Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i funcionàries del grup A (subgrup A1) de l'escala de facultatius d'arxius i biblioteques i del grup A (subgrup A2) de l'escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus, d'administració especial, d'aquesta universitat. [2023/5432]

(DOGV núm. 9599 de 19.05.2023) Ref. Base de dades 005268/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: concursos de trasllats, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grau, Grup A, subgrup A2. Titulació universitària de grauHi ha vacants diversos llocs de treball dotats pressupostàriament, la provisió dels quals es considera convenient donades les necessitats dels serveis d'aquesta universitat, per això la Universitat de València, d'acord amb l'article 191 dels seus Estatuts, el Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana; i el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, així com per la normativa pròpia de la Universitat de València; les condicions dels quals, requisits i mèrits s'especifiquen en la present resolució, resol convocar un concurs de mèrits per a funcionàries i funcionaris del grup A (subgrup A1) de l'escala de facultatius d'arxius i biblioteques i del grup A (subgrup A2) de l'escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus, sector d'administració especial, per a proveir els llocs de treball vacants que s'assenyalen en l'annex I d'aquesta convocatòria, d'acord amb les següents:

Bases de la convocatòriaPrimera. Participants

1.1 Podran prendre part en aquest concurs per a la provisió de llocs de treball vacants, les característiques dels quals figuren en l'annex I, el personal funcionari de carrera de la Universitat de València del grup A (subgrup A1) i grup A (subgrup A2), administració especial, de les següents escales: escala de facultatius d'arxius i biblioteques en tots els llocs relacionats a l'annex I, i escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus per als llocs barrats A1/A2 d'aquesta universitat.1.2 Hauran de participar necessàriament en aquest concurs els funcionaris i funcionàries de carrera del grup A (subgrup A1) i del grup A (subgrup A2), sector d'administració especial, de les següents escales: escala de facultatius d'arxius i biblioteques i escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus d'aquesta universitat, que es troben en situació de adscripció provisional i tinguen el mateix grup i nivell que els llocs convocats, sol·licitant almenys, el lloc que ocupa provisionalment. Si no concorren quedaran sense destí i a la disposició de la Gerència.1.3 No podrà participar el personal suspés en ferm mentre dure la suspensió; el personal que, per sanció de demèrit, estiga impossibilitat per a participar en procediments de provisió dels llocs convocats, mentre dure la sanció i el personal excedent voluntari per interés particular durant el termini legal obligatori de permanència en aquesta situació, si és aplicable (art. 174) de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.Segona. Vacants

Es convoquen a concurs de mèrits els llocs vacants que figuren a l'annex I d'aquesta convocatòria.Tercera. Sol·licituds i documentació a aportar

3.1 Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de participació utilitzant la instància interna en la seu electrònica, i adjuntant el pdf de l'ordre de prioritats dels llocs de treball sol·licitats. Al obrir-se el termini de presentació de sol·licituds de participació hi haurà una còpia per a omplir-la a la pàgina web de la convocatòria del Servei de Recursos Humans (PAS), la qual té la següent adreça: https://www.uv.es/pas.

La mecànica de la presentació ha de ser de la manera següent:

3.1.1 Primer: s'ha d'emplenar el document denominat «ordre de prioritats», que es troba a la pàgina web de la convocatòria, establint l'ordre de preferència dels llocs desitjats. Una vegada acabat, cal desar aquest document pdf, al seu propi ordinador.

És convenient que les persones que participen en el concurs, identifiquen correctament els llocs que desitgen obtenir, i si compleixen els requisits de coneixements de valencià que requereix el lloc que es sol·licita.

Per tant, en emplenar l'ordre de prioritats, cal fixar-se a no incloure en la llista cap lloc per al qual no tinga el requisit exigit d'ocupació. Igualment, cal fixar-se de no incloure més d'una vegada el mateix lloc de treball.

