Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte de recepció, classificació, emmagatzematge temporal de residus no perillosos (metalls) i residus perillosos (bateries d'automoció), a més de recepció, classificació, emmagatzematge i valorització de RAEE no perillosos, al polígon industrial Vereda Nord, al carrer de la Font de Penella, 31, del terme municipal de Beniparrell. Expedient: (2049215) 125/2021/AIA [2023/523]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000850/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  Grup temàtic: Impacte ambiental
  Descriptors:
    Descriptors toponímics: Beniparrell

Declaració d'impacte ambiental

Expedient: (2049215) 125/2021/AIA

Títol: recepció, classificació, emmagatzematge temporal de residus no perillosos (metalls) i residus perillosos (bateries d'automoció), a més de recepció, classificació, emmagatzematge i valorització de RAEE no perillosos.

Promotor: Europa Recipc, SL.

Òrgan substantiu: Ajuntament de Beniparrell

Ref. òrgan substantiu: 247/2019

Localització: polígon industrial Vereda Nord, carrer de la Font de Penella, 31, BeniparrellDescripció del projecte

L'empresa Europa Recipc, SL, promou un projecte de recepció, classificació, emmagatzematge temporal de residus no perillosos (metalls) i residus perillosos (bateries d'automoció), a més de recepció, classificació, emmagatzematge i valorització de RAEE no perillosos en el polígon industrial Vereda Nord, en el carrer de la Font de Penella, 31, del terme municipal de Beniparrell.

El projecte ocupa una parcel·la de 789 m², de referència cadastral 4030108YJ2632N0001RW, en la qual hi ha construïda una nau tancada adossada a altres naus i un pati posterior. La nau disposa d'un entresolat de 34,59 m², amb una superfície total construïda de 705,93 m² i una superfície útil de 678,91 m². La nau està dividida en una zona per a oficines i vestidor i una zona de planta entresol sense tancar, amb la resta de la nau lliure per a dur a terme l'activitat. El sòl de la nau és de formigó. La zona d'emmagatzematge i valorització de RAEE comptarà amb un recobriment addicional d'epoxi i una arqueta cega.

La nau està dividida en diverses zones on es fan les operacions de gestió de residus:

– Emmagatzematge de ferralles fèrriques i no fèrriques. Operació R1201.

– Emmagatzematge de ferralles fèrriques. Operació R1201.

– Emmagatzematge de productes perillosos (160601* bateries). Operació R13.

– Zona de valorització de RAEE amb banc de treball, on es fa l'operació R1202, G1, de 14,2 m².

– Emmagatzematge de la fracció 2 de RAEE en gàbies o contenidors, de 34,8 m² per a fer-ne la valorització.

– Emmagatzematge de la fracció 4 de RAEE sobre palets o en terra, de 52,8 m² per a fer-ne la valorització.

– Emmagatzematge de la fracció 5 de RAEE en gàbies o contenidors, de 34,6 m² per a fer-ne la valorització.

– Emmagatzematge de les fraccions valorades de RAEE després d'operació R1202, G1 en saques o contenidors, de 88,7 m².

Els residus admesos són:

Magatzem de metalls ferris i no ferris. 98,15 m², 60,7 t

120101 Llimadures i ferritja de metalls ferris

120102 Pols i partícules de metalls ferris

120103 Llimadures i ferritja de metalls no ferris

120104 Pols i partícules de metalls no ferris

150104 Envasos metàl·lics

160117 Metalls ferrosos

160118 Metalls no ferrosos

160216 Components retirats d'equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 16 02 15

170401 Coure, bronze, llautó

170402 Alumini

170403 Plom

170404 Zinc

170405 Acer

170406 Estany

170407 Metalls mesclats

170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410

191001 Residus de ferro i acer

191002 Residus no ferris

191203 Metalls no ferris

Magatzem de metalls ferris. 15,6 m², 13 t

170405 Ferro

191202 Metalls ferris

200140 Metalls

La capacitat de gestió de ferralles és de 2481,2 t/any.

Magatzem de productes perillosos. 8.8 m², 10 t, 260 t/any.

160601 Bateries de plom.

Magatzem de RAEE no perillosos. 122.7 m², 40,4 t, 420,6 t/any

200136-23 Monitors i pantalles LED – professional (fracció 2)

160214-23 Monitors i pantalles LED – domèstic (fracció 2)

16 02 14-42 Grans aparells (resta) – professional (fracció 4)

20 01 36– 42 Grans aparells (resta) – domèstic (fracció 4)

16 02 14-52 Xicotets aparells (resta) – professional (fracció 5)

20 01 36-52 Xicotets aparells (resta) – domèstic (fracció 5)

Només s'admetran els RAEE complets, amb els components essencials, incloses les carcasses i que no estiguen molt oxidats o presenten condicions generals deficients.

