Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 18 de gener del 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de diverses places de direcció de servei i de secció facultatives en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/557]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000825/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: concursos de trasllats, personal estatutari d'institucions sanitàries, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauAtesa la necessitat de cobrir reglamentàriament diverses places de cap de servei i secció facultatiu en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de conformitat amb el que s'estableix en el capítol II, del títol III, del Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del sistema valencià de salut.

Fent ús de la competència atribuïda per l'article 17 del Decret 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, resolc:Convocar un concurs per a la provisió de places de cap de servei i secció facultatiu en els departaments de salut indicats en l'annex II, d'acord amb les bases següents.Bases de la convocatòria1. Característiques generals

1.1. El règim jurídic de les places objecte de la convocatòria és l'establit en l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre.

1.2. Les places convocades queden vinculades orgànicament a l'hospital respectiu i funcionalment al departament al qual està adscrit l'hospital.

1.3. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 52 del Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del sistema valencià de salut, el personal adjudicatari conservarà la reserva de la seua plaça bàsica d'origen, si radica en institucions sanitàries del servei valencià de salut.Qui haja obtingut plaça de cap de servei o de secció no tindrà cap tipus de reserva sobre aquesta quan passe a una altra situació diferent de la d'actiu o assimilada a aquesta, o passe a exercir qualsevol altra plaça, tant de manera provisional com definitiva. En aquests casos, quan corresponga reserva de plaça es mantindrà sobre la bàsica d'origen.Les persones adjudicatàries obtindran un nomenament que estarà subjecte a avaluacions quadriennals a l'efecte de la seua continuïtat en la plaça.

No obstant això, el personal que siga nomenat per a un lloc directiu, siga provisionalment o definitivament, conservarà la reserva de la plaça de cap de servei o secció, si l'ha obtingut pel sistema previst en l'article 48 i següents del Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió del personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.

1.4. El procés de selecció estarà basat en la valoració del currículum de les persones aspirants i en un projecte tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial.2. Requisits de les persones aspirants

2.1. La provisió de les places de cap de servei i secció de personal facultatiu es realitzarà mitjançant concurs de mèrits, en el qual podrà participar el personal facultatiu amb nomenament com a personal estatutari fix que tinga plaça en la categoria i, si és el cas, especialitat a la qual es concurse en les institucions sanitàries públiques del sistema nacional de salut, com també personal funcionari de carrera o personal laboral fix seleccionat en processos selectius de les administracions públiques que presten serveis en centres sanitaris de titularitat pública.2.2. Requisits exigits

a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o posseir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.b) Tindre el títol de llicenciatura o grau en Medicina i posseir el corresponent títol de metge o metgessa especialistes, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent.

El personal que opte a les places amb l'especialitat de Farmàcia Hospitalària haurà de posseir el títol de llicenciat o doctor en Farmàcia i el títol de Farmacèutic Especialista en Farmàcia Hospitalària expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació.

Totes les persones aspirants hauran d'acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, especialitat.

c) Posseir les capacitats físiques i psíquiques necessàries per a l'execució de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.d) No haver sigut separat o separada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, ni estar inhabilitat o inhabilitada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.

e) No excedir l'edat de jubilació.

f) En el cas dels nacionals d'altres estats esmentats en el paràgraf a, no estar inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics.

2.3. Acreditació de requisits.

Els requisits s'hauran de complir l'últim dia de termini legal de presentació de sol·licituds, i mantindre's fins a la presa de possessió.3. Sol·licituds

3.1. Les persones que vulguen participar en el concurs han d'accedir a la sol·licitud general d'inici i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública mitjançant un dels sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, emplenar totes les dades fent constar de manera expressa i concreta el lloc al qual s'opta i registrar-la seguint els passos indicats en aquesta. Pot accedir-se a la sol·licitud general d'inici i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l'enllaç següent:https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos.