3.1.2 Segon: entrar en la seu electrònica a través de l'enllaç: https://www.uv.es/einterna.

3.1.3 Tercer: identificar-se com a usuari de la Universitat de València.

3.1.4 Quart: accedir a la instància interna del registre electrònic on hi ha 3 pestanyes.

D'esquerra a dreta:

En la primera pestanya «Acceptació» ha de punxar-se en «accepte les condicions indicades». Si no s'emplena aquest camp no es podrà validar la sol·licitud.

En la segona pestanya, «General» és on s'ha d'identificar i escollir on es dirigeix la sol·licitud.

– En el camp «Tipus d'unitat destinatària», s'obri un desplegable i s'ha de seleccionar els Serveis Universitaris, Generals i Centrals.

– En el camp «Nom de la unitat destinatària», s'obri un desplegable i ha de seleccionar el Servei de Recursos Humans (PAS).

– En el camp «Grup Destinatari» s'ha de punxar en «CM2023_13_A1-A2_F_ARX-AJ_ARX».

– En la descripció hi ha que indicar que vol presentar-se al concurs de mèrits de les escales de facultatius d'arxius i biblioteques i d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus.

– En els fitxers adjunts, és on ha d'adjuntar-se en format pdf els documents següents: l'ordre de prioritats, així com la resta de documentació referida en la base 3.5 d'aquesta convocatòria.

En la tercera pestanya, «Acabar» només cal indicar l'acceptació de comunicacions electròniques, la qual cosa és obligatòria per a les funcionàries o els funcionaris públics, per tant s'ha de punxar en «sí», i finalitzar la sol·licitud.

3.2 Les persones que desitgen presentar-se al concurs no han d'aportar cap documentació justificativa dels mèrits curriculars assenyalats a continuació, per constar en el Servei de Recursos Humans (PAS):– Experiència professional

– Grau personal

– Carrera professional

– Escala, grup o subgrup al que pertany

– Cursos de formació convocats pel Servei de Formació Permanent de la Universitat de València

– Coneixements de valencià (segons el que es disposa en la base 3.3 d'aquesta convocatòria)

– Coneixement d'idiomes (les persones participants que presenten certificacions de coneixements d'idiomes hauran de consultar la base 3.4 d'aquesta convocatòria)

Tota aquesta informació serà facilitada, a la Comissió Avaluadora, pel Servei de Recursos Humans (PAS).

3.3 Els coneixements de valencià inclosos en la base de dades de personal són aquells que es corresponen amb les proves de nivell que realitza el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València, i per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) de la Generalitat Valenciana. Aquelles persones que tinguen certificats de valencià que no consten en el full de serveis perquè són d'altres organismes com ara l'Escola Oficial d'Idiomes, una altra universitat o una altra administració pública, han de dirigir-se al Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València per al seu reconeixement i inclusió en la base de dades de personal.

3.4 Els coneixements d'idiomes inclosos en la base de dades de personal són les proves de nivell que realitza el Centre d'Idiomes de la Universitat de València. No s'incorporarà la informació sobre els cursos rebuts per l'esmentat Centre.

Igual que el que s'estableix en el punt 3.3 de les bases, si es disposa d'altres certificats emesos per organismes diferents com ara l'Escola Oficial d'Idiomes, o altres universitats espanyoles o estrangeres, han de dirigir-se al Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València per al seu reconeixement i inclusió en la base de dades de personal.

3.5 La resta de documentació que es desitge aportar per a la fase de mèrits, vinculats als apartats: formació (titulació acadèmica, cursos de formació no impartits pel Servei de Formació Permanent de la Universitat de València), i altres mèrits, ha d'annexar-los en la pestanya segona com a documents pdf.

Els arxius han de nomenar-se de manera clara i precisa, per exemple: Tit-Acad, DNI, etc, sent preferible un arxiu únic per cada document a presentar, el qual ha de contindre el document complet. No s'admetran fotografies ni arxius en format jpg, o qualsevol altre diferent a l'indicat anteriorment.Quarta. Termini de presentació

4.1 Les sol·licituds de participació i la documentació s'hauran de presentar en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Tal com s'ha indicat en la base tercera, les sol·licituds de participació es presentaran mitjançant instància interna.