Les ferralles es reben i es classifiquen en fraccions (operació R1201). Les bateries s'emmagatzemen perquè les gestione posteriorment el gestor autoritzat (operació R1301) i els RAEE es desmunten i els components es classifiquen per a reciclar-los posteriorment (operacions R1202, G1); s'emmagatzemen els components segons la legislació vigent. Els residus perillosos resultants de l'operació de valorització de RAEE són:

080317 Residus de tòner d'impressió que contenen substàncies perilloses

160603 Piles que contenen mercuri

160215 Components perillosos retirats d'equips rebutjats

L'activitat es farà dins de la nau en horari diürn. No disposa de maquinària que produïsca vibracions i, segons la documentació tècnica, el nivell sonor en l'exterior complirà els límits vigents. L'activitat la fa un equip de tres persones.

Els mitjans de què es disposa són:

– bàscula d'una tona de capacitat

– banc de treball amb eines

– carret elevador de mil quilograms

– compressor per a aire comprimitTramitació administrativa

El 15 de setembre de 2021, l'Ajuntament de Beniparrell (òrgan substantiu) va sol·licitar a aquest òrgan ambiental l'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte. La qual s'acompanya de:– sol·licitud d'inici

– projecte tècnic

– estudi d'impacte ambiental

– informe de compatibilitat urbanística

– documentació complementària que inclou anunci en el tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament per vint dies, publicació en el BOP número 148 de 4 d'agost de 2020 i sol·licitud de llicència d'activitat.

El 17 de maig de 2022, l'Ajuntament va remetre un certificat d'informació pública en el tauler d'anuncis i pàgina web per quaranta-dos dies, amb un certificat de notificació individual als afectats i sense al·legacions.

El 7 de juliol de 2021, aquest òrgan va requerir a l'Ajuntament el certificat d'al·legacions de la informació publicada en el BOP i aclariments del promotor sobre detalls del projecte.

El 10 de novembre de 2022, l'Ajuntament remet a aquest òrgan el certificat que no hi al·legacions a la informació publicada en el BOP.D'acord amb el certificat remés, l'òrgan substantiu va fer la informació pública de l'expedient per un període de trenta dies mitjançant un anunci en el BOP del 4 d'agost de 2020, sense que en transcórrer el termini s'hi presenten al·legacions.Consideracions ambientals

L'activitat es troba en sòl urbà industrial, per la qual cosa no procedeix fer un inventari ambiental exhaustiu. En estar l'emplaçament completament urbanitzat i modificat respecte al seu estat natural inicial amb la finalitat d'acollir activitats de tipus industrial, hi ha una sèrie d'impactes que no es consideren significatius (geologia, vegetació, fauna, etc.). No hi ha cap activitat confrontant amb el risc d'incendi significatiu o que haja comunicat a l'interessat mesures específiques d'emergència exterior. Els terrenys estan situats dins del PORN de l'Albufera, fora del nucli urbà, a una distància aproximada de 600 metres de la zona poblada més pròxima i aproximadament a 250 metres de l'Albufera de València, zona humida de la Xarxa Natura 2000.L'activitat admet residus purulents, per la qual cosa és considerada com potencialment contaminadora de l'atmosfera. A causa de la poca quantitat de residus potencialment contaminadors de l'atmosfera, que l'activitat es fa en una nau tancada i el tipus de gestió que es fa amb ells (R1201), no es preveuen afeccions a la Xarxa Natura 2000 i a altres espais protegits, sempre que els residus pulverulents siguen gestionats de manera que s'evite la formació de pols.Segons el PATRICOVA, està en zona inundable amb un grau de perillositat 6. Segons la guia d'aplicació del PATRICOVA, els plans aprovats s'apliquen segons la seua normativa i no es poden imposar condicions en matèria d'inundació que s'hagen aprovat amb posterioritat a l'aprovació dels dits plans, excepte les normes d'aplicació directa del PATRICOVA.

No es preveu fer-hi construccions ni excavacions, per la qual cosa no hi haurà afeccions al patrimoni cultural.

El promotor sols ha presentat l'alternativa zero a la localització del projecte.

L'activitat no utilitza més recursos naturals que els proporcionats per les xarxes públiques de proveïment del polígon industrial. El procés productiu no utilitza aigua. Les aigües pluvials procedeixen de les cobertes de la nau i s'aboquen a la xarxa de sanejament. Les aigües residuals de la instal·lació són assimilables a domèstiques i s'aboquen a la xarxa de clavegueram.

Els residus gestionats es troben confinats dins de nau tancada, amb les mesures adequades per a evitar-ne la dispersió i separats en les diferents fraccions. Els residus assimilables a domèstics els retirarà el servei municipal d'arreplega de residus. La documentació tècnica no preveu generar i gestionar residus procedents d'embalatges i residus impropis que poden arribar mesclats amb els residus admissibles. Uns residus que s'emmagatzemaran diferenciant entre residus perillosos i no perillosos i que haurà de gestionar un gestor autoritzat.No es preveuen abocaments a llits públics o al litoral o filtracions al sòl. Cap dels residus admesos produeix olors o es descompon en substàncies que produïsquen olors.