Així mateix, i dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona interessada ha de presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents necessaris de conformitat amb la base 4 d'aquesta resolució, degudament esmentats i fent constar de manera expressa i concreta el lloc al qual s'opta, utilitzant obligatòriament el model d'instància disponible a través de l'enllaç següent:

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19217_BI.pdf.

El mer fet de lliurar la documentació en el registre no implica la participació en el concurs. La persona concursant s'haurà d'inscriure obligatòriament d'acord amb el que s'especifica en el paràgraf primer.

3.2. Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes comptador a partir de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3.3. La consignació de dades falses en la sol·licitud o en la documentació registrada per les persones aspirants suposarà la pèrdua de plaça a més de les mesures legals que corresponga aplicar.

3.4. El correu electrònic que figure en les sol·licituds es considerarà vàlid a l'efecte de notificació en relació amb tots els tràmits relacionats amb aquesta convocatòria i serà responsabilitat exclusiva de la persona concursant els errors en la consignació d'aquest i la comunicació a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de qualsevol canvi de correu electrònic.

4. Documents que és necessari aportar juntament amb la sol·licitud d'admissió

Juntament amb la sol·licitud d'admissió, els concursants hauran d'aportar els documents següents en format digital en llapis de memòria USB que serà introduït en sobre blanc engrapat a la instància, tancat i amb indicació del nom i cognoms i la referència del concurs i plaça que opta, havent de ser especificats en l'índex de què s'acompanya la instància d'aportació de documentació:

a) Currículum professional on consten els mèrits valorables, de conformitat amb el barem establit en l'annex I de la convocatòria, i documentació acreditativa d'aquests.

En relació amb els treballs i publicacions científiques, es podrà aportar la ressenya de la publicació o certificat acreditatiu del centre o institució organitzadora, en cas que es tracte d'aportacions a reunions científiques que no hagen sigut publicades.

La comissió de valoració pot requerir les persones interessades perquè aporten document original o fotocòpia compulsada o qualsevol tipus d'aclariment que sobre la documentació presentada plantegen, i aquestes estan obligades a facilitar-li-ho.

En cas que el requeriment no siga atés, no es valorarà el mèrit corresponent.

Quant als mèrits al·legats, es valoraran els realitzats referits al dia de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Només seran valorats els mèrits presentats dins del termini i en la forma escaient.

b) Projecte tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial a la qual opta.

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment està autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració, que són les següents:

a) Dades d'identitat de la persona interessada.

b) Títol de la titulació requerida. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, còpia de la credencial que acredite l'homologació que corresponga.5. Admissió de sol·licituds

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos Humans publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la llista provisional de concursants admesos i exclosos, indicant, en l'últim cas, les causes d'exclusió.Les persones concursants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució per a esmenar els defectes que s'hi hagen observat.

Les reclamacions seran acceptades o rebutjades en la resolució que aprove la llista definitiva, que es publicarà d'idèntica forma que la provisional.

Contra la resolució que aprove la llista definitiva es podran interposar els recursos que s'especifiquen en la base novena d'aquesta convocatòria.6. Comissió de valoració

La comissió de valoració serà nomenada per l'òrgan competent en matèria de personal, d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 del Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del sistema valencià de salut.

La relació nominal dels seus membres serà publicada en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

A l'efecte de comunicacions i altres incidències, la comissió de valoració tindrà la seu en els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, carrer de Misser Mascó, número 31, 46010 València.7. Procediment

7.1. El procediment constarà de la valoració del currículum i de l'exposició pública davant de la comissió de valoració del projecte tècnic presentat, de conformitat amb el barem de mèrits especificat en la convocatòria. La puntuació màxima serà de 100 punts. El currículum podrà valorar-se fins a 50 punts, el projecte tècnic fins a altres 50 punts.

En qualsevol cas, la comissió de valoració haurà d'establir els criteris per a la valoració del projecte tècnic amb anterioritat a la seua exposició pública, i la puntuació atorgada haurà de ser adequadament motivada.