4.2 La presentació mitjançant el registre electrònic general de la Universitat es regirà pel que disposa el Reglament del registre electrònic general de la Universitat de València, aprovat per ACGUV 92/2020, disponible al tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/).Cinquena. Barem

5.1 El concurs de mèrits es resoldrà per l'aplicació del barem per a la provisió de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València, aprovat en Consell de Govern de 20 de juny de 2019 (ACGUV 152/2019), i que es troba disponible en l'enllaç:https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/ Pas/G18.pdf

5.2 Es realitzarà una entrevista, en aplicació del punt 5 de l'annex I del barem.Sisena. Comissió avaluadora

6.1 La comissió avaluadora que realitzarà la selecció dels llocs de treball convocats a concurs, ha de tenir la composició que figura en el Reglament de composició i funcionament de les comissions de valoracions per a la provisió de llocs de treball de la plantilla de personal d'administració i serveis, aprovat pel Consell de Govern (ACGUV 184/2012) d'aquesta universitat:

https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/ Pas/G8.pdf.

El seu funcionament s'adaptarà a allò que estableix el Reglament de composició i funcionament de les comissions de valoracions, i en allò no previst, s'ajustarà a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

La seua composició s'haurà d'ajustar al principi d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i tendirà en la seua composició a la paritat entre homes i dones, en compliment del que s'estableix en l'article 53 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en l'article 60.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i en el III Pla d'Igualtat de la Universitat de València.6.2 Serà aplicable als membres de la comissió avaluadora, i als assessors i assessores si n'hi haguera, el que es disposa en l'Acord del Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV303/2021) que aprova el Full de ruta sobre les mesures d'integritat pública, la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès.A aquest efecte, hauran d'emplenar la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) que serà adjuntada a l'acta de constitució de la comissió, i formarà part de l'expedient administratiu. Es disposarà d'un model normalitzat per la Universitat en la següent pàgina web: https://www.uv.es/pas/nuevaWEB/MESURES%20ANTIFRAU/formulari-daci-convocat%20PAS-v.pdf.

6.3 Els noms de les persones que formaran part de la comissió avaluadora es faran públics abans que acabe el termini de presentació de sol·licituds de participació al tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/), a l'apartat de personal d'administració i serveis, i amb caràcter merament informatiu, a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), l'adreça de la qual és: https://www.uv.es/pas.Setena. Irrenunciabilitat de les destinacions

7.1 Les persones participants poden desistir de la sol·licitud dins del termini de presentació de sol·licituds. Després que haja transcorregut aquest termini no s'acceptarà cap desistiment i les persones participants quedaran vinculades al resultat del concurs.

7.2 La destinació adjudicada serà irrenunciable, excepte que abans de finalitzar el termini de presa de possessió s'haguera obtingut una altra destinació per convocatòria pública, i en aquest cas s'hauria de comunicar per escrit a la Gerència.Vuitena. Cessament i presa de possessió

La resolució d'aquest concurs es farà pública al tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/), a l'apartat de personal d'administració i serveis, i amb caràcter merament informatiu, a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), l'adreça de la qual és: https://www.uv.es/pas, i en aquesta s'indicarà expressament la data de cessament i de presa de possessió.

Novena. Participació

La participació en el concurs implica l'aceptació de totes les bases.

Desena. Informació respecte de les dades recollides

10.1 La Universitat de València és l'entitat responsable de les dades facilitades per les persones que es presenten a aquest concurs. La informació rebuda, es tractarà exclusivament per als fins objecte de la convocatòria, així com, en el seu cas, la posterior gestió de personal de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Part de les dades podran ser publicades al tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València i a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS). A més, també se cediran als membres de la comissió avaluadora per a la valoració dels mèrits i la resolució de reclamacions plantejades, si escau.