L'estudi d'impacte ambiental inclou un pla de vigilància ambiental basat en la gestió correcta dels residus i el control de sorolls i vibracions.Consideracions jurídiques

El projecte està subjecte a avaluació d'impacte ambiental ordinària, d'acord amb l'article 7.1 a de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, en concordança amb l'annex I (grup 6.c.2) del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març.

L'expedient ha observat els tràmits previstos en la secció 1a, capítol II del títol 2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i en les altres disposicions aplicables.

L'article 13 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, atribueix a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental de projectes.Per tot el que s'ha exposat, a proposta del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, i fent ús de les atribucions que ostente, resolc:Primer

Estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjudici d'obtindre prèviament les autoritzacions sectorials que siguen aplicables, el projecte de recepció, classificació, emmagatzematge temporal de residus no perillosos (metalls) i residus perillosos (bateries d'automoció), a més de recepció, classificació, emmagatzematge i valorització de RAEE no perillosos, promogut per Europa Recipc, SL, a Beniparrell, sempre que es desenvolupe d'acord amb el que s'estableix en l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic i altra documentació que hi ha en l'expedient i d'acord amb les condicions següents:1. Respecte a la llista definitiva de residus admissibles, de la quantitat emmagatzemada i del temps màxim de permanència, quedarà limitat per l'abast de l'autorització sectorial, entre els que proposa el promotor segons la documentació aportada a aquest òrgan. Es podran incloure altres codis LER que l'òrgan competent considere susceptibles d'autorització, sempre que la inclusió no comporte modificar de manera substancial el projecte avaluat i no responga a supòsits en els quals s'exigisca tramitar un procediment d'avaluació ambiental d'acord amb la legislació sectorial vigent.

2. L'activitat es considera com a potencialment contaminadora de l'atmosfera, d'acord amb la Llei 34/2007, de 15 de novembre, en estar inclosa en el Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (annex IV de la citada Llei, actualitzat pel Reial decret 100/2011, de 28 de gener). La construcció, el muntatge, l'explotació, el trasllat o la modificació substancial, el cessament o la clausura de l'activitat estan subjectes el règim d'autorització o notificació regulat en l'article 13 de la Llei 34/2007.

3. Les ferralles que continguen partícules menudes (pols, partícules, ferritja i llimadures, LER 120101, 120102, 120103 i 120104) s'emmagatzemaran en contenidors adequats i manipulats de manera que s'evite que es dispersen, i està prohibit emmagatzemar-ne i manipular-ne sobre el sòl. En el cas que les dites ferralles continguen residus impropis líquids (emulsions de tall, olis o altres contaminants), els contenidors estaran condicionats per a permetre escórrer i arreplegar els lixiviats, que s'han de gestionar com a residus perillosos.

4. Es disposarà de material absorbent neutralitzador per a vessaments d'àcids procedents de bateries. Així mateix, es disposarà d'eines per a la seua utilització. El sòl de la zona destinada a emmagatzemar residus perillosos comptarà amb el mateix recobriment que la zona d'emmagatzematge i valorització de RAEE.5. A l'entrada en la instal·lació, els RAEE se sotmetran a una revisió prèvia que prioritze la preparació per a la reutilització dels RAEE. Es disposarà d'un espai separat per als RAEE destinats a la preparació per a la reutilització. Es disposarà d'acords amb centres de preparació per a la reutilització de RAEE.

6. Al començament de l'activitat i almenys cada cinc anys haurà de fer auditories acústiques una entitat col·laboradora de l'administració en matèria de qualitat ambiental, i fer constar els resultats en un llibre de control a disposició de les administracions competents. Les auditories s'hauran de fer en condicions normals de funcionament. En cas de superar els nivells sonors que permet la llei, s'aplicaran les mesures correctores pertinents, l'eficàcia de les quals es verificarà amb una nova auditoria acústica immediatament posterior a aplicar-les.7. Les accions incloses en el programa de vigilància i seguiment ambiental s'hauran de documentar, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de l'eficàcia que tenen. La documentació estarà a disposició de les autoritats competents.

En els termes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la present declaració d'impacte ambiental perdrà la vigència i cessarà en la producció dels efectes propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'ha començat a executar el projecte en el termini de quatre anys. A aquest efecte, el promotor ha de notificar a l'òrgan ambiental el començament de les obres.

Segon

D'acord amb el que preveu l'article 41 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:

a) Ordenar la publicació de la present declaració d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com en la seu electrònica.

b) La present declaració d'impacte ambiental no serà objecte de recurs sense perjudici dels que, si escau, procedisquen en via administrativa i judicial contra l'acte pel qual s'autoritza el projecte.Tercer

L'òrgan substantiu ha de tindre en compte degudament, en el procediment d'autorització del projecte, l'avaluació d'impacte ambiental efectuada, atesos els criteris establits en l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, referits tant al contingut de l'autorització com a la publicitat de la decisió.València, 21 de novembre de 2022.– El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga.

Mapa web