7.2. La puntuació final de les persones participants, especificant l'aconseguida en cadascun dels apartats del barem, s'exposarà en la pàgina web de la Conselleria.

No obstant això, es facilitarà a les persones interessades que així ho sol·liciten, les puntuacions atorgades per cadascun dels membres de la comissió de valoració.

7.3. Una vegada concloses les actuacions, la comissió de valoració elevarà la corresponent proposta de nomenament a l'òrgan competent en matèria de personal. La comissió de valoració podrà declarar deserta la plaça si considera que cap de les persones concursants ha aconseguit, en l'exposició pública del projecte tècnic, la puntuació mínima que serà, per a caps de secció assistencials, de 25 punts i per a caps de servei assistencials, de 35 punts.

7.4. El resultat final de la convocatòria serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana com també en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

En cas que en un facultatiu o facultativa seleccionat no concórreguen els requisits exigits en la convocatòria, l'òrgan competent dictarà resolució motivada en la qual es declararà la pèrdua dels drets de la plaça de què es tracte.8. Presa de possessió i dret de reserva de plaça

8.1. El termini per a la presa de possessió de la plaça serà d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

9. Aquesta convocatòria, les seues bases i els actes administratius que siguen dictats en la seua execució podran ser impugnats per les persones interessades mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament un recurs de reposició davant d'aquesta direcció general, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra les resolucions dictades per la comissió de valoració que ha de jutjar aquest concurs es podrà interposar un recurs d'alçada davant d'aquesta direcció general de recursos humans, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015.

Tot això, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que per al seu dret considere convenient.València, 18 de gener del 2023.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.

ANNEX I

Barem de mèritsFormació acadèmica

La puntuació màxima per l'apartat de formació acadèmica és d'1,5 punts

1. Per cada matrícula d'honor o excel·lent durant els estudis de llicenciatura: 0,05 punts

Per cada notable: 0,025 punts

No han de valorar-se les assignatures de religió, idiomes, ètica, formació política i educació física.

(Puntuació màxima: 0,8 punts).

2. Grau de doctor: 0,6 punts

Grau de doctor cum laude: 0,7 punts

Formació especialitzada

La puntuació màxima per l'apartat de formació especialitzada és de 4,5 punts.

3.a) Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a resident en l'especialitat de què es tracta (certificat MIR): 3 punts.

b) Havent superat una convocatòria nacional per a optar a places MIR i no haja completat el programa. Per cada any complet en l'especialitat de què es tracta: 0,6 punts.

c) Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a residents en centre estranger amb programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat de què es tracta, i amb títol convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència: 3 punts.d) Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència, en l'especialitat de què es tracta, per un mínim de dos anys: 1,5 punts.

(Els apartats a, b, c i d són excloents entre si)

4. Per assistència a cursos superiors, diplomes o màsters impartits per centres universitaris, serveis de salut o conselleries de salut de les comunitats autònomes, Ministeri de Sanitat i Consum, Ministeri d'Administracions Públiques, Institut Valencià d'Administració Pública o equivalents, Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut com també les escoles de Salut Pública adscrites a qualsevol dels organismes esmentats; cursos de formació contínua i continuada, com també els cursos impartits per centres acreditats per a la docència i que tinguen el reconeixement de l'organisme competent en matèria d'educació o sanitat de la corresponent administració pública, que seran valorats de la manera següent:

– Per assistència a cursos d'una duració entre 40 hores i 100 hores lectives. Per cada curs: 0,05 punts

Puntuació màxima: 0,30.

– Per assistència a cursos o diplomes de més de 100 hores lectives. Per cada curs: 0,10 punts

Puntuació màxima: 0,50.

– Per assistència a màster. Per cada màster: 0,20 punts

Puntuació màxima: 1 punt.

Tot això haurà d'estar relacionat amb les funcions corresponents a les places convocades.