10.2 Les polítiques de privacitat de la Universitat de València poden ser consultades en l'adreça: https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/politica-privacidad/responsable-delegado-proteccion-datos-1285919116693.html. Per a més informació sobre el tractament de les dades, pot accedir al següent enllaç: https://www.uv.es/pasinvest/web/escrits-per-a-penjar-en-la-web/guia-presentacio-solicit/Proteccio-Datos-UV-val.pdf.Onzena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, conforme a l'article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, o bé directament interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana.Contra els actes de la comissió es pot interposar recurs d'alçada, previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 16 de maig de 2023.– La rectora p. d. (Resolució de 20.05.2022), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

ANNEX I

Característiques dels llocs de treball ofertats segons la relació de llocs de treballN.

LLOC DENOMINACIÓ LLOC ESCALA LLOC SUBGRUP CD CE DESTINACIÓ 1 DESTINACIÓ 2 FORMACIÓ ESPECÍFICA TORN

750 DIRECTOR/A BIBLIOTECA FACULTATIUS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA DE CIÈNCIES EDUARD BOSCÀ 10 M

1478 CAP DE SECCIÓ TECNOLOGIA, NORMALITZACIÓ I SISTEMES FACULTATIUS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ 10 M

1486 CAP DE SECCIÓ GESTIÓ DE RECURSOS D'INFORMACIÓ FACULTATIUS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ 10 M

1603 DIRECTOR/A BIBLIOTECA FACULTATIUS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA CIÈNCIES SOCIALS «GREGORI MAIANS» 10 M

1605 DIRECTOR/A BIBLIOTECA FACULTATIUS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES A1 22 43 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA DE DIPÒSIT 10 M

2567 CAP DE SECCIÓ DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ FACULTATIUS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ 10 M

352 COORDINADOR/A BIBLIOTECA FACULTATIUS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES I AJUDANTS D'ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS A1/A2 22 40 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA PSICOLOGIA I ESPORT «JOAN LLUÍS VIVES» 10 M

1625 COORDINADOR/A BIBLIOTECA FACULTATIUS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES I AJUDANTS D'ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS A1/A2 22 40 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA CIÈNCIES SOCIALS «GREGORI MAIANS» 10 M

TORN

M. MatíREQUISITS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA A LA RLT

10. Coneixement de valencià de nivell C1.

* * * * *ANEXO I

Características de los puestos de trabajo ofertados según la relación de puestos de trabajoN. PTO. DENOMINACIÓN PUESTO. ESCALA PUESTO SUBGRUPO CD CE DESTINO 1 DESTINO 2 FORMACIÓN ESPECÍFICA TURNO

750 DIRECTOR/A BIBLIOTECA FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA DE CIÈNCIES EDUARD BOSCÀ 10 M

1478 CAP DE SECCIÓ TECNOLOGIA, NORMALITZACIÓ I SISTEMES FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ torn 10 M

1486 CAP DE SECCIÓ GESTIÓ DE RECURSOS D'INFORMACIÓ FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ 10 M

1603 DIRECTOR/A BIBLIOTECA FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA CIÈNCIES SOCIALS «GREGORI MAIANS» 10 M

1605 DIRECTOR/A BIBLIOTECA FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS A1 22 43 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA DE DIPÒSIT 10 M

2567 CAP DE SECCIÓ DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS A1 24 46 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ 10 M

352 COORDINADOR/A BIBLIOTECA FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Y AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS A1/A2 22 40 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA PSICOLOGIA I ESPORT «JOAN LLUÍS VIVES» 10 M

1625 COORDINADOR/A BIBLIOTECA FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Y AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS A1/A2 22 40 S.BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ BIBLIOTECA CIÈNCIES SOCIALS «GREGORI MAIANS» 10 M

TURNO

M. Mañana.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LA RPT

10. Conocimiento de valenciano de nivel C1.

Mapa web