELX 20.581

MANCOMUNITAT LA SAFOR 11.434

TORRENT 6.807

GANDIA 5.838

PATERNA 5.124

ELDA 5.081

ORIHUELA 4.863

ALCOI 4.728

SAGUNT 4.667

BENIDORM 4.229

BURJASSOT 3.148

MISLATA 3.140

PETRER 3.039

ALZIRA 3.030

CREVILLENT 2.934

VILA JOIOSA, LA 2.551

ONTINYENT 2.543

MANISES 2.482

ALDAIA 2.429

ALAQUÀS 2.356

MANCOMUNIDAD BAJO SEGURA 2.339

XIRIVELLA 2.182

XÀTIVA 2.108

MANCOMUNITAT MARINA ALTA (MASSMA) 2.103

CATARROJA 2.031

QUART DE POBLET 1.847

ALFAFAR 1.843

LLÍRIA 1.782

ASPE 1.728

ONDA 1.713

OLIVA 1.704

SUECA 1.625

LA POBLA DE VALLBONA 1.508

RIBA-ROJA DE TÚRIA 1.376

BÉTERA 1.302

XÀBIA / JÁVEA 1.213

ALTEA 1.187

CALP 1.102

ALBORAIA 1.074

PILAR DE LA HORADADA 985

L'ALFÀS DEL PI 883

NOVELDA 210Mapa web