Experiència professional

La puntuació global en l'apartat d'experiència professional no podrà d'excedir els 6,75 punts.

5. Per cada mes de serveis prestats en propietat en l'especialitat de què es tracta en serveis jerarquitzats d'institucions sanitàries de la Seguretat Social o en institucions amb programa acreditat per a la docència per la comissió nacional de què es tracta, o en institucions sanitàries de país estranger realitzades en virtut de conveni o acords d'assistència sanitària amb aquest país l'exercici del qual haja sigut expressament autoritzat al facultatiu o facultativa en qüestió pel Ministeri de Sanitat i Consum: 0,05 punts.

6. Per cada mes de serveis prestats en propietat en serveis no jerarquitzats de la Seguretat Social en l'especialitat de què es tracta: 0,05 punts.

7. Per cada mes de serveis prestats com a personal interí, contractat o eventual en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social en l'especialitat de què es tracta: 0,05 punts.

8. Per cada mes de serveis prestats com a personal interí, contractat o eventual en els serveis no jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social en l'especialitat de què es tracta: 0,05 punts.

(La suma dels apartats 5, 6, 7 i 8 no podrà excedir els 5 punts).

9. Per serveis prestats en llocs de caràcter directiu en centres sanitaris públics. Així com per serveis prestats en el Ministeri de Sanitat i Consum, Conselleria de Sanitat, Insalud, conselleries de salut i serveis de salut de les comunitats autònomes, exercint llocs com a alt càrrec o de lliure designació; llocs inclosos en les relacions de llocs de treball o plantilles d'aquests organismes, així com llocs dependents d'aquests organismes amb funcions d'inspecció de serveis sanitaris.Per cada mes: 0,05 punts.

10. Addicionalment, per cada període de 4 anys de serveis prestats en propietat o amb nomenament provisional en serveis jerarquitzats dependents de l'Administració pública o en institucions del Sistema Nacional de Salut en l'especialitat de què es tracta:

a) com a cap de secció: 0,6 punts.

b) com a cap de servei: 1 punt.

La suma dels apartats 9 i 10 no podrà excedir els 3 punts.

Altres activitats

La suma dels apartats 11 i 12 no podrà excedir els 1,5 punts.

11. Professorat associat en ciències de salut en hospitals amb conveni específic amb universitat i amb programa de docència pregraduada, per cada curs acadèmic complet, i fins a un màxim de 0,5 punts: 0,10 punts.

Professor o professora titular en ciències de salut en hospitals amb conveni específic amb universitat i amb programa de docència pregraduada, per cada curs acadèmic complet, i fins a un màxim de 0,5 punts: 0,125 punts.

Catedràtic o catedràtica en ciències de salut en hospitals amb conveni específic amb universitat i amb programa de docència pregraduada, per cada curs acadèmic complet, i fins a un màxim de 0,5 punts: 0,150 punts.

12. Per treballs científics i d'investigació publicats en llibres o revistes de reconegut prestigi en l'àmbit sanitari de la respectiva especialitat a la qual es concursa, apreciats pel tribunal, fins a un màxim d'1 punt.13. Coneixements de valencià, fins a un màxim de 0,75 punts, segons l'escala següent:

– A1: 0,10 punts.

– A2: 0,30 punts.

– B1: 0,40 punts.

– B2: 0,50 punts.

– C1: 0,60 punts.

– C2: 0,75 punts.

ANNEX II

PLACESDepartament de Salut de València – Arnau de Vilanova-Llíria

74.153. Cap de Servei facultatiu de Farmàcia Hospitalària

11.602. Cap de Secció facultatiu de Farmàcia Hospitalària

20.127. Cap de Secció facultatiu d'Anatomia Patològica

20.169. Cap de Servei facultatiu de Cardiologia.Departament de Salut de València-Clínic Malva-rosa

16.722. Cap de Secció facultatiu d'Anestesiologia i Reanimació

Mapa web