Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a complementar les beques complementàries a les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa ERASMUS+ corresponents a entitats d'educació superior de la Comunitat Valenciana. [2023/522]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000846/2023


Per l'Ordre 13/2022, de 29 de setembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (DOGV 9444, 07.10.2022) s'estableixen les bases reguladores de les convocatòries d'ajudes complementàries a les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa ERASMUS+ corresponents a entitats d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant la Resolució de 4 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (DOGV 9466, 09.11.2022) es convoquen, per al curs 2022-2023, les ajudes complementàries a les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa ERASMUS+ corresponents a entitats d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

La comissió de valoració, reunida en data 16 de desembre de 2022, acorda distribuir l'import global màxim de 600.000 euros assignat a aquestes ajudes entre les entitats sol·licitants, de conformitat amb el que s'estableix en l'article huité de la Resolució de 4 de novembre de 2022.L'òrgan instructor, a la vista de l'informe de la comissió en què es concreta el resultat de la valoració de les sol·licituds presentades per les entitats de la Comunitat Valenciana gestores de programes europeus de mobilitat d'estudiants, formula la proposta de concessió.

Vista la proposta de concessió, i d'acord amb el que estableixen les bases 6 i 9 de l'Ordre 13/2022, de 29 de setembre, de 2022, i els articles 7 i 10 de la Resolució de 4 de novembre de 2022, resolc:Primer

Concedir les ajudes per a complementar les beques del curs 2022/2023 per a l'activitat de mobilitat d'estudiants del programa Erasmus per un import global màxim de 600.000,00 euros (sis-cents mil euros) amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l'any 2022, aplicació pressupostària 21.02.02.422.60.4, línia de subvenció S3171000, «Ajudes programa ERASMUS», del programa pressupostari 422.60, Universitat i estudis superiors.La quantia d'aquestes ajudes, expressada globalment per a cada entitat sol·licitant, és la següent:Centre Florida Universitaria 5.141,10

Centre Universitari EDEM 5.867,44

Conservatori Superior de Dansa d'Alacant 235,28

Conservatori Superior de Dansa de València 117,64

Conservatori Superior de Música d'Alacant Óscar Esplá 1.624,70

Conservatori Superior de Música de Castelló Salvador Seguí 1.539,68

Conservatori Superior de Música de València Joaquín Rodrigo 3.395,38

Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi 941,13

Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant 1.411,69

Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló 941,13

Escola d'Art i Superior de Disseny d'Orihuela 206,94

Escola d'Art i Superior de Disseny de València 5.744,82

Escola Superior d'Art Dramàtic de València 98,75

Universitat Cardenal Herrera – CEU 15.740,23

Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir 32.428,69

Universitat d'Alacant 57.393,26

Universitat Europea de València 4.296,93

Universitat Jaume I de Castelló 39.701,82

Universitat Miguel Hernández d'Elx 26.155,59

Universitat Politècnica de València 121.680,22

Universitat de València – Estudi General 275.337,58

TOTAL EUROS 600.000,00Segon

La quantia global assignada a cada entitat sol·licitant es distribuirà entre l'alumnat beneficiari de l'ajuda, seguint l'ordre de puntuació establit en l'article nové de la Resolució de 4 novembre de 2022, per l'import en euros que figura en l'annex I de la present resolució.

Tercer

Aquells beneficiaris relacionats en l'annex I que, per raó de la puntuació obtinguda i del crèdit disponible, no perceben l'import total de l'ajuda que els correspondria, podran completar-lo amb la quantia de l'import de renúncies o revocacions que puguen produir-se entre la resta d'alumnat beneficiari.Quart

L'alumnat que figura relacionat per ordre de puntuació en l'annex II i que, reunint els requisits de la convocatòria, no resulte beneficiari per raó de la puntuació obtinguda i del crèdit disponible, podrà suplir les renúncies o revocacions que puguen produir-se entre els beneficiaris.

Cinqué

En cap cas la quantia de l'ajuda podrà ser superior a l'import que correspondria per l'estada al país i pels mesos que van servir per al càlcul de l'ajuda obtinguda, d'acord amb el que s'estableix en els articles 7, 8 i 9 de la Resolució de 4 de novembre de 2022.Sisé

L'alumnat beneficiari haurà d'acreditar davant de l'òrgan corresponent de l'entitat sol·licitant l'estada realitzada. L'import de l'ajuda no podrà ser, en cap cas, superior al que corresponga als mesos acreditats.Seté

D'acord amb el que es disposa en l'articl onzé de la Resolució de 4 de novembre de 2022, la quantia global de les ajudes es lliurarà a cada entitat sol·licitant prèvia justificació davant de la Direcció General d'Universitats de l'acte administratiu pel qual l'entitat sol·licitant acorda l'increment de la quantia de la beca al seu alumnat beneficiari en concepte de beneficiaris de les beques Erasmus+, amb l'expressió de la seua quantia de complement i del total resultant, així com de la seua notificació a l'alumnat beneficiari.

Huité

La present resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web.Nové

Aquesta resolució produirà efectes des del moment de la seua signatura.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els articles 10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 19 de desembre de 2022.–La directora general d'Universitats: Pilar Ezpeleta Piorno (Per delegació de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, d'acord amb l'article 10é de la Resolució de 04.11.2022).

Mapa web