Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2023, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual se cita a termini els interessats en el procediment ordinari número 4/000202/2023-GM a comparéixer en la via jurisdiccional, i se'ls notifica. [2023/5805]

(DOGV núm. 9604 de 26.05.2023) Ref. Base de dades 005580/2023


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
    Grup temàtic: 000Referència: recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 4/000202/2023-GM.

Òrgan jurisdiccional: Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a.

Recurrent: Associació Empresarial Valenciana de Serveis a la Dependència (AVADESE).

Persones interessades: aquelles que els seus drets i interessos legítims pogueren quedar afectats per l'estimació de les pretensions de la part demandant.

Descripció: recurs contenciós administratiu interposat contra el Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i funcionament de centres, serveis i programes de serveis socials, i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.De conformitat amb el que es disposa en els articles 48 i 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es notifica als possibles interessats que pogueren resultar afectats per la interposició del recurs de referència i se'ls cita a termini perquè puguen comparéixer en qualitat de demandats, si al seu dret convé, en el termini de nou dies, comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució, degudament representats en la forma establida en els articles 23.2 i 23.3 de l'esmentada llei jurisdiccional.

València, 24 de maig de 2023.– El sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Daniel Mestre Cañón.

Mapa web