Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 2/2023, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional La Laboral, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan, en la localitat de Sagunt. [2023/5352]

(DOGV núm. 9604 de 26.05.2023) Ref. Base de dades 005588/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport;Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyamentEls centres integrats de Formació Professional de la Comunitat Valenciana estan regulats en el Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana (DOGV 9241, 23.12.2021). En aquesta disposició es contempla la creació, l'autorització, la transformació i el funcionament dels esmentats centres en el marc del que s'estableix en el Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de Formació Professional. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i la Direcció General de Centres Docents, d'acord amb la Direcció General d'Ocupació i Formació de Labora, una vegada estudiada l'oferta de la localitat, han considerat convenient transformar en centre integrat l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan de Sagunt. Aquesta proposta ha sigut comunicada al Consell Escolar Municipal de Sagunt.En l'article 4.4 del Decret del Consell 193/2021, de 3 de desembre, s'estableix que la transformació de centres dependents de les conselleries competents en matèria d'educació i d'ocupació en centres integrats es realitzarà per ordre conjunta de totes dues conselleries.

L'article 13 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, estableix que tots els centres tindran una denominació específica. D'acord amb el que s'estableix en l'article 4.5 del Decret del Consell 193/2021, de 3 de desembre, tindran la denominació específica que determinen les conselleries competents en matèria de Formació Professional del sistema educatiu i Formació Professional per a l'ocupació, prèvia consulta al Consell Valencià de Formació Professional. El Consell Escolar Municipal de Sagunt, en sessió extraordinària celebrada el 18 de maig de 2022, va proposar la denominació específica de «La Laboral».

Conseqüentment, és necessari procedir a la creació d'aquest centre integrat mitjançant aquesta ordre, que conté la regulació adequada i imprescindible i estableix les obligacions necessàries a fi d'atendre l'objectiu de creació del centre integrat.

Fent ús de les atribucions que ens confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, una vegada informada la Mesa Sectorial d'Educació i informat el Consell Valencià de la Formació Professional, a proposta de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de Centres Docents, i de la Direcció General d'Ocupació i Formació de Labora,ORDENEMPrimer

Es crea, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan, codi 46007554, el següent centre docent:Província: València

Localitat: Sagunt

Denominació: Centre Integrat Públic de Formació Professional La Laboral

Titular: Generalitat, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Codi: 46007554

Domicili: carrer Advocat Fausto Caruana, s/n, a Sagunt, codi postal: 46520

Composició: 50 grups d'ensenyaments de Formació Professional

Capacitat: 1.500 llocs escolars de Formació ProfessionalSegon

El centre creat podrà impartir els ensenyaments següents:

1. Procedents de l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan:

a) De la família professional d'Activitats Físiques i Esportives:

– Condicionament Físic (grau superior)

– Ensenyament i Animació Socioesportiva (grau superior)

– Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure (grau mitjà)

b) De la família professional d'Administració i Gestió:

– Assistència a la Direcció (grau superior)

– Administració i Finances (grau superior)

– Gestió Administrativa (grau mitjà)

– Serveis Administratius (grau bàsic)

c) De la família professional de Comerç i Màrqueting:

– Activitats Comercials (grau mitjà)

– Gestió de Vendes i Espais Comercials (grau superior)

– Comerç Internacional (grau superior)

– Transport i Logística (grau superior)

d) De la família professional de Sanitat:

– Emergències Sanitàries (grau mitjà)

– Cures Auxiliars d'Infermeria (grau mitjà)

– Farmàcia i Parafarmàcia (grau mitjà)

– Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (grau superior)

– Documentació i Administració Sanitàries (grau superior)

– Laboratori Clínic i Biomèdic (grau superior)

e) De la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles:

– Electromecànica de Vehicles Automòbils (grau mitjà)

2. Així mateix, podrà impartir les accions formatives corresponents a la Formació Professional per a l'Ocupació, referides al Catàleg nacional de qualificacions professionals, corresponents a les famílies professionals dels ensenyaments que el centre tinga implantades.Tercer

Es desglossen de l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan a l'Institut d'Educació Secundària Número 5, codi 46030333, els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.Quart

1. En l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan s'extingeixen els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i els de Batxillerat.2. Els alumnes que estiguen cursant els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat en aquest centre es traslladaran a l'Institut d'Educació Secundària Número 5.

3. La direcció general competent en matèria de personal docent realitzarà els tràmits administratius oportuns per a la reubicació del professorat que estava prestant serveis de manera definitiva en l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan.Cinqué

1. Els expedients de l'alumnat que, procedent de l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan, passe a l'Institut d'Educació Secundària Número 5, codi 46030333, es traslladaran al segon dels centres.2. Els expedients de l'alumnat que va cursar amb anterioritat els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat en l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan es traslladaran a l'Institut d'Educació Secundària Número 5, codi 46030333.Sisé

Fins que no es constituïsca el Consell Social del centre que es crea, seguirà en funcionament el Consell Escolar de l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan.Seté

El finançament de la despesa corrent del Centre Integrat que es crea per transformació de l'IES Jorge Juan serà a càrrec dels pressupostos de la Generalitat corresponents a la conselleria competent en matèria d'educació. La conselleria competent en matèria d'ocupació finançarà, mitjançant les convocatòries que corresponguen, la despesa derivada de la impartició de la Formació Professional per a l'Ocupació en aquest Centre Integrat Públic de Formació Professional.Huité

L'aplicació del que disposa aquesta ordre no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials de què disposen les conselleries competents en matèria d'educació i d'ocupació.Nové

S'autoritzen els diferents òrgans directius de les conselleries d'Educació, Cultura i Esport i d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, perquè, en l'àmbit de les seues respectives competències, adopten les mesures necessàries per a l'aplicació i desplegament del que es disposa en aquesta ordre.Desé

Del que s'estableix en la present ordre s'efectuarà la corresponent inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.Onzé

La present ordre es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i tindrà efectes des de l'inici del curs escolar 2023-2024.

Contra el present acte, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament, recurs de reposició davant aquest mateix òrgan, en el termini d'un mes, comptat en els termes ja referits, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que les persones interessades puguen interposar-ne qualsevol altre que estimen procedent.

València, 27 de abril de 2023La consellera d'Educació, Cultura i Esport,

RAQUEL TAMARIT IRANZOEl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Mapa web